DAGBLAD VOOR AMERSFOOMTT BEVIN, MARSHALL VOLGENDE WEEK NAAR HUIS Verdrag met Oostenrijk wordt wellicht nog afgehandeld Texas-City (U.S.A.) vernietigd door ontploffing „Helgoland" zal onze aarde doen trillen Zachte zeep UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Onderhoud Bevin- Marshall 't Valt wel mee! TWAALFHONDERD DOODEN EN 1000-TAL GEWONDEN Schip met nitraat vloog in de lucht De Bilt op haar qui-vive Iedereen moet luisteren Bom in Engelsch ministerie Be-N e-Lux-tolunie remt conferentie van Genève 1 C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4^— per kwartaal Losse nummers 10 et. Donderdag 17 Aprl 1947 Nr. 621 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER BEVIN zal aanstaanden Dinsdag (ofuiterlijk twee dagen daarna) uit Moskou vertrekken. Men neemt aan dat de geheele Britsche delegatie niet hem zal heengaan. Marshall en de andere Amerikaansche afgevaardigden treffen voorbereidingen om terzelfdertijd te vertrekken. De voornaamste beweegreden voor hun besluit schijnt het mis lukken van de pogingen om een viermogendhedenpact te sluiten, waardoor verdere besprekingen over het verdrag met Duitschland nutteloos zijn geworden. Het Oostenrijksche vredesverdrag zal, naar zich laat aanzien, nog worden afgehandeld. gen eikaars verklaringen aanhoo- ren. De besprekingen van het rapport der steenkool-commissie ging als een nachtkaars uit. Molotof diende Robert Magidoff, Amerikaansch radioverslaggever, heeft uit Mos kou gemeld, dat, naar hem ter oore was gekomen, Marshall en Bevin Woensdagmorgen een bespreking fehad zouden hebben naar aanlei- ing van Marshall's bezoek aan StaTin. Het voornaamste onderwerp van de bespreking op het Kremlin, aldus Magidoff, was waarschijnlijk het viermogendhedenverdrag, waar omtrent de ministers van buiten- landsche zaken niet tot overeen stemming konden komen. Er van afgezien of het falen der ministers om een verdrag op te stellen van invloed is geweest op de Britsch- Sowjetrussische besprekingen over herziening van het alliantie-ver drag, aldus Magidoff, een feit is het, dat die besprekingen tot stil stand zijn gekomen. Volgens Brit sche bronnen is het thans aan Wisjinsky om eventueel een volgen de bespreking te arrangeeren. Na twee uur gewijd te hebben aan het rapport van de commissie voor de Duitsche steenkool industrie. begonnen de vier minis ters gisteren met een bespreking van het Oostenrijksche vredesver drag. Zoowel de Oostenrijksche als de Joegoslavische gedelegeerden, die zich in Moskou Bevinden, zijn uitgenoodigd om hun standpunten voor den ministerraad uiteen te zetten. Molotof sprak zijn oordeel uit over het rapport van de bovenge noemde commissie. De drie andere ministers hadden dit Dinsdag reeds gedaan. Molotof zeide, dat de Russi sche delegatie er naar streefde, het Oostenrijksche vredesver drag tijdens de huidige confe rentie af te handelen. Er werd een begin gemaakt met de bespreking van de 55 artikelen van het verdrag, waarb\j vorderin gen werden gemaakt ten aanzien van enkele betrekkelijk onderge schikte kwesties. De ministers toonden zich eenigszms genegen, te geven en te nemen. Er werden vijf tien clausules bestudeerd, waarvan er negen, die tevoren reeds door de plaatsvervangers waren goedge keurd, zonder discussie werden aangenomen. In principe werd men het eens over drie andere clausu les. Twee clausules leverden geen overeenstemming op, terwijl de clausule betreffende de Oostenrijk sche grenzen niet eerder zal wor den besproken dan nadat de Oos tenrijksche en Joegoslavische dele gaties zijn gehoord. Joegoslavië zal vanmiddag ge hoord worden, daarna Oostenrijk voor zoover de tijd het toelaat. Is dit met het geval dan komt Oos tenrijk Vrijdag aan de beurt. De af gevaardigden van beide landen mo- een plan in voor toewijzing en pro ductie van Duitsche steenkool voor export en herstelbetalingen, ten tweede stelde hij een speciale con- trólecommissie voor der vier mo gendheden voor de steenkool industrie in het Ruhrgebied onder supervisie van den geallieerden be stuursraad. Ook verzocht