DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C 3 Weer republikein sch bestuur in Modjokerto Sjahrir naar Nieuw-Delhi Toestanden in Suriname op ieder gebied zeer slecht! Partijraad der K.V.P. is vóór Linggadjati Ook den Duitschers treft schuld van voedselnood Douanegrens blijft tijdelijk gehandhaafd Gezamenlijke actie bij Medan Bestuursapparaat in gebreke! Queen Maryin het dok Houding der oppositie afgekeurd „Niet-aan vaarding ware dom", zei prof. Romme -tssassm* rjrpm -■ m* Distributie is niet spaak geloopen De Convair eind '47 in Nederland Economische unie in de toekomst Gironummer 510330 Bank; R'darasche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 31 Maart 1947 Nr. 608 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE commissiegeneraal en de republiek Indonesia zijn tot over eenstemming gekomen ten aanzien van de demilitarisatie van het gebied van Modjokerto. Het hoogste gezag in dat gebied zal bij de republikeinschè autoriteiten berusten, aldus een gemeen schappelijk communiqué van de commissiegeneraal en de Indo nesische delegatie. De Nederlandsch-lndische regeering en de Teneering der" Republiek hebben in gemeen overleg stappen ge daan om dit te bereiken en om de veiligheid van persoon en goe deren in dit gebied te verzekeren. geen marine-vaartuigen tegen de Gevangenen worden vrijgelaten In een ander communiqué wordt gezegd Niemand zal worden vervolgd of aan gerechtelijke vervolging wor den bloot gesteld voor het feit. dat hij zich bij een van beide partijen heeft gevoegd of zich onder de be scherming van een van beide par tijen heeft gesteld. De Nederlandsch Indische regecring en de regcering van dc Republiek Indonesia zullen de uitvoering van deze verklaring met alle kracht bevorderen en met de meeste standvastigheid optre den tegen elke overtreding ervan. Bovendien zullen beide partijen al het mogelijke doen om hen. die het slachtoffer zijn geworden als gevolg van het feit, dat zij deel hebben ge nomen aan den politieken strijd, los te toten, en hen op te sporen, die weggevoerd en gevangen gezet zijn door onverantwoordelijke ele menten." Een gemeenschappelijk commu niqué van de Nederlandsche en In donesische voorlichtingsdiensten voegt hier aan toe dat het noodza kelijk is iedere gedachte aan wraak of repressailles te laten varen, nu de verwerkelijking van Linggadjati een eind heeft gemaakt aan het conflict tusschen Nederland en de Republiek Indonesia. Bij besluit van het algemeen hoofd v. d. tijdelijk, bestuursdienst, mr. Ch. W. A. Abbenhuis, is aan den assistent-resident mr. W. Schols bijzondere tevredenheid be tuigd voor de efficiente wijze, waar op hij onverwijld het contact heeft gelegd met het rcpublikeinsche tij delijk bestuur van Dodjokerto en in overleg met den regent onmiddel lijk een basis heeft gelegd voor een goede voortzetting van de bestuurs werkzaamheden in den sector-Mod- jokerto. Nog blokkade Sjahrir is naar Niew-Delhi ver trokken om de slotzitting van de Pan-Aziatische conferentie bij te wonen. Voor zijn vertrek verklaar de hij dat sinds de onderteekening van Linggadjati de Nederlanders de economische blokkade hadden gehandhaafd. Hij zei te vreezen, dat de onderhandelingen sinds de on derteekening niet zeer goed ge weest waren, omdat de tijd tot dus verre was besteed aan het ophelde ren van militaire aangelegenheden en de onderhandelaars nog geen tijd hadden gehad in te gaan op Indonesia's werkelijke economische en financieele problemen. Sjahrir zei verder, dat de repu bliek nog geen enkele aanvaardbare reden vernomen had, waarom zij haar houding zou dienen te veran deren ten opzichte van waar zij kon het bevrachten van buiten- landsche schepen, zooals zij gedaan heeft met de „Martin Behrman". Zij wenscht nog steeds, dat