DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C 1 Zwarte handel is diefstal ten koste der gemeenschap Glas bleek geliefd „zwart" handelsobject Nog steeds geheime zitting, nog steeds geen resultaat Egypte-express opgeblazen UITGAVE VAN DE STICHTING H E T P A R 0 0 L Ruim 64.000 koeien verdwenen over de Belgische grens Strengere straffen noodzakelijk Republiek sluit contracten Geleide economie noodzakelijk Groote margarine bonnen zwendel Senaat aanvaardt Trumans program Recherche kwam ingewikkeld complot op 't spoor Import van hout is niet vrij Wallace pleit voor leening aan USSR Gironummer 510330 Bank: R'damache Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ol L— per kwartaal Lone nummers 10 cL V'oensdag 23 April 1947 Nr. 626 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Minister Mansholt zegt: (Van onzen parlementairen redacteur) De behoeftenvoorziening van het Nederlandsche volk is een dusdanig primair belang, dat alle handelingen, welke haar in gevaar brengen, in het bijzonder fraude, knoeierijen, zwarte handel en smokkelarij, ernstige mis daden tegen het gemeenschapsbelang beteekenen. Aan de verontrusting, gewekt door het grootc aantal aan het licht komende vergrijpen, was de interpellatie te danken, die mr. A. M. Jockes (P.v.d.A.) gisteren in de Tweede Kamer hield. De interpellatie was gericht tot de ministers van Economische Zaken, van Landbouw. Visscherij la Voed selvoorziening. van Financiën en van Justitie, die ieder op zijn beurt den interpellant antwoordden, het geen wel veel tijd kostte, doch niet zeer efficiënt was. Mede doordat de heer Joekes zich. grootendeels nood gedwongen. moest bepalen tot een opsomming van de verschillende soorten frauduleuze handelingen, miste de interpellatie de groote lijn, die men er graag in gezien had. Mr. Joekes zag in het maat schappelijk probleem, dat hij aan de orde stelde een sterke beïnvloeding door de naoorlogsche omstandighe den, die een aantal maatregelen noo- dig maakten, aan welker overtreding groote winstmogelijkheden verbon den zijn. terwijl in de bezetting een algemeene onlust is ontstaan om overheidsvoorschriften te gehoorza men. Hij schatte het aantal lieden, dat zich daaraan schuldig maakt op 150.000. Hij haalde verschillende voorbeelden aan van „illegale" acti viteit op het gebied van de voedsel voorziening: de veesmokkelarij naar België, waardoor Hilvarenbeek be rucht werd. het verdwijnen van mil- lioenen eieren in den zwarten han del. de knoeierijen bij de verwer king van granen, enz. Behalve de twintig dertig millioen turven, welke clan destien verhandeld zijn. de in dubbelen zin „zwarte" kolen, speelde ook het Tilburgsch tex- ticlschandaal een rol in zijn be toog. Hij kwam er tegen op. dat belanghebbenden in Rijksbu- reaux zitting hebben als deskun digen. De deviezensmokkelarij. waarmee honderden millioenen gemoeid zijn. achtte hij een ern stige bedreiging van de finan- cieele politiek der regeering. Samenwerking Hij stelde de vraag of de verschil lende opsporings- en controle-dien sten op bevredigende wijze met el kander samenwerken Let men bij de uitbreiding van het personeel wel voldoende op deugdelijkheid? In verbond met fraude en corruptie door ambtenaren wee: spr. op de plicht van de Overheid om hen goed te salarieeren en een behoorlijke rechtspositie te geven. Daaraan ont breekt nog wel het een en ander. By den Crisis-Controledienst, die reeds in 1934 is ingesteld, is van de 3000 man personeel alleen de directeur in vasten dienst van het Rijk. De berechting van economische delicten