DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nog steeds explosies in Texas-City Landbouw vraagt instelling van landbouwschap Ook Lieftinck en Huysmans naar Indonesië? Wijzigingen in de regeering van Groot-Brittannïë Begrooting Wederopbouw aangenomen Taak wordt veel te zwaar voor de overheid Prijzen baren vele zorgen Noorderlicht bood fraai schouwspel Redders in den nood USA erkennen de republiek de facto Explosie op schip Olie spuit tot 300 m. omhoog Minder troepen in de Oost? LordPethic Lawrence en John Hynd van hun functie ontheven Materiaal-distributie niet in orde Joegoslavië stelt harde eischen Stad jeugd helpt bij den oogst Gironummer 510330 Bank: R'damscbe Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 18 April 1947 Nr. 622 6e Jaargang Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directe uirHoofdredactcur: T]. DE BOORDER IJE georganiseerde landbouw in ons land staat klaar een be- langrijke vernieuwing in ons staatsbestel te helpen verwer kelijken n.l. over te gaan tot het doen functionneeren van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, het zgn. „landbouwschap". Aldus ir. H D Louwes, voorzitter van de Stichting voor den Land bouw. die gistermiddag in een pers conferentie een uitvoerige beschou wing gaf van den huidigen stand van zaken in den Nederlandschen land bouw. In de Stichting voor den Land bouw werken de drie boeren- en de drie landarbeidersorganisaties samen. Bij hen is overeenstemming aanwe zig over gedachte, dat zij als land- bouwbedriifsgcnooten de verant woordelijkheid voor dc orde in eigen bedrijfstak op zich moeten nemen. Zij denken daarbij zoowel aan de loonen en andere sociale verhoudin gen. aan datgene wat tot nu toe steeds als overheidstaak is be schouwd. n.l. een deel van de land bouwvoorlichting. als aan de uitvoe ring van de landbouw-ordenings- maatregelen. Deze organisaties zijn zich zeer wel bewust, dat het de taak der regeering is het landbouwbeleid harmonisch in te voegen in het geheele nationale, sociale en eco nomisch beleid. Ir Louwes waarschuwde voor het dreigende gevaar, dat de taak. die op de schouders van de overheid is ge legd door de ordeningsmaatregelen voor het geheele bedrijfsleven, voor haar te zwaar dreigt te worden en een gevaar gaat beteekenen voor het goed functionneeren onzer democra- Gunstig verloop van economisch overleg? Naar het schijnt hebben Neder- landsche en Republikeinscbe kri*i gen besloten zich niet uit te laten o\er de ontwikkeling der economi sche onderhandelingen tusschen d° commissie generaal en de Indonesi 6che delegaties, die momenteel bijna dagelijks bijeenkomen. Toch is men \an meening, dal het verloop van zaken vlotter is en ^'bepaalde aanwijzingen reebtvaard gen de veronderstelling, dat de on derhandelingen in een verder sta dium zijn dan de korte, offieieele communique's doen blijken. Wat de onderhandelende partijen aanzet t.it voorzichtigheid, is de vrees hij de publieke opinie van hun landen den schijn te wekken aan prestige in te boeten en de tegenstanders van Linggadjnti argumenten in hand»*n te geven Hoewel de oppositie tegen het a croon] in Nederland veel dui delijker is. deze ook in de repu bliek, waar de regeering \onrtd.i rend moeite doei om te bewijzen, dat samenwerking met de NpiI »r- landers mogelijk is. zeer levendig. De huidige he^prpkingen worden vanzelfsprekend heheerseht door de kwestie van de restitutie der vreem de eigendommen. Bepaalde verkla ringen van repuMikeinschp zijde hebben eprst den indruk gewekt, dat men deze restitutie afhankelijk wilde stellen van de terugtrekking der Nederlandsehe troepen, maar het schijnt, dat de repuhlikeinen nipt meer aan deze voorwaarde vastnnu den. Lieftincks nota nog (leze week? Aan het eind van deze week zal naar men verwacht, de nota van minister l.icftinck over de finanei- eele en economische positie in ons land, welke vandaag in