een tweede Amerikaansch schip de „Flying Cloud", die thans in de ha ven van Batavia ligt, zich naar rc publikeinsche havens zal begeven en haar zending kleeren zou lossen. De Nederlanders behoorden thans Oud-minister v. Boeyen overleden Te Soesterberg, is na een onge steldheid van enkele weken, overle den de heer H van Boeven, oud-mi nister van binnenlandsche zaken. Hij maakte deel uit van het vierde en vijfde kabinet Colijn en het tweede kabinet De Geer. Toen de oorlog uitbrak weck de heer van Boeyen uit naar Londen, waar hij eerst deel uitmaakte van het kabinet de Geer en later van het kabinet Gerbrandy. In begin 1945 werd hij als minister opgevolgd door Dr. Beel. Strijd om Delphi in Griekenland In het gebied ten Noordwesten van Delphi zijn, naar het Grieksche nieuwsbureau meldt, 120 guerilla- strijders gedood. Gedurende vijf da gen heeft men tegen guerilla- strijders gevochten, die Delphi heb. ben aangevallen. Daarbij is de Grieksche luchtmacht gebruikt om de ..gelederen van de verzetslieden te doorbreken". In het gebied van Janitsa (Mace donië) zijn de guerilla-strijders door gendarmes en soldaten verdreven uit ket dorp Ambelies. republiek te gebruiken, aldus ging Sjahrir voort. De blokkade is geen blijk van een vriendelijke houding De onderhandelingen over de „Martin Behrman" en de „Flying Cloud" zouden worden voortgezet, aldus verklaarde Sjahrir nog. Gezanten Voor zijn vertrek uit Batavia heeft Sjahrir nog aangekondigd dat hij een specialen Indonesi- schen zaakgelastigde in Austra lië zou benoemen, zoodra Ca- berra daarvoor toestemming verleent. Sjahrir wil Australië zoo spoedig mogelijk bezoeken om de economische samenwer king tusschen de beide landen te bespreken. VVanneer zijn taak in India ver vuld is. zal, aldus Sjahrir, Hadji Agoes Salim, de onder-minister van buitenlandsche zaken, en leider van de Indonesische delegatie te Nieuw Delhi, naar Cairo vertrekken. Bin nenkort wordt de benoeming van een Indonesischen gezant te Cairo verwacht. Sjahrir zal bij zijn aankomst in India na een scheiding van twaalf jaren zijn echtgenoote ontmoeten, die gedurende den oorlog in Neder land heeft gewoond. Gedurende zijn afwezigheid zul len de bijeenkomsten van de com missie-generaal met de rcpublikein sche delegatie normaal voortgang vinden. De Nederlandsche militaire woordvoerder te Batavia heef* meegedeeld: Met gebied tusschen Laboehan en Titipapan aan den weg van Mcdan naar Belawan werd laat stelijk ernstig door gewapende benden geterroriseerd In verband met ernstige klachten van de zijde der bevolking is Donderdag avond door een afdeeling van hei Chineesche veiligheidscorps en een detachement van de politie N'cgara Bepublik Indonesia in overleg met de Nederlandsche militaire autoriteiten overgegaan tot bezetting van deze streek. Dit is een voorbeeld van samenwer king van Nederlandsche, republi- kcinsche en Chineesche militaire en politieke instanties tot onder drukking van de terreur van de vele rondzwervende benden, die. optredend onder voorwendsel van een politieke organisatie tc zijn, de bevolking in de omgeving van Mcdan tenorisceren en inlimidee- ren, waarbij zij geen ander dool hebben dan te plunderen. Leden van de republikeinsche militaire delegatie tc Mcdan hebben aan de Nederlandsche militaire autori teiten medegedeeld, dat er van re publikeinsche zijde nu zal gewerkt worden aan het herstel van de te lefoonverbinding tusschen Medan en Siantar. Bemanning van Dakota ongedeerd Een Dakota van de Koninklijke Australische luchtmacht heeft voei- sel, tabak en dekens neergeworpen ten behoeve van de overlevenden van de sinds Dinsdag vermiste Da kota. Het vermiste vliegtuig was ontdekt door twee Engelsche passa giers van een vliegboot, die Londen als bestemming