DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Palestina-zitting der U.N.O. begint vandaag Grootsch socialistisch plan moet het volk bezielen 1 Drie punten: onderzoek-commissie, onafhankelijkheid en verdeeling J.H. Poppingatoch ontslagen! „Ex-illegale werkers, blijft niet aan den kant staan!" Staatssocialisme is een gevaar Gringhuis ter dood veroordeeld Niwin-pakketten beklad ONDERZOEK IN TEXAS CITY STUIT OP TEGENSPRAAK Opstand uitgebreid in Paraguay Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4*— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 28 April 1947 Nr. 630 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Vandaag begint in Lake Succss de buitengewone zitting van de Algemecne Vergadering der U.N.O. over een van de moeilijkste problemen der na-oorlogsche wereld: Palestir De vergadering begint vandaag met de drie hoofdpunten: nadeele van de Zionisten uitgespro ken. Om het strategisch belang van het Midden-Oosten en de aanwezig heid van petroleum aldaar zou de Sowjet-Unie meer geneigd zijn haar vriendschap aan de Arabieren te ge ven. te meer daar de Zionisten ge acht worden steun te krijgen van Amerika. De Arabieren hebben er op aangedrongen, dat hup verzoek om onafhankelijkheid voor Palestina als punt één op de agenda zal wor den geplaatst. Mochten de Arabie ren geen succes hebben, dan zal de buitengewone zitting wel beperkt blijven tot het instellen van een commissie van onderzoek, die in Pa lestina het probleem zal moeten be- studeeren en de noodige gegevens zal moeten verzamelen voor de ge wone zitting van de Algemeene Ver gadering in Sepember. Het Britschc verzoek om een com missie van onderzoek, het verzoek der Arabische staten om onafhanke lijkheid voor Palestina en dat der Jo den-zionisten en niet-zionisten om aan de besprekingen deel te mogen ne men. In verband met de dreigementen van de Joodschc terroristen in Pa lestina, dat zü hun activiteit tot het buitenland zullen uitbreiden, heeft de veiligheidspolitie van de U.N.O. uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. De 50-man sterke U.N.O.- wacht zal worden aangevuld met 250 man van de New Vorksche politie. De terreinen, die het gebouw om geven. waar de debatten worden gehouden zijn onder scherpe bewa king gesteld. De bewakers hebben opdracht gekregen alle tasschen en pakketten te openen. die worden binnengebracht en alle papieren te controleeren. De belangstelling van het publiek voor de kwestie is zoo groot, dat de ambtenaren van de U.N.O. nu reeds 15.000 aanvragen voor het bijwonen dei zUtingtn hebben moeten weige ren. Slechts een ..symbolische" groep van 50 prsonen zal toegangskaarten krijgen: de overige plaatsen blijven gereserveerd voor vertegenwoordi gers van bepaalde instanties. Wat wil Rusland? De groote mogendheden zijn het eens over de samenstelling van de algemeene commissie der vergade ring. Er zullen veertien led"n zijn met als vermoedelijken voorzitter Oswaldo Aranha (Brazilië). Vice- voorzitters zouden zijn: een Brit, een Chir.; :s, een Columbiaan. een Franschman. een burger van de Sowjet-Unie. een burger der U.S.A. en een voor-Indiër. Deze commissie zal rapport uit brengen over de benoeming van een commissie van onderzoek (ver langd door Groot-Brittannië). de kwestie door de Palestijnsche onaf hankelijkheid (zooals voorgesteld door de Arabieren) en de mogelijke verdeeling van Palestina (zooals voorgesteld door de Zionisten). Een groot vraagteeken is het