DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Geen vermindering der goederenschaarschte Inflatie is afgewend Duitsche activa: hachelijkst probleem der „Vier" President van Hoogen Raad was Duitsch gezind Noodregeiing voor de oudjes geen staatsarmenzorg! Stakingen en demonstraties in Ruhrgebied Herstel gaat in langzaam tempo Joegoslavië krijgt geen gehoor Verdediger zegt: „Hij was niet onbekwaam" Politiek karakter', zeggen Britten Helgoland in April vernietigd C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 28 Maart 1947 Nr. 606 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE. BOORDER /N eenlandelijke vergadering van plaatselijke prijzcncom- missies, die in liet gebouw van K. en W. te Utrecht gehouden is, sprak Vrijdagmiddag prof. G. Brouwers, directeur-generaal voor de prijzen over de'taak dezer commissies in het kader van de prijsbeheersching. Na zijn inleiding, richtte het lid van den Raad van Vakcentralen de heer H. j. Kuiper zich met den oproep tot de aanwezigen, om zich ten volle aan hun taak ie wijden. Prof. Brouwers ging in hot kort do ontwikkeling der prijzencommis- sics na. die ontstaan ziin uit het initiatief van bestuurdersbonden, vakcentralen en vrouwenorganisa ties. waarbij hem was gebleken dat over 't algemeen deze nieuwe actie voor prijsbeheersching met instem- ming was begroet. Reeds in 225 plaatsen zijn commissies gevormd en veel werk is ^1 verzet. Spreker meende dat hiermee een mijlpaal in de prijzenpolitiek van de Overheid was bereikt. Na in het kort de taak der comi- té's geschetst te hebben voor lichting, het houden van vergade ringen en besprekingen, het ver spreiden van persberichten, het be kend rfiaken van prijzenverordenin- gen onder breede lagen van de be volking en het toezicht houden op dc naleving ervan teekende prof. Brouwers de huidige financieele po sitie van ons land. Hij verwachtte nog geen afneming in de schaarsch- te aan goederen: het herstel ge schiedt in langzaam tempo, regel matig zijn er tegenslagen, ook de verhoopte daling van den grond- stoffenprijs is uitgebleven, integen deel. hij is gestegen. Met voldoening kan worden vast gesteld dat de inflatie is afgewend en dat de zwarte handel sterk is verminderd. De discipline in het bedrijfsleven is toegenomen. Gemiddeld is „slechts" vijftien pet. der gecontro leerde ondernemingen in overtre ding. Dit is het gevolg van de alge- heele saneering en van de straffe- loon- en prijzenpolitiek. Het resul taat daarvan is dat sinds medio 1946 het proces van prijsstijging is gestuit en het peil van de kosten Grieksche regeering meldt successen Volgens Grieksche persberichten hebben \n Macedonië groot-scheepsche zuiveringsoperaties plaatsgevonden. Grieksche gendarmes vielen een groep verzetslieden aan, die het dorp Ni. grita bedreigden. Hierbij werden hon. derd verzetslieden gedood cn veel oor_ logsmatcriaal buitgemaakt, Het blad Emros meldt, dat een groot aantal verzetslieden in de buurt van Sparta door Grieksche troepen, die gebruik maakten van artillerie en pantserwa gens, op de vlucht gedreven werd. Bij Marmara, in de omgeving van het oude Delphi, zou na een strijd van 24 uur een groep guerilla.&triiders uiteenge slagen zijn. In de vlakte van Phars-a. Ion werd een afdeeling verzetslieden met' behulp van Grieksche troepen en vliegtuigen uiteengedreven. De chef van den Griekschen genera, lenstaf, generaal Vendiris, is tc Volo in Thessalic aangekomen tezamen met ajidere Grieksche bevelhebbers. Dit zou er op kunnen wijzen, dat een of fensief tegen de verzetslieden op han den is. Met een specialen trein uit Sofia zijn heden. 