heeft. De twee passa giers bespeurden het vliegtuig in een kleine moerassige ontginning. Een rcddingsafdeeling van de po litie. uitgerust met 20 paaiden, zal uit Katherine. ongeveer 250 kilome ter van Darwin, vertrekken om een 100 kilometer langen tocht te maken over ovcistroomd en moerassig land. om de overlevenden in veiligheid te brengen. Aneta meldt, dat alle zeven leden der bemanning in leven zijn en dat geen van hen verwondingen zou hebben opgeloopen „De politieke ontwikkeling van Suriname staat nog aan het begin. Wel is men daar voor staatkundige vernieuwing, maar men denkt er niet aan die bui ten Nederland om te bereiken", zei mr. O. C. J. D. Kropman, voorzitter van de Eerste Kamer fractie der K.V.P. en lid van de parlementaire commissie, die kort geleden naar West-lndië is geweest om daar de politieke vraagstukken te bestudeeren. De plaatsvervangend secreta ris-generaal van het Australische vakverbond van havenarbeiders hc-eft verklaard, dat de Australi sche havenarbeiders het boycot ten van Nederlandsche schepen niet eerder zullen beëindigen dan wanneer van de zijde der Indo nesische republiek een verzoek tot beëindiging van de boycot zal zijn ontvangen. /K heb er geen oogcnblik spijt ran dat „Linggadjati" is aan vaard, want ik ben van mccning, dat wij bij niet-aanyaar- ding een groote domheid zouden hebben begaan. Óf de beslissing goed is geweest moesten wij afwachten. De moeilijkheden zi,n grooier gcuurden, maar het doet kan nog worden bereikt. U' ij moeten blijven streven naar samengaan van Nederland en Indo nesië onder een souverein Koninklijk gezag" buiten de Kamer en buiten Gen. Orsborn voor de radio De internationale leider van het leger des hei Is. generaal Albert XV. Orsborn. zat ter gelegenheid vr.n zijn bezoek aan Nederland op den Tweeden Faaschdag van 11.40 tot 12.20 uur via den NCRV Hilversum I golflengte 301 m.. spreken tot het Nederlandsche volk. Zoo sprak prof. mr. C. P. M. Boni me in de buitengewone par tijraad-vergadering van de K.V.P., die Zaterdag in Utrecht is gehou den „Wij zijn van de gepubli ceerde zeventien punten nog al geschrokken," verklaarde prof. Bommc. „zij bevatten mogelijkhe den tot goeden en tot kwaden uit leg. De vitale kwestie was of de souvereinc unie wel zou staan onder een reëel Koninklijk gezag. Door de drie latere stukken; de rcgeeringsverklaringen van 10 en 10 December en de toelichting van de commissie-generaal, zijn do vitale punten duidelijk, en voor de K.V.P.-fractie aanvaard baar geworden." Op zijn reis door Indonesië heeft prof. Romme de ervaring gekre gen dat in en buiten de republiek het besluit tot aanvaarding wordt gezien als een tastbaar bewijs dat bij de onderhandelingen de Ne derlanders de Republiek beschou wen als gelijkwaardige partner. Nu zijn er twee dingen geschied, die de bijzondere aandacht ver dienen; het verschijnsel, dat de Republiek zich verzette tegen de onderteekening van het duidelijke Linggadjati en dat de oppositie hier in Nederland er steeds maar op heeft gehamerd, dat het ver duidelijkte Linggadjati niet was het oorspronkelijke stuk cn dus iets anders z°u zijn. Er bestaat een verschil in redigeeren. doch dat houdt geen enkele wijziging De steeds verkondigde mee ning van de oppositie heeft intus- schcn invloed gehad op de hou ding van de Republiek, waar de onrustige elementen tegen onder teekening ageerden. De oppositie heeft bereikt, dat de belangstel lende internationale kringen zijn gaan twijfelen aan denzelfden inhoud. Prof. Romme vond het onbegrijpelijk, dnj de oppositie dat middel heeft aangegrepen. Laat de oppositie toch begrijpen, dat alles wat gezegd wordt, ge hoord wordt over de gehceie we reld, ook op de ambassades. Waarom is de legeering niet naar huis gestuurd? Om de mogelijk heid