DAGBLAD VOOR AMERSFOOMT Vier leden van bemanning der Oranje omgekomen Inbreker doodt een man tijdens vechtpartij j Passagiers ongedeerd Achteruitgang op conferentie van Moskou Weer staking in Ruhrgebied: deelneming 100 UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Tijdens orkaan in Golf v. Biscaye Twintig punten voor textiel Veertien millioen voor Schiphol Reeks doodelijke ongelukken F. de Boer is niet gedeprimeerd Broodgraan-transporten via Rotterdam geëischt Ook elders staking Slachtoffer vaaer van 8 kinderen Parade van de week Ons volk in nood? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Pos tb u3,9 Abonnementsprijs: 031 per week of Aper kwartaal Losse nummers 10 cL Zaterdag 5 April 1947 Nr. 612 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckacrüaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 3S TIJDENS een hevigen orkaan, die Donderdag in de Golf van Biscaye woedde, zijn drie leden van de bemanning van het met 669 repatrianten naar Neder land uit Indonesië terugkeerende stoomschip „Oranje" over boord geslagen en in de golven omgekomen. Een vierdë lid der bemanning, de vierde stuurman S. A. Fris uit Beverwijk, liep tijdens den storm zulke zware verwondingen op. dat hij daaraan spoedig is bezwe ken. De drie andere slachtoffers zijn: de chef-hofmeester G. M. Meyer uit 's-Gravenhage, de hofmeesteres mej. J. Broer uit Blaricum en de verpleegster mej. H. J. G. A. Schimmel uit Amsterdam. Met ingang van 1 April zijn van de nieuwe textielkaart VA 705 gel dig verklaard van elk der strooken A en B: 1. De vijf bonnen ter waarde van é£n punt f 2. De bon ter waarde van vijf punten. De bonnen „Reserve A" en „Ra- serve BM zijn niet geldig voor den aankoop van textielgoederen. Het verbod tot het in out nngstnemen van losse punten der tex.tielka.ir- ten geldt niet voor de thans geldig verklaarde bonnen der textielkaart VA 705. Het pulliek wordt aangeraden om, teneinde verlies van de kaart te voorkomen, uitsluitend de geldi ge bonnen bij het doen van aan- koopen mede te nemen. VOLGENS nog niet beves^ tigde berichten bevond de „Oranje" zich midden in de Golf van Biscaye, toen omstreeks het middaguur de reeds sterke wind tot de hevigheid van een orkaan aanwakkerde. Nog eenigen tijd koerste het 20.000 ton metende schip stampend op de woeden de golven voort, tot kapitein I. Bakker het bevel gaf bij te draaien tot de storm was ge luwd. omdat verder varen te groote risico's opleverde. IJren achtereen vocht de beman ning op het dek van het schip te gen den orkaan tot deze tegen den avond in kracht minderde. Dc vierde stuurman. S. A. Fris, zou daarbij door de lucht zijn geslin gerd en liep doodelijke verwondin gen op. waaraan hij korten tijd la ter overleed. Appèl Eerst in de vroege avonduren zakte de orkaan tot een sterken Zuidelijken wind af, waarna bij een appèl tot ieders ontzetting bleek, dat Fris niet het eenige slachtoffer van den orkaan was geworden. Drie andere leden der bemanning. waaronder twee vrouwelijke, waren spoorloos verdwenen, hoewel niemand kon bevestigen, dat zij over boord waren geslagen. Een nauwkeurig onderzoek door het geheelc schip leverde echter geen enkel resultaat op, zoodat men tenslotte tot de treurige conclusie moest komen, dat zij door averzwie- pende golven waren medegesleurd. Voor zoover bekend hebben de passagiers <het zijn er in totaal 743 waarvan er gisteravond 140 in Southampton van boord zijn ge gaan), die zich tijdens den orkaan angstvallig in hun hutten en kajui ten ophielden, geen van allen ver wondingen van ernstigen aard op- geloopcn. Door