DAGBLAD VOOR AMERSFOORT J „Vliegende fluitketel" gierde boven Valkenburg Republiek zou benoeming yan Romme betreuren Vier" vinden geen punten van overeenstemming K.L.M. heeft goed geboerd, zegt Plesman IT) Cotes-Preedy demonstreert snelste vliegtuig ter wereld Fantastisch steile burg' ^?ewo- start Wij kunnen de motie niet vergeten Ook verdrag van de agenda Marshall bij Stalin Voor 't eerst weer in evenwicht Dezen zomer weer belangrijke uitbreidingen „Deelen" berecht Ned. elftal tegen Huddersfield Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week oi 4-— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 16 April 1947 Nr. 620 6e Jaargang c Red- en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER os H R is sinds het begin van deze eeuw, toen de Amerikaansche gebroeders Wright het eerste sprongetje maakten met hun door een onmogeliik zwaren benzinemotor voortgedreven bouwsel van latten en zeildoek, het een en ander gebeurd met den vliegen den mensch! Dit realiseert men zich pas goed bij de kennismaking met 's werelds snelste vliegtuig, de „Aleteor", het vernuftig pro duct der Britsche Uloster-vliegtuigfabrieken, dat Dinsdag op het vliegveld Valkenburg op geslaagde wijze heeft gedemonstreerd. ^OO op het oog verschilt het Zoo zie je 'm, zoo zie je 'm niet "N ge militaire en civiele autoriteiten, zou er op kunnen wijzen, dat ook onze L S.K. binnenkort met één of meer straaljagers zullen worden uit gerust slanke, wijnroode toestel weinig van het gewone schroefvliegtuig. Het „schroeflooze" heeft natuurlijk geen propellers, de sterk geknotte vleugels hebben een opmerkelijk klein opper vlak. het stabilo zit een eind boven den romp gebouwd, terwijl de huid met 't oog op den minsten weerstand bij hooge snelheid, glad is als een spiegeltje. Op korten afstand van den romp zijn in de vleugels de twee machtige Rolls Royce Der went V straalmotoren gebouwd in gondels, die bijna half zoo lang zijn als de romp zelf Heelemaal voorin, haast in don neus. zit de kleine cabine, waarin de piloot een ruim uitzicht naar alle zijden heeft Tegen half twaalf toen dulzerdcr. belangstellenden, voor het mecren- deel militairen, op het terrein waren samengestroomd en n batterij van ca mera's kilometers film op den rooden vogel hadden .afgeschoten", klom de piloot Cotes Prcedy. invlieger van de Glosterfabrieken en tevens vlie ger van de beroemde „High-Speed Flight" van de RAF. omgord door A. een parachute, in zijn nauwe be- stuurdérsplaats liet starten der mo- j gt toren scheen heel simpel te gaan Ze begonnen met een laag zoemend ge- j luid. dat geleidel uk aanzwol tot een hoog gierenden fluittoon ..Je water kookt", riep er een en terecht, want het lawaai leek precies op dat van een blazendcn fluitketel Aan de sterk kringelende lucht ach ter het vliegtuig was te zien. dot verhitte lucht werd weggeblazen Toen het toestel bn hot koeren zijn staart naar" ons richtte werden we nogmaals aan iets uit de keuken her innerd: de verbrandingsgassen had den nl. duidelijk de prikkelende lucht van een walmend oiicstelle- tje' Dp start Op de startbaan aangekomen gaf Cotcs-Preedy rijn ..Meteor" onmiddellijk vol gas en met donderend geweld trok hij er tusschcn uit. Een reusachtige stofwolk steeg achter het toestel op. dat na korten Hid loskwam en met een fantastisch steile bocht de lucht in schoot. In een oogwenk was de ..Meteor" nog slechts een stipje aan den hemel. Enkele malen scheerde Cotes- Prcedy griezelig laag over ons hoofd met een voor het oog nau welijks bij te houden razende snelheid. Zoo snel is dit toestel dat men het niet hoort aankomen een geducht aanvalswapen dus! en het motorgeronk dui delijk