DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Enorme vuurzee laaide over de Leusderhei Groote Vier' zien er geen gat meer in Kamerdebat over fraude levert niets op „Slag bij Waterloo Wij krijgen hout uit 'tZwarte Woud Drie duizend militairen wierpen zich in den strijd Met pantserauto's de vlammen tegemoet Warspite gestrand Voor ondergoed en werkkleeding 300.000 pond beschikbaar Achtste leerjaar niet verplicht HEDEN LAATSTE VERGADERING TE MOSKOU Geharrewar over mislukt verdrag Eerste Kamer schrijft n Hard tegen hard in Palestina Waschpoeder en één ei Gironummer 510330 Banlc R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 24 April 1947 Nr. 627 6e Jaarg. c Re<L en A dm-- Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van onzen specialen verslaggever) AMERSFOORT. Woensdag Ruim driehonderd H.A. bosch en heide. Westelijk van den straatweg AmersfoortDoorn, is Woensdagmiddag verbrand en verschroeid, toen ie storm een zee van vuur over de Leusderhelde stuwde. De brand ontstond nabjj een heuveltop. Westelijk van Café Aart Jan- ten, waar vroeger een waarnemingspost van het K.N.M.I. was gevestigd. plosles van mortier-granaten e.d. Eén militair werd Jicht gewond door wegspringende scherven. Terwijl groote groepen soldaten inderhaast brandgelden groeven, trachtten anderen met takkebossen het vuur te dooven. Ook werden op enkele plaatsen tegenbranden ge sticht. Het vuur drong door tot op enkele meters van het bosch, dat Kamp Laan 1914 omheint. En daar, toen de situatie kri tiek werd, week het gevaar. Brandgelden, die men voorheen reeds had gegraven, verhinder den een ramp. Gelukkig begon het op dat moment, het was in middels half vyf, ook nog te re genen, zoodat men toen den brand meester kon worden. Een uitgestrekt gebied van ge schroeide hel bleef over. Er werd een brandpiket op het terrein achtergelaten, doch men vermoedde, dat de regen het ha- blusschingswerk wel geheel overbo dig zou hebben gemaakt. Om vijf uur rukten de militairen, naar schatting ongeveer 3000 man, in. Moe, met zwarte gezichten, vude kleeren. die soms geschroeid waren, met bloedende schrammen van het prikkeldraad. maar welgemoed, klommen zij in de auto's en zelfs waren er mariniers, die loopend naar Doorn teruggingen. De brand heeft hoofdzakelijk ge woed op militair terrein. Over den oorzaak is niets bekend. Het was ongeveer half drie, toen mariniers uit Doorn en Austerlitz, die aan het oefenen waren, het on heil zagen. Oogenblikkelijk sloegen zij alarm. De mariniers begonnen in allerijl met het blusschingswerk, doch zij konden niet verhinderen, dat het vuur zich razend snel naar het Noorden, in de richting Amers foort, verplaatste. De burgemeester van Leusacn riep de assistentie van de brandweer van Amersfoort in, ook de Woudenbergsche bosch brandweer kwam met een „jeep" te hulp. De Amersfoortschc „plicht- brandweer" rukte met groot mate rieel uit, beveiligde eerst Leusden, doch veranderde van positie toen het vuur plotseling weer in de richting Amersfoort draaide. In middels was er achter de Dumou- linkazerne by Soesterberg eveneens een heidebrand uitgebroken. Mili tairen en de brandweer uit Soest en Soesterberg waren het vuur hier echter spoedig meester. Op de Leus- derheide waren de vlammen echter om vier uur al gevaarlijk dicht de schietbanen genaderd. Duizenden militairen, van alle mogelijke onderdeelen, uit Amersfoort, uit Doorn en uit Soesterberg, rukten In gesloten colonnes op naar de bedreigde plaatsen. Vrachtauto's on pant serwagens voerden steeds nieu we blusscliingstroepen aan, die uitgerust waren met pikhou- weelen, schoppen, bijlen, hel men cn mot rook- cn gasmas kers. Van den straatweg sloegen hon derden het schouwspel gade, dat het best kon worden vergeleken met een veldslag: eio duizenden gehelm de militairen, de pantserauto's, de commando's, het hoogoplaaiende