DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 3 Op Helgoland regende het betonblokken In Moskou eenig resultaat over Oostenrijk Koning Christiaan X: een bemind vorst „KVP moet samenwerking met PvdA verbreken" Perswezen eischt ordening Rotswand aan Zuid-West-punt in geheel verdwenen S.P.D. en C.D.U. leiden Christiaan X van Denemarken overleden België-Holland ,,Deze groep dubieuze lieden" brengt ons rampspoed" Weiter sprak over „Linggadjati" Tarwe leed zeer door vorst Ex-illegale pers moet een kans krijgen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of L— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 21 April 1947 Nr. 624 6e Jaargang J Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE DOORDER Duitsehe vlsschors, die de strenge orders van de Brltsche Admiraliteit overtraden, waren de eersten die op Helgoland aan wal stapten. Zjj wil den blijkbaar zoeken naar verborgen schatten die bjj de explosies naar boven konden rijn gekomen. De eerste officieole waarnemer was luitenant Bernard Cahill; hij werd gevolgd door een verkenningsgroep van de ma rine, een kleine groep geleerden en technici, en tenslotte de journalisten. Versterkingen zijn verwoest Alle rapporten doen uitkomen dat de versterkingen vrijwel vol ledig zijn verwoest. Toch was de explosie niet zoo sterk als men verwacht had. Vele huizen van het dorp hij de onderzeebootbun- kers. die al door bommen waren beschadigd staan nog overeind, en ook de vuurtoren bestaat nog De landkaart hoeft nauwelijks ge wijzigd te worden: alleen de rots wand aan de Zuidkust is verdwe nen De vogels van het eiland had men tevoren met lichte ontplof fingen verjaagd: zii zijn nu weer op het eiland teruggekeerd. De havens zijn betrekkelijk on geschonden gebleven. Ook de Duitsehe journalisten moesten toegeven dat de maatregelen van de Rrifsrhe marine om slechts de fortifiralies en het geschut te ver nielen succesvol waren geweest. Duitschers overwegen de moge lijkheid van het eiland een vacan- tieoord te maken. Dit eiland De Berliinsche correspondent van het A N P. seint van Helgo land: Er is op dit eiland op dezen zonnigen middag geen andere plaats om zich neer te zetten voor het tikken van de eerste impres sies dan een der als een dichte regen over het eiland gevallen be tonblokken. de simpele restanten van de machtige hunkers, waar- mep Hi tiers Pui tseh land het rots eiland tof een der machtigste zee vestingen van den modernen tijd had gemaakt Een naar uur gele den hebben wij voet aan wal ge zet en sindsdien hebben wii moei zame pogingen moeten aanwen dPn om door bomti-oehtors en over machtige puinlli rgen onzen weg te zoeken naar de zuirinnn» van de rots. waai de ui.t}Vföcl-'' van- de explosie van zevenmill- l.g dvnamief het hevigst is Toen wij Vrijdag van een :iM:ind van tien mijl met onze kijkers door den nevel moesten boren om de uitwerking der explosie te zien leek het alsof het rotsmassief zoo goed als onaangetast was geble ven. De eerste verkenners, die na de operatie aan land gingen, brachten evenwel het nieuws mee. dat do Zuidelijke punt der rots practisrh verdwenen was. Inder daad is het silhouet van het eiland aanmerkelijk gewijzigd De tot veertig meter hoven den zee spiegel oprijzende rotswanden in het Zuiden zijn er niet meer. Hier warpn in de rotsen ruim 13 kilo meter tunnels en gangen uitge houwen. waar de voorraden der Duitsehe batterijen waren opge slagen. Hier waren ook de beton nen kolossen der duikbootschuil plaatsen en voorts een der twee zware batterijen. Een woestijn Wat er van dezen machtigen hoekpijler is overgebleven is een volmaakte woestenij van zand cn rotssteencn. waarin men de ver sterkingen slechts terug vindt