standpunt der Sowjet-Unie De Rus sen hebben zich tot nu toe noch ten gunste van de Arabieren, noch ten Bormann in Egypte? In Egypte worden op aanwij zing van Scotland Yard uitge breide maatregelen genomen die kunnen leiden tot arrestatie van Martin Bormann. Hitiers plaatsvervanger, die te Neuren berg bij verstek ter dood ver oordeeld werd. Berichten van Agence France Prcsse dat de arrestatie reeds een feit zou zijn, worden te Cairo tegen gesproken. Scotland Yard had reden om hel mogelijk te achten, dat Bormann op weg naar Egypte is of zich daar reed> bevindt. Agence France Presse meldt nog, dat volgens sommigen Bormann zich gevoegd zou hebben bij Joden, die naar Palestina trachten uit te wijken. Wallace weer thuis Vijftig menschen op het vliegveld te New York begroetten Zondag Wallace met gejuich en gedeeltelijk met geiouw. Tot persvertegenwoor digers zei Wallace: „Ik wil de hevol- kipg van de U.S A. vertellen van dat prachtige, warmvoelende volk. 'dat ik in Engeland en Europa aanfroi. De vrede zit hun allen diep in het hart. Ik heb een mooie reis gehad en in Europa gevonden, wat ik hoopte er te vinden: een volk, dat als één man voor den vrede is." Wallace zal van avond te W-.shington een perscon ferentie houden en op 1 Mei voor de radio spreken. Bezwaarschrift prof. mr. J. van Loon Prof. mr. J. van Loon. oud-presi dent van den Hoogen Raad. tegen wien door het Haagsche Tribunaal twee jaar interneering werd gead viseerd en verbeurdverklaring van een g leelte van zijn vermogen, heeft tegen deze uitspraak een be zwaarschrift ingediend bij de hooge autoriteit te 's-Gravenhage. belast met de eindbeoordeeling van de uit spraken der Tribunalen. Beel en Jonkman gaan 1 Mei naar Batavia De min.ster-president dr. Beel en mr Jonkman, minister voor Over- zeesche üehiedsdeelen, zullen waar schijnlijk Donderdag 1 Mei naar Ba tavia vertrekken. Geen steun van MRP voor De Gaulle Maunce Schumann, voorzjfter van de Mouvement Républicain Popu laire heeft verklaard, dat zijn partij, de op een na groots»e van Frank rijk. de nieuwe beweging van gene raal üe Gaulle, de „Rassemblement du Beuple Francais" niet zal steu nen De AlR.p. wenscht Frankrijk H u'l ™ee V|iandige kampen ver deeld te zien. Nieuwe burgemeester voor Opsterland De minister van Binncnlandsche Zaken heeft besloten dat aan den burgemeester van Opsterland. den heer J. H. Poppinga ontslag zal worden verleend Op 1 Mei a.s- treedt de wet op de voorziening in het bestuur van Opsterland buiten werking, waarbij een rcgcerings- commissaris werd aangesteld. Op dien datum zal de gemeenteraad weer in functie treden. Dc geloofs brieven zijn reeds onJerzocht. Als waarnemend burgemeester zal door den Commissaris van de Koningin worden aangewezen de tegenwoor dige regeeringscommissaris de heer Falkena. Naar wij vernemen heeft de mi nister dit besluit genomen omdat een behoorlijke samenwerking tus- schen raad cn burgemeester onmo gelijk moest worden geacht Aangezien bij dit ontslag de wet op het rechtsherstel een rf>l speelt de heer Poppinga was indertijd door de Duitschcrs ontslagen duurt het nog enkele maanden voor de vacature voor een n.euwen bur gemeester formeel ontstaat. Daarna zal de minister ^oo spoedig moge lijk dien nieuwen burgemeester be noemen. („Het Parool") Cycloon in Birma Een cycloon heeft ongeveer 5000 huizen in en rond de havenstad Yein Zuid-Birma verwoest. Acht entwintig dorpen werden geteisterd. Frankrijk met 't hoofd boven water Frankrijk bevindt zich in de positie van den man die nog luist het hoofd boven water kan hou den. Als we niet volhouden ver drinken we. zoo zei Paul Rama- dier, Frankrijk's premier, in ecu rede te Millan (Z.W.