vuur en het gordijn van rook. Ontploffingen De militairen hadden een moeilijk werk. Want in de omgeving van de schietbanen nabij Waterloo lagen nog overal op de heide hoeveelhe den munitie, die door de Duitschers destijds werden achtergelaten. Me nigmaal hoorde men dan ook de ex- Grand old lady" met roemrijk verleden Het '23 000 ton metende slag schip .Warspite". de „Grand old Lady" van de Britschj marine is bij Cuddan Point. Cornwall aan den grond geloopcn. Het schip was op weg naar de Clyde (Schot land). waar het gesloopt zal wor den Later wordt gemeld, dat het schip een volslagen wrak is en niet meer zal kunnen varen. (De ..Warspite" heeft zich tij dens den oorlog bijzonder ver dienste iik gemaakt, onder andere bij de achtervolging van het Duit- sche s'agschip dc ..Bismarck" op de Atlantische Oceaan en bij de slag bij Matapan onder Kreta in 1041. Waarschijnlijk wacht deze oude getrouwe der Britsche ma rine nu een eerlijk zeemansgraf... red.). Engelschen danken voor onze hulp Ir. H. Vos, de Nederlandsche mi nister van verkeer en waterstaat, heeft een schrijven ontvangen van Thomas Williams, den Engelschen minister van landbouw en visscherij. De brief luidt als volgt: Excellentie, Groote gebieden van myn land zijn kortgeleden door overstroomin gen geteisterd, welke sinds men- schenheugenis hun weerga niet kennen. Deze ramp heeft verlies en lijden veroorzaakt, maar eveneens aanzienlijk -ympathie van landen overzee voor Engeland aan het licht gebracht. Het daadwerkelijk bewijs van medeleven, door de regeering en de bevolking van Nederland gele verd, heeft ons. in het bijzonder groote voldoening geschonken. Als minister van landbouw ben ik persoonlijk op de hoogte van alle zoo bereidwillig door Nederland verleende hulp. De drijvende kranen en de groote pompen, die door de welwillende* medewerking van uw regeering ter beschikking zijn gesteld, zullen er veel toe bijdragen, dat de over stroomde gebieden zoo spoedig mo gelijk tot hun normalen staat kun nen terugkeeren. Ik stel er eveneens prijs op u te laten weten, hoe zeer wij het be zoek van dr. ir. J. A. Ringers en mr. Kraayeveld op prijs hebben gesteld, die met hun groote ervaring op dit gebied waardevolle adviezen kon den geven in zake enkele onzer grootste technische vraagstukken. Mag ik u namens de regeering van Z.M. en eveneens persoonlijk onzen oprechten en verschuldigden dank betuigen voor de bereidwillige hulp en de medelevende vriendschap, in dezen tijd van tegenspoed aan ons betoond. w.g. THOMAS WILLIAMS Fransche broodcrisis op komst? Frankrijk staat op den rand van een hroodcrisis en een verlaging van het broodrantsoen tusschen 40 en 50 procent wordt verwacht. In sommige wijken van Parijs was het brood zeer sihaarsch en ongeveer een tiende van de hakkerswinkels is gesloten. De hevige vorst van dezen winter is de oorzaak van deze schaarschte, al dus officieele verklaringen. Schipbreuk bij Wales Voor de kust van Zuid-Wales heeft een voormalig l.ihertyschip, naar men meent het Britsche stoomschip ..San- tampa" (7.120 ton), schipbreuk ge. leden. Pogingen om dc bemanning te redden mislukten door den ster ken wind. die de kracht had van een orkaan. Het schip brak, spoedig na dat het tegen de kust was geloopen, in drieën. Toen reddingsploegen het wrak bij eb bereikten, namen zij geen en. kei teeken van leven waar. He ge. heele bemanning van 42 koppen, is in de golven omgekomen. Verscheidene lijken zijn reeds aangespoeld. Finsche crisis niet oplosbaar? Naar Radio Helsinki meldt, is de Finsche ex-minister Yrjo Lein, die belast was met de vorming van een nieuwe regeering, evenals zijn voor ganger niet geslaagd. Grieksch leger brak verzet bij de Pindus De geoi^aniseerde tegenstand van de guerillastrijder-., die opgesloten zitten in het zuidelijk deel van het Pindus gebergte van Metsovo tot Agrapha in Griekenland is vernietigd e»i 'n gebied van meer dan 4000 vier. kante kilonie'er is veroverd in de eerste twaalf dagen van het alge- meene offensief van het Grieksche leger. 