35 leden van de commissie der UNO te Belgrado aangekomen. Zij zouden naar Genua vertrekken, waar zij een rapport zullen opstel len inzake de Grieksche klacht, dat de guerilla-troepen in Noord-Grijken- land buitenlandschën steun ontvangen. Voor de commissie van buitcnland- sche zaken van het Amcrikaanscbe huis van afgevaardigden heeft Robert Patterson, minister van oorlog, ver klaard, dat de maatregel om hulp aan Griekenland en Turkije te verlecnen niet tot een oorlog, maar van een oor log af leidt. Op de vraagd van een lid der commissie: ..Aangenomen, dat wjj agressie der Sowjct.Unic tegenhou den. is er dan niet een ander gebied, waar het in dit wetsontwerp gevraagde geld voordeeliger gebruikt kan wor den?" antwoordde Patterson:* „Dit gebied (Griekenland en Turkije), is van strategisch belang cn van groote waarde. Dat zal geen weggegooid geld zijn". Op de vraag: „Denkt U, dat dc Sowjet-Unic eenig plan heeft om Tur kije binnen te trekken?" antwoordde Patterson: „Dat laat ik aan uw oor. deel over". van het levensonderhoud is gesta biliseerd. Het gaat er nu om deze sta bilisatie te handhaven, ondanks tegenslagen cn door het buiten land opgedrongen prjjs-schom- mclingen. Spreker legde den nadruk op het raadplegen van het prijzenboekje 1947, aan de hand waarvan door cle prijzencommissies bemiddelend kan worden opgetreden. Medezeggenschap De heer Kuiper, sprekend namens den Raad van Vakcentralen, meen de dat dc koopkracht van den ar beider niet altijd even groot was. Door zijn gezond verstand te ge bruiken weet hij dat door staking weinig begrip wordt gekweekt voor arbeidsconflicten. Zeker zou hij meer loon wenschen, maar als kan worden bereikt dat dc prijzen om laag gaan. althans stabiel blijven, is het resultaat hetzelfde. Spreker drong aan op in schakeling der vakcentralen bij de grondstoffenverdeeling, de prijsvaststelling en de bepaling van handelsmarges, om het daarna zich tot taak gesteld te zien ook met alle kracht voor de naleving der voorschriften zorg te dragen. Na de pauze kwamen verschil lende vragen in discussie die prof. Brouwers of zijn medewerkers be antwoordden. Zij betoogden o.m., dat de prijzencommissies geen op sporingsbevoegdheid dienen te heb ben. Bemanning van vermiste Dakota De, marinevoorlichtingsdienst deelt mede: De namen der inzittenden van het in N-Australiö vermiste Dakota vliegtuig zijn: luitenant-ter zee le klasse F Eyzendoorn; officier.vlieger der 2e klasse I. J Niftcrik; sergeant, vlieger J M Ronden: sergeant-vlieg tuigmaker C .J Brard; sergeant-ma chinist J W Ilouniet.: vliegtuijftele- grafistenmaat E E van Rhoon cn matroos le klasse zee-milicien B C Barnaart. De bouw van tie nieuwe se maf oor aan tie buitenhaven van lJmuiden vordert snelDe nieuwe semafoor wordt groofer cn zal meer comfort bieden aan de kustwachtdie hier dag cn nacht, moet verblijven, dan de oude welke in 1943 door de Duitschers werd gesloopt. P ïïet grootste deel van de verga- dering der Groote Vier was gewijd aan een debat over de Duitsche ac- tiva in Oostenrijk. Bij deze kwestie, die voltrcns alle waarnemers te Mos kou de hachelijkste is, die nog tot oplossing moet worden gebracht, voorday men het over het Oosten- rijksehe vredesverdrag eens is, bleek weer het groote verschil van ope ning tusschen de Sowjct-Unie ecncr- zijds en Engeland en Amerika an derzijds. 