DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Geen tienj arenplan, zegt ir. Vos „Vier" naar huis: teleurgesteld, maar niet wanhopig Dit alles eischt veel tijd Voüte verrader van groot formaat, staat terecht BEVIN: Wij waren zeer openhartig Vijf jaar geëischt Medicijnen naar Indonesië Sterke vermindering van aantal auto's in gebruik van civiele overheid Socialisatie waar mogelijk Inbrekers doodden hulpagent Parade van de week De deviezen-nota C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Zaterdag 26 April 1947 Nr. 629 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER BEVIN zei voor zijn vertrek uit Moskou: Ik geloof toch dat de Groote Vier dichter by elkaar zyn gekomen, want vv\j zyn zeer open hartig geweest. Met Duitschland hebben wij meer vorderingen ge maakt dan ik had verwacht. Het heeft veel tijd gekost, maar ik geloof dat men in November, als wy ruimschoots de gelegenheid hebben gehad de problemen opnieuw te bestudeeren, tot de conclusie zal komen, dat de conferentie van Moskou per slot van rekening een der grootste bydrngen tot het vestigen van den vrede op ge zonde basis is geweest. Marshall was wel teleurgesteld over het resultaat van de confe rentie. Hij had gehoopt, dat het verdrag met Oostenrijk gereed zou komen. De meeningsverschillen tusschen de Westelijke en de Oos telijke geallieerden waren tijdens de conferentie niet vergroot of verkleind. B i d a u 1 t zei op het station in Moskou: Wij hebben in de afge- loopen weken gedaan wat wij kon den om overeenstemming te be reiken over de kwesties, die met den vrede in Europa ten nauwste samenhangen. Onze pogingen zijn nog niet geëindigd en de hoop heeft het laatste woord. Het is beter den tijd te nemen om onze geschillen volkomen op te lossen en een werkelijke vrede tot stand te brengen, dan een schijnvrcde in elkaar te timme ren. zei Bevin. Het gaat niet om een verdrag met een verslagen te genstander. Wij moeten een nieuwen staat opbouwen en daarbij drie dingen verwezenlijken: ten eerste moeten wij dezen staat zoo opbouwen, dat hij geen bedreiging van de Euro- peesche veiligheid kan vormen, ten tweede moet hij gegrondvest zijn op de democratischen grond slag en ten derde moet het indus- trieelc en economische peil zoo vastgesteld worden, dat het maat schappelijk leven van dien staat zich behoorlijk kan ontwikkelen, zonder dat het tot ccn oorlogspo- tentieclc macht kan uitgroeien. Men zal beseffen, dat dit ontzag lijk veel arbeid kost. die gedaan moet worden door vier mogend heden met zeer verschillende in zich (en. Economische eenheid Wij willen economische eenheid Wij willen een verantwoorde grondwet maken. Wij willen ons geld dat wij aan de Duitsche eco nomie hebben besteed sinds het einde van den oorlog terug heb ben. De Britschc politiek inzake het industrieele peil voor Duitsch land zal de algemeene opvatting daaromtrent volgen. Bevin was van meening. dat de meeningen der vier ministers over de Duitsche staatsregeling niet te ver uiteenliepen en dat bij de vol gende conferentie hierover over eenstemming zou kunnen worden bereikt. Ook over het viermogend- hedpnverdrag was Pevin „niet wanhopig" gestemd. Bevin was hoopvol gestemd over de mogelijk heid van een spoedige totstandko ming van hel Ooslenrijksche vre desverdrag. De commissie d.i«- hiervoor in het leven geroepen was. zal doorwerken totdat deze kwestie is geregeld. Marshall heeft na zijn lan ding op het vliegveld tempelhof bii Berlijn gezegd, dat hij do afgc- loopen conferentie niet als een mislukking beschouwt. De