DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Smirnoff gaat j ubileeren In Sobibor zijn 34.294 Joden uit Nederland vergast Christiaan X ziek CCD slaat toe S Slechts 19 levend weergekeerd Opstand baatte niet! Zwarte handelaars sneller berecht Iwan vliegt door TIENJARENPLAN VOOR JAVA EN SUMATRA Impasse in Moskou duurt voort Stop dat gat nu! Vandenberg steunt Trumans voorstel Arbeidszin en spaarzaamheid Gironummer Postbus 9 of 1- pa 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 et. UITGAVE VAN DE STICHTING H E TPAROOt Woensdag 9 April 1947 Nr. 614 6e Jaargang J Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER AN 2 Maart 1943 tot en met 20 Juli 1943 zijn negentien treinen met Nederlandsche Joden van Westerbork naar het Poolsche concentratiekamp Sobibor gezonden, dus nagenoeg iedere week één. In totaal zijn met deze treinen 34.313 personen wegge voerd, slechts negentien zijn teruggekeerd, n.l. zestien vrouwen en drie mannen. Van de overigen zijn de personen jonger dan zeven tien en ouder dan 35 jaar zeker om het leven gebracht, terwijl hetzelfde met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gezegd van alle anderen. De dag van aankomst is als sterfdag van al deze menschen te beschouwen. kamp en hij de ontvluchtingspoging is een aantal personen om het leven gekomen, de rest kon zich aanslui ten bij Poolsch.Russische partisanen. Op 8 November 1943 vond de groote uitroeiingsactie der Duit- schers tegen alle Joodsche kampen en ghetto's in het district Lublin plaats en bij deze gelegenheid is het geheele kamp Sobibor geliquideerd, evenals alle andere kampen in de na bijheid en in het geheele district Lublin. Ook van diegenen, die niet onmiddellijk bij aankomst zijn ver gast. kan dus worden aangenomen, dat zij uiterlijk op 8 November 1943 zijn overleden, met uitzondering van de negentien teruggekeerden. Aldus onthult in sobere bewoor. dingen een tweede en aanvullend rapport, dat de lieeren mr. A. de Haas, dr. L. Landsberger en K. Schowsky in opdracht \an het infor matiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis samenstelden, het gru welijke lot van de Joden, die door de Duitschers uit ons land gedepor teerd zijn. Sobibor aldus het rapport was in 1943 het vernietigingskamp van de uit Nederland gedeporteerde loden. Htt was gelegen ongeveer 80 K.M. ten Oosten van Lublin hij de Russisch.Duitsche demarcatielijn. Het was geen werkkamp, maar vernieti gingskamp. Het bestond reeds in 1941 en er waren in het hegin van 1943 reeds tienduizenden Poolsche, Russische en Oostenrijksche loden vergast. Gaskamer Er was een gaskamer, welke on geveer 600 menschen kon bevatten. Het gas werd door de douches in de kamer gebracht. Wanneer lie men schen waren overleden, wentelde de vloer en vielen de stoffelijke over schotten naar beneden. De bagage van de transporten werd gesorteerd, de goederen naar Duitschland gestuurd. Er vonden zoo goed als geen selecties plaats, de ge- transporteerden werden vrijwel zon der uitzondering onmiddellijk ver gast. Blijkens het rapport werden van sommige transporten jonge vrouwen en mannen uitgezocht voor werk. Een deel der uitgezochte personen was in Sobibor te werk gesteld uitsluitend voor werkzaamheden bij de vergassing een ander deel is onmiddellijk doorgezonden naar na burige kampen in het district Lublin Een z.g. kindertransport (uit sluitend bestaande uit kinderen mèt hun moeders) is uit Vught via Westerbork in Sobibor aange komen en zonder eenige selectie terstond vergast. Opstand In October 1943 waren van alle transporten uit Nederland in totaal nog circa 800 menschen in Sobibor en in de naburige kampen werk zaam. Op 14 October 1943 brak in Sobibor een georganiseerde opstand uit tegen dé Duitsche S.S., omdat men bij geruchte had vernomen, da* alle kampbewoners op 16 October zouden worden doodgeschoten. Zes tien S.S.