DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Woelige hongerdemonstratie in Düsseldorf Ring van egoïsme moet doorbroken worden D' Moskou:Groote Vier' maken een nieuwe agenda Britsche functionarissen gemolesteerd Deviezenpositie is zorgelijk Parade van de week Zeppelin-fabrieken naar ons land Tabaksproductie wordt geremd DF C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 29 Maart 1947 Nr. 607 6e Jaargang j O O c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE aangekondigde proteststaking tegen den voedselnood is gisteren in liet Rtilirgebied op groote schaal doorgezet. Het bedrijfsleven was geheel lamgelegd. In Düsseldorf leidden de demonstraties tot handtastelijkheden tegenover Britsche militaire en bestuursfunctionarissen. Over het algemeen verliepen de betoogingen echter in goede orde. gereden. Van andere auto's werden dc ruiten verbrijzeld. In het begin van den middag werden dc betoogers uiteengedre ven. De winkels bleven echter ge sloten en het verkeer lag stil. In Hagen ten Zuiden van Dort mund hebben 20.000 personen ge demonstreerd. Er deden zich geen ernstige incidenten voor, doch het bedrijfsleven kwam goeddeels tot stilstand. Volgens berichten uit Essen zou den alle industrieën, behalve de mijnen aan een algemeene staking deelgenomen hebben. Er werd ech ter niet gedemonstreerd. Een dele gatie uit Essen is in Düsseldorf aangekomen om besprekingen te voeren met plaatselijke Duitsche bestuurshoofden. Tachtigduizend Duitsche arbei ders te Keulen hebben een beroep geteekend, dat o.m. gericht is aan de conferentie der ministers te Moskou en waarin gevraagd wordt om onmiddellijke verbetering van de voedselvoorziening. In deze re solutie wordt verklaard, dat de ar beiders van Keulen niet langer hun normale werk kunnen verrichten, indien de hun vele maanden gele den gedane beloften niet worden nagekomen. „Indien er geen vol doende hulp komt, zijn wij verlo ren," zoo werd gezegd. „Laat onze kinderen niet verhongeren!" Sedert den vroegen morgen trok ken lange rijen arbeiders, vrouwen en kinderen door de straten van Düsseldorf en tegen 11 uur nam de demonstratie nog steeds in omvang toe. De weinige Britsche militairen, die zich op straat bevonden, wer den met schimpscheuten bejegend, De toegangen tot het stadspark waren geblokkeerd om Britschen wagens het binnenrijden te belet ten. Aan de demonstratie namen meer dan 100.000 personen deel. Zij droegen borden met opschriften als: „Geen voedsel, geen werk" en „Laat onze kinderen niet verhon geren." Fritz Stahl, voorzitter van de vakvereenigingscommissie, deelde de menigte door middel van luid sprekers mede, dat de vakvereeni- gingen niet zouden rusten vóór de huidige catastrophe zou zijn afge wend en het geweten van dc wereld zou zijn wakker geschud. Na de demonstratie heeft een delegatie van arbeiders den com mandant van de stad een resolutie overhandigd, waarin wordt gezegd, dat men door den voedselnood spoe dig adn het einde van zijn krachten zou komen. De iesolutie omvat voorts de volgende punten: alle in 1946 ontbonden burgerlijke comité's dienen onmiddellijk weer te worden ingesteld, de zuivering moet be spoedigd worden, er moeten com missies worden ingesteld met tot taak dc vrijmaking en ter beschik king stelling voor de algemeene consumptie van alle resteerende voedselvoorraden, daarbij inbegre pen aardappelen en groente- Ongeregeldheden Na de bijeenkomst in het stads park betoogden de arbeiders in dc binnenstad. Hierbij kwam het tot eenige ongeregeldheden. Inzitten den werden uit een Britsche auto gehaald en de wagen in het water Nota van Lieftinck op komst Op het departement van Finan ciën is thans een nota in voorberei ding, waarin wordt uiteengezet, hoe uiterst zorgelijk onze economische vooruitzichten z.ijn, nu het nog be staande buitenlandsche crediet snel opraakt en de Nederlandsche export nog bij lange na niet in staat is op bevredigende wijze den benoodigden invoer