DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C Deviezentekort f 609 millioen 1 f Gordijn in Moskou gevallen Mijnen leden verliezen f Kapitaal in buitenland moet geliquideerd worden Geen domineerende positie voor Nederland Vrijwillige liquidatie, anders vordering Geen dictatuur, Honderd millioen crediet „Men moet niet verwonderd zijn als er plotseling geen deviezen meer zijn" FEL DEBAT MET OPPOSITIE Linggadjati is de acte van vrijheid Worden kolenprijzen verhoogd? Volgende conferentie komt in Londen, November Beperking van de bezettingslegers? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4*— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Vrijdag 25 April 1947 Nr. 628 6e Jaargang c Red. em Adm.: Snoockaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORD ER De zorgelijke deviezenpositie van ons land heeft onze regeering er toe genoopt maatregelen te ontwerpen, die ten doel hebben nog scherper dan tot dusver toe te zien op een zoo nuttig mogelijk gebruik van de beschikbare deviezen en tevens na te gaan, op welke wijze de deviezen-inkomsten kunnen worden opgevoerd. In verband hiermede Is een prloriteits-eommissle onder voorzit terschap van minister Licftinck ingesteld, die op korten termijn zal onderzoeken hoe het invoerprogramma voor 1947 en de devie- zenbegrootingen van de departementen, met inbegrip van die van Marine en Oorlog, Verder kunnen worden besnoeid, aldus ontleenen wij aan de nota in zake de Deviezenpositie, die minister Lleftinck aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Daar deze prioriteits commissie haar werkzaamheden nog niet heeft beëindigd, bevat de nota van den minister van Financiën nog geen nieuwe concrete voorstellen, doch uitsluitend een overzicht van de huidige situatie en gen beeld van do verdere ontwikkeling in 1947. Prof. Lieftinck maakt de balans op.... Frankrijk staat voor een graancrisis De Fransche premier Ramadier. heeft verklaard, dat de vorst en het in gebreke blijven van de in ternationale tanve-pool. de Frank rijk beloofde voorraden te zenden, er de oorzaak van waren, dat er nu ..een ernstig tekort aan brood" was. In Mei zou de situatie in de broodvoorziening ..zeer moeilijk" zijn. daar de voorraden zoo onvol doende waren, dat een normale distributie gedurende de maand Juni „onmogelijk" zou zijn. Over den oogst van liet volgend jaar. zei Ramadier. dat Frankrijk een kwart van de bcnoodigde tarwe- voorraden voor 1948 tekort zou komen. Frankrijk had slechts een vijfde van de beloofde toewijzing uit de tarwe-pool voor de periode van Januari tot Juni 1917 ontvangen, n.l. 113 400 ton in plaats van 553.000 ton. Het Fransche kabinet heeft in een spoedzitting besloten het ge middelde broodrantsoen van 300 op 250 gram per dag te brengen. De Fransche pers voorspelde, dat de bakkerijen drie dagen per week gesloten zullen worden en er pen strengere, controle op de verkoop van brood in de café's zou komen. Op 2 Mei zullen 30.000 Fransche doktoren gedurende 24 uur een administratieve staking houden als protest tegen de. naar hun meening. onvoldoende toewijzing van auto's. Deze staking houdt slechts in. dat de doktoren op dien dag zullen weigeren attesten te teekenen. zegt De Gaulk „Een enkele partij? I is be lachelijk." zoo zei geneKnt De Gaulle Donderdag tijdens een pers conferentie over de R.P.F „Wij wil len geen dictatuur, maar een demo cratie." Op de vraag: ..Denkt u, dat oor log tusschen de ESA en de Sowjet- L'nie onvermijdelijk is?" antwoord de De Gaulle: „Oorlog is nooit on vermijdelijk. Wij moeten altijd trach ten den vrede te bewaren, maar het wordt reeds laat. Als mijn politiek zou zijn geslaagd, zouden Engeland en Frankrijk een centrum hebben kunnen vormen voor de vorming van een Vereeuigd Europa, dat 'een buffestaat had kunnen zijn tus schen de USA en de Sowjet-Unie. Op