DAGBLAD VOOR AMERSFOORT USA wenschen geen centrale Duitsche regeering Genoeg bosch om behoeften aan hout te dekken Explosie oorzaak van het ongeluk met Dakota? Fusie van N.V.V. met E.V.C. was onmogelijk Weer een doode musch MARSHALL: MISLUKKING VAN MOSKOU RU3LANDS SCHULD Geef Rusland een leening Wallace Groote smokkel in cocaine Knoeierijen bij den Leger-filmdienst Smokkelen met een pantserauto Joodsch kind aan SD verraden Of maakte Moreton een fout Deskundigen zijn 't niet eens Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of per kwartaal Losse nummer* 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 29 April 1947 Nr. 631 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur TJ. DE BOORDER t N Moskou kon geen overeenstemming worden bereikt, omdat de Sowjet- 1 Unie vasthield aan voorstellen die een gecentraliseerde Duitsche re geering beoogden en een volledige controle over het land, dat daardoor economisch ten ondergang gedoemd zou zijn. Duitschland zou zoo zwaar in de schuld zü'n gekomen, dat het ccn groot deel van zijn productie als herstelbetaling had moeten afstaan, voorna melijk aan de Sowjet-Unie. Amerikaansche steun zou tot in het oneindige noodig zjjn geweest met als eenig resultaat de verslechtering van het economisch leven in Duitschland en Europa en een onvcrmgdelgken nood toestand van dictatuur en strUd, aldus Marshall gisteravond in zjjn radio rede tot het Amerikaansche volk. eenen kant haar aandacht wijden aan een verdrag voor vele jaren en aan den anderen kant rekening houden met de nooden van de vol ken van Europa. De volken van Groot-Brittannië en de U.S.A. kun nen niet voortgaan met de verstrek king van honderden millioenen dol lars voor Duitschland. Marshall oefende critiek uit op de voorkeur der Sowjet-Unie voor een sterke centrale regeei'ing voor Duitschland on zeide. dat de U S A. en Groot-Brittannië zich daartegen verzetten, omdat een dergelijke re- geerine gemakkelijk zou kunnen veranderen in een regiem gelijk aan dat van de nazi's. Ook op grond van geheel andere redenen bestaat er een gerechtvaardigde vrees voor de heropleving van de Duitsche mi litaire macht en bezorgdheid over geuite of verborgen verlangens. Grens niet definitief De Russische interpretatie van Potsdam, dat de westelijke Pool- Volgend maal beter, zei Stalin Stalin heeft mij de verzekering gegeven dat in volgende bijeenkom sten van de ministers van buiten- landsche zaken overeenkomst be reikt kon worden omtrent ontwape ning. de politieke structuur van Duitschland. herstelbetaling en eco nomische eenheid. Ik hoop dat Stalin gelijk heeft, maar dan zou de Sowjet-Unie meer medewerking moeten toonen, dan thans het geval is geweest. Onze regeering. aldus Marshall, is voorstandster van de vrijheid van voorlichting Dit maakt dikwijls een beroep op de openbare meening noodzakelijk. Te Moskou doet de propaganda een beroep op den hartstocht en het vooroordeel schijnt er de plaats ingenomen te hebben van het appèl aan het gezond ver stand en het begrip. Ondanks de vele moeilijkheden zijn wellicht grootere vorderingen gemaakt, dan men beseft. De plaats vervangers kennen nu precies de standpunten Daardoor zouden zij eventueel enkele geschillen kunnen oplossen. Door een verdere bestu deering van de punten van over eenkomst en verschil zou zeer ze ker eenige klaarheid geschapen kunnen worden. Dit duidt op voor uitgang. hoe pijnlijk langzaam overi gens ook. Hierna weidde Marshall uit over de fundamenteels vraagstukken waarvan de oplossing zou kunnen leiden tot een snelle regeling van andere geschilpunten In de eerste plaats het tekort aan steenkolen in Europa en de noodzakelijkheid de Duitsche mijnindustrie te herstel len. Alle aan Duitschland grenzen- den landen en bovendien Groot- Brittannië en de Sowjet-Unie zijn bij dit herstel betrokken, daar steen kool vereischt is voor de Duitsche export productie Zware industrie Het tweede belangrijke punt is de vorming van de zware industrie in Duitschland. die misschien weer een bedreiging van den wereldvrede zou kunnen beteekenen. De kwestie Duitschland houdt niet alleen ver band met de veiligheid van Europa en de wereld maar tevens met de Europecsche welvaart De Ameri kaansche delegatie moest aan den sche grens, gevormd door Oder en Neisse, definitief zou zijn, werd door Marshall nadrukkelijk bestre den. Deze voorloopige grens tus- schen Duitschland en Polen zou. in dien zij werd vastgesteld. Duitsch land van gebied bcrooven. waarvan meer dan een vijfde der bevolking afhankelijk was. Marshall betoogde, dat alle landen, die met Duitschland in oorlog waren geweest, eenigen invloed moesten uitoefenen bij de totstandkoming van het vre desverdrag. Marshall moest tot de conclusie komen, dat de Russische regeering geen pact wenschte of het sluiten van het pact