DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C In Moskou (na nog niets vier weken) bereikt Geen overeenstemming over politieke organisatie Nederland helpt Engeland uit den (waters-)nood Gromyko en Truman spreken over Amerikaansche hulp Stuurinrichting van Oranje' werkte uitstekend j Sow jet-Unie wii plebisciet Dr. Ringers naar Gainsborough „NEEN," zegt Don Juan - Geschil over Indonesische gezanten nog niet opgelost Weersomstandigheden oorzaak van het ongeluk „Oldenbarnevelt' geen schade H. Ford overleden Meer voorlichting over Nederland is noodig Baruch acht dit zijn grootste taak Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Ar— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 8 April 1947 Nr. 613 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER DE poging om op de conferentie van Moskou, met behulp van het rapport der coördinatie-commissie, in de vergadering van Maandag tot definitieve resultaten te konten heeft niets op geleverd. Over de tijdelijke politieke organisatie van Duitschland bleven de vier ministers het even oneens als tevoren. Na vier weken vergaderen heeft de conferentie tenslotte nog hoegenaamd niets bereikt. De bijeenkomst van Maandag be gon een uur te laat. doordat de coördinatie-commissie haai rapport van dc subcommissie voor de for muleering te laa* kreeg Bij het slui ten der bijeenkomst merkte Bcvin op. dat er in vier weken geen rcsul tatcn bereikt waren. Er staan nog veertien punten op de agenda. Molotof heeft opnieuw aangedrongen op een plebisciet ten einde het Duitsch; volk in de gele genheid tc stellen zijn staatsvorm te kiezen. Bevin hestreed hem met kracht, waarbij hij als voornaamste argument aanvoerde, dat het Duit- sche volk ook Hitier heeft gekozen en daarmee de grondwet van Wei- mar heeft vernietigd. Hij voegde er aan toe, dat hij in structies had om in verband met de veiligheid het voorstel van Molotof tc bestrijden. Bidault steunde Bevin. Marshall meende, dat cr verwar ring is gesticht door de kwestie van een grondwet door Duitschlands voorloopige regeerii.g tc behande len. Hij herinnerde aan het voorstel van de USA. inhouccndc, dat een handvest van den geallieerde be stuursraad als grondslag zal dienen Met betrekking tot een mogelijk plebisciet merkte hij op. dat het te betwijfelen was, of thans een verstandig antwoord van het Duit- schc volk verwacht kan worden. In zijr antwoo.d gaf Molotof tc kennen, dat de Sowjct-Unie niet minder naar veiligheid streefde dan Engeland. Dat Hitier het plebisciet had gebruikt, wilde niet zeggen, dat dc methode nu voortaan van de baan moest. Wel diende een plebis ciet arrder contrölc van dc vier mo gendheden plaats te hebben. Men besloot de discussie soort tc zetten na beschouwing van het rap port der coördinatic-commssie. Inzake den Duitschen adviesraad stelde Engeland voor. dat deze den geallieerde bestuursraad van adv'es zou dienen. Frankrijk en de USA stcundcif het voorstel, de Sowjct- Unie was tegen. Molotofs voorstel, dat in de grond wet niet alleen de rechten en plich ten van de voorloopige Duitschc re- geering maar ook die van de gewes telijke regeeringen zouden worden omschreven, werd bestreden door Bevin, die meende, dat slechts de bevoegdheden der centrale regcc- ring in de giondwet moeten staan. Ook de verkiezingen voor een voorloopige regeering kwamen weer ter sprake; cr werden echter geen nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht. Duitsche bureaux Op de vergadering van Zaterdag werd een Fransch voorstel voor het instellen van centrale administratie ve bureaux vrijwel volledig aan vaaro. Dc Fransche voorstellen luiden: 1. Der. bestuursraad zal instructie worden gegeven zoo spoedig moge lijk centrale Duitschc administratie ve bureaux in te stellen, die de aan gelegenheden zullen behandelen wel ke 'n centraal besluit vereischcn op de in de overeenkomst van Potsdam omschreven gebieden. 