den Econo- mischen Raad van den Ministerraad is besproken, aan de Tweede Ka mer worden aangeboden. Gisteravond, tusschen de zake lijke nieuwsberichten van het A.N.P., een verrassende mededee- ling: ..Het K.N.M.I. deelt mede. dat op dit moment het Noorderlicht duidelijk tc zien is". Wij spoedden ons naar buiten en inderdaad, wat aanvankelijk een bleek schijnsel aan den Noorderlijken hemel was groeide later uit tot een fantastisch schoon schouwspel. Het leek, of in de verte een aantal vrq zwakke schijnwerpers opgesteld stond die hun stralen langs den hemel lieten spelen. Boven ons hoofd was de lucht oranje en rood gekleurd. Het wonderlijke stralenspel wisselde voortdurend, nu eens zwakker wor dend, dan weer iets heller van licht en kleuren. Het verschijnsel is soms vele ja ren niet te zien. maar meteorologi sche stations uit de provincies bo ven de groote rivieren melden, dat het Noorderlicht den laatsten tjjd vaker te zien is. Het houdt verband met het optreden van zonnevlekken en, nu de afgeloopen weken enkele malen groote zonnevlekken zqn ge signaleerd. had De Bilt het reeds min of meer verwacht. Het weg vallen van radio-stations op langen afstand, magnetische storingen en de groote activiteit van zonnevlek ken waren voor de insiders teke nen, dat de mogelijkheid bestond dat gisteravond het Noorderlicht te zien zou zijn. Het heeft hen dan ook niet teleurgesteld en ons een prach tig schouwspel geboden. tische staatsinstellingen. De minis ters zijn overbelast met werk, een groot ambtenaren-apparaat, dreigt zijn daadkracht door omvang en bu reaucratie te verliezen en de volks vertegenwoordiging is bijkans niet meer in staat van deze geheele over- heidsbemoeiiing een verantwoorde, openbare behandeling te geven. Wanneer het nu mocht geluk ken. in wezen op dezelfde wijze als de zorg voor *t waterschaps wezen in beginsel niet op de overheid berust, maar op de rftet publiek-rechtelijke bevoegdheid bekleede organisaties der be langhebbenden, de waterschap pen, den georganiseerden land- bouw-bedrijfsgenooten de ver antwoordelijkheid te laten voor de orde in eigen huis, dan zou daarmee de overheidstaak ontlast worden, de overheidsdiensten kunnen worden ingekrompen en het parlement zich meer met de groote lijnen kunnen bezighou den. Het is nu een groote zorg voor de Stichting voor den Landbouw, dat thans is bepaald, dat de totstandko ming van een publiekrechtelijk land bouwschap zal moeten wachten tot een algemeene wet op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie is tot stand gebracht. Dit wachten brengt allerlei moeilijkheden mee van fi- naneieelen en organisatorischen aard. Uitvoerig stond vervolgens ir. Lou wes stil bij de prijsvaststelling der landbouwproducten. Hoewel de noodzaak van een zoo doelmatig mo gelijke productie en redelijkerwijze zoo laag mogelijk gestelde prijzen in het kader van den riid voor den wederopbouw van onze nationale economie ook door den landbouw met overtuiging wordt gesteund, toch was hij van meening dat men niet mag vergeten, dat de verhoudin gen m den landbouw geheel anders liggen, dan in de industrie. Door de zeer aanzienlijke stijging van de bevolking in Nederland zijn wij gedwongen een intensieve land bouwproductie na te streven. Inten sieve landbouwproductie is evenwel naar verhouding duur Toch bewegen zich de nrijzen van sommige land bouw nrndi iet» n in ons land op onge veer het niveau van de wereldmarkt prijzen. De kostprijsberekeningen van 't landbouw economisch-instituut hebben aangetoond, dat de door de regeering vastgestelde richtprijzen voor de landbouw producten onvoldoende ziin. ja zelfs bpneden den kostprijs van bepaalde producten liggen. Deze te lage prijzen kunnen door den landbouw niet worden aanvaard, aldus ir. Louwes. Hij wees op de moeilijke positie van ongeveer 40 000 kleine boeren in ons land. die in hun bestaan ernstig bedreigd