door tuchtrechters en bij zondere politierechter acht mr. Joe- Met Shell en NKPM Het republikeinsche persbureau Antara meldt, dat dr. Gani in een vergadering met de leiders \an ver- schillonde Partijorganisaties heeft verklaard, dat de republikeinscho regeering met alle industrieën op- Zuid-i>urnai ra contracten heeft ge sloten o.a. met de Shell en de N.K.P.M, De contracten vijn met te vredenheid door de arbeidersvak- vpreeniging begroet. De 3uitenland- sche ondernemingen moeten zich aan de republikeinsche wetten vu regelingen houden met betrekking tot de distributie en de productie. •Slechts Japanneesche, Duitsche en Italiaansche ondernemingen komen \oor confiscatie in aanmerking. De economische commissie van drs. Hatta zou bepalen, welke on dernemingen voor nationalisatie zijn i bestemd. In republikeinsch gebied wordt ffëen monopoliesysteem toe gestaan, waardoor do tam (boer) volop gelegenheid krijgt zijn eigen kina. rubber etc. te verbouwen. Dr. Gani \erklaarde nog, dat bevredi gende resultaten zijn bereikt wat de aanschaffing van uitrustingstukken voor den opbouw van bet land be treft. Dr. Gani noemde de Neder landsche blokkade op zee een moei lijke kwestie. In dit kader haalde hij de woorden van vice-admiraal Pinkt? aan: „Mijnheer Gani, ik oefen de macht ter zee uit". Dr. Gani voegde eraan toe. dat op dit terreiu nog steeds gewerkt wordt aan een oplossing, doch momenteel zonder resultaat Engelsch schip met 250 personen vermist Het schip Sir Hervey Adam- son van de British India Steam Navigation Company its naar 'men \reest met 250 passagiers verlo ren gegaan nabij de Merqui archi pel langs de kust van Birma. Het schip heeft 17 April Rangoon verlaten en ie daarna in een cy cloon geraak. Dakota's van de R A'.F. hebben een onderzoek in gesteld. kes niet doeltreffend. Een niet ge ring aantal uitspraken is niet even redig met den ernst van het delict. Het komt voor. dat de boete belang rijk lager is dan de onrechtmatig verkregen winst. Er moet in het Nederlandsche volk een sterker besef komen, dat wij hier met een ernstig kwaad hebben te maken. Meer voorlichting door de regeering daaromtrent zou misschien bij velen de bereidheid bevorderen om zich aan de gestelde regelen te houden. De normen van eer lijkheid en goeden trouw, zooals wij die voor den oorlog in ons land kenden, moeten worden hersteld. Zwarte textiel Minister Huysmans gaf een beeld van de moeilijke positie van de dis tributie-ambtenaren en die der prijs- beheersching en controlediensten, waardoor zij noch bij de producen ten. nóch bij de handelaren, noch bij de consumenten populair zijn. Hij deelde mede, dat er 346 processen- verbaal zijn opgemaakt wegens on bevoegd verhandelen van hout en 600 wegens het clandestien vervoe ren van turf. Door de ingewikkeld heid van het textielbedrijf is achter af niet vast te stellen, wat er zwart gefabriceerd is. Niet minder dan 25% van de textielbedrijven heeft aan de arbeiders meer textiel verstrekt dan toe. estaan is en een deel daarvan is in den straat handel terechtgekomen. De com binatie van belanghebbende en deskundige behoeft, naar zijn meening. niet tot moeilijkheden te leiden. Tegen het opnemen van personeel van tijdelijke diensten in vast ver band bestaan bezwaren. Het is ech ter de bedoeling om in verschillen de instanties voste kernen te vor men. Niet alleen producenten en handelaars, doch ook de consumen ten moeten zich aan de voorschrif ten houden. Hij waarschuwde tegen sensatie en overdrijving t a.v. de fraudes en wees erop. dat het niet mogelijk is den omvang en de in tensiteit der controle onbeperkt op te voeren. Minister Mansholt stelde vast. dat de melkproductie per koe van ongeveer 3500 liter is verminderd tot 3175 liter. Daarvan komt 2640 li ter in een of anderen vorm in men- schelijke consumptie. Voor de eieren Goede raad is duur... Ambtenaren van de UNO schattin, ,dat de bijzondere zit ting van de algemeene vergade ring over Palestina, die op -S April begint. 