open tc houden voor een duurzaam samengaan. Laat de oppositie ons niet hinderen in onze pogingen. Op 15 Maart kwam Sjahrir met een voorstel dat voor elk der par tijen een vcrliespunt inhield: De Republiek gins cr mee accoord. dai de Nederlandsche regeering zich verbond aan het duidelijke Linggadjati. Het verliespunt voor ons was dai de republiek zich niet formeel aan het duidelijke Ling gadjati zou hinden. De regeering heeft beslist de de katholieke fractie om. Te gen de beslissing zelf heeft dc fractie weinig bezwaren, maar het niet-kennen van de Ka mer wordt door haar be treurd. Dc regeering echter stond voor een moeilijke keus: in. heide richtingen bracht de beslissing moeilijk heden. Prof. Romme besloot met uit te roepen: „Onze roeping in Indone sië is tweeledig: le Het Indonesi sche volk te verheffen tot een volk, vrij als wij zijn. 2c Door het hechte politieke geheel aan de wereld een voorbeeld le geven, door een brug te slaan tusschen blank en bruin. Dc rijkseenheid in haa- nieuwen vorm moet ver rijzen. God geve ons daartoe de wijsheid en de kracht." Vertrouwen De partijraad heeft in twee re soluties uitgesproken: a. dat hij vertrouwen heeft in het beleid van de katholieke Kamerfractie on derhalve instemt met de hou ding die het partijbestuur jegens c'e Kamerfractie heeft ingenomen; b. dat dc actie van het voorloopig katholiek comité van actie tegen Linggadjati een ernstige overtre ding vormt van de reglementen der K.V.P. cn organisatorisch on toelaatbaar is. Hij sprak de hoop uit dat de actie zal worden ge staakt. f --M> vv. 1^^ -.' DE QUEEN MAR}"' wordt tc Southampton in een droogdok grondig opgeknapt, nadat tijdens den oorlog kleine reparaties waren uitgevoerd. Het schip had toen een aanvaring met een kruiser, waardoor het zware schade opliep. Voorraad appelmoes slechts gering Naar aanleiding van de publicatie, dat dc nog aanwezige voorraden appel moes bij den handel voor den verkoop zijn vrijgegeven, wordt ons van de zijde van den groothandel medegedeeld, dat deze maatregel slechts een zeer be perkt contingent betreft. Eenige weken geleden hebben de groothandelaren namelijk de opdracht gekregen de nog aanwezige voorraden terug te zenden naar de fabrieken ten einde deze ter beschikking te stellen van ziekenhuizen en soortgelijke inrich tingen. Er wordt op gewezen, dat er voor het publiek slechts zeer geringe kans bestaat, dat er appelmoes bij den detail handel vcrkijgbaar is. In Sandiego. Californië, heeft de Convair 240, het nieuwste 2-moton- type van dr Consolidated Vul- tee Aircraft Corporation met bevre digende resultaten op 16 Maart j-l zijn eerste proefvlucht gemaakt. De vlucht duurde 1 uur en 56 minuten. De 12 Convairs, die de KLM heef- besteld. zullen, naar wordt aange nomen, eind van dit jaar worden afgeleverd. De zg. ..Certification Tests" zullen naar verwacht wordt, omstreeks 10 April beginnen. John Ilynd, de minister voor de Britsche zone in Duitschland en Oostenrijk, heeft te Edinburgh verklaard, dat de persberichten over dc ongeregeldheden in Duitschland grootelijks overdre ven waren. Hij ontkende, dat de voedseldistributie was spaak ge loopen. IIij zcidc dat. wanneer de Duitschers meer cn niet minder vrijheid verlangden, zij zich in staat moesten toonen verantwoor delijkheid te dragen. Hynd sprak bij gelegenheid van dc opening van do tentoonstelling „Duitsch land onder toezicht" te Edin burgh. „Het wordt in Groot-Brit- tannic niet algemeen ingezien, al dus Hynd, dat dc toestand in Duitschland een bedreiging vormt voor Europa en de gcheele we reld, wanneer er geen toezicht op uitgeoefend wordt. Deze taak heb ben wij met een staf van weinig meer dan twintig duizend men- sChen op ons genomen". Hij zcide voorts, dat het noodzakelijk was geleidelijk