worden. De regeering der Vercenigde Staten van Amerika heeft be sloten de Indonesische Repu bliek de facto te erkennen op Java, Sumatra en Madoera, al dus een officieel communiqué te Washington. Amerikaansche autoriteiten hebben erop gewezen, dat de- Vereenigde Staten de souverci- niteit van de Nederlandsehe regeering zullen blijven erken nen op het gebied van buiten- landsche en economische be trekkingen. NEDERLANDERS HELPEN EN GELAND UIT DEN WATERS NOOD. De eersie van de twee 800- tons kranen, welke door Neder landsehe arbeiders wordt bediend, is thans aan het werk om het gat in den dijk van o.' Trent bij Morton te dichten. Andere Nederlandsehe arbeiders zijn bezig zinkstukken te maken van wilgetakken. .-■"Ca i v - - - r - «r ^V-'- - J* Vakbeweging beknot in U.S.A. Het Amerikaansche huis van af gevaardigden heeft ecnige beper kende bepalingen met betrekking tot de vakbeweging goedgekeurd, waardoor het mogelijk zal zijn vak- vereenigingen, die tegen het alge meen belang handelen, gerechtelijk te vervolgen. Alle vakvereenigingen zullen onder de antitrustwet vallen en in gelijke mate als de werkge vers wettelijk verantwoordelijk zijn bij contractbreuk en stakingen, die de openbare gezondheid, veiligheid of het openbaar belang in gevaar brengen. Voorts worden verboden de „closed shop", sympathiestakin gen, stakingen tegen een gerechte lijke uitspraak en het bezetten van fabrieken door stakers. Donderdagmorgen vond aan boord van het stoomschip „Johan na". liggende aan de Nieuwe Ha ven te Zierikzee, een explosie plaats, waardoor de schipper P. Weasels zware brandwonden aan handen en gelaat opliep. Hij werd naar het ziekenhuis te Noord- Schouwen vervoerd. Ten gevolge van deze ontploffing sneuvelden aan den havenkant verschillende ruiten. ADAT men aanvankelijk alle branden te Texas City in be- dwang had, is opnieuw een olietank in de lucht gevlogen. Brandende olie spoot tot 300 meter omhoog, doch de aarden brandwallen beperkten den brand tot een bepaald gebied. Thans is bevel gegeven ook de benedenstad te ontruimen, mede in ver band mei de veranderde windrichting. Boven de stad.. Een correspondent van Associated tress heeft hoven de stad gevlogen. Hij verklairde. dat het stadsbeeld hem deed der hen aan de verwoes ting van de voornaamste Roemeen- sche petroleumstad Rloesti in OQr- logstijd. Alles hangt volgens hem vai. de windrichting af. Op het oogenblik staan ongeveer twintig olietanks in brand, die elk een mil- lioen liter petroleum bevatten. Zij staan in lichterlaaie te midden van andere tanks, die nog niet bran den, maar die ieder oogenblik in brand kunnen vliegen. Het aantal dooden wordt na drie nieuwe ontploffingen, die begonnen op de „High Flyer'' op 650 geschat. Reddingsploegen zijn de ruïnes van de Monsato fabriek binnenge drongen. Van de 700 employé's zijn er maar weinig terecht, zoodat men vreest, dat het aantal dooden daar door tot boven de 1.000 zal stijgen. Vliegtuigen zullen de stad van daag met D.D.T. bespuiten. Senator beschuldig! Senator W Lee O'DanicI (demo craat) heeft een resolutie ingediend, waarin een „grondig en volledig on derzoek" naar de oorzaken van de ramp gccischt wordt. Hij wees op „het vrij groote aan tal branden, ontploffingen, spoor wegongelukken en andere rampen, die n de U.S.A. voorkomen en zoo veel gelijken op de rampen, die den laatsten oorlog voorafgingen en die voor een groot deel moeten worden toegeschreven aan ondergrondsche communistische activiteit. Ten gevolge van het feit, dat het Nederlandsehe schip Sommelsdijk, dat te Texas City werd verwacht, te New-York oponthoud had, is 1500 ton tinerts behouden. President Truman heeft den bur gemeester van Texas City zijn diep ste medeleven met het lijden van dc inwoners betuigd. Dc president heeft alle regee- ringsbureaux verzocht bij de hulp verleening aan de getroffen stad mee te helpen. Van de zes leden der