te dekken, zoo meldt „Het Parool". In deze nota zal tevens worden uiteengezet, welke krachtige beper kingen Nederland zich op korten termijn zal moeten opleggen en wel ke andere maatregelen noodig zijn om aan Ie toenemende moeilijkhe den het hoofd te kunnen biedep Verwacht wordt, dat dit stuk vol gende week door minister Lieftinck aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Aangenomen wordt, dat krachtige maatregelen ter verhooging van pro ductie en arbeidsproductiviteit in uitzicht zullen worden gesteld en dat aan den anderen kant maatregelen, voortvloeiend uit scherpe beperking van den import zullen worden aange kondigd. In buitenlandsche kringen in de Residentie doet sedert eeni ge dagen het hardnekkige ge rucht de ronde, dat mede met het oog op het opraken van on ze dollarcredieten, binnen af- zienbaren tijd minister Lieftinck en wellicht ook de minister president. dr. Beel, een bezoek aan de V.S. zullen brengen ten einde daar besprekingen te voe ren over de mogelijkheid van uitbreiding van het crediet. In officieele Nederlandsche krin gen wordt dit gerucht on waarschijn lijk genoemd, doch een categorische tegenspraak we d niet gegeven. Voedsel onderweg Een hooge functionaris van de afdeeling voedselvoorziening en landbouw van de Britsche controle commissie heeft medegedeeld, dat graan uit Noord-Duitsche havens in versneld tempo naar het Ruhrge- bied is verzonden. Tijdens dc eer ste dagen van April zou het brood rantsoen op het normale peil ge bracht worden. Britsche commandanten hebben een delegatie van demonstreerende Duitschers medegedeeld, dat een gedeelte van de ladingen van sche pen, die in Hamburg en Bremen aankomen, en oorspronkelijk voor andere plaatsen bestemd is, naar Noord-Rijnland en Westfalen ge dirigeerd zou worden met het oog op dc kritieke voedselpositie te Düsseldorf en omgeving. Dc leider van de Duitsche sociaal democratische partij, dr. Schuma cher. heeft verklaard, dai hij da gelijks met de S.P.D. in het Ruhr- gebied in verbinding staat. Schu macher zeide. dat dc vakverbonden de demonstranten geheel in de hand hebben. Dc demonstraties hebben een orderlijk verloop, hoewel be paalde politiek stroomingen er munt uit trachten te slaan. Schumacher achtte het een groo te overschatting van de macht der communisten in het Ruhrgebied, in dien men achter de demonstraties hun invloed zoekt. Het Amerikaansche militaire be stuur van Beieren heeft protest demonstraties verboden, die politie ke slachtoffers van het r.aziregiem wilden houden wegens den Woens dagavond gepleegdcn bomaanslag op de bureaux te Neurenberg van het departement voor hulpverlcc- ning aan door de nazi's vervolgde personen. EVC-bezwaren tegen tariefstelsel ..Verhooging der arbeidsproduc tiviteit is niet alleen te bereiken door het domweg invoeren van een taricfstelsel. doch ook door hc-t verkrijgen van betere hulp middelen. betere arbeidsmetho- den. rationeeler werken en har der werken zonder meer", zoo zei de heer D. C. van de Poel tijdens het congres van de bedrijfsgroep „Metaal" van de E.V.C., dat aan het invoeren van een tariefstelsel was gewijd. Teneinde do nadeelen verbon den aan bet tarief zooveel moge lijk op Ie beffen moeten de vol gende eischen gesteld worden: 1. Erkenning van den arbeider al5 mensch in het productiepro ces niet als object maar als sub ject; 2. Werkelijk loon naar presta tie dus recht evenredig met de bereikte stijging van dc arbeids productiviteit in alle gevallen waarin een loonprikkel wordt toegepast: 3. Voorkoming van vermoeid heid. Eerste voorwaarde hiertoe is de volledige medezeggenschap van de arbeiders, zoowel bij het vast stellen van de normen als bij de toepassing van het tarief. „Digoel" opgeheven Te Batavia is officieel meege deeld dat het interneeringskamp Boven-Digoel is opgeheven. Het kamp was reeds enkele ja ren in liquidatie en er verblijven nog slechts 24 communisten van Java en Sumatra. In de oorlogs jaren zijn