DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C 3 DOELMATIGER BESTRIJDING VAN CORRUPTIE De Saar bij Frankrijk? Landstormer vermoordde een gewonden piloot Speciale parketafdeeling is reeds haar werk begonnen Mr. Overbeek heeft de leiding Deviezennota laat op zich wachten Moord uit jaloezie Gevallen onder sloopershand Bevin: Westelijke buurlanden moeten, worden gehoord over Ruhrgebied Geen verklaring voor zijn daad Sjahrir terug in Batavia Doodstraf geëischt tegen jeugdigen oorlogsmisdadiger uit Drente Belgische Dakota verongelukt Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 11 April 1947 Nr. 616 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER EEN na-oorlogsch verschijnsel, dat in vele kringen verontrus ting heeft gewekt, is het feit, dat er onder de personen, die in overheidsdienst zijn, worden aangetroffen, die blijk geven niet de ambtelijke onkreukbaarheid te bezitten welke men vanouds bij ambtenaren gewend was. V-vschillende gevallen van fraude op ambtelijk geöied zijn reeds geconstateerd en de volksmond praat van corruptie op grootere schaal, dan tot nu toe door de justitie werd achterhaald."Deze ongewenschte toestand heeft den minister van Justitie doen besluiten aan de bestrijding van de ambtelijke corruptie zeer bijzondere aandacht te schenken. Hij heeft hiertoe een speciale parketafdeeling in het leven geroepen die alle cor ruptiegevallen zal behandelen. Dit wil niet zeggen, dat tot nu toe de betrokken politieele en justitioelc instanties in hun taak te kort geschoten zouden ziin, doch slechts dat er naar ge streefd za 1 worden de opsporing en vervolging op dit gebied aan doel matigheid te doen winnen. De taak van de nieuwe parketafdeeling is, het on derling verband op te sporen, dat mogelijk in deze zaken te vinden is. leiding te geven aan het opsporingswerk en de re geering voor 'e lichten betref fende eventueele maatregelen tor bestrijding van de corruptie langs anderen dan strafrechte lijken weg. Deze afdeeling zal een overzicht kunnen krijgen Man den omvang van de corruptie en zoodoende oc- ter ziin uitgerust tot het opsoo-cn van die gevallen, waar ingrijpen vereischt is. dan door de plaatselijke instanties kan geschieden Zij heeft, als orgaan van het Openbaar Mi nisterie. uitsluitend een opsporende, vervolgende en adviseerende 'aak De corruptiegevallen zullen, even als voorheen, aan den gewonen rech- tei tei berechting worden voorge legd. Eigen recherche w Deze gespecialiseerde corruptie- afaeeling is thans met haar werk zaamheden begonnen. Organisato risch maakt zij deel uit van het par- ke' van den Officier van Justitie t^ 's-Gravenhage. Met de leiding is de substituut-officier van Justitie, mr. W H. Overbeek. belast Haar bu reau is gevestigd Raam weg 20 Zij heeft de beschikking over eigen rijksrecherche. Men vcstirrt er de aandaent op. dal het publick dc bestrijding van Vertegenwoordiging der Republiek Verschil van opvatting over Linggadjati De correspondentie tusschen de commissie-generaal en de Indonesische delegatie, die op 13 en 17 Maart aan de leden van Eerste en Tweede Kamer is toegezonden, is thans met toe stemming van beide delegaties gepubliceerd. "In twee der brieven de andere hebben betrekking op de interpreta tie-Jonkman doch bevatten geen nieuwe gezichtspunten treedt een verschil van opvatting aan den dag. dat de delegaties hebben met betrekking tot de buitenlandsche vertegenwoordigers van de Repu bliek. Sjahrir blijkt een brief van prof. Schermerhorn, handelend over den uitleg van artikel 15 van Linggad jati. aldus te hebben begrepen, dat de Indonesiërs die op voordracht van de Republiek in den buitenland- schen dienst zouden worden opge