DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Stoomschip „Viceroy" op een mijn geloopen Vervoerde het munitie? Complot smokkelde deviezen op groote schaal In Suriname moet nog veel verbeterd worden Veertig officieren der missie te Berlijn ontslagen Negen opvarenden vermist Modjokerto wordt gedemilitariseerd Weldra economisch accoord? Doodstraf geëischt voor 2 verraders Zachte zeep Nieuw Fransch schandaal op komst? Goed onderwijs en een sociale wetgeving ontbreken Ook economisch is veel noodig Smokkelen per koerierszak Mr. Udink ten Gate wordt vervolgd C Gironummer - Postbuj 9 ol 4^ pei 510330 Bank; R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 14 April 1947 Nr. 618 6e Jaargang 1 Red. en Adm.: Soouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER ZATERDAUMORUEN is liet Engelsche stoomschip „Vice roy" bij Borsselen (Zeeland) op een mijn geloopen en met een feweldige explosie in de lucht gevlogen. Acht opvarenden en de elgische loods worden vermist. Vier overlevenden bevinden zich aan boord ran het Zweedsche stoomschip „Lungo", dat naar Vlissingen is opgestoomd. Het gezonken schip mat 824 bruto registerton en was het eigendom van de reederij J. Hay and Sons te Glasgow. Het schip was zoo ernstig bescha digd dat het binnen enkele seconden zonk. De brug bleet echter nog even boven water uitsteken en daardoor konden enkele opvarenden stukken wrakhout grijpen om'zich drijvende te houden. De landbouwersknecht Zwemer uit Borsselen is met een schip persknecht onmiddellijk naar de plaats van de ramp gevaren en heeft nog vier personen weten te redden. Van de te Vlissingen aangekomen opvarenden is er één zwaar en zijn drie licht gewond. De reddingsboot van Breskens heeft bij laag water een onderzoek ingesteld bij het wrak van de „Vice roy" en vier lijken geborgen Over levenden werden niet meer aange troffen. De namen van de vier gevonden slachtoffers zijn: kapitein |ohn John son, de eerste machinist William Swan de stoker Patrick McBrode en de Belgische loods Danhieu. De bootsman M. Carcady, die drijvend op wrakhout is gezien en dus het schip nog kon verlaten, is niet ge vonden! Aten vreest, dat ook hij otn het leven is gekomen. De vier overlevenden heeten: D. J Mac Lend. A. Mackay. Philip GaJIie en G. May. De reeders van de „Viceroy" heb ben meegedeeld, dat het schip uit Vlissingen met een lading metaalslak naar Aberdeen was vertrokken. Reu ter meldt echter uit Brussel, dat de „Viceroy" munitie vervoerd zou heb ben. Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk t Op S7-jarij>cn leeftijd js Zater dagmiddag overleden dc minister van staat, uw. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, oud-voorzit ter van de Eerste Kamer. Mr. De Vos van Steenwijk, die juist hersteld was van een ernstige ziekte, maakte een wandeling over het Lange Voorhout te 's-Graven- hage. Juist voor het paleis van de Koningin is hij in elkaar gezakt cn gestorven. Gemengde controle bij Tjoerahmajang ..Zoodra ik er in slaag de repu blikeinsche politiemacht voldoen de te versterken, zal mijn regent schap van meer dan 120 duizend hectaren een gedemilitariseerde zone zijn. zonder Nederlandsche en zonder republikeinsche troe pen." Zoo heeft dr. Soekandar. de republikeinsche regent van Mod jokerto, die thans te Batavia ver toeft, medegedeeld. Het poltiecorps. dat thans hon derd man telt. zal tot ongeveer het vijfvoudige -moeten worden vergroot. Aan de grenzen zullen gemengde Nederlandsch-Indone- sische posten er voor'moeten wa ken, dat geen gewapende pelrso- nen. van welke z:jde ook. het Modjokertosche binnengaan." „Wanneer straks do spoor weg verbinding met Soerabaja hersteld is. dienen treinreizgers aan con trole te worden