675 guerillastrijders .varen gedood of gevangen genomen. Zij vormen tezamen ongi *eer een derde van het to*ale aantal guerillastrijders, dat zich ip dit gebied bevindt. De verliezen van het leger sedert 1 April bedr: sen 18 dooden en 53 gewonden, te. vijl de gendarmen 11 dooden en 11 gewonden verloren. Woensdagochtend arriveerden te Delfzijl de Engelsche en Neder landsche delegaties voor de grens correcties. De heeren begiven zich aan boord van het stoomschip „Vooruitgang III" teneinde de situatie op het eiland Borkum in oogenschouw te nemen. WEDEROP3ÖUW E1SCHT HOUT. Eén der struikelblokken i oor een snellen herbouw van de geteisterde gebieden is het groote gebrek aan hout. In het Zwarte Woud valt nog wel „wat" te kap pen. Daarom bevinden zich momen teel 275 Nederlandsche houthakken in het dorpje Reichenthal, die tot taak hebben voor 1 December van dit jaar 100.000 kubieke meter hout te kappen en naar ons land te ver zenden. Dit hout )gg£dt van Rei chenthal uit per vrachtauto naar Karlsruhe vervoerd en daar overge laden op Nederlandsche rijnaken. (Van onzen parlementairen redacteur) Toen gistematniddag minister Van Maarsscveen als laatste woordvoerder namens de regecring een streep zette onder de gedachtenwisseling over fraude en knoeierijen, besloot lijj: „Het nut van deze interpellatie is ge weest. dat de oogen van het Nederlandsche volk erdoor kunnen opengaan voor den ernst van deze kwestie". Op den moroelen kant van het probleem is door verschillende sprekers nog eens den nadruk gelegd, doch een nieuw aspect hebben zy aan het debat niet kunnen ggyen. Eieren en melk blijven op den bon Mr. Joefces (Arbeid) bracht in zijn repliek ook geen nieuwe punten in het geding Hij drong er op aan, dat de regeering regelmatig rappor ten over de verdere ontwikkeling van dit probleem zou verstrekken. De heer Sassen (K.V.P con stateerde dat de meeste Nederlan ders zich te weinig verantwoordelijk voelen tegenover de gemeenschap. Met voorschriften cn controle alleen kan men dit euvel niet bestrijden. Spoedige invoering van publiekrech telijke bedrijfsorganisatie zal verbe tering kunnen brengen. De sociaal- cconomischc bureaucratie moet plaats maken voor sociaal-economi sche democratie. Nadat nog een aantal Kamerleden enkele aspecten van het probleem hadden belicht kwam dr. Huysmans nogmaals aan het woord. Een goede twintig Kamerleden waren nog aanwezig om te hooren, wat de regeering over dit belangrij ke vraagstuk te zeggen had. De mi nister kondigde aan. dat 300.000 pond sterling zal worden uitfgetrokken voor den aankoop van ondergoed en werkkleeding. Voor een combinatie van vrijwillige cn officieele controle bleek hij niets te gevoelen. Hij gaf te kennen, dat hem van den kant der organisaties nog nooit een klacht over fraude in een bepaald bedrijf had bereikt. Ofschoon hij hoopte, Een heet karwei. Werklieden, bezig met het lasschen van 'n verbinding in de oliepijpleiding in de woestijn van Irak, beschermen zich met een paraplui tegen de brandende zonne stralen. Overleden in totaal in Indonesië: 32000 Het totaal aantal overleden Euro peanen en niet Europeanen-christe nen in Indonesië over de jaren 1942 tot en met Augustus 1945, kan op ongeveer 32000 worden gesehat" deelde de heer S. D. van der Harst, hoofd van den opsporingsdienst van overledenen aan Aneta mede." Ter vergelijking van dit cijfer met de normale sterfte onder Europe anen dieae dat tusschen 1930 en 1940 het sterftecijfer onder de Eu- ropeesche bevolking gemiddeld 2.400 per jaar was. Weinig geestdrift voor Spaarcampagne Zeer vele Tweede Kamerleden hebben het wetsontwerp voor een nationalen spaarraad weinig geest- driftigb egroet. Hoewel overtuigd