mee ningsverschillen moeten uit den weg worden geruimd. Het is slechts de vraag, hoelang Europa hierop kan wachten. V erkeersongevallen verminderd Het aantal ernstige verkeersonge vallen is, zoo deelt de K.N.A.C. me de, gedurende de laatste vorstperio de aanzienlijk verminderd, zoowel door minder verkeer als grooter voorzichtigheid der weggebruikers. Het aantal dooden in het verkeer was in Januari slechts de helft van het vorige jaar. Ook wijst de K.N.A. C op recente kwartaal-gegevens, waaruit een aanmerkelijke daling van het aantal bij verkeersongeval len betrokken militaire voertuigen blijkt. Meer dan een derde der verkeers ongevallen met doodelijken afloop is te wijten aan voetgangers, waarbij vooral kinderen beneden 13 jaar en ouden van dagen ouder dan 60 jaar zich schuldig maken aan ver keerd oversteken of uitwijken. Bij verkeersongevallen zonder doodelij ken afloop, waarbij voetgangers zijn betrokken, hebben deze in vier v^n de vijf gevallen zelf schuld. Bomaanslag te Sarona In het politiekamp van Sarona (Palestina) is een postwagen in cie lucht gevlogen, waardoor een bureau en telefooncentrale in de nabijheid werden verwoest. Deze explosie kostte \ier Brit6chen poli tieagenten het leven, zes andere werden gewond, \an wie één ern stig. De postwagen werd door een man in politicuniform het kamp opgereden en bij het bureau ge parkeerd. Negentig seconden la ter volgde de explosie. De post auto was in Tel Aviv door zes gewapende lieden aangehouden en buitgemaakt. Pokkenepidemie in Luik In Luik heerscht een lichte pok ken epidemie die practisch tot het ziekenhuis beperkt bleef. Er zijn geen sterfgevallen, doch deze ziekte kan een kwaadaardig ka rakter aannemen. In heel Zuid Limburg tot en met de gemeente Ohe en- Laak wordt gelegenheid gegeven tot in enting legen deze ziekte. Er is geen reden tot ongerustheid. In Augustus of begin Septem ber zal in Arnhem pen congres worden gehouden van organisa ties van Chineesche studeerenden in Europa. Beter wachten Duitsche politieke kringen zijn verbaasd en teleurgesteld door de mededeeling. dat de vier ministers pas in November te Londen weer bijeenkomen, hoewel zij zich er reeds op voorbereid hadden, dat de conferentie van Moskou geslo ten zou worden, zonder dat er overeenstemming bereikt zou zijn over de toekomst van Duitsch land. Zij zijn van oordeel, dat zelfs na een uitstel van zes maanden een regeling nog niet bereikt zal worden, omdat de toestand in Duitschland dan niet verbeterd maar verslechterd zal zijn. Krin gen die bet vertrouwen genieten van het Russische militaire be stuur in Duitschland. doelen deze meening. In betrouwbare politieke krin gen te Weenen verklaart men, dat het voortduren van de militaire bezetting van Oostenrijk een erns- tigen poliliekcn terugslag onder de Oostenrijkers zou kunnen te weegbrengen. Men erkent even wel. dat het heter is. zes maanden te wachten dan ccn „verdrag tot eiken prijs", dat een grooter ge vaar zou inhouden dan een voort gezette bezetting, te construeeren. Guerilla's verloren één-tiende Brigadecommandant Manitakis. woordvoerder van den Griekschen gencralen staf, heeft op een pers conferentie te Athene meegedeeld, dat sinds 10 April 651 gucrillastrii- ders zijn gedood. 