DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Koning George van Griekenland onverwacht overleden Neemt Uw vacantie in Mei, Juni of September Dakota-bemanning zwierf door de rimboe D Artsen bestrijden meeningen der fondsen Kroonprins Paul zijn opvolger „Vier" in geheime zitting Weldra verklaring van Don Juan Meer zon en minder regen! Elf slachtoffers nu geborgen Lieftinck eischt bezuiniging Piloot vertelt Economische doelmatigheid en sociale rechtvaardigheid Nü zuidvruchten en petroleum Indonesië krijgt 'n planbureau Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4-— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Woensdag 2 April 1947 Nr. 610 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER KDN1NG GEORGE van Griekenland is Dinsdagmiddag aan een hartverlamming overleden. Hij was 56 jaar oud. Opvolger is de 45-jarige prins Paul, broeder van den overleden koning. Prins Paul is in den loop van den middag tot koning uit geroepen. Koning George was. toen hij na een bespreking met den minister van onderwijs in het paleis was te ruggekeerd. onwel geworden. Hij ging naar zijn slaapkamer, waar hij om een glas water en een hand doek vroeg. Door een duizeling be vangen, ging hij op bed liggen. Slechts cén paar hoffunctionarissen waren aanwezig. Toen de adjudant des konings de slaapkamer binnen kwam, was de koning reeds ster vende. De koning was in September 19-16 na 5Gj jaar ballingschap weer op den troon gekomen. Dit was de tweede maal, dat hij na een balling schap de kroon terugkreeg. Koning George, die een achter kleinzoon van Koningin Victoria van Engeland was, volgde in 1922 zijn vader koning Constantijn op. In 1917 had hij op grond van een ultimatum der Entente het land met zijn vader moeten verlaten. Daar hij in de Pruisische garde gediend had, werd hij gepasseerd en de regeering aan zijn jongeren broer Alexander overgedragen.. Na den dood van Alexander in 1920 en na het aftreden van koning Con stantijn in 1922 regeerde koning George een jaar lang een perio de van onrust, gekenmerkt door een mislukten opstand van den rechter vleugel onder generaal Mctaxas. Toen de republikeinen zich in 1924 te Athene van de macht meester maakten, verliet hij het land. Leve de Koning! Koning Paul is Dinsdagavond ten paleizc door den hoogsten geeste lijken gezagdrager van de ortho doxe kerk beëedigd. Alle leden van het -kabinet waren aanwezig, even als vele parlementsleden. De eerste minister Maximos bood den nieuwen koning het ontslag van het kabinet aan en ontving op dracht een nieuwe regeering te vor men. In een boodschap aan het Griek- sche volk zeide de nieuwe koning: ,,Wij zien ons voor een strijd j plaatst, waarbij het om ons staan, onze onafhankelijkheid onze vrijheden gaat. Eensgezind zullen we hem tot een goed einde brengen". In zijn eerste radioboodschap deed koning Paul een beroep op het volk zich te vereenigen. Ons eeuwig land, zoo zeide hij, roept ons op voor den strijd voor vrijheid en on afhankelijkheid. Over zijn broer zei de koning: ,,Zijn groote liefde voor Grieken land weerspiegelde zich in al zijn daden. Toen de gemotoriseerde bar baren aan Griekenland's grenzen verschenen, gaf hij hun hetzelfde antwoord van Leonidas in den slag bij Thermopylae. Van toen af aan voerde hij het Grieksche volk aan en werd het symbool van het totale verzet van het Grieksche volk". Condoleanties Op het tijdelijke hoofdkwartier der UNO te Lake Success hinden gisteren de vlaggen van 55 landen halfstok in rouw voor den overleden Griekschen koning. Truman verklaarde: „Het be droeft mij, de tijding van den dood van koning George II, koning der Hellenen, die zoo kort geleden naar zijn land was teruggekeerd om met het Grieksche volk den wederop bouw van zijn land ter hand te ne men. vernomen te hebben. Het schenkt mij voldoening, dat slechts enkele weken voor zijn onverwacht verscheiden, ik Zijne Majesteit en Griekenland de verzekering gege ven heb, dat de USA belang zullen blijven stellen in