van de noodzaak van sparen, betwijfelen zij sterk, of de in dit ontwerp voor gestelde middelen tot eenig resul taat zullen leiden en zoo dit al het geval zou zijn, of die wel noodzake lijk, althans gewenscht moeten wor den geacht. Andere leden blijken van oordeel, dat gezien den economischen toe stand van ons land, een spaarcam pagne noodig is en spoedig moet worden ingezet. Zij wezen er op, dat men in Amerika en Engeland met een dergelijk systeem als thans hier wordt voorgesteld goede resultaten heeft geboekt. Deserteurs voor den krijgsraad De regimentssergeant majoor van het regiment grenadiers te Amers foort P. J. van Pelt stal in een dron ken bui een platina ring met brillan- ten bij zijn gastheer te Wassenaar, waar hij zijn verlof doorbracht. Ook werd hem diefstal van een gouden armband ten laste gelegd. De krijgsraad veroordeelde hem tot ontslag uit den dienst en negen maanden gevangenisstraf. De soldaat P. ter Biiurkes meldde zich niet, 4oen hij naar Indonesië moest vertrekken. Later kreeg hij spijt en kon toen zijn onderdeel vol gen naar Engeland. Op reis ont moette hij een Nederlander, die in Amerikaanschen krijgsdienst stond. Deze haalde hem over, mee naar Duitschland te gaan. Later keerde hij terug en vond in Nederland een baantje. Langen tijd daarna werd hij gearresteerd. Ter B. kreeg ontslag uit den dienst en twee jaar en acht maanden gevangenis straf. dat een publiekrechte! nke bedrijfs organisatie spoedig tot stand zou komen. kon. naar zijn mcening, zoo lang de noodfase duurt aan zulk een organisatie dc taak van de Rijksbu reau x toch niet worden overgedra gen Overwogen moet worden of van do textielarbeiders niet zal mogen worden verlangd, dat zij voor het algemeen belang afstand doen van de gebruikelijke uitkeeringen in natura. Minister Mansholt deelde -me de dat er geen sprake van was. dat melk en eieren binnen afzienbaren tijd buiten de distributie zouden kunnen komen. In een geheime vergadering van drie kwartier heeft dc Tweede Ka mer het besluit genomen, om. gelijk dat voor de stukken der regeering na 1 Mei zal geschieden, ook voor dc stukken van de Kamer de naam- vals-n weg te laten. Verlenging leerplicht gehandhaafd Minister Gielen heeft bij de Twee de Kamer een wetsontwerp tot wij ziging van de leerplichtwet inge diend. waarin als één der belang rijkste bepalingen voorkomt, dat de verlenging van de leerplicht met één jaar, die in 1942 is ingevoerd, voorloopig blijft gehandhaafd. De leerplichtige kinderen zullen in het vervolg echter niet meer gedwon gen worden het achtste leerjaar te volgen. Deze laatste verplichting acht dr. Gielen alleen verantwoord wanneer het volkskind in het achtste leerjaar zoodanig onderwijs ontvangt, dat het beter toegerust dan thans de maatschappii kan ingaan. Dat is. volgens den minister, momenteel nog niet het geval, waarschijnlijk wel over drie jaar. Tot dien tijd v/il hij de verplichting opheffen. Verder zal de leerplichtwet ook gelden voor andere soorten van onderwijs. Het is nl. gebleken, dat vooral bij hot bezoek aan nijver heidsscholen men zich niet hield aan de voorschriften. De straffen, die op het niet-naleven der verplichtingen zijn gesteld, worden vèrhoogd. Het huis-onderwijs, dat tot nu toe geheel buiten controle van den in specteur van het L.O. viel. gaf me nigmaal aanleiding t«f ontduiking van leerplicht, terwijl de deugdelijk heid dikwijls te wcnschen overliet. Volgens nieuwe regeling krijgt de inspecteur het recht de lessen bij te wonen, terwijl het wettelijk aantal lesuren wordt verhoogd. Vruchtenlimonade goedkooper Op een vergadering van directeu ren en eigenaren van brouwerijen in Groningen is medegedeeld, dat de prijzen voor vruchtenlimonade- gazeuse wordt teruggebracht van 23 op 20 cent. Nieuwe rij'ksdienst ingesteld Ten behoeve van de eenheid bij wetenschappelijk onderzoek door