den orkaan en de ongeluk ken. die daarvan het gevolg waren, heeft dc ..Oranje" 24 uur vertraging, zoodat 't schip, dat aanvankelijk he den te IJmuiden zou arnveeren. thans Zondagmorgen om zes uur daar aankomt. In den loop van den morgen zal het aan de Javakade te Amsterdam meren. Sleepbootcu De sleepbooten „Thames", welke den tinbaggermolen „Mcnoembing", de ..Ganges", welke dc ..Kalmoa" cn de „Poolzee". welke een baggermo len cn een bak naar Indonesië slee pen. bevonden zich eveneens in de Golf van Biscaye. Van deze booten is tot heden echter nog geen be richt binnengekomen, dat zij in moeilijkheden zouden hebben ver keerd. B. en W. van Amsterdam heb ben den gemeenteraad een voor stel doen toekomen tot verhoo ging van het voorloopig crediet. groot f 7.500.000 op 8 Mei 1946 toegestaan voor den wederop bouw van ..Schiphol". met t 6.500.000. zoodat voer dit doel een voorloopiq crediet wordt ver leend van in totaal f 14.000.000. „En, Beatrix, bevalt het je goed Zcrmattvroeg prinses Juliana au.i haar oudste dochter, toen zij met Marariet in Zei maft arriveerde. Na tuurlijk waren ook prins Bernhard cn Irene op het station om haar te verwelkomen. Koningin betuigt haar deelneming De Koningin heeft bij monde van haar adjudant. It. ter zee eer ste kla.-se II. A. W. Goossens aan don Grielcschen gezant te 's-Gra- \'-'nliane haar deelneming betuigt 1 ij het overlijden van koning G'-ojge Volgens inlichtingen uit de naaste omgeving van het prinse lijke gezin, dat in Zerrnatt ver toeft. zullen de prins of prinses waarschijnlijk niet persoonlijk naar Athene reizen om de begra fenis van koning George bij te wonen. De mogelijkheid bestaat, dat een bnzondere afvaardiging van het Koninklijk huis naar Athene gaat. Don Jerdag beeft prins Bern hard \oor de eerste maal met zijn gcheele gezin een grooten ski tocht ondernomen. Frankrijk hardnekkig Op de conferentie van Moskou is een nieuwen ernstigen achteruit gang geconstateerd. Dc coördinatiecommissie, die het probleem der voorloopigc regeering voor Duitschland opnam, ervan uit gaande dat de Franschen hun be zwaren tegen een centraal Duitsch bestuur hadden opgegeven, ontdek te. zeer tot de verrassing van Ame rikanen Britten en Sovjets, dat het Fransehc standpunt niet was ge- wiizigd. De coördinatiecommissie is belast met de taak om in groote lijnen overeenstemming te bereiken over de no'iti^lce toekomst van Duitsch land. gebaseerd op de besprekingen der ministers van Woensdag, waar bij Bidault naar de meening der ge delegeerden het Britsehe plan voor de geleidelijke vorming van een Duitsche regcering had goedge keurd. In de commissie verklaarde de Fransehc nlaatsvervanger. dat zijn minister het Fransehc stand punt misschien niet duidelijk ge noeg uiteen had gezet en dat Frankrijk geen centrale Duitsche bureaux kon goedkeuren, voordat problemen als de Duitsche grenzen gerpggld waren. Vóór dp vergadering waren de andere delegaties zoo overtuigd ge weest van de vorderingen ten aan zien van de Duitsehe regeering, dat Robert Mnrnhv (USAeen nauw keurig omschreven plan voor een centrale regeering indiende. De commissie kon met het oog or> don Fransehen tegenstand niets berei ken maar de Amerikaansche dele gatie tracht de Franschen in dep rruddeg to raadnlen-on om eenige opheldering to verkrijgen. Russisch voorstel Een nieuwe moeilijkheid ontstond, toen Wisiinskv (USSR! voorsteldo. dat de bevelhebbers der zones het recht van veto zouden krijgen ten aanzien van de daden van een voor- loopjeo Duitsche regeering. Voor dat hij zijn voorste] voorlas zeide Wisjinskv: „Ik