DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Koffiesurrogaat in de café's Bidault: Duits chlands buren moeten worden gehoord Regeering overweegt invoering van vleeschlooze dagen Theepositie niet ongunstig Oorlog begonnen in Griekenland „Andere landen moeten ons helpen" Goudschat groeit! Enorme Nederlandsche deelneming aan Brusselsche jaarbeurs Elseviers notulen' onjuist Weer diefstallen in Venlo CHU voert loyale oppositie Groote fraude in bewaringskampen C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Donderdag 10 April 1947 Nr. 615 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In verband met de voorgenomen versoberingsmaatregelen der regee ring heeft overleg plaats gehad tus- schen den waarnemend directeur- generaal der Voedselvoorziening en de Bedrijfshoreca. Bekend is, dat de vooruitzichten van den hinnenland- schen oogst "047 tamelijk onzeker zijn. terwijl voor den aankoop van aanvullende voorraden in het buiten land deviezen slechts in beperkte mate beschikbaar zullen zijn. De artikelen, waarin de versobe ring tot uitdrukking komen zal, zijn: KOFFIE: Het ligt in de bedoeling het verbruik van koffie sterk te ver minderen. Het rantsoen zal belang rijk omlaag gebracht worden, daar bij zal het café-verbruik onvermijde lijk moeten volgen. Alen overweegt thans, wanneer tot beperking van de koffierantsoenen wordt overgegaan, de huidige toewijzingen te vervangen door koffiesurrogaat. Dit laatste zou wellicht reeds voor café's kunnen ge beuren vóór de burgers minder koffie krijgen. Voor de invoering van dezen Ynaatregel is eenigen tijd noodig. zoodat nog niet bekend is, wanneer de koffie in café's vervangen wordt door surrogaat, dat van uitstekende kwaliteit zal zijn. Daar een verlaging van de melk- en suikertoewijzingen vooralsnog niet in de bedoeling ligt, zal het publiek zijn smakelijke kopje koffie niet behoeven te missen. THEE in café's Met de thee staat het er wat gunstiger voor Te zijner tijd zal worden bepaald in welke verhouding de theetoewijzingen tot die van koffiesurrogaat zullen wor den gebracht Aan het maken van theesurrogaat wordt niet gedacht. VLEESCH EN VET. Tot verlaging van het vleeschrantsoen in de restau rants zal niet aanstonds worden overgegaan, doch men moet er reke ning mede houden dat in den loop van den zomer de bestaande toewij zingen van vijftig gram per warmen maaltijd iets verminderd moet wor den. Omtrent de vetvoorzicning aan de restaurants is nog geen beslissing genomen Voorloop ig blijft de toestand dus ongewij zigd. VLEESCHLOOZE DAGEN. In ver band met de vleeschpositle over weegt de regeering de bepaling, dat voor alle eetgelegenheden. dus ook de broodjeszaken ed twee dagen per week zullen worden aangewezen, waarop geen vleesch of vleeschwa- ren, noch wild of gevogelte mogen worden verstrekt. Deze inrichtingen zijn dan aangew.zen op visch of vischconserven. Over dezen maatre gel zijn besprekingen nog gaande Van de zijde der bedrijfsgroep is er op gewezen, dat deze maatregel niet leidt tot beperking van het vleesch- verbruik, hoogstens tot een betere Operatie in alle guerilla-streken het eerste communioné vnn het CTriPksrhe leger over hef lente offensief tegen de guerillastriiders wordt verklank, dat de operaties on hevredigen le wijze voortging vinden en volgens plan vertonnen. Volgons een officieus berirht had de eerste botsing nlaats te Agrafa in midden-Griekenland. 