als een wirwar van brokken beton en flarden staal. Deze miniatuur- woestijn heeft den vorm van een dubbelen krater, waarvan de lengte op driehonderd meter ge schat werd. Het diepste punt van den krater ligt op ongeveer veer- Britsche zóne stemde Vanochtend vroeg was een derde deel der uitgebrachte stemmen in de Britsche zone geteld. De C.D.U. leidde toen in Rijnland en de So ciaal-Democraten in de provincie Hannover. In de geheele zone heeft 60 tot 70 procent der stemgerech tigden zijn stem uitgebracht. C.jfcrs uit het Ruhrgebicd gaven eenige winst aan voor Soc.-Demo craten en Communisten ten koste van de C.D.U. Ohligs behoorde tot de steden die een communistische meerderheid te zien gaven. De einduitslag voor Sleeswijk Holstein luidt: Soc.-Democraten 341.113. 27 zetels: Vrije Democra ten 43.393: Zuid-Sleeswijksche par tij (Deensch) 71.847; Communisten 32.814. Radio-Hamburg gaf de volgende resultaten van 31 van de 150 dis tricten van Noord-RijnlandWest- falen: C.D.U. 377.666, Soc.-Demo- craten 228.162, Communisten 19U.566. De resultaten van 54 van de 95 districten van Neder-Saksen zijn: Soe.-Democraten 721.943, 35 zetels; C.D.U. 572.337. 18 zetels; Neder- Saksische partij 82.371. Koningin spreekt op 3 Mei 's-GRAVENHAGE In het ka- der van den nationalen herden kingsavond op 3 Mei a.s. zal de Koningin zich te 18.45 uur over beide radiozenders met een toe spraak tot het Nederlandsche volk richten. tig meter beneden het vroegere oppervlak van het Helgolander Oberland. Dat heteekent dat de rots hier tot welhaast ter diepte van den zeespiegel is weggesla gen. Hoe machtig dp ontploffing geweest is. blijkt wellicht het best uit het feit. dat het roode rots massief is verpulverd tot kicJne steenbrokken die thans den bo dem van Helgoland over ziin ge heele lengte bedekken. Over de volle lengte en breedte van Helgoland moet men zijn weg thans zoeken door een jungle van verwoesting. Dit is het beeld van een slagveld, dat hier voor de eeuwigheid verstard schijnt en dat waard is om als oorlogsmo nument bewaard te hlijven. De Duitsehe adelaar prijkt er nog op do weinige stukken muur. die van het stadje Helgoland zijn overgebleven. Hindenhurgsstram me soldatengezicht kijkt e~ nog onbewogen over deze onverwach te voltooiing van het Pruisische saldatenideaal. Men vindt dat ook neergelegd in een soldatenboek, dat men opraapt uit den rommel, waarmee een horntrechler gevuld is. en waarin een jonge Duitsehe soldaat weinigp weken voor de M.A.F. het stadje wpghombnrdee-- de de Duitsehe wijsheden van mannenmoed en soldatentrouw heeft neergeschreven. Xupers commissaris de; Spoorwegen Mr dr. A van Doornick heeft be dankt als lid van den Raad van Com missarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Tot nieuwe leden van dien raad zijn benoemd mr H. L 's Jacob, secretaris-generaal van het departement van Financiën en de heer E Kupers, voorzitter van het NVV. Bomaanslagen in Palestina Tengevolge van een bomaanval op een bioscoop voor Britsche troepen te Nathanya in Palestina werden zes Britsche soldaten gewond, terwijl de telefoonverbindingen tusschen Natha nya en Jeruzalem cn andere punten langs de kust werden verbroken. Vier soldaten werden gewond, toen zij bui ten Nathanya op een mijn reden. Ook uit andere plaatsen worden bomaan slagen gemeld, waarbij echter geen dooden en gewonden vielen. Kroonprins Frederik zijn opvolger Koning Christiaan van Dene marken is gisteravond elf uur te Kopenhagen overleden. Hij was sedert vijf uur Zondagmid dag bewusteloos; zijn krachten waren de laatste dagen snel af genomen. Koning Christiaan 6tamde uit het sedert het einde van de 15e eeuw in Denemarken regeerende huis Slees wijk-I