'Bidault stelde na een lang debat voor, dat de plaatsvervangers op dracht zouden krijgen een definitie van Duitsche activa in Oostenrijk op te stellen, inhoudende, dat gee- nerlci aanspraak gemaakt kan wor den op alle bezittingen, die met ge weld of onder dwang aan Oosten rijkers ontnomen zijn of. meer al gemeen, alle bezit, dat onwettig om redenen van ras. godsdienst of poli tiek aan onderdanen van een lid der UNO of aan Oostenrijkers is ontnomen. Molotof stelde een amendement op dit voorstel voor, dat de betref fende zinsnede als volgt zou vvii/.i- gen: „Geenerlei aanspraak kan ge maakt worden op bezittingen, die door de Duitschers als gevolg van een directcn gewelddaad of do r arisoering in beslag genomen zijn zonder dat aan onderdanen van een lid der. VN of aan Oostenrijk ver goeding is gegeven." Russisch voordeel Volgons schatting van deskundi gen zou de Sowjet-Russische defini tie van Duitsche activa inhouden, dat ongeveer vier vijfde v an door de Duitschers geroofde bezittingen on der liet hoofd Duitsche activa voor toeëigening door de Russische auto riteiten in aanmerking zon komen. De Duitschers hebben namelijk op papier een soort vergoeding gege ven voor het in beslag npmen van eigendom in Oostenrijk, zooals dat ook in andere bezette landen is ge beurd. Eerder tijdens de vergadering had Molotof naar voren gebracht, dat de Russische autoriteiten het recht hebben naar eigen believen met deze activa te handelen, daar Engeland en de USA afgezien beo- ben van hun aanspraken op Duit sche activa in de Russische zóne van Oostenrijk. Bevin achtte het noodzakelijk in het verdrag ook een clausule op te nemen omtrent twijfelgevallen. De vergadering wgrd tenslotte ver daagd om den ministers gelegen heid te geven het amendement, van Molotof od het Fransche voorstel to bestudeeren. Te voren waren de vier ministers hot er over eens geworden, dat Joego-SIavië's verzoek te. Moskou gehoord te mogen worden wanneer het rapport \an de finantiecle com missie voor '1 rië'st wordt besproken niet moest, worden ingewilligd. In plaats daarvan zullen copieën van dit rapport ter kennisgeving zoowel naar de regeering van Joegoslavië als naar die van Italië worden ge zonden. Tenslotte heeft Molotof nog mede gedeeld. dat de Sowjet-Unie in Au gustus gereed zal zijn gekomen met de volledige vernietiging van dc Duitsche oorlogsschepen volgens ile opdracht van de driemogendhc den-commissie \oor dc verdeelinz van de Duitsche vloot. De plaatsvervangers voor Oosten rijk hebben Donderdag het ontwerp van alle militaire clausules van het Oostenrijks hé verdrair. in den vorm waarin zij aan de ministers moeten worden voorgelegd. \oltooid. Van de in totaal 13 artikelen zijn er twee onbeslist en vier gedeeltelijk. Goesèf, de Russische afgevaardig de, stemde tenslotte in met 't Ame- rikaansche voorstel. Overtollig oor logsmateriaal van niet-geallicerde herkomst en speciale installaties HOM DEItDVIJFTIG SCIIOOLKI.V- DERF.yi VIT WALES ziin op weg naar Nederland om een tegenbezoek te brengen aan dc gezinnen, wan- van dc hinderen het vorig at<r i.