onderworpen. Eerst meende ik. dat voor dit on derzoek twee controleposten noo- dig zouden zijn. doch nu Ling- £adj3tti geteekend is, acht ik een goTiengden post. die te Tjoerah majang gevestigd zal zijn, vol doende". Soekandar zeide voorts, dat de leiding van de irrigatiewerken zal worden overgedragen aan de republikeinsche burgerlijke auto riteiten die er voor zullen zorg dragen, dat geen herhaling voor komt vnn het onlangs gebeurde. Dr. Soekandar noemde de sa menwerking tusschen de Neder dsche en r'G republikeinsche militaire en burgerlijke autoritei- ten zeer bevredigend. ..De zaken worden rechtuit en zonder om m Hgfcn gebeid en besproken." Trygve Lie aanvaardt bouwterrein seprolans-generaal der tJNO. aB^KVr Lie heeft formeel het eigen- V??tr aanvaard. dat de stad New- York aan n,, ttjmn h™'.< n!r- ftwlfiS wereldhoofdstad te Kvv Tot cieii burgemeester van LG*Is? L llham Odwver. zeide wEuSH. e z,'n- dal de wereld- n v m 'ï1 "flrZ(? -roote smeltnot SI» zal «testicht worden- vniirnS .?aKse"d" aldus Lie. ..dat de Vnor het oplossen van hun £Tno»!0nv.Pn heenkomen in een se- SSR waar millioenen men- SoKK1! V^n 01 k ,as en getoond nebben tezamen in vrede en onder ling begrip te kunnen leven en werken." Grieksehe guerilla's ingesloten De Grieksehe generale staf heeft bekend gemaakt dat de verzetsgroe pen in Midden-Griekenland zijn ingesloten op een gebied dat reeds van 3600 km2 tot 400 km2 is terug gebracht. De bc.angrijkste bruggen over de rivier de Aeheloos worden be waakt. zoodat hierlangs geen gucril- lastrijders kunnen ontsnappen. De regeeringstroepen stuitten op weinig tegenstand en hebben ceni ge verzetsgroepen overmeesterd. Besprekingen vorderen in Batavia Volgens een Nederlandsch- Indonesisch communiqué is de mogelijkheid geschapen voor een accoord over de belangrijk ste economische problemen, die door de Nederlanders en de re publiek besproken worden. „Wij vertrouwen, dat de eer ste tastbare resultaten van deze besprekingen eerlang zullen blijken," zoo zegt dit commu niqué. De besprokingen tusschen Mr. J. E. van Hoogstraten en dr. A. K Gani waarmee op 9 Apri is begon nen. duren nog voort. Het communiqué geeft tenslot te nadere bevestiging van eerdere berichten volgens welke de onder werpen van bespreking waren: 1. Het tot stand brengen van ge meenschappelijke productie- en de- viezcnregelingen. 2. De terugkei van de rechtma tige eigenaars naar hun onderne mingen. 3. Vorming van een gezamenlijk voedsel fonds. 4. Maatregelen, om de opheffing van de Australische boycot van Nederlandsche schepen te bevorde ren. Deskundigen bezoeken grensgebieden Een commissie van Nederlandsche en Britsche deskundigen zal eind April de Nederlandsch-Duitsche grensgebieden bezoeken. Leider van de Nederlandsche groep is dr. H. M. Hirschfeld. van het Britsche team brigade-generaal A. Prain. Groote havenstaking in Lissabon Er zijn duidelijke teekenen, dat de twee weken geleden te Lissabon uitgebroken staking van havenar beiders, waarbij eenige duizenden betrokken zijn, grootere vormen aanneemt. In sommige kringen te Lissabon beschouwt men de staking als een actie om de regecring van dr. Antonio Salazar te dwingen in grijpende concessies te doen aan haar tegenstanders of anders af te treden. De eenige officieele reactie van de regeering was tot nog toe de mededeeling, dat de stakingen door dc communisten worden aange stookt. De autoriteiten wijzen er op, dat de staking onder de best- betaalde arbeiders van Portugal is begonnen. Volgens een woordvoerder der stakers zijn hun eenige eischen: een betere regceringscontrole van de voedseldistributie en doeltreffender maatregelen tegen den zwarten handel. Senator Pepper leider van „derde partij"? Wallace