lolstein-Sonder- burg-Glücksburg. Zijn vader was de in 1912 te Hamburg gestorven koning Frederik VIII. Zijn moe der, prinses Louise van Zweden, overleed in 1926. De nieuwe koning, kroonprins Frederik werd in 1899 geboren. In 1935 huwde hij prinses Ingrid van Zweden. Uit dit huwelijk werd in 1910 prinses Margretha geboren. De nieuwe koning heeft van morgen den eed op de constitutie afgelegd. De proclamatie ge schiedde vanmiddag. Het overlijden van koning Christiaan werd op verzoek v »n dn Koningin aan duizenden voor het paleis medegedeeld. Het hof zal 24 weken rouw in acht nomen. Complot in Portugal ontdekt De Portugeesche minister van oorlog, luitenant-kolonel Santos Costa, heeft heden medegedeeld, dat in Midden-Portugal een com plot is ontdekt ter voorbereiding van een revolutie door eenige gar nizoenen van het Portugeesche le ger. Verklaard wordt, dat „een gering aantal" lieden met medewerking van burgerlijke agitatoren een Jinksgerichtc revolutie" voorberei den ter omverwerping van het hui dige Portugeesche regiem. Deze po ging mislukte en „men kon slechts twee officieren en twee andere mi litairen, die zich aan misdadig ge drag schuldig gemaakt hebben, op sporen". De staking van havenarbeiders te Lissabon is mislukt en de arbeiders 2ijn weer naar hun werk terugge keerd. Er werden talrijke arrestaties verricht en een aantal stakers ver bannen. Ook enkele bekende leiders der oppositie, o w. studenten, die tot de „democratische eenheidsbe weging behoorden en officieel als „door Moskou geinspireerden" wor den betiteld, zijn eveneens gearres teerd. Twee boschbranden bij Tilburg Zondagmiddag zijn aan den Don- genschenwcg onder Tilburg twee boschbranden uitgebroken. Bij den eersten brand ging een oppervlakte van circa 1200 M2 in vlammen op, terwijl bjj den brand, die eenige uren later uitbrak, ongeveer 300 M2 verloren ging. Het vuur werd in beide gevallen door de Tilburg- sche brandweer gebluscht. j Een enorme wolk van rook en zand steeg, op van Helgoland toen I 'rij- dagmiddag om twaalf uur de lading in de versterkingen der rotsves ting tot ontploffing werd gebracht. Aantal geschilpunten opgehelderd VIJF en dertig jaar geleden, op 14 Mei 1912, besteeg Koning Chris tiaan X den Deenschcn troon. Hij was geboren op 26 Sept. 1870 tc Charlottenbor^ cn trad in 189S in Cannes in het huwelijk met prinses Alexandrine van Mecklenburg, uit wel!: hu -elijk twee zoons werden geboren: kroonprins Frederik in 18.99 cn prins Knud in 1900. In-1942 deden zich de eerste ver schijnselen voor van een ernstige aandoening van de galblaas. In den loop van dat jaar werd de koning geopereerd cn in geheel het land werd voor hem gebeden. Hij her stelde volledig, dank zij zijn sterke constitutie. Zijn geheele leven deed koning Christiaan aan sport, cn vooral aan de paardensport en dc zcilsport had hij zijn hart verpand. Tc paard reed hij dikwijls door dc straten van Kopenhagen, waar hij zich vrij onder 1 et volk bewoog. Er zijn vele foto's van hem in omloop, waarop hij, gezeten op zijn paard, door dc Dccnsche hoofdstad rijdt met ccn ..gevolg" van slagersjongens op fiet sen. Zijn opvallende lengle. 1.98 me ter, was natuurlijk aanleiding tot vele anecdotes. Naai verluidt, vond de koning het onaangenaam perso nen te ontmoeten die langer waren dan hit. Geïnterneerd \7 ONTNG CHRISTIAAN X stond zoowel in als buiten zijn land zeer in aanzien. Tijdens dc Duitsehe bezetting verbleef hij ge- ruimen tijd in cijn paleis Amalicn- borg in Kopenhagen, waar dc ko ninklijke standaar. bleef wapperen. In den zomer van 1943 echtci, toen een D„.tsche aanval op dc marine werf tc Kopenhagen niet had kun nen verhinderen dat de Deensche marine een groot deel van