-i Wales logeerden. Onderweg le zoch ten zij in Londen het Lagerhuis, waar zij werden rondgeleid foor drie Lagerhuisleden, dit daarna met de kinderen voor den fotograaf poseerden. voor verbetering van oorlogsmate- riaal e.d. die niet voor vredesd «él- einden kunnen worden aangewen t. onbruikbaar tc maken voor mili taire doeleinden of te vernietigen. De rest van den tijd werd besteed aan een onvruchtbare discussie over de ontruiming van Oostenrijk door de geallieerde troepen. Bevin bereidwillig Bevin heeft te Moskou een schrif telijke verklaring ingediend, dat lingeland voornem' is de Duit sche „Dienstgrüppon" in de Brit- sche zóne niet 81 December van dit jaar op te beffen. Mocht het niet mogelijk zijn de „Dienstgruppen", die bij het mijnen vegen werkzaam zijn, en een aan tal van ongeveer 5000 arbeiders, die belangrijk werk verrichten dat veel ervaring \'ereischt. on dezen datu te ontstlaan. dan zal de Britsche vertegenwoordiger in den geallieer den bestuursraad dit. kenbaar ma ken. In deze verklaring wordt de Britsche zienswijze herhaald, dat het in dienst, hebben van de „Dienstgruppen" niet in strijd ,s met de beoal"n«- a van d« r komst te Potsdam. Tarwe en maïs uit Argentinië Ir. A H Boerma. regeeringscom- ir.issaris voor de buitenlandsche agrarische aangelegenheden, heeft in Argentinië 25,000 ton tarwe en 200 000 ton mais gekocht De mais, welke van den nieuwen oogst af komstig is. zal in den voorzomer naar ons land worden getranspor teerd. v Veldslag in Paraguay Bij Rosario heeft Je eerste groot- scheepsche ontmoeting tusschen troepen van de Por.igueesche opstan delingen en regecringstroepen plants gehad. 1500 opstandelingen zijn op de vlurbt gedn ven met achterlating van enkele dooden en 200 gevange nen. Prof. Van Loon voor 't Tribunaal Het Haagsche tribunaal be handelde gisteren de zaak teijen prof. mr. J. van Loon die zich in bezettingstijd heeft laten be noemen tot president van den Hoogen Raad en curator van dc rijksuniversiteit te Leiden. Verdachte was oorspronkelijk gedagvaard voor het Bijzonder Gerechtshof; zijn zaak werd echter nader verwezen naar het Tribunaal. Dc voorzitter, mr. Van Vrjjberghe de Coningli. las ccn aantal verklarin gen voor van vooraanstaande perso nen, die allen betoogden, dat Van Loon niet werd benoemd op grond van zijn bekwaamheid, maar alleen op grond van z.jjn Duitsche gezindheid. Voorts bleek uit ccn zeer groot aan. tal feiten, dat verdachte werkte in N.S.B. cn Duitschen geest, dat hjj veel vuldig contact had gehad met Duit sche autoriteiten en vijandig gezinde bijeenkomsten had geleid. Prof. Van Loon zei. dat hjj weliswaar benoemd werd in de plaats van wijlen mr. Vis ser. die alleen was afgezet omdat hij Jood w-as. maar dat hjj de kieschhe:d had gehad zich tc doen installceren toc-n de heer Visser toch zou hebben moeten aftreden wegens het bereiken van den 70.jarigen leeftijd. Ziin relaties met hooge Duitsche autoriteiten en het houden van Ic_ zinren in Duitschland gaf h\i toe. Mr. Westerouwen van Meeteren deelde mee, dat prof. van Loons ver mogen is gecalculeerd op ruim een ton. De verdediger mr. Njjsingh schets te de persoon van prof. Van Loon voor cn in bezettingstijd. Zijn voor- oorlogsche werkkring als bedriifsju. rist bracht hem veel in aanraking met Duitsche instanties. Daarbij had h\j een goeden naam als volkenrechtsgc- lcerdc. Geen NSB-er Correspondent was hij van dc Aka_ demie für Deutsches recht. Pleiter las verklaringen voor van ccn aantal hoogleerarcn in verschil lende landen van Europa over prof. Van Loons kennis, van het volken recht. Deze bewijzen volgens mr. Niisingh, dat Van Loon niet zoo onbekwaam was als men wel voorgeeft. Hy was pro- Duitsch. maar niet voor het nationaal, socialistische Duitschland. Noch voor noch tijdens den oorlog, is Van Loot Jid der N.S.B. geweest. Verdediger be toogde, dat het werk van z'u'n cliënt gebaseerd waf1 op Nedcrlandsche