verklaarde Zaterdagavond in een rede te Stoke-on-Trcnt. dat hij waarschijnlijk niet de leiding van de Derde partij in Amerika op zich zal nemen, maar dat de demo cratische senator Claude Pepper dit zou doen. Wallace zei dit in ant woord op een vraag van iemand uit zijn gehoor, of hij dc leiding zou ne men van een campagne van de Der de partij voor het presidentschap in 194S. Wallace zette uiteen, dat de Amerikaarische kieswetten in ver schillende staten opzettelijk er op gericht waren, de oprichting van een derde partij te bemoeilijken. Door deze wetten is ccn derde par tij gedoemd een smadelijke neder laag te lijden bij haar eerste pogin- gcn. Ik zeg niet. dat het onmogelijk is, aldus Wallace. Ik kan mij ccn toe stand voorstellen, waarin de twee oude partijen zoo conservatief wor den. dat een nieuwe partij opge richt moet worden, die bij een na tionale verkiezing sterk genoeg wordt om een volgende verkiezing te winnen. Zoo is ook de heden- daagsche republikeinsche partij ontstaan. Palestina 28 April voor U.N.O. Trygve Lie. secretaris-generaal der UNO, heeft aan de 53 leden van de UNO per telegram ccn uit- noodiging gezonden voor een spe- eiale zitting van dc Algemecnc Vergadering op 28 April ter be spreking van de Palestij.nsche kwes tie. Zaterdagavond telegrafeerde Ca nada zijn toestemming aan het se cretariaat dei UNO en Zondag gaven dc Philippijncn en Turkije eveneens hun toestemming, waar door het aantal leder dat hun steun verleende tot 29 steeg: een meer dan de vcrcischte meerderheid. Dc ijstijdis weer aangebroken en dus had de ijsman op de eerste zon- nige-voor jaarsdagen niet over ge brek aan klandizie te klagen. (P.) Utrechtsclie vrouw mishandeld Tegen de ex-rechercheurs van politie te Amsterdam G. Gring- huis en J. Oudshoorn heelt de advocaat-fiscaal van het Amster- dcmsche Bijzonder Gerechtsbot mr. R. Jansen Zaterdagmorgen de doodstraf neëisebt. Zij hebben in bezettingstijd tientallen ioodsche Nederlanders en menschen. die deze onderdak verschaften, aan de Duitschers uitgeleverd. Mr. Jansen en de president mr. B. de Caav Fortman betitelden hen als ..laffe kerels". Te/auien hadden ze in de Naro's sruistraat re tre.hi een overval ge daan en de vrouw dep huize? nn barmhartig geslagen, omdat ze gemi inlichtingen wilde verstrekken over loden die hii haar waren onderge doken. Terwijl een van hen de ar men van de vrouw omdraaide sloeg de andere haar een oog dicht en trapte haar tegen het onderlijf. De afranseling hield pas op toen één van hen hui'en adem was van het slaan Een jood, dien zij hi°r vonden, bonden ze aan handen en voeten en stopten hem in een kast, terwijl ze hun speurtocht voortzetten Deson. danks heeft hun slachtoffer kans ge zien te ontkomen. Een Joodscb zakenman uit Am sterdam. dien ze wilden arresteeren. bood hun f 10 000, indien ze hem ongemoeid wilden laten Na eenige discussie trokken de heeien af met f öflOO. die ze samen d?e!den. Huiszoeking bleek een gelief koosde bezigheid van heide ver dachten en meestal verdween wel hei een en ander bij hun bezoek Soms lieten ze door schemeren. dat bijv. met een goed schilderij ..de zaak wel gesust kon worden" wat dan in derdaad dikwijls geschiedde Eén van hun vrouwelijk? slacht offers viel heide hoeren nogal den smaak, zij rieden haar ..he paalde" voorstellen cn dwon gen de vrouw toi oneerhare handelingen. Heide verdachten beriepen zich op de orders die ze van superieu ren gekregen hadden, doch do pre sident weigerde dit beroep re aan vaarden. Deze menschen wisten door hun jarenlange praktijk bij ie politie zeer goed wat ze deden" zei hii Ook wisten zij. dat het dood-zijn geen strafbaar feit is." Ook de ad vocaat-fiscaal achtfe voor beide verdachten