de vloot lot zinken biacht, werd de koning geïnterneerd op kasteel Sorgenfri buiten Kopenhagen. „Thans ben ik een gelukkig man'", verklaarde de koning na zijn interneering. „Ik ben krijgsgevangene van de Duitschers maar tevens sta ik aan het hoofd van een groot ondergrondsch leger". Door geheime kanalen werd de koning voortdurend op de hoogte KONING CHRISTIAAN van De nemarken met zijn echtgenoote cn een zijner kleinkinderen in het park van het zomerverblijf Sorgenfri gehouden van dc activiteit der on- dergrondsche beweging in Dene marken. Hij prolcsteerde krachtig tegen dc vervolging van dc Deen sche joden door de nazi's. Hoogste gezag IN Denemarken zijn vele verhalen over koning Christiaan in om loop. Het recht van iedcrcn Deen om bij zijn vorst op audiëntie tc gaan, was bijvoorbce d aanleiding tot het verhaal van drie Denen die wegens lichte vergrijpen tot gevan genisstraf waren veroordeeld. Een bezoek aan koning Christiaan, waarbij zij een beroep op hun vorst deden iut kwijtschelding van hun straf, deed Christiaan vragen: „Waarom komen jullie bij mij?" „Omdat uwe majesteit de hoogste autoriteit in het land is" antwoord den dc veroordeelden. „Dat ben ik niet", zei koning Christiaan, „dc wet i dc hoogste autoriteit". i Tijdens rlo bijeenkomst van Zonrlae hebben de vier ministers te Moskou goede vorderingen eo- niaakt hii de bespreking van het Oostenriiksche vredesverdrag Acht punten waarover een£»cm- miglreid bereikt' word ziin: 1. de preambule; 2. naturalisa tie en vestiging van Duitsehe on derdanen in Oostenrijk: 3 de uit levering van oorlogsmisdadigers: 4. bet weien van voormalige na zi's uit bet Oostenriiksche leger: 5. beperking van grensversieikin gen: 6 een organisatie vooi het regelen van geschillen, voortsprui tend uit de restitutie van eigen dommen der Vcreenigde Naties in Oostenrijk: 7. faciliteiten voor de Oostenriiksche spoorwegen voor een deel van Duitschiand en 8. een lichaam voor de ratificatie van het Oostenriiksche verdrag Elf artikelen werden ter verde re overweging, hetzij door dc mi nisters of hun plaatsvervangers, ter zijde gelegd. Negen artikelen bleven onopgelost. Niet opgeschoten De plaatsvervangers voor Oos tenrijk bicven opnieuw steken in liet vraagstuk van de Oostenriik sche grenzen. Ook ten aanzien van dc vraagstukken der Oosten riiksche verplaatste personen en de verantwoordelijkheid van dit land voor de rente van de builen- landsche leeningen, aangegaan tusschen den Anschluss en dc be vrijding. zullen de plaatsvervan gers vanmiddag aan de ministers van buiten 1 andsche zaken geen re sultaten kunnen melden. Op de creditzijde van de bijeen komst staat een overeenstemming over de voorwaarden voor het te rugtrekken van troepen cn het opheffen van het geallieerde be stuursapparaat in Oostenrijk. Ook over het verwijderen van perso nen van Duitsehe nationaliteit cn minder belangrijke financiccl- technisclie aangelegenheden kon men tot overeenstemming komen. In de zitting van Zaterdagmor gen waren economische kwesties aan de orde. Joegoslavic's eischcn Over de herstelcisclien van Joe goslavië ging de Zaterdagmiddag zitting. Bevin betoogde dat te Potsdam overeengekomen was geen herstelbetalingen aan Oos tenrijk op te leggen, maar Molotof voerde aan dat dit besluit alleen betrekking had op de Groote Drie. Bidault stelde voor. dat aan de eisrben van Joegoslavië tegemoet gekomen zou worden door liet la ten allen van artikel 45 volgens hetwelk Oostenriiksche eigendom- Zuidvrucht geldig t/m bonnen 3 Mei De geldigheidsduur van de voor 100 gram zuidvruchten aangewe zen bonnen 67-e reserve. 