nomen, ook de republiek zouden vertegenwoordigen en vraagt daar over in een brief aan prof. Scher merhorn van 20 November 1916 na deren uitleg. Dr. Van Mook ant woordt vijf dagen later daarop, dat de bedoeling van het genoemde ar tikel is, dat deze Indonesiërs voor eerst zullen worden opgenomen in den buitenlandschen dienst van hot koninkrijk en dat een ver tegenwoordiging in strikt inter nationalen zin eerst mogelijk 7?.l 1 v/orden wanneer de Vereenigde Staten van Indonesië zullen zijn Tot ttar.c gekomen. Staatsmijnen koopen nieuwe machines De Staatsmijnen hebben in Enge- j land \erschcidene nieuwe machines I besteld tot een totale waarde van ,;vijf millioen gulden. Daardoor zul len zij over eenigen tijd kunnen be- 1 :tschikkcn over een installatie, die uit waterstof en stikstof ammoniak lean maken, welke een jaarlijksche capaciteit van ongeveer 180.000 ton ammonium-sulfaat (een kunstmest- soort) heeft. Voor de verhitting van een nieuwe cokes-batterij is een ♦vergassingsinstallatie besteld. Be-de 1 installaties zullen rond vijf honderd Jton cokes per dag gebruiken. Toestand roerig' Algerië m De Fransche auto •iteu verster- Ken troepen en politie in 't bergach tige gebied Kabvlie tusschen Al- urs en Constantine. waar Messali Hadj de Arabische Nationalistische leider, een verkiezino,sranim"no houdt. Men noemt den toestand „roerig" Uit Parijs werd gemeld. dat Frankrijk overwoog „elemen- taire verdedigingsmaatregelen" te I nemen door Messali Hadj het beleg gen van openbare vergaderingen te verbieden. corruptie zeer kan vergemakkelijken door terstond aangifte te doen, wanneer het kennis krjjgt van een fieval van ambtelijke omkoopbaar heid of onrechtmatige be voorde el in g van personen in overheidsfunctie? Behalve bij de plaatselijke politie on justitie kunnen klachten en mc- ciedeelingcn ook worden inged >ua bij bovengenoemde parketafdeeling liet is van belang, dat de kluhTon zoo nauwkeurig en uitvoerig moge lijk- worden opgesteld. icmve zaken lie A N.P. had een kort ond-i- houd met mr. Overbeek Deze l:on o\er den omvang van de amo'-duKC corruptie nog niets mcdedeelen. De cooupticzaken immers gaan op 't oogenblik nog schuil onder rl groote massa strafzaken. Alleen van de nieuw op te zetten zaken zal de substituut-officier kennis nemen, waar noodig ingrijpen èn de zaak lot zich trekken. Het is dus niet de bedoeling werk over te nemen waar- De door het uitblijven van de tit viezennota van minister Lief- tinck onzekere toestand zal nog we! eenigen tijd aanhouden, wsnt pas 1G April zal deze nota in d u ministerraad worden behandeld Sommige deskundigen meene.k dat liet doop Financiën gohosch,Cjn stormscin meer onrust heef! to- wecggejji nrlit dan noodig ware Men vreest daarvan ernstige ere volgen en acht een duidolijUe ver klaring van minister Lioftin.ck. cycjitneol nog vóór de nota; nood zakelijk. liet bericht, dat het departement van Oorlog een order voor veertig vliegtuigen aan de Amerikaan- sche vliegtuigindustrie heeft gean nuleerd, en dat ook de order aan de Ncderlandsche vliegtuigindu strie voor een aantal vliegtuigen met Amerikaansche motoren is in getrokken. heeft in vele kringen voldoening gewekt. Eerste aardbeien f 2.50 per stuk De eerste aardbeien 7ijn vorige weèk in het Westland ter veiling verschenen. De grootste brachten een rijksdaalder per stuk op en de kleinste een gulden. Deze primeurs zijn met veel zorg en kosten onder verwarmd glas gekweekt en de hoeveelheid er van is nog zeer ge ring. Blum zal getuigen in Buchenwald-proces Vandaag wordt te Dachau het proces geopend tegen 31 Nazi-func tionarissen van het concentratie kamp Buchenwald. Deze persoc.cn zullen door een Amcrikaansch mi litair