-Frankrijk). Ramadier zei niet pessimistisch te,willen ziin^maar hij achtte het einde van de moeilijkheden nog niet in zicht. De meeste zorg haart de productie. Hulp van buiten- iandsche arbeidskrachten blijft ge boden. uuai de Fransche miinwer- ke.s en andere arbeiders de gren z.;n van hun productiviteit bereikt hebben. Vliegtuigindustrie heeft goede vooruitzichten Gisterochtend arriveerde op Schiphol de heer P A. van de elde. mededirecteur van de Fok kerfabrieken, die een bezoek aan de Ycreenigde Staten heeft ge bracht, waar hij onderhandelin gen heeft gevoerd met leidende Amerikaansche vliegtuigfabrikan ten. o.a. met Douglas. De heer Van de Velde deelde mede. dat het resultaat van zijn onderhandelin gen voor ons land zeer belangriik is. aangezien hij gunstige contrac ten heeft medegebracht, die voor onze vliegtuigindustrie groote mo- geliikheden openen. Als gevolg van de vlotte bespre kingen kan men in Nederland direct aan het werk gaan zoodra lid licentie-contract geteekend is zullen de Nederlandeche fabrie ken met licntie-Douw van vlieg tuigen beginnen. De heer Van de Velde zei zeer tevreden te ziin over het resultaat van zijn reis. vooral omdat een aanzienlijke do viezenwinst voor Nederland het gevolg zal zijn. Er zijn voorts contracten afge sloten voor de levering van de on- derdeelen der vliegtuigen en be sprekingen gevoerd, die volgen» den heer Van de Velde in de nabije toekomst vruchten voor on ze nationale luchtvaartindustrie zullen afwerpen. Koppensnellers zijn ook modern Koppensnellers in Noord Oost Birma organiseeren thans snel- tochten, waarbij zij soms in één keer vijftig koppen snellen. Deze verhoogmg der productie moet geweten worden aan het feit, dat zij tegenwoordig automa tische wapenen gebruiken, die zij van de Chineezen hebben gestolen Vroeger gebruikten zij pijl en hoog en haalden dan meestal een paar koppen tegelijk op om hun goden gunstig te stemmen. -wx Ondanks hel vrij gure weer waren Zondag velen naar de bollenvelden gelogen om de onvergelijkelijke bloemenpracht te bewonderen Op ver- schillende velden mochten de bezoekers gratis bloemen plukken, van welke gelegenheid door vele een gretig gebruik gemaakt werd. Ouderwetsche bollen- Zondag Reeds Zondagmorgen vroeg be woog zich een lange slinger van wielrijders in de richting van de bloeiende bollenvelden, terwijl ook met touringcars duizenden stedelin gen werden aangevoerd, die dezen eersten bollenzondag volop van de Hollandsche schilderij, die elk voor jaar achter de duinen door de natuur word: geexposeerd. wilden genieten De middaguren gaven zware op stoppingen. vooral in het tramver keer cn wie in Hillegom de drom men menschen op den blauwen wa gen van dc N Z H. heeft zien wach ten. kan getuigen, dat de 27e April een ouderwetsche bollenzondag was. De luxe auto's waren ditmaal schaarsch en voorzichtig, want de rijksverkeersinspectie verdraagt geen grapjes. Touringcars daarentegen waren in grooten getale opgekomen om met fleurige slingers getooid, den fietsloozen de gelegenheid te geven toch iets van de velden te zien. Narcis cn Hyacint vormden den hoofdschotel, doch de tulpen begin nen ook reeds de kleur en geur te versterken, Hoewel het windje verre van zwoel ,\vas en de zon soms