be. langen. Reeds vóór zyn benoeming in den Hoogen Raad heeft hü herhaal delijk interventie verleend ten gunste van Nederlanders. Van Loon heeft geprobeerd het ont. slag van mr. Visser te voorkomen, het. geen niet gelukte, aldus Nysingh. Er was kans <>P de benoeming van een N.S.B .er tot president van den Hoy. gen Raad (van Vcsscm. Van Gcnech- tcn), daarom accepteerde Van Loon deze functie. Zijn positie tegenover de Duitschers werd daardoor versterkt Bekend is, dat de S.D. liever een anderen president gezien had omdat Van Loon nog altijd aanhanger was van het Huis van Oranje. Pleiter noemde een groot aantal namen van hoogleearcn e.d. ten gunste van wie Van Loon opgetreden is en meende ten slotte tc hebben aangetoond, dat Van Loon niet den grooten "blaam ver dient. welke hem getroffen heeft. Kamer kon niet stemmen, omdat weinig leden present icaren (Van onzen parlementairen redacteur) IjE Tweede Kamer zou gisteravond het wetsontwerp Nóod- regeling Ouderdomsvoorziening afgehandeld kunnen hebben, als de Voorzitter de stemming over de amendementen had aange durfd. Zou bij een stemming gebleken zijn, dat er geen 51 leden aanwezig waren waarvoor het ernstig vermoeden bestond dan zou de vergadering verdaagd moeten worden en dus de avond verder voor wetgevenden arbeid verloren zijn geweest. Heden volgen dus de stemmingen over de amendementen en over het wets ontwerp zelf. Van de sprekers der confessio nccle partijen, die gistermiddag nog aan het woord kwamen, wist alleen dc heer Hooy (K.V.P.) woorden van erkentelijkheid te vinden voor deze belangrijke daad van de Rc- gcering. De heer V a n D i s (St. Ger.die een principieel tegenstander is van verplichte verzekering, hij bezwoer dc regeering niet verder te gaan od „het duistere pad" der verzekering. S u u r h o f Arbeidbegreep niet dat de critiek op de noodregeiing juitst kwam uit kringen, die tot 1939 de kabinetten van de rechter zijde hebben geleverd, welke steeds nalieten de in 1919 getroffen onvol doende regelingen aan te vullen. Er zijn duizenden die voor een ouden- dagverzorging nooit iets hebben kunnen doen. Spr. noemde het een schandaal dat het „Mededeelingen- blad" van onze grootste werkge versorganisatie deze menschen slampampers noemt. Dc heer Koenen fCP.N.) vreesde, dat de organen der open bare armenzorg niet geheel zullen worden uitgeschakeld, omdat de uitkeeringen absoluut onvoldoende zijn. f IS'iet minder! Minister D r c e s, verklaarde dat verschillende sprekers ten onrechte d*n indruk hadden gevestigd alsof deze regeling Ivdoeld is om de men schen wat af tc- nemen. De bezwa ren, die hij tegen hot voorstel van de Stichting van den Arbeid had waren in de eerste plaats, dat al leen verplicht verzekerden een uit- kecring zouden krijgen, d.w.z. dc loonarbeiders, en ten tweede, dat aan allen een vast bedrag van f 9. per week zou worden uitgekeerd, zonder rekening te houden met in komsten. In het systeem van dc rc- geering krijgen tenslotte de ver plicht- en vrijwillig verzekerden toch meer dan de niet-verzekerden. zoodat er wel degelijk een band met de sociale verzekering bestaat. Dat hier van staatsarmen zorg sprake zou zijn ontkende de minister, omdat de uitkee- ring niet geschiedt naar be hoefte of naar gezinsinkom sten. Een wetsontwerp, voor de uit voerende organen van de sociale Van de Kieft fractie voorzitter PvdA In de plaats van den heer M A Reinalda, die benoemd is tot com. missaris der Koningin in -je Provin cie Utrecht, is gekozen tot voorzit