Molotof om actieve medewerking van de mocratische partijen en vakvereni gingen aan de Duitsche steenkool productie. Bevin en Marshall herhaalden de uiteenzetting van hun standpunt dat zij niet in staat zijn eenig voor stel voor viermogendhedentoezicht over de steenkoolindustrie te aan vaarden, zoolang er nog geen vol komen overeenstemming over de economische eenheid is bereikt. De punten waarover de ministers het heden voor het eerst eens zijn geworden zijn: 1. Verbod van aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland. 2. Regeling betreffende natura lisatie. immigratie en verbljjf van Duitsche staatsburgers in Oosten rijk. 3. Regeling betreffende uitleve ring van oorlogsmisdadigers. Over de volgende punten kon geen overeenstemming worden be reikt: 1. De nauwkeurige definitie, vervat in de preambule, van Oos tenrijks schuld aan den oorlog. 2. De actie die de UNO of de geallieerden zouden dienen te voe ren bij een mogelijke toekomstige bedreiging van Oostenrijks territo riale, politieke en economische on afhankelijkheid. M.O.-acte niet minder gewaardeerd Op vragen van het tweede kamer lid Deering over de reorganisatie plannen t.a.v. de examenregeling voor middelbare akten heeft de minister van O K. en W. geantwoord, dat alle scholen voor Voorbereidend Hooger- en Middelbaar onderwijs jus promovendi hebben, evenals de kweekscholen. Het verleenen van een soortgelijk recht aan die opleidingen voor mid delbare akten, welke door opzet, do centenstaf, duur der opleiding, leer plan, rijksinspectie en rooster van werkzaamheden voldoende waarbor gen van deugdelijkheid bieden, ligt derhalve geheel in de lijn der ont wikkeling. Indien één school hiertegen gekant zou zijn. doet dit aan de logica hier van niets af. De minister vreest niet voor een verbreking der over het ge heele land gelijke waardeering der middelbare examens. Op dezelfde wijze als bij de eindexamens door centraal schrif telijk werk en gecommitteerde deskundigen de vereischte uni formiteit gewaarborgd is, kan dit ook geschieden bij de examens voor de middelbare akten. Voorts is hij van meening, dat juist een grootere vrijheid binnen de gren zen van het examenprogramma de degelijkheid der opleiding ten goede kan komen. Hij ziet derhalve in de beoogde maatregelen juist een con solidatie der bereikte resultaten en een verhooging van de intrinsieke waarde daarvan. De minister is voornemens, allen instituten, die opleiden voor de mid delbare bevoegdheid voor onderwijs in de lichamelijke oefening, het recht te verleenen deze bevoegdheid uit te reiken. Christos Contopoelos. leider van het Grieksche vakverbond, is door politieke tegenstanders (naar be weerd wordt door communisten) vermoord. Schaden banken het regeeringsbeleid? Het tweede kamerlid de heer Hof- stra heeft den minister van financiën gevraagd, of het wel wenschelijk is, dat sommige bankinstellingen in hun jaarverslag over 1946 de belastjng- politiek van de regeering afkeuren. De politiek van de regeering zou hier door worden geschaad. Verder of dc minister bereid is mede te deelen in welk stadium de plannen van nationalisatie van de Nederlandsche Bank en het tot stand brengen van een wettelijke regeling tot overheidstoezicht op het particu liere bankwezen verkeeren. Eerste Kamer herdacht haar voorzitter De ex-voorzitter van de Eerste Kamer, baron De Vos van Steen- wijk, die Zaterdag plotseling over leden is, is gisteravond in de zit ting van het college, dat hij zoovele jaren geleid heeft, herdacht. Do huidige president, prof. Kranen burg schetste de voortreffelijke wijze, waarop de overledene zyu taak heeft volbracht; „Hij leidde onze beraadslagingen onpartijdig, politieke mede- en tegenstanders gelijk behandelend, in ieder op zicht de goede tradities van ons parlementaire leven handhavend." „Do aantasting van onze vrije staatsinstellingen in bezettingstijd was hem een gruwel. In die jaren kon men hem altijd aantreffen in de voorzitterskamer, zich verdiepend in de handelingen der Eerste Ka mer." Minister-president dr. L. J. 11. Beel