het oogenblik scheen het Oo Gaulle toe. dat de practisehe gele genheid om deze rol te vervullen voo- deze beide lauden voorhij is Mo^Hjk zullen zij dit later kunnen wanneer e||< zijn economische krach; heeft teruggewonnen Duitschlan 1 mopf dee| uitmaken van een Ver eenig, J Europa, wanneer zijn vorm'» gen tot agressie teniet is gedaan Golf van arrestaties in Spanje Verhoogde politieke activiteit Van anti Franuibewegingen na de publwa van Franco's opvolgings- >ct heelt z;jn terugslag ondervon den in e-n golf va,i arrestaties. Hoeveel links-georienteerden op het oogenblik in de gevangenis ver toeven is niet te zeggen. Er zijn geen cijfers van uegeven en zelfs de clandestieve organisaties kunnen geen definitieve inlichtingen ver schaffen. Er bestaat goeue hoop, aldus mi nister Lieftinck, dat in de naaste toekomst 100 millioen dollar van het crediet van 500 millioen, dat ons land bii de Internationale Bank voor Herstel en Wederopbouw heeft aangevraagd, ter beschikking komt Tevens is te verwachten, dat de vrijwillige liquidatie van Ameri- kaansche effecten door omzetting van de opbrengst in een binnen- landsche dollarleening, een tweede honderd millioen dollar zal opleve ren. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat, wanneer de vrijwillige liquida tie niet voldoende dollars verschaft om i tekort aan dev' n aan te zui- m, tot een - ?dv -^een -orde ring zal moeten worden ovi -*»j.aan al geeft de regeering aan den eer sten weg de voorkeur. Uit de nota blijkt echter verder, dat. ook indien men er in zou slagen op korten ter mijn dit bedrag van ongeveer 530 millioen gulden aan Amerikaansche deviezen te verkriigen, alsnog een tekort van 609 millioen gulden over blijft. De economische plundering door den bezetter heeft voorloopig een eind gemaakt aan de periode, waar in Nederland zijn behoefte aan de viezen gemakkelijk kon dekken. (Vervolg op pag. 2) Congres P.v.d.A. te Utrecht PROF. LOGEMANN Mij bekommert het reeds lang, dat ons volk nog niet in zijn breede lagen overtuigd is van de enorme beteekenis van wat daar in Indonesia is geschied. Traan voor Nederland Het ruim 10.000 brt. groote Noor- sche tankschip „Aristophanes" is de Nieuwe Waterweg binnenge- loopen. liet schip is geladen met wal- vischtrnan. waarvan een belang rijk kwantum men spreekt van 2000—2500 ton door de Neder- landsche regeering is aangekocht ter verbetering van de vetpositie. Lewis krijgt gedeelte van dwangsom terug Rechter T. Alan Goldsborough heeft gelast dat 2.800.000 dollars van de dwangsom van 3-500.000 dol lars, die Lewis was opgelegd in October van het vorig jaar, aan hem zullen worden terugbetaald. Volgende Olym. Spelen in Helsinki? De gemeenteraad van Helsinki beeft een algemeene uitnoodiging gericht aan de amateursportver- eeniging der geheele wereld om Ie Olympische Spelen in 1952 te Helsinki te doen plaatshebben. Tjjdens een persconferentie heeft minister prof. mr. P. Lieftinck de deviezennota nader toegelicht. Men moet haar, aldus de minister, voor al niet zien als een sensationeel do cument. De veronderstellingen, dat in deze nota het standpunt van de Nederlandsche regeering ten aan zien van de deviezenoositie uiteen gezet wordt, zijn onjuist. De minis ter verklaarde, dat de icgeering haar standpunt ten aanzien van het beleid nog niet heeft bepaald. Een mededeeling hieromtrent kan ech ter binnenkort worden verwacht. Prof. Lieftinck legde er don na druk op. dat de nota een beeld wil geven van de situatie, waarin wrj tegenwoordig verkeeren. Daarnaast openbaart zij waaraan de tot dus verre gebruikte deviezen zijn be steed, verder wil zij o^n overzicht geven over de ontwikkeling van den toestand in ons land sedert de bevriidin®-. waarbij een vergelijking wordt gemaakt met dien van voor den oorlog. Reeds voor den oorlog zoo ver klaarde prof. Lieftinck had Ne