DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Verdrag met Oostenrijk komt wellicht nog klaar Oneenigheid bijgelegd Steenkool - accoord tusschen USA, Engeland, Frankrijk MINISTERS VERTREKKEN NOG NIET VANDAAG Blijven de sigaren op den bon? Zeepvoorziening verbeterd? Wilhelmus in Londen Uitvoerpercentage 21-25 Weiter en de reactie T~)e actie-Welter is niet alleen een strijd tegen het Indonesische beleid van de regeering. Zij is in wezen de strijd tegen de politieke vernieuwing, die met kracht wordt ingezet nu de regecring het moeilijk heeft in haar pogingen den naoor- logschen chaos te regelen en ons verarmde land te behoeden voor den ondergang. Nu komen de stuurlui aan den wal vertellen, dat zij het zoo veel beter zouden kunnen, dat men de ongekende nieuwe problemen moet oplossen met middelen, welke in den vooroorlógschcn tijd al ver ouderd waren en honderdduizen den, die met het werk van hoofd en handen aan den kost moesten ko men. in de namelooze ellende van jarenlange werkloosheid hebben ge stort. c Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4*— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Dinsdag 22 April 1947 Nr. 625 6e Jaargang c Red. en A dm.: Snoockaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het einde van do conferentie van Moskou schynt nog even uitge steld te zijn, blijkbaar omdat de mogelijkheid bestaat dat men althans het vredesverdrag met Oostenrijk nog in deze eonferentie onder de kap kan krijgen. De plaatsvervangers maakten gistermorgen goede vorde ringen en een aantal andere kwesties werden in den Raad van Minis ters opgelost. Aan het eind van de middagzitting ging de Raad onver wacht in geheime vergadering, op voorstel van Marshall, nadat Bevin had opgemerkt dat nog maar drie punten moeten worden opgelost: de grenzen, de herstelbetalingen en de Duitsehe activa. schil van meening moet aan deze zelfde commissie worden voorge legd. Overeenstemming over het te rugtrekken van geallieerde troepen stelde Molotof niet meer afhanke lijk van een bevredigende regeling der Duitsehe activa in Oostenrijk. De ministers bereikten geen over eenstemming over de paragrafen, die betrekking hebben op Oosten- rijksch bezit in Joegoslavië. Over eenstemming over schulden van Oostenrijk werd niet bereikt. Ook over het artikel over con tracten tusschen Duitschland en Oostenrijk werd geen overeenstem ming bereikt, omclat de Sowjetdele- gatie er op bleef aandringen om deze kwestie afhankelijk te stellen van de oplossing van het vraagstuk der Duitsehe activa. In de ochtendzitting werd zonder veel resultaat gesproken over fi- nancieele problemen van het vrije gebied van Triest. Basis van de be sprekingen vormde een Britsch voorstel voor financieelen bijstand. Molotof bestreed het voorstel en men kwam tenslotte overeen, de onbesliste punten in het rapport en de Italiaansche en Joegoslavische commentaren naar de plaatsver vangers te verwijzen, die tegen Woensdagmiddag moeten antwoor den. Dit wordt beschouwd als een aanwijzing, dat de conferentie niet. zooals tevoren verwacht werd, te gen het midden van deze week zal worden beëindigd. Inmiddels kwamen de plaatsver vangers tot volledige overeenstem ming over de vogende punten: Oorlogsmisdadigers, verplaatsing van personen van Duitsehe afkomst uit Oostenrijk, terugtrekking van geallieerde bezettingstroepen uit Oostenrijk, het teruggeven van goe deren door Oostenrijk (met een Russisch voorbehoud), Oostenrijk- sche bezittingen in geallieerde ge bieden (eenig voorbehoud van de USA en de Sowjet-Unie), contrac ten tusschen Oostenrijk en Duitsch land (Russisch voorbehoud), specia le voorzieningen betreffende indu strieel. litterair en artistiek bezit. Van de naar de plaatsvervangers verwezen artikelen was oneenigheid blijven bestaan over: grenzen, ver plaatste personen en schulden van Oostenrijk. De oneenigheid over verplaatste