wei nig van zich liet zien. herinnerde het bezoek aan voor-oorlogsche ja ren. ja hier en daar werd een zelfs toen ongekende drukte gere gistreerd Ook vele vreemdelingen waren aanwezig. Prins Bernhard weer naar Nederland Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene zullen vermoedelijk vandaag per vliegtuig naar Neder, land vertrekken. De prins heeft de laatste dagen van zijn vacantie te Zerniatt uitsluitend gewjjd aan groo te skitochten in de hergen. Daartoe koos hy als verblijfplaats een alpen hut op ongeveer 3000 M. hoogte Hij zal op 7 Mei in de Koepelkerk te Amsterdam, waar de O.D. van 25 Maart tot 5 Mei 1945 zijn algemeen hoofdkwartier gevestigd had, een herinneringsplaquette onthullen. Mr. Van der Goes v. Naters zegt: „Het doel, dat \vy ons na den oorlog hadden gesteld, n.l. de nienschheid te vrijwaren van vrees en gebrek, is helaas niet bereikt. Om daartoe te geraken hebben \vjj dien liardnekkigen verzetsgeest noodig, welke streed voor de bevrijding \an ons \olk uit den greep der Dultschers. Het is zeer te betreuren dat zoovele verzetslieden na de bevrijding de bakens niet wisten te verzetten, na de afbraak van het nazidom zicli niet met alle krachten wierpen op den wederopbouw van ons land, dat slechts weinigen den weg vonden tot de Party van den Arbeid." beheer, maar één zaak weet ik ze ker: de instelling van een kolen schap is een eisch van dezen tijd. Voor de verwezenlijking daarvan zal de P. v. d. A. al haar krachten inzetten. (Applaus). De ervaringen, die wjj met de so cialisatie van de mijnen zullen op doen. kunnen ons de maatstaven leeren noodig voor de maatregelen, welke voor andere bedrijven even tueel gewenscht ziin. Eén ding is wel zeker, verklaarde mr. Van der Goes, dat reeds vele socialistische gedachten binnen het kapitalistisch raam verwerkelijkt zijn. Pachtverhoudingen bij voor beeld zijn van publiek-rechteliike sanctie afhankelijk, het ongecontro leerd gebruik van den grond, stani- mend van de ongewone verhoudin gen sinds de Middeleeuwen, is te ruggebracht tot normaler propor ties. De noodzaak, dat de overheid loonen en prijzen controleert, wordt door breede volksgroe pen aanvaardt en. zoo riepmr. Van der Goes uit. ik ben er trotsch op dat de Nederland- sche arbeiders en de vakbewe ging zonder veel moeilijkheden te veroorzaken, den loonstop hebben aanvaard. „Wij moeten verder, ook de ren ten moeten gecontroleerd worden, dc prijsbeheetsching scherper door gevoerd. niet alleen toezicht op de marktprijzen is noodig. maar vooral op de prijszetting zelf. On dernemingen moeten hun ..geheim van de meerwaarde", de winstvor ming. prijsgeven, het bankgeheim past niet meer in dezen tijd. het is dan ook onder de slagen der pu blieke opinie gevallen." (Applaus). Buitenlandsch beleid In het buitenlandsch beleid ko men de inzichten van de P. v. d. A. nog niet voldoende tot gelding. Tus- schen Rusland en Amerika moet West-Europa zijn weg zoeken, maar Met deze woorden begon Zater dagmiddag jhr. mr. dr. M. van des Goes var. Naters op het congres van de P. v. d. A. zjjn groote rede over de politieke perspectieven van dezen tijd. Onge twijfeld. zoo vervolgde hij. ..zijn voor de teleurstelling der ex-illegale strijders vele redenen aan te dui den. Het iustitioneele bewind werkt onbevredigend, opgesloten S.S.