-mannen werden gedood, maar alle kampbewoners op circa dertig menschen na, vonden als ge volg van dezen opstand den dood. Deze dertig trachtten te ontvluchten, maar er waren mijnenvelden rond het Nog steeds schending van het bestand De Nederlandsche militaire woordvoerder beeft in de eerste uitgave van het aangekondigde weekoverzicht uit de militaire zenes o.a. het volgende medege deeld: Te Medan is de overeeng-^ komen terugtrekking van de re- publikeinsche troepen tot 2 km. achter de demarcatielijn nog niet ten uitvoer gebracht. Op 2 April heeft een ernstige beschieting plaats gehad van een patrouille die een convooi bevei ligde. Binnen de Nederlandsche 1j- marcalielijn beeft men pamfletten gevonden welke anti-Nederland- sclie propaganda bevatten en Af komstig waren van de T.ILI. Er is schriftelijk een officieel protest ingediend tegen de bestandsschen dingen van den laatstcn lijd. In een sector van Batavia is ten Zuiden van Bckass.i een Neder landsche patrouille hevig met mi- trailleurvuur beschoten. Tc Se/narang worden binnen de republikeinsche 2 km. zone stel lingen gebouwd en vaste posion ingericht. In den westelijken sec tor is de spoorbaan over een af stand van 300 meter opgebroken. In de zone van Soera ba ja wer den bij Glatik aan de Porong te- rugkcerende evacuees door de T.B I. onder vuur genomen. De detachementen Ie Trawas. PatjM en Belorri werden teruggenomen De toeloop van de bevolking voor medische behandeling was buitengewoon groot. De omgeving van Tjiandjpei w.lke lol dusver veilig genoemd kon Ion. vvurdi den laatsten ti d onveilig gemaakl door li"l v treden vail rHliipokheiiileri ten ge tale v ui vie" lot veertig man. nor vuur- en edaguapeiK uilgeru-i De mover* bobben het voorn-ime li,k op kleuren gemunt. Onlangs zijn veertig individuen de vvoi ing van een politieman hinn'ege- d rongen en hebben hem dood ei tj- ke verwondingen toegebracht. Zuidzee-vaarders in Engeland gestrand De Nederlander Ernst Lamberty, die met zijn 22-jarige Engelsche vrouw met een jacht uit Nederland vertrokken is naar de Zuidzee.eilan- den om daar een nieuw leven te be ginnen, is in de Engelsche haven Yarmouth in moeilijkheden geraakt, daar hij een partij bloembollen in Engeland aan land heeft gebracht, aldus schrijft het Engelsche blad „Daily Express". Lamberty, die in de vrije Franschc strijdkrachten het oorlogskruis voor betoonde dapperheid heeft verdiend en in het vreemdelingenlegioen dien de, verklaarde, dat hij vóór hij Ne derland verliet door zuiver toeval met een smokkelbende in aanraking kwam. Een Nederlander had hem ge vraagd bloembollen in Engeland af te leveren. Toen het jacht de Engel sche kust bereikte, kwamen de doua neambtenaren aan boord, doch Lam berty zeide niets over de bloembol len, die 's nachts door twee mannen waren afgehaald» Het jacht wordt thans door de douane vastgehouden. Kroonprins Frederik Deensch regent Koning Christiaan X van Dene marken is naar Reuter uit Kopen hagen meldt, lijdende aan long-aan doening. Zjjn zoon, kroonprins Fre derik, zal tüdens de ziekte van den koning als regent optreden. Koning Chris tiaan wordt met penicilline behandeld; hy heeft koorts en over het geheel is zijn toestand verergerd. Het