gerechtshof worden berecht beschuldigd van misdaden tegen de mensehelijkheid. O.a. zal getuigenis worden afge legd door Leon Blum, die in dit kairip gevangen heeft gezeten. Het proces zal naar verwachting twee maanden duren cn is het eerste tegen de bestuurders van een van Duitschlands grootste en bekend ste moordkampen, waar 51.000 per sonen zijn omgekomen. Onder deze personen bevindt zich prins Josias zu Waldeck, die naar men gelooft de eerste Duitscher van koninklijken bloede is, die we gens oorlogsmisdaden terecht staat. Hij wordt beschuldigd van het be vel geven toi „doodcnmarschcn" ten tijde van de vorderingen der geallieerden cn het veroorzaken van den dood van honderden zwakke gevangtnen. De mysterieuze man van het pro ces is Edwin Katzen-Ellcnbogcn, een Amerikaan van geboorte. Hij beweert achtereenvolgens een Brit - sche en Tsjechische dokter en Deensche psychiater geweest te zijn. Groote textielfraude in Enschede Een textielfabrikant te Haaksbor gen cri twee procuratiehouders van een der grootste textielfabrie ken le Enschedé zijn in arrest gc- stcld. daar zii door diefstal van garens iri staat waren, duizenden i u tors st"f ti* vervaardigen, w o '2:000 m. vitiage, die ..zwart" in i. handel werd gebracht. Me| de/c transacties werd onge le. r t 2a 000.verdiend. De tex tielfabrikant. in wiens nadeel de goederen zijn ontvreemd, gaat vrij uit. t voor de normale instanties zeer goed berekend zijn. Ook de zaken, waarin het opsporings- en vooronderzoek voortaan gecentraliseerd zijn. wor den voor de gewone rechtbanken gebracht. In deze zaken zal mr. Overbeek echter zelf overal in het land als ambtenaar van het Open baar Ministerie optreden. Pool schoot vrouw en medeminnaar neer De 35-jarige Poolsche kor poraal Zygnuint Goelawski uit liet Engelsche be7ettingsleger van Duitschland, die Donder dag voor de Amsterdamsche rechtbank terecht stond, onder hield sedert dc bevrijding nau we relaties met een slecht bekend staande 29-jarige Am sterdamsche vrouw, Trims van Poppel, wier echtgenoot, een zekere Kramer, een politiek delinquent is. Ook de vrouw zelf schijnt Duitsch gezind te zijn geweest. Dc vrouw had in November j.l. den Amsterdamschen bloemenkoop- man C. J. Liefveld ontmoet cn liet den korporaal in den steek. Kort daarop liep mei. Van Pop- pel in gezelschap van haar vriend door de Mesdagstraat. Goelawski was daar en sprak bei den aan. Een minuut later trok hij hevig opgewonden zijn revolver en loste vijf schoten, waardoor Lief veld en Truus van Poppel neer stortten. Dc vrouw overleed drie kwartier latex-. Liefveld herstelde echter na een operatie van de drie wonden, die hij had opgeloopen en stond als getuige A charge voor de recht bank. In een uitvoerig requisitoir schet ste de officier van justitie, mr. H. A. Wassenbei-gh, den innerlijken strijd, dien verdachte heeft moeten voeren voordat hij tot zijn daad overging. Zijn noodlot is hot ge weest. dat hij deze vrouw heeft ont moet. I-Iet was geen liefde van een oogenblik geweest. Deze verdachte is oen getrouwd man en uit dien hoofde had hij zich feitelijk niet met andere vrouwen mogen be moeien. Wij moeten er rekening mee houden, dat deze jongeman 7 jaar van zijn familie gescheiden is geweest en al dien tijd in le vensgevaar heeft verkeerd. Mr. Wasscnbergh achtte dus ver zachtende omstandigheden aanwe zig. maar zei, dat hij voor deze ern stige feiten toch acht jaar moest eischen. Appel- en perenstroop zonder bon De minister \an Landbouw. Vis- scherii en Voedselvoorziening heeft besloten, dat appel- en perenstroop van heden af zonder bon mag wor den verkocht. Gewone stroop blijft alleen verkrijgbaar op den jam- suikerbon. De winkeliers moeten