DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C J 1 Gouderts gevonden bij Doornspijk Ruhr en Rijn moeten bij Duitschland blijven Minder-validen worden in 't arbeidsproces opgenomen Op honderd kilo grind twee gram goud en 108 gram zilver Verbergt Veluwe schatten? Het is zoo! Alleen groote bedrijven zijn daartoe verplicht Nieuwe wet thans ingediend CROCUSSEN IN BLOEI Honderd-millioen dollarleening Molotof geeft Russisch standpunt Geen vooruitgang met Saargebied H. Wallace spreekt in Westminster Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week 0f 4._ per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 12 April 1947 Nr. 617 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) OP de Noord-West Veluvve nabij Doornspijk is onlangs bij het grintgraven, door particulieren, gesteente naar boven ge bracht, dat goud en zilver bevat. Het gesteente ligt op een diepte van ongeveer 4 tot 6 meter en is gemakkelijk te delven. Een, mon ster van dezen steen werd opgestuurd en het essayeh:l:-' '-1 de: Per 100 K.C. 2 gram goud en 108 grain zilver. J17 IJ hebben ons in verband met deze goudvondst op de Veluwe nog ,ewend tot de N.V. Drijfhout en Zn's Edel' metaalbedrijven te Amsterdam, die de gezonden monsters zou hebben onderzoent. Men deelde ons bij de firma mede, dat men VUl- Wil v vv i - V - I' I M. u u I ster van dezen steen werd opgestuurd en het essayebiljet vermeld- imet deze zaak inderdaad op de hoogte was. Men heeft de eerste veer zes meter diepte in vrij gronte j ™f' m0.ns,er 'a"d„ on,van- hoeveelheden voorkomt, in pulver- "Ln- df' <'c d°°' ons genoemde achtigen toestand en van een ge- percentages goud en zilver be- halte, dat zeker hooger ligt dan vatte, lien tweede monster was dat van het opgestuurde monster De heer Van de Zwart, die niet precies wist hoe hij deze zaak zon moeten-.aanpakken, nam een ver slaggever van ons blad in den arm Wie altijd met goud en zilver omgaat en op een gegeven oogen- blik een stuk steen vindt, waarin talrijke op goud en zilver lijkende deeltjes vorkomen, wordt nieuws gierig en wil precies weten, wat voor soort metaal het is. Zoo verging het den heer J. van de Zwart. Hn woont in ,.De Blok hut" op de Haere, op Doornspijks grondgebied. Op een zonnigen dag trok hij er op uit om b\j de grind- graverijen naar fossielen en andere voorwerpen uit vroegere eeuwen te zoeken. Maar fossielen of versteen de hertengewijen vond hij niet, wel een stuk steen, dat later gouderts bleek te bevatten. Onmiddellijk legde hij het gesteente onder een ouden mi croscoop en hij kwam tot de conclusie, dat de glinsterende deeltjes inderdaad goud moes ten zjjn. De heer Van de Zwart nam na deze ontdekking wat zoutzuur en de stof loste hierin niet op. Ook andere zuren verbonden zich niet met het metaal. Nog was de nieuwbakken gouddelver niet zeker van zijn zaak en hij stuurde een monster van het erts naar de edel- metaalbedrijven van H. Drijfhout Zoon te A—sterdam. Vermoeden juist Na eenigen tijd ontving hij hot essayebiljet, waaruit b'eek, dat zijn vermoeden iuist was. Het erts be vatte goud en zilver en wel twee gr irn pt>' en 108 gmm zilver per 100 k.g. Niet vee. «waar, maar toch de moeite waard om naar meer te z^ken. Onmiddellijk stelde de heer Van de Zwart een onderzoek in bij de grindgraverijen en hij merkte op, dat hier liet metaalerts op onge- Dreigende catastrophe worde afgewend Vrijdagavond zijn tachtig deelne mers aan het congres der Unie van Europeesche federalisten uit Zwit serland. Frankrijk, België. Italië, Lu xemburg, Engeland en Denemarken door de Nederlandsche