2. Deze bureaux zullen ©nder supervisie en leiding staan van organen van den geallieerden bestuursraad. Wanneer e Duitsche voorloopige regeering is ingesteld zullen nieuwe contró- lemaatrcgc'e worden overwogen. 3. Elk bureau zil onder leiding staan van een Duitschc uitvoerende commissie bestaand0 uit vertegen woordigers van de verscheidene ..Lander", met een rtrgaan. dat de bevoegdneid heeft de hesluiten van Ie commissie ten uitvoer tc bren gen. 4. L)e bovengenoemde bepalin gen zijn niet van toepassing op het Saargehi®d cn mogen geen nadeeli- gen invloed doen gelden ten onzichte van het toekomstig bestuur van Kuhrgcbicd en Rijn.and Dc nieuwe Fransche voorstellen beteekencn een stap voorwaarts wat net tevoren door de Franschcn ingenomen standpunt betreft. De Franschcn haddcr zich steeds tegen de vorming van centrale bureaux onder Duitsche leiding verzet. Generaal McNarncy. exbevelheb- ber van de Amerikaanschc strijd krachten in Europ«. heeft aan de pers u Washington meegedeeld, dat hij nu. gelooft, dat de confe rence te Moskou in een impasse zal eindigen maar di-t men. zelfs in dien zij geheel zou mislukken, daar om nof niet dt mogelijkheid moet uitschakelen -lat in de Britsche en Amerikaanschc bezettingszone een autonome Duitsche staat wordt ge sticht, McNarney legde er den nadruk op. dat de Sowjci-Russische bezet tingstroepen 450 000 man tellen, on geveer even veel als de bezettings troepen in de drie andere zónes samen. McNarney was /an oo deel, dat de houding van de Russen m hun zónes duidelijk wijst op hun voornemen om uc Duitsche bevol king te winnen voor de communis tische gedachte Bovendien worden zij volgens McNarney geleid door het verlangen on. eindproducten als herstcfpresiaties te ontvangen. Ten slotte deelde hij nog mede. dat cr practisch in 1 ct geheel geen com munistische penetratie in de Amc- ril nansc'ne bezettingszone plaats hcefi. De Engelsche autoriteiten, be last met het nemen van maatie- gelen tegen de overstroomingen die de laatste dagen grooten om vang hebben aangenomen in Liet gebied van de rivier de Trent en in Norfolk, hebben een beroep ge daan op dr. ir. J. A. Ringers, ex- minister van Wederopbouw, om adviezen te geven voor het droog leggen van de overstroomde ter reinen. Dr. ir. Ringers zal Dinsdag middag per speciaal K.L.M.- vliegtuig van Schiphol naar Gainsborough vertrekken. Hij deelde mede, dat op het oogenblik in Nederland alles gedaan wordt om zoo spoedig mogelijk materieel© hulp te bieden bij rampen in Enge land. Zoo zullen deze weck nog drie groote kranen cn voorts drijvende pontonbruggen naar den overkant van de Noordzee worden gesleept om gebruikt te worden bij het droogleggen van de ondergeloo- pen landerijen. 