ben er zeker van. dat dit den A.merikaansehen afge vaardigde niet zat aanstaan." Hij had gelijk en er verd geen overeen- s'emmirg bereikt E'O Plaatsvervangers voor Oos tenrijk kwamen in belang, rike Kwesties dichter cr elkaar Men kwam ,over^cn, da' alle bezittingen in Oostenrijk, die voor den \n- «ehiuss Duitsch haz.t waren, als ac- t'va der nazi's *'0"jd°n worden oe- SChouwd en behoudens eenige uit zonderingen in aanmerking zouden kunnen komen om door de Sovjets «"""genomen te worden. Do ministers van buitenlandsche za]<en aanvaardden in nrinripa een man van Bidault tot hot demi'.ita- riseeren van de Duitsche industrie in vnf stadia. Als punten van het rapport der Radiozender .Kootwijk' is terug Het commissariaat-generaal voor de Nederlandsclie economische be langen in D itschland (C.GR) deelt mede. dat in Nederland zijn terugge komen vijftien wagons mei door de Duitsehers gestolen onderdeden van den radiozender Kootwijk. De/e werden door de Russis.lie autorit»'- ten gevonden en voor restitutie vrij gegeven. Dit is de eerste belangrijke zen ding uit dc Russische zone. Waar bovendien vijftien andere aanvra gen. waaronder zeer belangrijke door de Russische autoriteiten zi.pi v rijgegeven. is df hoop gewettigd dat nu ook daar de restitutie, voor zoover de goederen nog te vinden zijn, op gang komt. commissie, waarover men het eens bleek te zijn, werden opgesomd: zuivering, democratiseering. agra rische hervorming, krijgsgevange nen. Naar aanleiding van critiek van Molotof op het verkiezingssysteem in dc Britsehe en dc Amerikaanschè zone merkte Bevin op, dat hij niet begreep, waarom de sociaal-derr.-- cratische partii geen toestemming verkreeg om in de Sovjet-Russische zone te werken. Hij zeide. dit een vorm van demorratic te vinden, welke hij moeilük kon aanvaarden. Toen Donderdagavond de eenig- stc zoon van de wed. Creemers te Venraij van zijn werk terug keerde vond liii in de huiskamer het ver koolde lijk van zijn 79-jarige moe der. Het ongeval is vermoedelijk ontstaan doordat de vrouw petro leum op het vuur van het fornuis goot, zoodat een ontploffing volgde, waardoor haar kleeren vlam heb ben gevat. Tijdens werkzaamheden aan de spoorbrug te Culemborg is gister middag een der arbeiders, A. Camu, door onbekende oorzaak van de brug gevallen en aan de bekomen verwondingen overleden. De 60-jarige Slijkhuis uit Nijver dal. die per fiets naar de K.S.W.- fabrieken reed. is bij het oversteken van den rijksverkeersweg door een auto aangereden. De man sloeg te gen den grond en bleek ernstig ge kwetst te zijn. In hot Alg. Zieken huis te Almelo is hij eenigen tijd later aan de gevolgen bezweken. Donderdagmiddag trok mevr. J. B. in de Gabriel Metsustraat te Den Haag per ongeluk een petroleum- toestel omver tengevolge waarvan haar kleeren vlam vatten en zij brandwonden opliep. Zij moest naar het R.K. ziekenhuis in het West- einde worden overgebracht. Haar toestand is'vrjj ernstig. Vorst vertraagde den woningbouw De langdurige vorstperiode heeft de uitvoering var. het woning-pro gram aanzienlijk vertraagd, aldus deelt men ons van bevoegde zijde mede De voltooiing van tenminste llflO in aanbouw zijnde woningen werd daardoor 3 maanden uitge steld. terwijl ook met den bouw van rond 1700 nieuwe woningen niet begonnen kon worden. Sneeuwval cn vorst bebben ook in Oostenrijk de industrieele pro ductie belemmerd. Voor Nederland heeft dit rot gevolg, dat in de af levering van de S00 houten middeu- standswoningen groote vertraging is ontstaan. Linggadjati door veel geschrijf niet erg verhelderd „Zie ik er uit