vertegen woordigers in Krasnapolsky te Amsterdam ontvangen. Het ge zelschap werd toegesproken door den voorzitter van de UEF, dr. H Brugmans, die er op wees, dat het karakter van de UEF niet is een bèv.eging te vormen, maar een over koepeling van de verschillende ver- eemgingen in Europa, die een Ver een ïgd Europa nastreven. De secretaris-generaal de heer A Marc uit Frankrijk, gaf in zijn toe spraak te kennen, dat het niet in de bedoeling lag, een nieuwe kliekvor ming te bevorderen. „Evenmin wil len wij vage, nietszeggende ideolo gieën volgen. De UEF heeft het be wuste streven den loop der geschie denis om te buigen in dien zin, dat de dreigende catastrophe, die overal merkbaar is, op tijd wordt afgewend, om zoo de wereld van den onder gang te redden." Chocolade duurder De minister van landbouw* vis- ficherij en voedselvoorziening heeft nieuwe prijzen voor chocolade goed gekeurd. De prijs van geïmporteerde caeaoboonen, waarop oorspronkelijk de verbruikersprijs was gebaseerd, is den laatsten tijd met meer dan 100 procent gestegen. Desondanks wordt de verbruikersprijs van cacao poeder gehandhaafd. De chocolade artikelen moeten daarentegen duur der worden. De reep van 8 cent kost Ju 10 cent, de gevulde reep van ;8 cent 9 cent. Chocolade aan stukjes i°st voortaan 35 cent, gevulde «tukjes (bonbons enz.) 32 cent en strooisel 22 cent per 100 gram. voorts zullen ook bij deze nieuwe Prijsregeling voor een beperkt deel van de productie speciale kwaliteits- 4ÉU"tikelen tegen hoogere prijzen hogen worden verkocht en wel ihocolade aan stukjes voor ten hoog ste 50 cent en bonbons voor ten hoogste 60 cent per ons. In dit geval ■hoeten de artikelen echter verpakt A'orden verkocht met vermelding yan den prijs en van den naam van "en fabrikant op de verpakking. 1 Groot NVV-congres op 26 April Net verbondsbestuur van het NVV Reeft besloten een groot demonstra- »ei congres te beleggen op Zaterdag iter dan' 3'S' APoIlohal te Am- In dit congres zullen meer dan 4000 jatgevaardigden van de bij het NVV ^aangesloten organisaties bijeenko- pien ter vaststelling van de verdere ï^ragslijn, nu het NVV de fusie met j «e EY'C Ik eft afgewezen. Verder zal voor dit congres een •iteenzetting worden gegeven van den stand van zaken met betrekking tot de anti-duurte actie van het NVV. Als inleiders zullen optreden H. Oosterhuis, tweede voorzitter van het N'VV en Ad. Vermeulen, bestuurder van het NVV, terwijl de voorzitter van het NVV, E Kupers, het presi dium zal '^?ren Goud! En zoo trokken wij dezer dagen mee naar het „goudveld", met den heer Van de Zwart als gids. Wij vonden inderdaad goud, maar niet veel en wij zijn te veel leek om te kunnen beoordeelen hoe groot het belang van deze vondsten is. Vol gens onzen gids komt er onder de grindlagen op de Veluwe veel van dit metaal voor. Op enkele plaat sen zal men het cr volgens hem zelfs met kruiwagens vol uit kun nen halen en waarschijnlijk ligt het erts onder de geheele Noord West Veluwe. Men dient nu af te wach ten of de geologische dienst het ue moeite waard acht een grondig onderzoek in te stellen. Het zal m i r geval interessant n. gronn boringen te verrichte i. Wie weet welke schatten de Noord Veluwe nog verbergt j echter veel minder rijk aan goud en zilver en het percentage was slechts een kwart van dat van het eerste monster. De N.V Drijfhout heeft toen verzocht een aanzienlijk groolerc hoeveel- l heid van het zand te sturen, op- dat men tot een beter gefun- deerde conclusie zou kunnen komen. In afwachting van deze groolerc hoeveelheid materiaal durft de