67-1 reser ve cn hS-t reserve, die op 19 April if loopt is verlengd tot en met 3 Mei as. Geestelijken vermoord in China Vier Belgische priesters en zes Nederlandsche kloosterzusters zijn bij de plundering van de stad Soeng. tsjioetsjieoe (provincie Jehol) door Chinecschc communisten gedood. men op gebied van de Yercenigde Volkeren of de opbrengsten uit liquidatie van dergelijke eigen dommen aan Oostenrijk terugge geven zouden moeten worden. De ministers besloten dit artikel door de plaatsvervangers te laten he- studeeren volgens de door Bi dault voorgestelde richtlijnen. De ministers kwamen overeen, dat, onder goedkeuring- van alle op het oogrnblik in Oostenrijk vertegen woordigende mogendheden, de voorheen aan Joden in Oostenrijk toebehoord hebbende eigendom men aangewend mogen worden ten bate van slachtoffers van het nazisme buiten Oostenrijk. Douanetarief der lage landen aanvaard Alle landen, die deel nemen aan de internationale handelsconterentie te Genève zijn naar Reuter verneemt, overeengekomen, om liet nieuwe ge meenschappelijke Nederlaudsch- Belgisch-Luxemburgsche douaneta rief, dat onlangs hij de parlementen dezer landen is ingediend, als basis Ie beschouwen voor de taricf-onder- liandelingen met deze landen. Tweede helft wordt uitgezonden Het bestuur van den K.N.V.B. heeft toestemming gegeven voor het uitzenden van dc tweede hellt van den op 4 Mei a.s. te«Antwer- pen tc spelen interlandwedstrijd Eelgic—Nederland. Vereenigin- gen. die een voor haar op dien datum vastgestelden competitie wedstrijd op een vroeger tijdstip vvenschen te doen aanvangen, kunnen daarvoor toestemming krijgen mits haar verzoek, verge zeld gaat van de accoordverkla- rinq van de tegenpartij, uiterlijk 26 April in het bezit is van den secretaris penningmeester van den K.N.V.B. „Als straks het Nederlandsche volk duidelijk wordt, welke ontzagge- ïyke rampspoed ln economisch en ander opzicht het gevolg van het linksche drQven, waarvan „Llnggadjati" het uitvloeisel Is, dan zullen do katholieken daarvoor verantwoordelijk worden gesteld omdat zU dit alles hebhpn toegelaten. Het lot van Nederland en Indlë mag niet In handen blijven van een kleine groep „dubieuze Heden". heer Weiter blijkt uit het gebeurde met de motle-Romme. Dat de toch zoo hechte cn goed gestabiliseerde K.V.P. zoo duidelijk een onderschik king aan de P v.d.A. aanvaardt, vloeit vermoedelijk voort uit vrees voor een kabinetscrisis met als ge volg algemeene stakingen, waar mede door communisten en socialis ten vrij openlijk wordt geschermd.' „Maar," riep spr. uit „laat ze staken, dan zult go eens zien, hoo het Nederland sche volk daarop reageert. Het zou de P.v.d.A. by do volgende verkiezingen minstens tien ze tels kosten." De heer Weiter zag nog een mo gelijkheid, om zelfs met „dit wan gedrocht van Linggadjati" een goed werkenden federalen staatsvorm te vinden, mits maar, en dat op den kortst mogelijken termijn, do sa menwerking tusschen K.V.P. en P.v.d.A. wordt opgezegd. Zoo liet oud-minister Ch. J. I. M. Weiter zich uit over het streven van de Partjj van den Arbeid, wel ker doel, volgens hem, in samen werking met de mannen van dc Stuw-grocp steeds doelbewust ls geweest: „Indië los van Holland". De vergadering, waarin hjj sprak, was in Den Haag georganiseerd door het voorloopig katholiek comi té van actie tegen „Linggadjati". De heer Welter betreurde het zeer dat de K V.P. met haar reli gieuze en zedeljjko grondslagen, zich op zuiver materialistische mo tieven liet verleiden tot een ver bond met de P. v. d. A., waardoor dc protestantsch-christelljke par tijen, welke, volgens hem, zooveel uitnemende krachten bevatten voor den herbouw van Nederland en In- dië, van 's lands bestuur zijn uit gesloten. Een samengaan met deze groepen moet iederen katholiek