geen enkele verzachten de omstandigheid aanwezig. De Gaulle's partij zal volgende week beginnen Volgens Renter's correspondent to Parijs zullen de werkzaamheden van do „Rassemblement du peuplo francais", de door Do Gaulle on'- worpen politieke beweging, de vol gende week officieel beginnen. Do Gaulle zou dan een verklaring aan rle pers afleggen. Naar verluidt zal De Gaulle zelf voorzitter dezer par tij worden met als voornaamste as sistent Jacques -oustellc. ex-minis- ter van voorlichting Een andere ex minister van voorlichting, dc be kende schrijver André Malraux, zal ook een leidende rol in de partij spelen, Op Kemajoran, het vliegveld van J.tavia, eens belangrijk knooppunt in het internationale luchtverkeer, werkt men met man en macht om de startbanen uit te breiden en te moderniseeren. (P.) Deze week: Deze week zal een bon voor 250 gram zachte zeep worden aangewe zen. Voor kinderen van 0 tot 1 jaar zal een dubbel rantsoen beschik baar worden gesteld. In de eerste helft van Mei zal waarschijnlijk weer harde zeep wor den gedistribueerd. SCOTLAND YARD en de Earijsche Süreté zijn op het spoor van een internationalen smokkelhandel in goud en deviezen van enormen omvang. De leider van de smokkelbende, die een maandelijksche balans had van 150.000 pond sterling, blijkt een zekere Max Intrator te zijn. Ook de Parijsche „voddenkomng" Jaonovici" wiens ontmaskering in Frankrijk een schandaal heeft veroorzaakt, schijnt bij het complot betrokken te zijn. dat er echter nog belangrijker Erger dan Stavisky? Intrator*. die zes talen spreekt, zou een geregeld bezoeker 8e* weest zijn van dp mondaine ho tels in Londen. Parijs en de Ri- viftrn. waar de groote bedragen oie hij \erteerde het personeel, dat toch wel gew.rnd was met 'roed-ge^itueerde klanten oi.a te gaan, lot verbazine brachten. In trator heeft een huis in Tel Aviv. waar zijn echtgcnoole woont. Ver der heeft hij een flat in Jeruza lem, en een kantoor en een flat in Cairo. Hij zou voornamelijk handel hebben gedreven in Egyptische effecten en deviezen, die hij inde Vereenigde Staten verkocht tegen dollars cn in Londen tegen pon den. Deze zette hij vervolgens in /witsersche francs ooi. De Zwit- scrsche francs verkocht hij op de zwarte markt tegen Fran6che francs, waarmede hij dan weer verdere effectentransacties finan cierde. De „Daily Worker" schreef, dat volgens een beraming deze de- iezonsmokkel de Britsche schat kist 10 millioen pond sterling per jaar kostte. Intrator zit in de gevangenis sedert December, toen de Surertê zijn kamers in het luxueuze Lin coln Hotel aan de Champs Ely- sées binnendrong en 24 000 pond aan bankbiljetten en 10.000 pond aan Egyptische aandeden in he slag nam Hij ontving 00 „klan ten" per dag in zijn2kamer en die stroom van bezoekers was het. die de aandacht der politie trok. De bankrekeningen van Intra tor en Jaonovici zijn thans ge blokkeerd. e-schillende Londcnsche bladen zijn het er over eens. personen bij deze zaak betrok ken zijn dun Intrator of Joano- vici. Hun namen zouden bin nen enkele dagen bekend wor den gemaakt en zij moeten een bekenden klank hebben in Fransche financieele krin gen. De „Daily Mail" voorspelt, dat de zaak-Joanovici een schan daal teweeg zal brengen in Euro pa. Ame-ika en bet Midden-Oos ten, waarbij do Stavisky-affaire van 1931 volkomen in het niet zou zinken. De „Daily Express" bewccrt.dat vele millioenen francs bij Intra tor zijn gedeponeerd door men schen, die met de illegale emi gratie naar Palestina sympathi seren. Deze gelden werden daar na in ponden en dollars omgezet. IJE politieke partijen in Suriname en de Nederlandsche Antillen verkeeren nog in haar eerste ontwikkelingsstadium. Aan vele gedachten en plannen