360.000 dollar zal kosten, indicr zii twee weken duur'. Dr voornaamste uitgaven zul ten zijn: Reiskosten: 116 duizend dollar; Verroer in New York: 27 duizend dollar! Overwerk ex tra arbeidskrachten: 67 duizend dollar; Papier en drukwerk: 20 duizend dollar; Telefoongesprek, ken: 5 duizend dollar; Verlich ting en verwarming: 22 duizend dollar. Deze onkosten' vallen buiten de gewone begrooting van d» UNO. is nu de maatregel getroffen, dat van iedere kip per jaar 85 eieren moeten worden ingeleverd, behalve als men tien of minder kippen houdt. Van de getaxeerde opbrengst van 20.000.000 eieren per week worden er plm. 18.500.000 ingele verd. Over de Belgische grens z*jn naar schatting 64.000 koelen verdwenen. Scherpere controle Al beginnen de getroffen maatre gelen doeltreffend te werken, toch zal de controle nog verscherpt wor den door langs de grens een strook van 20 a 25 km. aan te wijzen, waarin de koeien geregistreerd moe ten worden. Van 1 Dgc. 1946 tot 23 Febr. 1947 zijn 495.000 varkens ge leverd. doch er werden 82.000 zwart verkocht. Strenge straffen achtte ^dc mi nister noodzakelijk. Zwarte han del is diefstal ten koste der ge meenschap en de bedrijvers die nen op die basis te worden be recht Minister L i e f t i n c k deelde me de, dat de deviezensmokkelarij zich beweegt rond een bedrag van een paar honderd millioen. Uit een in Augustus 1946 plaats gehad hebben de telling bleek, dat in zeven dagen in totaal 34.000 Nederlanders zich naar België hadden begeven, van wie 30 000 niet in het bezit bleken van een in- en uitvoervergunning voor deviezen. In overweging is de instelling van een uitreisvisum. Minister Van Maarsseveen ten slotte verklaarde, dat een wets ontwerp ter uniforme regeling van economische dilecten reeds bij den Raad van State is. Werkgevers moeten de overheid steunen Een aantal werkgevers, die lid zijn van de Partij van den Arbeid, heb ben verklaard, dat een terugkeer naar ongebonden economie uiteeslo- ten moet worden geacht Zuiver za kelijke motieven dwingen tot gelel de economie, waarin het algemeen belang richtsnoer zal zijn. Indien de betcckcnis van de groote overgang, welke de sa menleving doormaakt, niet in tijds door de leiders van het ar beidsproces wordt ingezien, zal daardoor tot schade van de sa menleving hun gezag worden ondermijnd Zulk gezag, steu nend op inzicht en verantwoor delijkheidsgevoel. kan ook in een socialistische maatschappij niet worden gemist. De werkgeversgroep in de PvdA heeft een open oog voor de gevaren van de bureaucratie en voor de noodzaak van een zoo ruim moge lijke zelfwerkzaamheid van het ge organiseerde bedrijfsleven. Zij sprak haar vertrouwen uit in de algemee ne richtlijnen van de economische politiek der PvdA Willen de werkgevers een verhoo ging der arbeidsproductiviteit berei ken. dan zullen zij zelf met de daad moeten getuigen van hun bereidheid tot het vestigen van een goede mo raal in het zakenleven, tot openhar tige samenwerking met de arbeiders in hun ondernemingen en de over heid loyaal moeten steunen bij haar moeilijke taak tot herste' van het economische leven, ook indien dat van hen offers