Fransche persbureau A. F.P. meldde gisteravond, dat de 76-jari- ge koning ten behoeve van kroonprins Frederik, afstand had gedaan van den troon; zeer vermoedelijk is dit bericht on juist, gezien de later verzonden, op officieele mededeelingen berusten de berichten van Reuter. Tt Johannesburg ZdAfr.) is op Je Nederlandsche paviljoen geopend <1 gezant te Pretoria. Een overzicht Rand Easter Show Jaarbeurshet oor Dr. Th. CVisser, Nederlandsche tijdens de opening (P.). Ijzererts en hout uit Zweden De Nederlandsch—Zweed: he han delscommissie is overeengekomen de wederzijdsche leveranties uit te breiden. Ons land zal o.a. ijzererts en houtproducten ontvangen cn cokes, ruw ijzer en staal naar Zwe den exporteeren. Kleine muis" had pech! De S3-jarige mevrLeroy, bij- genaamd kleine muis", is voor de drie-en-iwintigste maal te Parijs gearresteerd wegens zak kenrollen. Zij oefent haar „be roep" reeds 65 jaar u>t en be klaagde zich erover, dat zij nu de Paaschdagen niet zou kunnen doorbrengen in haar landhuis West-Frankrijk. Naar het A.N.P. verneemt, zijn bij het ministerie van Justitie wettelijke maatregelen in voorbe reiding om te komen tot een meer rioelmatiqe berechting van econo mische delicten. Het is de bedoe ling, dat aan iedere rechtbank een economische kamer wordt toegevoegd, terwijl als eenige ap pèl-instantie bet Haagsche ge rechtshof zou worden aangewe zen. Werkschoenen kunnen worden aangevraagd Het C.P.K. deelt mede, dat op nader door de plaatselijke distribii- tiediensten te bepalen dagen, in de tweede helft van April, weer aan vragen ter verkrijging van werk schoenen kunnen worden ingediend. Deze aanvragen kunnen geschieden door personen van 16 jaar en ou der, die na 3(1 April 1946 nog geen bon voor gewone werkschoenen of Engelsche werkschoenen hebben ontvangen en die een beroep uit oefenen op grond waarvan zij voor werkschoenen in aanmerking ko men. Zoowel de individueele als de col lectieve aan\ragen moeten geschie den met gebruikmaking van e.-n formulier MD 33304. Collectieve aanvragen moeten worden inge diend door bedrijven niet meer dau tien arbeiders, die een beroep uit oefenen, op grond waarvan zij voor werkschoenen in aanmeking 3 nnen Arbeiders in deze bedrijven kunnen dus geen individueele aanvraag in dienen. „Eenheidspartij" wil zich uitbreiden Wilhelm Pieck, een der leiders van de Duitsche „socialistische eenheids partij", heeft op een vergadering te Mür.chen verklaard dat zyn partij een propaganda-actie zal onder nemen in de Westelijke zones van Duitschland en zou trachten de erkenning van de Amerikaansche militaire autoriteiten te verkregen. De Beiersche communistische partij verklaarde na deze rede dat zij be sloten heeft een fusie aan te gaan met de eenheidspartij. Invallen in twee cafetaria 's In Hillegersberg werd by een cafetaria geconstateerd, dat in drie maanden tijds 200 kg boter, 860 kg suiker, 2500 kg vleesch en 2600 liter melk clandestien waren ingekocht. De eigenaar kreeg een proces-ver. baal en werd in voorloopige hech tenis gesteld. Bij controle in een cafetaria in een der plaatsen van Zuid-Holland ont dekten controleurs een „zwarte" boekhouding. Uit deze boekhouding bleek, dat in een periode van onge veer 2Vz maand ruim 113.500 ge bakjes waren omgezet, of gemiddeld 1800 per dag. De benoodigde bonnen voor de grondstoffen waren zwart gekocht. Proces-verbaal werd opge maakt wegens het zwart koopen van bonnen voor 945 kg boter en 945 kg suiker. Voor De Gaulle: 28% Vier en vijftig procent van de Franschcn, die door het instituut voor opinie-onderzoek werden on dervraagd, wil niet, dat generaal De Gaulle weer aan de macht komt. Dit is het resultaat van een onderzoek vóór de rcdevoei r.gv te Brunéval en Straatsburg. Üp de vraag: „Wenscht u, dat generaal De Gaulle weer aan de macht komt", antwoord de 28% „ja", 18% had geen mee ning. „Je bed is het gevaarlijkste plekje op deze wereld" Op 28 Mei zal het 25 jaar geleden zijn, dat de K.L.M.