aan den Duitschen autoriteiten verantwoordelijkheid voor het bestuur van Duitsche Indonesische handels missie in USA Zondag heeft de voorzitter van de Indonesische liga in Amerika, John. R. Andoe, medegedeeld, dat Moesin Dasaad cn de heer Sjah- sa m. de broer van Sjahrir,'met de „Noordam" uit Nederland in New York zullen arriveeren. Beiden komen voor handelstransacties, n.J. het aankoopen van „groote partijen" Amerikaansche goede ren voor Indonesië. Andoe ver klaarde. dat liet succes van deze handelsmissie afhankelijk was van de definitieve regeling van het incident met de Martin Behr man. Prinses Juliana naar Zwitserland Prinses Juliana is met prinses Margriet van het vliegveld Soes terberg naar Zcrmatt vertrokken. aangelegenheden in handen te leggen, om den Duitschers gelegen heid te geven de kunst van regee- ren op democratische basis te leeren. Hij verklaarde voorts, dat, dank zij dc fusie der Britsche en Amerikaansche zones, dc voedsel situatie thans beter was dan ooit sedert den aanvang van de bezet ting. Dc Duitsche bestuurders hadden niet dezelfde energie en initiatief aan den dag gelegd als de Britsche, wier taak zij hadden overgenomen. Dc Duitschers moe ten leeren inzien, aldus Hynd, dat zij door het overdrijven van de beslaande moeilijkheden niet al leen hun eigen voedsel-moeilijkhe- den vergrooten doch ook degenen, die reeds zooveel gedaan hebben ter verlichting van hun nooden, van zich dreigen te vervreemden en tegen zich in het harnas te jagen. „Meer verstand De commissaris voor het ge bied Noord-RijnlandWestphalcn, William Asbury, heeft verklaard, dat de gevolgen van dc vocdscl- crisis in liet Ruhrgcbicd minder ernstig geweest zou zijn. indien de Duitschers een beetje meer versland hadden getoond bij do toewijzing der beschikbare kolen- voorraden. Ook de voorzitter van de Duit sche sociaal-democratische partij, dr. Kurt Schumacher, was van meening, dat de schuld van de voedsel crisis niet geheel bij de Britten lag. Zondag was het in het Ruhr- gebied rustig. Per dag wil men thans zes duizend ton graan van Hamburg naar het Ruhr-gebied transporteeren. Volgens hooge Britsche autori teiten is de distributie slechts plaatselijk gestoord. Bij haar bezoek aan Paramaribo vond de commissie niet alleen ©ere poorten ter verwelkoming, maar ook spandoeken met opschriften „Baas in eigen huis" cn „Zelfbestuur". Dc resultaten van het op verschil. len.I terrein ingestelde onderzoek waren volgens mr. Kropman o.m. dc voize/.rie: In dit piachtige land met een gun stig klimaat, vier a vijf maal de op pervlakte van Nederland cn slechts 180.000 inwoners, hcerscht een pit toreske slordigheid. Het verkeerswe zen en du wegen zijn slecht en alles maakt een verwaa-loosden in.lruk. Over het beperkte kiesrecht hcerscht ontstemming en de arbeidswetgeving geeft geen bevrediging. Dc voorlich ting is op elk gebied afwezig. Over den stand van het onderwijs, welke zeer slecht is. zijn vele klach ten binnengekomen. Het komt voor dat 250 leerlingen in één lokaal zijn sarncngedi ongen. Dc hoogste vorm van onderwijs is MULO. Dc salarice- ring bij het onderwijs is slecht en or wordt niets gedaan aan lichamelijke oefening. Ofschoon de doktoren prima zijn, is -de geneeskundige verzorging min. der dan dc commissie verwachtte. De ziekenhuizen verdienen nauwe lijks dezen naam. De cultureels ont wikkeling bevindt zich op zeer laag peil. De volkshuisvesting is in zeer slechten toestand, waardoor de ge zinnen veelal in do afschuwelijkste omstandigheden verkccrcn. Er is groot gebrek aan arboids- krachten, waardoor de plantages verwaarloosd zijn. In hot binnenland wonen 20.000 menschen in negerdorpen buiten elke beschaving. Duidelijk blijkt, dat hier in de 300 jaar dat -Je Nederlanders in Suriname