het welzijn van onzen dapperen bondgenoot Attlee heeft aan den Griekschen premier, Maximos, de deelneming van het Britsche kabinet betuigd met het ernstige verlies, dat Grie kenland bij het overlijden van ko ning George heeft geleden. Dc vier ministers van Buiten- landsche Zaken zijn Dinsdag tc Moskou in geheime zitting bijeen gekomen. Men zal trachten over kwesties, waaromtrent dc bespre kingen praclisch waren doodge- loopen. overeenstemming te be reiken. Men beschouwt het als een hoopvol teeken, dat de conferentie tenslotte in een stadium is geko men, waarin behoorlijke vorderin gen kunnen worden geboekt. Bevin ontving voor bij zich in conferentie begaf, den Oostcnrijk- schen minister van Buitenland sche Zaken, dr. Karl Gruber. De vergadering duurde ruim drie uur. Uit het laconieke com muniqué trekt dc correspondent van Reuter dc conclusie, dat de ministers hebben besloten zich niet verder te verdiepen in de economische aspecten van het rapport van den Bestuursraad. Dit besluit zou om drie redenen kun nen zijn genomen: Molotof heeft meer tijd noodig om de door Bevin. Marshall en Bidault afge legde verklaringen tc verwerken, dc ministers hebben uitgemaakt, dat de mogelukheden tol een com promis inzake dc heden besproken kwesties tijdelijk zijn uitgeput en er is eenigc mate van overeen stemming bereikt, doch men wenscht hiervan nog geen mede- dceling te doen voor dc aangele genheid volledig besproken is. Waarnemers achten de moge lijkheid niet uitgesloten, dat de Franschë delegatie met een com promisvoorstel zal komen inzake de aan den Bestuursraad te geven economische richtlijnen voor de volgende phase van Duitschland. Don Juan, de Spaansche troon pretendent. heeft tegenover een cor respondent van Reuter verklaard, dat Franco zijn mededeeling over de Spaansohe monarchie had gedaan zonder dat Don Juan was ingelicht. De troonpretendent zeide. dat hij in de nabjje toekomst, op het meest ge schikte tijdstip, een verklaring over zijn standpunt ten aanzien van de nieuwe wet zou afleggen. Volgen'- monarchistische kringen te Lausanne is Franco's optreden eigenmachtig en gelijkwaardig aan eon oorlogsverklaring. Men be- sr houwt het nieuwe wetsontwerp \.in Franco als een Jirecten aanval op Don Juan"s politiek, die elke mo gelijkheid van een compromis in de toekomst nits! .it. Volgens deze zegs lieden wil Don Juan in Spanje een democratisch bestuur gevestigd zien dat niets gemeen moet hebben met Franco's totalitair systeem, maar zou kunnen bestaan naast een con- stitutionecle monarchie naar het voorbeeld van Engeland en Neder. Ian J. Volgens een officieel woordvoer der van Don Juan te Lissabon is Don Juan, in tegenstelling inet an dersluidende berichten, nooit door generaal Franco geraadpleegd. Vol gens dezen woordvoerder kan Don Juan geen wet erkennen. Jie aan twee belangrijke voorwaarden niet voldoet: de sanctie van het Spaan- che volk en de toestemming van Don Juan zelf als wettigen kroon pretendent Koning Geoige van Griekenland „Communisten in USA een vijfde colonne" De Amerikaansche commissie van het huis van afgevaardigden inzake anti-Amerikaansche activiteit heeft de communistische partij in Ameri ka een vijfde colonne genoemd. Men cischte maatregelen tegen de partij wegens het in gebreke blijven zich in te laten schrijven als „agente van een vreemde mogend heid". Militair vervoer met Paschen Militairen, die niet voor rijksre kening worden vervoerd, kunnen zooals bekend tegen den halven enkele reisprijs over de lijnen der Nederlandsehe Spoorwegen reizen. Inplaats van een retourbiljet wordt hun 'n enkele reis plaatsbewijs ver strekt, dat geldig is voor de heen- en de terugreis. In verband met het Paaschverlof is bepaald, dat deze retours voor militairen geldig zullen zijn van Donderdag 3 April tot en met Woensdag 9 April. A LS men weet, dal de Nederlanders vóór den oorlog gemiddeld voor veertig millioen gulden in het buitenland verteerden, waartegenover slechls zes millioen gulden stonden, die