als een gedepri meerd man?" vroeg de lieer F. de Boer, het aftredende li'd van de Commissie-Generaal den journalisten, die naar Schiphol waren gekomen om hem naar zijn bevindingen in Indonesië te vragen. Men kon niet anders dan constateeren, dat de heer De Boer, die om kwart voor vijf gistermiddag per Skymaster landde, uiterlijk in uitstekende conditie en in een best humeur was. „Dat is ook allemaal onzin, die kletspraat over gedeprimeerd zijn en dergelijke." liet hij er op vol gen. ..Dc reden van mijn ontslag heb ik m Batavia aan Aneta mede gedeeld: de oorspronkelijke cisch van de rcgecring en de overeen komst, zooals deze is onderteekend. liggen m i. te ver uit elkaar, om daarmede accoord te .kunnen gaan. Ik heb dc consequenties daaruit dan ook getrokken, hoewel ik onmid dellijk moet opmerken, dat het een heel moeilijke beslissing voor mij is geweest." „Aan den anderen kant geloof ik. dat U van mij niet anders hebt verwacht en ook voor mi nister Jonkman kwam mijn ontslagaanvrage zeker niet als een verrassing." De heer Dc Boer heeft wel ont- siag gevraagd als lid van de C.G.. ..maar", zoo zeide hij. „ik heb het nog niet gekregen." „Herrie", zei hij verder, .is er zeker niet geweest in de Commis sie-Generaal. daar was ook niet dc minste aanleiding voor Het was een zuiver zakelijk verschil van in zicht." Het incident bij Soerabaja achtte de heer Dc Boer kenschet send voor dc situatie en de houding van vele ionge republikeinen in het bijzonder. .En de toekomst?" Ja. die zie ik als niet gemakke lijk. zelfs als moeilijk, vooral omdat het vele heen- en weer-geschrijf de overeenkomst niet heeft verhel derd. Mijn mecning is", zeide de heer Dc Boer concludecrend, „dat niet afgeweken had moeten worden van de oorspronkelijk door ons ge stelde eischen. Er bleef mij geen an dere keuze dan heen te gaan. Ik ben te leng in Indonesië geweest en ken de toestanden." AN de vier-en-lwintig-uur-staking van de mijnwerkers in het Ruhrgebied als protest tegen den voedselnood is vol gens een officieele Britsehe verklaring Donderdag door bijna honderd procent der arbeiders deelgenomen. De staking breidde zich ook uit tot andere industrieën en gebieden. liet Amstcrdamsch-Histo- risch Museum in liet Waagge- bCJfw.tte Amsterdam is.weer da gelijks opon gesteld voor het pu bliek rnct een expositie van schil derijen van Amsterdam uit de 16c tot de 20e eeuw. In het Moers-district (Benedcn- Rijn) lag al het werk stil. Industrie- en transport-arbeiders hadden zich hier bij dc mijnwerkers aangesloten Ook te Gelscnkirchen breidde dc mijnwerkersstaking zich tot een al gemeene staking uit. In Essen leg den tienduizend arbeiders van de Krupp-fabrieken mede het werk neer. De Duitsche spoorweg-autoriteiten te Moers waarschuwden dc employé's dat stakers onmiddellijk ontslagen zoi^en worden. Ook in Aken werd gelraakt. In het Ruhrgebied werd Donder dagmorgen alleen in de mijnen van Duisburg cn Hamborn gewerkt. Overal in het Ruhrgebied werden demonstraties gemeld, doch van ge welddadigheden is geen sprake. De wegen tusschen de verschilionde ste den in het industriegebied waren vol optochten van mijnwerkers, die span doeken droegen, met protestleuzen tegen dc voedselschaarschte en de zuivoringsmethoden. Van vakverecnigingszijde te Essen is een telegram gezonden aan den raad van ministers van buitenland sche zaken te Moskou De regenticn- duizend arbeiders in dc bruinkool industrie in het Rijnland zouden zich niet aansluiten bii de staking der miinwerkcrs van het Ruhrgebied: zij ondersteunen echter wel de eischen der arbeiders om beter