personen werd floor dc ministers bijgelegd, toen. Mojotof zvin eisch introk, dat een tijdslimiet zou wor den vastgesteld, waarbinnen Oos tenrijk over het lot van zijn ver plaatste personen zou ^beslissen, mits dc opmerkingen van de Sow jet Unie in de notulen van de vergade ring werden opgenomen. De ge allieerde autoriteiten te Weenen moeten bepalen, wanneer over de verplaatste personen zal worden beslist. Wat oorlogsmisdadigers betreft werd men 't eens, dat tegenover de leiders der commissie der Groote Vier te Weenen moet worden bewe zen, dat dc personen, wier uitleve ring wordt geëischt, inderdaad op grond van hun gedrag onder een van de in het verdrag vastgestelde categorieën van oorlogsmisdadigers kunnen worden geplaatst. Elk vpr- Diamanten voor een prinses... De Zuid-Afrikaansche minister president, Jan Snintsheeft °P den ajond van den 21slen ver jaardag van Prinses Elisabeth haar het geschenk van Zuid-Af- rika aangeboden: een diamanten halssnoer. De overhandiging van dit geschenk geschiedde op de bal zaal-galerij van het gouverne mentshuisin tegenwoordigheid van zeshonderd gasten. De burgemeester van Kaap- sta<l heeft de prinses een sleutel uit Zuid-Afrikaansch goud ver aart rdigd, aa ngeooden Van de hofhouding ontving ie prinses een broche in den vorm van een diamanten bloem. H"t corps diplomatigue bood dia manten oorbellen aan en van ie Grenadier Guirds kreeq zij een diamanten granaatsteen met dia manten bezet. Fabriek op Java terug aan eigenaars De Indonesische minister van economische zaken, A. K. Gani, heeft order gegeven, dat de belang rijke textielfabriek in Pasoeroean op Oost Java aan de Engelsch-Neder- landsche Nebritex maatschappij moet worden teruggeven. Dit is dus de eerste stap, die door de Indonesische republiek is geno men om de buitenlandsche eigen dommen overeenkomstig haar belof te aan de eigenaren terug te geven. De Engelsche en Nederlnndsche vertegenwoordigers van de Nebritex zijn reeds naar de fabrieken vertrok ken. De maatschappij is het gezamen lijke eigendom van de Calico printers Association ltd, in Liverpool en de Nederlandsche Borneo Suma tra Handelmaatschappij. Brandstoffenbonnen tot 26 April geldig De rantsoenbonnen ,,een eenheid brandstoffen 1946-47", alsmede de bonnen van de bonkaarten WA en WB 606 en de bonnen 65 BV van de brandstoffenkaart T 606 blijven gel dig tot en met 26 April 1947. Deze bonnen moeten derhalve uiterlijk op dien dag bij een brand- stoffenhandelaar zijn ingeleverd. hen Schevenïttgsche reederij zal een iertal visschersschepen in de vaart brengen, die allen den naam zullen dragen \'an een onzer prinsesjes ten der scnepen. afkomstig uil Frankrijk, wordt van den naam van prinses Margriet voorzien. I)it is roor het eerst in de geschiedenis der Scheveningsche visschersvloot, dat een visschersschip den naam van zen der prinsesjes krijgt. On la nu de huwende onderwijzeres niet Het hoofdbestuur van de Ned. onderwijzersvereeniging heeft aan den minister van O K.W. een adres gezonden, waarin het er op aan dringt, dat de bepaling in de L.O.- wet. volgens welke een onderwijze res, die in het huwelijk treedt op dien grond ontslagen wordt, zal worden geschrapt, omdat deze be paling niet in het belang van het onderwijs is, in strijd is met de rechtvaardigheid tegenover de ge huwde vrouw, in strijd is met art. 5 van de grondwet en onnoodig de vrijheid van de gehuwde onderwij zeres als staatsburgeres aantast. Wordt vliegveld Beek uitgebreid? In Limburg is een stichting in het leven geroepen, welke de belangen van de instandhouding van de lucht haven in Zuid-Limburg ten doel heeft. De provinciale waterstaat heeft in het afgeloopen jaar een tweede startbaan op het vliegveld te Beek. waarvan tusschen 30 April en 31 December 1946 niet minder dan 32.000 passagiers gebruik gemaakt hebben, voltooid en er zijn plannen voor nog twee startbanen Een daar van zal