oudheidkundigen is onlangs door den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen een rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek ingesteld. Deze rijksdienst staat onder leiding van prof. dr. A. E. van Giffen uit Groningen. Onder directeur is drs. P. Glazema. Groot financier in USA schond de wet De 39-jarige internationale finan cier Serge Rubinstein is Dinsdag door een federaal gerechtshof 'o New York schuldig bevonden aan overtreding van de dienstplichtwet. De jury beraadslaagde bijna ze ven uur, voordat zij het schuldig uitsprak. Hij word veroordeeld t«»t 2V-' jaar gevangenisstraf en 50 01)0 dollar boete. Rubinstein io de zoon van den fi- nancieelen adviseur van Raspoetin. Hij loopt kans veroordeeld te wer den tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete \an 10.000 dollar. De regecring heeft betoogd, dat Rubinstein zijn verklaring op gron l van de dienstplichtwet heeft ver- valseht door to beweren, dat zijp activiteit in het zakenleven van vi taal belang was voor do oorlogsin spanning en dat zijn verwantendoor inlijving /.onder middelen zouden geraken. Negen jaar geleden is Rubinstein naar Amerika gekomen. Hij maakte een fantastische carrière en verwierf zich meerderheidsbelangen in een aantal ondernemingen. Hij kocht een paleisachtig huis aan de Fifth Avenue, huwde een knappe blonde beeldhouwster en werd een dikke vriend %an poiilieke leiders. (A.P.). Wereldraad der kerken volgend jaar bijeen De Commissie belast met de voor bereiding van de eerste bijeenkomst \an den Wereldraad der Kerken heeft naar Reuter meldt, aanbevo len, de conferentie het volgend jaar van 22 Augustus tot 5 September co Amsterdam te houden. Tevens werd voorgesteld oin eeu waarnemer van de Unesco en een waarnemer van het Internationaal Arbeidsbureau voor deze confererftic uit te noodi- gen, terwijl de raad later een uit- noodiging aan enkele Roomscb-Ka- tholieken als nict-officieele waarne mers zou kunnen sturen. Weer twee vliegtuigen verongelukt Een Amerikaansch legervliegtuig is bij Marienbad m Bohemen neer gestort. De beman ng kon zich met parachutes redden. Een Mexicaansch militair vlieg tuig, dat Salvador had verlaten voor een vlucht naar Costarica en Panama, wordt sinds Dinsdag ver mist. De vergaderingen van gisteren te Moskou hebben geen enkel resul taat opgeleverd. De ministers spraken langdurig over dc nog overge bleven geschilpunten met betrekking tot het verdrag met OostenrUk en verweten elkaar het mislukken van dc besprekingen over Duitsch land, maar kwamen niet verder dan deze meeningsverschillcn. Ten einde raad steido Marshall gisteravond voor om, wanneer vandaag geen overeenstemming over het Oostenr(Jkscho verdrag zou worden bereikt, de hcclo kwestie volgens art. 11 van het Handvest naar de Algemeene Vergadering der U.N.O. te verwezen. Molotof zal vanmid dag antwoorden. Dit zal de laatste bijeenkomst zijn. Artikel 14 geeft dc Algemeene Vergadering het recht om aanbeve lingen te doen ter regeling van elke situatie, die het algemeen welzijn of de vriendschappelijke betrekkin gen tusschen de staten kan schaden. Tenzij de Sowjetdclegatie nieuwe voorstellen doet, waaruit duidelijk blijkt, dat onder dc Duitsche activa in Oostenrijk niet gerekend worden de activa, die dc Duitschers zich met gewold toegeeigend hebben, zoo zei Marshall, is het onmogelijk op deze conferentie tot verdere resul tatcn inzake het Oostenrijksche verdrag te komen. Naar aanleiding van het rapport der plaatsvervangers inzake de kwesties van het Duitsche vredes verdrag stelden Marshall cn Molo tof elkaar wederzijds verantwoorde lijk voor het mislukken van de po ging om een viermogendheden-ver- drag tegen Duitsche herbewapening te sluiten. Marshall noemde Molotof's amen dement op het Amerikaansche voor stel tot een viermogendhedenver- drag een afwijzing van het voorstel, omdat