vergt. Vliegtuigrampen in USA en Zuidzee Een speciaal vliegtuig met zeven employe's van de Delta Airlines is in Georgia (U.S.A.) neergestort. Alle inzittenden zijn om het leven geko men. Zestien officieren en man schappen werden gedood, toen een superfort. Maandag, bij Kwajalein (Marshalleilanden) neerstortte. Ondanks de 4—1 nederlaag van ons voorloopig N'cderlandsch elftal tegen Huddersfield 1 own, waren de aanvallen van onze voorhoede toch talrijk, alhoewel zij weinig effect Lorteerden. Hierboven van Onze/en tracht de Engelschen te vlug af te zijn hetgeen hem evenwel niet gelukte 17 personen in arrest In samenwerking met dc Belgische politic heeft de Haagsche economi sche recherche in Antwerpen zes personen gearresteerd, die deel uit maakten van een hende. die han delde in valsche Nederlandsche margarinebonnen en toewijzingen. Men bleek daarmee een wijdver takt complot ontdekt te hebben. Behalve die zes werden in Neder land nog elf personen, in verzekerde bewaring gesteld. Bij een in Antwerpen verrichte huiszoeking kwamen 1600 vervalsch- te margarinetoewijzingen voor den dag ilk van 100 rantsoenen per stuk, waarop wanneer /e in circulatie waren gekomen niet minder dan 160 000 pakjes margarine zouden zijn afgeleverd. Nederlandsch elftal tegen België De keuzecommlsslo van den K.N.V.B. heeft liet Nederlandsche elftal, dat Zondag 4 Mol te Ant werpen togen België speelt als volgt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels); Achter: van Bun (M.V.V.) en van der Linden (Ajax); Midden: Strokcr (Ajax), MÖrlng (Enschede en de Vroct (Feilen- oord) Voor: Drager (Ajax), Wilkes (Xerxes), Roozen Haarlem) Eli xers (N.A.C.F.) en Bergman (Blauxv Wit). Reserves zijn van Vliet (O.D.S.), de Vos (Quick Nijmegen), Stoffelcn Ajax) en van Onselen (V.S.V.). Hetgeen algemeen verwacht xverd dat Drager weder als rechtsbuiten zou worden opgesteld, is bewaar heid geworden. Zijn prestaties in den gisteravond gespeeldcn oefen wedstrijd tegen de Engelsche eerste leagu club Huddersfield Toxvn rechtvaardigen volkomen zijn her verkiezing De foutjes door van Raalte gemaakt zullen den Blauw witten vermoedelijk de reserve- plaats hebben gekost. Nieuwe brand in Texas-City Een week na de explosie in Tcxas- City is er weer een opslagplaats met ammonium-nitraat in brand gevlo gen. De stad schijnt geen onmiddel lijk gevaar te bedreigen. Met 67 tegen 23 stemmen heeft de Senaat der Vereenigde Staten Truman's wetsontwerp voor hulp aan Griekenland en Turkije goedgekeurd, nadat twee amendementen van de op positie verworpen waren. Het eerste amendement was af komstig van Edwin Johnson en had tot doel militaire hulp aan Griekenland en Turkije uit te slui ten. Het werd met GS tegen 22 stemmen verworpen. liet tweede amendement was een proefstem- ming met de bedoeling de geheele zaak op de lange baan te schui ven. Dit werd met 67 tegen 23 stemmen verworpen. Met wetsontwerp moet thans nog in het Huis van Afgevaardig den behandeld worden. Dean Acheson. waarnemend mi nister van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat het hulppro gram voor Griekenland en Turkije geen precedent vormt. Soortge lijke gevallen, die zich in de toe komst kunnen voordoen, zullen „naar hun mérites" worden beoor deeld. Hij wees er op. dat de U.S. A. in het geheel geen bijzonder bestuur in Griekenland en Turkije wenschen te steunen, maar deze landen willen helpen hun onaf hankelijkheid te behouden. Sena tor Claude Pepper verklaarde na de stemming: „Dit is de grootste fout in de buitenlandsche politiek, die wij ooit hebben begaan." Prinses