nader ligeen dan een verbond met de P. v. d. A. De katholieken beschikken mo menteel in het parlement niet over menschen, die noemenswaard des kundig op Indisch gebied kunnen worden genoemd waardoor bij de kabinctsvorming alle sleutelposities in handen kwamen van de „ande ren", zooals de lt. gouverneur-gene raal of beter: „liquidateur gene raal", de minister van Overzeesche Gebiedsdeelen en de voorzitter der commissie-generaal. Niemand begrijpt waarom hot noodzakelijk was, een commissie- generaal naar Indlë te zenden, iets v/at minister Beel van alle zijden is afgeraden. De benoeming van prof. Schermerhorn was de prijs, die de katholieken moesten betalen voor dc samenwerking met de P.v. d.A., riep spreker uit. De K.V.P. bevindt zich thans in een onwaar dige positie, hetgeen volgens den Schade aan rogge is veel geringer Uit verscheidene gegevens over de schade, die de vorst aan de verschil lende graansoorten heeft aangebracht blijkt dat de wintertarwe op lage gronden, die veel van water te lijden hadden en waar het smeltwater min der goed kon worden afgevoerd een veel ongunstiger beeld opleveren dan op meer doorlatende gronden. Van overwegend belang blijkt ook de soort der uitgezaaide rassen. Zoo zijn de tarwes van dc Julianagroep voor tachtig procent verloren gegaan. De schade aan rogge is veel ge ringer dan die aan tarwe, zij be draagt ongeveer tien pet. In de veen koloniën en op het veen in het Wes ten van ons land zijn de percentages resp. twintig en dertig. De wintergerst is in Groningen en Friesland voor ruim zeventig pet. verloren, in het centrum en in het Westen „slechts" voor vijftig pet. In Zecuwsch-Vlaanderen en Noord-Bra bant is slechts tien pet. van de gerst behouden. Koolzaad kan in het Noorden als verloren worden beschouwd ln Noord Holland en Limburg zou het percen tage van het verlies zeventig pet be dragen. De vorst heeft weinig invloed op de karwij gehad, terwijl de schade voor het grasland op ongeveer tien procent wordt geschat. Het in het vorig jaar uitgezaaide en bijgezaaide grasland heeft ernstig te lijden ge had cn moet deels als verloren wor den beschouwd. De klavers hebben ernstig geleden, Fransche klaver heeft vooral in de Betuwe en Utrecht geleden. Journalisten, die lid zijn van de Partij van den Arbeid, kwamen Za terdag te Amsterdam in een verga dering bijeen, welke gewijd was aan het onderwerp: „Overheid en pers". Aanwezig waren journalisten, ver bonden aan verscheidene dag- en weekbladen en een aantal gasten, waaronder wethouder B. C. Franke. De vergadering-stond onder voorzit terschap van den lieer K. Voskuil. In leiders waren de lieeren M. A. Rei- nalda, voorzitter van den persraad, en de journalist mr. dr. Barents. Twee resoluties werden aangeno men. die zullen worden aangeboden aar het congres der Partij van den Arbeid. In de eerste wordt uitgespro ken. dat de democratisch-sociahsti- sche journalisten zich rekenschap ge ven van de gevaren, waarmee eener- zijds totalitaire overheidsbemoeiingen in verscheidene landen de vrijheid der pers bedreigen. Zij zijn van oordeel dat een onafhankelijke integere pers een levensvoorwaarde is voor het be houd en de ontplooiing der democra tie en van het op democratischen grondslag zich ontwikkelende socia lisme. Voor de handhaving van de jour nalistieke onafhankelijkheid en de na leving van zedelijke bemoeiingen moet de pers de middelen ontbeeren, zoolang een ordening van het pers wezen op wettelijken grondslag ont breekt. De practische heteekenis van de persvrijheid wordt in hooge mate bepaald door de wijze waarop de ideëele en materieele positie van de journalisten is geregeld. De aanwezige journalisten spraken als hun overtuiging