moet nog concreten vorm worden gegeven. Nadere vormgeving en uitgroei kunnen eerst worden verwacht nadat deze partijen politieke verantwoordelijkheid zullen dragen. Deze omstandigheid is dan ook geen reden om te pleiten tegen spoedige verwezenlijking van dc toegezegde hervormingen, die Suriname en de Antillen zullen verheffen tot volledige deelgenootcn in het Koninkrijk. Aldus luidt één der belangrijkste conclusies uit het rapport, dat de er varingen van de parlementaire com missie. die kort geleden West-Indiü bezocht, bevat. Verdere gevolgtrekkingen van haar bezoek luiden o.m het onderwijs zal in Suriname totaal vernieuwd moe ten worden. Daarmee moet samengaan betere opleiding en salarieering der onder wijzers en dc oprichting van een rechtsschool met drie-jarige oplei ding, die de mogelijkheid van het doen van doctoraal examen in de rechten in NcdeHand openlaat. Nederland zal geld beschikbaar moeten stellen om in eenigszins rede lijken omvang cultuur-goederen der waarts te brengen, o.a. goede docu mentaire schoólfilms, graniofoonpla- ten, boeken voor openbare leeszalen, verder uitzending van kunstenaars, verstrekking van Nederlandsche dag- week- en maandbladen, terwijl de Nederlandsche uitgevers zoo veel mo gelijk moeten worden geactiveerd om daar goede boeken op de markt te brengen. Op sociaal gebied moeten in Suri name zeer ingrijpende maatregelen worden genomen, allereerst invoering van een sociale wetgeving, verbete ring van de woningtoestanden, goede gezondheidszorg, een behoorlijke rio- leering in Paramaribo, uitbreiding der waterleiding, betere en goedkoopere verlichting, bouw van een nieuw zie kenhuis en sanatorium, aanleg van speel- en sportterreinen, instelling van een arbeidsbeurs en arbeids inspectie en oprichting van jeugd tehuizen. Bevolking, Op economisch gebied beveelt zij aan: bevordering van de bevolkings toename, waarmee samenhangt bete re gezondheids- en zuigelingenzorg, immigratie, behoorlijke carteering, degelijke mijnbouwkundige en geolo gische onderzoekingen, landbouw voorlichting op ruime schaal, actieve grondpolitiek, aanleg van irrigatie- werken verbetering van het wegen net en het verkeerswezen. De water verbindingen laten alles te wenschen over, terwijl koolschepen noodig zijn wil de opkomende citruscultuur niet ten onder gaan. Werkers uit Indonesië stellen eischen Een groot aantal ambtelijke en particuliere werknemers uit Indone sië, die Zondag onder leiding van de Algemeene Werkers-Associatie te Amsterdam byeen waren, hebben zich bezig gehouden met den toe- stand,.waarin velen hunner verkee ren. Zij dringen er bij de regeering op aan een behoorlijke regeling te treffen voor het uitbetalen van het salaris, dat zij gedurende de Japan- sche bezetting derfden. Verder vroe gen zij schadeloosstelling voor het verlies van verloren gegane goede ren, regeling van wachtgeld, ontslag en de toekomstige rechtspositie. Fietsbanden - smokkel naar Engeland In aansluiting op de berichten o\er de groote brllensmokkel tus schen Nederland pii Engeland wordt vernomen, dat Nederlandsche dou anebeambten, in een jachtje dat in open zee met inoeilijkh'vYii te kam pen ha,] cn door een trawler te IJmuiden werd binnengebracht, een groote lading smokkelwaar aan ci- gareitcn cn fietsbanden vonden. In samenwerking met de Engel- srhe politie is ontdekt, dat eG" ree derij. die een asten dienst met En geland onderhield tijdens de vaart in het Noordzeekanaal de bollen aan boord nam en op den terugweg de zwarte lading loste In Fngelandis een Hiüegommer als medeplichtig aan dezen smokkelhandel gearres teerd. Dc commissie, die zich bezig houdt met het onderzoek naar de gedragingen van de Neder landsche militaire missie