bcmannin? van de „Grandcamp" die de ramp overleefd hebben en zieh thans in het ziekenhuis tc Galveston bevinden, hebben vier verklaard, dat d brand, die aan de explosie voorafging, ont staan was in het ruim, waar het ammonium-nitraat lajr. Zij ontken den. dat het schip kruit vervoerde. Eerst heden is bekend geworden, dat tengevolge van de explosie op de „Highflyer" ook het er naast gele gen ruim 7 000 ton metende Libertv- vrachtschip ..Wilson B Keene", gela den met tarwe, is gezonken. Sommige autoriteiten zijn van mee ning. dat het juiste aantal dooden nooit bekend zal worden. De mate- rieele schade wordt op 22 tot 30 mil- lioen doller geschat. Een vroegere sergeant van de Britsche koninklijke luchtmacht A i- gustin Preucil, is door een volks rechtbank to Praag ter dood ver oordeeld wegens het verfadeu van zijn redders en het prijs geven van militaire geheimen aan de Duit- schers. In doorgaans goed-geïnfor- lueerdc kringen Ie Den Haag wordt het gerucht, dat ook dc minister van Financiën, prof. P. Lieftinck, zich binnenkort naar Batavia zal begeven, wel juist geacht. Men meent vooits te weten, dat ook de minister van Economische Zaken, dr. U. W. M. Huysmans, voor besprekin gen van financieelen en ecot'.o- mischen aard Indonesië zal be zoeken. De reis van deze beide finan- cieel-economische experts naar In donesië wordt in genoemde kringen in verband gebracht met de van In donesische zijde gedane belofte om de ondernemingen, welke in repu- blikeinsch gebied gelegen zjjn. aan hun rechtmatige Nederlandsehe, Britsche of Amerikaansche eigenaren terug te geven. Aan dit rechtsherstel zijn tal van problemen verbonden, waaronder één van de belangrijkste is dat van vergoeding van door de Japannee- zen veroorzaakte schade. Ook de toekomstige positie van de niet-In- donesische ondernemingen, welke in republikeinsch gebied liggen, zal nauwkeurig moeten worden be paald. Men koestert in breede krin gen de verwachting, dat men erin zal slagen de hoofdproble men binnen een jaar op te los sen en eveneens binnen een laar een begin te maken met het opensteilen van Indonesië voor normalen handel. Omtrent den vorm van voor deze problemen te treffen regelingen, be staat uiteraard nog onzekerheid, doch men acht het denkbaar, dat ten aanzien van de ondernemingen de Indonesiërs een nader te bepa len belastingregeling zullen voor staan. In ieder geval, zoo meent men. zal Nederland den Indonesiërs prio riteit geven bij de levering van ma terialen voor den wederopbouw van hun geteisterd land. De kwestie van wederzijdsch vertrouwen wordt al gemeen als de hoofdzaak gezien voor alle vraagstukken van toe komstige samenwerking. Zullen aldus de ministers Lief tinck en Huysmans het financieel- economische "terrein voor hun reke ning nemen, de reis van de minis ters Beel en Jonkman heeft naar men als zeker aanneemt poli tieke bedoeling. Men is van mee ning, dat groot belang moet wor- Arabisch-Palestijnsche regeering? Naar in welingelichte Arabische kringen te Jeruzalem verluidt, heeft de politieke subcommissie van de Arabische Liga een geheime resolutie aangenomen, waarin de Moefti van Jeruzalem, Hadj el Hoesseini, wordt gemachtigd een Arabische Palestijnsche regecring in ballingschap te vormen, indien de beslissing, die de UNO inzake Palestina zuilen nemen, tegen de wenschen der Arabieren ingaat. Naar verluidt, heeft de politieke subcommissie deze beslissing Woensdag tijdens een bijeenkomst te Damascus genomen. De Moefti woont nog steeds in Egypte, waar hij asylrecht geniet, sinds hij vorig jaar uit Frankrijk wist te ontsnappen en men acht het waarschijnlijk, dat de voorgestelde regeering in ballingschap te Cairo zou worden gevormd. Falsificatie van visa Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat de regeering van Venezuela wegens falsificaties alle visa voor Venezuela, die voor 9 April 1947 zijn afgegeven, ongeldig heeft