-vlieger Iwan Smirnoff in dienst trad bij deze maat schappij. „Toen ik bij de K.L.M. kwam, al dus Smirnoff in een onderhoud dat hij ons dezer dagen toestond, vorm den we nog maar een kleine piloten- familie, in vergelijking met tegen woordig. Ik vloog toen samen met Hofstra, Sillevis, Van der Hoop en Geyssendorffer. Het was toen nog een heele onder neming naar Londen met de Fokker -2 of dc Fokker-3 en niet te vergeten met de oude Havillands". In 1923 maakte Smirnoff zijn bekende avon tuur op de „Goodwin Sands" mede, de beruchte zandplaat, waarop reeds zoovele schepen gestrand zijn. Iwan had er echter zijn leven aan te dan ken, want hij wist er een keurige landing op te maken. In 1929 maakte Smirnoff met een driemotorig 7-b toestel de eerste retour-postvlucht naar Indië voor de K.L.M., terwijl hij in 1933 als gezag voerder van de fokker-18 „Pelikaan" de zoo bekend geworden bijzondere Kerstvlucht volbracht. Voor deze prestatie werd hij benoemd tot ridder in dc Orde van Qranje-Nassau. Toen de oorlog in Nederland uit brak, vertoefde Smirnoff in Italië (de K.L Al. vloog in die dagen tusschen Napels cn Batavia v.v.) welk traject hij tot het intreden van dit land in den oorlog heeft gevlogen. Tot het uitbreken van den oorlog tusschen Ned-lndië en Japan vloog hij tus schen Palestina en Batavia, waarna hij een groot aandeel heeft gehad in de evacuatie van Singapore, Sabang en Medan naar Java. Afgeschoten Toen ook Java tenslotte door de Japanners bedreigd werd, vloog Smirnoff tusschen dit land cn Aus tralië, eveneens in dienst van de evacuatie. Op een van deze vluchten werd hij door een |apansclien vlieger afgeschoten bo\en NAV. Australië. Ondanks liet feit, dat hij door vier kogels getroffen was, wist de vlieger zijn machine behouden aan den grond te brengen. Voor dit feit en voor zijn optreden bij dc evacuatie van de door de Japanners bedreigde gebieden ontving Smirnoff het vlic- ge'rkruis Tot 1944 vloog hij vervolgens voor het „American air and transport De Raad van Ministers kwam Dinsdag by de bespreking van het rapport van de coördinatiecommissie tot eenig resultaat ten aanzien van detailkwesties, vooral doordat Molo- tof erin toestemde eenige bevoegd heden der centrale Duitsche regee ring te schrappen. De verdeeling van deze bevoegdheden, die Amerika aan een door het Duitsche volk gekozen vergadering wil overlaten, gaf een nieuwe constellatie te zien: Bevin, Molotof en Bidault zijn het hier in groote lijnen met elkaar eens; Marshall handhaafde zijn standpunt. De discussies resulteerden in eenig gekibbel, toen het rapport van de plaatsvervangers ter sprake kwam en Molotof vroeg wie de oorspronke lijke geallieerde commissie voor her stelbetalingen, die te Jalta was ge sticht, heeft geliquideerd. Bevin ant woordde, dat de commissie zich zelf geliquideerd heeft, daar de Sovjet- Unie geen informatie heeft ver schaft en de andere mogendheden geen werk hebben gegeven. Molotof verklaarde hierop, dat, indien er mogendheden zijn. die de overeen komst van Potsdam niet willen na komen, zy het beter kunnen zeggen. Bevin antwoordde, dat de moeilijk