DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C JACHT OP JODEN WAS EEN FASCINEEREND SPEL Vier verraders beschuldigen thans elkaar Op één dag 36 slachtoffers Invalide verzetsslachtoffers krijgen pensioen Soekarno's „Linggadjati" is naakt, zegt Gerbrandy Ook vredesconferentie van agenda in Moskou Militaire invaliden hooger pensioen Kosten rond zes millioen Spoedig resultaat in Batavia Beel en Jonkman naar Indonesië VELUWE: NEERLANDS ALASKA? Toch wanhoopt hij niet Voorstellen van Marshall Hooger beroep van krijgsraadvonnis Historici bijeen in Gent Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 15 April 1947 Nr. 619 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 TelcL administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend tot wijziging en aanvulling van de pensioenwetten voor land-, zeemacht en het reserve- personeel. De maximum-pensioensgrondslag voor de berekening van" aan nabe staanden van overleden of ver miste militairen toe te kennen pen sioenen wordt gebracht van 30QU op 4500. De pensioensgrondslag voor het invaliditeitspensioen bedraagt even lens maximaal 4500. Het maximum-gezinspensioen wordt |ebracht van 80 op 90 r'o van den pensioensgrondslag Het weduwenpensioen zal 65 bedragen van de eerste 2000 en 55 r'o van het overige gedeelte van den pensioensgrondslag inplaats van respectievelijk 50 en 40 Het invaliditeitspensioen wordt verminderd, indien de gepension- neerde inkomsten geniet uit arbeid of bedrijf. waren langzaamaan onder een zekere bekoring van het verraad gekomen. Zooals zij thans elkaar van het doorgeven der adressen aan Schaap beschuldigen, zoo wedijverden zij in dien tijd met eikaar in lugubere listigheid. Ver- r ad (Sri was een fascineercnd spel geworden, waarin zij elkaar de eer betwistten. Het „moeilijkste" was het vertrouwen te winnen hij do a.s. slachtoffers, daartoe schon ken zij met kwistige hand levens middelenkaarten, die Schaap hun in bundeltjes verstrekte. De beide vrouwen ontvingen een varieerend percentage van Je EEN benauwende sfeer van weerzinwekkend verraad, van leu gen en bedrog, van menschonteerende intriges en van grenze- looze hardheid hing gisteren in de zaal van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, toen vier van de ergste Nederlandsche Jodenjagers en de Duitsche „verbindungsman" ütto Kempin elkaar over en weer van de gezamenlijk" uitgevoerde jacht op Joodsche burgers de schuld in de schoenen trachtten te schuiven. Daarnaast kon niemand zich onttrekken aan de beklemmende ge dachte, dat de dood reeds in de zaal rondwaarde, niet alleen bij de opsomming van talrijke namen van Joodsche Nederlanders, die door het geraffineerde verraad in Duitsche concentratiekampen een afschuwelijken dood hebben gevonden, maar ook omdat thans langzaam maar onafwendbaar de raderen van het recht de schul digen beginnen te treffen. Daar was allereerst de 41-jarige Anna van Dijk, die reeds tot den dood is veroordeeld en als kroon getuige een vroegere vriendin cie 2S-jarige Branca Simons en hiar man. den 45-jarigen W. J. tf- Houthuys, met zooveel overtui ging en beslistheid van verraad beschuldigde, dat de advocaat-fis caal, mr. M. H. Gelinck. tegen beiden de doodstraf eisohte. Daar was voorts de reeds zoo dikwijls als getuige gehoorde SD- rechercheur Pieter Schaap, die met cynische onverschilligheid en vertrouwenwekkende openhartig heid alle inlichtingen over deze drie menschon, die hem eeduren- de de bezetting tallooze Joden in handen speelden, verstrekte, en tenslotte de Duitsche chef van deze lieden. Otto Kempin, die tij dens den oorlog zooveel „zaken" heeft behandeld, dat hij meesten tijds niet anders op de hem ge stelde vragen kon antwoorden clan: Mogelijk, maar ik kan het mo niet meer precies herinneren." Beide vrouwen vielen aanvan kelijk in handen van Schaap en kochten hun vrijheid donr mede burgers 't lot te laten ondergaan, waarvoor ze zelf zoo bang waren. „Allen Joodschen arres tanten, moesten wij vragen of zij in ruil voor hun vrijheid ondergedoken Joden wilden verraden. Dikwijls hadden wij daarmee succes. Wilden zij met ons meewerken, dan werd geen aantai genoemd, strib belden ze tegen, dan noemden wij een aantal van vijf. waar mede we genoegen namen," verklaarde Schaap. Verraad begon Branca#Simons en Ans van Dijk wilden meewerken, zij werden bijna gelijktijdig in den zomer van 1943 gearresteerd en later als Z-S- V-vrouwen in het S.D.