waarneembaar achter het vliegtuig aankomt. Na een half uur cirkelen, waarbij de uitstekende bestuurbaarheid van de Glosier o m. werd aangetoond door een keertje ondersteboven vlak over het terrein te vliegen, liet Cotes-Preedy de wielen zakken en zette met een verbazend lage lan dingssnelheid en een uitloop van slechts enkele honderden meters zijn kistje veilig en wel aan den grond. Een beetje verlegen lachend en met de hand door zijn lange haren strijkend nam de niet meer zoo piep jonge testpiloot de hulde der talrij ke aanwezigen in ontvangst. De R.A.F heeft de Glosier Meteor als standaardjager in haar luchtvloot opgenomen Ook de Zweedsche en Zwitsersche luchtmacht krijgen schroeflooze jagers. De demonstratie met een Glostcr Meteor op Valken- „Spanning neemt af," zegt Sjahrir In een interview lieeft Soetan Sjahrir verklaard dat, indien de onderhandelingen op dezelfde wijze bleven voortgaan en de mili taire spanning bleef afnemen, de gewapende macht in Indonesië wellicht spoedig verminderd zal worden. Voorts beschreef hij de Neder- landsch Indonesische economi sche besprekingen als „zeer be moedigend" en zeide, dat hij reden had te hopen, dat de Ne derlanders spoedig zouden komen tot een regeling van in> en ex port. hetgeen tot gevolg zou heb ben. dat zij de beperkingen, die den Indonesiërs bil de handel-en scheepvaart waren opgelegd, zou den opheffen. Naar nanleding van de berich ten in dc Nederlandsche pers, al> zou prof. Rnmme worden be noemd tot gouverneur-generaal in Indonesië, zei Sjahrir. dat de J republikeinen over het algemeen \an meening waren, dat een der gelijke benoeming ..de geneigd heid. welke op het oogenblik ne- staat. voor meer positieve samen werking znu verstoren". De Amerikaansche regeering heeft officieel aan Sjahrir mede gedeeld dat 7ii zioli aansluit hij de de forto-erkenning van de In donesische republiek door dc Ne derlandsche regoerine zoonis rl- ze in de overeenkomst van T.inggad- iafi is omschreven. Op het vliegveld Valkenburg is gisteren een demonstratie gegeven met de „Gloster Meteor", het snel ste vliegtuig ter wereld. Deze de monstratie werd bijgewoond door vele burgerlijke en militaire auto riteiten. In volle vaart raast de „Vliegende fluitketel", zooals de veelzeggende bijnaam van dit toe stel luidt, over de toeschouwers. Vlucht om de wereld in 78 uur Milton Reynolds, een millionnair uit Chicago heeft een' vlucht om de wereld gemaakt in 78 uur en 35 minuten. Een afstand van 20.000 mijl Werd afgelegd Hij heeft daarmee het wereldre cord met twaalf uur cn negentien minuten verbeterd Noch het oude record van Hug hes noch het nieuwe van Reynolds worden als officieel erkend, daar niet langs de route gevlogen is. die door dc „Federation Aeronautiquc Internationale" is voorgeschreven Nog nooit is een lucht om de we reld volgens dc officiccie voor schriften gemaakt. Geen geweld in India! Gandhi cn Djinnnh. president der Moslemliga. hebben, op initiatief van den nieuwen onderkoning van India. Lord Mounthattcn, een ver klaring uitgegeven, waarin het ge bruik van geweld wordt afgekeurd cn een beroep wordt gedaan op alle gemeenschappen 'n India om tot de goede orde bij te dragen. Amnestie voor Polen Ter herdenking van de opening van de door het Poolsche volk op 19 Januari 1947 gekozen Sejm en van de verkiezing van den president der Poolsche republiek, is op 22 Febr. j.l. een wet afgekondigd, die aan allé Polen in binnen- of buitenland, die voor 5 Februari 1947 een misdrijf hebben begaan of daaraan hebben deelgenomen, amnestie verleent. Deze amnestie wordt verleend voor lidmaatschap van of steunverleening aan een misdadige vereeniging of complot, voor