heid is, dat de overeenkomst van Potsdam niet is nagekomen en de verplichtingen aan de westelijke mogendheden niet zijn vervuld. Toen Molotof zijn beklag deed. dat de andere leden van de commissie voor herstelbetalingen vertrokken waren, toen de Sovjet-afgevaardigden te Berlijn aankwamen, zeide Marshall, dat de andere leden twee weken op de Sovjets hadden gewacht; Bevin bracht in herinnering dat de Britsche en Amerikaansche leden bij de eerste vergadering te Moskou weken heb ben moeten wachten, omdat de Rus sische leden geen instructies hadden. Nog een treek? Bevin weigerde de kwestie der herstelprestaties punt voor punt te bespreken en wees erop, dat er op de huidige conferentie nog een derde serie besprekingen van de belang rijke economische kwesties door de ministers zal plaats hebben. Deze laatste uitlating van Bevin steunt cie toenemende verwachting, dat de zit ting na de volgende week nog zal voortduren. De plaatsvervangers voor Oosten rijk hebben gisteren hun besprekin- ger afgesloten. De commissie voor het ontwerp zal van het resultaat een verslag voor de ministers opstel len. O Ver geen enkele belangrijke kwestie hebben de plaatsvervangers overeenstemming bereikt. Scmi-socialistische economie De Indonesische republiek heeft Dinsdag een tienjarenplan bekend gemaakt, dat ten doel heeft de koloniale economie van Java en Sumatra in een semi- socialistische te veranderen. Dr. A. K. Gani, de Indonesische minister van economische zaken, zei. dat het programma ten doel had. den levensstandaard van 55.000 Indonesiërs te verhoogen door een groot deel van de op brengst der productie opnieuw aan het land ten goede te laten komen, inplaats van deze revenuen naar het buitenland te laten vloeien, zooals voorheen het geval was. Het programma op korte termyn Handelscentrum voor Noord-Afrika Op initiatief van het Afrika-Insti- tuut te Rotterdam en van de directie leden van de K.N.S.M., de firma Mul ler en Co. en de Steenkolen Handels- Vereeniging, is de stichting „Neder landsch handelscentrum voor Noord- Afrika", in Noord Afrika genaamd „Centre Commercial Neerlandais", tot stand gekomen. Dit handelscen trum zal in zekeren zin met regee- ringssubsidie de taak vervullen van een Kamer van Koophandel in het buitenland, met dien verstande, dat het het opsporen van afzetmogelijk heden meer actief ter hand wil nemen. Staking in Leidsche meelfabriek Honderddertig arbeiders van de meelfabriek „De Sleutel" te Lei den hebben gisteren het werk neergelegd. Oorzaak van dit con flict is, dat aan den eisch, dat Leiden in de tweede loonklasse voor arbeiders in de maakindus trie zou worden geplaatst, niet is voldaan. Ondanks bet feit. dat de vakbonden meermalen voor dit verlangen, dat zij volkomen ge rechtvaardigd achten, bij het col lege van Rijksbemiddelaars heb ben gepleit, heeft dit de voorstel len afgewezen. Indien dit conflict niet spoedig wordt opgelost, is het gevaar niet denkbeeldig, dat Leiden, Den Haag. Gouda en de Rijnstreek bin nenkort zonder meel komen, om dat ..De Sleutel" deze steden grootendeels van meel voorziet. beoogt: automatische overbrenging naar de republiek van de openbare nutsbedrijven, industrieën en cultu res die voor den oorlog eigendom waren van de Nederlandsch Oost- Indische regeering: onteigening van zich in particulier bezit bevin dende openbare nutsbedrijven met schadeloosstelling der beleggers, confiscatie van vroegere Japansche bezittingen bij wijze van oorlogs herstelbetalingen en de teruggave van particuliere buitenlandsche be zittingen