met een baken-beveiliging worden ingericht, zoodat ook bij ongunstig weer gestart en gedaald kan worden. Aan de accommodatie van het vliegveld wordt alle zorg besteed. De kosten van inrichting zullen naar schatting vier millioen bedragen, waarin het rijk een aan deel zal dragen. Geld gedeblokkeerd voor dollar-leening De Nederlandsche Bank voor hen, die tusschen 19 September 1946 en 16 April 1947 d l!a<effcc- ten. uelke sedert 18 September 1946 in Nederland berustten en bier verkocht zijn. de mogelijk heid geopend van hun geblok keerde geld. uit dezen verkoop af komstig. in te teekenen op de n:eu\ve dollar-obligatie-leening, die kort geleden uitgeschreven is. Ook uit geblokkeerde rekeningen, ontstaan door den verkoop van dollar-effecten in Amerika, voor zoover het geblokkeerde geld nog aanwezig is. kan men op deze leening inschrijven. Verder ko men voor inschrijving °P de lee ning ook in aanmerking zij. die hun dollar-effecten hebben ge ruild tegen binnenl9ndsche effec ten en deze daarna weer verkocht hebben, vaji welke opbrengst vijf tig procent geblokkeerd werd. Dit laatste geld mag belegd worden in de nieuwe dollar-obligaties, Frederik tot koning geproclameerd Maandagmiddag heeft dc Deen- sehe premier Frederik IX tot ko ning van Denemarken uitgeroe pen. Dc proclamatie werd voorgele zen van het balkon van het bas- teel Christiaansborg. De nieuwe koning verscheen daarna op bet balkon en werd door de op het plein voor het paleis verzamelde menigte hartelijk toegejuicht. In een korte toespraak zei hij, dat hij hoopte dat het volk hem het zelfde vertrouwen zou schenken ais zij geschonken hadden aan zijn overleden vader. Op speciaal verzoek van koning Frederik zil de eerewacht bij het stoffelijk overschot van koning Christiaan, dat drie dagen in het paleis zal blijven opgebaard, be staan uit Deensche illegale wer kers en de militairen en politie, dip het Koninklijk kasteel op 19 September 1914 tegen de Duit- schers verdedigden. Britsche Koning en familie vertrekken Dc tournee in Zuid-Afrika van dc Britsche Koninklijke familie eindigde Zondag, toen de witte trein, na een reis van ruim 11.000 km., te Kaapstad aankwam. Donderdag zal men met de „Vanguard" de etrugreis naar Engeland aanvangen. 4000 huizen verwoest in Japansche stad Ten gevolge van een brand, die door den wind werd aangewakkerd en later door regen werd gebluscht zijn in de Japansche stad Iida bijna 4000 huizen verwoest en meer dan 17000 personen dakloos geworden. Volgens Japansche berichten is tweederde van de stad. die 33000 inwoners telt, verwoest. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Van Japansche zijde werd verno men. dat de schade ongeveer 6 mil lioen pond sterling bedraagt. Bestuurshervorming op Formosa Generalissimus T.sjanq-Kai-Sjck heeft een aantal voorstellen goedgekeurd, die voorzien in een nieuwe regeling voor Formosa, waar onlangs honderden personen gedood werden tijdens onge regeldheden van anti-chinceschc strek king. De voorstellen behelzen o m. de af schaffing van het gouverneurs-gene raalschap voor Formosa, een provin ciaal bestuur met Formosancn als plaatsvervangende leiders van alle regeeringsdepartementcn. de verdeeling van land onder de Formosanen. de ver wijdering van corrupte ambtenaren en de afschaffing van zekere monopolies, die de directe aanleiding waren tot dc „revolutie". Duitsch protest teger vernieling Helgoland De Hamburgsche politie heeft een aantal personen gearresteerd, die te Hamburg affiches hebben opgeplakt, waarin tgen het op blazen van Helgoland werd ge protesteerd. Op de affiches stond: ..Helgo land is een heilig land. Past op. Hef zonnekruis waakt." Het zon- nekruis is een Duitsch mythisch teeken, waaruit de swastika haar oorsprong vond. Er circuleeren berichten, volgens welke binnenkort de geheelc of ge deeltelijke opheffing van de sigaren- distributie zou mogen worden ver