Julian'a terug op Soestdijk Prinses Juliana en Prinses Mar griet zijn met een speciaal vlieg tuig, bestuurd door kapitein Son- derman. uit Zwitserland op het vliegveld Soesterberg teiugge- keerd. Direct na aankomst bega ven zij zich naar het paleis. Katholieken sluiten op 3 Mei hun café's De Nederlandsche Roomsch-Ka- thoüeke Bond van Hotel-, Café- Re stauranthouders en Slijters „St. Jo seph" heeft besloten alle leden te adviseeren op den avund van 3 Mei te sluiten en wel de café's om zes 'uur en de restaurants niet later dan acht uur. Weer 50 H.A. bosch en heide afgebrand Dinsdag brak brand uit in de bosschen aan den voet van den Le- melerberg. Er werd groot alarm gemaakt. Verschillende bosch- brandweergroepen. jongens uit het rijkswerkkamp Eerde en mili tairen bestreden den brand, maar konden niet verhinderen, dat 500.000 m2 bosch en heide verloren gingen. Bij de aankomst van de Neder landsche mailboot Klipfontein te Marseille heeft de boottrein voor het e®rst sinds den oorlog weer voor geregelde aansluiting gezorgd. Het is de recherche gelukt den oorsprong op te sporen van een uitgc. breiden handel in glasbonnen, naar aanleiding waarvan zoowel de Haag sche. als de Rotterdamsche en de Amstcrdamsche politie op onderzoek uittrokken. Bron van dezen handel bleek te zijn een ambtenaar op het Rijksbureau voor Keramische producten, zekere Van B„ die daar werkzaam was op een afdeeling belast met dc vernietiging van na circulatie inge leverde glasbonnen. Hoewel de man blijft ontkennen zijn de aanwijzingen tegen hem dusdanig, dat hij ingesloten is. Hij moet aan dezen handel circa 5000.hebben verdiend. Bij de opsporing van dezen amb tenaar heeft net toeval dc politie een handje geholpen. De zaak be gon te rollen, toen eind Novem- boi van hot vorig jaar twee Haag sche rechercheurs zekeren van D. arresteerden, die in het bezit was van 35 distributiebonnen voor 10 m2 glas. welke hij voor f 1.75 per vierkanten meter had gekocht van een aannemer te Voorburg. Deze aannemer en diens zwager zijn aangehouden. Zij hadden van B ontmoet, die hun had gevraagd of ze een gaatje wisten voor glas- bonnen, hij zou bonnen voor 1600 M2 kunnen leveren. Voorts waren de aannemer en zijn zwager in contact geweest met Van D„ die reeds voor G50 M2 uit Voorburg betrokken had. Men sprak met van B af dat hij in dc „sphinxbar" in Den Haag de bonnen zou leveren. Op diverse tijdstippen daarna wer den vervolgens bonnen betrokken van een onbekende, die zirh L. noemde, voor in totaal 1000 M2. Toen L. merkte, dat hij gezocht werd, week hii naar Amsterdam uit. In vrijheid Begin Januari begaven zich twee Amstcrdamsche rechercheurs naar Den Haag en arresteerden op het Rijksbureau voor Kerami sche producten twee ambtenaren. Op een van hen. zekeren van L. vond men bij fouilleering voor veertig M2 aan glasbonnen. Later bleek, dat deze van L. met de af faire niets had uit t^ staan. Hoe wel beide ambtenaren aanvanke lijk in bewaring werden gesteld, moesten zij wegens gebrek aan be wijs in vrijheid worden gesteld. De Amsterdamsrhe rechercheurs zochten voorts nog een derde per soon. zekeren W\, die evenwel niet kon worden aangehouden, doch later in handen viel van de Haag sche recherche. Hij bekende voor 12 h 1300 M2 glasbonnen Je heb ben betrokken van een onbekende, die later L. bleek te zijn. Van een compagnon van L., II. G. genaamd, ontving van B. \oor 6 a 7000 M2 aan giashonnen. die hij voor het grootste deel via een zekeren „Lange Freek" xerkocht aan een tuinder in het Westlanrl. die in een eenigszins moeilijk par get