DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Demonstraties in Ruhrgebied duren nog voort Nieuw voorstel van Bidault Ons land kent geen eigen education-system" Algemeene staking in Keulen Stichting 1940-1945 keert 9 millioen gulden per jaar uit BEVIN: Toestand niet hopeloos Alleen intellectualistisch onderwijs Uren en vakken geregeld Speciale zitting voor Palestina Massagraf ontdekt bij Arnhem Textielarbeiders in staking Glronurarr Postbus 9 I of 4— Gironummer 510330 - Bnnfc R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs- 0.31 per week Qf per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 3 April 1947 Nr. 611 6e Jaargang NOG steeds worden uit de Britsche zone protestdemonstraties gemeld. Te üelsenkirchen hebben Woensdag 21.000 Duit- sclie mijnwerkers het werk neergelegd; 8000 van hen marcheerden door de stad in protest tegen de voedselcrisis. Te Remscheid heb ben 20.000 arbeiders een staking van een dag op touw gezet, terwijl te Keulen een algemeene staking plaats had. Gok te Bo- chum, Buer, Heme en Neuss werden demonstraties gehouden en te Wesel en Bielefeld werden kleine stakingen georganiseerd. To Braunschweig, waar Dinsdag Britsche auto's omver werden gegooid en ruiten van Britsche kantoren werden vernield, was Bnet gisteren weer rustig. Mijnwerkers weigeren extra rantsoenen De minister-president van Noord ip&kijnlandWestfalen, dr. Ame- lunxen, heeft op Britsch verzoek in een radiorede een oproep aan de mijnwerkers in het Ruhrgebied ge richt om hun besluit morgen in sta king te gaan te willen herzien. Op de bijeenkomst te Bochum hebben de mijnwerkers verklaard, dat zij weigeren extra rantsoenen te ontvangen ten koste van de ove rige bevolking, aldus Radio Ham burg. Dc mijnwerkers verwierpen abso luut de commissie voor de reorga nisatie van het mijnbedrijf, die door de ..North German Coal Control" was ingesteld. De mijnwerkers eischten, dat de hoogste bestuurs organen uit vertegenwoordigers van het vakverbond zouden bestaan en dat de bestuurscommissies van het vakverbond de distributie van de beschikbare voedselvoorraden tot taak zouden krijgen. Het mijnwerkersvakverbond heeft te Keulen bekend gemaakt, dat 19.000 mijnwerkers van het Rijn landsehe bruinkoolgebied de eischen van de mijnwerkers in het Ruhrge bied steunen. Duitschers faalden De desorganisatie der voedsel voorziening, die thans massale pro test demonstraties over de geheele Britsche zone heeft uitgelokt, is ge- 1 heel en al het gevolg van het falen der Duitsche instanties, die sedert 2 Januari de voedselvoorziening ir w&igen hand hebben, zoo werd giste ten te Berlijn van Britsche zijde te 0 verstaan gegeven. Sedert begin No vember is de voorziening van het Ruhrgebied niet meer normaal ge- «veest en heeft men met voortdu- pende tekorten te kampen gehad. esdDeze zijn volgens Britsche opvat- ting voor een gedeelte te wijten aan dc weigering der Duitsche boeren. Voldoende medewerking te betoonen bij het inleveren der voorraden. Sedert 1 Januari hebben de boe ren slechts de helft van het graan, ^weederde van het vleesch, drie- Wart van het vet geleverd waartoe feil verplicht waren. Het Duitsche uiireau voor de voedselvoorziening landbouw voor de gecombineer- zones, dat werkt onder een uitsch uitvoerend comité, bestaan- uit dc ministers van voedselvoor- ening der staten, is niet bij mach te geweest dc inlevering krachtig idoor terzetten. Britsche en Ameri- kaansche autoriteiten stellen thans een scherp onderzoek in. H Ofschoon het falen der Duitsche Bureaux mogelijk mede veroorzaakt S Uitbreiding van het kabinet De laatste dagen circuleercn in de pers geruchten over uitbreiding van het kabinet. In het algemeen bevat ten deze berichten geen aanwijzin gen voor verbreeding van de basis van de regeering. maar wel, zo3 meldt Q.m. de NRG voor de aan stelling van een minister-zonder portefeuille, die den minister van Overzeesche