voedsel. Via Rotterdam Dc Britsehe nieuwsdienst meldt, dat in een verklaring van de sociaal-democratische partij ten aanzien van den voedseltoe stand een tiental eischen naar voren is gebracht, o a voldoende cn tijdige graanimportcn. De Deutsche Pressedicnst somt de zelfde eischen op als gedaan door het hoofdcomité van den Landdag van Noord-RijnWest- falen in een aan de regeering gerichte resolutie, en preciseert nader, dat import van brood graan voornamelijk via Rot terdam geëischt wordt, tenein de den aanvoersweg te bekorten. Verder wordt o a. geëischt: vrijge ven van buitenlandsehe valuta voor invoer van vetten, schepen voor voedseltransport en walvischvaart, stopzetting van voedsel-uitvoer uit dc Sowjct Russische cn de Fransche zone, genadclooze bestraffing van zwarte handelaren, centraal bestuur inzake voedselaangelegenheden. Uit verscheidene plaatsen van het EEN FABRIEK VAN SCHOOL ME BE EE N lc II ijehen (A Bi.) her order gekregen uit Abessinië, om materiaal (C leveren voor de lokalen. Inmiddels wordt met onver minder den ijver voortgewerkf uitvoering der orde/s voor de binnenlandse/ie markt. Speciaal in teisterde gebieden is de vraag naar szhoolmeubels zeer groot I 1JDENS een hevige vechtp.irtij te Arnhem heeft een inbre- ker, zekere F. J. G., den 47-jarigen H. J. van Di|k door een schot in de hartstreek vermoord. De agent van politie Van E. is vrij ernstig door schoten in den buik en een boven-dijbeen ge wond, terwijl de inbreker zelf hoogst ernstig gekwetst is, doordat de beer V., die zijn buren te hulp schoot, item door een harden slag op den schedel onschadelijk moest maken. t e> t* t Met oen harden klap kl'cfdc hu Commandowisseling bij de zeemacht Schout bij nacht J. A. Gauw is. O]) zijn verzoek, eervol ontheven van zijn functie van command int Zeemacht Nederland. Als zijn op volger is aangewezen de kapitein ter zee J J.«L. Willinge. tot dus- \er chef staf \an het commando /•■emncht Nederlandse!) Indic. De commando-overdracht zal geschie. den op Woensdag 16 April om 11.00 uur voor het hoofdkwartier der Koninklijke Marine in Schc- veningen. Donderdagavond om ongeveer half negen kwam dc hoofdagent van politie Van E. thuis. Zijn vrouw maakte hem er op Attent, dat bij de buren gestommel in huis merk baar was. terwijl zij de zekerheid (had. dat de familie uit was. Van E ging eens kijken aan den achter kant van het huis. Hij ontmoette daar een man. die in groote haast via de keukendeur probeerde te ontsnappen. De politieman greep den an der aan en er ontstond een he vige worsteling, waarb.j de in breker een automatisch pistool te voorschijn haalde cn daarmee den laatste een schot in den buik cn een in een boven-dij- becn gaf. De agent riep om hulp omdat hij voelde den inbreker alleen niet te kunnen houden. Toen kwam een andere buurman op het terrein van den strijd, n.l. de 47-jarvge H. J van Dijk. die onmiddellijk assisten tie verleende, maar eveneens door den inbreker neergeschoten werd Dc man werd in de hartstreek ge troffen. Ook nog oen andere buurman kwam op het lawaai af n.l. de heer V„ die grooten persoonleken mo?d aan den dag legde, door ondanks het sehicten een tok tc gri>p?n en daarmee den inbreker tc lijf tc gaan. hem hijkans den schedel. De mbre- krr was daa door onschidc (jk ge maakt. Medische hulp Zoo snel mogelijk werd medische hulp voor de drie gewonden ge haald. Per auto van den G G.D zijn zij naar het Algemeen Ziekenhuis gevoerd Onderweg is de heer Van Dijk. die vader is van acht kinde ren. overleden De dader dc 30-jarige F J G die als handelsreiziger te boek