-ers krijgen te dikwijls de kans te ont snappen. al of niet voorwaardelijk vrijgelaten politieke delinquenten worden den ex-illegalen werkers op het dak geschoven, de economische berechting en de zuivering in de kunst zijn een paskwil. De protesthouding en de ver bittering zün dus zeer gerecht vaardigd. maar. zoo riep mr. Van der Goes den ex-illegalen werkers toe. blijft daarin niet volharden! Voor een nieuw recht is een nieuwe sociaal-eco nomische ondergrond noodig. Daaraan kunt gij. met ons. bou wen in de Partij van den Ar beid." (Aplaus). Wij zijn de gevolgen van het libe raal-kapitalistische tijdperk nog lang niet te boven, zei mr. Van der Goes, hoewel een zuiver kapitalis tische productiewijze reeds tot het verleden behoort. Hoe ver het so cialisme gevorderd is weten wij niet nauwkeurig. Voor één ding moeten wjj echter steeds oppassen: dat wij bij onze socialisatie-maatregelen nooit vervallen tot staatssocialisme, maar steeds weer wegen zoeken om te komen tot een moderner en soe peler organisch beheer der bedrij ven. Kolenschap Niet alle economische gebieden zyn reeds rjjp voor dezen vorm van de Uno-gedachte laten wij niet los. Nederland, het land van Hugo de Groot en Van Vollenhoven, moet daarvan maken wat er van te ma ken is. Ongetwijfeld zal eerlijke samen werking van de twee grootste machten van dezen tijd, de Sovjet unie en de Vereenigde Staten, een zegen zijn voor de menschheid. zij zou ook een oplossing mogeliik ma ken van het Duitsche probleem. In deze richting hebben onze buiten- landsche vertegenwoordigers een groote taak. moeten zü ook een vaste lijn volgen. Daarom moet onze buitenlandsche dienst gesocialiseerd worden. (Applaus). Mr. Van der Goes van Naters gaf vervolgens een diepgaande ontle ding van de philosofische peilers der socialistische theorie, waaruit hjj concludeerde dat het socialis tische denken achter is bij de na- tuur-philosofische en biologische wetenschap. Verscheidene publica ties toonen echter aan dat vele theoretici trachten dezen achter stand in te halen. Vooral in Frank rijk verschijnen socialistische stu dies van een verrassende frischheid. terwyl ook Nederlandsche denkers zich niet onbetuigd laten. Spr. pleitte voor een tienjarenplan voor de socialistische wetenschap, waar uit een ..plangedachte" moet groeien die uitstijgt boven het normale ka der. „Zoo kunnen wij het volk Iets la ten zien van ons einddoel. Wtf moe ten het volk niet alleen lastig val len met tijdelijke maatregelen, dat bevorderd slechts de neiging tot kankeren. Ons volk wil graag hard werken, doch het wil weten waar voor. Het grootsche Plan, dat onze denkers moeten samenstellen, zal de Inzet zijn van een machtigen ideeënstrijd, wjj zullen het moeten propageeren met alle middelen der massa-psyehologie. Wee ons, als wo niet moedig zijn, als we tekort schieten. Het socialisme zal ons dan over spoelen. maar het zal niet ons per sonalistisch stempel dragen en hierdoor noodzakelijk mislukken!" (Daverend applaus). Het congres nam het nieuwe be ginselprogram met algemeene stem men aan. Tot leden van het partijbestuur koos het congres, naast de reeds vermelde heeren. de hoeren R. v. d. Brug. mr. dr. M. van der Goes van Naters, H. J. Hofstra, mr. A. M. Joekes, prof. mr. R. Kranenburg. L. N. Palar, mej. mr. A. E. Ribbius Peletier, G. Ruvgers, prof. ir. W. Schermerhom. N. Stufkens en mr. G. E. van Walsum. Na de rede van jhr. mr. dr. M. van der Goes van Naters sloot de voorzitter Koos Vorrink het congres. De Amstcrdnmsche cx-recher- cheur G. Gringhuis is door liet Bijzonder Gerechtshof ter dooit \eroordeeld. terwijl zijn