desertie, voor belas tingontduiking en een aantal niet met name genoemde overtredingen. Verder is het doel, doodstraffen en levenslange gevangenisstraffen om te zetten in gevangenisstraffen van 15 jaar en kwijtschelding of verminde ring van andere geld- of vrijheids straffen. Poolsche staatsburgers, die voor deze wet in aanmerking willen ko men. moeten zich uiterlijk 25 April a.s. persoonlijk melden bij het Pool sche consulaat-generaal te Amster dam Koningslaan 56. waar de desbe- treifende formaliteiten worden ver- ?'uBij verzuim tot aanmelding gaat het recht op amnestie verloren. Havenkwesties in USA besproken In Amerikaansche regeerings- kringen verluidt, dat de kwestie van het gebruik van de havens van Piottcrdam en Antwerpen bij den doorvoer naar de Amerikaan sche en de Engelsche zóne van Duitschland momenteel ook door het betreffende departement met generaal Clay in Duitschland wordt besproken. REPUBLIKEINSCHE politieke kringen hebben zich met be trekking tot een eventueele benoeming van prof. Romme tot gouverneur-generaal niet door een uitspraak willen binden, zoo lang de berichten in het stadium van geruchten zijn. Wel geloof den zij. dat aan deze geruchten wel eenige beteekenis kan worden toegekend en dat. indien deze bewaarheid worden, de kans geens zins denkbeeldig is, dat dit een terugslag zal geven op de atmos feer, waarin verwacht kan worden, dat de besprekingen gevoerd zullen worden. Vooral in het binnenland zouden er tengevolge van deze benoeming stemmen opgaan, die tot groote be hoedzaamheid jegens den politieken koers van Nederland zouden aanspo ren. Dat prof. Romme tenslotte ac- coord is gegaan met de beslissing van de Nederlandsche regeering in zake onderteekening, achtte men een element, dat niet alle optimisme uit sluit Niettemin kan men niet voet stoots vergeten, dat Romme's naam verbonden is aan de motie, waardoor de beslissing aanzienlijk belemmerd is. Indien de veronderstelling van de N R.C., dat dr. Van Mook aan zou blijven als Luit.G.G., belast met de leiding van de zaken van het alge meen bestuur, een feit zou worden, zou dit de reacties op de benoeming van prof. Romme minder scherp kun nen maken. De zegslieden betreuren het, dat er door de berichten uit Ne derland opnieuw elementen van on zekerheid in de situatie zijn gebracht. Werkelijke Linggadjati In een interview met het republi- keinsche persbureau Antara heeft de republikeinsche minister van voor lichting, Mohammed Natsir, over de mogelijke benoeming van prof. Rom me tot gouverneur-generaal het vol gende gezegd: Indien deze geruchten juist zouden blijken, zal een groote vertraging in de vlotte verwezenlij king van Linggadjati ontstaan. Het is „Queen Elisabeth" vlot Gisteravond is de „Queen Eliza beth", die gestrand was op de Bramble-zandbank bij Southamp ton, door twaalf sleepbooten vlot getrokken. Het schip is de haven van Southampton binnengevaren en zal waarschijnlijk nog deze week naar Ncw-York vertrekken. Veiligheidsmaatregelen in Palestina De strengste veiligheidsmaatregelen tot dusver zijn in de Joodsche wijken van Jeruzalem. Haifa, Tel Aviv en Pethatiqva genomen. Sinds 6 uur gis teravond ligt het wegverkeer stil en vanochtend is in deze wijken een uitgaansverbod afgekondigd. Deze maatregelen volgen op het gisteren verspreide bericht, dat Dov Gruner. de Joodsche verzetsman, heimelijk naar de doodencel van de gevangenis te Acre was overge bracht. tezamen met drie andere ter dood veroordeelden. algemeen bekend, dat voor de Indo nesiërs Romme beschouwd kan wor den als de personificatie van de Ne derlandsche strooming, die niet ac- coord gaat met den werkelijken geest van