4." kin. ten zuiden vnn Tnkkala. Volgens berichten uit Athene trekken 15.000 tot 20 000 min re. geeringstrocpcn on tegen 10,000 tot 15.000 floor de communisten ge'leide guerillastrij Iers in de hergen van Midden- en Noord-Griekenland. Men is van mooning, dat deze vcldtocIV bedoel,] is om eens en voor goed met de guerillnstrij Iers nf te reke nen F.en hooge wooidvoerder der Griokcche tegeering verklaarde: „Dit is de oorste belangrijk*» stan voor het herstel van Gnokenlnnd" Van het vooniitgecehovpnhoofd- kwartier te Larissa rukten soldaten in militaire auto's, gesteund door pantserwagens en vel lartillorie op naar de schuilhoeken der guorilla- strijders in de bergketens van den Olvmpiis. Ossa en Kamvoenia en het lage massief van den Pindus. Tcrzelf lertijd zetten torpedojagers, mijnenvegers cn landingsschepen "n verschei Iciip punten aan de Oost kust tnsschen Volos cn Katania voor een flankoperatic troepen aan land. Omstreeks twaalf uur werden te l.arissa kanonschoten gehoord. Verder is het grootste deel van de pas mof nieuw materiaal nitge. ruste Grieksche luchtmacht ingezet Deze week: Salarisverhooging dei- onderwijzers •In een le Nijmegen gehouden ver^aik-rmg van hel katholieke Onderwijzers Verhond deelde dr. Wesselings, als vertegen- \voord;gei van ('en minister van ()nderwi|s. Kunsten en Weten schappen mede, dat de Ko ningin nog deze week haar handteekening zal zetten onder het K.B. voor de nieawé salaris- regeling der onderwijzers. verdeeling van het verbruik. Het nut tig effect is evenwel, dat het publiek ziet, dat ook restaurants aan beper king onderhevig zijn. Welke dagen? Welke dagen vleeschloos zullen worden is nog niet bekend, maar de regeering blijkt bereid om de rege ling hiervan aan de bedrijfsgroep over te laten Dit opent de mogelijk heid om plaatselijke belangen te doen prevaleeren. Niet iedere ondernemer kan liet op eigen houtje bepalen, maar de zaak dient plaatselijk te worden geregeld. Restaurants en het daar aan wezige puhlick zullen streng ge controleerd worden op naleving van dit voorschrift. Omtrent de vettoewijzing valt op te merken, dat de patntes-frites-bak- kers, die in het Zuiden zulk een be langrijke plaats innemen, voortaan ook een vettoewijzing krijgen, welke echter voor een deel, maar niet ten volle in mindering komt op de be staande toewijzingen aan de restau rants. Nu namelijk is gebleken, dat er voorloopig niet aan te denken valt om vettocwijzingen uit te breiden en de zooeven genoemde groep nog niet aan de beurt kwam, wordt het wen- schelijk geacht haar te doen deelen in wat cr aanwezig is. jWeg met Franco!" j Volgens luisteraars in Bordeaux en omstreken werd do uitzen- 5 ding \an Radio St. Sebastiann (Spanie] op Paaschzondag plot- seling onderbroken. Daarna weerklonken de woorden: „Weg met Franco! Lang leve de vrije Bnskische republiek!" Volgens berichten van de Spaansche grens heeft een ver zefsgroep der Basken Zondag- middags to uur de bewakers j van het radio-station aangeval- j len en overweldigd om hun leu- 7e in den aether to kunnen doen j klinken 5 Het is onbekend of de aanval- Iers zijn ontkomen, maar de p<»- litie hi-^ft een groot a°ntal arres- i tat;es verricht onder mensehen. j die er van verdacht worden deel j j te nemen aan het verzet. Vol j gons de berichten hebben de go- f beurteil ts sen groote opwinding veroorzaakt in Guipuzcoa, de j Baskischft provincie, waarin St. Sebastiann is gelegen. De Gaulle heeft reeds resultaat Onder leiding van Jacques Sous- teIle. den woegervn minister van voorlichting, hebben ongeveer 20 hoofden van vaderlandslievende organisaties van het departement van den Nederrijn in de Elzas. den grondslag gelegd voor de stich ting van de ..Vereoniging van het Fransche Volk" die gpne-*nal De Gnu lie volgons critici, tot één over koepelende organisatie zou willen maken, zoo