Gcbiedsdeelen, mr. Jonkman bij zijn zware taak zou kunnen bijstaan. Indien nieuwe minister zou worden benoemd ligt het voor de hand, dat deze gezocht zou moeten worden ïn liet RK-karap, waardoor het „bcfaamdt politieke overwicht" in het kabinet weer wordt hersteld. iBet (R.K.) „Binncnhoi" schreef hierover: ,.De Katholieke volksver tegenwoordigers kunnep er niet in berusten dat dc. Partij van den Ar beid een meerderheid, zij het een ideinei bezet houdt". Electrisch treinstel ontspoorde Gistermorgen omstreeks 8.20 uur is een electrisch treinstel, bij hei •angeeren op het emplacement van iet Centraal Station te Amsterdam intspoord en tegen een mast van bovenleiding gebotst. De mast >rak en viel om, waardoor de dra len mee werden gesleurd en het [ehecle net werd gestooi-d. IvS Het ongeluk gebeurde even voor bij het Westelijk viaduct en in de l''eerste plaats werd dus het trein verkeer naar en van Haarlem en Zaandam gestoord. Maar ook de treinen naar het Gooi konden niet fijden. zoodat het op zichzelf wei- lig beteekenende ongeluk ernstige (evolgen had, vooral omdat het list gebeurde op een oogenblik. faarop de meeste forensentreinen binnenrijden. J Met behulp van locomotieven, die- de treinen buiten de stroom loze zone trokken, werd de dienst zoo goed mogelijk onder ncu den maar het spreekt vanzelf, dai aan zienlijke vertragingen voor k wa pen en tal van reizigers te iaat kwamen of hun aansluiting misten. Foo<x>o<x><x>o<xx><><x>o<x> rgen: g Goeden Vrijdag verschijnt onzet g krant niet g ■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO is door de gebrekkige wijze waarop zij zijn uitgerust, wordt te Berlyn te verstaan gegeven, dat aanwijzin gen bestaan voor de slechte en cor rupte administratie door Duit- schers. Sabotage In vele gevallen is gebleken, dat orders door de hoogste Duitsche in stanties gegeven, bij uitvoering zijn gesaboteerd. In de administraties der voedselvoorraden zijn, naar voorts wordt medegedeeld, belang rijke hiaten ontdekt, waardoor meer voedsel verdwenen is dan doof plun deringen van treinen en voorraden, die geen groote afmetingen hebben aangenonion. Opgemerkt wordt, dat de voedselsohaarschte voor een be langrijk deel veroorzaakt is door de weigering der Zuid-Duitsche landen te voldoen aan hun leveringsplicht jegens het Ruhrgebied. In de laatste twee perioden van vier weken heeft Beieren, het land met het grootste surplus, niets ge leverd, zoo wordt van Britsche zyde medegedeeld. Beieren is verplicht per periode vierduizend ton vleesch en zevenhonderd ton vet te leveren. Ook andere Zuid-Duitsche landen zijn in gebreke gebleven. Dc aan dacht is erop gevestigd, dat, terwijl graan en vleesch nipt voldoende ge leverd worden, de veestapel op de boerderijen sterk is toegenomen. De Duitsche boeren geven er de voorkeur aan, het graan, dat voor dé hongerige bevolking dringend noodig is. aan de varkens te voe ren. De bezettingsautoriteitcn zijn ervan overtuigd, dat de boeren groote voorraden achter houden. Verhoogde export Ofschoon de demonstraties in vele steden kennelijk ook het ka rakter droegen van verbittering te gen de bezetting blijkt uit de be schouwingen in Duitsche bladen, dat men zich ervan bewust is, dat de oorzaken in de gebreken aan Duitsche z\jde schuilen. De verwij ten richten zich evenals in Novem ber in scherpsten vorm tegen Schlange-Schoeningen en het door hem geleide bizonale bureau voor dc voedselvoorziening. De sociaaldemocratische pers cri- tisoert evenwel ook de bezetting, daar zij in gebreke gebleven is den Duitschen uitvoerende instanties de noodige machtsmiddelen te verr strekken. Van Britsche zijde werd gisteren te verstaan gegeven, dat dc Duitsche ministers, die Schlan ge-Schoeningen aangesteld hebben, de volle vrijheid hebben hem te ont slaan. De voedseltoestand is thans zoo, dat gisteren voor het eerst sedert een lange periode in het Ruhrgebied het volle broodrantsoen kon worden