Linggadjati Prof. Romme heeft bij zijn recent bezoek aan Indonesië, waar hij de republiek en haar repre sentanten volkomen negeerde, geen verbetering gegeven van den door zijn bekende motie op de Indone siërs te weeg gebracliten indruk. Natsir besloot met de verklaring, dat het geen verwondering behoeft te wekken, wanneer aan Indonesische zijde de vraag rijst of een mogelijke benoeming van prof. Romme niet een herhaling zal veroorzaken van het gebeuren op de Hooge Veluwe en de tragedie rondom de onderteekening van Linggadjati. Lidice's verwoester gevonnist Naar Radio Praag meldt, heeft de rechtbank van Praag Harold Wies- mann, gewezen hoofd van Gestapo te Kladno (Tsjechoslowakije), tot de doodstraf veroordeeld wegens ver antwoordelijkheid voor de verwoes ting van het dorpje Lidice. IjE discussie van de vier mi- nisters over het viermo- gendhedenverdrag is op niets uitgelöopen. Zonder overeen stemming bereikt te hebben, werd tot het volgende punt van de agenda overgegaan het rapport van deskundigen der vier mogendheden inzake de Duitsche steenkoolindustrie. Bi- dault, Marshall en Bevin gaven hun meening hieromtrent te ken nen. Vandaag zal Molotof zijn standpunt uiteenzetten. Marshall zeide. dat Molotof's amendementen op het Amerikaan sche ontwerp-verdrag voor dc ont wapening van Duitschland. die gis- terer werden ingediend, het karak ter van het verdrag volkomen wijzi gen. Marshall verklaarde ronduit, dat Molotof poogde, twistvragen in het geding te brengen, hetgeen in feite betcekende. dat er geen vier- mogcndhechïnvcrdrJg tot stand zou kunnen worden gebracht. Indien onder deze omstandighe den gevolmachtigden zouden wor den benoemd, zouden deze onmo- gelijK tot overeenstemming kunnen kornen. alous Marshall. Ten aanzien van het steenkool- vraagstuk drong Bidault aan op vermeert cring van arbeidskrachten in de mijnen, sneller levering van materiaal cn het geven yan voor rang. speciaal wa» staal betreft, aan fabrieken, die voor de mijnindus trie w ei ken. Verder drong hij aan op strengere geallieerde controle op het verbruik van steenkool in Duitschland. Productie stijgt Marshall vestigde de aandacht op drie punten: 1. Het rapport toont aan. dat de steenkoolproductie stij gende is cn dat de basis is gelegd voor een gestadige verbetering. 2. Het is nimmer mogelijk geweest om. wat de levering van steenkool aangaat, deelneming van Sowjet- Russisch: zijde te verkrijgen. 3. Zonder economische eenheid is met het onderhavige rapport niets te beginnen. Bevin sprak de beschuldiging tegen, die zoowel door Molotof als Kortstondige staking bij Philips MaandagnamiJdng hebben hij rle N.V. Philips' gloeilampenfabrieken te Eindhoven 1200 arheiders het werk neergelegd in verband met het feit, dat vijf Mei nis een collec tieven snipperdag (losse vacantie- dag) beschouwd moest worden, een o\ erhoidsmaatrcgel, voorgesteld door het college van rijksberaidde- laars in overeenstemming met de stichting van den arbeid. Dinsdag morgen zijn 1000 stakers weer aan het werk gegaan, terwijl de laatste tweehonderd achterblijvers in den loop van den ochtend eveneens het werk hebben hervat. Marshall heeft gisteren een be zoek gebracht aan Stalin. Hij was vergezeld van zijn assistent Charles Bohlen en den Ameri- kaanschen ambassadeur Bedell Smith; van Russische zijde wa ren bij het onderhoud Molotof en de ambassadeur in Washington Norikof aanwezig. Gezien de gisteren in den raad van Ministers gevoerde bespre kingen over het viermogendhe- den-ontwapeningsverdrag en Marshall's verwijt aan het adres van Molot -f, dat deze de eenheid der geallieerden in gevaar zou brengen door het opwerpen van onnoodige