ter van de fractie van de Partij van den Arbeid in de Eerste Kamer de heer J van de Kieft. verzekering is aan dc Stichting van den Arbeid gezonden om advies en hetzelfde zal spoedig het geval zijn met een ontwerp in zake dc ziekte er. ongevallenverzekering, maar met de ouderdoms- en invaliditeitsver zekering is men nog niet zoo ver, omdat zich daarbij verschillende problemen voordoen, in het bijzon der dat van de positie van dc be drijfspensioenfondsen. Minister Drees deelde nog me de, ddt de minister van Financiën het geld voor de nooduitkeering al leen beschikbaar kan stellen, in dien de Kamer in de aanhangig zijnde belastingontwerpen geen ver mindering aanbrengt. Gedetineerde politieke delinquen ten komen niet in aanmerking voor deze nooduitkeering. Restant appelmoes zonder bon Nu de aflevering op de destijds aangewezen bonnen voor appelmoes 572b. 572c. 582d en 582e re serve is beëindigd, zal men de nog bij den handel aanwezige geringe voon. '.en anpclmoes zonder bon kunnen koopen. De prijzen, waarte gen Je appelmoes ten hoogste mag worden verkocht ziin in blik ner li ter ongeschild f 0.88. geschild f 0.94; In glas per liter f 1.16, per halve li ter f 0.78. Tengevolge van liet feit. dat in het Ruhrgebied de voedselrantsoe nen der arbeiders door vervoers- moeilijkheden en tegenhouden van Jen import van 1550 calorieën tot minder dan 1000 calorieën per dag zijn teruggebracht, zijn in dit gebied stakingen uitgebroken en worden demonstraties gehoudon. In ver uit elkaar gelegen steden als Keulen cn Bielefeld komen on geregeldheden voor cn volgens een functionaris van de geallieerde be. stuurscommissie verwachten dc Brit sche autoriteiten, dat do onrust zal tdenemon, indien de voedsclpositio zoo blijft. Een hooge Britsche functio naris heeft bekend gemaakt, dat dc Britsche autoriteiten bewijzen hebben, dat de demon straties en stakingen, die in verband met de tot nu toe ergste voedselcrisis in het gc- hcele Ruhrgebied worden ge houden, georganiseerd zyn en een politiek karakter hebben. In verschillende wyken van Dlis- seldorf zyn affiches aangebracht, waarin de bevolking worat opge roepen tot het deelnemen aan een massademonstratie, die vandaag zal worcicn gehouden. Tevens is een proteststaking af gekondigd met het doel, aldus de secretaris van de metaalwerkers- unie, Dundcr, onder do aandacht te brengen dat „de arbeiders aan het eind van hun krachten zijn". Wij hebben honger Op verschillende plaatsen tc Dlis- seldorf zyn aanplakbiljetten opge hangen met de woorden „wij hebben honger". Het plan is om na korte bijeen komsten in dc fabrieken naar het centrum van Düsseklorf op tc trek ken. Vertegenwoordigers der vak- vereenigingen en van het plaatse lijk bestuur tc Diisscldorf zullen dan een bezoek brengen aan den plaat selijken bevelhebber en den „onhoud baren toestand der bevolking" met htm bespreken. Alleen post- en telegraafbeamb- ten en het personeel van de elcctri- citcits- en watervoorziening, bene vens degenen, die bij de voedsel voorziening en bij het militair bo- stuur werkzaam zijn, zullen geen deel nemen aan de voorgenomen staking. Voedsel op komst In Essen zal een staking van drie uur worden gehouden, terwijl in Keulen door arbeiders van vcrschil- lendo groote fabrieken voor het stadhuis werd gedemonstreerd. De burgemeester van Keulen ver klaarde tegenover de demonstran ten, dat het Duitsche bestuur wei nig invloed kan doen gelden op den aanvoer van voedsel en niet voor den tegenwoordigen toestand