verstrekt, het vleeschrantsoen slechts voor zestig procent en ver der aangevuld met visch. Vet en suiker konden nog niet verstrekt worden. De importen naar het hon- gergebied overtreffen thans de da- gelyksche consumptie. Onderscheidingen voor militairen Wegens moedig gedrag in de oor logsjaren is het bronzen kruis toe gekend aan reserve-majoor ir. W. den Boer en eersten luitenant E. J. Baron van Voorst tot Voorst. De bronzen leeuw werd toege kend aan den reserve-kapitein P. M. Gouverneur en sergeafit-majoor Blom. Wettelijke regeling van Op het vliegveld Ypcnbury'bij Oen liaan is een demonstratie ge geven met een nieuwen brandweerwagendie speciaal uitgerust is voor het bestrijden van vliegiuigbrandcn. De brandweerlieden zijn gehuld m asbestk/eeding. die hen moet be schermen tegen de felle vlammen. pensioenen „Dc Stichting 1990-1945 keert per jaar onjereer negen millioen gulden >ot aan verzetsslachtoffers. I 'ia Nationaal Steunfonds (NSV) en het ministerie van Financiën wordt het grootste deel dezer uit- keeringen terugbetaald. De Stick tinq verxcachx een wet, die een bui tengerrone regeling voor de pensi oenen roer verzetsslachfoffers sat bevatten." Dit zijn enkele citaten uit de rede, die de voorzitter van de Stich ting 1940—1945, J. Smallenbroek tijdens de jaarvergadering te Assen hield. ..Oe organisatie der Stichtiri: thans voltooid en democratisch opgebouwd", 700 zei hy verder. „Er is helaas een aantal van onze menschcn ontspoord door verbittering en teleurstelling, doch juist deze moeten wij op alle mogelijke manieren bijstaan en helpen". In het geheele land is ongeveer achttien nullioen opgehaald, die de grondslag vormen voor het fond?, uit welks rente men bijzondere voorzieningen voor verzetsslacbt- offers wil financieren. Van Augus- Treinbotsing in Halle Twee treinen liepen bij Halle in Duitschland op elkaar, ontspoorden en kwamen terecht ïn een menschen- massa, die bij bet station stond te wachten. Zes burgers werden gedooi en zestig gewond, waarvan twintig ern stig. (A.P.) Opnieuw relletjes in India Dinsdag werden zes menschen te Cawnpore in India gedood ten ge volge van schoten, die uit de huizen gelost werden. Ondanks het uitgangsverbod, lie pen de menschen door de straten met de bedoeling winkels in brand te steken. De politie loste geduren de den nacht verschillende schoten, wat door'de menigte mei steen be antwoord werd. Er werden 100 ar restaties verricht. De toestand in Peshawar r slech ter geworden en het uitgaansverbol is verlengd. In Ranchi werden win kels in brand gestoken en een man werd vermoord. De ongeregeldheden hebben zich nu uitgebreid tot het zuidelijk deel van VooT-India. waar in Bangalore winkels geplunderd en in brand ge stoken werden en verschillend0 menschen rloor messteken gewond, waarvan een doodelijk. (AP) Dreigende inflatie in Italië Het Italiaansche volk staan stren ge financieele maatregelen te wach ten. De regeering geeft driemaal haar inkomen uit. De hankbiljetten. circulatie is in de afgelonpen 14 maan Jen met -5 proeent gestegen. Hierdoor dreigt inflatie. In verband hiermede heeft het kabinet besloten: Onmiddellijk een besluit kracht van wet te geven, waardoor van ver mogens van meer dan 3 millioen lire een heffing varieerende van 6 tot 40 procent zal worden geheven. Een voorstel in overweging te ne men, dat door de linksclien fel wordt bestreden, n.l. het plafond voor vrijstelling van inkomstenbe lasting te verlagen tot 150.000 lire. (A.P.) tus 1945 tot einde 1946 is voor dit doel reeds f 485.440.l8 uitgekeerd, d-w.z bijna f 30.000 per maand. Nauw met de Stichting verbon den werkt de Stichting Herstellings oorden voor oud-illegale werker? met „Eereschuld en dankbaarheid' bestaat gopde samenwerking, doch fusie wensebt men nLt. Helaas kan aan de vele verzoe ken om het stoffeliik overschot van familieleden uit Duitschland naar Nederland te vervoeren, nog niet worden