staal, doch. volgens d: politie, zich in feite met allerlei ongure zaken schijnt bezig te houden was gewa pend mei ,_n automatisch pistool dat hij aan een koppel droeg Kop pel en pistool waren afkomstig van een op 2 5 Januari bij een inspecteur van politie gepleegde mb-aak waar bij behalve het wapen o m. geld ge- stolei^ we: d G is een oude bcker.de van de politie Hij heeft onlangs geruimen tijd vast gezeten} verdacht van dief stal van schrijf- en telmachines maar de politic morst hem vrijla ten wegens gebrek aan voldoende bewijs De verdachte heeft vroeger ook al eens een jaar in voorarrest gezeten, verdacht van roofmoord, maar is toen vrijgesproken. De toestand van den gewonden politieman was gistermorgen naar omstandighedr gunstig Ook de in breker die in het ziekenhuis on der constante bewaking staat, zsl er wa r chijnlijk niet het leven bij inschieten Ruhrgebied zijn Donderdagnnmiddag betichten binnengekomen over nieu we demonstraties, echter peen be richten over gewelddadigheden. Tc Bochum namen vijf-en-dertigduizend personen aan demonstraties deel. In Gelscnkirchen woonden zesduizend personen een meeting bij. in Mül- heim vijftienduizend menschen België helpen Het Britsehe militaire bestuur in Duitschland heeft aangekondigd, dat het Belgische leger door dc Britsehe autoriteiten zal worden belast met het handhaven van dc orde. indien zich in de toekomst stakingen en de monstraties zullen voordoen, die tot oproer en geweldpleging kunnen lei- don en waartegen de Duitsche poli tie niets vermag. Het zal den Belgen vrij staan alle noodigc maatregelen te nemen. In de aankondiging wordt er op gewezen, dat demonstraties cn bijeenkomsten noodzakelijk zijn om het Duitsche volk van zijn verant woordelijkheid en plichten bewust tc maken, doch indien deze demonstra ties tot productieverlies en haat on der. de bevolking leiden zijn zij niet minder dan misdaden tegen de ge meenschap. Vertegenwoordigers van vakver- eenigingen in de Britsehe cn Ameri kaansche zone van Duitschland heb ben op een vergadering een resolu tie aangenomen, luidende, dat een volledige ineenstorting van de Duit- schevcconomie tc verwachten is. als geen bijzondere maatregelen worden genomen om dc voedselpositie te verbeteren. Vrijdag heerschte in het Ruhrge bied de normale rust aan den voor avond van Paschen. Fabrieken en miinbureaux waren in verband met den Goeden Vriidag gesloten. Dc katholieke bevolking begaf zich rus tig ter kerke. Trams-, cloctricitcits- en telefoonbedrijven werkten nor maal. Duitsehers plunderden winkel in Venlo In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben enkele Duit sehers kans gezien de grens bij Venlo over tc steken. Na eerst nog op een andere plaats geprobeerd te hebbgn een etalageruit te for- ceeren, hebben ze in C' u winkel van de coöperatie aan den Herun- gerweg kans geznen bun slag tc slaan. Dit was niet moeilijk, om dat de etalageruit bestaat uit verschillende stukken glas, ter wijl op manshoogte een stuk kar ton ingezet was. dat gemakkelijk weggenomen kan worden. In den winkel gekomen \e 'zamelden de dieven lakens, koffie, snoep en allerlei waren die maar voor het grijpen la gen en poetsten de plaat. Toen ze den grensweg naar Me rungeneen een cindweegs hadden afgelegd hebben de dieven stilge- siuan om hun zaakjes wat boter in dc lakens te wikkelen. Terwijl ze daar stonden werden z.e opge merkt door een dochter van een der omwonenden, die ze in het Duitsch hoorde praten, Het incis ie beging evenwel het verzuim niet de politie On tc hellen, hoe wel ze vla'k hij de telefoon stand. Ken