collega I. Oüoshoorn twintig jaar gevange nisstraf werd opgelegd Deze poli tiemannen hebben in bezeltings tijd tientallen Joden en menschen rite Joden herborgen aan Duit sellers uitgeleverd Bij een overval in een huis in de Narcissenstraat tc Utrecht. waar Joden waren on dergebracht ranselden ze samen p«'n vrouw af en slopten een Jood die ze gevonden hadden in een kast na hem aan handen en voe ten geborden te hebben. „Wapenbroeders" gaf communisten de schuld Zooals men neet zijn op de ver pakking van de Niwin-pakkettcn, die in Recemter 1946 naar de N"- lierlnridsehe soldaten in Indonesia gezonden werden, opseliriften tau gebracht als „Vroolijk Kerstfeest, moordenaars", „Vroolijk Kerstfeest, ellendelingen" en „Vroolijk Kerst feest, ploerten". Deze gebeurtenis heeft nog al wat stof doen opwaaien vooral toen uleek, dat de opschrif ten in Nederland moesten zijn aan gehracht. De daders heeft men nooit kunnen vinden. In het weekblad „Wapenbroeders' één van de Nederlandsche organen welke in Indonesië onder de solda ten worden uitgereikt, kwam op 30 Januari het volgende berichtje voor: LAFFE KALKERS" Het uit het lood geslagen ge spuis, dat zich communist noemt en dat in ziin handelingen en on- Nederlandsche daden sterk doet denken aan de activiteit van 'te vroegere nationaal-socialistische beweging, heeft gemeend van zgn onnntinnale geroet ens blijk if' moeien geven door de buitenver- pakkinq van enkele NIWIS- Kerstpakketten met opschriften als Vroolijk Kerstfeest", moor denaars,, te bekladden. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Koejemans, Eerste Kamerlij voor de C-P.N-, minister Jonkman vragen gesteld, waarop deze ant woordt, dat het bewuste artikel gï- 7ien moet worden als en uit psy chologisch oogpunt verklaarbare scherpe reactie op deze wandaden, welke ook naar ziin meening ernsti ge afkeuring verdienen. Hoewel hij de keuze van verschillende bewoor dingen, in het artikel gebruikt ,niet gelukkig acht en erkent, dat de/o uitlating kan kwetsen, neemt hij toch aan, dat goede communisten zich de woorden: „Het uit het loo i geslagen gespuis, dat zich „c o m- m u n i 8 r. o e m t" (spatieering van den minister) niet behoeven aan te trekken." Particulier vliegtuig neergestort Een Deensch particulier vliegtuig is Zondagmiddag ten Noordwesten van Kopenhagen neergestort. De drie inzittenden kwamen om. Schadeloosstelling voor getroffenen Scliout-bij-Nacht Gordon Finlav, die dc leiding hoeft van de enquê te-commissie die een onderzoek instelt naar de ontploffing in Texas City. heeft tijdens een in terview gezegd: „liet is duidelijk, dat er iemand liegt er zijn te \eel tegenspra ken op te veel punten." Finlav bevestigde de berichtcp, dat dc federale regecring de zaak onderzocht op mogelijke overtre dingen van dc federalo crimince- le wetten. Volgens den burgemeester van de stad, J. C. Trahan, is het laatst bekende doodéneijfer -133. Ilij voorspelde, dat de schade aan eigendommen de 50 milliner, dol lar. oen schattin? van de verzeke- i mgmaatschappijen, overschrijden zal De raad van bestuur van de Monsanto-naatschappij, de che mische fahriek, waardoor de ont ploffing van de „Grand Camp" in de stad werd overgebracht, heeft een bedrag van 500.000 dollar be schikbaar gesteld voor steun aan de getroffen employés van dc maatschappij Tevens bevestigde dc raad, dat aan iedere weduwe of ander werkelijk afhankelijk gezinslid 1.000 dollar betaald zal worden. Aan getroffen employé's zal