meeningsverschillen, is het mogelijk, dat Marshall met Stalin wilde spreken over de kernpunten van het debat. Hare Majesteit heeft gisteravond na 5 uur een bezoek van ongeveer een uur gebracht aan de Jaarbeurs, speciaal aan de vaste gebouwen. De foto toont flaar en Haar gevolg op de wandeling over het Vreeburg- terreinHare Majesteit wordt begeleid door den Voorzitter van den Raad van Beheerdr% F. H. Fente ner van Vlissingen. Wisjinsky te berde is gebracht, dat namelijk Groot-Brittannic steen kool zou hebben ontvangen bijwijze van schadevergoeding. Al het geld, \oor steenkool-exporten uit de Britsche zone ontvangen, is aange wend ten bate van de Duitsche economie, zei hij. Bevin verklaarde verder, dat hij bereid was dc pro ductie der mijnen in het Ruhrge- bicd te onderwerpen aan het toe zicht van den geallieerden bestuurs raad. via de daartoe aangewezen Duitsche instanties. Hij was echter niet bereid toe te stemmen in een uitzonderingspositie voor de Brit sche zone. die dc meeste steenkool levert, voordat economische een heid tot stand zou zijn gekomen. Engelsche begrooting: Labour's begrooting voor 1947, gistermiddag in het Lagerhuis door Hugh Dalton ingediend, belooft den Britschcn belastingbetaler nog geen verlaging van zijn aanslag, maar stelt een verbetering van Groot- Brittannic's financiccle positie in het vooruitzicht. De terugkeer naar een evenwich tige begrooting is zelfs sneller ge gaan dan ik verwachtte, zei Dalton. Het tekort van het afgeloopcn jaar was slechts 569 milliocn pond sterling, 157 milliocn minder dan verwacht werd. Dc geraamde in komsten voor 1947-'48 op dc huidi ge basis der belasting zijn 5.429.000.000 pond sterling, dc ge raamde uitgaven 3.181.000.000 pond sterling. Dit jaar moeten wij niet alleen de bcgrooting in evenwicht brengen, wij zullen een goed batig saldo hebben, aldus Dalton. De geraamde uitgaven bcteekc- ncn een vermindering van 729 mil liocn pjnd of 19% ten opzichte van die van het afgeloopen jaar. Voor defensie wordt 899 milliocn pond uitgetrokken, een vermindering van 46%. Wij rekenen op een verdere aanzicniijke verlaging het volgend jaar, zei Dalton. Het meest schokkende van deze bcgrooting is voor den Engelsch- man dc voorgestelde drastische prijsverhooging voor tabaksartike- Icn. Dalton zette uiteen, dat tach tig procent der tabak uit Amerika moest worden aangevoerd cn dat hiervoor in aanzicniijke mate uit de dollar-reserves geput moest worden. Dalton kondigde kleine conces sies aan wat betreft de omzetbelas ting en verder verhooging van den kindertoeslag. Hij stelde een belas tingverlaging voor de lagere inko men voor. Luchtvaartconferentie te Parijs Deskundigen uit meer dan twin tig landen, die lid zijn van de in ternationale organisatie voor de burgerluchtvaart (I.C-A.O.) zijn te Parijs bijeengekomen om te spreken over ccn voorloopige regeling voor de Europeesche luchtvaart geduren de den komenden winter en voor bereidingen te treffen voor een re geling op langeren termijn. Tegelijkertijd heeft een vergade ring plaats van den internationalen luchtvaartbond (I.A.T.A.), waarin particuliere exploitanten van inter nationale luchtverbindingcn verte genwoordigd zijn. 1-4 ET was weer een ouderwetsch-gemoetlelijke „Pies", die Dinsdagmiddag de in overweldigenden getale opgekomen journalisten in het K.L.M.