zijn, nog hitter weinig is gedaan. Veel respect moeten wij hebben voor het werk der pators Re demptoristen. Over het bestuursapparaat zcidc mr. Kropman, dat de gouverneur niet wordt gediend op de wijze die hij noodig heeft. Maximumprijzen wintergroente Do minister van landbouw, vis- schcrij cn voedselvoorziening heoft opnieuw de maximumprijzen voor wintergroenten vastgesteld, dio op 1 April a.s. ingaan. Dc prijzen, wel ke aan den consument ten hoogste mogen worden berekend zijn: Kroten beneden halve kilogram por stuk f 0.18, kroten II V.51 kg per stuk f 1-15, kroten III bov. 1 kg per stuk f 0.12, gekookto kroten 1 meer dan 3 st p kg f 0.31, gekookte kroten II minder dan 3 sj p kg f 0.25. Uien niet schoongemaakt f 0.26, panklaar schoongemaakt f 0.36. Witlof f 0.65, Koolrapen f0.14 —0.23, Ramenas f 0.14, Peen zonder lof II 50—200 gr p si f 0.17—0.26. Peen zonder lof III cn IV bov. 200 gr p st f 0.15—0.23, Roodo konj vanaf 1 April tm 7 April f 0.28 0.39. vanaf 8 tm M April f 0.29— 0.40, vanaf 15 tm 21 April f 0.20 0.10, vanaf 21 April f 0.30—0.41, Savoyc |<ool (geel) vanaf 1 tm 7 April f 0 26—0.36, vanaf 8 tm 14 April f 0.26—0.36, vanaf 15 tm 21 April f 0.27—0.37, vanaf 21 April f 0.270.87, Witte kool vanaf 1 tm 7 April f 0.200.27, vanaf 8 tm 14 April f 0.21—0.28, vanaf 15 April tm 21 April f 0.21—0.28, vanaf 21 April f 0.22—0.20. Onlusten te Bombay In eentraal-Bömbay zijn op drie plaatsen onlusten uitgebroken. In de betrokken gebieden is, voorloopig voor een week, een uitgaansverbod tusschen 10 cn 7 uur ingesteld. Te Howrah heeft men de hulp van hef leger ingeroepen, evenals tc Rantzji. Dc strijd zou zijn uitgebroken tengevolge van geruchten aan gaande ongeregeldheden elders. Het schijnt, dat een Ilindoe-pro- cessic in Bombay aanleiding tot dc onlusten is geweest. Er is veel vuldig gebruik gemaakt van messen. Er werden veertig personen ge dood, terwijl er honderd zeven en dertig gewonden zijn. Be-Ne-Lux-verdrag Onderzoek naar Dakota in de Preanger De Nederlandsche militaire woordvoerder heeft heden mede gedeeld, dat de opsporingen van do op de lijn Batavia—Batidocng vermiste Dakota steeds voort gaan. Een gemeenschappelijke Nederlandsch-Republikeinsfthe pa trouille met personeel van het Rcode Kruis zal voorzien van ra dio-materiaal. een opsporings- tocht in de bergen van de Prean ger ondernemen. EEN volkomen tolunie tus schen Nederland, Bc-lgic cn Luxemburg kan in het huidige stadium nog niet tot stand ko. men. Dc douane-overeenkomst, die thans tot stand kan komen, heeft immers niet tot gevolg, dat de verdragsluitende partijen haar gebieden vereenigen tot één douane-gebied, dat zoowel naar buiten als naar binnen een een heid vormt. De Nederlandsch- Belgischc douanegrens wordt niet alleen gehandhaafd ten aan zien van den invoer uit andere landen, doch in technisch opzicht ook in liet goederenverkeer tus schen de verdragsluitende landen onderling. Dit vermeldt de memorie van toe lichting van de regeering op het wetsontwerp tot goedkeuring cn uit voering van de op 5 September 1944 te Londen tusschen de regeeringen van Nederland, België cn Luxemburg gesloten douane-overeenkomst. De onderlinge grens kan eerst ge heel worden prijsgegeven indien tus schen de verdragsluitende partijen een economische unie tot stand komt. Een zoodanige- unie wordt door dc drie landen als uiteindelijk resultaat van haar samenwerking beoogd. Dc geleidelijke verbreeding van deze sa menwerking moet worden gezien als een natuurlijke ontwikkelingsgang, zoo vermeldt de memorie verder. Is dit doel bereikt dan zullen noch invoerrechten, noch contingentcerin- gen of deviezen-restricties het han delsverkeer tusschen de verbonden landen onderling belemmeren en de voorwaarden geschapen zijn voor het Verliezen