1-Iet betreft bier materieel, dat reeds vroeger bij de droogleggingen van Zuiderzee Walcheren dienst heeft ge daan. Maandagmorgen is in Neder- Telefoonstaking in de Vereenigde Staten Maandagmiddag zijn twintig duizend telefonisten van den in- terlocalen dienst in twee-en- veertig Noord-Amerikaansche staten een staking begonnen. De telefonisten zijn allen lid van de Amerikaanschc Vereeniging van telefonisten. Zij verlangen twaalf veranderingen in hun collectief arbeidscontract. De arbeidscommissie van het Huis van afgevaardigden heeft haar goed keuring gehecht aan een wetsont werp. dat de regeering in staat zou stellen de staking te verbieden. Po gingen om de staking uit te stellen zijn echter mislukt. Ongeveer 55 000 arbeiders van niet- aangcsloten vakvereenigingen zijn eveneens in staking gegaan. Door de staking zullen de gesprek ken voor lange afstanden geen door gang kunnen vinden, maar vele ste den, als New York on Washington, zullen voor plaatselijke telefoon diensten gebruik kunnen maken, tot dat de technische moeilijkheden te groot zijn geworden. In alle steden waar wordt gestaakt, hebben de wachtposten dor stakers zich opge steld. De staat New Yersey heeft alle 204 telefoonbedrijven twaalf minti ten na het bekend worden der sta king, overgenomen. Bloembollen-smokkel naar Engeland Niet minder dan tien millioen gulden zijn gemoeid met een grootsch opgezette smokkelarij in bloembollen tusschen Nederland en Engeland, aldus de Daily Mirror. De Britsche politie is de smokke laars op het spoor gekomen. Het blijkt, dat hun hoofdkwartier zich in de rustige, afgelegen kweeke- rijen van Lincolnshire en Cornwall bevindt. De douane-autoriteiten zijn bezig met het voorbereiden van aan klachten tegen vele Nederlanders, die zich met dezen smokkelhandel bezig hielden. Deze lieden beperken zich niet tot het smokkelen van bloembollen. Ook horloges en ju- weclen worden uit Nederland ge smokkeld. Dezq vinden hun weg naar de steden en vooral naar Lon den. Dc aldus verworven ponden worden dan per vliegtuig naar Ne derland terug gesmokkeld, aldus de Daily Mirror. De recherche ontdekte, dat deze organisatie slechts een onderdeel was van een veel grootere. Het op sporingswerk werd met verdubbel den ijver voortgezet. Rechercheurs -werden gestuurd naar tientallen 'havensteden zooals Fowey, Par en Penzance, alle aan de kust van Cornwall en Devon. Al spoedig kon men overgaan tot het in beslag ne men van millioenen bloembollen en een groot aantal horloges en juwee- len. In Penzance alleen vond men zestien millioen bloembollen. Ruhrstaking geëindigd Vrijwel allemijnwerkers in het Ruhr-gebied hebben Zaterdag het werk hervat. Functionarissen van de organisatie voor toezicht op de stcenkolenindu- strie toonden zich verbaasd over de groote opkomst van mijnwerkers, daar op Paasch-Zaterdag gewoonlijk vejen wegblijven Zij hadden een op komst van 50—70^ verwacht. De arbeid in de miinen begmt langzamerhand weer het normsle verloop te hebben Men overweegt om enkele op het oogenblik verlaten schachten in bedrijf te stellen om het door de staking veroorzaakte ko- lenverlies in te halen. Engelsche jeugd in Nederland In het gebouw van den regee- ringsvoorlichtingsdienst te 's-Gra- venhage werden de leiders van 250 Engelsche gasten ontvangen. Voor het meerendeel jonge menschen in den leeftijd van 15—20 jaar. die on der auspiciën van de World Friend ship Association een veertien- daagsch bezoek aan Nederland brengen. Gedurende hun verblijf in ons land zullen de deelnemers tai van plaatsen bezoeken, en verschil lende bedrijven bezichtigen. Het ligt in de bedoeling, dat tijdens den komenden zomer nog eenige dui zenden Engelschen Nederland zul len bezoeken. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 5000: 5895; 2000: 8969; 10G0: 7082, 8689, 14611. land gearriveerd de heer Walter Pattinson, hoofdingenieur van den waterschapsraad voor de ri vier de Ouse in Engeland. In zijn waterschap, gelegen naast dat van de Trent, waar de rivier hij Gaintsborough uitgestrekte ge bieden overstroomt, heeft men eveneens veel overlast van het water. Deze wil men 't hoofd bie den door op groote schaal pompen in bedrijf te stellen. In Engeland is bekend, dat Ne derland kort na de bevrijding van de geallieerden eenige tientallen pompen kocht. Men poogt dit ma terieel. nu het in Nederland zijn taak in dc Wieringermeer en op Walcheren heeft verricht, naar Engeland fo halen om daar de overstroomde landerijen weer droog lo leggen. Don Juan, de Spaanschc troon- 'pretendent. heeft in een manifest aan het Spaansche volk. van zijn villa te Estoril (Portugal) uit, gene raal Fianco's plan voor een monar chie genoemd „een poging om de dictatuur van een enkeling tc ma ken tot een heerschappij voor het geheele le\cn". Gen. Franco, aldus het manifest. spra1' „om wat tot nog toe hache lijke eischen zijn geweest te conso- lideeren cn om in den roemrijken mantel van de monarchie een be stuur tc hullen, dat gebaseerd is» op een willekeurige regeering, waar voor dc noodzakelijkheid reeds lang is verdwenen". De opvolgingswetten in Spanje zijn dc ruggegraat voor ue wette lijke orde, waarop de monarchie ge grondvest is. Deze kunnen niet worden gewijzigd zonder 'dc geza menlijke actie van den koning er- dc wettige vertegenwoordigers van het volk in dc Cortez, aldus Don Juan. Alle begin is moeilijk(lat onder vond Margriet toen zij skieen leer de Gelukkig was steeo prinses Ju liana in de buurt om baar op de been te helpen VOOR het eerst heeft een officieèle Russische woordvoerder commentaar geleverd op 'de Amerikaansche hulp aan Grie kenland en Turkije. Gromyko uiMe Maandag in de zitting van den Veiligheidsraad scherpe critiek op de Amerikaansche politiek, die hij kwalificeerde als ondermijnend voor het gezag der U.N.O. Tenzelf dertij d sprak Truman op het jaarlijksche diner der demo cratische partij over zijn politiek, opnieuw zonder de Sowjet-Unie te noemen, maar toch krachtig anti-Russisch. GROMYKO: Politiek in strijd met het Handvest In een rede voor den Veiligheids raad heeft Gromyko, de vertegen woordiger der Sowjet-Unie. scherpe critiek geoefend op dc politiek der* Vereenigde Staten in Turkije en Griekenland. Gromyko ontkende, dat acties, zooals hier worden ge voerd door de USA. het begin sel der Vereenig de Naties steu nen. Hij was van meenin°', dat zij in tegendeel het gezag der UNO ondermijnden. Blijkbaar, aldus Gromyko, heb ben de USA cr den voorkeur aan gegeven een eenzijdige actie te voerén in plaats van bewijzen aan den Veilig heidsraad over te leggen, waaruit zou zijn gebleken, dat Griekenland en Turkije bedreigd worden. Dat dc Vereenigde Staten later alsnog getracht hebben de kwestie voor GROMYKO Een uitverkocht. Stadion was gisteren getuige van een zwaar bevoch ten 2—1 overwinning van het Neicrlandsch elftal op de Belgendie hoewél technisch beter spelende, zich door een enthousiast spelend Oranjeteam zag overwonnen. Kraak moest vele malen zijn keeperstaf en. ten ontplooien en de foto hierboven toont den IJmuidenaar ou zijn best Linggadjatigeeft voorschriften Naar aanleiding van het bericht uit Batavia, dat in verband met het meeningsverschil over de buiten- landsche diensten van de Republiek een gedeelte van de briefwisseling daarover tusschen de Commissie Generaal en dc Indonesische dele gatie zou zijn gepubliceerd, heeft het A.N.P. zich om inlichtingen toe den minister van Overzeesche Gc- biedsdeelen gewend. Minister Jonkman deelde me de deze correspondentie nog niet aan de