voldaan, omdat de bezetten de mogendheden daarvoor nog geen toestemming kunnen geven. Men hoopt evenwél deze toestemming spoedig te verkrijgen. Prins Bernhard naar Griekenland? Onder degenen, die op de begra fenis van koning George van Grie kenland worden verwacht bevm- den zich Prins Bernhard der Ne derlanden. kroonprins O^at van Noorwegen cn kroonprins Fredcrik van Denemarken, aldus meldt Reu ter uit Athene. Studenten in Parijs opgepast! De directie van het Nederlandsche Studentenhuis in de Cité Universi taire te Parijs, deelt mede: „Het Ne derlandsche studentenhuis in de Cité Universitaire te Parijs mag gcener- lei betaling in Nederlandsch geil aannemen cn kan derhalve onder geen beding landgenooten opnemen, die niet voorzien zijn van op regel matige wijze verkregen Fransche de. viezen. Men bespare zich dus tochten en aanvragen, die op teleurstelling moeten uitloopen. Het gebouw is van 15 tot 31 Juli gesloten". De vergadering van Woensdag van de ministers van buitenland- sche zaken der Groote Vier duurde bijna vier en een half uur. Bidault zette het Fransche standpunt ten aanzien van de voorloopige politie ke organisatie van Duitschland uit een. Hij deed zijn "rede vergezeld ga, in een r mp-,A- dum. Het nieuwe plan van Bidault is een combinatie van het op 17 Januari door Couve de Murville aan de plaatsvervangers voor Duitsch land overhandigde memorandum en het plan van Bcvin. Het voor naamste verschil tusschen het Brit sche en het Fransche plan heeft volgens Bidault betrekking op de grondprincipes voor een permanen te constitutie. Bidault wenscht de politieke toekomst van Duitschland geleidelijk te zien opgebouwd zon der dat voor een verre toekomst thans reeds beslissingen worden ge nomen. Met de door Bevin aangegeven opvolgende ontwikkelingsstadia van Duitschland kon Bidault ac- coord gaan, op voorwaarde, dat eerst .overeenstemming wordt be reikt inzake het begrip economi sche eenheid en de Duitsche gren zen. Dc ministers besloten de geheele kwestie der toekomstige politieke ontwikkeling van Duitschland voor te leggen aan een speciale coördi natie-commissie, die vandaag zal uitmaken, waar reeds overeenstem ming bestaat en waar zij eventueel kan worden berei.:4.-. >vin zcide, dat het hem zeer zou verontrusten, indien men niet tot een accoord kwam. Hij voegde er echter aan toe dat dc toestand geenszins hopeloos is. Agenda voor lieden Voor vandaag werd de volgende agenda vastgesteld: 1. De militarisatie, een der drie hoofdpunten, die door dc ministers zijn gekozen uit het rapport van de coördinatie-commissie voor de bespreking van het rapport van den bestuursraad: 2. Het rapport van de speciale commissie, ingesteld om datgene uit het rapport van dc coördinatie commissie te bestudeeren, wat niet tot de drie hoofdpunten behoort. 3. Bespreking van het verslag van de coördinatie-commissie over de voorstellen/ met betrekking tot de politieke toekomst van Duitsch land. Bcvin gaf een overzicht van de punten, waarop met betrekking tot dc politieke organisatie van Duitschland al of niet overeen stemming is bereikt. Hij werd hier na door Molotof en Marshall ge feliciteerd. Wat betreft de vorming van een voorloopige regeering bleek er een fundamenteel verschil te bestaan tusschen de Britsche en Sowjet- Russische gezichtspunten, volgens welke een voorloopige regeering gekozen zou moeten worden, eener- zijds, en de Amerikaanschc en Fransche gezichtspunten, dat zij zou moeten bestaan uit vertegen woordigers die door dc Duitsche staten zijn benoemd, anderzijds. De plaatsvervangers voor Oos tenrijk zijn er na een bespreking van drie uur niet in geslaagd over eenstemming te bereiken op het stuk van de overdracht van Duit sche activa, daar de Russische ver tegenwoordiger. Goesef, slechts als uitgangspunt wilde nemen, dat deze activa rechtens aan Rusland be- hooren. Bij de plaatsvervangers voor Duitschland ging het om den vorm, waarin