-register te boek gesteld. Branca Simons woonde in de Kerkstraat te Am sterdam. boven haar woonde Schaap. Onder talrijke hoopge vende voorwendsels lokten 1e beide vrouwen de ongelukkige Joden naar deze woning, waar ze onmiddellijk werden gearresteerd. Maar daarbij bleef het niet; alle adressen, waar zich Joden op hielden en die den vrouwen ter oore kwamen, werden zonder mankeeren 9an Schaap doorgege ven. Ook buiten Amsterdam opereer den ze; twee gevallen werden vandaag behandeld: in Schiedam, waar Branca Simons zich een weeklang z.g. als onderduikster in een huis ophield met andere Jo den. die allen werden gearres teerd en in Zeist, waar haar echt genoot, in samenwerking met de twee vrouwen, er in slaagde als „illegaal werker" zooveel vertrou wen te krijgen dat op 18 Augus tus 1944 niet minder dan 36 Jcden konden worden gearresteerd, waarvan er 32 gedeeltelijk door vergassing, gedeeltelijk door uit hongering in Duitschland zijn omgekomen. De twee vrouwen en Houthuys in beslag genomen buit. Kempin schatte het bedrag, dat hij aan de vrouwen had uitgekeerd, tusschen cie f 15-000.en f 20.000.over een periode van ruim vijftien maanden. Leugens Branca Simons erkende bijna alle haar ten laste gelegde feiten, Houthuys daarentegen hield zich zoo lang van den domme, dat de president mr. F. W. van Schaeck Mathon, hem tenslotte vroeg of hij niet inzag hoL« belachelijk en gevaarlijk dergelijke doorzichtige leugcne waren. „Het is afschuwelijk," zoo zeide mr. Gelinck in zijn requisitoir, „f1 zien hoe deze lieden met groo- te brutaliteit en totale onverschil ligheid voor het lot van andere Joden op de meest schandelijke manier misbruik hebben gemaakt van hpf vertrouwen, dat mede- menschen. die in voortdurenden angst voor deportatie leefden, in hen hebben gesteld. Ik kan me begrijpen, dat een arrestant, die in doods angst is, iemand verraadt, maar dat verraden willens en wetens vijftien maanden voort zetten. -is een menschontee rende lafhartigheid." Houthuys had. naar de mee ning van mr. Gelinck, als zwart handelaar in de Joden een winst gevend handelsobject gezien. Aan invalide verzetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen van hen, die ten gevolge van of in verband met hun verzet zijn omgekomen zal een pensioen worden verstrekt, dat hun de waarborg verschaft binnen rede lijke grenzen te blijven voortleven onder de materieclc omstandigheden, waarin zü. voor de bezetting ver keerden. Bij de samenstelling van het wets ontwerp dat dit pensioen regelt, is er naar gestreefd, zooveel mogelijk overeenstemming te verkrijgen met de regeling, ontworpen voor de mi litaire oorlogsslachtoffers en voor de zeelieden-oorlogsslachtoffers. Voor zoover uit de beschikbare ge gevens blijkt zullen rond een vier duizendtal buitengewone pensioenen worden toegekend, terwijl wordt aangenomen, dat per geval een ge middeld jaarbedrag van ongeveer f 1500 noodig zal zijn. De totale kos ten worden op f 6 000.000 per jaar ge raamd. De toepassing van de wet is toegedacht aan een buitengewonen pensioenraad. Ook zij. die bij de uitoefening van hun ambt of functie of de vervulling van hun taak tijdens de bezetting door daad of houding hebben deel genomen aan het binnenlandsch ver zet vallen onder deze wet. De Stichting 1940—1945 zal een be- Grieksch