hun voorraad appel- en peren- stroop hij de plaatselijke distribu tiediensten opgeven. MUNT drie der Moskousche agenda (Duitschlands grenzen) schijnt meer kans op resultaten te geven dan de problemen der herstelbetalingen die de ministers thans voorloopig onopge lost hebben gelaten. Over de Fransche voorstellen tot annexatie van het Saargebied waren Bidault, Bevin en Marshall het eens. Alolotof wilde echter de andere standpunten eerst hestudcercn voor hij de Russische zienswijze zou bekend maken. Verder spra ken de ministers over het Ruhr"ebied cn het Rijnland en de annexatie-eischen van Duitschlands Westelijke buren. Groot-Brittannië vóór Woensdag is de schoorsteen van de vroegere Centrale verwarming der HoÜtind-Amerika/ijn te Rot'er dam onder sloopershand en gevallen. Zes gespierde arbeiders zijn vele uren bezig gewest om met behulp van mokers, beitels en koevoeten een gat te hakken aan den voet van de dikke pijp. Verzijl en Posthuma eervol ontslagen Prof. S. Posthuma en prof. mr. L H. W. Verzijl zijn eervol ont heven van hun toevoeging als adviseurs aan de commissie-ge neraal. EERT KAMI ES. een landstormer, stond EEN NIEUW TANDEM-ZWEEFVLIEGTUIG werd dezei dagen voor het eerst te Rochester in Engeland gedemonstreerd. Dit nieuwe type, de Short Nimbus, heeft lage vlèugèls, dubbele besturingsapparaten, remmen en kan zoowel door vliegtuigen als door kabels van den grond worden gestart. De dubbele sluurorganen bieden de mogelijk heid van praeiische instructie tijdens de vlucht. Donderdagmiddag is Sjahrir uit Nieuw Delhi te Batavia terugge keerd. Dc mogelijkheid bestond al dus Sjahrir dat hij zich naar Djogja zou begeven. De terugkeer van Sjahrir zal de spoedige hervatting van de bespre kingen tusschen de commissie-ge neraal en dc Indonesische delegat e mogelijk maken. Op een na zijn aankomst te Ba tavia gehouden persconferentie, waar ook de repuhlikeinsehe minis ter van economische zaken. dr. A. K. fiani. aanwezig was, heeft Sjah rir verklaard, dat er geen concrete resultaten \an do besprekingen met de andere regeeringen te melden waen maar dat de gesprekken slechts het karakter van een ge- dachtenwisseling droegen. Er wa ren geen off ïcieele besprekingen over diplomatieke vertegenwoordi- A CHT Amerikaansche piloten stortten op den ISen September 1944, den tweeden dag van de luchtlandingsoperaties bij Arnhem, met hun defecte bommenwerper neer in de omgeving van Rhenen. Drie van hen bereikten ongedeerd den grond; zij konden worden gered. Een vierde, de lichtgewonde Eastman, kwam om het levert, nadat een Nederlandse/te oorlogsmisdadiger hem laag hartig had beschoten. wonden Eastman aan dien hij ge vangen nam. Bij liet zien van liet lichaam van de Jong een vriend van verdachte schoot Kamies zijn automatisch pistool leeg op den arge- loozen piloot, die na een schot in den hals, vrijwel oogenblikkelijk overleed. Dit feit gaf de SS-onderofficier toe, hoewel hij geen verklaring voor zijn daad kon vinden. Het antwoord op een desbetreffende vraag van den president, mr. de Boer, bleef hij der halve schuldig Wel gaf hij een eeni- germate volledig verslag van zijn diensttijd bij den Landstorm. In 1943 werkte hij in Zeeland voor de O.T. Aangezien hij geen verlof kon krijgen om naar Drente te rei zen, sloot hij zich aan hij den Land storm. Na vier maanden teekende hij vrijwillig een nieuwe verband-acte om opgeleid te worden voor onder officier. „Op eigen houtje Zijn onderdeel was in de laatste maanden van den oorlog gelegerd in de Betuwe, waar Kamies in de voor- ste linies in Tiel en Lienden vocht tegen de Geallieerden Later werd de compagnie overgeplaatst naar Rhe nen, Veenendaal, Apeldoorn en ten slotte weer naar Rhenen, waar de manschappen na de capitulatie in ge vangenschap gingen. De proc.