-internaat „De VViitzangk" te Was senaar het zomerprogramma van de K.L.M. uiteenzette. Plesman begon met een terugblik op het afgeloopen jaar, waarin er, zooals hij zei, „goed geboerd" is. Dit jaar wordt er een ontzet van 90 millioen verwacht; dat mag wel, als men rekent, dat een uurtje „lessen" 12 a 15.000 gulden kost, dat er vorig jaar aan instructie U HJ ill] Q0 q h i .i.aII, K /T A r, 1 i .AAA 1 A f I I I 111 I I I I AO n zal ove wordt ssen a 1D.UUU gulden Kost, dat er vorig jaar aan instructie nillioen werd uitgegeven, welk bedrag dit jaar de vijf milliocn overschrijden! In '48, wanneer het nieuwe materieel in dienst rdt gesteld, hoopt de K.L.M. weer „op peil" te zijn. Wat de uitbreidingen betreft, van 20 April af zal men driemaal i.p.v. tweemaal per week cp Nc.v York gaan vliegen, eenmaal per week door naar Curacao, op welke lijn half Mei Constellations worden in gezet. Hierdoor wordt het traject AmsterdamCuracao van 37 tot 32 uur ingekort. Een vierde dienst op New York zal in het begin van den zomer aans,*-;f.in*r geven op de Ba- tavia-lijn, die ook met Constella tions en vaker zal worden gevlo gen. Begin Juli hoopt men den één- maai wekelgkschen dienst op Mon tevideo te verdubbelen: men streeft er naar, spoedig naar Buenos Aires te kunnen doorvliegen. Europeescli net Ook het Europeesche luchtnet ondergaat in de op 20 April ingaan de zomerdienstregeling uitbreidin gen: op 9 Juni wordt Amsterdam Genève-Rome (driemaal per week) geopend, de driemaal wekeljjksche dienst op Bazel wordt na 20 Mei met DC 4's onderhouden en de K.L.M. vliegt dan met de Swissair tienmaal wekcü'ks op Zürich. Op 2 Juni worden drie van deze ver bindingen doorgetrokken naar Bar celona. Dr. PLESMAN: „Het luchtvoartvervoer wordt geen concurrent voor de scheepvaart Voorts komt er een driemaal weke!, dienst AmsterdamParijs—Lissa bon. Men zal weer dagelijks naar Kopenhagen en Malmö kunnen vlie gen. terwijl de eenmaal dagelijksche dienst AmsterdamPraag v.v. ver dubbeld wordt. Op 20 Mei wordt dc oude lijn naar de „Midlands" weer geëxploi teerd met een driemaal wekelijk- schen dienst AmsterdamMan chesterDublin. Van 27 Mei af komt er een verbinding Eindhoven AntwerpenLonden, op 16 Mei een tweemaal wekclykschen dienst op Glasgow, op 21 April een dienst EnschedeEindhovenBrussel op werkdagen. Tevens zal van 2 Juni af op werkdagen een dienst Am sterdamMaastricht Luxemburg worden gevlogengoed nieuws voor vacantiegangers In het binnenland AmsterdamEindhoven zal weer driemaal daagsch worden gevlogen, AmsterdamLeeuwarden en Am sterdamGroningen viermaal daagsch, AmsterdamEnschede tweemaal daagsch. De openingsda ta worden nog bekend gemaakt. De accomodatie der binnenlandsche vliegtuigen is aanzienlijk verbeterd. In elk vliegtuig zal een stewardess aanwezig zijn. Op 20 Mei zal hot nachtlucht- postverkeer worden hersteld, de K.L.M. zal de nachtdiensten Am sterdamKopenhagenMalmö v.v. voor haar rekening nemen. Heidebrand bedreigde radio Kootwijk Een zware heidebrand bedreigde de omgeving van het radiostation Kootwijk op de Veluwe. Met hulp van omwonende bur gers, de Apeldoornscho brandweer en later ook van militairen werd bet, vuur tenslotte gebluscht. Een oppervlakte van enkele tien tallen hectaren hoog zgn. buntgras werd vernield. 32% voor De Gaulle Meer dan 10.000 Parijzenaars heb ben zich reeds aangemeld als lid van de nieuwe partij van generaal De Gaulle, de „Rassemblement du Peuple Francais". Volgens een na de rede van De Gaulle te Bruneval gehouden opinie onderzoek wenscht 32% der Fransche bevolking, dat De Gaulle weer aan het bewind komt 55% is daar tegen en 13% heeft geen meening. Boschbrand bedreigt mijnenveld In de Britsche zone bij Mond- schau, aan de Belgische grens, is een omvangrijke boschbrand uitge broken, die dreigt zijn weg te kie zen over een veld, waarin 4000 mij nen liggen. Door het mijnenveld werd het blusschingswcrk belem merd. Dc K.L.M,-vloot omvat thans 66 toestellen. Met dc nieuwe Constel lations, DC-6-tocstcllcn en Consoli dated