reeds 267 gein terneer don vrijgelaten. Er bestaat thans ook geen aanleiding meer om de 24 communisten vast te houden. ...Met de opheffing van het kamp is weer een stuk van het koloni ale verleden verdwenen" zoo be sluit de officieele mededecling. Noodregeling voor de ouden goedgekeurd De Tweede Kamer heeft gister middag zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp „Noodregeling ouderdomsvoorziening" aangenomen. Vóór de stemming uam minister D r e p s enkele amendementen over. Daardoor zullen de maximum uit - keering.,.1 in de vijf genieenteklasson bedragen respectievelijk f 328. f 504.f 480;—. f 456.— en f 432.— (voor ongehuwden) en f 936. f 000.—, f 864.—. f 828.— en f 792.— (voor gehuwden) per jaar." De inkomensgrens, waarboven men niet voor een uïtkeering in aan merking komt, bedraagt thans naar gelang ;ler gemoenteklasse. voor on- gehuwden f 875.f 823.—, f 775. f 725.en f 675.voor gehuwden resp. f 1375.—. f 1300.—. f 1225.—, f 1150.en f 1075.per jaar. Niet in mindering worden gebracht be. dragen uit onderhoudsplicht van kinderen en uit kerkelijke of parti culiere liefdadigheid. Een a.r. amendement om de wer kingsduur van drie tot twee jaar te beperken werd met 40 tegen 34 stem men verworpen. Coördinatie-rapport uitgangspunt Vrijdag hebben' de vier ministers van buitenlandsche zaken opnieuw over de kwestie der Duitsche activa in Oostenrijk gediscussieerd, maar zij konden niet tot overeenstemming ko. men. Ten slotte stemde Molotof toe. dat de kwestie opnieuw door de plaatsvervangers zou worden bespro ken. hij drong er op aan. dat de mi nisters een beslissing zullen nemen over cic definitie van Duitsche ac tiva. Bevin. die de zitting presideerde, verkiaarde, dat de kwestie opnieuw op het doode punt gekomen schijnt en Marshall zeide, dat Molotof op het standpunt schijnt tp staan, dat de anderen aan de conferentictaferdc Russische definitie moeten aanne men of de besprekingen uitstellen. Men kwam overeen, dat de plaats vervangers een nieuw rapport over de kwestie zouden opstellen vóór het Oostenrijksche verdrag in zijn gehpcl op de hoofdagenda van den raad der ministers aan de beurt komt. Vervolgens kwam het rapport van de coördinatiecommissie ter sprake. (De coördinatiecommissie is inge steld om een lijst samen te stollen van de punten waarover dc „Vier" het eens. en waarover zij het niet eens zijn.) Marshall stelde voor de drie voornaamste punten van dit rapport in den raad van ministers te bespre ken en Je rest naar een speciale commissie te verwijzen, die vóór 2 April aan ce ministers rapport zou moeten uitbrengen. De di ie ociangrijkste punten noem. de Marshall: 1. De economische eenheid en do herstelbetalingen. 2. Het peil der Duitsche industrie en de hervatting van do herstelbe talingen. 3. De vorm en bevoegdheid van de Duitsche voorloopige regeering. Geen kinderbiscuits op den bloembon In de bonnenlijst. die Donderdag is gepubliceerd, is abusievelijk ach ter bon 68U Reserve voor 600 gram bloem vermeld, dat desgewcnscht op dezen ton ook kinderbiscuits gekocht kunnon worden. Dit is ech ter niet het geval. Kinderbiscuits kunnen uitsluitend op een bon voor rijst worden gekocht A.s. moeders Aanstaande moeders zullen in het vervolg circa zestien weken vóór de bevalling in plaats van do textiel- kaart VF 603 waarop 100 geldige punten voorkomen. 100 rantsoen bonnen voor textiel ontvangen. Na 4e geboorte van de habv wordt de textielkaart VA 705 uitgereikt, waarop successievelijk punten zul len worden aangewezen. Textielbonnen Met ingang van 1 April zullen nieuwe rantsoenbonnen voor textiel in gebruik werden genomen, welke zijn „082". De oude bonnen „B82" blijven voorloopig geldig. Dij dc maatschappij ..De Schelde" tc Vlissinf/en wordt dc laatste hand gelegd aan het IS MO ton metende passagiersschip Willem Rups", ge noemd naar den door de Duitschers ge fusilleer den directeur van de Rotterdamsche Lloi/d. Dit is het grootste schip, dat