verklaard. den toegekend aan waarnemfng-ter- f'laatso. waartoe hun reis de minis- ers in de gelegenheid zal stellen. De verwachting bestaat, dat door beide ministers besprekingen zullen worden gevoerd over eventuecle vermindering van de Nederlandsehe troepensterkte in Indonesië zulks in het bijzonder met de be doeling het aan Indonesische zqde levende wantrouwen te verminde ren. In verband met de komst van mi nister Lieftinck naar Batavia ver neemt Ancta. dat het geenszins uit gesloten is. dat na besprekingen te Batavia over de financieelc positie van Nederland en Indonesië, minister Lieftinck en dr van Mook zich naar Amerika zullen begeven, waarbij ook de mogelijkheden tot het verkrijgen van een geldlcening ter sprake zou komen. Schoenenbon op cijfer 7, 2 of 5 De distributiediensten zullen van 21 April af, op nader bekend te ma ken dagen aan iedereen met in begrip dus van degenen wier stam. kaartnummer eindigt op een der cij fers 7, 2 of 5 die sedert 1 April van het vorig jaar geen schoenenhon tpgen inlevering van bon 614 van het inlegvel heeft ontvangen, een schoe nenbon verstrekken. De tweede dis tributiestamkaart met bijbehoorend inlegvel moet worden overgelegd. De bonnen 612 en 614 zullen van het inlegveld verwijderd worden. Voorts zal na vermelden datum aan kinderen, geboren in April van een der jaren 1932 tm, 1945, alsmede aan de kinderen geboren in Juni 1946 een schoenenbon worden verstrek* van de soort en maat, welke over eenkomt mer leeftijd en geslacht van het kind. Deze laatsten komen in Juni niet opnieuw voor een verjaar, dagbon in aanmerking. Van het in legvel, hetwelk met de TD moet worden overlegd, zal bon 604 worden verwijderd. I JE Britsche minister voor India, Lord Pethic Lawrence, is afgetreden en wordt vervangen door den graaf van Listowel. John Hynd, tot dusver verantwoordelijk' minister voor Duitsch- land en Oostenrijk heeft een andere functie gekregen; zijn werk wordt overgenomen door Lord Pakerham, onder ministeriecle verantwoordelijkheid van Bevin. De nieuwe minister van India, de graaf van Listowel. bekleedde tot dusverre de functie van directeur- generaal der posterijen. Lord Inman treedt toe tot het Britsche kabinet in de functie van geheimzegelbewaar- der. De voormalige bekleeder van deze funtie, Arthur Greenwood, is nu minister zonder portefeuille. Hij zal echter dezelfde taak blijven ver vullen als tot dusverre. De nieuwe directeur-generaal van de posterijen is Wilfred Paling, wiens ambt van minister van pensioenen door John Hynd wordt overgenomen. Naar in een regeeringscommuniqué wordt bekend gemaakt, heeft koning George de benoeming van dc nieuwe ministers goedgekeurd. Zoowel Lord Listowel als Lord Inman. die afge treden is als voorzitter van de B.B.C (British Broadcasting Cor poration). worden leden van het ka binet. dat dus met één minister wordt uitgebreid. Voor een jongere In zijn ontslagbrief schrijft de 76- jarige Pethick Lawrence, dat. toen hij Attlee eenige maanden geleden verzocht van zijn functie ontheven te mogen worden. Attlee hem ver zocht had voorloopig aan te blijven. Lawrence voelt zich nu echter meer dan ooit overtuigd, dat de toene mende zware verantwoordelijkhe den. die op zijn schouders rusten, vooral wat betreft het ontwerpen van een wetgeving, noodzakelijk voor het overdragen van de macht in India en Birma, door een jonge ren minister moeten worden over genomen en wel zoo spoedig mo gelijk. In zijn antwoord aan Pethick Law rence spreekt Attlee zijn groote waardcering voor diens bewezen diensten uit. Het aftreden van den minister voor India is voor de Britsche poli tieke wereld een groote verrassing. Ofschoon men wel veronderstelde, dat Pethick Lawrence zou willen Eerst leeren, dan... schaken Misschien zal het van het schoolrapport van een jongen van 15 jaar afhangen, hoe het in ons land tc houden internationa le schaaktournooi, dat 5 