openbaarheid prijs te kunnen geven, zoolang hij geen officieele bevestiging van de publicatie te Batavia had ontvangen. Intusschen wees hij er op, dat uit de stukken, waaraan beide par tijen zich gebonden hebben, duide lijk blijkt, dat de Vereenigde Staten van Indonesië te zijner tijd lid van de UNO zullen worden en daarme de dus een internationalen status zullen krijgen. Dit is vastgelegd in de artikelen 13 en 2 van de over eenkomst van Linggadjati. In de bedoelde briefwisseling tus schen dc Commissie-Generaal en de Indonesische delegatie met name de beide brieven van 20 November en die van 25 November waar aan zich eveneens beide partijen bij de onderteekening van de overeen komst hebben gebonden, is afge sproken, dat gedurende den over gangstijd Indonesiërs zullen worden opgenomen in den buitenlandschen dienst van 'het Koninkrijk in het algemeen, en dat zij in het bijzon- der als zoodanig met de beharti ging van de belangen van Indonesië zullen worden belast, waarbij clan uiteraard de belangen van de repu bliek Indonesia als een deel daar van eveneens tot hun recht zullen komen. Het A.N.P. heeft vervolgens ge ïnformeerd naar de juistheid van de vele geruchten, welke in omloop zijn ten aanzien van de samenstel ling en het voortbestaan van de Commissie-Generaal Minister Jonk man zei dat nog geen definitief plan op tafel kon worden gebracht, maar herinnerde aan hetgeen hy op 19 December aan de Tweede Kamer hierover had medegedeeld. Reeds toen had de minister verklaard, dat de regeering zou overwegen, wan neer het politieke accoord tot stand 7f>u zijn gekomen, hoe men tot de best mogelijke uitwerking daarvan zou kunnen geraken en wie daar voor, gegeven den nieuwen toestand de beste menschen zouden zijn. Het spreekt van zelf. dat thans hieraan de volle aandacht wordt besteed en binnenkort een beslissing zal wor den genomen. Zoolang deze even wel nog niet gevallen is, is het niet mogejjk nadere mededeellngen te doen. de UNO te brengen, bewijst, vol gens Gromyko, dat zij hebben inge zien, dat hun handelwijze in strijd met de beginselen van het Hand vest is geweest. Wat Griekenland betreft, hadden de USA moeten wachten, totdat de Balkancommis sie met haar werk geret is. De hulp zelf is al evenmin in overeen stemming met de beginselen der UNO, zoo ging Gromyko voort, daar het grootste gedeelte van het aan Griekenland te leenen bedrag niet zal dienen voor den wederop bouw maar voor militaire doelein den. De voor Turkije uitgetrokken sommen zullen zelfs uitsluitend voor het militaire apparaat worden gebruikt. Gromyko vroeg de aandacht van den Raad voor het feit. dat civiele en militaire Amerikaanschc in structeurs naar Griekenland en Turkije gezonden zullen Avorden. „Niemand zal willen ontkennen, dat dit een ingrijpen in de binnenland sche aangelegenheden van het be trokken land beteckent." De Grie ken hebben hot recht, aldus Gromy ko, om hun binnenlandsche kwes ties zelf te regelen. Wat Turkije aangaat: dit land heeft geen recht hulp van buiten te ontvangen. Het heeft geen oorlogsschade geleden. In tegendeel heeft Turkije het Duitschland van Hitler voorzien van sommige grondstoffen. Turkije is profiteur. Hulp aan Griekenland moet worden verleend via de Ver eenigde Naties ten einde elke mo gelijkheid van vreemden invloed uit te sluiten. Tenslotte stelde Gromyko for meel voor een commissie van d8 UNO te benoemen, die erop zou moeten toezien, dat de economische hulp aan Griekenland slechts het Grieksche volk ten goede komt. TRUMAN: Werk van de UNO aanvullen „Wij weten, hoe het vuur ontstaat. Wij hebben het tevoren gezien agressie door de sterke tegen den 7.wakke. openlijk door het gebruik van gewapende macht of in het ge heim door infiltratie. Wij weten, hoe het vuur zich uitbreidt en wij weten, hoe het eindigt. Het is onze plicht om het vuur uit te trappen, voor het begint tc smeulen," zoo zei president Truman. Dc president sprak uitvoerig over zijn politiek van hulp aan Grieken land cn Turkije. Hij citeerde Thomas Jefferson, den stichter van de demo cratische partij, en verklaarde: „Wij hebben, zooals Jefferson, ruv e schen dingen van de rechten der naties ge zien. Wij hebben ook ons protest la ten hooren. Wij moeten dat protest effectief maken door die volkeren te helpen, wier vrijheden door druk van buitenaf in gevaar worden gebracht". Onze verantwoordelijkheid is: op wacht te staan voor het gebouw van den blijvenden vrede, dat eindelijk wordt gebouwd, dat gebouw is de UNO. De functie van dc UNO is vlammen, overal waa. zij uitbreken, en elk vonkje, dat door verschillen tusschen regeeringen ontstaat, te dooven. Wij moeten niet alleen de UNO steunen, wij moeten wanneer noodig haar activiteit aanvullen. Door vrije naties haar vrijheid tc helpen bewaren versterken wij de UNO bij de vervulling van haar functies. De wereld ziet naar de USA om leiderschap. Terwijl de strijd voor de rechten van den mensch in andere deelcn van de wereld voortgaat, kan het vrije volk der USA niet met gemak kelijke afzijdig heid toezien, met onverschilligheid ten opzichte van den afloop. De president besloot met den eed van Jeffer son: „Ik zweer op het altaar van God eeuwige vijandschap tegen clkcn vorm van tyrannie over den geest van den mensch". De president gaf vervolgens nog een overzicht van den binnenland- schen toestand. Hij deelde mede, dat voor het huidige fic-alc jaar. dat op 30 Juni eindigt, de USA een even wichtige begrooting zou verkrijgen eri een overschot hebben. Hij drong er op aan. dat de USA hun nationa le schuld in hun huidige voorspoe dige jaren zuilen-beginnen af te be talen. Kapitein I. Bakker, gezag voerder van de „Oranje", die Vrijdag in de Golf van Biscaye door een orkaan vier leden van haar bemanning verloor, heeft het verhaal, dat zijn schip door een defect aan de stuurinrichting in ongunstige positie zou zijn gekomen, naar het rijk der labelen verwezen. Het schjp voer tijdens don storm op koers, doch op ccn gegeven mo ment was dc afwijking door weers omstandigheden zoo groot, dat de gezagvoerder besloot bij te draaien Tijdens het bijdraaien kreeg men dwarszeeën, waardoor de Oranje" eenige oogenblikken uit het roer liep Het schip maakte hierbij eeni ge malen slagzij die eenmaal op dertig graden werd geregistreerd. Dergelijke slagzij is voor een schip als de „Oranje" niet gevaarlijk De Queen Elisabeth" maakte tijdons haar laatste reis bij zwaar weer de zelfde slagzij. Natuurlijk is zij on aangenaam. zei kapitein Bakker. „Ik heb ook een paar builen on blauwe plekken opgeloopen Het ongeluk in de Golf van Biscave liep met hot bijdraaien samen. De ste wardess mej Broer, liep over dc achterwell mot een blad eten. Dit was het personeel van het schip ten strengste verboden. Zij moest een dek lager binnendoor loopen. maar het oversteken van de achterwell was om een omweg te vermijden natuurlijk aantrekkelijk." „Mej. Broer en deger\en, die haar ter hulp kwamen, zijn over het schot van de achterwell weg gesleurd. terwijl het schib slag zij maakte. Van zoeken kon geen sprake zijn. Toen het schip lag