de Russische versie elke overeenstemming onmogelijk maak te. De U.S.A. blijven hun voorstel handhaven. Kan niet weten! Molotof weigerde af te zien van het recht om amendementen in te dienen op voorstellen van andere delegaties. De Sowjct-Unie is het in groote trekken eens met het doen van een dergelijk verdrag, doch doel en werkwijze waren volgens Molo tof niet met elkaar in overeenstem ming. Hot Amerikaansche voorstel sprak alleen van dcmilitarisatie cn zuivering, niet van democratisce- ring. Molotof verweet Marshall, dat de Amerikaansche delegatie zelfs niet de moeite had genomen het amendement in overweging te ne men. Op voorstel van Bcvin zouden de plaatsvervangers voor Oostenrijk vanochtend bijeenkomen om te trachten de oneenigheid over min der belangrijke punten uit den weg te ruimen. Hoewel Molotof zei niets meer aan zijn reeds herhaaldelijk geuite standpunt te hebben toe te voegen, verklaarde hij zich na Be- vin's antwoord: „Je kunt nooit tenbereid, deze ondergeschikte kwesties door de plaatsvervangers Dc Eerste Kamer heeft giste ren in geheime zitting besloten dc r.aamvals-n, die bij de Neder- landsch Belgische spellingsver eenvoudiging facultatief was ge steld. in dc van haar uitgaande stukken te handhaven. De regee ring en de Tweede Kamer had den reeds besloten de „n" af te schaffen, maar de Eerste Kamer heeft, op welke gronden is niet geheel duidelijk, deze stap niet willen maken. In het vervolg zullen dus de wetsontwerpen en ondere regee- ringsstukken, de 'oorloopige l'erslagen en de l.andefingen van de Tweede Kamer in n-vrije spelling worden gedrukt, maar de Eerste Kamer zal in haar drukwerken dc trouwe bewaard- ster van dil erfdeel der vaderen blijven. Dc illegale Palestijnsche radio zender „Stem van het strijdende 7:on", om roe van de verzetsbewe- ging Irgocn Zwai J cocmi, be schouwt de terechtgestelde leden tier beweging als vermoorde krijgs gevangenen. Dc bewegir^J verklaart dat deze Britsche maatregelen haar ontslaan van het toepassen van „oorlogsrecht". Dc Irgoen kondigde aan, dat Brit sche soldaten en politie-agenten. die in het bezit worden gevonden van wapens, indien ze de Irgoen in handen vallen berecht zullen wor den als leden v. ccn onwettige organisatie in het Joodsche vader land Er zal geen beroep mogelijk zijn. Vonnissen zullen worden uit gevoerd door ophanging of met de kogel. De Irgoen Zwai Lcocmï heeft de verantwoordelijkheid op zich geno men voor den aanslag op de Egvp- te-express. „Dit is de vergelding voor het ophangen van onze krijgs gevangenen". Sir Alan Cunningham, de Brit sche hooge commissaris voor Pales tina, heeft Woensdag David Ben Gurion, voorzitter van het Joodsche Agentschap uitgenoodigd tot een conferentie. V 1 neergekomen bij Troyes? Een vliegende bom van het type V 1 kwarn Dinsdagmiddag bij Troyes. honderd kilometer ten Zuid Oosten van Parijs neer, meldt Reuter. Het projectiel dook in den grond en ontplofte. De schok zou verscheidene kilo meters in den omtrek zijn ge voeld. Men veronderstelde, dat het een experimenteel projectiel was uit Engeland. Een woordvoerder van do Brit sche ambassade verklaarde ech ter, dat dit onwaarschijnlijk was, daar de Britsche proef-projectie- len uitsluitend boven de Noord zee gelanceerd werden. De politie te Troyes stelt een onderzoek in. Nieuwe douanerechten in den herfst Air. dr. Jaspar, secretaris-generaal van de Nederlandsch-Belgisch-Lu- xemburgsche douane-overeenkomst, heeft tijdens een lezing in Deventer verklaard, dat het nieuwe eenheids- tarief der douanerechten in den ko menden herfst in werking kan tre den. In een tweede fase, die maar- schijnlijk ook dit jaar wordt bereikt, verdwijnen ook de omzetbelasting en accijnzen, doch ook dan zal het han delsverkeer niet geheel vrij zijn, om dat Nederland het besteden der de viezen in de hand moet houden. te laten