directie van de N.V Drijfhout nog geen meening uit te spreken. Men is zeer voor- zichtig en dat is te begrijpen, daar in het verleden al herhaal- delijk zoogenaamde vondsten van gouderts zijn gedaan, die echter bij nader onderzoek niet serieus genomen konden worden. Alles wijst er echter op, dat men bij de firma Drijfhout deze zaak zeer ernstig neemt Ook het Departement van Economi- i sche Zaken is reeds gewaar- j schuwd. Dat de regeering dit niet wenscht blijkt ook al uit het feit, dat zij in Engeland groote orders voor kunstledematen heeft geplaatst, waardoor schier al deze oorlogsslachtoffers ge holpen kunnen worden. De nieuwe wet bepaalt, dat alle bedrijven waar meer dan twintig arbeiders werken, een aantal min- der-valide arbeiders zullen moeten opnemen in een verhouding van 1 op vijftig Den minder-validen arbeiders wordt de bevoegdheid gegeven zich by het Gewestelijke Arbeidsbureau aan te melden, een verplichting is deze aanmelding niet. De mogelijk heid is opengelaten voor afwijking van het normale loon, hetgeen echter aan de beslissing van het College van Rijksbemiddelaars afhankelijk is Indien werkgevers deze wet over. treden kan hun een boete van ten hoogste 1000.worden opgelegd Als bijkomende straf wordt aanbe volen openbaarmaking van het rech terlijke vonnis. De regeering heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp, waarbij werkge vers overheid zoowel 'als particulieren kunnen worden verplicht een zeker aantal nun- der-valide arbeiders in dienst te nemen. Uit de toelichting blijkt, dat ons land moménteel rond 50.000 van dergelijke arbeiders telt, die vroeger veelal tot de permanent werkloozen behoorden. Men rekent daartoe o.m blinden en slecht zienden, doofstom, men, ernstig hardhoorenden, gedeel telijk verminkten, debielen (min of meer achterlijken), herstellende t.b.c.-patiënten en chronische hart-, rheuma- en dergelijke patiënten. In dezen tijd is gebleken dat zij voor verschillende sooi-ten arbeid uit stekend te gebruiken zijn (b.v. doof. stommen voor arbeid, waarbij zeer veel concentratie noodig is). Daarbij komt nog, dat in den oorlog verscheidene Nederlanders, hetzij door den strijd, hetzij door illegalen arbeid of bombardementen, zoodanig gewond zijn dat zij tot de minder validen moeten worden ge rekend. Het is ook moreel onverant woord deze lieden aan hun lot over j te laten. Afgeloopen week geen verliezen Het ANP verneemt van officieele zyde, dat gedurende de afgeloopen week geen verliezen onder de strijd krachten dor Koninklijke Marine, der Koninkiyke Landmacht en van het Koninklijk Nederlandsch-Indi sche leger in Indonesië zijn gerap porteerd. De „Hoppicopter" is het nieuwste snufje op het gebied der luchtvaart in de l 'ereenigde Staten. De uitvin der, Horace l'eriftcost, zit vast ge bonden in zijn toestel tijdens een demonstratieMet zijn linkerhand bedient hij de gastoevoer. P Een van de onmisbare middelen om in de dringende deviezenbehoefte van het Nederlandsche volk te voor zien is de \erkoop van Amerikaan- sche beleggingen. Het is echter ge bleken, dat bij de beleggers in Ame- rikaansche fondsen de wensch be staat om, evenals vóór den oorlog, een deel van hun vermogen in dollars om te zetten. Teneinde zooveel mogelijk aan dit verlangen tegemoet te komen heeft de minister van Financiën besloten voor hen de gelegenheid open te stellen om deel te nemen in een uit te geven 3 pet. Nederlandsche Staats- leening 1947, luidende in dollars van de Vereenigde Staten van Amerika, voorloopig tot een bedrag van 100.000.000 dollars. De leening, welke tegen