wacht. Naar aanleiding hiervan deelt het ministerie van economische zaken mede, dat weliswaar bepaalde wijzigingen in de tabaksdistributie worden overwogen, doch dat een be slissing nog niet is genomen. Het is zeer goed mogelijk, dat de te nemen beslissing zoodanig uitvalt, dat de distributie van sigaren gehandhaafd blijft. Gas- en stroomrantsoen weer normaal De minister van Economische Za ken heeft de tijdelijke verlaging der gas- en electriciteitsrantsoenen, die op 15 Januari, in verband met de moeilijkheden bij het kolentransport, afgekondigd werd. ongedaan ge maakt en wel met terugwerkende kracht van 1 April af. Het hoofd van de afdeeling pro ductie en distributie van het mini sterie van Economische Zaken heeft doen weten, dat in de naaste toekomst gerekend kan worden op een gunstiger zeepvoorziening, zoo meldt ,.De Volkskrant". Op 24 April wordt een bon voor wasch- poeder aangewezen, terwijl in Mei huishoudzeep en zachte zeep ter beschikking zullen worden gesteld. De moeilijkheden bij de grond stoffen-aanvoer zijn nog niet opge lost, maar het ministerie heeft bij zondere aandacht voor de zeepvoor ziening. Doodstraf tegen Holla geëischt „Deze mensch is ontaard tot een beest, dat dag aan dag naar slacht offers zocht om ze te verslinden. Hij heeft don dood van ongeveer dertig personen op zijn geweten", zei de advocaat-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof te Roermond over den veertig-jarigen café houder J. H. Holla, die in Limburg tijdens de bezetting een waar schrikbewind heeft uitgeoefend. Vooral heeft hij zijn medewerking verleend bij het opspeuren van on derduikers, terwijl lui ook de arre statie van fir. L. Moónen. secretaris van het bisdom Roen..ond, geën- ceneerd heeft. Holla beweerde uit eigen bewe ging nooit iets voor de Duitschers gedaan te hebben. „Ik zat nu een maal in het schuitje en moest mee varen". Toen de advocaat-fiscaal de doodstraf eischte bleef hij onbe wogen. Bouman hielp bij een „badkuipkuur" De 26-jarige „Opperschaarleider" O Bouman uit Groningen, die giste ren voor hen Bijzonder Gerechtshof in zijn woonplaats terecht stond, bleek al een zeer ijverig leerling te znn van den SD. In het „Scholtens- huis". dat als hoofdkwartier van deze Duitsehe politie was ingericht, heeft hij geholpen bij de toepassing van de zgn. „badkuipkuur". Zoo is de il legale werker Van der Laan, die in zijn handen was gevallen, in een kuip met ijskoudwater gestopt, waarbij Bouman hem nu en dan on der dompelde. Als Van der Laan wat lucht mocht happen ranselde Bouman hem met een gummistok af. Verder bleek, dat dit heerschap den dood van vele Nederlanders op zijn geweten heeft. De advocaat fiscaal jhr. mr. Van der Wijck eisch te dan ook de doodstraf. De Belgische kunstschilder Gustaaf van de Woestijne is Maan dagmorgen overleden. Redding van de lucht uit. Op het vliegveld Hamilton in Californië werd een demonstratie gegeven in het redden van personen door mid del van een helicopter, welke met een hijschtoestel en een kabel is uit gerust. Familie van dertien personen naar U.S.A. „Het is hi-er een prachtig land en het gaat ons goed. Waarom kom je niet wat dichter bii ons in de buurt wonen?" Zoo schreef de Amerikaansche farmer Vanderham. die 26 iaar ge leden uit Nederland naar de Sta tes emigreerde aan ziin zwager Sijbrand van der Dussen te Rot terdam. Menigeen zou de wel zeer verrj verhuizing niet hebben aan gedurfd. doch in den heer Van der Dussen bliikt nog de echte oud-Hol landsche ondernemings geest te leven en voor hem vorm den zelfs zijn groot melkdepót, dat hij in de Maasstad exploiteert. noch zijn wel zeer uitgebreide fa milie. een beletsel om ziin reeds lang gekoesterden wensch in ver vulling te doen gaan. Vanderham kocht voor ziin zwager een prachtige farm te Wel- flower bii Los Angeles en de zaak was voor elkaar. Op Donderdag 24 April zullen het echtpaar van der Dussenvan