ooit van stapel liep bij „De Schelde". P 1500 man vertrokken naar Indonesië De „Sloterdijk" is met 1500 man naar Indonesië vertrokken. Het ge- heelc derde regiment infanterie, af- deelii.gen vai. de Indische vorming de KNILM en mariniers bevinden zich aan boord. G. A. Diepenhorst eerste kamerlid Tot lid van de Eerste Kamer in dc vacature van wijlen Jhr. Mr. van Asch van Wijck is benoemd de heer G A Diepenhorst uit Zeist. Doodvonnis voltrokken Hot doodvonnis tegen F H Mever, wiens gratieverzoek door de Konin. gin werd afgewezen is gistermorgen voltrokken. Toch speciale zitting voor Palestina? Een Britsche woordvoerder te Lake Success heeft gisteravond verklaard, dat de Palestijnsche kwestie mogelijk binnen 24 uur aan de UNO zal worden overgedragen met het vefzoek een speciale zitting van de Algemeene Vergadering uit te schrijven, om dc kwestie in be handeling te nemen. Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, heeft het Ameri kaansche departement van buiten landsche zaken dc Britsche regee ring doen weten, dat het geen be zwaar heeft tegen het houden van een speciale zitting van de Assem- blée. Men neemt aan, dat Sir Alexan der Cadogan. na ruggespraak met Londen, de UNO formeel zal ver zoeken een Algemeene Vergadering bijeen te roepetf. Indien dit verzoek zal worden aanvaard, zal de zitting reeds eind April kunnen beginnen. Faris al Chocri, leidende figuur in de kringen der Arabische Liga, heeft tegenover journalisten ver klaard, dat de Arabische staten zich zullen verzetten tegen het hou den van een speciale algemeene vergadering over de Palestijnsche kwestie, tenzij Engeland van te vo ren verklaart, wat het met Pales tina wil doen. Deskundigen ver wachten echter niet, dat dit zal verhinderen, dat men bij meerder heid een dergelijke vergadering zal goedkeuren. Vierde punt Molotof stolde voor de demilitari- satie van Duitsehland als vierde punt op dc lijst te plaatsen. Marshall verklaarde dit punt ach terwege gelaten te hebben, daar het een belangrijke kwestie in het voor gestelde v iermogendheden verdrag over dc Duitsche ontwapening uit maakt en beter besproken kan wor den, wanneer dit verdrag aan de orde komt. Hij zeide echter geen be zwaar te hebben de ontwapening van Duitsehland in den raad der minis ters te bespreken. Later kwam de kwestie ter sprake, weike landen aan de vredesconferen tie zullen deelnemen. Molotof zeide van meening te zijn, dat de te New York opgestelde lijst, van 18 landen ook voor de conferentie kan gelden. Marshall achtte het echter niet noo dig. dat de ministers thans over de ze kwestie beslissen, cn drong erop aan, dat eerst een beslissing zou worden genomen ten aanzien van de verschillende commissies cn sub- commisies. Ook Bidault verklaarde zich er voorstander van alle procedure- kwesties naar de plaatsvervangers te verwijzen. Hij zeide. dat de Fran- sche regeering niet bereid is de uit sluiting van eenigen geallieerden staat te steunen, doch het van be lang acht. dat er onderscheid wordt gemaakt tussehen de geallieerden naar gelang hun deelneming aan den oorlog. Volgens niededeeling van het In ternationaal Bureau voor de Herstel betalingen zal Nederland de outilla ge krijgen van de vroegere Zeppelin- fabrieken te Friedrichshafen, aldus nieldt United Press. Bovendien zal Nederland een deel worden toegewezen van de Installa ties van drie chemische en elf wa pen. en vliegtuigfabrieken in Duitsehland. 