den koers van 100 zal worden uitgegeven, heeft een looptijd van teil hoogste veer tig jaar. Gedurende tien jaar, d.w.z. tot I Mei 1957, zal jaarlijks óén pet a pari worden afgelost en niet tot versterkte aflossing of tv ersic wor den overgegaan. Daarna zal met in gang van I Mei 1958, behoudens ver sterkte of algeheelc aflossing, ieder jaar drie pet a pari worden afgelost. De terugbetaling der hoofdsom en de uitbetaling der rente zal uitsluitend geschieden in guldens. Bollensmokkelaar in Engeland beboet Jean B. P. Lclaux, een Nederlan der, is te Londen tot 2.500 pond ster ling boete en twee jaar gevangenis straf veroordeeld wegens het smok kelen van bijna elf millioen bloem bollen naar Engeland. De bloembollen waren uit Nederland afkomstig. Le. laux kocht in Engeland autobanden, cigaretten en andere artikelen, die hij naar Nederland smokkelde. Twee jachten, waarmede het vervoer ge schiedde, zijn in beslag genomen. De verdediger van Lelaux voerde aan, dat zijn cliënt gedurende den oorlog diensten aan Engeland heeft bewezen als ondergrondsch agent in Nederland, waarbij hij groot persoon lijk risico liep. De aanklager zeide, dat Lclaux drie adressen in Londen had en een kluis in een bank bezat. Op zijn transacties had hij 10 procent ver diend. Bliikens zijn rekeningen had Lelaux 4156 pond sterling verdiend, van welk bedrag hij er 389 had uit gegeven. I Je Russische delegatie kan niet instemmen met de afscheiding van het Ruhr- en Rijngebied van Duitschland, zoo verklaar de Molotof Vrijdag in den Raad van ministers. Te Potsdam heeft de Sowjet-delegatie een viermogendheden- beheer over het Ruhrgebicd voorgesteld, doch er op gestaan, dat het een integraal deel van Duitschland zal blijven. Wat de territoriale aanspraken van de kleinere geallieerde mogendheden betreft, verklaarde Molotof zich niet bereid deze zonder verdere studie thans in overweging te nemen. Bidault verzocht dc kwestie van het Saargebied zonder uitstel te regelen en stelde formeel voor on middellijk een speciale commissie in te stellen, die dc voorstellen, die hy gisteren gedaan heeft, zal moe ten bestudeeren. Molotof verklaar de het Franschc voorstel in studie te zullen nemen, maar Bidault her haalde zyn verzoek en zei dat hy de kwestie reeds lang geleden schriftelijk had voorgelegd. Mar shall verklaarde het Fransche voorstel te aanvaarden op basis van hetgeen Bidault gisteren had ver klaard. Bevin deelde mee dat Groot-Brit- tannië op de volgende twee voor waarden met Frankrijlcs eisch ac- coord gaat: 1. Dat zal worden bestudeerd welke invloed de overdracht van hot Saargebied op Frankrijks aan deel aan de herstelbetalingen zal hebben. 2. Dat de grenzen van het Saar gebied, zooals die door Frankrijk worden geëischt, bestudeerd zullen worden door de grenscommissie, die Marshall heeft voorgesteld. Gunstig gezind Bidault las een verklaring voor over de territoriale eischen der andere geallieerden, waarin hy zeide, dat de Fransche delegatie over het algemeen den eisch van België. Tsjechoslowakije, Luxem burg en Nederland gunstig gezind is. Hij stelde voor dat deze eischen ter bestudeering aan de plaatsver vangers of aan eer speciale com missie, belast met de beschouwing van territoriale kwesties, zullen worden overgedragen. Bidault verklaarde, dat de eischen waarover onmiddellijk be slist kan worden door de deskundi gen geregeld dienen te worden. De andere zouden grondiger worden bestudeerd, zoodat de ministers in dit opzicht op hun volgende zitting zullen kunnen beslissen. Dc Fransche delegatie drong cr in elk gtval op aan, dat