te Ber lijn is reeds tot de conclusie ge komen, dat verschillende leden van die missie daarin niet thuis hoorden. Tegen hen, die zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt zullen strenge maatregelen worden genomen, zoo meldt „Trouw". De autoritcitczouden het voor nomen hebben een zwarte lijst aan te leggen van alle hceren, die zich, he17ij in de missie, hetzij in een an dere in Duitschland werkzame Ne derlandsche instantie hebben mis dragen. Deze lijst zal men aan dc grenskantoren deponeeren. opdat deze lieden geen kans meer krijgen de grenzen te overschrijden om in een andere functie hun dubieuze praktijken voort te zetten. Naar schatting zijn gedurende het bestaan van dc militaire missie circa veertig officieren ontslagen wegens handelingen, die in strijd waren met de groote belangen, waarvoor de missie naar Berlijn toog. Tot deze veertig officieren be hoorden ook menschen, die het ver standiger vonden ontslag te nemen. Nog tijdens het onderzoek der commissie heeft men tegen ccn aantal andere leden van dc missie voldoende termen aanwezig gevon den. ook dezen te ontslaan. Dit wil echter geenszins zeggen, dat verder tegen deze lieden, indien zij zich aan strafbare feiten hebben schuldig geniaaki, geen strafvervol ging zal worden ingesteld. De ministerraad staat thans voor de vraag, wie verantwoor delijk moet worden geacht voor de aanstelling van deze onbe trouwbare elementen. De commissie zou verder ontdekt hebben, dat destijds een koeriers- zak werd gestolen, waarmede men vermoedelijk eenige keeren smok kelwaar over de grens beeft ge bracht. Dit kon gemakkelijk, aan gezien de officieele koerierszak niet aan dc grens mocht worden open- •gemaakt. Franschen omsingeld op Madagascar Fransche telegrammen melden, dat een Fransch garnizoen omsin geld is dcor de opstandelingen te Andapa in Noord Madagascar. Dc opstand duurt op het oogenblik twee weken en heeft reeds vele mcnscbcnlevens gekost. Ammunitie én voedsel is per vliegtuig van Atalaha naar het gar nizoen te Andapa gezonden. Het slechte vliegweer was oorzaak, dat Fransche verkenningsvliegtuigen niet konden opstijgen, waardoor dc opstandelingen in dc gelegenheid waren zich tc conccntrccrcn zonder nn aargenomen tc worden. De officieele Fransche houding ten opzichte van den opstand, werd door den hoogen commissaris, Jean Coppct. tot uitdrukking gebracht. Hij zei: „Dc Franschen zijn op Madagascar en zij zullen er blij ven". Hij zei, dat bewijzen gevonden waren, dat de aanvallen, Nvaarmcc twee weken geleden de opstand uitbrak, beraamd Nvarcn door een organisatie, die vertakkingen over het geheele eiland heeft. Vrouw doodde man met rattengif Vrijdag 4 April heeft de 31-jarige Elisabeth Lodewijk Koning in de Coehoornstraat te Hilversum haar echtgenoot, den 36-jarigen K van I Wavercn, vergiftigd met Rodent, een arsenictimhoudend rattengif, waaraan het slachtoffer Donderdagavond jl zes dagen later, is bezweken. De vrouw heeft den moord voor bereid met haar 25-j>arioren minnaar Reeds lang liepen heiden met plan nen rond, Van Waveren, die juist uit militairen dienst was gekomen, te vermoorden. Daar zij geNveld te gevaarlijk vond, heeft de vrouw eerst proeven geno men met een groen rattengif, maar toen dit door de kleur onbruikbaar bleek, ging zij over tot Rodent, dat zij in de pap van haar man mengde. Vele maatregelen, die de commis sie voor Suriname aanbeveelt, zijn ook noodzakelijk voor de Neder landsche Antillen De eerste aandacht zou moeten worden besteed aan het opstellen van een welvaartsplan cn de mogelijkheid van het vestigen vnn nieuwe industrieën, terwijl bepaalde soorten landbouw gestimuleerd moe ten worden (o.a. de divi-divi en aloe- teelt). Ac'iveering