de buitenlanders in ons land brachten, dan kan men vermoeden nu er aan vacantiereizen naar het buitenland nog niet valt te denken welk een drukte er in de maanden Juli en Augustus in de vacantiecentra zal heerschen. Vorig jaar, toen men voor Het toen men voor eerst na den oorlog weer onbezorgd naar buiten kon, heeft er in deze plaatsen een enorme drukte ge hcerscht. Hotels en pensions waren zeer vol. het reizen was geen genot meer en-... als het een paar dagen regende, was zelfs het vacantiege noegen ver te zoeken. Aan de andere zijde was het oor de hotel- en pension-exploitan ten en hun personeel ook geen prefie te trachten hun gasten een goede service te bieden, om maar te zwijgen over de spoorwegen, die met onvoldoende en oud materiaal zaten, of de ambtenaren van dei distributiedienst, die de bevoorra ding van diverse plaatsen geheel moesten herzien. Om de grootste drukte niet in de maanden Juli en Augustus te doen vallen, propageert de Algemeene Nederlandsehe Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer thans vacan- tiespreiding. Zij beoogt hierbij, dat de menschen, die geen schoolgaande kinderen hebben en die dus niet gebonden zijn aan dc maanden Juli Augustus, hun vacantie nemen in de maanden Mei. Juni, de eerste helft, van Juli en September. En. naar haar oordeel, propageert zij dit op goede gronden. Wat het weer in deze maanden betreft, wijst z.ij op de volgende gegevens, ontleend aan het K.N M.I. te dc Bilt: Mei Juni Juli Aug. Sept. Regenval in mm. 48 56 70 80 68 Aant. uren zonnesch. 224 214 204 193 152 Hieruit blijkt, dat de maanden Juli en Augustus aanmerkelijk nat ter en minder zonnig zijn dan Mei, Juni en September De A.N.V.V. heeft een brief ge zonden aan den minister-president, dr. L. J. M. Beel. dc Kamers van Koophandel en fabrieken en ver schillende werkgevers-organisaties, „Zwarte" schoonheid i per pond. Ambtenaren van den CCD out- i dekten in een kelder onder ven jj schoonheidssalon te Amsterdam j ren geslacht rund. De trap wel- kc van de zaak naar den kelder voerdebleek verstevigd. Van een planken schot, was een soort j loopbrug gemaakt, waardoor het j mogelijk was een koe via den salon in den kelder te brengen j Zaag. messen, weegschaal en j pakpapier droegen er toe bij den mdruk te vestigen, dat men zich ui ren slagerij bevond. j De eigenaar van den salon j werd in hechtenis genomen. Hg verklaarde den kelder te hebben verhuurd aan een persoonwiens waarin zij haar standpunt uiteenzet en de medewerking van deze in stanties verzoekt voor het slagen van het plan vacantiespreiding 1947. Naar men mededeelde worden deze plannen volkomen gesteund door de Nederlandsehe Spoorwegen en de Horeca. Bandgalerij in .Hendrik' onder water Thans, acht dagen na het uit breken van den brand op Staats mijn „Hendrik", zijn elf van do dertien slachtoffers goborgen. Om te bergen is zeer hard gewerkt cioor allen, die bij het reddings werk betrokken waren, in het bij sonder door de reddingsbrigade der staatsmijn „Hendrik", die in de eerste dagen geassisteerd werd door do reddingsbrigade der staatsmijn „Emma". Deze week is gewerkt onder lei ding van den inspecteur-gene raal der mijnen in samenwerking met den bedrijfsleider van de mijn „Hendrik" ir. Op den Kamp en diens assistenten. De galerij, waarin de trans portband is verbrand en waar van ook do beklceding door het vuur werd aangetast, dat echter reeds den eersten dag werd gcbluscht, is thine on der water gezet cn daardoor afgesloten. Deze afsluiting zal geruimen tijd gehandhaafd "moeten blijven. De berging van de laatste slachtoffers in den steilen gang aansluitend aan de nu afgesloten bandgalerij, zal daardoor gerui men tijd in beslag moeten nomen. De bedrijfsleiding dor mijn zal echter geen moeite ongedaan la ten, om de berging zoo spoedig mogelijk tc doen geschieden. Met het- onder water zetten en afsluiten van de bandgalerij, waarin do brand heeft gewoed, zijn de reddingswerkzaamheden geëindigd, zoodat dc thans nog te