tij- Aapjeskoetsiers naar Duitscliland Zooals men weet stond mr. J. H. v d. R. substituut-officier van justitie alhier terecht voor het Bijz. Gerechts hof te Amsterdam in verband met het feit, dat hij in den bezettingstijd de namen van een aantal aapjeskoetsiers, die er een gewoonte van maakten hun paarden te mishandelen en die zich-als men verbaal opmaakte, dek ten achter de Duitschcrs die zij ver voerden, heeft opgegeven aan een instantie voor uitzending naar Duitschland. Mr. v. d. R. is veroor deeld tot één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar Hem is het recht ontnomen gedurende drie jaar een functie bij de rechterlijke macht te hekleeden. Hem werd het recht van cassatie verleend. Naar wij vernemen heeft mr v. d. R. een beroep in cassatie ingesteld. Gevechten bij Tamboen ten einde De gevechten tusschen republi keinsche troepen en ongeregelde for maties, die op een afstand van on geveer 50 kilometer van Batavia plaats hebh^n gehad en drie weken geduurd hebben, zijn practisch thans beëindigd, aldus meldt het te Bata via verschijnende Chineesche blad „Sin Po". Het Krawangsche is van opstan dige ongeregelde legers gezuiverd door troepen van de T.R.I. uit Djog- ja. Vierhonderd man ongeregelde troepen hebben, met hun wapens en bagage, hun toevlucht tot guerilla- stryd genomen. EV C-afgevaardigden naar Indonesië Zondag 4 Mei a.s. vertrekkende heeren B Blokzijl, voorzitter van de EVC en H. Ilennink, propa gandaleider van de EVC per vlieg tuig naar Indonesië om als ge delegeerden van de eenheidsvak- ccntrale het congres van de alge meene Indonesische vakbeweging (Sobsi), dat van 16 t m. 18 Mei te Malang zal worden gehouden, hij te wonen. Begint de „Irgoen" ook in België? Naar het Belgische blad „Het Vglk" meldt, zijn de redacties van verschil lende Antwerpsche^ bladen opgebeld door een geheimzinnig persoon, die zei uit naam van de „Irgoen Zwai Leoemi" te» spreken en het volgende verklaarde: „Aangezien wij Belgi sche menschenlevens willen sparen, waarschuwen wij de Belgen, die werkzaam zijn in de Britsche ambas sade of in officieele Engelsche ge bouwen door middel van de pers. Zij loopen gevaar slachtoffers te worden van de aanslagen, die tegen deze ge bouwen zullen worden gericht." dens hun verblijf in het hospitaal en tijdens hun herstel het volle loon doorbetaald worden. In het fonds voor sociale voorzieningen van dc arbeiders zal een bedrag van 1 tot 2 millioon dollar gestort worden voor de slachtoffers van de ramp. Volgens de laatste berichten zijn van de Monsanto-maatschap- pii S0 employé's omgekomen. 80 w orden nog vermist en meer dan 100 zijn gewond. Volgens een officieel communiqué, uit Asuncion te Buenos Aires ont vangen, is oen opstand van het marine-garnizoen der Paraguaysche hoofdstad door bereden politie en een legerregiment bedwongen. De opstand begon Zondagmorgen vroeg. De electriciteitstoevocr werd door de opstandelingen afgesneden. Volgens andere berichten zouden opstandige mariniers en burgers te Port Sa jonia cn Corro Taeumbu nog steeds in gevechten gewikkeld zijn met de troepen van president Mori- nigo. De opperbevelhebber van Mo- rinigo's sti ijdkrachten, kolonel Fre- dcrico Smith, zou naar Argentjjnsch gebied zijn uitgeweken. (Bij hèt begin van den nu reeds maa.hden durenden opstand tc Con- cepcion heeft de regeering van Pa raguay eveneens verklaard dat het verzet was bedwongen, en sedert dien ziin de berichten in dien trant veelvuldig