498 gevangen ge nomen en 117 zich vrijwillig hebben overgegeven. In deze zelfde periode heeft het Gricksche leger 3 officie ren en 28 manschappen verloren: 2 officieren en "S manschappen wer den gewond. Volgens schatting van waarne mers vormt het totale aantal verlie zen der guerillastrijders in dit tijd perk écn tiende deel van hun totale macht in Griekenland. Volgens berichten van het Grick sche nieuwsbureau zijn 20 dorpen in het gebied van Orthys ten Noord oosten van Lamia door de Griek- sche regeeringstrocpen heroverd. Een poging der guerillastrijders om naar het eiland Euboca te vluch ten werd verijdeld door gewapende Griekschc detachementen, die langs het strand waren opgesteld en door patrouilles kleine marineschepen. Geen extraatjes op vijf Mei Dc algemeene voedselsituatie in ons land maakt het niet mogelijk, dat wegens den nationalen feestdag op 5 Mei a.s. extra verstrekkingen worden gegeven. Dit geldt zoowel voor de geheele bevolking als voor bepaalde groepen, die feestelijkhe den willen organiseeren, zooals kin derfeesten c.d. Officieele instellin gen zullen aan desbetreffende ver- zoeken niet kunnen voldoen Puin-offensief' Berlijn in Het stadsbestuur van Berlijn heeft thans plannen laten uitwer ken voor een nieuwen aanval op het puin, dat nog: vele straten in het centrum verspert. Men wil in den kortst mogeliiken tijd twee honderd duizend kubieke meter wegruimen om de gevaren voor het uitbreken van ziekten ce beperken. Daar er voor de uitvoering van het groote plan te weirug mechani sche hulpmiddelen ziin en ook het aantal arbeidskrachten te °-ering is zal men waarschijnlijk een beroep doenc op de medewerking van de bevolking. Er zuu oo «bouwplan nen in behandeling voor der. her bouw van een aantal groote ge bouwen in het centrum. EEN HCVIGE STORM, die de En>elsc'\e ust drie dagen lang heeft geteir terd, was de oorzaak van een scheepsramp, zooals Engeland in jaren niet heeft gekend. Het tanks.hip Samtampawerd op de Sker Rock (bij Porthcawl) geslagen. De reddingsboot van Mumbles, met acht man bemand, voer uit, nadat S.O.S.-signalen van het gestrande schip xvaren opgevangen. De reddingspog ngen mislukten echter en de be manning van 42 koppen van de „S ïmtampa", die inmiddels doormid den was gebroken, kwam om het Ie -en. Toen de ochtend aanbrak bleek het. dat het zeedrama nog meer sla hioffers hod geeischt, want men vond de omgeslagen reddingsboot zonder een spoor van de moedige redders. Men vreest dat 50 man bij deze tragedie om het leven zijn ge komen. Een uit de lucht gemaakte foto toont de wrakstukken van de „Samtampa" op de Sker Rock. Mr. Sikkel zei in zijn requisitoir, dat Voute den vijand hulp verleen de in al datgene wat de vijand be oogde. „Onze vijand heeft in dezen verdachte het instrument gevonden ter uitvoering van zijn nazificce- ringsproccs. In deze figuur vond de vijand iemand, die in lang niet do slechtste kringen van de hoofdstad ccn zeker vertrouwen genoot. Met dezen figuur was de vijand veel be ter gediend, dan met een N.S.B.-er die voor het gros van het Nedcr- landsche volk onaanvaardbaar was Dit was een eerzaam figuur, geen voorstander van al die Duitsche gruwelen en dc Duitschcrs wisten, dat zij eerst vertrouwen moesten wekken. Deze figuur was voor hen veel doelmatiger dan een van der Weiden of ccn van Ravenswaay en dat hebben de Duitschcrs begrepen" DE FRAAIE WATERMOLEN van Haaften bij Zaltbommel is totaal afgebrand. Een stukje Nederlandsch landschap, dat graag door kunst- Simavi, de vereeniging, die fi- nancieelen steun verleent aan de instanties, die in Indonesië en Suriname een .grooten medischen nood trachten te lenigen, is in de gelegenheid gesteld voor een groot bedrag aan geneesmiddelen to koppen uit het nog goed voor ziene lcgerdepot te Wijchen. bij Nijmegen. De dokters en verpleegsters, die reeds in