van de visscherij verdient ook aanbeveling terwijl het probleem der arbeidskrachten be langstelling vraagt. De commissie is van oordeel dat het West-Indische probleem in al zijn aspecten de instelling van een speci commissie der TNveede Kamer verdient. Maatkleerenmakers zonder werk? De maatkleermakers in ons land maken ernstig beZNvaar tegen het feit. dat van de 17 pet. der stof fen, die van de binnenlandsche tcx- tielproductie voor ons land beschik baar is, hun slechts ccn zeer klein deel wordt toegcNvezen. Het over- groote deel gaat naar dc confectie fabrieken. Vele kleermakers heb ben, volgens mededeelingcn van den heer H. W. Veenstra. secretaris van den Bc/.d van Klcermakerspa- troons in Nederland, sedert 1 Janu ari nog geen draadje stof ontvan- gen. Volgens den heer Veenstra heeft de regecring het utility-systcem ook voor de vervaardiging van stof fen ingevoerd. Door de sterke ver mindering van stoffentoewijzing aan de maatkleermakenj schakelt ze deze volkomen uit. Het zal er op uitloopen, dat binnenkort ons volk uitsluitend confectie zal moeten dragen. Daardoor zouden 10.0U0 be kwame vaklieden werkloos worden. De vroegere leider van liet be- ruchto Reconstruction Command Netherlands, mr. Udink ten Cato uit Enschede, heeft onlangs by «ie rechtbank een vordering ingesteld tegen den staat om teruggave to verkrijgen N an een bedrag aan geld en een aantal auto's, dat bjj liet on derzoek naar do fraude, waarvan hy werd verdacht, in beslag was genomen. Bij de behandeling van dezen eisch in hooger beroep heeft de Hoogc Raad wegens eenige onvol komenheden, by de inbeslagneming gepleegd, gelast, dat deze goederen aan den requirant moeten worden teruggegeven. Volgens de Nvet dient dit dan te geschieden 30 dagen na dat de uitspraak is gedaan, tenzy de Staat alsnog een nieuwe actie instelt om de teruggave te betNvis- ten. Wij vernemen thans, dat de regeering heeft besloten tot deze actie over te gaan op grond van de ovenveging, dat het recht in de zaak tegen Udink ten Cate onverkort zijn beloop moet hebben. Hij Nvordt namelijk verantwoordelijk ge acht voor de praktijken van leiding en medewerking van het R.C.N. in dc beruchte smokkelaffaire aan de Neder landsch-Duitsche grens, welke o.m. heeft geleid tot het pro ces van Gronau. De regeering heeft het voornemen de ver volging tegen hem tc laten doorgaan. Voorts blijkt, dat de hceren van het R.C.N. kans hebben gezien alle posten en andere papieren, welke op den zwendel betrekking hebben, te laten verdNvynen. Republiek wenscht dr. Van Mook In Indonesische kringen in Bata via werd volgens A.P. onmiddellijk scherpe afkeuring uitgesproken, toen men daar vernam, dat volgens onbevestigde berichten prof. Rom- me benoemd zou worden tot gou verneur-generaal van Indonesië. De Nederlandsche reactie sloot zich aan bij die van officieele kringen, die sterk voorstander zijn van het handhaven van den huldigen gou verneur-generaal, dr. Van Mook. Het Nederlandsche blad „Nieuws gier" gaf eveneens zijn afkeuring ten opzichte van eenigerlei veran dering te kennen. Een hoogge plaatst Indonesisch functionaris schrijft, dat de Republiek er sterk voorstander van is, dat dr. Van Mook aanblijft minstens tot de overeenkomst van Cheribon volle dig ten uitvoer is gelegd. Bewolkt weer IVeersverwachting van De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. 1 Bewolkt weer met. voorname- lijk in het noordelijke gedeelte van het land hier en daar eenige lichte regen of motregen. Plan' selijk nevel of mist. Overigens vrij zacht weer met meest man ik gen wind tusschen West cn Zuid Maandae U April'Zon op 'j-48, onder 19.34, maan op 3-47, J onder 11.19

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1