guerillaleger „lost op" Een bijzondere correspondent van Reuter die een tocht van 320 km. per jeep door de bergstreek van Noord- Griekenland heeft gemaakt, schrijft, dat het geheele gebied, van waaruit het Gricksche leger zijn voorjaars offensief tegen de guerilla-beweg.ng is begonnen door de burgerbevolking is verlaten. De bevelhebber van het tweede Gricksche legerkorps zeide, dat tij dens de eerste vijf dagen van de operaties 80 gevangenen in totaal gemaakt waren en ongeveer 200 300 guerilla-strijders gedood waren. Volgens Grieksche parachu tisten. die neergelaten werden in berggebieden, beheerscht door guerilla-strijders, begraven de opstandelingen hun wapens en splitsen zich in kleine groepjes, die aan de omsingeling van het Grieksche leger trachten te ont komen. Vele guerilla-strijders schijnen uit de omsingeling ont snapt te zijn. De bevelen aan de opstandelingen hielden in, dat deze contact met de aanvallers moesten vermijden en zich moesten verspreiden om later buiten het operatiegebied van het Griek sche leger weer bijeen te komen Dit zou uit buitgemaakte documenten gevonden op gesneuvelde guerilla- strijders, zijn gebleken. Zware gevechten in Zuid-Sjansi Chinecsche regeeringstroepen heb ben oorukkend van de grens van de provincie Sjensi en Nigsia. ten Noord-Westen van Yenan Tsjingtien ingenomen, de laatste stad in" het Noordwesten van provincie Siensi. die de communisten in handen had den. Dc communisten trekken noord waarts terug in de provincie Sneijan Zware gevechten vinden plaats in in Zuid-Sjansi. waar de communis ten den aanval hebben geopend op verschillende steden aan de spoor lijn Tatoeng-Poetsjof. Churchill naar Parijs Churchill zal zich 9 Mei, op den tweeden verjaardag van de Duitsche capitulatie, naar Frankrijk begeven, waar hij met het hoogste Fransche militaire eereteeken, de militaire medaille, zal worden onderscheiden. langrijk aandeel bij de uitvoering van deze wet krijgen. De mogelijkheid wordt geopend om studenten en anderen, voor wie het in verband met den overgangs tijd, waarin zij zich bevinden, nog niet doenlijk of gewenscht is een pensioensgrondslag vast te stellen, voorloopig een buitengewoon pen sioen te verleenen. Voorts wordt voorzien in de be hoefte, welke in de practijk is ge bleken in enkele gevallen, waarin de echtgenoote van een invalide, die op haar hulp was aangewezen, in verband met het verzet is omgeko men. Belangrijke economische be sprekingen tusschen de Neder landsche en Indonesische dele gatie zullen de komende weken in Batavia in een versneld tem po plaats vinden. De woordvoerder van den Neder- landsch-Indisehen regeoringsvoor- lichtingsdienst heeft verklaard, dat de Nederlandsche delegatie de Indo nesiërs heeft pogen te overtuigen, dat de Nederlandsche voorstellen als gevolg zouden hebben, dat niet in de eerste plaats Nederland, doch zeker integendeel allereerst de re- Dubliek hier voordeel uit zou trek ken. Verder verklaarde de woordvoer der. dat het cr geenszins om ging Nederlandsche financiëele belangen te bevorderen, doch om de Indone sische republiek credietwaardig te maken. Deze credietwaardigheid, aldus vervolgde de woordvoerder, kan slechts worden bewerkstelligd, indien het accoord van Linggadiati concrete gevolgen heeft, n.l. dat beide partijen samenwerken bij de handhaving van de veiligheid in het binnenland, bii de rationalisatie van de geldcirculatie en bü de ontwikke ling van den im- en exporthandel. De minister-president en de minis ter van Overzeesche Gebiedsdeelen overwegen om zich tegen het einde dezer maand ter persoonlijke oriën teering en voor het voeren van be sprekingen naar Irfttotlesië te begeven Op de Noord-West Veluwe nabij Doornspijk is bij het grintgraven gesteente naar boven gebracht, dat goud en zilver bevat. Het ligt op een diepte van ongeveer vier tot zes meter en s