verkeerde, omdat hii in 1915 glas had afgestaan voor de getrof fen gebieden na toezegging, dat hij dit eind 1946 zou terugkrijgen. De instantie, die dit beloofde, heeft deze toezegging niet gestand ge daan, tengevolge waarvan deze tuinder besloot dan maar „zwarte bonnen" te koopen. Minister bepaalt de bestemming Indien zou blijken, dat particu liere belangen bij den inxoer en de verdecling van bouwmateria len het algemeen belang, dat door een goede uitvoering der bouw plannen gediend wordt, doorkrui sen, zal dc minister xan Econo mische Zaken niet nalaten de ver deeling zelf ter hand te nemen of daaraan in sterke mate leiding te geven. Aldus antwooftlt dr. Huvsmans op xragen van mr ten Hagen (Ar beid) oxer het gebrek aan mate rialen hij de uitvoering van bouw plannen 1916 en 1917. Daar hii beslist voor welke doel einden het te importecren hout wordt bestemd, staat het den in- voerhandel niet vrij te bepalen welke houtsoorten cn voor welke bestemming deze geïmporteerd w orden. Het is juist, dat in het verleden de afgegeven bonnen voor honxv- materialen verschillende malen niet snel genoeg gehonoreerd kon den worden. De oorzaak was hier in gelegen dat do overheidsorga nen nog niet voldoende op elkaar waren ingesteld. Thans behoeft er niet aan te worden getwijfeld, dat de uitgegeven bonnen ook inder daad gehonoreerd kunnen wor den. Finale zonder harmonie Het optimisme dat Maandag In Moskou heerschte, maar voor het einde van den dag alxveer getemperd xverd door liet feit «lat de be sloten zitting van den Rua«l van Ministers klaarblijkelijk zonder resultaat xvas gebleven, Is thans xveer zoo goed als verdwenen. C«ls- teravoml (daartusschen door xverd over Triest gesproken) xxaren de ministers voortdurend In geheime zitting bijeen, maar er xverd geen communiqué gogexen en men moet dus aannemen dat geen enkele oxcreenstemmlng tot stand Is gekomen. Men neemt algemeen aan. dat de Britsche onderhandelaars een juiste formuleering van de Russische Overeenkomst inzake vrij Triest liet ligt voor de hand dat de be sprekingen handelden over de drie nog onopgeloste geschilpun ten van het verdrag met Oosten rijk: de Duitscho activa, de gren zen cn de herstelbetalingen. Maan dagavond gingen cr geruchten, dat de Amcrikaansche delegatie een laatste compromis-voorstel zou indienen en dat Molotof een nieuwe regeling voor de kwestie der Duitsche activa ter tafel zou kunnen brengen. Naar uit he- trouxvbare bron verluidt, heeft Molotof een dergelijk voorstel niet naar voren gebracht, doch inte gendeel het Russische standpunt bevestigd. Men veronderstelt te vens. dat Marshall tenslotte heeft verklaard, dat het geen zin had de besprokingen voort te zetten, daaj* geen nieuwe gezichtspunten waren opgedoemd. Het is nog niet hekend. of verder nog pogingen zullen worden aangexvend. nadat de afgevaardigden tijd gehad heb ben om met hun respectieve regee- ring overleg te nleeen .om tot een compromis fe komen. Financicelc steun In de (gexvone) middagzitting behandelden de ministers het rap port van de speciale plaatsvervan gers voor de financiëolo maatrege len voor Triest. Zij kwamen tot een tweeledige overeenkomst: 1 De gouverneur van Triest moet gemachtigd worden, voor de periode van Juli tot September de UNO om financieelcn steun inza ke buitenlandsche valuta ter waarde van 5 millioen dollar te verzoeken. 