dc vertegenwoordigers van de be trokken landen deel zullen heb ben aan het geheele werk der deskundigen en aan de opstel ling van alle rapporten die aan de ministers van buitenland- scho zaken zullen worden voor gelegd. Molotof verklaarde zich in begin- Waarom Chaplin geen Amerikaan werd! Charlie Chaplin heef! naar aanleiding van (le wereld pre mière van zijn nieuwe film Monsieur Verdom", die op H April vertoond wordt ie New Vorkeen persconferentie ge houden, tcoarbij de vraag Ier spra e kwam. waarom Chaphn, die al dertig jaar in de Ver eenigde Staten woontgeen Amerikaan is geworden. Jk ben geen nationalist" zei Chaplin. Torn men hem erop wees, dat hij die dertig jaar in de USA toch goed zijn brood had ver diend, antwoordde hij: „Zeventig procent van mijn inkoms'en trek ik uit Europa, de rest komt uH de Vereenigde S'a'en. maar hon derd proeenvan mijn belasting is voor Uncle Sam". <rx>aooc*Dooooooooocx5C>oooooooooooc)ooocojooooooc* De officieele Bollen-Zondag is op 27 April vastgesteld. Dit wil niet zeggen, dat reeds nu niet veel te genieten valt, want de crocussen bloeien reeds volop. Tóch goederenvervoer via Rotterdam? Amerikaansche militaire autori teiten in Duitschland hebben Vrij dag als hun inpening te kennen ge geven, dat onderhandelingen om te komen tot een hervatting van de goederenverzending via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Noord-Duitschland „uiteindelijk succes zullen hebben". „Tot dusver hebben wij geen kans gezien zendingen over Antwerpen en Rotterdam te Leiden", zeiden zij, „het voornaamste struikelblok vor men de dollars, waarmee de haven en de andere kosten betaald zouden moeten worden. Duitschland heeft ze voorloopig niet". „Aan den anderen kant beseffen Delegatie uit Curacao in ons land Met het KLM-toestel uit Curasao arriveerde op Schiphol de delegatie, die door gouverneur Kasteel is be noemd om met de Nederlandsche autoriteiten besprekingen te voeren over een extra deviezen-voorziening in dollars voor Curasao. De loopende overeenkomst voor Curasao vervalt in Juni a.s. wij, dat zoowel Rotterdam als Ant werpen groote beleggingen in hun havens hebben, waarvan voor den oorlog door de Duitschers druk ge bruik werd gemaakt. Engeland kan wereld leiding geven De hoop der progressieve Amerikanen (sedert den verkie zingsnederlaag der Democra ten) Henry Wallace, ex-presi dent der U.S.A., die thans een bezoek aan Engeland brengt, sprak Vrijdag ïn een bijeen komst in "dc Central Hall van Westminster. Hij verklaard, dat Groot-Brittan- nië in de gelegenheid is de wereld werkelijk leiding te geven door als schakel op te treden tusschen het land van de vrije onderneming (de Vereenigde Staten) en het land van het Sowjet-commumsme. Een wereld, die in twee gewapende kampen ver deeld is, aldus Wallace, moet de hoop van het socialisme en van den vrede vernietigen. Wallace sprak de verwachting uit, dat Engeland nog altijd met overtui ging aan de zijde der Vereenigde Na ties staat. Amerika, aldus Wallace, heeft geen zekerheid en wordt ver scheurd door politieken strijd. „Als democratie, die streeft naar een geleide maatschappij, bevindt gij u tusschen de Amerikaansche vrije onderneming en het Sowjet-commu- nisme. Voor deze twee stelsels moet een of anderen gemeenschappelij- ken grondslag worden gevonden, willen wij den vrede behouden". Wallace verklaarde ontsteld te zijn over den geest, die was opgewekt door Trumans programma van on voorwaardelijke hulp aan anti-Sow- jet-regeeringen. Het geld dat aan Griekenland ge leend wordt komt het Grieksche volk slechts