Indonesië zijn, hebben gebrek aan alle soorten genees- en verbandmiddelen. Met Neder- landsche Roode Kruis, dat op vele plaatsen zijn „mobile teams" heeft, verkeert in dezelfde om standigheden. Op Simavi is een dringend beroep gedaan en deze vereeniging stelde direct een be drag van ruim f 20.000 ter beschik king. Dr. C. P. van Leersum, De procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam mr. N. J. G. Sikkel, eischte tegen den ex-burgemeester van Amsterdam, E. J. Voüte, vijf jaar gevangenisstraf en ontzetting uit alle rechten voor den tijd van het leven. Hij schrijft al in September 1940 aan dien aartsverrader Rost van Tonningen cn begint zich vooruit te schuiven als burgemeester cn niet zoo maar ergens burgemees ter, maar als burgemeester voor Amsterdam, hoewel die plaats niet vacant was, want burgemees- j ter de Vlugt vervulde ze. Als hij dan na al zijn gcintrigecr het ambt krijgt, doet hij het voorko men alsof hij daarover zelf ver baasd was. „Bij de huidige strafcomedie kun nen we dezen man niet doodschie ten, al is hij ccn verrader van groot formaat. Ik moet met het gevolg rekening houden, het gevolg, dat een belangrijke plaats in onze wet geving inneemt cn dat niet zoo ern stig is geworden, omdat de verdach te zijn kans niet heeft gekregen en dc Duitschers hebben verloren." Kriminalrat Willy Lagcs beves tigt, als getuige a décharge, dat Voute zich dikwijls tot hem heeft gewend met verzoeken niet tot de voorgenomen vordcringsaeties over tc gaan. Als reden der betrekkelij ke rust, waarin de Duitschers Am sterdam hebben gelaten in vergelij king met Rotterdam, geeft deze ge tuige op dat de Duitsche autoritei ten voor de veiligheid der Duitsche troepen in de hoofdstad geen on rust vvcnschten tc wekken, waar door ze van de grootschcepsche raz zia's afzagen. „Spreektrompet"' Tn zijn pleidooi wees mr. A. W. Kymmel op de enorme populariteit van burgemeester Voute. „Ik beschouw me zelf dan ook als spreektrompet van tienduizenden Amsterdammers," aldus de raads man, die van meening was dat Voüte in het begin inderdaad pro- Duitsch was, maar dat hij in zijn latere ambtsperiode zoo veel goeds voor de burgerij heeft gedaan, „dat ik het als een blamage zal gevoe len," zoo vervolgde mr. Kymmel, „wanneer ik met al dit voortreffe lijke vcrdcdigingsmateriaal geen ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak voor mijn cliënt krijg". Hij is uit een soort ijdelheid bur gemeester geworden, maar ten eer ste is die ijdelheid niet strafbaar en ten tweede heeft deze zijn nut ge had voor de hoofdstad. De gunstige ge%olgcn van deze benoeming voor de bevolking van Amsterdam zijn concreet. Hij heeft honderden Am sterdammers gered. Hij heeft voor extra voedsel gezorgd \oor zijn stad cn hij heeft gedeeltes van de haven voor vernieling door de Duitscticrs weten te behoeden. Mr. Kymmel besloot met ontslag van rechtsvervolging te vragen en eindigde met de woorden: „God was onze stad in de bezet ting genadig en gaf ons burgemees ter Voüte". Uitspraak op 9 Mei. schilders en fotografen bezocht werd, is hiermede verloren gegaan. Wat er van den molen is overge bleven. hoofd van het Ned. Roode Kruis te Batavia, nam na een kort ver lof hier te lanrle reeds voor plm. f 6000 aan het hoogst noodige mee. Voorts is voor f 2S00 aan me dicijnen gezonden aan dr. Blank- hart tc Menado, voor f 2475 aan dr Goedhart tc Joka, voor f 200 aan ds. Franken op Bali, voor ruim f 2100 aan dr. Blommestein op Halmaheira en \oor f 2200 aan pater Hammerer op Borneo. Ook de Amsterdamsche Kinine- fabriek