bijgedraaid, waren zeker weer vijf minuten verloopen. Het water spoot in groote stof regens boven de zee, men kon geen twee scheepslengten voor zich uit zien." „De schade aan boord is vrij groot. Veel glas. aardewerk en meubilair brak, de vleugel in de muziekzaal is van zijn pooten gerukt. Niemand kon zich op het gladde parket staande houden. De passagiers heb ben wel wat in de knijp gezeten en velen liepen bulten of schrammen op." „Van levensgevaar was echter geen sprake." zoo vervolgde kapi tein Bakker. „Het zware weer in de Golf van Biscaye was niets buiten gewoons. Ik heb wel erger meege maakt in de 36 jaren, die ik vaar. Fr zyn in dien tijd wel eens gewon den voorgekomen, doch ongevallen met doodelijken afloop heb ik nog nooit meegemaakt. Het ongeluk, dat vier mcnschenlevens kostte, moet Bus aan een samenloop van omstan digheden worden geweten." Over boord „Tusschen het oogenblik, dat mej Broer viel cn dat waarop de drie over boord sloegen, moet wel een minuut of tien hebben gelegen. Stuurman Fris heeft nog getracht een looper over het gladde dek tc leggen, voordat het schip slagzij maakte en de golf over het dek sloeg. Mej Broer, die met haar lin kervoet tusschen een zoetwater-vul- PÜP en een koker bekneld lag, werd evenals de anderen van de achter well weggesleurd Men vond later stuurman Frits met een been door een loosgat. waardoor hij niet van boord geslagen is. De brandwacht lag volkomen versuft. Natuurlijk is onmiddellijk nagegaan of een defect aan de stuurinrichting oorzaak kon zijn van het uit-het-roer-loopen van de „Oranje". Wij hebben echter geen defect gevonden." De oorzaak van den korten tijd, dat het schip stuurloos lag. moet worden gezocht in de weersomstan digheden Dc „Oranje" luisterde bij ingrijpen dadelijk weer naar de manoeuvres van roer cn schroeven. Door dit onderzoek is het gerucht ontstaan, dat cr een defect was. Tij dens den storm is een kompas weg geslagen. Het had niet veel gescheeld of de „Oranje" met zijn 750 passa giers was nog later binnengekomen dan thans hot geval was. De „Johan van Oldenbarnevelt'' heeft ook zwaar weer meegemaakt, aan boord was behoudens eenige zieken alles wel. De begrafenis van stuurman Fris 4s hedenmiddag om 1 uur te Bever wijk. TRUMAN AJC eischt leerplicht tot 18 jaar In haar drie-daagsch congres, dat in Amsterdam is gehouden, heeft de Arbeiders Jeugd Centra le een aantal eischcn gesteld ten aanzien van onderwijs, vacantie d. voor dc arbeidersjeugd. Zij vraagt; voortzetting van den leer plicht tot den achttien jarigen leeftijd, minstens drio. weken va cantie voor jongeren, die in het irbeidsprocee zijn opgenomen, herplaatsing in fabrieken en werkplaatsen van jonge mannen, die na vervulling van den dienst- pichf, werkloos dreigen te worden. Zij dringt aan op wettelijke rego- ling van dit laatste probleem. In dezen zomer zal in Vierhou ten (bij Nunspcet), waar de kamp terreinen vin de AJ.C. gelegen zijn. een groot internationaal kamp worden georganiseerd. On geveer 8000 jonge menschen uit België, Engeland, PTankrijk, Noor wegen, Zweden. Denemarken en Finland zullen daar bijeen ko men. Voorts zal waarschijnlijk een aantal Duitsche jeugdleiders het kamp bezoeken. Volgens de congressisten wordt de dienstwei'geringswet niet juist toegepast. De dienstweigeraars worden nl. reeds gevangen geno men voordat de commissie, die hun gevallen te behandelen krijgt, haar meening heeft uitgesproken. Het congres achtte het wensche- 'i.ik een onderzoek in te stellen naar de behandeling van di enst weigeraars, dio