voor een gering deel ten goe de. De rest wordt besteed aan betere wapens voor I.et Grieksche leger en een heter transportsysteem voor dat leger. De Grieksche regeering mag worden aangemoedigd maar nimmer gestijfd in de handhaving van een corrupt ambtenarendom, een ondeug delijk belastingstelsel, een verkeerde economie, die de sterkste tegenstel lingen van rijkdom en armoede toe laat en een systeem van politie-ge- weld en politieke vervolging, dat de democratie tot een aanfluiting maakt. Geen democratie Aan Turkije, waar geen vrije vak verenigingen zijn, geen wcrkeliike politieke vertegenwoordiging, geen werkelijke burgerlijke vrijheden, wordt, zonder dat wij voorwaarden stellen, een leening verstrekt voor de instandhouding van een huitensporig groot leger tegen een ongenoemden vijand. Zelfs Amerika is niet rijk genoeg, vervolgde Wallace, om ongetelde millioenen te blijven storten zonder dat dat haar producten en handels mogelijkheden tegenover staan. Op korten termijn moge een krachtige politiek ten aanzien van de Sowjet- Unie succes hebben, op den langen duur kan ik niet inzien, dat de vrede ermee gebaat is. Door haar grenzen te laten bewaken brengen wij haar misschien tot inperking van haar in vloedsfeer, maar binnen haar eigen grenzen gaat zij zich dan misschien op den oorlog voorbereiden. sol accoord met het verwyzen van de territoriale eischen naar een commissie, doch maakte een uit zondering voor de Poolsch-Duit- sche grens, waarover reeds te Potsdam zou zyn beslist en die dus niet meer besproken zou hoeven te worden. De beide andere ministers waren het er geheel over eens, dat dc ter ritoriale eischen aan de plaatsver vangers zouden worden voorgelegd, die deze dan weer naar de commis sies van deskundigen zouden ver- wyzen. Uitreiking aanvullende bonkaarten Voor het geval de voedselsituatie in ons land in de maanden, welke aan den nieuwen oogst voorafgaan, eenige bijzondere voorzieningen noodzakelyk maakt, zijn enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Naar het ministerie van landbouw, visscherij en voedselvoorziening thans mededeelt, zal in het tydvak van 1-1 t/m 26 April a.s. een aan vullende bonkaart NA 705 voor voe dingsmiddelen worden uitgereikt, in de daarvoor in aanmerking komende, hoofdzakelijk stedelijke gemeenten. Deze kaart kan zoo noodig dienst doen als eventueel nadere distri. butiemaatregelen vereischt worden Het is dus niet zeker, dat tot inge. bruikneming zal worden overgegaan. De uitreiking geschiedt thans om extra voorzieningen en kosten voor een eventueele speciale uitgifte der kaarten te voorkomen. Volgens de aamvyzingen van het C.D.K. zal bij de uitreiking dc bon C13 van het inlegvel worden ver wijderd, terwijl op de voorzyde der tweede distributie-stamkaart onmid dellijk achter „no. persoonsbewys" het getal „705" zal worden vermeld. In de gemeenten, waar geen bon kaarten NA 705 worden uitgereikt, zal op de bon 613 van het inlegvel een diagonale streep geplaatst worden. Invitatie aan Soekarno Naar Aneta van officieele zijd° verneemt is na dc onderteekening van Linggadjati ter sprake geko men, dat Soekarno een officieel b.» zoek aan «Ir. Van Mook zou bron gen en dat de commissie-generaal \ervolgens een tegenbezoek bij Soe karno zou afleggen. Het ligt thans in de bedoeling binnenkort op uitnoodiging van de republiek een Nederlandsche af vaardiging onder leiding van -Ir. P. J. A. fdenhurg naar Djokjakarta te zenden teneinde de uitnoodiging aan president Soekarno officieel over te brengen. Eerste Nederlandsche kraan in Engeland Naar Reuter uit