meldt A. P. uit Straatsburg. Vin de vereeniging. aldus de stichters, zouden alle Franschen vnn goeden wil lid kunnen wor den. ongeacht tot welke partij zij behooren. Lading van „Mayrover" verbeurd verklaard De gezagvoerder var. dc 394 ton gronte Rritsche vrachtboot „The Empire Mayrover" heeft verklaard, dat de N°derland- sche autoriteiten een aantal t< nneji suiker en sisal van de lading van het schip verbeurd hebben verklaard. Reëel inkomen mag niet meer dalen „We zijn nog ver verwijderd van de voorwaarden, die i>oodig zijn om te komen tot het welvaartspeil van 1040. Pat is niet onze schuld. dorh die der omstandigheden. Van ie landen, die dit welvaartspeil thans wel hebben, mag worden verwacht, dat ze voor onze moeilijkheden een open oog hebben Wanneet dip lan den in gebreke zouden blijven de kleine staten, die t°eh een grno'e rol hebben qesj.eeld bij het winnen van deti oorfng, bij te staan, dan iS er geen sprake van solidariteit tns schen dp volkerenaldus besloot dr heer W .1 .1 'idrrrssen voorzit ter van de Katho'irke Volkspartij gisteravond zijn rede, die hij hield in Amsterdam. Tegen dezen achtergrond moeten wij het loon- en pri.jsprobleem zien. Doen wij dit niet. dan voeren wij een sociale gangster politiek, die tegen, over land en volk niet verautwoord is. Economisch hezicn is de nabije toekomst uitermate donker. Vooral omdat Amerika, dat een groote markt en een veel grontere koop kracht heeft, een uitstekend pro- Reeds 35 staven in bagger gevonden Het is gisteren een goeden dag voor de Nederlandsche Bank ge weest, want de staaf goud. welke de baggermolen „De Schelde" naar bo ven bracht, is eerst door dertien en een paar uur later door nog tien ge volgd. Hedenmorgen was het aantal sta ven reeds gegroeid tot 35, in totaal 437'- k.g. goud. Het is gevonden in den Nieuwen Waterweg ter hoogte van het voormalige kruithaventje. Zaterdag 19 April zullen op het landgoed „Duinrell" te Wassenaar de eerste motorteiveinwedstnjden voor internationalen en seniores in dit seizoen plaatsvinden. Ruim honderdzestig Socmen in de n:ilinn'',,e kl0"- inzendingen De Nederlandsche deelne ming aan de Brusselsche Jaar beurs, die van 25 April tot 11 Mei in de Eeuwfeestpaleizen zal worden gehouden, belooft de grootste te worden sedert de bevrijding. Meer dan honderd collectieve inzendingen zullen geëxposeerd worden, terwijl ver der nog zestig Nederlandsche firma's en enkele particulieren aan de Jaarbeurs zullen deel nemen. lol de collectieve inzendingen belmoren o.in di,- op het gehipd van de scheepvaart, luchtvaart. reeindeliiigenverkeer. eleetrische apparaten mnchinehp/wv. staalron- strnetips. zware industrie, meubel industrie. nelinstallatifis. zilverwa ren, aart eyerk. t pierindustn», 'raf:selie industrie kunptnijverheid- De tentoonstelling van de zuivel producten zal worden ingericht :n hei paleis waar de oedingswaren geëxposeerd worden. Gndpr leiding van architect H .Molenaar uit Amsterdam zal het in- 'prieur vai liet negende paleis een geheel amler aanzien krijgen, waar bij Aalsmeersche bloemenweelde een belangrijke rol zal spöIen. Ook de tregang wordt feestelijk versierd met ren De directie der Jaarbeurs verleent bijzondere faciliteiten aan de Ne derlandscbn inzenders Zoo zullen voor dc voor de tentoonstelling in gevoerde goederen geen import- vergunningen worden geëischt. Gok voor de transacties, die op de Jaar beurs worden afgesloten, zal een bijzondere regeling gelden en liet op tentoonstellingsterrein aanwezi ge Belgische bureau der contingen ten en vergunningen zal zeer soepel zijn mef het verleonon van in- en uitvoerhew