-fisc., mr. Drabbe, herin nerde nog even aan de „op eigen houtje" georganiseerde persoonsbe wijscontrole van verdachte in de Betuwe. Een landgenoot, die niet in het bezit bleek te zijn van geldige papieren, trachtte te ontkomen, doch na een salvo uit het pistool van Kamies gaf hij zich over, waarna hij aan de Duitsche autoriteiten werd uitgeleverd, In zijn requisitoir merkte mr. Drab be op, dat gevoelens bij de behan deling van deze zaak, zooveel moge lijk moesten worden uitgeschakeld. Zelfs bij objectieve beschouwing kon de proc-fisc. slechts een straf eischen hij had de eer de doodstraf te requi- reeren. Het Hof zal op 24 April uitspraak doen. Drentsche voor dit misdrijf, gistermiddag voor het Utrechtsche Bijzondere Gerechtshof terecht. Als Unterscharführer kreeg hij op den bewusten dag van zijn commandant opdracht om een onder zoek in te stellen naar het neerge schoten toestel, waar een andere SS-er, de long, reeds was gesneuveld na een schermutseling met de be manning. Kamies patrouilleerde met een tien tal ondergeschikten in de omgeving van de plaats waar men de long het laatst had gezien. Daar trof hij den aan het hoofd cn het bovenbeen ge- gingen van de republiek gevoerd- Inzake do riptleveranties waren, zoo deelde Sjahrir mede, eenige be sprekingen gevoerd over de verhoo ging van den prijs der goederen, die in ruil voor de geleverde rijst in India zouden worden gekocht. Sjahrir zeide tevens, dat een Voor- Indische delegatie ter bestudeering van de handelsmogelijkheden in de republiek verwacht kon worden. Het hclangrijkste resultaat van de conferentie te New-Delhi was naar Sjahrirs meening de omstandigheid, dat verschillende daar vertegen woordigde landen tot de ontdek king gekon.en zijn, dat vele hunner nationale problemen heelemaal niet zoo t> pïscli nationaal zijn, maar moeten beschouwd worden in sa menhang met soortgelijke vraag stukken in andere Aziatische lan den. Sjahrir verklaarde ten slotte geconstateerd te hebben, dat de Indonesische republiek in de andere Aziatische landen groote populari teit geniet. annexaties Bidault verklaarde, dat de Fransche regccring onverschillig staat tegenover een constitutie van het Rijnland als een staat of ver scheidene staten. Op voorwaarde, van bezetting door de geallieerden mogen de in het Rijnland gevormde staat of staten volledige economie bezitten. Het Rijnland moet perma nent worden bezet en politiek cn economisch van dc rest van Duitsch- land worden gescheiden. Bidault vatte vervolgens het Fran sche standpunt ten aanzien van het Ruhrgebied samen. De eigendommen van de kolenmij nen en gieterijen moet aan de Ver- eonigde Naties worden overgedragen. Het bestuur er over moet worden toevertrouwd aan vertegenwoordi gers van de voornaamste betrokken mogendheden de fier bezettende mogendheden en de nabuurstatm van het Ruhrgebied wier economie voor het grootste deel van de ex ploitatie van het Ruhrbékken af hangt, te weten België, Neder land en Luxemburg. De distributie van steenkool cn staal moot door een internationaal bureau worden geregeld. Andere standpunten Bevin gaf een overzicht over de vorige bijeenkomsten over Duitsch lands politieke toekomst. Attlee en Bevin hadden le Pots dam le kennen gegeven, dat zij dit een probleem achten, dat slechts op langen termijn zou kunnen worden opgelost en dat men zich op de hoog de moest stellen van de standpunten van Frankrijk. België en Neder land alvorens er een besluit kon worden genomen. Ten aanzien van de Ncderland sche eischen tot grenscorrecties verklaarde Bevin. dat. toen Ne derland bezet was en door over stroomingen