verleent haar '.medewer king teneinde zoo vlug en zoo goed mogelijk in den grooten nood te kunnen voorzien. Verliezen in Indonesië De regccring maakt bekend, dat in de afgeloopen week dc volgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden ten ge volge van oorlogshandelingen: Koninklijke landmacht: J. J. Tim- mers uit Amsterdam. „Ik \oel veel voor een tienjarenplan, maar <lan niet één dat de party een inzicht wil geven in het ontwikkelingsproces \an het economische, sociale en financleele lr\ en, doch wel één, dat van de verdere Industriali satie, den opbouw van het Nederlandsche economische leven cn het her stel van de geteisterde gebieden een beeld kan geven, doeli daar komt, voorloopig niets van, omdat wij niet over voldoende gegevens beschik ken", zei minister ir. II. Vos Vrijdagmiddag op het congres van de Party van den Arbeid als antwoord op eritiek op liet economisch beleid dier party. Hll deelde o.a. mede, dat het aantal auto's by de civiele overheid in gebruik, verminderd ls \an 7600 op 4600, en dat deze vermindering nog voortgaat. Hij bleek van oordeel, dat ons volk het eerste ïaor na de bevrij ding boven zyn stand heeft geleefd. De opneming in het arbeidspro ces van het steeds groeiende aantal arbeidskrachten kost f 500 millioen per jaar. om dat te financieren zal ons land de eerste jaren de op brengst van een grootere productie moeten besteden. „Ik ben cr trotsch op dat het ons is gelukt inflatie te voorkomen. In de prijs- en loonbe- hcersching zit een stuk conjunc tuur-politiek, die wy reeds in hot Plan van den Arbeid vastlegden". De afstand tusschen de loonen der stedelingen en plattelanders is sterk verminderd, volledige gelijk stelling is niet mogelyk. Spr. vroeg van beide groepen meer begrip voor eikaars moeilijkheden. „Het is niet zoo", zei ir. Vos, „dat niet met de grootste voortvarendheid is gewerkt aan verbetering van de so ciale positie der ouden van dagen". Mr. dr. M. van der Goes van Naters, voorzitter van de Tweede Kamer-fractie der P.v.d.A., zei, dat het nieuwe team eenigszins de ervaring der oude parlementaire figuren mist. Hy stelde het zeer op prys dat nok andere bladen dan „Het Vrye Volk" zich achter den arbeid der P.v.d.A.-fraetie stellen. Als een typisch voorbeeld van de wel langzame, maar toch voort schrijdende democratiseering van het openbare leven noemde mr. Van der Goes de benoeming van een socialistischen commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht. Het probleem van het ontslag der hu wende ambtenares heeft spr.'s volle aandacht, het moet rijpen naar een oplossing. Een voorstel tot afschaffing van het college van F.ijksbcmiddelaars gaat hein te ver. Dit instituut werkt op eigen verantwoording en inderdaad wel eens wat langzaam, omdat belanghebbenden en ook vaak anderen moeten worden ge hoord. „De volkswoningbouw is nu in handen gelegd van den grootsten organisator, die ons land ryk is, minister Neher. Wy moeten hem zijn kans eerst ge ven voordat wij eritiek oefe nen". (Applaus). Dienstweigeraars Minister Fiévez heeft toegezegd meer en doelmatiger aandacht te schenken aan de principieele dienst weigeraars. Zij, die in het kamp te Nieuwersluis vertoeven worden niet beschouwd als gestraften. Voor de- gelyke eritiek op de militaire uitga ven heeft de fractie technische voorlichting noodig. Daaraan wordt gewerkt. Over de motie Romme-Van der Goes van Naters zei spr., dat deze niet alleen een K.V.P.