nemen maatregelen, hoewel uit cn-n aard der zaak in overleg met het staatstoezicht on de mijnen, door de bedrijfsleiding der mijn zelf moeten worden uitgevoerd. Besprekingen te Medan Dc Nederlandsehe militaire woord voerder tc Batavia heeft o.m. mede gedeeld: Op initiatief vaD den terri. torialon commandant van Noord- Sumatra. kolonel Scholten. werd Maandagochtend een bespreking ge houden tusschen Nederlandsehe en rfpublikeinsche militaire en civiele autoriteiten, die ten doel had diverse plaatselijke vraagstukken door sa menwerking tot oplossing te brengen in overeonstemin<r met den opzet en don igeest van Linggadjati. Besproken werd o.a. de opheffing van de economische blokkade te Me dan. het herstel van liet telefoonra- diocontact tusschen Medan cn Sian- tar, de evacuatie van vrouwen cn kinderen van KNIL-militaircn, de verstrekking van informaties over dertien gekidnapte Nederlanders. Beslissingen konden echter niet wor den genomen, daar dc Indonesische gedelegeerden eerst ruggespraak wenschten te houden met het repu- blikeinsehe bestuur te Siantar. Minister Lieftinck heeft, naar „De Tijd'* ter oore komt. voor de komen de begrooting drastische bezuiniging geëischt. Nu het voorbereidend werk voor de samenstelling der begrooting gaat beginnen, heeft hij van alle de- oartementen verlangd, dat zij bezui. nigingen zullen doorvoeren tot een enorm bedrag; men mag er op reke nt.dat de minister een bezuiniging zal eischen welke een kwart tot een derde der Rijksbegrooting omvat. De zeer zorgwekkende toestand der staatsfinanciën heeft den minis ter en de heele regeering met hem aanleiding gegeven, er voor het ko mende jaar ongenadig het mes in te zetten. De jury heeft den driejaarlijk- schen prijs voor Franscho letterkun de (dichtkunst) in België voor 19-14 1946 toegekend aan Roger Bodart voor zijn jongsten bundel „La tapis serie de Penelope". Prinses Juliana cn Margriet, zijn thans eveneens in Zwitserland g"- arriveerde Bij hun aankomst werden zij hartelijk door prins Bcmhurd bcgroi E vier mannen van de Nederlandsehe Dakota die in Australië is verongelukt zijn van een langen en moeilijken tocht door vrijwel onbegaanbaar bergland veilig in Katberine (Arnhemsland; Noord-Australië), aangekomen. Zij nebben veel gewicht verloren cn hebben aan knieën en voeten schaafwonden opgeloopen, maar zullen volgens dr. Alderman van het ziekenhuis te Katherine met veel rust spoedig herstellen. In den middag van den tweeden dag arriveerden we in het Kathe- rine-ravijn. Doordat ik dikwijls bo ven de streek gevlogen heb, kende ik het terrein hier. Den tweeden nacht kampeerden we bij het ravyn. Ons moreel bleef goed en wanneer we in den zonneschijn stroomaf waarts dreven, was hot soms grap pig om te bedenken, dat we waar schijnlijk dood gewaand werden. De piloot, Van Nifterik, heeft in Katherine het volgende verhaal van hun avontuurlijken tocht gedaan: „Dinsdagmiddag 25 Maart kort na drie uur in den middag weigerde de olectrische inrichting van net toestel. Op dat moment werd de laatste radio-boodsehap uitgezon den. We wisten, dat wc Darwin niet konden halen en de machine ergens aan den grond moesten zetten. Ik slaagde er in voor donker te lan den. Onder ons was dicht geboom te: plotseling zag ik heuvelruggen voor mij opryzen. Ik maakte een buiklanding, terwijl ik zelf alleen in de cockpit zat en dc anderen, op alles voorbereid, in de staart. Bij het landen raakten we enkele boom toppen, waardoor een vleugel af brak. Donderdagochtend om half zeven zijn wij vertrokken, op twee vlot ten de rivier afzakkend, op elk vlot twee man. Aan levensmiddelen had den wij veertig sinaasappelen twee blikken gecondenseerde melk aan boord. We waren gewapend met twee stenguns en drie pistolen Toen een van de vele krokodillen die we in de rivier zagen het voor ste vlot naderde, schoot ik hem dood met een stengun. Wij hadden twee honden, Bataan en Sikkie. Bataan was een pointer, die ik bij mijn vertrek uit Sydney gekocht had. Zondag