25 MAART 1947: Lingga djatiwordt in paleis Rijswijk tc Batavia onderteekend. Sjahrir cn Schermerhorn zetten hun handteekening onder de over eenkomst. Radiografisch overgebrachte foto) Ten gevolge van dc slechte de vie, zenposit.ie zal Ie productie van dc kerftabak cn sigaretten waarschijn lijk worden geremd. Hieruit behoeft echter nog niet dc conclusie te worden getrokken, dat de in uitzicht gestelde verhoogin van het tabaksrantsoon niet. zal doorgaan. Het productieschema laa namelijk een vrij aanzienlijke ruimte voor vorming van c-on stootvoorraad Deze voorraadvorming zal nu iets worden verminderd. Men hoopt, dat do rantsooneerin normaal, zij het wellicht iet-s strak ker zal kunnen geschieden. (..Het Parool"), Expresbrieven Dinsdag weer toegelaten Naar „Trouw" meldt hebben -de PTT het tarief voor expressebcstcl. lingen. die met ingang van 1 April weer toegelaten zullon zijn, bepaald op dertig cent extra poito. Dit hetzelfde tarief, dat vóór 1923 be tond; De posterijen zijn tot verhoo ging van het tarief moeten overgaan in verhand met de sterk gestegen vervoerskosten. Belastingherziening Kleine incidenten in Indonesië De Nederlandsche militaire woord voerder heeft o.m. het volgende me degedeeld: Nederlandsche troepen bij Soerabaja hebben Dinsdag en Woensdag het complex Patjet-Tra- was onder hun controle gesteld om de drinkwatervoorziening te verze keren. De inundaties zijn overal op geheven en het gebied rond Soera baja is overal vrij van water. In den sector.Semarang gaan re- publikeinsche troepen niet alleen voort niet het bouwen van reeds be gonnen stellingen, doch zijn zij zelfs begonnen met het bouwen van nieu we stellingen in de twee kilometer zone in .strijd nier de overeenkomst. Uit Medan wórdt infiltratie gemeld var. gewapende rampokbenden. die in verschillende kampongs hun slag sloegen, waarbij een Chinees ver moord werd. Vrijwel alle sectoren melden berichten over kleine inci denten. Inlichtingen over massagraven In aansluiting op het bericht over de vondst van massagraven op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag verzoekt het hoofd van het centrum Amersfoort van den dienst identifi catie en berging. Je kapitein J II A van Luyk. adres: voormalig con centratiekamp Laan 1914 te Amers foort. dringend ieder die inlichtingen kan verstrekken over dc onder- taande ring-inscripties zich met den meesten spoed tot hem te wenden: A Z 28/10 '31. Annv 31/8 '43. Titia 2/4 '38, Jos 25/12 '31, Peter 26/9 '38. Het water in de overstroomde ge bieden in Engeland daalt thans overal, ofschoon het naar schatting twee maanden zal duren oor het rijke bouwland gèhëel kan worden drooggepompt. (Van onzen parlementairen redacteur) ONDERDAGAVOND laat is de Tweede Kamer nog be gonnen met dc behandeling van twee belastingontwcrpen: een belastingherziening van vrij veelomvattend karakater en een wijziging der Ondernemersbelasting. Kort samengevat komen dc voorstellen neer op: afschaffing van de vermogensbelasting op lichamen, verlaging van de vennootschapsbelasting, instelling van een weeldebelasting, verhooging van de omzetbelasting cn van de successiebelasting, nieuw tarief voor de inkomstenbelasting en machtiging voor het samenstellen van een nieuwe daarmede cor- respondeerendc tabel voor dc loonbelasting. Belastingdruk leidt tot ontduiking De heer V a n d e n Heuvel (AR) bleek er bezwaar tegen te heb ben. dat bij de belastingheffing an dere dan fiscale doeleinden worden nagestreefd. De heer S c h i 11 h u i s (PvdA) betoogde, dal deze wetsontwerpen niets anders, beoogen dan een re touche van de tijdens de bezetting genomen maatregelen. Spr, bepleit te vrijstelling voor dag- en week bladen. boeken cn tijdschriften van de omzetbelasting De heer Teulings (KVP) bleek geen bezwaar te hebben tegen e ut belastingpolitiek. welke ook sociale en economische doeleinden na streeft. Hij wcnschtc echter niet te aan in de richting, welke de heer Ilofstra inslaat in zijn bekende b<»ek over socialistische belastingpolitiek. Hij betoogde, dat de zware belas tingdruk tot ontduiking leidt, b.v in den vorm van aanschaffing va-, lure auto's en het maken vai. kost bare zakenreizen. Mr. Rioreoia (Vrijheid! ach ro het onredelijk ongehuwden zwaar der te belasten dan gehuwden. Kinderaftrek De tegemoetkoming, die deze wetsontwerpen aan den ondernemer eeft. wordt volgens den lieer Hoogcarspel (CPN) op de arbeiders verhaald. Hij pleitte voor een uniformen kinderaftrek van f 300.