- motie was. De P.v.d.A. had bij de totstandkoming een actief aandeel en spr. aanvaardde daarvoor de volle verantwoor delijkheid. Zij is ook niet zoo maar door de regeering naast In den laten avond van den achtsten April 1916 wezen enkele burgers een tweetal op den Dam te eAmsterdam patrouilleerend agenten op verdachte activiteit in de Nes. De agenten spoedden zich daarheen en zagen in de smalle straat een vrachtauto staan voor het pakhuis van de firma Kah- rels. Op het eerste gezicht scheen ae wagen verlaten. De politie mannen besloten daarom de deur van het pakhuis binnen te gaan toen plotseling ecnige mannen naar'buiten kwamen. „De auto is stuk" riep één hunner bij het zien van de agenten. De deur vloog dicht en de mannen ver dwenen sneller dan ze waren ge komen. De hulpagent Van Osch greep naar zijn revolver doch nog voor hij het wapen uit den holster had kunnen nemen weerklonken eenige schoten. Van Osch stortte, in de buik getroffen, neer, zijn collega Trotsenburg werd geraakt in linkerheup en bovenbeen. Hij strompelde nog eenige passen, maar viel ook neer. Ecnige dagen later i6 Van Osch in een ziekenhuis overleden. Gisteren stonden de hoofddader Van Aesch en zijn medeplichti gen voor het Amsterdamsche ge rechtshof terecht. Hij had appèl aangeteekend tegen het vonnis waartoe de rechtbank hem voor zijn daad had veroordeeld: 15 jaar. Ook de anderen achtten de tegen hen uitgesproken vonnissen, varieerende van twee tot drie jaar, te hoog. De procureur-gene raal, Mr. A. A. L. F. van Du lie men. achtte de straffen niet le hoogten vroeg bevestiging van alle vonnissen. zich neergelegd. De motie heeft er toe meegeholpen het Neder landsche volk, dat feitelijk ver achter de feiten liep, „by" te brengen. De nationalisatie der Nederland sche Bank is aanstaande, de socia lisatie der mijnen is in onderzoek. Den laatsten tijd is ook by ons tvvy- fel gerezen over de verwezenlijking der plannen. Na dit congres zullen wy dit probleem keihard aanpak ken. (Applaus). Met vreugde constateerde spr. dat van eenlgen dwang op de politiek van de P.v.d.A. van do zijde der katholieken geen spra ke ls. De communisten kan men het best bcstryden door positieve actie. De eritiek van enkele banken op de financieele politiek der regeering is daarom een probleem, omdat zij geen team vormen met de regcc ring voor hot overwinnen der finan cieele moeilijkheden. Sterker verbond Hij bleek op het standpunt te staan dat de P.v.d.A. het verbond met de K.V.P. moet verstevigen, opdat een langdurig sociaal-econo misch bestand gehandhaafd worde, gebaseerd op de reeele machtsver houdingen. „Den laatsten tyd groeit dc oppositie tot ongehoorde fel heid. Zy" is één in haar haat te gen het democratische socialis me. Haar streven moet voor ons een teeken aan den wand zijn, haar wil om dc huidige coalitie tc doen uiteenvallen moet voor ons een stimulans zyn tot instandhouding van deze coalitie", besloot mr. Van der Goes. Ramp werd tien jaar geleden voorspeld! De ovci'stioomingen van de Fcniands en de Nederlandsche hulp bij dc dichting van .het gat ii den dijk en het droogmaken van het overstroomde gebied vor men nog altijd stof voor bespre kingen en artikelen in de Engel- sche bladen. In een uitvoerig ar tikel herinnert het geïllustreerde blad „Sport and Country" ero.m. aan, dat tien jaar geleden reeds door een Nederlandsch ingenieur op het gevaar van de overstro mingen gewezen werd. Dr. J. F. Schonfeld, dc Neder landsche waterbouwkundig inge nieur, merkte destijds bij een be zoek aan het gebied op, dat zijn landgenoot Cornelius Vermuyden in de 17de eeuw uitstekend werk deed door het indijken