was Bataan, doordat hij aan de pooten gewond was, heel zwak en daar we bijna niets meer te eten hadden, heb ik den hond maar doodgeschoten. Gestroopt en half geroosterd hadden wij vieren er een goeden maaltijd aan. De an dere hond, Sikkie, hield 's nachts de wacht. Lieftincks gidsen zijn: Belastingherziening aanvaard (Van onzen parlementairen redacteur Minister Lieftinck is er gister avond in geslaagd zijn wet Be lastingherziening 1947 cn dc wijzi ging van de Ondernemingsbelasting, waardoor ook de agrarische bedrij ven onder deze wet worden ge bracht. aangenomen te krijgen. Men moet den minister toegeven, dat zijn uiteenzettingen over de ingewikkel de vraagstukken, die aan de orde v/aren, aan helderheid niets te wen- schen overlieten. Nadat bij den aanvang van de vergadering mr. J o e k e s verlof had gevraagd, om aan niet minder dan vier ministers vragen te stellen over fraudes en andere knoeierijen bij de productie, distributie en den in- en uitvoer van voor ons volk belangrijke artikelen, begon minis ter Lieftinck met er den nadruk op te leggen, dat het wetsontwerp zich bepaalt tot het wegnemen van de zwaarste belemmeringen voor het herstel der welvaart en het ver wijderen van de ergste Duitsche insluipsels in de belastingwetgeving. Een meer ingrijpende herziening van ons belastingstelsel ligt echter in het voornemen. Tusschentijds zullen echter nog wel enkele tech nische herzieningen plaats vinden o.a. van de successiebelasting. Wat de doelstelling der belasting heffing betreft betoogde de minister, dat primair iedere belasting een hij niet wenschte te noe- i fiscaal doel heeft, n.l. het brengen men. Ruim 250 kg vleeschvet, beenderen en afvallenbenevens de slagersattributen werden in beslag genomen. van geld in de schatkist. De sociaal economische doelstelling komt pas aan de orde bij de besteding van het geld. Bovendien is ook de verdee ling van den belastingdruk een so ciaal-economisch vraagstuk. De heer Van den Heuvel, al dus de minister, wil wel door middel van het belastingstelsel de gevolgen van de kapitalisti sche economie corrigeeren, doch haar niet door middel van het belastingstelsel hervormen. Dit beteekent dus, dat hij deze her vorming ongewenscht acht. So ciale rechtvaardigheid en eco nomische doelmatigheid zijn 's ministers reisgidsen. Waar hij daarmede zal uitkomen, laat hij gaarne aan Hoogere machten over. Offers Ten opzichte van de offerbereid heid van dc ondernemers bleek de minister minder pessimistisch dan de heer Hofstra. Voor de onderne mingen moet echter de mogelijkheid tot interne investeering worden vergroot, terwijl het aantrekken van vreemd kapitaal insluit, dat voor een zeker rendement ruimte moet blijven. De ondernemingsbelasting, welke verschillende Kamerleden wilden afschaffen, kan volgens spr. niet worden gemist, omdat de gemeenten uit de opbrengst worden gefinan cierd. Verhooging van het belasting vrije minimum, in het bijzonder door den heer Hoogcarspel verlangd, zou leiden lot een mindere belasting opbrengst van 160 millioen. Na de replieken, welke geen nieu we gezichtspunten brachten, begon het spel der amendementen, waarbij de minister aan de winnende hand bleef door ongeveer alle amende menten af te wijzen. De wetsontwerpen werden ten slotte z.h.s. aangenomen. De C.P.N. liet aanteekenen. dat zij tegen de bclastingherzieningswet was. De interpellatie-Joekes wordt ge houden op een nader te bepalen dag. Dc outsider „Caughoo"een lersc/i paard, veroorzaakte een sensatie door het winnen van de Grand Na tional, 's werelds grootste steeple chase, welke in stroomenden regen te Aintree nabij Liverpool gehou den werd. P Oorlogsslachtoffers in één bond Het bestuur van den Bond van Nederlandsehe militaire oorlogs slachtoffers heeft, in overleg met de ministeries van Oorlog en Ma rine, besloten alle gewonde en in valide militairen van de Konin klijke Landmacht, die in Indone sië' streden en de nagelaten be trekkingen van de gesneuvelden, in haar organisatie