Mei be gint, zal afloopen. Deze jongen heet Artura Pomar, de Spaansche schaak kampioen. Alleen als zijn rap- port goed is en hij zijn wedstrij den in minder belangrijke com petities afzegt, mag hij meedoen, luidt, dc beslissing van de aller hoogste Spaansche autoriteiten. Schooljongens hadden wapenarsenaal De Rotterdamsche politie heeft Donderdagavond een compleet wa penarsenaal hij vijf jongens ontdekt, n.l.: drie bajonetten, een karabijn, een stengun, een cylinderrevolver, vier klewangs, drie handgranaten, twee wapenstokken, een pistool voor lichtkogels, een lichtkogel, een alarmpistool, een hand scherpe pa tronen en vier gasmaskers. De poli tie had argwaan gekregen, toen zij drie jongens, waarvan een met een stengun aanhield, waarna zij een onderzoek instelden. De leeftijden der jongens varioeren van 15 tot 18 jaar. Eén hunner is kantoorbedien de, de rest zit nog op de school banken (Van onzen parlementairen redacteur) Het debat, dat gisteren in de Eerste Kamer over de begrooting voor Wederopbouw is gehouden, bepaalde zich grootendeels tot de- tailcritiek, alleen Woudenberg (Ar beid) ging dieper op de zaak in. Hq bleek het met de critiek op te veel centralisatie wel eens te zqn, doch zag in de teleurstelling over den gang van zaken vooral een psy- chologischen kant: het volk wordt er te weinig in betrokken, het komt niet te weten, wat wél kan en wat niet. Hij bleek van meening. dat het met de distributie van materialen lang niet in orde was. In tegenstel ling tot andere sprekers, die een lans hadden gebroken voor den particulieren woningbouw, vond hq dat er geen enkele reden was om op het oogenblik een eenigszms be langrijk deel van den woningbouw in handen van particulieren te ge ven. Minister N e h e r sloot zich aan bij de woorden van hulde aan het adres van ir. Ringers. H(j bleek de verspreiding van „De Waarheid" en „De Vlam" in wederopbouwkampen voor zijn rekening te nemen en Kaf toe. dat de verwachtingen voor 1Ö16 ook door de regeering waren gesti muleerd. De groote gemeenten zul len nu meer zeggenschap krijgen. Voor de kleinere zal naar een streekverband gezocht worden. Centralisatie zal ten opzichte van bepaalde punten echter niet gemist kunnen worden. De bewindsman voorspelde, dat de materiaal-voorziening nog lang ontoereikend zal blijven en dat het geringe aantal bouwvakarbeiders niet in korten tqd zal kunnen wor den vermeerderd. Hij wilde trach ten een grooter aantal bouwvakar beiders te bewegen om te gaan werken in het geteisterde Zuiden. Aan de samenwoningen zal voor loopig geen einde komen: integen deel zal de noodzaak daartoe nog toenemen. Wil ons land uit de moeilijkheden komen, dan is ver vaardiging van woningen in fabrie ken niet te vermijden. Doch met de voorbereiding daarvan zullen wel twee jaar gemoeid zijn. De begrooting van Openbare Werken en Wederopbouw werd na replieken z.h.s. aangenomen. Krantenverbod (Het is in zekeren zin verbaste rend in het verslag van onzen par lementairen redacteur te lezen, dat men in de Eerste Kamer aange drongen heeft op verbod van ver spreiding van „De Waarheid" en „De Vlam" in de kampen, waar ar beiders, by den wederopbouw inge schakeld, een onderdak vinden. Hoe nu, wil men dezen volkomen vrijen burgers het recht ontnemen de krant te lezen, die zij wenschen? Men moet toch wel vrij sterk ver giftigd zijn door den kwade dam pen, die vijf jaar lang uit het Oos ten kwamen waaien, om dergelijke woorden te durven spreken. Na tuurlek heeft minister Neher deze suggestie van de hand gewezen, wq hadden niet anders van hem ver wacht. maar wij achten het toch noodzakelijk een dergelijke uiter mate bedenkelijke uitlating te sig- naleeren. Red.), aftreden in verband met zijn hoo- gen leeftijd en de groote verant woordelijkheden van zijn functie, wist men dat Attlee en anderen hem wilden handhaven zoo mogelijk tot het oogenblik. waarop de minister, die