Keulen en de elf van der Dussen- tjes (waarvan de iongsten een tweeling van 6 maanden ziin en de oudste 17 iaar is) op Schiphol in een KLM-Qonstellation de groote reis over den Oceaan aanvangen en al hun vrienden en kennissen uit de buurt (honderd in getal) zullen in drie autobussen naar de luchthaven komen om hen vaar wel te wuiven. Het vliegtuigmoederschip „Ka rei Doormanheeft Londen be zocht en 't rood-wit-blauw heeft boven de Theems gewapperd. Met muziekcorps van dc „Karei Doorman' iccft door de straten van de Engelsche hoofdstad ge- marcherd en zich opgesteld voor het admiraliteitsgebouw. Daar hebben onze blazers ge toond wat Hollandsche longen u't koperen blaasinstrumenten kun nen halen Begrijpelijk is het dat deze unieke grbeutenis zeer vele Londenaars, die van het lente- zonnetje genoten, aanlokte. De Amerikaansche, Britsche en Fransohe regeeringen hebben bekend gemaakt, dat zy een overeenkomst hebben gesloten ter vaststelling van een exportquota voor steenkool uit hun bezettings zones. Deze overeenkomst, die in Moskou is bereikt, wordt In Frankrtyk als een „kennelyke stap vocirwaarts" begroet. Zy ho- teekent een aanmerkelijk ruimere toewijzing van steenkool. Zjj he teekent echter geen Inschakeling van Frankrijk In de Brltscli- Amerikaansche zone-fusie. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 Juni 1947 tot eind '17. De tolale uitvoer zal worden vast gesteld in percentages van de netto verkoopbare steenkoolproductie, te hee-innpn bij 21%. wanneer de da- gelijksche nroductië ln de westelij ke zones 280.000 ton en hooger tot ?5%, wanneer zij 370.000 ton per dag bedraagt. De percentageschaal houdt eenerzijds rekening met de behoefte aan steenkool voor den herbouw der bevrijde landen van Europa en anderzijds met de essen- l ieele industrieele en andere behoef ten van de Duitsehe economie. Aan het eind van het iaar zal deze rege ling herzien worden. Tevens is be sloten, dat wanneer tot de. econo mische inlijving van het Saargebied bii Frankrijk zal ziin hesloten. de Europeesehe steenkoolorganisatie ervan on de hoogte gesteld zal wor den, dat Frankrijk voortaan aan deze organisatie zoowel de hulp bronnen als de behoerten van Frankrijk en het Saargebied als ge heel bekend zal maken. De huidige overeenkomst is na lange discussie tot stand gekomen en door drie ministers van buitenlandsche za ken bekrachtigd. In Fransche regecringskringen is men tevreden over de nieuwe rege ling. Een woordvorder van het mi nisterie van buitenlandsche zaken verklaarde, dat Frankrijk thans de hoop kan koesteren tegen het einde van dit jaar 50 percent meer steen kool uit Duitschland en het Saarge bied te ontvangen, dan het in de laatste maanden kreeg. De woordvoerder legde er den nadruk op. dat de overeenkomst zuiver technisch is en zonder poli tiek karakter. Het blad „Le Monde", dat dik wijls het standpunt van het Fran sche ministerie van buitenlandsche zaken weergeeft, schrijft, dat de in Moskou bereikte overeenkomst. Frankrijk globaal zesmaal zooveel steenkool uit het Saargebied zal verstrekken als tot dusverre. Ook uit het Ruhrgebied zal Frankrijk merkbaar meer krijgen. Waarschijnlijk zal de Sowjet- regeering haar afkeuring uit spreken over het accoord. De critiek zou hierop gebaseerd zijn. dat een overeenkomst tus schen drie mogendheden in strijd is met den geest van Potsdam. Fransche successen op Madagascar Fransche luchtstrijdkrachten heb ben Zaterdag het dorp Wohilawa, dat het bolwerk van de opstandelingen is, gebombardeerd. Uit de stad Manan- jary werden vrouwen en kinderen per vliegtuig naar Tananarive geëva cueerd. Te land behaalden de Fransche troepen successen en veroverden het dorp Andranomena. De Fransche hooge commissaris, de Coppet, heeft de eerste zitting van de Madagaskarsche vertegenwoordigen de vergadering geopend, waarbij hij verklaarde, dat Fransche militaire en ambtelijke