2. Het rapport van do speciale financieele commissie voor Triest moet naar den Veiligheidsraad verwezen worden. De ministers deden de aanbeve ling. dat na de vestiging van den voorloopigen raad der regeering van het vrije gebied van Triest een nieuwe regeling is getroffen en dat imporfgoederen uit Italië en Joegoslavië vrij van douane rechten zullen zijn, mits weder zijds regelingen worden getroffen met betrekking tot producten uit Triest. De ministers drongen er eveneens op aan. dat alles in het werk wordt gesteld om binnen drie maanden een nieuwe douane regeling te treffen. De besprekingen inzake een her ziening van het Britsch-Russischc verdrag znn Maandag te Moskou hervat. Officieel is bekend gemaakt, dat een algemeene gedachtenwisse- ling heeft plaatsgevonden. Jewish Agency vraagt tijdelijken zetel Het Joodsch comité voor Nationale Bevrijding heeft dc UNO verzocht om voor den duur der Algemeene Vergadering over Palestina een zetel beschikbaar te stellen voor 'n Jood- sche nationale delegatie, die als nict- 1 id en niet-stemgerechtigde verder ten volle aan de vergadering zal deelnemen. Volgens juridische deskundigen der UNO zijn de procedureregels der Algemeene Vergadering voorloo- pig; zij kunnen geamendeerd xvordon door een eenvoudige meerderheid der vergadering, nadat een commis sie over het voorgestelde amende ment rapport heeft uitgebracht. Het secretariaat-generaal heeft be kend gemaakt, dat het verzoek van de Joodsche instantie Maandag bij de opening aan de Algemeene Ver gadering zal worden voorgelegd. Het Joodsche bureau heeft het Egyptische voorstel, dat de UNO het mandaat over Palestina zouden doen eindigen cn het land tot een onaf- hankelljken staat maken, aangeval len. Het bureau verklaarde, dat dit een schending zou beteekenen van de in ternationale overeenkomst om het Joodsche x'olk te helpen bij het op nieuw stichten van zijn Nationaal Tehuis. Acht personen gedood, veertigtal gewond De „Egyptc-cxpress", waarmee troepen -n levensmiddelen van •igypte naar Palestina werden ver voerd is bij Rehobpth ten Zuid-Oos ten van Tel A/iv opgeblazen. Door electrisch tot ontploffing ge brachte mijnen werden de eerste vijf wagons uit de rails geworpen. Daarna openden de terroristen, die zich in de sinaasappelplantages langs de lijn hadden verborgen, het vuur. Na een kort, maar fel gevecht na men de aanvallers de wijk. Vjf soldaten en drie burgers, waaronder een driejarig Turksch jon getje, werden gedood. Voorts werden 23 militairen en 18 burgers gewond, waarvan zeven ernstig. In totaal bevonden zich on geveer 25C militairen en 100 burgers in den trein. Een militair woordvoerder ver klaarde. dat dit een nieuwe fase is van fret 24 uurs-offensief, dat deze loodsche terroristen zijn begonnen. De aanval wordt aan de Irgoen Zwa Leoeni toegeschreven. Deze or. "anisatie l.eeft namelijk gedreigd met represailles voor de executie voor vier .an haar leden. 250 schepen op mijnen gestoten na den oorlog Vjlgens de „Evening Standard" zijn na den oorlog in verschillend* deelen van de wereld bijna 250 sche peD op een mijn geloopen. Geduren de een periode van acht dagen in Mar.rt trof dit ongeluk niet minder dan zeven schepen. voorstellen xvenschen om uit te kun nen maken, of Rusland het oog heeft op een verdrag, dat vercynigbaar is met de Britsche betrekkingen met andere bevriende landen. Thaelmann werd door Gestapo verinoord Voormalige gevangenen van het concentratiekamp Buchenwald heb ben verklaard, dat Ernst Thael mann, de Duitsche communistische leider door do Gestapo is doodge schoten zoodra hij 't kamp Buehon- xxaid in den nacht van 1 7op 18 Au gustus 1911 xvas binncngebrachL Het stoffelijk overschot xverd daar na gecremeerd. Volgens de nazi's was Thaelmann om het leven gekomen