aan de eigenaren na indi vidueele overeenkomsten, waarbij den arbeiders hoogere loonen en be tere sociale voorwaarden wordt ge garandeerd. Het tempo waarin men dit plan zal kunnen uitvoeren zal afhangen van de demobilisatie der Neder landsche strijdkrachten en den geest, die de Nederlanders aan den dag leggen bij de uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati, zei den officieele republikeinsche woordvoerders. Lange termijn Het plan op langen termyn be oogt: bevordering van boeren- en arbeidersorganisaties binnen het kader van arbeidswetten, grootcr deelneming van Indonesiërs aan de leiding van en als aandeelhouders in buitenlandsche ondernemingen, bevordering van door den staat en particulier kapitaal geleide maat schappijen, organisatie van coöpe ratieve maatschappijen, gefinan cierd door buitenlandsche lecningen en gezamenlijk geleid door verte genwoordigers van de arbeiders en den staat, coöperatieve organisa ties van boeren, arbeiders en koop lieden, regeeringscrediet voor ver kooporganisaties voor industrie- cn landbouwproducten. immigratie van millioenen Javanen naar het dun-bevolkte Sumatra. Gani zei. dat de republiek zich buitenlandsche adviseurs zal kiezen voor het leger, onderwijs, financiën, douane. landbouw, industrie, transport en openbare nutsbedrij ven. Hy' voegde eraan toe, dat Neder land noch eenig ander land een monopolie zou hebben bij het ver schaffen der adviseurs, noch in eenige andere phase van het econo mische leven der republiek. Command" tusschen Brisbane en Nieuw Guinea. In Februari 1946 keerde Smirnoff in ons land terug, waar hij zijn werkzaamheden als K.L.M.-vlieger weer opnam. Sedertdien vliegt hij weer geregeld op Indië en Zuid- Afrika. Op onze vraag aan den thans 52-jarigen Smirnoff of hij nog lang dacht te vliegen, antwoordde hij: „Zoo lang ik goedgekeurd wordt blijf ik volhouden. Ik vind het vak veel te lollig om er mee uit te scheiden". Dit zei Smirnoff na 27.000 uren in de lucht, hetgeen circa 6 millioen kilo meter beteekentl Smirnoff is Rus van geboorte, doch in 1929 werd hij reeds als Nederlan der genaturaliseerd. Wat hij van het gevaar van het vliegen denkt? „Je bed is het gevaarlijkst plekje ter we. Ir. Ringers in Engeland Dr. ir. J. A. Ringers, die in ver band met de watersnood werd uitge- noodigd, is op het vliegveld Hems- wel) in Engeland aangekomen. Hij werd begroet door deskundigen van het Britsche ministerie van Land bouw en per auto naar het gat in de bedijking van de Trent gebracht. Het gat is bijna 100 meter breed en 15 meter diep. Tom Williams, de Britsche minister van Landbouw, heeft opdracht gegeven, het koste wat kost, binnen veertien dagen het gat te dichten. 8.000 ha vruchtbaar land staat onder water. IWAN SMIRNOFF. „Ik vind het vak veel te lollig om er mee uit te scheiden". leid. want de meeste menschen ster ven in bed". Daarmee is voor Smir noff dit probleem opgelost. Britten blijven nog in Griekenland In den Amerikaanschcn Senaat, waar gisteren het debat over de door Truman voorgestelde hulp aan Griekenland en Turkije begon, heeft de republikeinsche senator Arthur Vandenberg er op aange drongen Trumans program goed te keuren. „Het probleem, dat dit wetsontwerp oproept", aldus Van denberg, „is de voortdurende con troverse tusschen het communisme in het Oosten en de democratic in het Westen". Vandenberg betoogde dat de Vereenigde Staten het recht hebben te eiscnen, dat de weder zijdsche geloften wat betreft het Atlantisch Handvest en de princi pes en het doel van dc V.N. wor