derland in zjjn handelsverkeer een tekort aan dollars. Aangezien ech ter toen een belangrijk deel van de nroduei-nten uit overzeesehe gebie den via Nederland naar Amerika werd verkocht, kregen wij de bc- sehikktng over de noodige dollarbe dragen. ook uit inkomsten van het seheepvaartverkeer en andere dien sten. Verder konden wij voor den oorlog in het bniteni*»"'' koopen met onze eigen nationale valuta. Thans zjjn deze mogelijkheden voor een aanzienlijk deel weggeval len, waardoor ons land zich voor ernstige moeilijkheden ziet ge plaatst. Credieten Lang stond prof. Lieftinck stil bp het vraagstuk der buitenland- sche credieten. Een wereldprobleem is gelegen in het dollartekort, waar mede alle landen hebben te kampen. Dit geldt ook voor Engeland on danks het groote crediet dat van Amerikaansche zijde werd ver strekt. „Maar", zoo verklaarde de minister, ..alle landen moeten zich door deze moeilijkheden heenwor- stelen. ook Nederland, dat naar ver houding het zwaarst door den oor lof getroffen is. Hoe groot de moeilijkheden zfcn. belichtte prof. Lieftinck aan de hand van enkele cijfers. Over 1946 bedroeg het invoer- saldo 1.36 millioen gulden, tegen over f 400 millioen in 1937 en 375 millioen in 1938. Voor 1947 wordt met een nog grooter tekort op de Nederlandsche betalingsbalans re kening gehouden Op basis van de laatst beschikbare gegevens wordt een tekort venvacht van f 2.2 mil liard. De kaDitaalsbalans toont aan. dat dit saldo door kapitaalsmuta ties grootendeels gedekt kan wor den. er zal evenwel een passief sal do van meer dan 600 millioen overbijven. Met een verdere stijging moet rekening worden gehouden. In verband met de internationale prijsstijgingen. Indien wij geen verdere credieten krijgen zullen wjj moeten overgaan tot liquidatie van kapitaalbezit In het buitenland. Wy kunnen niet werken zonder zekerheden. Het to taal aan liquldeerbare Amerikaan sche effecten raamde de Minister op 571 millioen dollar. Voor de dek king van het tekort op het dollar- programma voor dit jaar, zal het noodzakelijk zijn een deel hiervan vrijwillig of onvrijwillig te realiseeren. Eén oplossing Als middel om de bestaande de- viezenmoeilijkheden te boven te komen ziet de Minister slechts één oplossing: opvoering van den ex port. Dit is vooral daarom noodza kelijk, omdat Duitschland, voorheen een steunpilaar van onze economie, voor Nederland een dollarland is geworden. In dit verband merkte de Minister op, dat het Nederlandsche handelsverkeer met Duitschland onbevredigend blijft. Tenslotte zei prof. Lieftinck, dat de huidige situatie in ons land wordt verzwaard door het opraken van onze voorraden. Aanvulling hiervan is dringend noodzakelijk. Een groote mate van tactiek is noodig, om zich aan te passen aan een zich snel veranderend beeld. Men moet niet verwonderd zijn, wanneer plotseling geen deviezen meer beschikbaar zijn. De Minister besloot zijn uiteen zetting met de mededeeling, dat onder zijn leiding een prioriteits commissie zal worden ingesteld, teri einde te onderzoeken, op welke wij ze het invoerprogramma 1947 ver der kan worden besnoeid. Prof. Logemann in P.v.d.A.-congres: Wy hebben de republiek Indonesia niet als souverclnen staat erkend, maar als de facto het gezag uitoefenen over Java, Sumatra en Ma-i doera. Zoodra de Nederlandsch-Indonesische Unie tot stand Is gekomen zal ze wel souverein zijn. Men tracht van bepaalde zjjde in Nederland nu reeds op een of andere wyzc de republiek te „overtrekken". W Ie de Unie sterk wil maken die sture aan op samenwerking, wie zichzelf sterker wil maken dan den partner, stuurt aan op conflict, aldus prof. J. H. A. Logemann op het congres van dc Party van den Arbeid, dat gisteren te Utrecht werd geopend. Heftig weerde prof. Logemann in zijn antwoord, dc critiek af van de „principieel oppositioneele" vleu gel. waarin