zijn stempel zoo krachtig op do Indische politiek heeft gedrukt, de machtsoverdracht zou hebben ver richt. De nieuwe minister voor India, Lord Listowel, die tijdens de coa- litie-rcgeering een tijdlang onder minister voor India is geweest, ls veel jonger dan Pethick Lawrence. Kardelj. dc plaatsvervangende Joegoslavische minister-president, heeft ter speciale bijeenkomst van de vier ministers van buitenland sche zaken over het vredesverdrag met Oostenrijk aangedrongen op het aanspreken van Oostenrijk voor zijn oor logsverant woordelijkheid. Hij somde een achttal eischen op, ter opneming in het verdrag, na melijk- voorkoming van een nieuwe aansluiting b(j Duitschland en van pan-Germaanscnc propa-randa, voorkoming van discriminatie je gens een der vercenigde volkeren, ontwapening en demilitairisatie van een zone van twintig mijl diep rond do Oostenrijksche grens, voorko ming van vestiging van Duitschers in Oostenrijk, voorzieningen voor repatricering van verplaatste per sonen, verplichting tot uitlevering van oorlogsmisdadigers, verbod van nazi-organisaties en waarborging van democratische rechten aan allo burgers. De Joegoslavische minister van buitenlandsche zaken, Stanoje Si- mits j. bracht vervolgens de eischen op economisch gebied naar voren, in totaal voor een bedrag van 375 millioen gulden. Joegoslavië is on der geen omstandigheden bereid in bespreking te treden over aanspra ken op restitutie van Oostenrijk* sche eigendommen, die in Joegosla vië geconfisceerd zijn, verklaarde h(j. De Raad van Ministers heeft achter elkaar zestcn artikelen 1 van het ontwerp vredesverdrag j voor Oostenrijk behandeld, 1 waarbij slechts op enkele be- 1 trekkcljjk ondergeschikte pun- ten gediscussieerd behoefde te 1 worden over meeningsverschil- 1 lcn. Een aantal punten, waarover men het bijna eens is geworden, wordt door de commissie voor de her-for muleering opnieuw bezien. Drie en dertig van de 55 artikelen van het ontwerp zijn thans besproken, maar over de Duitsche activa in Oosten rijk heeft men het nog niet gehad. Deze zaak wordt als het voornaam ste struikelblok beschouwd. De Oostenrijksche functionarissen te Moskou die tevoren verwachtten met een verdrag naar huis terug te kunnen keeren. waarover door de ministers der groote vier overeen stemming zouden zijn bereikt, moesten gisteravond toegeven, dat de vooruitzichten thans donker zijn. In tegenstelling tot hot vorig jaar, toen do regeling van „landarbeid door jeugdige stedelingen" werd ver7.orgd door 'n rijksarbeidsbureau, zullen dit jaar de hij de Nederlani- sche Jeugd Gemeenschap aangeslo ten jeugdorganisaties, in samen- werking met de Stichting voor don Landbouw, deze werkzaamheden ro- gelen. De raad van afgevaardigden van de in de NJG samenwerkende jeugdorganisaties heeft besloten medewerking te verleenen aan den „pontaardappelenoogst", welko valt in de periode van 8 Juli tot 15 Au gustus. Jongens boven veertien jaar kun nen hier worden ingeschakeld. Het gebruikeh'ke landbouwtariefloon van f 1.50 per honderd meter, dat ook aan de leden der jeugdorgani saties zal worden betaald, komt voor een volwassen arbeider neer op f 10 of f 12 per dag. Bij een negen-urigen werkdag kunnen do jongens gemiddeld f 4 f 5 per dag verdienen. De jeugdorganisaties kunnen groe pen van dertig tot veertig deelne mers samenstellen, welke gedurende veertien'dagen een werkkamp zullen vormen. ra'. -Trr-L-s rr-^T.1 Tijdelijk toenemende bewolking Weersverwachting van De Dili, geldig van Vrijdagavond tot Za- terdagavond. Heldere vrij koude nacht. Mor- gen overdag: tijdelijk toenemen- de bewolking, doch bijna overat i 1 droog weer. Opnieuw flinke stij j ging van temperatuur. 'Matige j wind tusschen Zuid-Oost en Zuid- West. Vrijdag 18 April: Zon op 5.39, onder 19.41, maan op 5.14on- ter 10.18. Ei— aan m t -rare ^r-c^nnuinu

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1