versterkingen onderweg zijn om de orde te herstellen, en te handhaven. „Gloster" vloog 1070 km gemiddeld per uur Het Britsche straalvliegtuig, „Glos ter Meteor Four" is 45 minuten na zijn vertrek uit Brussel op het vlieg veld Kastrup aangekomen. De ge middelde snelheid bedroeg 1070 km. per uur. Het toestel wordt in de Scandinavische landen gedemon streerd. Het Fransche communistische blad „Humanité" schrijft ten aan zien van de te Moskou geteekende stecnkoolovereenkomst. dat Frank rijk hierdoor een „ondergeschikt deelgenoot" van het westerschc blok wordt. „WH zullen een aal moes ontvangen, evenredig met on zen goeden wil en onze onderge schiktheid aan do politieke plannen van onze westersche partners." Enschede-Brussel per KLM-vliegtuig Gisteren heeft de K.L.M. een nieuwen dienst, Ensche—Eindho venBrussel geopend. Deze dienst verbindt twee Nederland- sche industriecentra met Brussel en ia van groot belang voor het economisch contact met onze Zui derburen. Strafzaak tegen Van Meegeren uitgesteld De strafzaak tegen den kunstschil der Han van Meegeren, die zich in Mei voor de rechtbank te Amster dam zou moeten verantwoorden, is uitgesteld tot September of October van dit jaar. In een onderhoud met den schilder vertelde deze, dat er op het oogen- blik een aantal vervalschtc „van Meegerens" in omloop zijn. In het geheel heeft hij zes maal geconstateerd, dat er werk in den handel wordt gebracht met de val- sche signatuur „van Meegeren". Ook zijn er talrijke teekeningen on der zijn naam in omloop, die niet door hem zijn vervaardigd. Rampok-activiteit in Indonesië Het militair weekoverzicht van Maandag meldt, dat de totale ver liezen op Java on Sumatra in de afgeloopen week een doode en vier gewonden bedragen. In Medan werd op verschillen de dagen van republikeinsche zij de op Nederlandsche troepen ge vuurd en bij een van deze gelegen heden werd, bii beantwoording van het vuur .een Japannces ge dood. Herhaaldelijk kon rampok- activiteit geconstateerd worden, soms door gewapende Lasjkar rajat's, die tevens verschillende stellingen aan de Demarcatielijn, welke tevoren waren verlaten, weer gingen bezetten. Op 17 April werd opgemerkt, dat onverantwoordelijke elemen ten de dakbedekking van de „Be- lawan Estate" afnamen. In den oostelijken sector van Batavia werd tot driemaal toe een Nederlandsche patrouille bescho ten. Te Buitenzorg moest van Ne derlandsche zijde bescherming worden verleend bij den rijstoogst en moest tevens tegen smokke laars worden opgetreden. Te Soe- rabaia werd van republikeinsche ziide op Nederlandsche patrouilles gevuurd, deze lieten het vuur on beantwoord. Er valt een verscherpte belem mering van het handelsverkeer tusschen Nederlandsch en Repu- blikeinsch gebied waar te nemen. Op 19 April kwamen de Neder landsche troepen in botsing met republikeinsche troepen, waarbij een Nederlander werd gedood en twee werden gewond. Op Zuid- Celebes duren de infiltratie-pogin gen van extremisten uit Java voort. DE heer Ch. J. I. M. Welter houdt voet bij stuk. Linggadjati is ge- teekend. maai" de heer Welter zet zijn strijd tegen het accoord voort en hij heeft den stoot gegeven tot de stichting van het „Voorloopig Katho liek Comité van Actie", dat hij Za terdagavond in Den Haag heeft toe gesproken. De heer Welter zet dus met zijn actie de eenheid in zijn eigen Katholieke Volkspartij op het spel. maar wat erger is hij speelt ook op onverantwoordelijke wijze met het landsbelang, dat in de zoo delicate Indonesische kwestie geen doorkruising van het rcgec- nngsbeleid kan verdragen. De heer Welter, die in de voor- oorlogsche jaren als Minister van Koloniën alle kansen liet voorbij gaan om den Indonesiërs in hun ge rechtvaardigde nationale verlangens tegemoet te komen cn die toen wei gerde wat hij nu zegt „natuurlijk" wèl te willen toestaan, zou wat be scheidener moeten zijn. Dat het In donesische