geteisterd, Engeland dc hoop had uitgesproken, dat deze eischen in gunstigon zin in overweging zouden worden ge nomen, indien en wanneer Ne derland zou besluiten territoriale eischen te stellen, ofschoon men zich niet aan bepaalde afspraken had laten binden. M o 1 o t o f zeide de verklaringen van Bidault cn Bevin van groot be lang te achten. Hij wilde eerst Vrij dag, na bestudeering dezer verkla ringen. het Russische standpunt be kend maken M a h a 11 verklaarde, dat de USA bereid zijn de economische as pecten van het Ruhrvraagstuk in oogenschouw te nemen onder voor behoud. dat geen ingrijpende beslui ten genomen kunnen worden, voor dat de raad van ministers de kwestie van beveiliging tegen het gebruik van de productie van het Ruhrgebied Geringe tegenstand in Griekenland Het communiqué van het leger in Noord-Griekenland zegt. dat dc rcgceringstroepen overal cle gestel de doelen hebben bereikt. Dc ge ringe weerstand kon overal worden gebroken. Volgens officieuze berichten uit Larissa in Midden-Griekenland zijn 600 man Gricksche luchtlandings troepen op verschillende punten in Thcssalie neergelaten. In Zuid- NVcst-Grickenland zouden 100 op standelingen zijn gedood, 70 ge wond en 70 gevangen genomen na een strijd van twee dagen. Schacht vond Hitier niet sympathiek... Schacht, die thans voor een zuive ringsrechtbank terechtstaat, heeft verklaard, dat hij een groote tegen stander van de ideeën van Hitier was. Hij zou liever een ander aan cle macht hebben gezien. Ook per soonlijk was Hitier hem onsympa thiek. Hij had nooit kunnen geloo- ven, dat Hitler met 196 zetels in den rijksdag de absolute macht zou kun nen verkrijgen cn evenmin, dat (le democratische politici zoo weinig moed aar. den dag zouden leggen dat zij hun partijen ontbonden en Hitier de macht in handen gaven. Groot kampeercentrum bij Apeldoorn? Indien de gemeenteraad zich met dc plannen kan vereenigen zal Apeldoorn in het aanstaande sei zoen over een uitgestrekt gemeente lijk kampeercentrum beschikken. Het daarvoor gekozen terrein heeft een oppervlakte van 135 H.A. en is gelegen in het fraaie Spelderholt, tusschen Beekbergen en Ugchelen, ten Westen van den grooten weg Apeldoorn—-Arnhem. Met de drie groote buitensport-vcreenigingen de Ned. Jeugdgemeenschap (Stich ting Kampvreugd" te Amsterdam) den A.N.W.B. cn de Ned. padvin ders zijn onderhandelingen gaande. De Vereeniging voor Internatio naal Jeugdverkeer te Leiden heeft voor de maanden Juni, Juli en Au gustus beslag weten te leggen op iet jeugdhuis „De Lichtboei" te Noordwijk aan Zee. Het is de bedoe ling, dat dit een centrum zal vor men van internationaal vacantie- verkeer. Men houdt rekening met de komst van Belgen, Denen, Engel- schen en Zwitsers. Telefoonstaking in USA duurt voort De hoop op een spoedige beëin diging van de Amerikaansche tele foonstaking is vervlogen, nu de po litieke commissie der vakvereeni- ging het aanbod van de maatschap pij betreffende arbeiders in liet te lefoonbedrijf onbevredigend acht. De vakvereeniging acht een landdu. rige staking thans onvermijdelijk cn overweegt om aan de regeering te erzoeken als laatste redmiddel het beheer van de telcfoonindustrie tot zich te trekken. AFP meldt uit Newark (New Jersey) dat hevel is gegeven, over te gaan tot arrestatie van drie lei ders van het vakverbotfÖ van tele fonisten in New Jersey wegens ïd- breuk op de stakingswet. voor militaire doeleinden door een herleefd Duitschland heeft bespro ken. Hij stelde voor om over het vol gende voorstel tot overeenstemming te komen. Het Sanrgebied met ziin grenzen van voor den oorlog ann cle jurisdictie van den geallieerden be stuursraad te ontnemen cn aan het allcenbcstuur van