sloot 7'ch bij deze rede van prof. Kranenburg au. De Kamer maakte een aanvang met. de behandeling van de begroo ting voor Openbare Werken en Wederopbouw. Drie sprekers, nl. de Kamerleden N ij kamp en ir. Kraay vanger, beiden KYP, en de heer Schipper (AR) uitten hun bezorgd heid over den gang van zaken bij den wederopbouw. Vooral ir. Kr3ay- anger bleek van oordeel dat de re geering direct na de bevrijding de moeilijkheden ver heeft onderschat en te veel optimisme ten toon spreidde. Overigens namen alle drie sprekers een afwachtende houding aan ton aanz'ep van a^beM van den nieuwen minister Neher. Spande Schacht samen tegen Hitier? Dr. Kraus. die op last van het militaire bestuur het verloop van dc processen te Neurenberg vast legt, heeft meegedeeld, dat Hjalmar Schacht, Hitler's „financieelc toove- naar", in 193S met de generaals Von Witzlcbcn en Haider plannen heeft beraamd om het bewind van Hitier omver te werpen. Door het bezoek van den tocnmaligen Britschen eer sten minister, Chamberlain, kon het plan niet worden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze ver- Hef Nederlandsche vliegtuig-moederschip „Karei Doorman" bezoekt Engeland en ligt thans op de Thames bij Londen. Dit 14.000 ton me tende schip behoorde vroeger tot de Engelsche vloot en droeg toen dc naam „Nairana". Een Nederlandsche matroos seint een boodschap naar den wal. klaring zal generaal Halder als ge- inderdaad met één klap de lucht tuige worden gehoord. in zullen gaan, dan is de kans HUGH DALTON, Labours mi nister van financiën met zijn budget-koffertje bij het verla ten van Downingstreet 10 op weg naar het Lagerhuis. Zijn met zooveel spanning tegemoet geziene begrooting inspireerde voor het eerst weer eens tot eensgezind optimistische com mentaren. Britsche troepen uit Irak vóór de herfst Een woordvoerder van het Britsche ministerie van huitei.landsche zaken heeft de berichten uit Bagdad, vol gens welke alle Britsche troepen te gen den herfst van dit jaar Irak zullen ontruimen, bevestigd. Contingenten Britsche luchtstrijdkrachten, met in begrip van grondpersoneel, die krachtens de bepalingen van het bondgenootschapsverdrag van 1930 tusschen Engeland en Irak op de vliegvelden van Habbanijah en Sjai- bah gestationneerd zijn, zullen niet bij de ontruiming inbegrepen zijn. Veldmaarschalk Milch krijgt levenslang Veldmaarschalk Milch, voormalig Nazi-ondermimster van luchtvaart, is te Neurenberg tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan misdaden tegen de menschelijkheid en aan medeplichtigheid aan de de portatie van dwangarbeiders, gebruik van krijgsgevangenen voor militaire doeleinden en verantwoordelijk ge steld voor moord op en mishandeling van krijgsgevangenen. Consumentencrediet mag niet misbruikt Het ministerie van financiën waar schuwt ervoor, dat bonnen voor het consumentencrediet niet besteed moeten worden voor het aanschaf fen van tweedebands goederen, die dikwijls van mindere kwrliteit zijn Misbruik van bonnen, bijvoorbeeld voor het betalen van huishuur, kan gestraft v orden met intrekking van het crediet, wat tot gevolg heeft, dat. de betrokkene het heele bedrag onmiddellijk moet betaleu L EN ramp, die tot de ernstigste uit de geschiedenis van Amerika wordt gerekend, heeft de havenstad Texas City (USA) ge troffen. Een explosie, op het met nitraat geladen Fransche schip ..Grand Camp leidde tot ontzettende branden en nieuwe ontplof fingen. Het aantal dooden wordt op 1200 en dat der gewonden op 1000 geschat. Een giftige damp verbreidde zich over de stad Vele gebouwen zijn verwoest. Volgens sommige berich ten zou zelfs de geheele stad in puin liggen. De berichten zijn zeer ver ward door het feit, dat de telefoon verbindingen met Texas City verbro ken zijn. Doordat de „Grand Camp" niet tij dig buiten de haven kon worden ge bracht er was. aan boord brand uitgebroken had de eerste explosie een fatale uitwerking. Naar gemeld wordt, heeft de ont ploffing ook de chemische fabriek, die aan de luven stond, doen ont ploffen. De fabriek die een waarde van millioenén