gemakkelijk Ie del ven. Een monster \-an dit stePn werd opgestuurd en het essayebiljct vermeldde: per 100 K.G. 2 gram goud en 108 gram zilver. Op de plaats, waar de goudader? is ontdekt wordt nu verder gezocht naar deze onderaardsche deviezen(P.) De tinbaggermolen Kalmoa, die op 27 Februari naar Billiton vertrok, kon na wekenlang slecht weer de oversteek naar Indonesië vóór den Z.W. Moesson niet meer doen en keerde naar Kinderdijk terug. Hier passeert ret gevaarte het Noorderedand te Rotterdam (Zondagmorgen) Door de onderteckening van Ling gadjati is geschied dat, waartegen het Nationaal Comité tot Handha ving der Rükseenhcid ten sterkste heeft gewaarschuwd: er is een ver plichting aangegaan, welke den grondwetgever bü voorbaat bindt, zoodat het Nederlandsche volk, niet meer vrij staat in zijn beslissing en voor het uiterst moeilijke dilemma kan worden gesteld al of niet on gedaan te verklaren staats- en vol kenrechtelijke verhoudingen, welke uit het accoord voortvloeien. Aldus prof. mr. P. S. Gerbrandv, die gisteravond voor de radio over ..Linggadiati" sprak. Hoewol sommige zaken nog ge heim zijn gehouden, moet men er kennen. dat er is een Linggadjati, waarvan dc kant, naar Soekarno gekeerd, naakt is. die naar minister Jonkman gewend, bekleed met de vodden, die van den vernuftigen sluier door dc heeren Romme en Van der Goes van Naters geweven, zijn overgebleven, maar die de schande der naaktheid niet meer bedekken, zoo vervolgde hij. Wjj staan dus voor de toe- passing van een accoord, dat krachtens oorsprong, karakter en tot heden bekend optreden der wederpartij onheilspellend en dat naar zijn inhoud on grondwettig is. Welnu, zoo zegt u misschien, als het dan on grondwettig is. dan is het een vodje papier, verscheur het. Zoo eenvoudig staat de zaak niet. Zeker ik verwacht, dat zü. die dit kwaad gebrouwen hebbén, eenmaal voor den aardschen rechter reken schap zullen moeten geven van hun daden. Onze plicht Wij houden vast aan onzen plicht om den rechtsstaat ten bate der millioenenmassa's te herstellen en te handhaven. Zoo zullen wü ons gedragen tegenover het feit. dat een parlementaire meerderheid t ij- d e 1 ii k dekt een anti-nationaal be leid van het kabinet Becl-Jonkman. Nog wantrouwen in Indonesië Op een vraag van Aneta, waarom sommige republikeinsche bladen weinig hoopvolle en geprikkelde commentaren geven na de ondertee- kening van Linggadjati. heeft een officieele republikeinséne zegsman het volgende antwoord gegeven: In breede republikeinsche kringen be staat nog wantrouwen over de uit eindelijke bedoelingen van de Ne derlanders, omdat men benauwd is „toch nog te worden bedot". In be langrijke mate heeft het incident van Modjokerto bijgedragen om de sfeer ongunstig te beïnvloeden. Een ander punt, dat tot terughoudend heid stemt, is, dat de indruk bestaat, dat men aan Nederlandsche zijde bij de besprekingen met de republikein sche autoriteiten soms te veel met centen rekent, terwijl het toch om milliardcn gaat en om millioenen menschenlevens. Dc zegsman achtte het tenslotte belangrijk, dat Indone sische journalisten thans Neder landsche gebieden kunnen bezoeken. DE Raad van ministers heeft gisteren geen enkel concreet re sultaat bereikt over de procedure voor de vredesconferentie. Na uit voerige besprekingen besloten zij de kwestie naar de plaatsvervangers te rug te wijzen. Men neemt aan dat de conferentie voor het vredesverdrag met Duitschland in Moskou niet meer aan de orde zal komen. Aan het begin van de vergadering van gisteren legde Marshall een ver klaring af over het Amerikaansche standpunt ten aanzien van de pro cedure voor dc Duitsche vredescon ferentie. Hij noemde de volgende punten: 1) Zoowel de aanbevelingen der conferentie, die een twee-derde meerderheid vereischen. als die. welke een eenvoudige meerderheid vereischen, moeten niet alleen