Frankrijk toe te vertrouwen. Een commissie van des kundigen zou dan een voorstel moe ten doen inzake de gerechtvaardigde Fransche aanspraken op herstelbeta lingen uit dit gebied De vaststelling der grenzen moet door de vredes conferentie voor Duitschland ge schieden, aldus Marshall. Voor de grensvoorstellen van cle Belgische, Ncderlandsche. Tsjechoslovvaaksche cn Luxemburgsehe regecringen. ver klaarde Marshall zich eens met het geen Bevin had verklaard. Situatie geregeld te Modjokerto Van een bezoek aan Modjokerto zijn teruggekeerd te Batavia de commissaris-generaal M. van Pol. cle hoeren dr. C. C. Maasscn, dr P. J. Koets en luitenant-generaal G. H. Spoor. Dc volgende bepalingen zijn vastgesteld a. Aan Nedcrlnndsche zijde moet men dc zekerheid hebben, dat zich bij het terugtrekken van de Ncder landsche troepen niet andermaal moeilijkheden zullen voordoen. b. Er moeten waarborgen bestaan, dat niemand schade zal ondervinden als gevolg van de tijdelijke aanwe zigheid der Ncderlandsche troepen. Om hiervan zekerheid le hebben zal een gemengde Nederlandsch-Indonc- sische commissie permanent te Mod jokerto blijven. De Indonesische autoriteiten zijn nog niet in het bezit van den offi- cieelen tekst van de tusschen de de legaties overeengekomen domilitari- seering van het gebied rond Modjo kerto. Weer razzia's in alle sectoren van Berlijn In alle sectoren van Rerlijn zijn gisteren opnieuw razzia's gehouden. De operatie was voorhereid na een bespreking van de Rerlijnsche kommand, uitura over de vraag stukken van het bestrijden van mis dadigheid en wetteloosheid in de stad. in het hijzonder met het oog on de moeilijkheden veroorzaakt door Je indceling in sectoren. De laatste tijd werd een gemiddelde van 250 inbraken per nacht gemeld. In den Sowjet-scctor zijn veertien verdachten gearresteerd, on verder ruim duizend personen, die geen identiteitspapieren hadden. In den Amerikaanschen sector werden der tien verdachten in hechtenis geno men: in den Britschon sector één; in den Fran'schen sector twee. Een kleine 450 personen bleken geen identiteitspapieren te bezitten. De razzia's mislukten gedeeltelijk doordat do Amerikaansche militaire vice-gouverneur, gen.-mnj. Frank Keating, de plannen vroegtijdig had bekend gemaakt, Een Belgische Dakota, die van Brussel naar Preswick in Schot land vloog met zes passagiers is verongelukt. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. Kort voor het ongeluk vloog de machine op 700 m en kreeg aan wijzingen orrt te stijgen, daar zich tot op 1000 m hoogte obstakels be vonden. Hierna is niets meer van het vliegtuig vernomen, totdat de politie hoorde, dat er een machine verongelukt was. De Dakota behoorde aan do Belgische Sabena-LuchtvaartmiL Alle inzittenden waren van Belgi sche nationaliteit. BoIIen-Zondag: 27 April Wanneer de zon en het weer niet voor onaangename verrassin gen zorgen, zal de traditioneel© bollenzondag dit jaar waarschijn lijk op 27 April vallen. Op dien datum zullen de 'meeste hollen gewassen in bloei staan, zoodat deze Zondag wellicht het gros van de bollentoeristen van 1917 zal moeten verwerken. Zonnig weer Weersverwachting van De Bilt, 1 geldig van Vrijdagavond tot. %a- j terdagavond: Aanvankelijk zwakke later wat j toenemende windhoofdzakelijk tusschen Oost cn Zuid. Kowle v nacht en fris sche ochtend, doch morgen overdagafgezien van Q hier cn daar overdrijvende hoo- p gere bewolking, zonnig weer met vrij hooge temperaturen voor den tijd van het jaar. Vrijdag 11 April Zon op 5.55, r onder 19.20maan op 1-30, onder g S.37 j .iiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiniiiiiiDiiiiii i'jiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1