hij S. Tas woordvoerder noemde, Linggadjati is de acte van vrij heid van Indonesia, van pacificatie en samenwerking. Daartoe moe ten beide partijen stipt vasthou den aan uitwerking van het accoord. Leiders van beide partijen moeten zich schrap zetten tegen ontwrich ting van de groepen die op den achtergrond staan. Het kapitaalsverlies is. door be zetting en na-oorlogsche moeilijk heid. enorm. Crediet is dan ook drin gend noodig, maar het is niet te krijgen zoolang het vertrouwen in rust en orde niet is hersteld. Neder land zal het meeste profijt trekken indien ons land zich niet te sterk concentreert op eigen belangen, het zelfde kan gezegd v/orden van de Indonesische regeering. Mij bekommert het reeds lang, dat ons volk nog niet in zijn breede lagen overtuigd is van de enorme beteekenis van wat daar in Indonesia is geschied. De oppositie kon ons niet dwin gen op den weg van geweld, maar wel is de economische en sociale op bouw enorm geremd. Ook een deel van het ambtenaren-apparaat werkt, hetzij onbewust of bewust, tegen. Van het militaire en ambtelijke apparaat moet strikte discipline wor den gevergd. Wij zullen daarop goed moeten toezien. In de hierop volgende debatten oefende dc afgevaardigde S Tas. uit Amsterdam, scherpe critiek op het beleid van regeering en kamer fractie. In een vurige rede wees hij erop dat de P.v.d.A. in de Indone sische kwestie steeds te weifelachtig is - geweest. Hij waarschuwde tegen het grootste deel van het Nederland sche ambtelijke en militaire appa raat. tegenstanders van de regee- ringspolitiek. die i staan te wach ten op het oogenblik. dat de Ling- gadjatie-politiek vast .loopt en zij hun slag kunnen slaan. Daar moet. aldus Tas. radicaal en snel schoon schip worden gemaakt. Alle bronnen van wantrouwen moeten totaal wor den opgeruimd. De productie van de Limburgsche mijnen is nog geen tachtig pet. van die in 1938, hoewel zü voortdurend stijgt. In 1945 was de opbrengst 5.096.567 ton, dat is 17.203 ton per werkdag, terwijl zij in 1946 8.313.827 ton bedroeg, dat is 27.621 ton per dag. In Februari 1947 bleek de dagproductie te zijn opgevoerd tot 33.756 ton. Wil men echter de jaarproductie van 12.000.000 ton. die noodig zijn, halen, dan moet de dagproductie worden opgevoerd tot 40.000 ton. Deze cijfers vinden wij vermeld in de memorie van antwoord van den minister van Economische Zaken aan de Eerste Kamer. In December 1946 waren in totaal 39 986 arbeiders (inclusief gedetineerden) werkzaam in de mijnen, waarvan 23.435 onder gronds. Het te werk stellen van politieke delinquenten stelt dc overheid voor een merkwaardig probleem. Als nl. de vakorganisaties een staking pro- clameeren mogen de delinquenten dan ook staken? De minster ant woord daarop: ..Neen. de politieke delinquenten hebben uiteraard niet de rechten van de vrije arbeiders" Of hu bij een evëntucele staking gelegenheid tot werken moet worden gegeven is een vraag, waarop niet zoo maar antwoord kan worden ge geven. - De uit de Vereenigde Staten ge- importeerde kolen hebben in 1946 een verlies opgeleverd van ongeveer f 36.000.000, de uit Engeland inge voerde kolen ongeveer f 500.000, uit Duitschland ingevoerde kolen onge veer f 9.000 000. Het verlies op den afzet van de Limburgsche kolen, ontstaande uit het feit. dat het rijkskolenbureau deze kolen loco mijn koopt tegen prijzen, welke geen verband houden met de verkoopprijzen aan verbrui kers. bedroeg in 1945 ongeveer f 36.500 000. in 1946 f 20 200 000. De exploitatie van de particuliere mijnen leverde een verlies op van rond f 27.000 000. De minister heeft reeds op dracht gegeven een accountants onderzoek in te stellen naar de rendabiliteit van alle Limburg sche mijnen Zoodra dit onder zoek is voltooid, zal worden overwogen of en zoo ja. in hoe verre er termen aanwezig zijn de kolenprijzen te