door de meerderheid van alle aanwezige landen, maar ook van die. welke Duitschlands buren waren, of gewa penderhand aan den oorlog deelna men. goedgekeurd worden; 2) Beide soorten aanbevelingen moeten door den ministerraad in overweging genomen worden, zooals dat te Parijs bij de vredesverdragen met de satellieten het geval was. De ministerraad is echter niet verplicht ze te aanvaarden; 3) De verantwoordelijkheid voor het naleven van het vredesverdrag rust indirect op het Duitsche volk en direct op de Duitsche regeering. Nadat Marshall' zijn collega's had gevraagd of zij accoord gingen met een viermogendheden verdrag voor de ontwapening en demilitarisatie van Duitschland en voorstelde, dat onmiddellijk gevolmachtigden zou den worden benoemd om den defini tieven tekst hiervoor te bestudeeren, stemden Bevin en Bidault met dit voorstel in. Amendementen Molotof diende een aantal amen dementen en toevoegingen op de Amerikaansche voorstellen voor een viermogendhedenverdrag inzake de Duitsche ontwapening en demilitari satie in. De ministers zullen vandaag de discussie over dit verdrag voort zetten. Het is zoo goed als zeker, dat zij het Amerikaansche ontwerp naar een nog te benoemen commissie zul len verwijzen. De amendementen en toevoegingen van Molotof zijn: 1. Er is geen melding gemaakt van denazificatie in verband met de de militarisatie; 2. Er is geen voorziening getrof fen voor een viermogendhedencon- tróle voor het Ruhr-gebied; 3. In de Amerikaansche voorstel len wordt de liquidatie van trusts en kartels niet uitdrukkelijk vermeld. De punten 4, 5 en 6 bevatten amendementen op de Amerikaansche voorstellén met betrekking tot de democratie in Duitschland. de agra rische hervormin^:n en de beëindi ging van de geallieerde bezetting. Alle vier ministers stemden er mee in. dat het Sowjet-voorstel om den duur van het vredesverdrag van 25 op 40 jaar te brengen in den tekst zal worden opgenomen. Zonder tot eenige concrete be slissing te komen hebben de vier ministers de btstudeering van de procedure voor het ontwerpen van het Duitsche vredesverdrag beëindigd. Men neemt aan, dat de k .stie aan de plaatsvervan gers zal worden overgedragen en ni°t meer tijdens de Moskousche zitting van den ministerraad zal worden besproken. Beslissing? --jward Smith Ar.-.rikaansch ra dio-commentator, heeft in een uit zending van radio Moskou medege deeld, dat volgens kringen aldaar de mogelijkheid bestaat, dat de volgen de 48 uren er over zullen beslissen of de conferentie een mislukking of succes zal worden. „De groote vier zijn van plan tijdens hun volgende bijeenkomst een besluit te nemen, ten aanzien van het vredesverdrag met Oostenrijk. Indien zij dit doen. zal men in het laatste en beslissen de stadium zijn." De algemcene impasse, waarin de conferentie is geraakt, kan misschien worden doorbroken indien Marshall cn Molotof een oplossing kunnen vinden - „r de eischen der Sowjet- Unie ten aanzien van de herstelbeta lingen door de westelijke zones van Duitschland, aldus de commentator. De coördinatie-commissie werd het gisteren eens over de vrije versprei ding van nieuwsbladen en berichten in de vier bezettingszones. Wat thans precies gaat gebeuren hangt af van wat do groep-Van Mook doet. achter wie het Neder landsche kabinet aanhuppelt: waar schijnlijk verder afglijden met al dc verwarring en ellende, die daaraan vastzit. Maar een staatsorde, dien naam waard, komt er langs den weg, welken minister Jonkman volgt, zeker niet. De Indie-politiek van het kabinet- Boel is gedoemd volkomen vast te loopen. Nederlandsche ministers mogen bezig zijn den rechtsstaat in Indië prijs te geven en te trachten nog met knappe mensehen een stuk van het kapitaal te redden, hun po litiële moge in het moederland reeds middelen gebruiken, die een poli tieke democratie niet verdraagt, dat alles moge u