tijdens een luchtaanval op het kamp op 28 Au gustus 1944. Dc voormalige gevan genen bevestigen het BBC-bericht, dat er op dien dag geen luchtaan- xal op het kamp had plaats gevoi- den. Wallace, die op zjjn Europeesche tournooi thans Parijs bezoekt, heeft voor de Fransche radio geplc it voor een „nict-politieke" Amerlkaansche leening aan de Sovjet-Unie. Wallace noemde een dergelijke daad het bes te middel om een duurzame vrede te bexvaren. Wallace wees op dc ellende, die ten gevolge van do groote droogten in verschillende deelen van de Sov jet-Unie hcorscht en die dit land zouden noodzaken zxvare herstelbe talingen uit de loopende Duitsche productie te eischen, hetgeen xx'ecr ellende in Duitschlanü zou veroor zaken en hierdoor onrust in Europa. Hjj gaf als zijp overtuiging te ken nen. dat Sovjet-communisnu'. Wes telijk socialisme en democratisch kapitalisme evengoed als dc ver schillende godsdiensten in vrede met elkaar kunnen leven. Renter's speciale correspondent seint uit Parijs, dat de Franscho communisten, naar verwacht wordt, het bezoek van Wallace als het uit gangspunt willen gebruiken voor een nieuwe campagne tegen Tru man's buitenlandsche politiek en die van dc Britsche Labourregcc- ring. Wallace brengt zijn bezoek aan Frankrijk op uitnoodiging van een aantal Franschc partijleiders, onder xvie alle leiders der regcerings-par- tiien. B)j zfin aankomst op het vliegveld Le Bourget xverd Wallaeo echter uitsluitend verwelkomd door leiders der communistische Party, die in groote getale xvaren geko men. In een telegram aan het Amcri kaansche blad „New Republic", waarvan hi) redacteur is heeft hij z'n jongste redevoeringen in Engeland verdedigd: Door te spreken heb ik sommigen muner landgenootcn bc« xvust gemaakt, dat Engeland be langstelling heeft voor de huidige) stroomingen in Amerika en ver langt naar een nieuwe opkomst van den liberalen geest in de U.S.A. In dien ik mijn stem niet in Engeland had doen hooren, zou dit verraad beteekend hebben van hetgeen het Amerikaansche volk het meest na aan het hart ligt: zijn hoop op vrede. Ik heb bij mijn besprekingen met de leiders der Britsche regecring hetzelfde vuur en hetzelfde enthou siasme en dezelfde actieve werk kracht aangetroffen als in de besta dagen van de Ncxv Deal. Ontevredenheid over verzetspensiocnen Het wetsontwerp tot invoering van een buitengewoon pensioen voor deelnemers aan kot verzet, en voor hun nagelaten betrekkingen, dat vorige week aan do Txvcedo Ka mer is aangeboden, heeft een on derworp van bespreking uitgemaakt op een te 's-G ravenhago gehouden vergadering van vertegenxvoordi- gers van organisaties van hen, die het verz.et werkzaam geweest zijn. e.d. Vertegenwoordigd waren de Stichting 1940—1945, de Stichting Friesland 19401945, de federatie van oud-illegale werkers, do fedd- ratie gemeenschap oud-illegalo xvcr- kers, de vereeniging van ex-politie ke gevangenen en voormalig verzet Zuid-Holland. Men bleek ernstig teleurgesteld door wat thans aan do kamer wordt voorgesteld. De/.e teleurstelling gold vooral de regelingen voor de weduwenpensioenen en men was van oordeel, dat door dit wetsont- xverp de verxx achtingen, welke ge wekt xxaren. niet wordc-n vervuld. i -BBry-TxasEaaara Harde wind Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Krachtige vooral aanvankelijk j lijdelijk stormachtige Zuid-Wes- j o lelijk wind. Wisse/end bewolkt i met enkele' regenbuien. Nog iets J kouder. Donderdag 24 April: Zon op I 5-26, onder 19.51, maan op 7.12 onder 0.37.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1