op te nemen. Zij verzoekt dezen slachtoffers zich schriftelijk te roeiden bij het bondsbureau, Nicolaas Maesstraat 36 te Amsterdam. Zaak tegen Rauter in behandeling In opdracht van den procureur- fiscaal bij het Bijzonder Gerechts hof te Den Haag heeft de Haag- sche PRA in behandeling genomen de zaak tegen Hans Rauter, tijdens de bezetting generaal der Waffen- SS en Hóhere SS- und Polizei- führer. Het hoofd van de recherche van de Haagsche PRA verzoekt diegenen by wie tijdens dc bezet ting meubilair werd weggehaald, omdat zij hun radio niet hadden in geleverd, zich schriftelijk in ver binding te willen stellen met zijn bureau, Lange Voorhout 13, ka mer 61. De sociaal-economische raad der UNO heeft met 15 van de 18 stemmen G J van Heuven Goedhart als lid van de subcommissie voor vryheid van voorlichting en pers gekozen. Bijna verdronken Een van de vlotten is in een stroomversnelling omgeslagen en verloren gegaan. Hóumct is daarbij bijna verdronken, maar kon door Barnaart nog gered worden. We verdeelden onzen voorraad sinaasappelen zooda nig, dat wij er drie per dag aten. Op 29 Maart was alle ge condenseerde melk gebruikt. We zetten de reis voort op een vlot. dat we, toen wc te voet verder gingen aan zijn lot over lieten. Langs den Westelijken oever van de rivier gingen we in de richting vaji Katherine. We wierpen het meeste van onze uitrusting weg behalve onze spiegels, waarmee we signalen konden geven, cn dc gewe ren. Dien nacht rolden we ons in een dekzeil. De bergen waren ver schrikkelijk. We moesten zeer veel klimmen en elke berg kwam uit op een diep ravijn. Tegen den avond van den 29stcn Maart waren we door gebrek aan slaap cn voedsel volkomen uitgeput en werden bij tij den door duizelingen overvallen. De rotsen waren heet en Bar- naarts voeten bloedden, maar we konden niet rusten. Zondag bleven we doorloopcn, door struikgewas. Maandagnacht sliepen we aan den rivieroever, slechts 12 km van Ka therine. 's Ochtends vonden we de sporen van een vrachtauto cn water me loenen. We volgden de sporen en toen we de rivier waren overgesto ken, vonden we den politiescrgeant Smyih. In dc periode van 6 t.m. 19 April 1917 geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: BONKAARTEN KA. KB. KC 703 (strook no. 4) 676 Algemeen: 750 gram suiker, botorhamstrooiscl enz of 1500 gr. jam. stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk. 677 Algemeen: 1 ei. 678 Algemeen: 2 1. petroleum. 67E, 67L Reserve: 100 gr. ge droogde zuidvruchten. BONKAARTEN KD. KE 703 (strook no. 4) 683, 68i, 685 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz of 250 gr. chocolade of suiker werk. 686 Algemeen: 1 ei. 687 Algemeen: 2 1. petroleum. 68—T Reserve: 100 gr. gedroogde zuidvruchten. BONKAARTEN MA. MC 704 (b|jz. arbeid, a.s. moeders) (strook no. 4) 671 Suiker: 250 gr. suiker, boter- hamstrooiscl enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA. QB, QC 704 671 Tabak: 3 rantsoenen tabaks- artikelen. 672, 673 Tabak: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 671 Versnaperingen: 200 gr. cho colade en/of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterhnmstrooiscl enz. of 400 gr. jam, stroop enz. 673 Versnaperingen: 100 gr. choco lade en/of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donderdag 3 April worden gebruikt. Dc eieren op dc bonnen 677 en 68—6 zullen in den loop van het tijdvak van 3 t/m 19 April worden afgeleverd Men kan niet rekenen op aflevering gedurende de eerste dagen van den geldigheidsduur. De bonnen 678 en 68—7 Alge meen voor 2 liter petroleum zijn geldig t/m 17 Mei a.s. Gisteren vertrok ir D Groenveld, thans afdcclingschef van het Cen traal Planbureau, naar Indonesië, om de afdeeling Planning van het Ne derlandse li-Indisch departement van Economische Zaken te organiseeron. Deze nieuwe afdeelinj. die in groote trekken overeenkomt met het Neder landsehe Planbureau, zal advies ge ven bij der cconomischen wederop bouw. Ook dc renubliek heeft een plan. bureau