—. De laatste spreker was de heer Hofstra (Arb die onzen belas tingdruk vergeleek met dien van an dere landen in oorlogstijd. Alle Nederlanders moesten er een eer in stellen offers te bren gen. Z.i. verbreken de ondernemers de gemeenschap met het volk. zij willen alleen hun ondernemerslust botvieren als ze er dik aan verdie nen. Het is rondweg beschamend, dat er blijkbaar piemand is, die den ring van egoïsme kan verbreken. Deze hienschen zijn z.i. deserteurs uit den strijd om het,bestaan van heFNeder landsche volk. Ofschoon spr. de ver. laging van de vennootschapsbelas ting goedkeurde, vreesde hij, dat dit niet tot de noodzakelijke kapitaal vorming zou leiden in verband met de neiging hooge dividenden uit te betalen. Daarom was spr. tegenstan der van opheffing van den divi- denJstop: hij wilde hem zelf' uitbrei den tot kleine N.V.'s. 8pr. voelde er iets voor om het. percentage van de vennootschapsbelasting to verhoo- gen van 33K tot 40 pet. Ir. Slim benoemd tot voedselcommissaris Bij beschikking van den minister van Landbouw. Visscherij en Voed selvoorziening is ir. J K Slim te Bilthoven. te rekenen met ingang van 12 Juni 1946. benoemd tot pro vincialen voedselcommissaris voor de provincie Utrecht. Tot dusver was ir. Slim belast met de waarneming van deze functie. Vindplaats van Dakota ontdekt? Het eerste tceken, dat wellicht een aanwijzing kan zijn voor de vindplaats van de in Noord-Austra- lië verongelukte Dakota is een be richt. dat van een klein veestation, minder dan 500 km. van Cloncurrv in N.W. Queensland te Brisbane is onl vangen. Volgens dit bericht heeft een groot vliegtuig omstreeks negen uur in den avond van 25 Maart boven een boerderij gecirkeld. Juist in dit gebied worden thans door de Ne derlandsche en Australische vlieg tuigen dan ook nasporingen gedaan. Stormachtig weer en slecht zicht bemoeilijken de activiteit nog steeds Slachtoffers van mijn ramp ter aarde besteld De slachtoffers van de mijnramp in de Staatsmijn Hendrik zijn giste, ren ter aarde besteld. Muziekcorpsen speelden treurmu ziek, arbeiders- en mijnwerkersorga nisaties met rouw omfloerste vaan dels en tallooze belangstellenden volgden Je slachtoffers op hun laat- sten gang. Linggadjati eindelijk geteekend F) EZE week heeft ons eindelijk, na ruim vier maanden, de on- dertcekening van het basis-accoord van Linggadjati gebracht. Men moet er goed van doordrongen zijn, dat dit nu geen „afsluiting" bctce- kent maar slechts ccn begin. De ze ventien punten vormden een/basis, die uitgangspunt voor verdere be sprekingen moet zijn en alleen al hot feit, dat de beide partijen een verschillende opvatting hebben van hetgeen in dit basis-besluit is vast gelegd, moet ons dc overtuiging ge ven, dat er nog heel wat moet ge beuren voor een definitieve overeen stemming is bereikt. Daarom is het een onverantwoordelijk spelen met onze nationale belangen om thans zooals van enkele zijden gebeurt er op aan te dringen dc commissie- generaal maar op te heffen omdat zij haar taak zou hebben volbracht. Hot belangrijkste werk voor de C.G. moet nog komen. Zij zal nieuw moeten worden geformeerd, nu zij uit den woeligcn strijd pro en con tra het aceoord zelf gehavend tc voorschijn is gekomen. Daarbij zal gezorgd moeten worden, dat slechts personen aan het romp-college van de Commissie-Generaal worden toe gevoegd, die voor de volle honderd procent het basis-accoord onder schrijven en voldoende sterk In hun schoenen staan om niet het veld te ruimen als het op beslissingen aan komt. Een homogeene ploeg com missarissen-generaal zal met voort varendheid, gepaard aan tact en breed inzicht, dc besprekingen met dc Indonesiërs moeten voortzetten en behalve op politiek thans vooral ook op economisch gebied spijkers met koppen moeten slaan opdat nog niet meer van de rijkdommen van Indonesië onnuttig zoowel voor Nederland als voor dc Repu bliek verloren gaan. DE onderteekening van het ba sis-accoord is, na lang