het rapport aan de ministers inzake 't inter-gealliccrd bureau voor herstelbetalingen zou worden ingediend. Na een discussie van twee uur kwam men tenslotte op voorstel van Wisjinski tot een compromis. Men besloot de com missie voor het ontwerp te instru- ceren slechts de meeningen over de hoofdpunten van het rapport van het inter-geallicerdc bureau op te nemen, terwijl het rapport zelf als bijlage zal worden bijgevoegd. Voorts zal in het verslag aan de minister worden verklaard dat men het niet noodig heeft geoordeeld over het geheele rapport van het inter-geallieerde bureau verslag uit te brengen. Geven guerilla's zich over? Een speciale correspondent van het Atheensche avondblad „Vra- dvni" telegrafeert uit Volo. dat ge zanten van guerill, -groepen in Thessalië met het tweede Griek- sche legercorps onderhandelen over overgave van guerilla's. (AP) Nederland spaart weer Volgens de mededeelingen van den Nederlandschen Spaaihankbond werd in Februari van dit jaar hij de algemeene spaarbanken in totaal ingelegd 22.768.848 en terugbe taal.] 18.330.359, tegen in Januari nsp. 31.146.441 en 24.204.961. In de twee eerste maanden van 1947 werd aldus 11.379.969 meer inge legd dan terugbetaald. Bij de bank- spaarbanken beliepen inleg en terug betaling in Februari resp. 1.211.304 en 883.668 en in de twee eerste maanden van 1947 in totaal f 2.085.549 cn 1.647.416. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Li UNNEN wij in ons land spreken van een eigen education- systemzooals dc Amerikanen, de Canadeczen cn de En- gclschen graag naar voren brengen bij het ter sprake komen van het „schoolstelsel"vroeg de heer L. Welling, oud-hoofdinspec- tenr van het Lager Onderwijs, zich af in een rede, die hij gister middag hield 0/1 den in Utrecht gehouden Paaschschooldag van den Bond van Scholen voor Neutraal Bijzonder Onderwijs in Nederland. voeding het. belangrijkste onderdeel van liet onderwijs vormt, omdat bet niet gaat om wat de mensch weet, maar wat bij is. In vergelijking met andere landen komen wij op dit terrein achter. In Amerika bijvoorbeeld, loeren de kin. deren minder dan in ons land, omdat heel veel tijd in beslag wordt geno men door onderworpen als lichame lijke oefeningen, aosthtische vorming, handenarbeid en muziek, dio uit op voedkundig oogpunt bozien, uiterma te belangrijk zijn. Hier wordt gezocht naar het minimum aan kennis, dat noodzakelijk wordt geacht, met het gevolg, dat onwillekeurig een „sy stem" ontstaat, dat overal in den. zelfden geest werkt. In dc eerste plaats wordt den kin deren gemeenschapszin en verant woordelijkheidsgevoel bijgebracht cn daar houdt men in ons land nog te weinig rekening mee. Ook in dit op zicht kunnen wij dus. niet spreken van een stelsel, en om dit te berei ken. zoo besloot de heer Welling zijn rede. moet op alle opleidingsscho len deze geest, die in het buitonland is gegroeid, worden gekweekt, en do Overheid zal dit streven van bovenaf kunnen stimuleeren. ALVORENS deze vraag te beant woorden zette dc heer Welling nader uiteen, wat in het. buitenland wordt verstaan onder het begrip ..education", to weten 't onderwijs en de opvoeding als één geheel. In ons land daarentegen heeft men het ac cent vrijwel uitsluitend gelegd op het onderwijs, dat dientengevolge zuiver intellectualistisch is gewor den. Toch zouden wij wel kunnen spre. ken van een „schoolstelsel", aange zien de verschillende takken van onderwijs zijn geregeld, doch zooda nig. dat voor eiken tak 'n afzonder lijke regeling geldt. Van een harmo nisch geheel is derhalve geen sprake, eerder valt eén zekere concurrentie waar te nemen wat betreft bet ..trek ken" van kinderen. Daarom zijn er plannen beraamd om tot een harmo nisch geheel te geraken. Geheel vrij Voorts heeft men zeer concreet gc- iegeld, 7.00 vervolgde dc heer Wel ling. welke vakken 'moeten worden onderwezen cn hoeveel uren aan elk vak dienen tc worden