ver antwoordelijk kan worden gesteld. Reeds zijn maatregelen genomen om de voedselpositie te verbeteren Leden van persfaad geïnstalleerd Op het departement van O K en W is de heer M A Reinalda, die on langs benoemd was tot voorzitter van Jen persraad, namens den minis ter van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen dr. .1 J Gielen, door dr. Beekcnkarnp. chef van de afdeeling pers. als zoodanig geïnstalleerd. Voorts zijn nog drie nieuwe leden geïnstalleerd. Dit waren ie heeren: H .1 van Balen, directeur van den ANWB; R Peereboom. directeur- hoofdredacteur van „Haarlem's Dag- blad'' en H de Ruig uit Amsterdam financieel directeur van het dagblad „Trouw". Ruzie met doodelijken afloop Op het Noorschc stoomschip Kongsborg". dat gemeerd ligt bij de dok- cn scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam raakten tegen het mid dernachtelijk uur de Noorschc Don keyman in hei kombuis slaags met den NeJerlandschen chefkok J Stry. lo'nk die eveneens tot de bemanning van dat schip behoort. In den loop van het gevecht, gaf de Noor den kok een kaakslag, waardoor de laatste tegen het aan recht werd geslagen. Enkele oogen- blikken later is hef 47-jarige slacht offer overleJen. De P 'ceyman is door dc politie ingesloten. en dagelijks komen voorrangstrei- nen met 6000 ton graan in het Ruhrgebied aan. De ministerraad van Noord- Wcstfalen heeft aan den gcwestc- hjken commissaris Asbury onder meer voorgesteld om 50.000 afge dankte Britsche vrachtauto's spoe dig voor het vervoer# ter beschik king te stellen. Ook werd een voor stel gedaan om tra^n van Noorsche walvisschen tc importecren in ruil voor Duitsche steenkolen of fa- brieksgoederen. Te Neurenberg is weer een bom aanslag gepleegd die geen persoon lijke ongelukken veroorzaakte. Tegen de nazis Dr. Philip Aucrbach, de Beicrsche staatscommissaris voor aangelegen heden betreffende slachtoffers van politieke en rassenvervolgingcn, neeft een oproep gedaan voor mas sa-demonstraties op Zaterdag te Munchen, Augsburg, Neurenberg en Regensburg uit protest tegen bomaanslagen door Nazi's en ople ving van nazistische activiteiten. Gratieverzoek werd geweigerd De Koningin heeft het gratiever zoek van F. II. Mcijc- e Amster dam afgewezen. Het bijzonder gerechtshof had Meijer op 18 Maart 1946 ter dood veroordeeld wegens het uitleveren van Joden, tijdens de razzia's in 11)43. Voor icdcrcn Jood, die Meijer aanbracht, kreeg hij f 1.De bij zondere raad van cassatie, bevestig de het vonnis op 19 Juni 1946. Bonnen voor petroleum aangewezen Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat de onderstaande bonnen van de kaarten voor petro leum voor kook doeleinden en ver lichting geduiv-ade de maand April 1947 elk recht geven op het koopen van vier liter petroleum. Kaarten UA 611: bon A 21 t.m. A 24; kaarten UB 611: bon B 11 en B 12; kaarten UC 611: bon C 06; kaarten UD 611: bon D 11. Generaal Orsborn naar Nederland Generaal Albert Orsborn, die het vorig jaar gekozen werd tot opper ste leider var. het internationale Le ger des Heils. zal binnenkort op nieuw Nederland bczoeke Od den eersten Paaschdag spreekt de generaal in drie openbare samen komsten in dc groote zaal van deD dierentuin te Den Haag. Propeller doodde hem Op het vliegveld „Ypenburg" werd de 19-jaiigc J A uit Voorburg Joor een draaiende propeller van een vliegtuig geraakt, tengevolge waar van lii.i ernstig aan het hoofd werd gewond. In zorgwekkenden toestand werd hij per ziekenauto naar het zieken