Gainsborough meldt is do eerste drijvende kraan uit Nederland Vrijdag in Oost-En geland den Humbermond op geva ren. De eerste kraan werd Zater dagmiddag omstreeks 16.30 te More ton verwacht, het dorpje aan de Trent, ongeveer 2.5 kilometer va:t Gainsborough verwijderd, waar een gat van ongeveer 30 meter mo< t worden gedieht. Kilr meters in d<-n omtrek ziet mei, sleehts ondergeloo pen land on door het water inge sloten hoerderijen. Het leger heeft langs den oost^- lijken oever, waar het gat z.ich be vindt, een noodweg aangelegd waarover vrachtwagens steenen oi. kalk naar het gat brongen. Booten uit de omgeving van Huil voeren eveneens materiaal aan De herstel werkzaamheden zullen niet eenvou dig zijn, zoolang de waterbouwkun dige ingenieurs, die 't opzicht over het werk hebben, geen bodem als stevige basis hebben gevonden. Op de hoogte van het gat in den oever bevindt zich namelijk in de riviv-r iuist een van de volgens de plaatse lijke traditie „bodemloos" putten, waarvan er tusschen Gainsborough on den Humbermond v'er zijn. Naar schatting zal ruim 10 milli oen kilogram kalk en steoncn met matten en riis voor het dichten van het gat noodig zijn. Handelsconferentie te Genève begonnen Op de internationale handelsconfe rentie te Genève spraken de Brit- scho minister van handel Sir Staf ford Cripps en de Fransche minis ter van economische zaken Philip. De Nederlandsche afgevaardigde minister Huysmans vestigde de aan dacht op het belang van een nauwe economische samenwerking tusschen Nederland, België en Luxemburg. De Finsche coalitie-regeering is afgetreden. De onmiddellijke oor zaak van dit aftreden is het gebrek aan vertrouwen van de agrarrsche en sociaal-democratische partij in oen eersten minister, Mauno Pekkala, die leider is van de uiterst linksche de mocratische volkspartij. DE Groote Vier zitten nu al v\jf weken in Moskou te delibt- rccrcn, maar tot resultaten ziin ze nog steeds niet gekomen. Over de politieke organisatie van Duitsch land is lang geredetwist. De Rus sen die naar men weet 'n geccntra- lisoerdcn bestuursvorm voorstaan, willen met alle geweld een plebisciet in Duitschland organiscercn. waar bij het Duitsche volk dan zelf kan uitmaken hoe het geregeerd zal worden. Maar Bevin merkte zeer terecht op. dat de Duitschers zelf ook Hitier aan de macht geholpen hebben en Bidault en Mnrshall had den evenmin do illusie, dat het Duitsche volk al rijp is voor een verstandige keus. Voorloopig zul len wjj wel uitmaken wat het beste voor Duitschland is. oordeelt de meerderheid der Groote Vier. En ze denkt er ongetwijfeld bij: des te minder kans loopen wp. dat dc Duitschers ons binnenkort weer willen vertellen wat het beste is voor óns. Ook op economisch gebied, met betrekking tot de herstelbetalingen en over de grenswijzigingen zijn de hoeren het nog niet eens. Zoowel de Engelschcn als de Franschen stel len zich op het standpunt, dat ook do Westelijke buurlanden van Duitschland, zooals Nederland, over het Duitsche probleem gehoord moeten worden. Engeland, Frank rijk en Amerika willen de Annexa- tie-eischen van Nederland en Bel gië in gunstige overweging nemen. Wat Engeland en Amerika betreft kan Frankrijk het Saar-geblcd an- nexeeren. doch de Ruhr moet Dmtsch blijven. Rusland moot alles nog eens overwegen en zal zijn meening on getwijfeld laten afhangen van wat de anderen ten opzichte van Duitsehlands Oostgrenzen al of niet wenschen door te zetten. DAT de groote problemen onopge lost blijven komt voornamelijk doordat dc Duitsche kwestie over schaduwd en bohoerseht wordt door een veel