opgericht. Jat echter mot ge brek aan geschikte monschcn heeft te kampen. Nauwe samenwerking tusschen het Nederlandsehe en het Indonesische planbureau zal drin gend noodzakelijk zijn, daar do Ne derlanders slechts kunnen- werkon als Indonesiërs statistische gegovens verschaffen. Tijdens dc Japansche bezetting is al het statistische materiaal verloren gegaan. Het zal niet gemakkelijk zijn geschikte krachten te vinden, zoodat de opzet van het bureau bescheiden zal moeten zijn. („Het Parool") Zieken fondsh on or a ria In artsenkringen blykt men zeer ontstemd tc zijn over de wijze, waar op in dc onlangs tc Utrecht gehou den vergadering van den Centratcn en R.K. Bond van Ziekenfondsen is gesproken over dc nieuwe honoraria voor ziekenfondsartsen. Zoo meldt „Het rarool". Naar het oordeel van de Maat schappij tot bevordering van de Geneeskunst zijn de drijfveeren van de artsen daar op onvolledige cn derhalve soms onrechtvaardige wij ze weergegeven. Men heeft het doen voorkomen alsof de artsen, zonder meer, een uitkeering van 7 per jaar en per verzekerde hebben gc- eischt. Hieraan dient echter te wor den toegevoegd, dat de artsen aan hun verlangens een voor stel tot verlaging van het maximum-aantal fondsleden per arts van 4000 tot 2000 verzeker den hadden verbonden. Amerikaan sprong uit rijdenden trein De 35-jarige importeur Joseph Stern uit New York, die voor een zakenreis in Nederland vertoeft, was Dinsdagmorgen op het station D.P. op een rijdenden trein gespron gen, welke in de richting Dordrecht ging. Tijdens den sprong verloor hij echter zijn valies, dat op het perron terecht kwam. Dit voorval noopte hem tor hoogte van den Molenwa terweg uit den trein te springen. Deze had op dat moment reeds oen aanzienlyke vaart. De man waagde het er echter op, doch kwam met zoo'n kracht met het hoofd tegen een seinpaal, dat hij bewusteloos neerviel. Per auto van den G.G.D. werd hij naar het ziekenhuis Berg weg vervoerd, waar hij Dinsdag avond nog niet bij bewustzijn was gekomen. C. v. d. Lende gaat naar Indonesië Het bestuur van het N.V.V. be sloot in zijn vergadering van Maandag den secretaris, den heer C. van der Lende, af te vaardigen naar het congres van do Indone sische vakbeweging te Malang op 16, 17 en 18 Mei, Daardoor zou het inkomen der artsen niet onredelijk zijn verhoogd, doch tevens een betere waarneming der ziekenfondspraktijk zijn ge waarborgd. Doorn in 't oog Want het is, werd nadrukkelijk verzekerd, ook den artsen een doorn in het oog, wanneer dc medische verzorging van de fondspatiënten lijdt onder den grooten omvang der ziekenfondspraktijk. De beperking der fondspraktijk kan echter niet plaats vinden als gevolg van het arlsentckort. Daarom hebben de fondsartsen zich voor dit jaar althans neergelegd bij een regeling welke hun bruto-inkomen met 50 pCt. ver hoogt. Hierbij dient echter te worden aangeteekend, dat het oorspronke lijk honorarium van 3.20 per jaar per verzekerde reeds in 1916 werd vastgesteld, hetwelk reeds sedert lang ontoereikend werd geacht, aan gezien het aantal behandelingsme thoden, ingevolge de ontwikkeling der geneeskunst, sterk toegenomen is. inkomen Het gemiddeld bruto-inkomen ccr ziekenfondsartsen, aldus onze zegs lieden, bedraagt omstreeks 7500 per jaar. Indien men daaraan de kosten, welke voor de apotheek- houdende artsen door den oorlog met 200 pCt. zijn gestegen, aftrekt, kan men onmogelijk volhouden dat de belooning voor dit zware en op offerende werk aan den hoogen kant ligt. Vrij koud Weersverwachting van Be Bilt. geldig van Woensdagavond tct Donderdagavond. Zwaar bewolkt met enkele op klaringen, in den nacht en vroe gen ochtend hier en daar nevel if mist. Nog enkele verspreide buit,es, voornam< tijk in den na middag in het Zuid-Oosten van het land. Vrij koud. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tus- scheu Noord en Oost, Woensdag 2 April: Zon op 6.15, onder 19.14, maan op 15.10, i onder 5.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1