dollars had, werd ge heel verwoest. Reuter meldt, dat stukken staal van de fabriek en het schip meer dan 23 km. weggeslingerd werden. Er was geen water heschikbaar om vele der branden te blusscnen en uren na de ontploffingen waren de straten nog gevuld met menschen, die als verdwaasd niet wisten waar te gaan Millioenen dollars Naar het hoofdkwartier van het Roode Kruis in het midden-westen heeft meegedeeld, zijn tot dusver 500 lijken geborgen De materieele schade loopt in de millioenen dollars. De olieraffinaderijen en schepen in de haven staan nog in brand. De stedelijke overheid heeft alle beschikbare gasmaskers opgeëischt ten einde de bevolking te kunnen be schermen tegen de giftige dampen. Volgens radio-berichten biedt de stad een aanblik, alsof er een atoom bom ontploft is. De voorzitter van het Amerikaan sche Roode Kruis, O'Connor, heeft voor leeniging van den nood een kwart millioen dollars beschikbaar gesteld. De telefonisten, die, zooals bekend, sedert eenigen tijd in staking zijn, hebben van hun vakbond op dracht gekregen het werk te hervat ten, voor zoover het reddingswerk dat eisclit. Een radio-uitzendir.g van de ABC uit Texas City werd plotseling ver broken. De omroeper deelde mede, dat de stad moest worden ontruimd. De brand aan boord van een tank schip breidt zich snel uit in de rich ting van een schip met munitie. Volgens het hoofd van de brand weer te Texas City bestaat er geen gevaar meer, dat het schip met mu nitie in de lucht zal vliegen. Een om roeper van de NBC heeft medege deeld, dat hij op last van de autori teiten naar een plaats op 5 km af stand van de haven moest evacueeren Het Roode Kruis meldt dat min stens 300 huizen totaal vernield zijn en dat overigens geen enkel huis on beschadigd is gebleven. Het is de grootste industrieele ramp van de laatste tien jaar in de Vereenigde Staten Volgens de kustwacht van New York heeft zelfontbranding de explo sies veroorzaakt. De vice-president van Je „Texas City Railway Company", W. H. San- berg, heeft verklaard, dat hoewel er was aangekondigd dat de „Grand Camp" in Texas City een lading vet zou innemen, hij ervan overtuigd was dat het schip munitie geladen had. Volgens de Galveston Tribune moet te Amsterdam plaats'hebben De seismografischc afdeeling van het meteorologisch instituut van De Bilt heeft onder leiding van den heer J. Veldkamp en met medewerking van de Bataafsche Petroleum Maatschappij uitge breide maatregelen getroffen om de aardtrillingen op te teekencn, welke verwacht worden wanneer op 18 April 's middags om 12 uur Helgoland de lucht in gaat. groot, dat Dc Bilt zelf trillingen kan opteekenen. Waarschijnlijker is echter, dat n*et a,,es gelijk tijdig ontploft. Aardkorst-structuur De door de Bataafsche ter be schikking gestelde toeetellen wor den normaal gebruikt voor het geophysische veldwerk ten behoe ve van de petroleumopsporing. De wetenschappelijke bcteeke- nis van al deze werkzaamheden bestaat hierin, dat men hoopt de kennis te verrijken omtrent de structuur van de aardkorst. Ook de geluidstrillingen, welke door de lucht komen, zullen een studie-object vor men. Het geluid van de explo sie zal. naar men verwacht, in zones «hoorbaar zijn. in eon bepaalde zone niet en in een andere w-ecr wel. Beschikt men over nauwkeurige gege vens. dan zouden deze van waarde kunnen blijken voor de berekening van de tempe ratuur der luchtlagen op zeer groote hoogte. Het KN.M.I. tracht hiervoor bij de Nederlandsche bevolking be langstelling te wekken, aldus ver- telde de heer Veldkamp ons nog, door publicaties in de pers en de radio-weerpraatjes van Woens dag- en Donderdagavond. Op 17 April reeds begint de B.B.C Op do 1800 meter golf met een repetitie van de uitzending der tijdseinen. Met behulp hier van kan een ieder, die De Bilt met het wetenschappelijk werk behulpzaam wil zijn. zijn uur werk precies gelijk zetten. Heeft men dit gedaan en zet men op 18 April, des middags om 12 uur zijn ooren goed open, dan kan men De Bilt opgeven wat men boorde. Ook wanneer 'men niets hoort wil De Bilt dat