ijzen. De Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel, zal eveneens met een stand vertegenwoordig I zijn en de bezoekers met '"«•ad en daad ter zijde staan. Voor één week graan in Ruhrgebied De minister van landbouw en voedselvoorziening i;i den Duitschen staaf Nonrdriinlnn 1-Westfalen. Lub- ke. heeft verklaard, dat er thans graan voorraden vnop een wprk z.ijn, nu er sinds 24 Maart 6.000 ton per dag is ingevoerd, aldus meldt de Duitsche Nieuwsdienst. Naar Lubke ver Ier mededeelde, zullen de Veieenigde Staten binnen, kort 100.000 ton aardappelen zen den. terwijl ook leveringen uit Ne derland en Tsjechoslowakije zullen komen. luctie-apparnat bezit, zoodat onze export-mogelijkheden daarheen aan zienlijk zijn verminderd. In 1946 importeerden we ter waarde van 2.2 milliard gulden. Daartegenover stond een export van 0.8 milliard We hebbe.j daarmede een schuld op ons geladen waa'van de beteekenis steeds meer voelbaar wordt. Het feit, dat de \"e lerlaml- sellB regeering op ie Internationale Herstelbank een beriep heeft ge daan kan er op wjjzen. dat de lee. .lingsmogeliiklieden minder gunstig zijn geworden dan onmiddellijk na de bevrijding Wji zullen jus eon- curreerentl moeten exporteeren. Ons loon- en prijsniveau is dus aan gren zen gebonden. De K.V.P. heeft dc toon- 'en prijs politiek van de regeering aanvaard, doch zal dit in zooverre cn zoolang doen, dat het reeele inkomen van ons volk niet zal dalen. Zou dit wel het geval zijn, dan behouden wij ons voor ons standpunt ten aanzien van de regeeringspolitiek te herzien. Mory van Ravensbrück pleegt zelfmoord Carmen Mory, de „zwarte engel van Ravensbrück", die door het gerechtshof voor oorlogsmisdaden te Hamburg, wegens wreedheden bedreven in het concentratiekamp Ravensbrück ter dood veroordeeld werd, heeft in een gevangenis te Hamburg zelfmoord gepleegd, meldt het hoofdkwartier van het Britsche Rijnleger. Mory, die de Zwitsersche regee ring verzocht had stappen te doen tot verzachting van het vonnis zij was een Zwitsersche werd in een plas bloed in haar cel aan getroffen. Zij had haar polsen opengesneden en was doodge bloed. Carmen Mory is gestorven ter wijl men reeds besloten had haar executie uit te stollen. Toen de ge vangenisautoriteiten Mory de be vestiging van haar doodstraf voor lazen. nam zij het nieuws kalm on. doch later sneed zij haar pols slagaders door. Zij wist echter niet, dat het verzoek \an de Zwit sersche regeering om uitstel van haar erecutie was ingewilligd. De autoriteiten verklaarden, dat het niet gebruikelijk is, dat de docu menten. waarin de bekrachtiging of wijziging van het doodvonnis is vervat, nog andere mcdedeelingen bevatten. Carmen Mory zou later van het uitstel in kennis zijn ge steld. Citaten wijzen op falsificatie Dc „notulen" van Linggadjati. die in Elseviers Weekblad gepubliceerd zijn. blyken in ernstige en bedenke lijke mate onvolledig, onjuist en ten dentieus te zijn als men ze verge lijkt met de offieieelc notulen. Dit verklaart minister Jonkman naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Van Der Feltz. Als bewijs daarvan heeft hij twee stukken ter vertrouwelijke kennis neming door de Tweede Kamer doen opstellen: ten eerste: de publicatie van Else vier vergelijkend met den werkelij- ken tekst: ten tweede: een drietal voorbeel den van de wijze, waarop Elsevier deze notulen citeert, welke aan fal sificatie moet doen denken, aldus mr. Jonkman. Hij acht het begrijpelijk, dat op grond van deze z.g. onthullingen uit niet voor publicatie bestemde en on volledig, onjuist en tendentieus weergegeven notulen onrust en wan trouwen in het land is ontstaan. ANNEXATIES