van het gebied. Op dat oogenblik moest li.j echter vaststellen, dat het ge heele systeem verouderd en ver vallen was. Reeds toen waar schuwde dr. Schonfeld, dat men een groote ramp riskeerde, als men niet tijdig 'maatregelen nam. Destijds gevraagd naar een op lossing, antwoordde dr. Schonfeld dat deze eenvoudig gevonden zou kunnen worden in het scheiden van den zoetwater-vijand en den zeewater-vijand. Hij gaf toen als zijn meening, dat men het beste deed een grooten dijk te constru eeren ovej- de zuidelijke helft van uc Wash. Deze zou de fens veilig stellen en tevens zou zulk een dam groote gebieden met nieuw bouwland opleveren. Het blad herinnert eraan, dat de opvatting van dr. Schonfeld juist is gebleken en dat ook de oplossing, die hij tien jaar gele den aan de hand deed, waar schijnlijk no£r altijd de meest juiste is. Vredesboodschap van Ho Tsji Min President Ho Tsji Min van Viet nam heeft volgens de Vietnamec- sche radio een „vredesboodschap" gezonden aan de Fransche regeering Volgens dc nationalistische radio zou de boodschap verzonden zijn door bemiddeling van den Fran- schcn Hoogen Commissaris voor Indo-Ch'.na, Emile Bollaert. Bij ccn Vietnameeschen aanval op een Eransth-Cambodjaansch con- vooi zijn dc Cochinchinceschc mi nister van opvoeding, Trocong Vinh Khank, de onderminister van bui- tenlandsche zaken, Diép Kwang Dong, en een Fransche kolonel ge dood. Geen verplaatsing Philips en Bata? Naar aanleiding van de.te Ma kassar door Xadjamoeddin gehou den persconferentie verneemt het A.N.P. van den raad van het he s-tuur der Philipsfabrieken te Eindhoven, dat het niet in de be doeling ligt de Philipsfabrieken cp Java naar Ooêt-lndonesië te verplaatsen. De directie van de Ratafabriek te Best verklaarde iter bericht „onwaarschijnlijk" te vinden. MINISTER Lieftinck heeft aan de Tweede Kamer zijn met span ning verbeide Nota over de devie- zenpositie van ons land overgelegd. Niemand verwachtte, dat daarin een opgewekte toon aangeslagen zou worden, want dat onze deviezenpo- sitie precair is. was dc laatste maan den genoegzaam bekend geworden. De regeering heeft thans uiteengezet hoe dc situatie is cn hoe zij ont stond Hoewel op enkele punten nog opheldering gevvenscht zou zijn. is wel duidelijk, dat wij in het gunstig ste geval, waarbij dan gerekend wordt op ccn nieuw crediet en op de opbrengst van de liquidatie van buitenlandsch kapitaalbezit, in ieder geval blijven zitten met een devie- zentekort van ruim zeshonderd mil lioen gulden. In de deviczcnnota heeft de regee ring voornamelijk de diagnose ge steld. Dc middelen om tot verbete ring te komen zijn slechts aange stipt Het tot 600 millioen terug ge brachte tekort is afkomstig van het nadeelig saldo van onze betalings balans. dat 223 milliard bedraagt. Dat wil zeggen, dat er voor 2.23 mil liard gulden meer het land in komt dan er uit gaat Om tot een gunsti ger verhouding to komen ligt het voor de hand, dat de export moet worden opgevoerd en de import moet worden verminderd. Onder voorzitterschap van Minister Lief tinck zal een prioritcitscommissie onderzoeken op welke wijze op on zen invoer bezuinigd kan worden. Export-verhooging cn im port-verlaging Daar zal het om gaan in den komenden tijd. Welke maatregelen de regeering te dien aanzien denkt te treffen zullen wij ongetwijfeld binnenkort vernemen. Maar één ding is zeker: hot levens peil van vóór den oorlog komt voor loopig niet terug en wij vreezen, dat het peil in den eerst komenden tijd eerder zal dalen dan stijgen. Dat is dc bittere conclusie, die