behandelen. Vervolgens werd met algemeene stemmen aan genomen 31 December 1948 als uiterste termijn te stellen voor den terugkeer van alle voormalige leden van de Duitsche gewapende macht, die zich nog als krijsgevangenen in het buitenland bevinden. Laatste dag Ondcrtusschcn maken de delega ties zich gereed voor het vertrek. Marshalls vliegtuig is onderweg naar Moskou cn voor Bcvin en Bi- dault staan treinen gereed. De agen da voor vandaag luidt: 1. Oostenrijk: bespreking van de mccning der plaatsvervangers over minder belangrijke punten, waar over nog geen overeenstemming was bereikt. Antwoord van Molotof op Marshalls verklaring inzake het Oostenrijksche verdrag. 2. Bespreking van het door Byr nes tc New York gedane, maar daar niet besproken voorstel om het aantal geallieerde bezettingstroepen in Euroj>a te beperken. 3. Datum en plaats van de vol gende bijeenkomst, van den Raad van Ministers. Officieele bonnenlijst voor het t()d- vak van 27 April t.m. 10 Mol 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC, 705 (serie B) B-01 brood: 800 gram brood B-02 brood: 400 gram brood B-01 boter: 125 gram boter B-03 boter: 250 gram margarine of 100 gram vet B-0.° boter: 125 gram margarine of 200 gram vet B-01 melk: 4 liter melk B-03. B-05 melk: 7 liter melk B-01 vleesch: 100 gram vleesch B-02 vleesch: 300 gram vlccsch B-01 algemeen: 200 gram kaas B-02 algemeen: 1 ci B-03 algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) B-04 algemeen: 125 gram koffie B-05 algemeen: 50 gram thee B-06 algemeen: 250 gram wasch poeder -F 250 gram soda B-03 reserve: 1600 gram brood B-06 reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD. KE 705 (serie B) B-ll brood: 800 gram brood B-ll boter: 250 gram boter B-12 boter: 125 gram margarine of 100 grom vet B-13, B-15 melk: 12 liter melk B-ll, B-12 vleesch: 100 gr. vleesch B-ll algemeen: 100 gram kaas B-12 algemeen: 1 ci B-13 algemeen: 250 gram wasch poeder 250 gram soda B-13 reserve: 800 gram brood B-14 reserve: 100 grom bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) B-16 reserve: 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst be reid) of zelfrijzend bakmeel Bonkaarten MA, MB. MC, MD, ME, MF. MG 705 (b(jz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (serie B) B-21 brood: 800 gram brood B-21 boter: 250 gram boter B-22 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet B-21 melk: 5 liter, melk B-21 vleesch: 300 gram vleesch B-22 vleesch: 100 gram vleesch B-21 kaas: 200 gram kaas B-21 eieren: 5 eieren 1 Op 1 Mei zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen. cacao cn tabak. Öp de bonnen B-06 en B-13 is 250 gram waschpoeder benevens 250 gr. soda verkrijgbaar. Met ingang van 25 April a.s. is op de rantsoenbonnen voor waschpoe der. per santsoen verkrijgbaar 250 gram waschpoeder benevens 250 gr. soda. Joodsche immigratie Suriname besproken In het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsont werp van do stichting van een wel vaartsfonds Suriname, uitten ver- schillende leden bezwaren tegen toelating van Duitsche Joden. Dezen hadden geen al te besten naam op Suriname. Bovendien stond men niet sympathiek tegen de ves tiging op groote schaal van Joden met behulp van kapitaalkrachtige Amerikaansche organisaties. Dit wellicht het Koninkrijk een gebiedsdeel en de huidige be volking alle rechten kosten. Toela ting van Nederlandsche Joden zou worden toegejuicht. Minder wind Weersverwachting van De Bilt, geldigi van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Aanvankelijk noq verder afne mende Westelijke wind bij lieU deren hemel. Later weer aan wakkerende naar Zuid omloo- - pende, wind met toenemende be- wolkinq en eenigen regen. Koude !f nachtOverdag iets hoogere tem- j? peratuur lan vandaag, c- SSS^BBOBniMOinBDOnHHIIIiailli

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1