gaarne we ten. Op deze wijze kunnen do me teorologen dan de gordels van stilte en hoorbaarheid vastleggen. Voor het opmeten van do seis mische trillingen zullen drie ex traposten in de open lucht wor den opgericht op de lijn Helgo land—De Bilt. De apparatuur daarvoor is door de B.P.M. ter be schikking gesteld. De posten bevinden zich te Spijk, in do Noord-Oostelijke punt van Groningen, te Oosterwolde hij Appelscha, op de grens van Fries, land en Drente en bij Elburg. Bij iederen post bevindt zich iemand van het meteorologisch instituut en een aantal seismografi6che ex perts van de Bataafsche. Natuurlijk is de seismograffèche afdeeling van De Bilt zelf ook gi-alarmeerd. Zijn de trillingen krachtig genoeg, dan kan men wellicht daar reeds eventueel met behulp van een microscoop de uitwerking op de roetlaag van de seismograaf aflezen. De toe stellen van de speciaal ingerichte posten werken fotografisch en zijn gevoeliger. De reden, waar om men speciale posten heeft in gericht is duidelijk: hoe dichter bij de bron. des te meer kans is er dat de trillingen duidelijk op- geteekend kunnen worden. De heer Veldkamp, die one deze bijzonderheden mededeelde, hoopt dat de 7000 ton explosieve stoffen het groote aantal dooden worden toe geschreven aan het feit, dat honder den nieuwsgierigen dicht opeenge pakt op de pieren den brand van de „Grand Camp" gadesloegen. Toen na dc brand ontploffing op ontploffing volgde, waren zij dè eersten, die de lucht ingeslingerd werden. Donderdagmorgen vroeg woedde een heftige brand op het ruim 6.000 ton metende Amerikaansche vracht schip „Highflyer", dat met meer dan 900 ton ammonium-nitraat geladen is. Het leven van 200 arbeiders, die bij de reddingswerkzaamheden behulp zaam zijn, loopt gevaar, wanneer door dezen nieuwen brand opnieuw een explosie zou plaats hebben. Volgens een telefonische mededee- ling uit het bij Texas gelegen Gal veston werd de omgeving hedenmor gen vroeg opgeschrikt door een nieu we ontploffing. Proces tegen BAT'A Het Tsjechoslowaaksche nieuws bureau deelt mede, dat het proces tegen den bekenden Tsjechoslo- waakschen schoenmagnaat. Jan An- tonin Bat'a, op 28 April bij afwezig heid van beklaagde zal beginnen. Bat'a, die zich in Brazilië bevindt en Braziliaansch burger is, wordt er van beschuldigd, tijdens den oorlog schoenen aan het Duitsche leger te hebben geleverd en plannen te heb ben beraamd om het geheele Tsje chische volk naar Patagonie over tc brengen. Aanwinst voor de vloot De bevelhebber der Nederland sche zeestrijdkraehten. luitenant-ad miraal C. E. L, Helfrich. heeft net 9200 ton metende reparatieschip „Beachy Head", namens onze re geering, van de Engelsche vloot overgenomen Het zal onder den naam „Vulkaan" deel uitmaken van de Nederlandsche vloot. Luc van Dam tegen Gerrit Lefèbre Luc van Dam heeft de uitdaging, die de Amsterdammer Gerrit Lefèbre eenigen tijd geleden tot hem gericht heeft, aangenomen. Het gevecht om den middengewichttitel van Neder land zal waarschijnlijk op 30 Mei a s. Is groep Stern verant woordelijk? Reuter meldt dat een bomaan slag is gepleegd op Dover House, een in het Engelsche ministerie van koloniën gevestigde afdee ling, waar vooral economische aangelegenheden van Palestina worden hehandeld. De aanslag mislukte, doordat de lont wel was aangestoken, maar niet verder heeft gebrand. De bom was in bruin papier ge wikkeld, zoodat het geheel het uiter lijk had van een pakje. Het kaliber was van dien aard, dat bij een explo sie het geheele gebouw de lucht in moest vliegen. Van officiccle zijde wordt tegen gesproken, dat deze aanslag een protest zou zijn tegen de executie van Dov Gruner. Een onbekend gebleven vrouw heeft telefonisch aan persbureaux te Parijs medegedeeld, dat de groep Stern (een Joodsche verzets-organi- satie) verantwoordelijk is voor het plaatsen van de bom in het minis terie van Koloniën te Londen. Woensdagmiddag begaven een aantal rechercheurs van Scotland Yard zich in allerijl naar het minis terie van Oorlog, nadat zij een tele fonisch dreigement ontvangen had den. dat