herzien. Regéeringsoffensief in Noord-China Naar verluidt zijn Chineesche regeeripgstroepen in Noord-China een groot offensief tegen de com munisten begonnen, die zich in de heuvels hebben teruggetrokken. Linggadjati kwam te laat, maar het kon met vroeger. Wanneer zij op de Hooge Vcluwe getracht had den een overeenkomst door te zet ten. op een oogenblik waarop het Nederlandsche volk daarvoor niet rijp was, dan hadden wij op deze politiek den nek gebroken, en de uitvoering van welke overeenkomst ook onmogelijk gemaakt. Me^ de Commissie-Generaal is inderdaad gesold en de benoe ming van Posthuma en Verzijl was een volkomen mislukking. Maar men vergetc niet, dat zij voor hun vertrek, de regeering de overtuiging hadden gegeven con amore achter Linggadjati te staan; toen het later anders bleek, zijn zij ook terstond aan den dijk gezet. Een politieke „zuivering" van het ambtelijke en militaire apparaat in Indonesië is een technische onmoge lijkheid. De cenige uitvoerbare re- geeringspolitiek in dit opzicht is het handhaven van een strenge discipli ne. De door het partijbestuur voorge stelde moties werden met enkele wijzigingen met één stem tegen aan genomen. Belangrijk herstel „Hoe staan wij er voor, was de vraag, die minister ir. Vos Donder dagavond stelde over de economi sche situatie, waarin ons land ver keert. In twee jaar tijd heeft een belang rijk herstel plaats gevonden. Wij moeten echter constatceren. aldus ir. Vos. dat in 1946 voor een bedrag van 1500 millioen gulden meer is inge voerd dan geëxporteerd- Ongeveer een even groot bedrag hebben wij belegd in het binnenland. Hieruit blijkt dat deze invoer volkomen verantwoord was. omdat wij daar door onze nationale productie om hoog hebben gebracht. Aan het eind van 1945 was onze productie 56'? van 1938. eind eerste kwartaal 1946 61 Tc, einde tweede kwartaal 68%. einde derde kwartaal 76% en eind 1946 89%. Deze cijfers geven een gunstiger beeld dan geoorloofd is. omdat zü steunen op den grooten invoer. De ze hebben voor een deel betaald met de renten en aflossingen, die tijdens den oorlog iq het buitenland ge blokkeerd werden, doch daarna vrü kwamen. Dat oorlogspotje is leeg. De rest verkregen wij door leemngen in het buitenland. Het centrale Planbureau begroot, dat het nog ongeveer vier jaar zal duren voor onze handelsba lans in evenwicht is. Vier wegen Het antwoord op de vraag of wij deze politiek, die minister Vos vol ledig voor zijn rekening nam. kun nen voortzetten hangt niet alleen af van onzen wil. Wij moeten niet al leen vragen: „Hoe staan wp er voor", maar: ..Hoe komen wij er uit". Ir. Vos zag hiervoor vier we gen: 1 Nieuwe leeningen; deze han gen in de eerste plaats af van poli tieke motieven. Linggadjati zal ons waarschijnlijk internationaal meer opleveren dan de politiek, welke de tegenstanders van het accoord willen voeren; 2. Liquidatie van ons bezit in het buitenland. Zij is ingeleid, maar het tempo hebben wij niet in eigen hand; 3. Wij kunnen minder uitgeven, dus het tempo van den wederop bouw en industralisatie vertragen en vermindering van onze consump tie. 4. Opvoering van de productie met de middelen waarover wij thans beschikken. Dit laatste middel is het meest aanbevelenswaard. Gisteravond, half acht. Is de Moskousclie conferentie geëindigd. De ministers spraken af in November in Londen opnieuw byeen to komen. Toen Marshall zich na afloop dor bijeenkomst naar het door Stalin te geven diner begaf, uitte h(j zyn teleurstelling over den gang lan zaken. „Wy zyn natuurlijk diep teleurgesteld, dat wy er niet In ge slaagd zijn het viermogendhedenverdrag en het verdrag voor Oosten rijk tot stand te brengen. Ik was mij er voor Ik kwam, zeer wel be wust van. dat het verdrag voor Duitschland tijdens deze conferentie onmogelyk was, maar wy koesterden hoop ten aanzien van het andere" De