benauwen. Wanhoopt niet! Dc grondbeginselen van den rechtsstaat kunnen wel tijdelijk ver trapt worden, maar ze zullen uit de Nederlandsche volksziel, zoolang er is een buigen voor hooger beginse len, niet worden uitgeroeid. Troepen in Indonesië nog uitgesloten Het is op dit oogenblik nog niet mogelijk van de rechtspleging te velde weder op de vredesrechtsple- ging over te schakelen. Voor militairen bestaat het be langrijkste verschil tusschen vredes- rechtspleging en rechtspleging te velde uitsluitend hierin, dat van de vonnissen der krijgsraden te velde geen hooger beroep openstaat. De omstandigheden laten thans echter wel toe de uitoefening van het recht van hooger beroep weder mogelijk te maken. Omdat zulks ook algemeen als een behoefte wordt gevoeld, hebben de ministers van Justitie en Oorlog dan ook ge meend een voorziening te moeten treffen, waarbij ook in tiid van oor log hooger beroep tegen do vonnis sen van krijgsraden te velde moge lijk wordt gemaakt, doch aan de Kroon dc bevoegdheid wordt gege ven deze openstelling van hooger beroep uit te sluiten ten aanzien van dc vonnissen bij die onderdee- len welke hun taak onder feitelijke oorlogsomstandigheden uitoefenen. Militairen van de Koninklijke Landmacht in Indonesië, die aan de rechtsmacht van den daar fungee- renden Nederlandschen krijgsraad te velde zijn onderworpen, worden van hooger beroep echter voorloo pig uitgesloten. In het algemeen zal de uitsluiting worden beperkt tot de vonnissen, gewezen tegen militairen, bchooren- de tot onderdeelen, welke in opera ties of ondernemingen zijn gewik keld. welke dc rechtspleging in hoo ger beroep practisch onmogelijk maken. Gen. De Gaulle sticht de R.P.F. Generaal Charles de Gaulle hoeft hekend gemaakt, dat bij het leiders- schap van de „Rassemblement du Peuple Francais'1, Frankrijks nieu we politieke partij, op zich heeft go- nomen. De K.P F. wenscht hervor ming van den staat. Zij verklaart, dat Frankrijk geleid moet worden door een same, hangend, geordend en geconcentreerd bewind, dat i'i staat is de middelen, die in het be lang van het algemeen welzijn noodzakelijk zijn, te kiezen en toe te passen en wenscht de vervanging van liet huidige systeem van par- tijen-regeoring door een ander sy steem, waarin de executieve macht uit het land zelf voorkomt cn niet uit de partijen, en waarbij allo on oplosbare geschillen door het volk zelf beslecht zouden worden. Toestand van Koning Christiaan slecht Ofschoon het laatste bulletin zei de, dat de toestand van koning Christiaan van Denemarken onver anderd was, wordt in de hoogste Dcensche kringen toegegeven, dat men zich ernstig bezorgd maakt. l'en diplomatiek diner, dat de mi nister van buitenlandscne zaken Maandag zou geven, is tot nader order uitgesteld. Het parlement is voor Woensdag in buitengewone vergadering bijeen geroepen. 99 aan „Queen Elisabeth den grond 's Werelds grootste schip de 85.000 ton metende „Queen Elisabeth" is Maandagavond bij Southampton aan den grond gcloopcn. Zeven sleepbooten trachten het schip weer vlot te krijgen. Aan boord bevinden zich 2446 passagiers. Na 8 jaar onderbreking Een twintigtal Nederlandsche his torici, voor het mccrcndccl univer sitair werkzaam, is op 9 cn 10 April tc Gent in congres bijeen geweest met een ongeveer gelijk aantal hun ner Ncdcrlandsch sprekende cn schrijvende collega's uit België. liet was dc tweede bijeenkomst van dezen aard, dc eerste werd niet Paschcn 1939 te Rotterdam gehou den; dc oorlog had, in wat in opzet als een jaarlijksch samenkomen be doeld was, een onderbreking van acht jaar gebracht. Dc morgens zijn besteed aan het luisteren naar cn discussiccren over een zes voordrachten, drie van Bel gische cn drie van Nederlandsche zijde. De Belgische sprekers waren dr. F. Blockmans, dr. J. Bruntinx cn prof. dr. J. A. van Houttc, terwijl van Nederlandschen kant het