pensiongast van hot nabij hei winkelpand gelogen gezellen huis ontdekte don diefstal eeni gen tijd later en waarschuwde toon de politie. Deze vond een spoor in «Ion vorm van eenieo Ilak.i bonbons op do plaats, waar ■It die von hun buit hadden inge pakt. Alle Nedorlandsche grens posten werden terstond gewaar schuwd. maar \an do dieven ie nog geen spoor gevonden. Geef ons utility-fietsen Hot feit. dat de productie dor Nederlandsclie rijwielindustrie 'H- dufend hot laatste half iaar slechts met enkele procenten is gestegen toi ongeveer 25 procent van d woronrl rsc .e capaciteit is' voor den ANWB aanleiding geweerd zi 'h tot den nvnistor \an Economische Zaken tp wenden Hot aantal fietsen 'n on land 'f naar schatting mot ongeveer viiftig procent verminderd, terwijl een deel yn do rc&ttterende rijwielen binnen zeer afzionbaren tijd voor vornieu wing in aanmerking komt. Invoer van onderdeelen vindt slechts /.eer beporktp schaal plaats, mot gron'Jstoffcj) i« het nog ongunstiger gesteld en dc toestand is dan zoo, dat do riivvieMnductrie b'in.i twee jaar na de bevrijding, nog steels niet op gang is Naar de meening \an den ANWB is hoi daarom noodzakc- lijk shO?dig to geraken tot dc fabricage van oen rijwiel n statuin irdiiilvocring. met zoov-.»i mógebjk genormaliseerde on derdoclen. ten einde op deze wijze sneller dan bij de nor male gediffcrentieen'e produc tie mogelijk zon z.-jn te kunnen voorzién in het nijpmv e rijwiel tekort. WIJ kunnen nog niet zeggen, dat dc noodklok luit over Neder land. Misschien ware hot beter, dat z\j vvel luide, opdat ieder zich den ernst van dc situatie bewust werd. Nu is het nog een zwak beieren, dat ons tegen klinkt uit beschou wingen in dc pers van verschelden richting, maar het groote klokko- touw, dat in Den Haag getrokken zou moeten worden, hangt nog stil en onbewogen, als ware cr niets aan dc hand. Het zou tc wenschen zijn, dat de regcering eens een gedocumenteerd inzicht ^af in onze economische po sitie Wij hebben deze week van Minister Lieftinck wel gehoord, dat op dc staatsuitgaven ontzaglijk moet worden bezuinigd, maar aan deze wetenschap hebben wij niet ge noeg. Hoe staan wij cr voor? Zal ons volk zich in de komende jaren behoorlijk kunnen voeden cn klee- den? Zullen onze fabrieken kunnen draaien9 Kan cr opleving komen in onzen handel? De primaire vragen raken direct onr .naakte bestaan Hoe staat het niet onze voeding en onze kleeding? Er zijn berichten in de pers ge weest, dat de distributie nog wel een jaar of acht moet worden ge handhaafd. Er gaan geruchten, dat verscheidene „vrije" artikelen weer ou den bon zullen komen en dat we in plaats van koffie cn thee weer r. ogat- n zullen krUgcn. Het probleem is niet met een paar woorden af te doen. In dc eer ste plaats komt hierbij onze devie- zenpositic ter sprake en in nauw verband daarmee onze productie met de daaraan verbonden export mogelijkheden. Ook vóór den oorlog voerden wij meer in dan uit. maar toen werd nog ongeveer 70van onzen invoer door den uitvoer ge dekt cn hadden wil voor <le restce- rende 30'; bronnen, die thans min der rijkelijk vloeien. In 1916 dekte onze uitvoer slechts 35% van onzen invoer (2,3 milliard tegen achthon derd millioen). Het gevolg is. dat wij ons Amerikaansche crediet bij na verbruikt hebben, dat althans tegen Augustus onze deviezen op zullen zijn Nu moeten wjj bij Ame rika bedelen om een nieuw crediet en dc U.S. A tooncn zich tot nu too weinig toeschietelijk. Ze leenen hun dollars blijkbaar liever aan Turkije cn Griekenland, terwillc van de be sehei ming der democratie (in Grie kenland notabcnc!). Vaststellende, dat wij uit het bui tenland men denkc ook aan den doorvoerhandel naar Duitschland) niet die medewerking krijgen, die wij met het oog op dc aan dc ge allieerde zaak gebrachte offers had den mogen verwachten, rijst ook de viaag of wij zelf economisch wel efficiënt hebben geleefd. (Wij willen daarbij dan nog onze militaire uit gaven, die oen kwart van onze be grooting verslinden cn ver boven onze draagkracht gaan, buK*u be schouwing laten). Onze arbeidsproductiviteit is 80% van die van 1936. Dat is niet eens slecht. Maar het had beter kunnen zijn indien de vele duizenden, die thans nog op mysterieuze (meestal „zwarte") wijze aan den kost ko men, in het productie-apparaat wa rén ingeschakeld. En het doet wel vreemd aan, dat in de winkels wèl voor veel gold allerlei luxe-artike len te koop zijn. maar dc goedkoope nuttige gebruiksvoorwerpen niet zijn to krijgen. Wie veel geld heeft kan zich in dc groote restaurants rijke, lik besproeide kostbare diners late.n aamruu-n, maar dc kwaliteit va- het brood op den werkmans- disch gaat achteruit en een verla ging van hot vlceschrantsocn schijnt aanstaande. In Amersfoort kan men langs den grooten verkeersweg door dc stad lederen dag honderdon luxe-auto's, soms In dc fraaiste uit- •.vcring. zien passe ren en in de groote steden ziet rren ze bij ttrn- tal'cn geparkeerd in de buurt van do vcrmaakscep'ra. Wie eer. blik wei pt in de voor het stoplicht wacLtcndo auto's bij de Varkens- iaarkt hoeft gauw bekeken, dat die v agens lang niet allemaal voor dringende zaken worden gebruikt. Hoeveel auto's zijn of worden cr te veel ingevoerd Als men verneemt van de mogelijkheid, dat wij geen thee en koffie meer zullen krijgen het is trouwens ook weer tegen gesproken dan vraagt men zich af hoe veel onsjes van deze (toch zeker geen weelde-) artikelen men had kunnen invoeren inplaats van d- vele overbodige dure automobie len Er is meer, veel meer. dat niet alleen mistroostigheid maar ook er- g' inis wekt. als men kennis neemt van dc precaire positie, waarin ons land zoo langzamerhand is geraakt. Men denkt er aan. dat men geen behoorlijk costuum kan koopen, maar dat tegelijkertijd op groote schaal met onzen texticl-vonrraad woidt gezwendeld- dat deviezen- smokkel niet moeilijk b'ükt tc zijn: dat tal van lieden reisjes naar het huil onland kunnen maken van twij felachtig nut t-i zich over de grens dingen kunnen aanschaffen, die voor andere stervelingen onbereik baar z<in cn die torh ook on een o? andere wijze met Ncdcr- landsch gekl worden betaald. (Vervolg op pag. 2) Zonnevlek zichtbaar Dc a Meeting aardmagnetisme van liet KNMI bericht: aan 'en Ooste lijken ramt van «ie zon een bui tengewoon groote zonnevlek ver schenen liet is dezelfde vlek, die een maan» geleden dc aandacht trok en niet het ongewapende oo* 'ichthaar was Opklaringen 3 De Fransche •natuurkundige en Specialist on hei gebied -Ier elee tronen microscoop Magnón. Iveft in her In-dimt Ie Franco eoti rni cr^cono vervaardigd, welke e.-n million', paal vergroot. Moj lit instrument hoopt m«»n *ooi "lep pi rstori keer de moleculaire sti'UC- ttuen te kunnen waarnemen. 1 Weersverwachting, medegcdeelg »i 'oor het KWH te De Biltgel- 1 lig van Zaterdagmorgen tof '.a erdagavond. Geleidelijk verder al nemende ■li naar In t Westen krimpende i winti. Tijdelijke opklaringen, d nog een enkel verspreid buitj' .i J in een kouden och'end, flinke i'giag van temperatuur. 7.1'et la< 5 Apnl Zen op 6.08. 5 tnd' r Hl 10, maan op VJ.11. on-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1