speciale commissie voor Oos tenrijk zal 1 Mei te Wcenen bijeen komen. Een commissie van deskun digen zal hiervan deel uitmaken, om in het bijzonder de clausules met betrekking tot de Duitsche ac tiva en het bezit der UNO in Oos tenrijk te bestudeeren. Deze des kundigen zullen concrete voorstel len over deze beide onderwerpen aan dc hand moeten doen. De agen da en plaats van de volgende bij eenkomst der plaatsvervangers voor Duitschland en Oostenrijk zul len via de normale diplomatieke ka nalen worden, vastgesteld. De ministers spraken gisteravond ook over het door Byrnes te New York gedane en tijdens deze confe rentie door Marshall herhaalde voorstel betreffende de verminde ring der bezettingstroepen in Duitschland. Zy kwamen overeen, dat de geallieerde bestuursraad te Berlijn zal worden geïnstrueerd deze kwestie te bespreken en vast te stellen, welke de sterkte dor be zettingstroepen der groote mogend heden op 1 September van dit jaar moet zyn. De bestuursraad moet aan de vier ministers niet later dan 1 Juni verslag uitbrengen over zyn besluit ten aanzien van deze cijfers, teneinde den militairen autoriteiten tyd te geven cventueele troepenbe wegingen uit te voeren. Verdrag mogelijk Tijdens de bijeenkomst antwoord de Molotof op Marshalls verklaring over het viermogendhedenverdrag Cherchez la femme! Tusschen de Oetaca's en Pa- quidari's is in het oerwoud van de Amazone een oorlog om vrou wen uitgebroken. De Oclacastam die Polygamie kent. beklaagt zich er over, dat er zulk een tekort aan vrouwen is, dat er zelfs niet een vrouw voor icderen man is. Vreezend, dat het voortbestaan van den stam in gevaar is, worden over vallen georganiseerd op de ne derzettingen der naburen de Pa- quidari's, die een overschot aan vrouwen bezitten. Functionarissen van de Brazi- liaansch.e regeering trachten te bemiddelen. Engelsche zuidkust smokkelparadijs De Engelsche zuidkust is tegen woordig een eerste klas smokkel- land. Geheimzinnige lichten flikkeren in dc Kanaalmist. Ergens tusschen dc krijtrotsen van Dover en de ruige rotsen van Cornwall glijdt een bootje aan land. Kratten en kisten wellen naar ten wachtende vracht auto gesjouwd, dan het geluid van een startende motor en verder stilte. Maar een week later kan men in dc Londensche West End nachtclubs schaarsche Fransche cognac krijgen. Sommige ijne damesmode zaken verkoopen Amerikaansche nylons onder dc toonbank. In morsige cafè- tjes in East End gaan diamanten uit Amsterdam van hand tot hand. Dc Britsche douane heeft in sa menwerking met Scotland Yard nu mijnenvegers uit den oorlog met radar laten uitrusten voor den strijd tegen dc sluikhandelaars. Met oude landingsschepen uit de geallieerde invasie wordt de smok kelwaar in Engeland gebracht. Een vroegere maquis, die „de vlieg" genoemd wordt, zou dc ope raties leiden met als partner aan Engelschcn kant een gewezen zee man. bijgenaamd „de kapitein". (A.P.) Industrieën van Java naar Oost-Indonesië Op een te Makassar gehouden persconferentie, heeft de minister president van Oost-Indonesié, Nadjamoeddin, op een desbetref fende vraag verklaard, dat kapi- taalsinvesteeringen en industrieën van Java naar Oost Indonesië zul len worden verplaatst. Als voor beelden noemde hij de British- American Tobacco Company, de Philipsfabrieken. de Bata. de San Francisco Canneries (fabriek van vischconserven) en oliefabrieken, waarbij een nieuwe procédé van oliewinning direct uit de noot en copra zal worden toegepast. Hij verklaarde dat de geregelde export van copra het vooroorlog- sche peil reeds benadert. Met be trekking tot de bodemschatten wees Nadjamoeddin op de aanwe zigheid van nikkel, ijzer en petro leum. welke reeds in exploitatie zijn. voor ontwapening van Duitschland en over 't verdrag voor Oostenrijk. Hij herhaalde bjjna geheel zijn Woensdag gedane uitspraken over 