vrijheidsstreven na den oorlog met de kracht van een vul kaan naar buiten is gebroken is voor een groot deel mode veroorzaakt door zijn eigen reactionnairc hou ding in den tijd. dat hij nog minis- terieele verantwoordelijkheid droeg. Wij herinneren ons den heer Wei ter niet alleen als Minister van Ko loniën. Wij herinneren ons hem ook als den man van het Bezuinigings- rappoi t-Weltcr, als den man van „het domme potlood", die de staats financiën wilde saneeren door in grijpende salarisverlagingen en aan tasting van het cultureclc en sociale leven. NEEN. prettige herinneringen heb ben wij niet aan den heer Wei ter. al kan hij op zoo'n rustige, aarts vaderlijke. vele menschen imponce- rende wijze, een redevoering hou den, juist zooalsColijn dat kon. Het ware beter voor den heer Wel ter als hij op zijn vele lauweren ging rusten. Hij past niet meer in het politieke leven van het Neder land van onzen tijd. Het gaat er echter om, dat de heer Weiter wèl in ons politieke leven wil passen Daartoe moot dan echter het politieke leven zich aanpassen bij des heeren Welter verouderde cn Gode zij dank eindelijk prijs gege ven opvattingen. De heer Weiter wil de rechtsehe coalitie terug, waarin voor de socialisten, die hij do „kin deren der duisternis" noemt, geen plaats is. Na den oorlog zijn de socialisten in de regeering gekomen. Het is waar. dat zij in het laatste kabinet De Geer vóór den oorlog ook twee zetels hadden, maar wij hebben dit altijd gevoeld als een noodmaatre gel. Nu de zaken internationaal scheef dreigden te gaan, mochten de socialisten ook mee doen. Na den oorlog Is de socialistische partij in den waren zin des wooi ds regceringspartij geworden. Een nieuw tijdperk in onze staatkundige geschiedenis is daarmee inge luid. De rechtsehe coalitie, waarvan de binding de positief godsdienstige basis der voornaamste partners was, was prijs gegeven en een nieuwe coalitie, op een sociaal-politieke ba sis tot stand gekomen, deed haar in trede. Het verleden heeft aange toond, dat de rechtsehe regccringen conservatief, dikwijls reactionnair waren. De regeeringen na den oorlog waren uitgesproken vooruitstrevend en het huidige kabinet kon tot stand komen, omdat de grootste partij, de KVP. op sociaal gebied een progres sief karakter heeft, dat vrij nauw bij de P.v.d.A. aansluit. Weiter beteekent reactie. Het be- teekent minder brood op de tafel van den werkman, een hongerbe- staan voor de overheidsdienaren, verpaupering van den boerenstand, verminderde zorg voor de ouden van dagen, aantasting van het cul- tureele leven en een aanslag op het onderwijs aan het volkskind. Dit alles moeten wij bedenken als wij den heer Weiter bezig hooren over Linggadjati en de nieuwe re- gceringsstructuur. Tot zijn medestan ders op de vergadering in Den Haag, behoorde ook de oud-minister Mar- chant. die. toen hij nog als vrijzinnig democraat met zijn grappigheden de vergaderingen van de Tweede Kamer opluisterde, reeds „de clown der reactie" is genoemd. De vernieuwing van ons staatkun dig bestel was geen theoretische aardigheid. Zij bedoelde de voor waarden te scheppen tot welvaart voor alle, maar dan ook alle be volkingsgroepen. Dat welvaart niet in een paar maahden gebracht kan worden is bij de enorme moeilijkhe den van dezen tijd voor een kind te begrijpen. Maar er wordt hard ge werkt en die arbeid zal niet vruch teloos zijn. Tenzij de heer Weiter en consor ten Laat ons waakzaam zijn. Tj. de B. Iets kouder Weersverwachting van De Bill, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Wisselende bewolking met en kele verspreide regenbuien, voornamelijk in het Oosten van het land. Tijdelijk nog krachtige 1 wind tusschen West en Zuid- West. Dinsdag 22 April: Zon op 531, onder 19.48, maan op 6.17, on der 21.47. iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiu

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1