huis St Antoniushoeve te Voorburg overgebracht, waar het. slachtoffer kort na aankomst overleed. Hongersnood dreigde op Waroe Negentien Indonesiërs en een blanke missionaris van het eiland Waroe in de Bandazce, gelcgcii tus schen Timor on de Molukkcn, zijn in Darwin (Noord-Australië) aange komen om voedsel te halen om dc bevolking van hun eiland, bestaan de uit 7000 zielen, voor den honger dood te behoeden. In een kleine zeil boot zijn zij onder gevaarlijke weers. omstandigheden 400 mijl over zee gekomen. De missionaris vertelde, dat het 'n zeer slecht seizoen voor Waroe was gewr est Men verwacht, dat er voldoende levensmiddelen beschikbaar zullen worden gestelj om de bevolking te redden. Kris-kras door de wereld Helgoland, liet vroegere steun punt van dc Duitsche vloot, zal dc» volgende maand door de Brit sche vloot cn de koninklijke luchtmacht worden opgeblazen, deelde ccn zegsman van dc ad miraliteit mede. Nadat een marineofficier 7000 ton dynamiet tot ontploffing heeft gebracht, zullen eskaders bom- hnenwerpers een serie aanvallen op het eiland doen. De groote klap zal op 18 April plaats vinden. Reeds thans wor den de tunnels cn gangen opge vuld met dieptebommen en dyna miet. Internationale optocht De wandelingen, die minister Marshall zoo nu en dan door Moskou maakt, trekken veel be kijks Meestal is cr zelfs sprake van een optocht. Eerst komt Marshall, dan zijn Russische lijf wacht, daurichtcr Amerikanen, vervolgens Russen en hierna een heelc troep kleine jongens... Foei! Koning George VI van Enge land, is volgens „Die Burger", een nationalistische krant in do Kaap kolonie. buiten zijn boekje ge gaan! Hij heeft het n.I. aangedurfd op Zondag te tennissen. Als de ko ning beter ingelicht was geweest over de toestanden in Zuid-Afri- k.a, zoo schrijft het blad in een hoofdartikel, dan had hij hiervan afgezien. Zoemende senatoren Toen de import van bijen in den staat Georgia in den senaat tG:* sprake kwam. stelde senator Ma son voor, dat iedereen, diè vóór is. met „zocm-zocm" zou stem men. Bij de stemming liot inder daad de senaat een krachtig zoem- geluid hooren. De enkele tegen- siemmer werd overzoemd. Jaloersch In de Londensche filmstudio's hebben twaalf kappers en gri meurs het werk neergelegd als protest tegen het feit. dat Pau- lettc Goddnrd. die werkt aan Alexander Korda's film ..An ideal husband", zich door haar- eigen kapper laat behandelen. Nog sneeuw In de Vcreenigde Staten is Woensdag over een uitgestrekt gebied van de Rocky Mountains- tot dc Atlantische oceaan. 40 cm. sneeuw gevallen. Transport, tele foon cn telegraaf zijn verbroken, scholen en fabrieken moeeten sluiten en minstens 14 menschen zijn door de sneeuwstorm om het leven gekomen Dienstplichtigen voor 8 ste R.I. opkomen De dienstplichtigen, bestemd voor het achtste regiment infan terie te Amersfoort, die op 3 Maart hadden moeten opkomen en wier opkomst was uitgesteld, moeten nu op Maandag 31 Maart opkomen. Zy moeten dien dag per eerste reisge legenheid na 7 uur naar Amers foort vertrekken. "T. - Plaatselijk regen Weersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Aanvankelijk weinig wind, la- ter iets toenemend voornamelijk uit Oostelijke richtingen. Zwaar bewolkt met opklaringen. Plaat- j selijk regen of regenbuien. Wc- nig verandering van tempera tuur. Vrijdag 28 Maart: Zon op 6.29, onder 19.05, maan op 9.14onder f J.30. - "•'•i-—-.'' .niiimnjiiiiniiiiiimiiiiiiini

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1