besteed. Doch verder is elke school cn iedere on derwijzer geheel vrij om -den stof naar eigen inzicht te behandelen, omdat men ten cenenmale leiding van bovenaf mist Wel bestaat de inspectie, doch dezo instelling heeft uitsluitend een controleerende Laak. Er kan derhalve in dit opzicht on mogelijk sprake zijn van een school stelsel. Om dit te bereiken dient men organen in het leven tc roepen, waarin deskundigen zitting moeten hebben, die een nauwkeurige studie maken van dat&ene. wat ons onder wijs in een bepaalde periode noodig heeft Want in dit verband zij opge merkt, dat bet onderwijs een levend begrip is, dat wisselt al naar gelang de structuur der maatschappij wijzi gingen ondergaat. Dus geen voor schriften. geen sta atspaedagogiek maar alleen het aangeven in groote lijnen van den weg. Hie in een be paalde tijdsruimte moet worden in geslagen. Opvoeding Vervolgens belichtte dc heer Wel ling de opvoeding in de school. Tot nog toe is hieraan weinig aandacht besteed, ondankt het feit. Jat dc op- Internationale hout- cónfcrentie Te Marianske in Tsjecho Slowa kije zal 28 April a s. oen internatio nale houtconferentie aanvangen, die onder auspiciën staat van dc F.AO. (voedsel- en landbouworga nisatie der Vcreenigdc Naties.) De voorloopige Nederlandsche delega tie is samengesteld uit dr. J. A. van Steyn, directeur van 't Staats- boschbeheer, gedelegeerde; A. Kou- wenaar, directeur van het rijksbu reau voor hout, plaatsvervanger, drs. H. Jonker, handelssecretaris bij de Nederlandsche ambassade te Londen, adviseur. CCD deed goede vangsten De C.C.D. maakte in Februari j 1. 5235 processen-verbaal op: 7277 verdachten waren hierbij betrok ken van wie er 215 in verzekering werden gesteld. Tegen 2837 ver dachten werd een zaak aanhencK gemaakt bij den officier van jusli tie, tegen 4364 bij den ambtenaar voor de tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening en tegen 76 bij een andere gerechtelijke instantie. In 1436 gevallen werden goede ren in beslag genomen. Het over groote deel der delinquenten was in overtreding op het gebied van de akkerbouwproducten, n.l. 2053 Op het gebied van vee en vleesch wa ren 1794 verdachten in overtreding In beslag genomen werden o.m 103.323 kg granen. zad,cn en peul vruchten en 6.562 kg vleesch en spek. Sir Alexander Cadogan, de Brit sche gedelegeerde bij de UNO heeft het formeele Britsche verzoek aan het secretariaat van de UNO, om de Palestijnsche kwestie op de agenda van de eerstkomende regu laire Algemeene Vergadering van de UNO te plaatsen, ingediend. In het Britsche verzoek wordt ver klaard, dat de Britsche regeering aan de Algemeene Vergadering re kenschap zal afleggen van haar be stuur over het mandaatgebied van den Volkenbond en de Algemeene Vergadering zal verzoeken aanbe velingen te doen volgens artikel tien van het Handvest betreffende het toekomstig bestuur van Pales tina. ,Bij het doen van dit verzoek ves tigt cle Britsche regeering de aan dacht van den secretaris-generaal op de wenschelykheid van een spoedige regeling in Palestina en op het risico, dat de Algemeene Vergadering misschien niet in staat zal blijken op de eerstvolgende re gulaire jaarlijksche zitting tot een beslissing over haar aanbevelingen te komen, tenzij tevoren cenige studie van de kwestie is gemaakt onder auspiciën van de UNO. De Britsche regeering verzoekt daar om den -secretaris-generaal zoo spoedig mogeljjk een speciale zit ting van de Algemeene Vergadering bijeen te roepen teneinde een spe ciale commissie in te stellen en te instrueéren, tot het maken van voorbereidingen voor een behande ling van de kwestie ter regulaire zitting van de Algemeene Vergade ring", zoo staat in het Britsche ver zoek. De regeeringen der vijf groote mogendheden hebben besloten een speciale zitting van de Algemeene vergadering der UNO te beleggen voor het Palestijnsche vraagstuk. Het is mogelijk, dat de speciale zitting