den gestand gedaan. „Er bestaat dringende behoefte aan uitgebreide, openhartige besprekingen tusschen ons, zoo mogelijk met de kaarten cpenlijk op tafel". Britsche missies van marine, le ger- en luchtmacht zullen in Grie kenland blijven, totdat de veldtocht der Grieksche regceringstrocpen tegen de guerillastrijders in Noord- Griekenland geëindigd is. Van gezaghebbende zijde te Washington werd vernomen, dat Engeland en de V.S. hieromtrent gisteren overeenstemming hebben bereikt. Dc iuiste periode, gedurende welke de Britsche missies in Grie kenland zullen blijven, is tijdens de onderhandelingen nog niet vastge steld, maar wellicht zullen de mis sies noodig zyn voor een zelfs lan goren tyd dan dien van den veld tocht tegen de guerillastryders, om de Amerikaansche militaire en eco nomische missies, die belast zyn met de uitvoering van Trumans hulpprogramma, te helpen bij het zich inwerken in den huidigen toe stand. Valsche bandenbonnen zwendel ontdekt Na de valsche textielpunten en tabaksbonnen heeft de recherche te Apeldoorn thans een handel in nagemaakte rijwielbandenbonnen achterhaald. Do „importeur" bleek een rij wielhersteller te Loenen (Velu- we) te zijn, die de zeer goed nage maakte bonnen van een berucht type te Amsterdam betrok. Hoewel niet met zekerheid kan worden gezegd, hoe lang deze fraude al aan den gang was, staat wel vast, dat vele honder den valsche bonnen in omloop zijn gebracht. Een aantal daar van is intusschcn opgespoord. Behalve den Amsterdammer heeft dc politie twee personen in Loenen YV. J. K. en G. van O. als mede J. F. S. en S. de R. beiden uit Apeldoorn gearresteerd, die allen bij deze zwendelaffaire be trokken zijn. Ook zes Apeldoorn- sche afnemers der frauduleus ver kregen fietsbanden zijn aange houden. Natuurkundig congres geopend Te Delft is het dertigste natuur- en geneeskundig congres geopend. Prof. dr. ir. C. B. Biezeno git DeJft hield de eerste algemcene voordracht over de ontwikkeling van de toege paste mechanica. Veesmokkelaars gepakt Onder Rucphen,, een dorp nabij Roosendaal, zijn Zaterdag twee smokkelaars aangehouden, die ieder met een koe op pad .varen naar Bel gië. Men vrwacht, dat ook nog enke le medeplichtigen spoedig ingere kend zullen worden. HET nieuwe geluid, dnt in de nieuwe lente van hot jaar 1917 tot ons doordringt klinkt niet erg blijmoedig en opwekkend: hard werken en een grootcre soberheid in acht nemen. Niet dat het Neder landsche volle daarvoor bij voorbaat terugschrikt, het heeft in zyn be staan meer tijden van krachtsont plooiing gekend en de vijf jaren van Duitsche bezetting hebben het onvrijwillig zulke groote beperkin gen opgelegd, dat het wanneer dat noodig i** voor de welvaart van ons land zeker vrijwillig minder vergaande offers zal willen brengen Alleen wie ons volk zoover wil brengen zal door dat volk moeten worden begrepen. Dc oorlogsjaren hebb een sterke more lo dcpr.s- sic ontketend, waarvan de uitloo- pers nog altyd over ons land lig gen. In die jaren ontstond een ego ïstische mentaliteit (of werd zij al leen versterkt?) van „Haal maar wat er te halen is. anders gaan do bezetters er mee sleepcn." En de nawerking daarvan doet zich nog altijd gelden even goed als de zucht zich aan arbeid tc onttrek ken. Goode vakmenschon zyn vrywcl niet te krygen en de zwarte handel tiert welig, zoo duidelijk cn merk baar zelfs, dat het goed willende publick niet begrijpt, dat dc politie niet ingrijpt. Er is trouwens meer dat dien arbeidszin niet bevordert, n.l. het gebrek aan goederen en de