't viermogendhedenverdrag. De Sow- jet-amendementen bctcekenen geen verwerping van het idee van zulk een verdrag, maar correctie op het Amerikaansche ontwerp. Molotof woes Marshall's voorstel len om de kwestie OostenrUk naar de Algemeene Vergadering der UNO te verwezen van de hand als absoluut ongegrond. Deze kwestie valt niet onder dc compe tentie van de UNO. By do bespreking van de kwestie van de vermindering der bezettings troepen in Duitschland stelde Molo tof voor, dat de Sowjet-Unie 200.000 man troepen zou mogen houden, de USA en Engeland samen hetzelfde aantal. Bevin stelde 145.000 man voor de Britsche zone voor. die de dichtst bevolkte zone is Molotof verwierp dit en drukte zyn verwondering er over uit. dat de andere geallieerden zooveel troepen in Duitschland wil den houden, daar het plan toch een vermindering beoogde. Iedereen wist, zoo zeide Molotof, dat de re den, waarom de Sowjet-Unie twee maal zooveel troepen in Duitsch land moest houden als de USA en Engeland, was. dat de Sowjet-Unie de cenige der drie grootste mogend heden was. welke door de Duit sche rs was bezet. Café's sluiten op 3 Mei na 6 uur Het plechtige karakter van do doodenherdenking op den avond van 3 Mei os is voor bedriifs- horeca aanleiding haar leden te advisecrcn om hun bedrijven, voorzoover deze gcén onmisbare functie vervullen in het openbare leven, dat overigens zooveel moge lijk normaal voortgang vindt op dien dag na 18 uur 's avonds te sluiten. Voor die bedrijven, welke ge opend zullen blijven, doch waar muziek ten eelioore pleegt te wor den gebracht, adviseert bedriifs- horeca de muziek na 18 uur ach terwege te laten. Bakkersolympiade in Amsterdam Op 3. 4 en 5 Juni organiseert do federatie van vereenigingen van bakkerspatroons in Amsterdam in samenwerking met het bakkers vakblad in Krasnapolsky een na tionale bakkersolympiado ten bate van het bakkersnoodfonds. Bij examens officieele schrijfwijze De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft bepaald, dat bij de in het jaar 1947 te houden toelatingsexamens der scholen van voorbereidend hooger en/of middelbaar onderwijs en de in dat jaar te houden examens ter verkrijging van akten van be kwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs de officieele schrijfwijze van de Nederlandsche taal zal worden gevolgd. Rijkslegerluchtmacht wordt opgericht Vooruitloopend op de beslissing die omtrent het rapport van de com missie-Giebel zal worden genomen, heeft de minister van Oorlog, on langs in een legerorder een beschik king tot instelling van een Comman do Legerluchtmacht Nederland be kend gemaakt. Daarmee is de grond slag gelegd voor de oprichting van een Rijkslegerluchtmacht. Aangeno men moet worden, dat de directora ten van alle luchtstrijdmachtcn in Nederland en in het rijk overzee, in één organisatie zullen worden sa mengebracht. die waarschijnlük di rect onder den minister van oarlog zal komen te staan. Tot chef van de staf van het com mando is de generaal-majoor C Gie bel zelf benoemd. Het directoraat van de luchtstrijdkrachten kan zich uitsluitend gaan bezighouden met de luchtvaartopleiding In verband hiermee zal het in het vervolg als „directoraat voor de luchtvaartop leiding" bekend staan. Zelfs wordt ook gedacht aan de mogelijkheid, het directoraat bij de opleiding voor de luchtvaartafdecling van de mari ne en de civiele luchtvaart in te schakelen. Opnieuw iets meer wind Weers ver wachting, tnedegedee'd door hef. KNMI te De Bilt, gel dig van Vrijdagavond tot Zater dagavond. Meest krachtige wind tusschen Zuid en Zuid-West. Gedeeltelijk bewolkt met tijdelijk eenigen lichten regen. Iets lagere tempe ratuur dan vandaag. Vrijdag 25 April: Zon op 5.24, onder 19.53; maan op 7.56, on der 0.00. - ess- -C.XJ3 w m oiiinninnmiiiiuiiniHiiMiui

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1