in Indonesië De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week dc volgende verliezen zijn ge. rapporteerd: Gesneuveld of overleden tengevol ge van oorlogshandelingen: Koninklijke marine: korps der ma imers C L Geerts uit Riel (NB). Sergeant mariniers A G Dekker uit Beverwijk. Marinier 2de klas OVW J van der Holst uit Bleiham (Fr.). Marinier 2de klas OVW J L van Oorschot uit Den Ilaag. Koninklijk Nederlandsch-lndische Leger: Mil. sol iaat 1ste kl. C J Mulder uit Indonesië. Fuselier Siram uit Indonesië. Deviezenregeling niet gewijzigd Vele Nederlanders, die plannen hebben gemaakt een reis naar Enge- and te maken, hebben zich afge vraagd of er. nu in dc volgende maand ook voor het betreden van dit land geen visum meer vereischt in de verstrekking der deviezen voor de in Engeland te maken on kosten welicht een wijziging in gun- stjgcn of in ongunstigen zin zal ko men. De Nederlandsche Bank -deelt mede. dat het feit dat voor diverse landen thans geen visum meer is vereischt -een enkele verandering brengt in de regeling ten aanzien var het verstrekken van deviezen voor reizen naar deze landen. Grondstoffen zijn vrijgesteld De heer F. W. A. M. Paymans, hoofd van de afdeeling invoer rechten en accijnzen van het mi nisterie van Financiën, gaf een toelichting op dc Be-Ne-Lux- douane-overeenkomst. V.r ij gesteld zullen in prin cipe zijn: grondstoffen voor noodzakelijke levensmiddelen, zooals granen, vet, visch, en ge wone bakkerswaren. Ook ver scheidene andere grondstoffen zullen onbelast zijn, o.m. steen kolen, hout, rubber, ruwe tcx- tielvezels en ruwe aardolie. Halffabrikaten worden in het algemeen wel belast, ijzeren sta ven, draden en gezaagd hout mot 3% (vroeger onbelast). Elec- trische apparaten worden met 8 tot 12% (vroeger 6%) belast, gereedschappen met 10% (vroe ger 6%). Dc invoerrechten op vervoers- materieel worden verlaagd van 15 op 20uitgezonderd auto's, die met 24% belast worden. Fietsen en motorfietsen worden met 18 tot 24% belast (voorheen 15%), kunstzijde 10%, (vroeger 3%), verfstoffen 8% (vroeger vrij). Ongebrande koffie komt op f 36.20 per 100 K.G. Ivoorheen f 16.specerijen 20% tegen 10%. in het verleden. Tabak zal voortaan met 25 per 100 K.G. worden belast te gen f 1.40 voorheen. Deze vcr- hooging zal op het Nederland sche prijspeil niet veel invloed hebben. voeren van een gemeenschappelijke handelspolitiek met andere landen. Naarmate de onderlinge aaneen sluiting op economisch en sociaal ge bied meer werkelijkheid wordt zullen de voordeden zich op deze gebieden zich duidelijker gaan aftcekcnen. De ze voordeelen zijn: a. leder land gaat zich speciali- seeren op de productie van die goe deren, waarvoor liet relatief het meest geschikt is. Hierdoor zal niet alleen dc arbeidsproductiviteit stijgen, maar eveneens een hooger rendement worden verkregen van kapitaal en grond; b. Elk deelnemend land krijgt een rooter afzetgebied voor zijn totale productie, omdat sommige import goederen, welke thans van andere landen worden betrokken, in de toe komst van het partnerland worden gekocht: c. Dc goederen komen tegen een Iageren prijs en van betere kwaliteit aan de markt; d. Een sterkere handelspositie naar buiten. Wanneer de volksvertegenwoordi gingen van Nederland, België en Luxemburg de douane-overeenkomst zullen hebben goedgekeurd zal zij drie maanden na de ratificatie in werking 'reden. Wisselend bewolkt Weersverwachting van De Bilt, pi geldig van Maandagavond lot Dinsdagavond. Wisselend bewolkt met Inter j nog eenige kans op irgt regen. Zwakke tot matige wind tus- schen Zuid-Cost en Zuid-West Weinig verandering van lempe- 1 raluur. g Maandag 31 Maart: Zon on f 6.20 onder 10.10; maan op 12.22 onder 4.30.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1