duurte, waardoor zij die werken voor hun bestaan het allernoodlg- ste vaak niet kunnen koopen, noch wat klecrcn, noch wat huisraad be treft. BOVENDIEN is er meer dat men niet begrijpt. Er heerscht een ongekende woningnood, maar St. Bureaucratius eischt steeds meer en grootcr huizen om deze als kantoren in tc richten. Het is moei lijk om den nood van dc geteisterde gebieden tc begrypen cn te aan vaarden als men ziet, dat er in een met getroffen stad als Utrecht bur gers zijn die dubbele ramen krijgen en winkels luxueus verbouwd worden. In diezelfde stad wonen trouwens menschen, die al ruim een jaar een huis bewonen, maar nog altijd geen hout konden kriigen voor een aan recht in hun geïmproviseerde keu ken ot voor de geroofde planken in hun kasten. Architecten en aanne mers klagen steen en been over den papierwinkel, die het werk belem mert cn bedragen verslindt. Nog vreemder is het in „Het Pa rool" te lezen, dat het leger in Indonesië 18 millioen scheermesjes uit Amerika betrekt voor ongeveer i 500.Ö00, terwijl een Nederlandsch firma had ingeschreven voor 400.000. Ook van elders worden groote kwanturns mesjes ingevoerd cn dat tcrwyl onze industrie meer mesjes kan maken don Nederland gebruikt. Misschien is dat alles noodig om redenen, die niet voor dc hand liggen, maar laat de over heid ons volk deze zaken dan dui delijk maken. Ons volk heeft recht op een goede voorlichting m het al gemeen, maar ook in incidcntce'ï gevallen door een ambtenarencorps, dat -oo noodig c geval op zich zelf kan en wil bcoordcelen. YVy be pleiten geen ophc.'.'lng van gradatie bij de beoordeeling. want het zou onjuist zyn een minister op een keukenstoel te laten zitten of een Commissaris der Koningin in een drie-kamer-woning te laten leven. Representatie kan ook '-en wezen lijk belang zijn en het volk dienen. Maar laat men dan ook zoo duidc- liik mogelyk spreken. p* N dan wij twijfelen niet of het Nederlandsche volk zal het lie1 m den arbeid „want ar beid is het lied waarvan de woor den daden zyn" laten weerklin ken en de spaarzaamheid en sober heid willen nastreven, die noodza kelijk zijn om ons land weer een vooraanstaande plaats onder de na ties te doen innemen. J. v. S. „Zwarte" textiel werd achterhaald Reeds geruimen tijd was het de politie van Weert bekend, dat in de omgeving van het stadje een uitge breide smokkel- cn zwarte handel gedreven werd. De bende liet zich echter niet gemakkelijk vangen. Tot op een goeden dag de politie ten slotte een aantal, bij dezen handel betrokken lieden wist te arrestee ren. Nadat een zekere van der Veen was gearresteerd, wist de politie nog een vijftal personen te arrestec- ren. waaronder drie Wccrtenaren. Een groot aantal goederen, waar onder een partij textiel, tapijten, 55 paar kousen, 500 klossen garen. 300 strengen katoen cn voorts 55 kg ta bak en duizenden meters elastiek- band konden in beslag worden ge nomen. Verliezen in Indonesië De regecring maakt bekend, dat tot haar leedwezen in do vorige week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd; Gesneuveld of overleden tenge volge van oorlogshandelingen: Koninklijke Marine: korps der mariniers (OYrYY;) YV. H. Peters, uit Nijmegen. Koude nacht Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond, lot g Donderdagavond. Vannacht vrijwel overal zware H nachtvorst. Morgen overdag vrij H zonnig weer met oen aanzienlij ke stijging van temperatuur Weinig wind Woensdag 9 April: Zon op 5.59, onder 19.26, maan op 0.12, onder 7.37.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1