eind April of begin Mei ge opend wordt. Het secretariaat van de organi satie der UNO heeft 55 leden der UNO telegrafisch op de hoogte ge steld van het Britsche verzoek voor een bijzondere zitting der Algemee ne Vergadering ter bespreking van het Palestijnsche vraagstuk cn hun verzocht, hun meeningen hierom trent kenbaar te maken. Het Hebreeuwsche blad ..Jcdioth Aharonoth" meldt, dat spoedig een missie van leden van de afdeeling voor het Midden-Oosten van het Sowjetrussische departement van buitenlandsche zaken naar Pales tina zal gaan, om materiaal te ver zamelen in verband met het voor leggen van de Palestijnsche kwes tie aan de UNO. Aannemer betaalde zwarte loonen Naar aanleiding van looneischen, die arbeiders bij andere werkgevers stelden, kwam de inspecteur van het college van rijksbemiddelaars te Groningen tot de ontdekking, dat de aannemer K., die aldaar een werk uitvoert, loonen uitbetaalde, die niet in overeenstemming waren met de voorschriften van dat col lege. De boekhouding, die aan de ambtenaren getoond werd. klopte op het eerste gezicht uitstekend. Daar echter vast stond, dat er zwarte loonen in aparte loonzakjes werden uitbetaald, werd een nader onderzoek ingesteld. Toen bleek dat deze zwarte loonen onder een valsch hoofd werden geboekt en dat over deze bedragen in 1946 geen loonbelasting noch sociale lasten waren betaald. De fiscale recherche van 's rijksbelastingen heeft de boeken in beslag genomen. Tegen K. is een strafvervolging ingesteld. De P.R.A. heeft de laatste dagen onderzoekingen verricht naar de aanwezigheid van massagraven bij Velp en Roosendaal, waarin gevan genen van den „Sicherheitsdienst" bejyrsven zouden zijn. die in het na jaar van 1944 door Duitsche moor denaarshanden den dood hebhon ge vonden. Reeds langen tijd had men een vermoeden van de aanwezig heid van deze graven, maar thans heeft men zekerheid. Na aanvankelijk geweigerd te hebben, heeft thans de in ar rest verkeerende S.D.-er Huhn aan de P.R.A. belangrijke mede deelingen gedaan. Eerst werd op zijn aanwijzingen één Hik gevonden, bjj de laatste opgra vingen is een massagraf met zeven lijken gevonden. De dienst Identificatie en Ber ging zet het onderzoek voort. Men verwacht nog meer ontdekkingen te zullen doen. en Waalsdorp Het hoofd van den dienst Identi ficatie en Berging, kapitein J. H. A. van Luyk, adres voormalig concen tratiekamp „Laan 1914" te Amers foort, verzoekt ieder, die inlichtin gen kan verstrekken over de vol gende. in de Waalsdornervlakte ge vonden voorwerpen, zich ten spoe digste tot hem te wenden: twee gouderv manchetknoopen. met ket tinkje aan elkaar verbonden, met resp. de inscripties: ..Providence" en „Batavia 30-9-'ll". Bij deze manchetknoopen hoort een ski medaille met de letters C.R.N. Voorts een dunne gouden ring zon der inscriptie en een gladde gouden ring met afgesleten inscriptie M. van M. 23-ll-'31. Textielarbeiders hij do Geldrop- sehe firma's Van den Heuvel, Pes- sers en Van Agt zijn in staking ge gaan, omdat hij de eerste firma een looncorreetie werd toegepast, die in overeenstemming is met de C.A.O., welke op 1 Januari 1016 is afge sloten. Bij dc firma Van den Heuvel moesten de arbeiders den laatsten tyd twee getouwen bedienen, waar door hun loon steeg tot f 48.per week, hetgeen f 5.boven het toe gestane loon is. Eij de laatste loon- bctaling is deze f '5.afgetrokken. De arbeiders waren hierover zóó verontwaardigd dat zij het werk neerlegden. Dc voorzitter van den R K. Tex- tielarbeidcrsbond, dc heer Van der Steen, heeft den stakers gewezen op de gevaren, aan deze wilde staking verbonden. Besprekingen met de fa- briekscommissie van de fa. Van den Heuvel, waar de staking begon,, konden niet doorgaan omdat nog vrij onverwacht ook de arbeiders van Pcssers en Van Agt in staking gingen. De burgemeester v£in Geldrop stelt pogingen in het werk dit con flict te regelen. „Behrman"-kwestie op doode punt