trai- neeren, nu nog hals over kop moe ten geschieden. Wat zich de laatste weken achter de schermen heeft afgespeeld, is nog niet duidclyk. Wel is gebleken, uit de verklaring van minister-president Beel. dat het landsbelang geen verder uitstel ge doogde. En uit de verklaringen van minister Jonkman bleek, (lat by verder uitstel, oorlogshandelingen op groote schaal niet zouden zijn Uitgebleven. En die verantwoorde lijkheid kan Nederland alleen al uit zuiver practische overwegingen niet op zich nemen. Wij zijn er van overtuigd, dat ook de oppositie die verantwoordelijkheid niet had willen dragen. En hier raken wij de kern van alles wat zich hier te lande aan dis cussie om het probleem afspeelt. Men kan wel gemakkelijk zeggen, dat men er tegen is (en velen zyn er tegen zonder te weten waar het precies om gaat en zonder zich te realiseeren wat dc gevolgen van een definitieven breuk met de Repu bliek zouden zijn). Maar wie wenseht dc verantwoordelijkheid en alle consequenties, ook internatio- nalo(!), te aanvaarden als het wer kelijk „mis" zou gaan in Indonesië? „Tegen zijn" op dit moment, zonder verantwoordelijkheid, is zoo gemak kelijk! En het is wel typeerend, dat de oppositie juist uit die groepee ringen komt, die toen zij wel ver antwoordelijk waren, Nederland naar de dwangpositie hebben ge manoeuvreerd, waarin het zich na den oorlog min of meer bevond. Wij schreven het reeds eerder. In 1036, in 1910 en zelfs nog in 1941 heeft de Nederlandsche rogeoring verzoe ken van den Volksraad om zelfstan digheid voor Indonesië binnen hot Koninkr ij k afgewezen. Dc kringen, die voor deze afwijzing verantwoordelijk zijn, betoogen nu dat ze zelfbeschikkingsrecht binnen het Koninkrijk vanzelfsprekend vin den. Verder wenschen zij echter niet te gaan. Maar nü vragen de In donesiërs meer! Zou men daar ein delijk niet eens een les uit trekken? E motie-Schouten is door de Tweede Kamer verworpen. De oppositie, die in December tegen de motie-Romme had gestemd, was nu verontwaardigd, dat de rcgcering zich niet gehqcl aan deze door haar bestreden motie had ge houden. Hier ontstond dus wel even oen wonderlijke figuur, hoewel de heer Schouten natuurlijk het volste recht had zijn motie in te dienen, temeer daar hier ook nog een staatsrechtelijke kwestie aan de orde was: het al of niet zich hou den van de regeering aan een uit spraak van het Parlement. Overi gens was de motie-Schouten juist zooals de motie-Romme ge worden is een slag in de lucht. De heer Schouten kon er zelf niet eens vóór stemmen omdat hij ver zuimd had de presentielijst te tee kenen. Zoo heel erg serieus heeft hij ci<-7.<- „demonstratie" dus blijk baar zelf ook niet genomen. Een aantal katholieke Kamerleden was afwezig toen het op stemmen aan kwam. Waren zij het in hun hart met den heer Schouten eens? Het is een nationaal belang, dat het onvruchtbare gediscussieer pro en contra Linggadjati, nu de De- slissing eenmaal gevallen is, wordt gestaakt. Wij moeten nu vooruit zien. Hoe men het Indonesische pro bleem ook ziet, de meesten zijn het er wel over eens, dat in de onder handelingen, die Nederland met de Republiek heeft te voeren, ook een stuk strijd zit. In dien stryd wij hopen dat dit woord niet wordt misverstaan worden de Neder landsche belangen verdedigd. En als men keer op keer uit het eigen kamp een stok tussehen de beenen geworpen krijgt, kan dit de verde diging moeilijk versterken. Integen deel: het landsbelang wordt er door geschaad. Dat hebben de laatste maanden toch wel genoegzaam aangetoond. Plaatselijk regen geldig van Zaterdagochtend tot j- Zaterdagavond. TVeer wat toenemende wind voornamelijk uit Oostelijke rich- tingen. Zwaar bewolkt met op- klaringen. Plaatselijk regen of regenbuien. Weinig verandering I van temperatuur Zaterdag 2!) Maart: Zon op I 6.24, onder 19.07maan op 20.02, I 1inrfer 2.47. U*T, -__^flUIIIIIUIlilllllllJllllllUllllll:üI

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1