Convairs er bij hoopt men aan het eind van het jaar 75 80 toestellen rjjk te zijn. De verbeteringen aan na-oorlog- sche toestellen noemde Plesman o.m. omkeerbare propellers, die het stilstaan op kort terrein, bijv. bij een blindlanding, mogelijk maken. Als volgenden stap voorspelde hij over een laar 5 burgervliegtulgen met „jets (straalmotoren). Interessant was do visie van „Pies" op cl© toekomst van het iuchtvraehtvervoor, «lat volgens hem wel zal toenemen, maar door de duurte, voora) op lange afstan den, alleen loonend Is voor hoog waardige goederen en als invloeds factor op het vervoer per schip vol- komen to verwaarloozen. Het vraehtslecpvcrvoor mot zweefvlieg tuigen voorspeld© h(j een groot© toekomst, vooral in landen als Australië en China, maar er z.al veel geëxperimenteerd moeten wor den met het oog op slecht© wccrsj omstandigheden. Leiders van autodump verdienden f 21.500 Dc knoeierijen in dc autodump tc Declcn hebben vorig jaar opzien gebaard. Zooals men weet hebben verscheidene personen, die dc lei ding hadden bij het liquidccrcn van deze verzamelplaats van geal lieerde legerauto's, die ons departe ment van Oorlog gckoCht had, wa gens verhandeld tegen ccn prijs, die verlag boren dien; welke daar voor officieel was vastgesteld cn den extrawinst in eigen zak gesto ken. Tijdens het proces tegen deze lieden, dat gisteren voor dc Arn- hcmschc rechtbank is gevoerd, bleek dat deze hccrcn f 21.500 „ver diend" hebben. Dc verdachten waren: de inspec teur der domeinen J. H. L. uit Vught, die met dc algcheele liqui datie van Deelen belast was. zijn assistent, de inspecteur der belas tingen Z. J de B. uit Blocmendaal, dc chef-taxateur H. J. K., auto handelaar tc Wassenaar cn dc eer ste luitenant E. R. Gezamenlijk hadden zij 21 auto's die voor sloop bestemd waren en f 2500.moes ten opbrengen, voor f 24.000.ver kocht aan ccn Eindhovcnschcn handelaar. De groote strijdvraag bleek in hoeverre deze menschcn werkelijk ccn overtreding van de wet hadden begaan dan wel zich schuldig had den gemaakt aan grove incorrect heid. Hij eischtc tegen dc B. ander half jaar gevangenisstraf zonder aftrek van voorarrest, verbod om vier jaar als inspecteur der belas tingen werkzaam tc zijn cn terug gave van f 9.000.tegen K. negen maanden zonder aftrek. R., zijns inziens dc hoofdschuldige, behoort voor den krijgsraad thuis. Dc ver dediger bestreed de opvatting van den officier cn vroeg onmiddellijke invrijheidstelling, hetgeen de recht bank afwees. Voor den oefenwedstrijd tegen Huddersfield Town, die Disndag 22 April te Rotterdam zal worden ge speeld, is het voorloopig Ncder- landsch elftal als volgt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Van Bun (MVV) en van der Linden (Ajax). Midden: Stroker (Ajax), Alöhring (Enschede) en De Vroet (Feyen- oord). Voor: Drager (Ajax), Wilkes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Rij vers (NAC) en Bergman (Blauw wit). Reserves: Van Raalte (Blauw wit), Potharst (Ajax), Smit (VUC), Lakenberg (NEC). Op één uitzondering na is dit het elftal dat tweeden Paaschdag in het Olympisch Stadion den Belgen een 21 nederlaag toebracht. Zooals te verwachten was, is Lakenberg ver vangen en thans krijgt Drager zijn kar.s weer, welke de Ajaxied zeker zal benutten. r M-:-: :as~: v..rrr~ Geen verandering Weersverwachting Van De Bilt, j geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. In den nacht en ochtend op j vele plaatsen nevel of mist, later bijna overal vieer doorbrekende j vS zon. Overwegend droog weer. i| Zwakke tot matige wind tus- ij y schen West en Zuid. Weinig ver- j anderinq van temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1