buiten dc kerk om meenen gewetensbezwaren te moeten gelden t.a.v. den dienst plicht. De Amerikaansche auto mobiel-magnaat Henry Ford, pionier op het gebied der auto- fabricage, en de eerste onder nemer die auto's als massa product aan de markt bracht, is te Detroit overleden. „Ik zie als één van mijn voor naamste taken het geven van be tera voorlichting over Nederland tn de Vereenigde Staten. Op dit terrein is nog zeer veel tc .doen" Dit zei dr. Herman Benjamin Baruch, dc nieu we ambassadeur van de V.S. in ons land in een persoonlijk gesprek niet een redacteur van het, A.N.P. Dr. Baruch verklaarde, diep on der den indruk te zyn van hetgeen hy tijdens den eersten dag na zjjn aankomst in Nederland heeft aan schouwd. „Zelfs voor den meest op- pervlakkigen toeschouwer zjjn vclo tcekencn van herstel in Uw door den oorlog zwaar getroffen land duidelijk zichtbaar. Hierdoor wordt mijn persoonlijke kennis over het taaie en volhardende Nederlandsche volk bevestigd. Mijn eerste indruk ken van Nederland komen volko men overeen met hetgeen vrienden en collega's in de Ver. Staten heb ben verteld over de vastbesloten en volhardende pogingen van iederen Nederlander om zijn land te her stellen cn weder op te bouwen, ten einde de schoonheid en het indivi- dueele welzijn van land cn volk te rug te brengen tot het peil, waarop het voor dezen laatsten rampzali gen oorlog stond." De Amerikaansche ambassadeur gaf uiting aan de hoop, dat hy op zijn nieuwen post in staat zou mo gen zijn, bij te dragen tot do ver steviging van dc sterke vriend schapsbanden, welke steeds tus schen Nederland en de Ver. Staten hebben bestaan. „In mijn functie als vertegen woordiger van president Truman zal ik mijn uiterste best doen oan het myne tot een hooge mate van samenwerking tusschen de twee landen bij te dragen en, indien mo gelijk, deze samenwerking nog te verstevigen," aldus formuleerde dr. Baruch zijn toekomstige taak. Katholiek comité van actie werkt door liet Voorloopig Katholiek Comi té van Actie deelt mede, dat het, kennis gekregen hebbende van do resolutie betreffende ziin actie van den partijraad tier KVP, in volko men onafhankelijkheid zijn actio zal blijven voeren onder allo kie zers, die hun stem plegen uit te brengen op de Katholieke Volks partij, zoowel leden als nict-ledcn dier partij. Het zegt uitdrukkelijk het diep tc betreuren, dat de leiding dor KVP blijkbaar opzetteliik niet in discussie wcnscht te treden om trent den inhoud en doelstelling van zijn actie, doch zich op zij paden hegeeft door te twisten over organisatorische vragen. Bandieten in actie te Almelo Een onverlaat is binnengedron gen ln de slaapkamer van de 15- jarige dochter van de familie O. M. te Almelo. De man sloeg het meisle met een met zand gevulden zak, nam op haar hulpgeroep ijlings de vlucht. Drie verdachten werden aangehouden van wie een zekere H. M. tenslotte bekende den aan slag te hebben gepleegd. Vrijdagmiddag werd een 18-jarig meisje, dat zich per rijwiel naar huis begaf in dc Graverallce te Al melo door een onbekenden man aangerand. tijdelijk opklarend Weersverwachting van De Bilt. jcbliq van Dinsdagavond tot H Woensdagavond. Aanvankelijk vooral in het P -I Noorden van het lend nog harde !j wind tusschen Zuid-W est en West mei enkele regenbuien kater afnemende Zuidwestelijke w wind on tijdelijke opklaringen, p '1 Weinig Verandering van tempe- B -atuur Dinsdag 8 April: Zon ov 6-02, g onder 10-21, maar op 22.59, on- g der 7.16

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1