AAN DE ORDE JE vier ministers van buitenlandsche zaken hebben gisteren de kwesties van herstelbetalingen cn de economische cn politieke eenheid laten rusten, en begonnen aan een nieuw agenda punt: Duitschlands grenzen. Marshall stelde voor de Duitsch- Poolsche grens thans definitief te regelen. Molotof protesteerde echter, omdat volgens hem de Oostelijke grenzen reeds te Potsdam waren vastgesteld. Commissie voor Poolsche cisehen? Marshall stelde voor een grens- cornmissic voor Duitschland in te stellen, dio over de volgende pun ten aanbevelingen zou moeten doen: 1. Herziening van de vooroorlog- sche Duitsch-Poolsche grens, wel ke herziening voor Polen compen satie zal moeten beteekenen voor het aan de Sow jet-Unie afgestane gebied. 2. Een doeltreffende economi sche regeling, dio zal moeten waarborgen, dat do ruwe grond stoffen en zware industrieole hulp bronnen vin het eventueel hij Po len te trekken gebied, voor zoover zij vitaal zijn voor dc Europee- sche economie, in de Europeesche behoeften zullen voorzien, waar bij echter in het bijzonder met Polen rekening zal moeten wor den gehouden. Marshall zeide. dat deze com missie onder leiding van de plaatsvervangers zal moeten func- tionneeren en «arnongcsteld zou •moeten worden uit vertegenwoor digers van de Sowjet-Unie, Enge land, de U.S.A., Frankrijk, Polen en een aantal andere geallieerde staten, die door den Raad van Ministers dienen te worden aan gewezen. Marshall zeide van meening te zijn. dat het zuiden van Oost- Pruisen en Opper-Silezië Poolsch moeten worden. Hij wees er op. dat de overige gebieden die voor loopig onder Poolsch bestuur staan, een overwegend agrarisch karakter hebben en in een vijfde \an de Duitsche voedselvoorzie ning voorzagen. Als Duitschland zou worden gedwongen dit voed sel voortaan uit het buitenland te importeeren. zal zijn economie nog sterke- moeten worden geïn dustrialiseerd, wil het land niet geheel verarmen. Reeds geregeld? Molotof bracht nis het stand punt van de Sowjet-Unie naar vo ren. dat de Poolseh-Duitsche grens te Potsdam definitief geregeld is, doch zoowel Bevin als Marshall legden er den nadruk op, dat dc tekst vin de overeenkomst van Potsdam duidelijk maakt, dat de definitieve beslissing over de grenzen op de Duitsche vredes conferentie zal worden genomen. Bid lult poneerde den Fran- schen eisch, dat, welke proce dure ook zal worden aan vaard, cr geen bestudeering van territoriale herzieningen in commissies zal plaats vin den zonder de volledige deel neming der onmiddellijk be trokken landen. Bidault ver klaarde, dat do territoriale eischen van Tsjecho-Slowa- kije, België, Nederland, Lu xemburg en Frankrijk door veiligheidsoverwegingen en door hot gerechtvaardigd ver langen om hun door den oor log getroffen landen verder op te houwen zijn ingegeven. Bidault stelde voor, dat do mi nisters d( eischen \an Duitsch- land's buurstaten zouden bestu- docrcn en na een eerste uitwisse ling van gezichtspunten beslissin. gen in principe zouden nemen, waarna de deskundigen met de gedetailleerde uitwerking vnn de beslissingen kunnen worden be last. Daders van eerste inbraak gepakt Het onderzoek van de Venlosche politie naar de Duitschers, die vorige week op een nacht een winkel Venlo plunderden, heeft succes ge had. Er werd contact gezocht niet de Duitsche politie, die er in slaagde in het Duitsche grensdorp Herungen twee Duitschers te arresteeren, die nog in het bezit van een gedeelte van de buit waren Twee andere perso nen wisten te ontkomen met achter lating van goederen, welke eveneens in het winkelgebouw waren opgesla gen. Inmiddels zijn cr