woord werd gevoerd door dr. T S. Jansma, dr. B H. Slicher van Bath cn prof dr. jhr, P. J- van Winter. De voordrachten stonden op hoog peil cn lokten zoo'n levendige dis cussie uit. dat het moeilijk bleek om dc vastgestelde tijden niet tc overschrijden. Op den avond van den 8stcn April werden dc Nederlandsche deelnemers door hun Belgische vrienden verwelkomd in een gezel lige bijeenkomst, waar aanstonds een gee>t van ongedwongen gezel ligheid hcerschte. Dc middag van den 9cn April werd besteed aan een bezoek aan dc Gcntsclie uni versiteitsbibliotheek en haar bc- faamden boekentoren, svna- dc congressisten werden rondgeleid door den bibliothecaris prof. dr R. Apcrs. Hierna volgde een ontvangst ten stadhuize donr liet gemeentebe stuur, waar Schepen Vermeulen het gezelschap in een hartelijke re de verwelkomde en den historici van beide landen op hun speciale groo te verantwoordelijkheid in dezen chaotischcn tijd wees. Nadat dr. C. D. J. Brandt den dank der congressisten had ver tolkt, bezichtigden dezen onder lei ding \an den stadsarchivaris, dr. H. No wc, die uitzonderlijke kwali teiten als conferencier bleek tc be zitten. het merkwaardige stadhuis, waar in 1576 dc Pacificatie van Gent werd gesloten, zij het dan ook in een andere zaal aldus dr. If. Noivé welke officieel als plaats van onderteckening te hoek staat. Een gezamenlijke lunch, den con gressisten door het Belgische comité van organisatie aangeboden, besloot dit congres, dat zonder cenigcn twijfel bij alle deelnemers cn in de eerste plaats bij dc Nederland sche gasten een gevoel van groo te voldoening zal hebben achter gelaten. Grieksch debat in den Veiligheidsraad Toen Maandag in den Veiligheids raad het debat over Griekenland werd geopend, verklaarden dc Al- bsneesche en Joego-Slavische afge vaardigde zich tegen het achterla ten van een Balkancommissie der UNO in Griekenland. De Sovjet-afgevaardigde, Gromy- ko verklaarde aangaande senator Vandenbcrg's amendement op Tru man's program voor hulp aan Grie kenland en Turkije, dat het slechts de eenzijdigheid van de actie der USA onderstreept en bewijst, dat do USA oorspronkelijk niet de be doeling hadden de beslissing van dc UNO af tc wachten. Gromyko zeide, dat het amende ment tevens voorschrijft hoe zii de kwestie moeten behandelen, het geen hij een ander teeken van vcr- ontachtzaming der UNO noemde. Gromyko drong cr op aan, dat de Veiligheidsraad de Sovjet-voorstel ler. om een commissie ter contrölo van de Amerikaansche hulp aan Griekenland to stichten, zou aan vaarden en hij noemde den Amerl- kaanschcn wensch om een beslis sing over chc voorstellen uit te stel len. klaarblijkelijk een aanwijzing, dat zij er tegen willen stemmen. Vrij op 1 Mei voor arbeiders De Centrale Werkgeversorganisa ties hebben naar aanleiding van het verzoek van het N.V.V., te willen be vorderen dat op 1 Mei aan alle ar beiders. die dit wenschen. vrijaf ge geven zal worden aan al haar aan gesloten leden werkgevers bericht, dat er „geen bezwaar tegen bestaat, dat zooveel mogelijk, voorzoover dc bedrijfsomstandigheden dit toelaten, aan dit verzoek wordt voldaan. Deze vrije dag dient, naar hun oordeel, te worden opgenomen als z.g.n snip perdag of als vrye dag voor eigen rekening." Temperatuur boven I normaal Weersverwachting van De BiU /i'ldig van Dinsdagavond lot i Woensdagavond. In den ochtend plaatselijke mist overigens in het noord-wes- 'elijke gedeelte van het land vooral langs de kust) nog vrij ivcel bewollcino't doch over we- gend droog en in het overige gedeelte var het land minder bewolking en vooral in het zuid- j oosten overdag zonnig weer. Meest matige wind tusschen ;1 west en zuid. Nog eenige stijging g van temperatuur Dinsdag 15 April: Zon op 5.1b, onder 19.36 maan op 117, onder 812.30. llllllilllllllllllllllllU

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1