wij uit deze regeeringsnota moeten trekken. Wij moeten ons goed voor oogen stellen, dat dit het afschuwelijke ge volg is van den oorlog. Ons land is volkomen leeggeroofd en de tijd, dat wij elkaar bij onze geplunderde wo ningen opmonterden met de enthou siast uitgesproken verwachting: „Over een paar maanden gaan wij het terug halen", ligt ver achter ons. Want veel te halen is er niet in Duitschland, althans niet voor ons. Wij zullen ons verlies moeten nemen en alles wat wij op de een of andere wijze nog terug krijgen als een mee valler beschouwen Wij moeten ons geheele productie-apparaat weer op bouwen cn de noodige installaties moeten wij met deviezen betalen. En voorloopig hebben boven ge bruiksartikelen de machines voor rang. die gebruiksartikelen kunnen vervaardigen. Bovendien zullen om onzen export op peil te houden of op te voeren veel van de in ons land gefabriceerde artikelen naar het buitenland verkocht moeten worden, hoewel onze bevolking er zelf drin gend behoefte aan heeft. BIJ dit alles zal men er echter van moeten uitgaan, dat in de eerste plaats ons volk behoorlijk gevoed en gekleed moet worden en voorts dient er voor te worden ge zorgd, dat men zich in alle lagen der bevolking die voeding en klee ding kan verschaffen. Afgezien nog van menschelijke overwegingen dient men te bedenken dat aantas ting van onze voedselpositie haar terugslag heeft op den physieken toe stand van ons volk. daardoor onge twijfeld de productiviteit zal ver minderen en dientengevolge onzen uitvoer en dus onze deviezenpositic schaden. Bovendien werkt schaarsch- te aan de meest noodige goederen den zwarten handel in de hand, die opnieuw remmend werkt op onze productiviteit. De bezuiniging zal in de eerste plaats gevonden moeten worden op den invoer van allerlei minder nuttige zaken, die nog in veel te groote hoeveelheden ons land binnen komen, gedeeltelijk wij weten het omdat men ons an ders ook de nuttige artikelen niet wil leveren. Ernstig zal de regeering ook onder het oog moeten zien of niet aanzien lijk bezuinigd kan worden op onze militaire uitgaven. Deze kosten ons 500 millioen aan deviezen, bijna net zoo veel als wij te kort komen. Daar komt bij, dat de vele duizenden jon ge mannen in militairen dienst ont trokken zijn aan het productie-pro ces, zoodat inperking van onze mili taire macht met name overzee niet alleen onze uitgaven aanmerke lijk zou verlagen, maar ook onze in komsten sterk zou verhoogen. Eén troost rest ons tenslotte bij dit alles. De zeer ongunstige situatie van het oogenblik is niet van blij - venden aard. Wij komen voorname lijk te kort omdat wij leeg gestolen zijn Een groot deel van onze uit gaven dient voor de vernieuwing van ons industrieele apparaat en heeft dus het karakter van een in- vesteering. Wij brengen met die uit gaven onze productie op gang, zoodat wij mogen aannemen, dat zij na ver loop van tijd vergrooting van onze inkomsten ten gevolge zullen hebben. Daarom achten wij het aangaan zoo wij ze krijgen kunnen van leeningen voor deze investeeringen ook alleszins verantwoord, meer verantwoord dan het omlaag schroe ven van het levenspeil, dat slechts het paard achter den wagen span nen zou bcteekenen. Minder zacht Weersverwachting van De Bilt, V geldig van Zaterdagmorgen tot y Zaterdagavond Meest matige wind tusschen Zuidwest en West, gedeeltelijk bewolkt overwegend droog. Iets 'agere temperatuur. Zaterdag 20 April: Zon op 5.22, - onder 19.54, maan op 6.56, on- 4 der 1.47 I

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1