grooter vraagstuk, dat der verhouding tusschen de twee kolos sen van dezen tijd- Amerika en Rusland. In het Amerikaansche plan om steun te vërleencn aan Griekenland en Turkiie. is de tegen stelling nog eens helder aan den dag getreden. Want deze steun wordt in wezen alleen gegeven om voortschrijding van den Russisehen invloed in den Balkan en het nabije Oosten (waar het nog steeds naar petroleum ruikt) tegen te gaan. Zoolang Amerika en Rusland al of niet onder contrólc van de U N. O., den onder lingen politieken machtsstrijd voortzetten, kan ook Europa niet tot rust komen. Daar om is het een levensbelang voor de Europeesche volkeren alles in het werk te stellen teneinde deze ..Big Two" tot elkaar te brengen. De ont wikkeling van de verhouding tus schen deze twee beoaalt het ant woord op dc vraag of het oorlog of vrede zal zijn in de wereld. WIJ hebben allen gelezen hoe generaal De Gaulle. Frank rijks ..Eerste Verzetsman", deze week in de politiek is terug gekeerd met de rede. die hij van het balcon van het raadhuis te Straatsburg hield, voor een enthousiaste menig te, die zich met haar ..De Gaulle aan de macht" de kelen schor schreeuwde. Niemand zal willen betwisten, dat De Gaülle in de oor logsjaren voor het Fransche volk en de wereld enorme verdiensten heeft gehad. Maar in de na-oorlog- schc politiek heeft deze groote sol daat met zijn ontzaglijke militaire uitgaven Frankrijk sleehts aan den rand van den afgrond gebracht Do latere regeeringen, eerst de socia list Gouin en later vooral Léon Blum, mochten het puin ruimen. Nog is Frankrijk in een zeer moei lijk parket. En nu staat opnieuw De Gaulle op. die als „de sterke rnan" Frankrijk wil redden. Wfl hebben in de politiek niet erg veel op met die „sterke" mannen, voor al niet als zij van balcons redevoe ringen tot een duizendkoppige en jubelende menigte gaan houden. Dergelijke stunts zijn niet origineel in de recente geschiedenis en wii hebben al te goed onthouden, waar op deze balcon-redevoeringen kun nen uitloopcn. Een ..boven de par tijen scaande" Fransche Unie, die deze politiseerendc generaal aanbe veelt en die in wezen niets anders zou zijn dan een nieuwe partij-De Gaulle, kon dan wel weer eens een beweging worden, welke meer voor het baleon" dan voor dc democra tie voelt. Met andere woorden: deze De Gaulle-adoratiT die groot is in Frankrijk, heeft het gevaar, dat zij tot de dictatuur kan leiden, wel geen fascistische dictatuur, maar toch dictatuur. En dictatuur kan tot alles leiden. Maar nooit tot iets goeds. Sticht Van Leer groote fabriek bij Haifa? De Nederlandsche industrieel B. van Leer. die momenteel per vlieg tuig een reis om de wereld maakt, deelde tydens zijn oponthoud in Palestina mede, dat hy het plan heeft in de omgeving van de raffi naderijen te Haifa een groote fabriek voor metaalproducten te vestigen. Het kapitaal, dat in deze fabriek geïnvesteerd zou moeten worden, zou verscheidene honderd duizenden ponden sterling bedragen. De heer Van Leer voegde er aan toe, dat hy voor het uitvoeren van zyn plannen de medewerking van de Palestijnsche regeering en van de joodsche nationale instellingen be hoeft. Vrij warm Weersverwachting van De Bilt, geldig van Zaterdagmorgen to Zaterdagavond. g Afgezien van plaatselijk over- j drijvende hoogere 6ev;olkwg nog vrij zonnig weer met. voor dc tijd van het jaar vrij hooge tem peratuur. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tusschen Oost en Zuid Zaterdag 12 AprilZon op 5.52, onder 10.31, maan op 2.19, onder 0 21.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1