weer nieuwe dief. stallen ..gepleegd, waarvan eveneens mag worden aangenomen, dat ze door Duitschers gepleegd zijn. Bij 'n firma te Venlo werd een vrachtauto met groente weggehaald, welke later nabij de grens in een greppel gekan teld werd teruggevonden. Er was niets ontvreemd, blijkbaar zijn de dieven op het laatste moment ge stoord in hun voornemen om de ge stolen auto naar hun Heimat te voe ren. Eveneens te Venlo werden twee kannen melk ontvreemd, de kannen w erden op Duitsch grondgebied weer teruggevonden. Soetan Sjahrir de Indonesische pre mier, begroet na zijn aankomst op het vliegveld New Delhi zijn echt genoot e, die hij twaalf jaar niet gezien had. (P.) „Het kabinet-Schermerhorn was een autoritaire regeering! Zijn bewind heeft slechts weinigen kunnen bevredigen. Ilct is be kend, dat vele oud-SDAP-ere zich in de burgerlijk geworden P. v. d A. niet thuis voelen. Dit is eveneens het ge\al met hen. die de Christelijk-Historische Unie hebben verlaten om zich te scha len in de gelederen van dc P. v. d. A. De voorzitter. Koos Vorrink, tracht met ..pamfletten Ia Goeb- fccls" zijn partij van den onder gang te redden". Dit zijn enkele citaten uit de rede, die de heer H. W. Tilanus ei*termorgen bij de opening van de algemeene vergadering van de CHU. hield. „Ons standpunt", zoo vervolgde spreker. ..is dat vin ..loyale oppo sitie". Wij willen steun aan de regeering verleenen voor zoover dat mogelijk is, geen oppositie voeren omdat we geen regeerings- partij zijn. Bandoeng hoofdstad? Volgens Radio Djokjakarta heeft president Soekarno den wenscb te kennen gegeven Bandoeng tot hoofdstad van de Indonesische Re publiek te maken. Korfoe-mijnenkwestie naar Gerechtshof Albanië heeft in -den Veiligheids raad verklaard, dat het weigert zijn geschil met Groot-Brittannië over het leggen van mijnen in de straat van Koifoe aan het internationaal gerechtshof voor te leggen, omdat het van meening is, dat Engeland's klacht ongegrond is. Met acht stemmen voor en twee onthoudingen besloot de raad do Britsche klacht tegen Albanië aan het internationaal gerechtshof voor te leggen. China, de USA, Australië. België. Brazilië, Columbia, Frankrijk en Syrië stemden voor. Polen cn do Sovjet-Unie onthielden zich van stemming, doch dc laatste maakte geen gebruik van het veto. Mc Kereth zal bezoek aan Soekarno brengen De Britsche consul-generaal te Batavia, Mc. Kereth. zal binnen kort een beleefdheidsbezoek bren gen aan Soekarno. Van de zijde van het Britsche consultaat is aan Anota medege deeld, dat dc Indoresische presi dent den wcnsch te kennen heeft gegeven McKereth persoonlijk te ontmoeten. De woordvoerder wees erop, dat dit bezoek het logisch ge volg is van de verklaring, van Attlee, waarin werd aangekondigd, dat dc Britsche regeerng op dezelf de wijze als de Nederlandsche over wil gaan lot de feitelijke erkenning der Indonesische Republiek. Deensche toiletzeep voor de kleintjes Bonncnlüst voor het tijdvak van 13 t/m 26 April. BONKAARTEN KA, KB, KC 705 a01 brood: 800 gram brood a02 brood: 400 gram brood a01, a02 boter: 250 gram marga rine of 200 gram vet a01 melk: 4 liter melk nO::, a05 melk: 7 liter melk a01 vleesch: 100 gram vleesch a02 vleesch: 300 gram vleesch a01 algemeen: 200 gram kaas a03 reserve: 1G00 gram brood a04 reserve: 200 gram kaas a06 reserve: 800 gram brood BONKAARTEN KD. KE 705 (serie A.) a11 brood: 800 gram brood a11 boter: 250 gram boter a12 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet a13. a15 melk: 12 liter melk a—11. a—12 vleesch: 100 gr vleesch a11 algemeen: 100 gram kaas a13 reserve: 800 gram brood a14 reserve: 90 gram