uit, dat het de mocratisch socialisme, waarvan de P.v.d.A. draagster is, geroepen is de tot standkoming van een wettelijke regeling na tc streven en verzocht het partijbestuur zich over zoodanige re geling in het bijzonder en over vraag stukken van perspohtiek in het alge meen te doen voorlichten door een commissie, waarin ook vertegenwoor digers der democratisch-socialistische journalisten zijn opgenomen. In de tweede resolutie wordt uit gesproken, dat de mogelijkheden van vernieuwing der pers, die voortvloei en uit den verzetsstrijd tegen den be zetter van groote waarde zijn en dat het partijhestuur de nakoming van door oe regeering aan de voormalige illegale pers gedane toezeggingen met energie dient te helpen realisee- ren. Weer 31.000 eieren in beslag genomen Een groote vrachtwagen van de firma E. te Benncbroek reed met ecu lading van niet minder dan 115.000 in den Achterhoek gekocht© eieren door Amersfoort. De chauf feur legde bij controle vervoerbil- jetten over, die in orde bleken to zijn. Daarop stond een aantal van 84.000 eieren vermeld. Een ruwe schatting bracht echter aan het licht, dat dit aantal verre overtrof fen was. Do CCD ging er toe over deze in beslag te nemen. Den CCD is later gebleken, dat de firma E. over gcleidebilietten voor de in beslaggenomen 31.000 eieren beschikte. Deze papieren waren door een vergissing in Benncbroek achtergelaten. Het gevolg was. dat do chauffeur, terugkomende uit den Achterhoek met ecu lading van 115000 eieren slechts geldige vervoerbc wijzen kon overleggen voor 81,000. daarvan. De CCD meldt, dat controle op het eieren-vervoer uiterst moeilijk is. Kwaadwillende handelaars zien kans twee keer een lading eieren tc vervoeren op dezelfde gcleide bilietten. Dc officier van justitie te Utrecht zal er nu over moeten be slissen of de in beslag genomen eieren kunnen worden vrijgege ven. TRI herovert station op rebellen Troepen van het Indonesische republikeinsche leger hebben het spoorwegstation Tamhoen, onge veer 50 kilometer ten Zuid-Oosten van Batavia, na e<m nachtelijk ge vecht met Indonesische ongere gelde troepen heroverd. De gere gelde troepen maakten gebruik \an mortieren, doodden een aan tal en namen het grootste deel der ongeregeld© troepen gevan gen. De rebellen hadden het station Maandagochtend bestormd. Zij hadden daarbij gebruik gemaakt van do plaatselijke bevolking als dekking om den republikeinschcn commandant, die het station ver dedigde, van vuren te weerhou den. De aanval was gedaan na de uitvaardiging van nieuwe belas tingmaatregelen, die dienden om bei smokkelen te voorkomen tus schen Batavia en Tamboen, het laatsfe stafion voorde demarcatie lijn tusschen het Nederlandsche en het republikeinsche gebied. Dader van bomaanslag in Nederland? Nog steeds stelt Scotland Yard alles in het werk om de(n) dader(s) van den bomaanslag op het Engel- sche ministerie van koloniën te vinden. Men is op zoek naar een vrouw van 25 a 30 jaar van Joodsch uiterlijk, sprekend met Fransch accent, die van den aanslag ver dacht wordt. De mogelijkheid wordt verondersteld, dat zjj Engeland heeft verlaten. Volgens een bericht heeft een vrouw van dit signale ment enkele dagen geleden bij een reisbureau een plaats genomen op de boot naar Hoek van Holland en zou zij reeds naar Nederland zijn vertrokken. Wisselende bewolking Weersverwachting van De Bilt, geldig van Maandagavond tot - Donderdagavond. Tijdelijk krachtige Zuid-W est e- iijke wind. wisselende bewolking met enkele verspreide regen- buien. Des nachts iets kouder, J overdag zelfde temperatuur Maandag 21 April: Zon op S j.33, onder 10.46maan op 5-38, onder 20.19.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1