het gebouw zou worden opgeblazen. Deze bedreiging kwam binnen, twee uur nadat de bom in het ministerie var. Koloniën gevon den was. Er wer 1 evenwel niets verdachts ontdekt. Dr. Tiso vraagt gratie Dr. Joseph Tiso, de vroegere presi dent van Slowakije, die ter dood is veroordeeld, heeft een verzoek o n gratie ingediend EINDELIJK: Voor het tydvak van 20 April t.m. 3 Mei 1917 BONKAARTEN KA. KB, KC 705 (Serie A) A-02 Algemeen: 500 gr. suiker, bo terhamstrooisel enz. ol' 1000 gr. jam, stroop enz. of 500 gr. chocolade of suikerwerk. A-03 Algemeen: 250 gr. zachte zeep. BONKAARTEN KD, KE 705 (Serlo A) A-12, A-13 Algemeen: 250 gr. sui ker. boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam. stroop enz. of 250 gr. chocolade of suiker werk. A-li Algemeen: 250 gr. zachte zeep. A-17 Reserve: 250 gr. zachte zeep. BONKAARTEN MA, MD 705 (b(jz.. arbeid, a.s. moeders) (Serlo A) A-21 Suiker: 250 gr. suiker, botcr- hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEX ENZ QA, QB, QC 703 691 Tabak: 3 rantsoenen tabaks artikelen. 692,693 Tabak: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 691 Versnaperingen: 200 gr. cho colade en /of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterham- strooisel enz. of -100 gr. jam, stroop enz. 693 Versnaperingen: 100 gr. cho colade en'of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterham strooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. De tolunio tusschen Nederland, België en Luxemburg is eon van de factoren geweest, dio du opening van do tarievcnonderhandelingcn tusschen do delegaties bij do confe rentie van do International Trade Organisation te Genève hebben ver traagd. De. Nederlandsche gedele geerde heeft tegenover het uitvoe rend comité, bestaande uit do hoof den van de delegaties van 17 lan den, een verklaring afgelegd over het standpunt van dc drie landen in het licht van dc, uit de tolunie voortvloeiende, nieuwe tarieven. Hij deelde mede, dat het nicuwo tarie- vensystcem, zoowel voor hem als voor zijn Belgischen collega, die to- vens Luxemburg vertegenwoordigt, een ernstige handicaji zou zijn. Ook voor de andere landen zou dit het geval kunnen blijken to zijn. Nederland en België zijn voorne mens do consessies. die zij eventu eel op de huidige conferentie zullen doen, to baseeren op het nieuwe ge- mecnschapDeliiko tarief. Verzoeken om concessies van do andero lan den zullen worden behandeld op basis van de ou.de tarieven. Eerste vrouw in corps diplomatique Mej mr. M. Z. N. Witteveen is be noemd tot ambtenaar van den bui- tcnlandschen dienst in bijzonderon dienst met den rang van ambassade raad. Zij zal als zoodanig werkzaam worden gesteld bij do vertegenwoor diging van Nederland hii de Ver eenigde Naties te New York. Met deze benoeming heeft do eer ste vrouw haar intrede gedaan 'd het Nederlandsche corps diploma tique. Mej Witteveen studeerde rechten te Leiden, waar zij in 1926 promo veerde. Van 1931—1939 was zij ver bonden aan het secretariaat van den Volkenbond. In 1945 nam zij deel aan het. voorbero:dendo werk voor de tot standkoming der Ver eenigde Naties en in 1946 trad zij te Loüden op als secretaresse en td New York als deskundige der Ne derlandsche delegatie der vredes conferentie te Parijs. Narcissen Zondag in vollen bloei Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer in Zuid-Holland meldt, dat a.s. Zondag de narcissen in vol len bloei zullen staan. De hyacin then beginnen al te kleuren. Hier en daar verschijnen reeds enkele velden vroege tulpen. Over onge veer een week zullen ook de hya cinthen volop bleien. Koude nacht Weersverwachting, van De Bilt. geldig van Donderdagavond tot- Vrijdagavond. Wind door Noord-Oost gelei delijk ruimend naar Zuidelijke richtingen. Koude nacht, morgen overdag weer flinke stijging van temperatuur. Aanvank lijk voor namelijk in het Zuid-Oosten van 'iet land vrij veel bewolkingLa- r opklaringen. Overwegend droog weer. Donderdag 17 AprilZon oj> i.41, onda 19.39, maan op 4.5H, onder 14.59.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1