Deensche toiletzeep (voorinlevering) a16 reserve: 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits BONKAARTEN MA. MB. MC. MD, ME. MF. MG 705 (bijz. arbeid, a s moeders cn zieken) (serie A.) a21 brood: 800 gram brood a21 boter: 250 gram boter a22 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet a21 melk: 5 liter melk a22 vleesch: 100 gram vleesch a21 vleesch: 300 gram vleesch a21 kaas: 200 gram kaas a21 eieren: 5 eieren Op 17 April zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen cn tabak. Bon a14 reserve voor Deensche toiletzeep moet uiterlijk op 19 April a s. bij een detaillist in zeep worden ingeleverd Aflevering der zeep zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Scheerzeep Bon „Tabak 2 reserve" der tabaks- kaart is aangewezen voor het koo- pen van 50 gram scheerzeep of 100 gram schcercreme of 400 gram snelscheercremc. Mannelijke personen van 18 jaar cn ouder, die niet in het bezit van een tabaksknart zijn, moeten zich onder overlegging van bun tweede distributie-stam kaart tot den plaatselijken distributie dienst wenden, welke hun een rant soenbon voor scheerzeep zal uit reiken. Acht man in arrest In kampen votn politieke de linquenten in de mijnstreek is een niet gering geval van fraude ontdekt. Reeds geruimen tijd deden geruchten over ernstige ongeregeldheden de ronde. De gedelegeerde van den directeur- generaal voor de bijzondere rechtspleging te Heerlen, mr. H. Doppler, die sedert korten tijd niet deze functie is belast, heeft direct bij zijn ambtsaanvaarding, na overleg met verschillende politie-autoriteiten, opdracht ge geven te onderzoeken in hoe verre deze geruchten gegrond waren. Na een langdurig onderzoek is de politie er thans achter gekomen, dat de geruchten over verduiste ring van voor dc kampen bestem de goederen en levensmiddelen ge grond znn. Aanzienlijke hoeveelhe den goederen zyn uit de kampma gazijnen achtergehouden. Door fic tieve opgaven, waardoor meer goederen konden worden verkre gen dan voor het werkelijke aan tal gevangenen noodig was en door niet of niet volledige uitrei king der voor distributie beschik bare kwanta heeft men flinke hoeveelheden goederen kunnen ver duisteren. Een aantal personen, w.o. het hoofd van de kampen-distribu tie in de mijnstreek, de chef- inkooper, een tweetal adjunct kampcommandanten. de be heerder van het centrale kamp magazijn, personeel van den staf der kampen en een kruide nier zijn gearresteerd. Verdere arrestaties kunnen worden ver wacht. Het onderzoek in deze zaak zal, naar men aanneemt, nog meer on geregeldheden aan het licht bren gen. Palestina begin Mei in Assemblée net hoofdkwartier van de UNO mankt officieel bekend, dat reeds 14 landen met het houden van een bijzondere Algemene Vergadering voor de Palestijnsche kwestie ac- coord gaan. De goedkeuring van nog 14 lan den, die noodig is voor do vergade ring kan worden gehouden, wordt in het begin van do volgende week verwacht. Deskundigen van de UNO geloo- von. dat de bijzondere Algemeene Vergadering in de eerste week van Mei zal kunnen worden gehouden. nz-iri'ja.A1 Ü.Ü2-'~-.r"aaagrjBcth Temperatuur stijgt Weersverwachting van Dc Bdl, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond Des nachts iets minder kOud, dorh opnieuw op vele plaatsen nachtvorst, vooral in het Zuid- - Oosten van het land. Plaatselijk I ochtendmistOverdag overdnj- i vende wolkenvelden. Overwe gend droog weer en iets zach- ter dan vandaag. Zwakke tot matige wind tusschen Zuid-West m Zuid. Donderdag 10 AprilZon op 5-57, oJidcr 19.27; maan op O.OUI ondei 8.03.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1