Reuter meldt uit Batavia: Vol gens plaatselijke vertegenwoordi gers van de „Isbrandtsen Incorpo rated" zijn dc onderhandelingen voor regeling van het geschil om trent het Amerikaansche vracht schip „Martin Behrman op het doode punt gekomen. Onderwijl is het lossen van de zesduizend ton la ding voornamelijk rubber van de „Behrmann" voltooid. Men ver wacht, dat het schip binnenkort naar Singapore zal afvaren. Melkproductie hooger dan vorig jaar De veehouder? leierden in Februa ri 1947 in totaal 114.688 ton melk aan do zuivel fa blieken af. Dit is 26.419 ton minder dan iV\ Januari. Deze achteruitgang is slechts ten dccle een gevolg van de normale vermindering van de inelkgift in de ze periode van het jaar, ook de kor- tero maand beïnvloedde dit cyfer. Ten opzichte van Februari 1946 ver. toont Februari 1917 een stijging v/m 23 procent.' Dc hoeveelheid gestandaardiseer de melk, die in Februari in consum- tie werd gebracht, bedroog 109.109 ion (Januari 120.060 ton). Ter aan vulling werd in de westelijke provin cies 15.936 ton melk in blik gedistri bueerd. waarvoor in Januari slechts 141 ton noodig was. De boterproductie was in Februa ri 1947, 1761 ton (Januari 2279 toni, hetgec-n 45 procent meer is dan dc overeenkomstige maand in 1946. Do kaasproductie .ondervond in Febr. 1947 den terugslag door de lagere melkgift. De productie van volvette en 40 plus was 574 ton tegenover 1492 ton in Januari. Geheime wapenfabriek te Warschau Naar radio Warschau meldt, heeft een lid van de Poolsche on- dergrondsche beweging „Win" (vrijheid en onafhankelijkheid* dat zich ingevolge de amnestie-bepalin gen heeft overgegeven, dc autori teiten de plaats gewezen, waar in de sousterrain van een afgebrand huis in het centrum van Warschau een wapenfabriek en arsenaal ver borgen was. In het arsenaal werden 670 machinegeweren en een groote hoe veelheid munitie gevonden, die ech ter door het water van de over stroomingen geleden hadden. Leerplicht De Engelsche regceripg heeft be sloten de leernl.'ehtige leeftijd van de Engelsche kinderen van 14 tot 15 jaar te verhoogen. (AP). Beroep van journalist wettelijk geregeld? ïn tegenwoordigheid van den mi nister van Justitie hoeft de minister van O, K cn W, dr. Giclen, gister middag in de vergaderzaal van zijn ministerie de interdepartementale adviescommissie voor het ontwerpen van een perswet geïnstalleerd (Com- missie-Pompc). Minister Gielen sprak de verwach ting uit. dat de commissie zal zoc- ken naar een oplossing van het ne telige probleem in Je richting van het stimuleeren van de verantwoor delijkheid en do zelfwerkzaamheid der bedrijfsgenooten. Hij zou zich b.v. zeer goed kunnen indenken, dat do commissie er be. hoefte aan zou hebbeu na te gaan of en in hoever aan het uitoefenen van het beroep van journalist wettelijke vereischtcn kunnen en moeten wor den gesteld cn vanzelfsprekend is het bijna, dat moet vaststaan wie als journalist kan worden aangemerkt. Na gewezen tc hebben op het be lang van een behoorlijke rechtsposi tie van den journalist zeide de mi nister nog. dat de persvrijheid een kostelijk goed en onschatbaar voorrecht jn een democratisch bo stel zich oogonschynlijk niet ver draagt met wettelijke beperkingen. „Worde het U vergund", aldus zeide dr. Gielen, „te dezen schijn en we zen te onderk' nncn en te ontdekken, in hoeverre juist de gebondenheid waarborg is voor de ware vrijheid. r-.-r--ï^2,u v-— j Depressie op komst Weersverwachting van De Bitf. geldig van Donderdagavond to'- I Vrijdagavond. Tijdelijk toenemende wind, aan jH vankelijk uit oostelijke richtin- gen Latei veranderlijk. Mast zwaar bewolkt met nu en dan regen. In de noordelijkpro vin- /es op sommige plaat sen tijde- v tijk overgaand in of vermengd 'r met sneeuw. Koud voor den tija aj van he/ jaar. Donderdag3 April: Zon op 0.13, onder 19.15; maan op 10.32, *1 onder €.00.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1