geweest. Het eenige wat men uit de vage berichten uit Para guay en zfjn buurlanden kan opma- Kén ls, dat de opstandelingen, wier politieke bedoelingen buiten Para guay niet bekend zijn, nog steeds het Noord-Westen van het land be zet houden en dat nog voortdurend in het door de regeeringstroepen bezette gebied kleine opstanden uit breken. Wanneer het bericht dat de opperbevelhebber der regeerings troepen zou z(jn uitgeweken waar is, zou dat in een heel andere rich ting wijzen dan de regeeringscom- muniqué's willen. Red.). Luchtverkeerscontrole in Europa Gedelegeerden van twintig na ties, vereenigd in de PICAO. de voorloopige internationale organi satie van de burgerluchtvaart, hebben besloten tot het instellen van de „Area" verkeerscontrole voor het luchtvervoer in Europa en het Noord-Middellandsche zee gebied in den loop van den ko menden winter. Zeven landen Engeland, Frankrijk, Denemarken, Neder land. België. Zwitserland en Tsje- cho-Slowakijc stemden voor het in werking stellen van het plan op 1 October, terwijl de ove rige landen het zoo spoedig mo gelijk na dien datum in werking zullen doen treden. Volgens het „Area" systeem zullen burgervliegtuigen in» staat zijn over internationale grenzen te vliegen zonder eerst toestem ming van de aangrenzende lan den daarvoor gekregen te hebben. Ieder land zal een bepaald ge bied toegewezen krijgen, dat tot een bepaalden afstand over zijn grenzen gaat, en vliegtuigen zul len hun aanwezigheid niet hoeven .aan te kondigen voor zij het ge bied binnenvliegen. Zoodra een Vliegtuig binnen een bepaald ge bied is. kan het een centrale con- trólf post, zoo vaak het dit nuttig oordeelt, oproepen en alle inlich tingen en diensten verkrijgen, die het noodig oordeelt. Examens voor gezel en meester In de Zaterdag te Utrecht gehou den algemeene ledenvergadering van de Vereeniging tot veredeling van het Ambacht (VVA) deePïe de voorzitter, ir. Van der Waerden mede, dat zich dit jaar voor het be halen van het diploma „gezel" of „meester" in het timmeren, meubel maken, bankwerken enz. 974 candi- daten hebben gemeld. De examens zullen worden afgenomen te Utrecht en Assen van 28 Juli t-m. 2 Augus tus en te Sittard van 4 t.m. 9 Augus tus. In Utrecht bedraagt het aantal examinandi 527, waarvan 473 voar „gezel" en 54 voor „meester". Op 18 October zal de VVA haar 50-jarig bestaan herdenken. Ter ge legenheid van dit jubileum zal een herdenkingsboek worden uitgege ven. De secretaris jhr. ir. E. van Heemskerk van Beest deelde mede, dat de thans vervallen examens voor meester in het meubclmaken, huisschilderen, smeden- en lood- en zinkwerken in 1948 weer zullen worden ingesteld. Hoe hoog de woningnood in Limbwg is gestegen blijkt wel uit het feit, dat de familie M. Coenen— Bosch niets anders overbleef dan een gat in den grond te graven en er een tok over te maken van een oud kleed en plagpcn In deze „woning" hoopt dit bejaarde echtpaar, de vrouw is de zeventig reeds gepasseerd, een onderkomen te vinden tot er voor hen een huisje overschiet Vrij koud Weersverwachting van De Bilt, jeldig van Maandagavond lot Dinsdagavond. Aanvankelijk nog krachtige wind uit N ocfd-W estclijke rich ting. Wisselend bewolkt met d eenigen regen- of hagelbuien' Later afnemende wind cn min- £l der bewolking. Vrij koud. Maandag 28 April: Zon op 5.18, onder 19.58, maan op 11.32, onder 3-19. ^^wcoiiuoiniiiiiuiuuiiiiiiiiniiuiiiiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1