wilde uitstellen, daar het Amerikaansche voorstel voor een viermogendhedenpact ter waar borging van de demilitarisatie van Duitschland door Russische amen dementen zoodanig werd gewijzigd dat zijn strekking volkomen veran derd werd. Indien het Russische voorstel in zake de Duitsche activa in Oosten rijk zou zijn aangenomen, zou het te betwijfelen zijn geweest of Oosten rijk ooit weer een zelfstandige staat zou zijn geworden. Markies van Bute overleden... De 'aikies van Bute, een van de rijkste mannen van de wereld, is ojilangs m den leeftijd van hti jaar over leien. De British Press Association schatte zijn vermogen op dicht bij de k() millioen pond sterling. De markies oezat zes kast ce len in Groot Brittannië en Span je en naar schatting 47.OUD h-o- lanr Voor de nationaliseering van de Br it sche kolen mijnen ontving hij reeds 117 duizend pond ster ling per jaar. In 1938 verkocht de markies de helft van stad Cardiff «n Wales voor een bedrag van millioeu pond sterling Bij deze transactie waren 20.000 huizen, 1.000 winkels, 250 rate's en een aantal theaters betrokken. De markies staat bekend als de eenige Eng else he edelman, die in den eersten wereldoorlog als gewoon soldaat dienst nam. Henry Wallace heeft op zijn eer ste persconferentie na zhn tournee door Europa verkaard, dat de hui- cuge buitenlandsclie politiek van Truman tot een burgeroorlog in Frankrijk aanleiding kan geven. Trumans program zal tot gevolg kunnen hebben, dat de gematigde pannen verdwijnen en Frankrijk zal v orden gesplitst in uiterst links en uiterst rechts. Wanneer slechts deze twee groepen over blijven, be staat er groot gevaar voor moei lijkheden en zelfs voor burgeroor log. Wallace heeft zich in een offi cieuze conferentie met leden van het Fransche parlement voorstan der verklaard van een politiek, waarbij de Amerikaansche export- importbank over de geheelc wereld voor 5U.U00.0UU.UU0 dollar aan lee ningen zou moeten verstrekken om achterlijke landen tot ontwikkeling te brengen en verwoeste gebieden weer op te bouwen. Hij zeide, dat de verwoestingen in de Sowjet-Unie grooter zijn dan waar ook ter we reld en hij bracht in herinnering, dat, toen hij hoofd was van den raad van economische oorlogvoe ring, er in 1944 door deze organisa tie studies zijn gemaakt, waarin is uiteengezet, dat de Sowjet-Unie een lecning van 10.000.000.000 dollar zou behoeven. Zitting voor Palestina geopend Onder het voorloopige voorzit terschap van den Belg Ferdinand van Langenhove is gisteren te Flushing Meadows de bijzondere zitting van de Assemblée der UNO geopend. De vergadering hield zich voornamelijk bezig met het kiezen van een voorzitter (Osaldo Aranka, Brazilië) en het samenstellen der commissies. Siam werd officieel als lid van de U.N.O. toegelaten. De consultatieve raad van het Joodsche Wereldcongres heeft be sloten aan de Algemeene Vergade ring te verzoeken om vrije en on beperkte immigratie van Joodsche verplaatste personen in Palestina als een kwestie van urgent belang aan te bevelen. HOOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 500e Staatsloterij, 5e klasse. f1000.—4711, 11838, 17534. f 400.— 3807, 7316. 13918. 14414. f 200.— 6640, 13898, 16966. f 100.— 6617, 7311, 7531, 8462, 11490, 12678, 15827. De politie is op het spoor geko men van een internationale smok kelbende. die zich specialiseert op handel in verdoovende middelen, o.a. cocaïne, opium, morphine enz. Rot terdam en Antwerpen zijn waar schijnlijk de centra van de sluikhan del. Het is vrijwel zeker dat vele zee lieden deel uitmaken van de hendc. Op aanwijzingen van een Duitsche vrouw hebben Nederlandsche mare chaussees. Engelsch.e grenswachten en Duitsche douane-ambtenaren een inval gedaan in een café in het Duitsche grensplnatsie Palenherg, dat tegenovc 't Nederlandsche dorp je Waubach (Limburg) ligt Door een vergissing van een Duitschen tolk. die in Engelschen dienst is. kwamen de ambtenaren echter te vroeg en vonden slechts een leeg huis Toen later leden van de bende arriveerden en zooveel politiemannen zagen maakten zij zich snel uit de voeten. De verdoovende middelen zijn ver moedelijk afkomstig uit Duitsche en geallieerde legervoorraden. Bii Eupen en Malmedy (België) schiint men groote voorraden met auto's over de grens te brengen. Regeering geeft weer consumentenercdiet Minister Drees heeft aan de Dis trictsraden voor het Consumenten- crediet medegedeeld, dat hij beslo ten heeft de mogelijkheid tot aan vragen van consumentenercdiet op nieuw open te stellen. Binnenkort zullen de voorv aar den hiervoor worden vastgesteld en bekend gemaakt. Van Martin Bormann geen spoor Hoewel alle havens, vliegvelden en stations in Egypte onder de strengste controle staan, heeft men tot nog toe geen spoor kunnen vin den van Martin Bormann. Volgens een functionaris van de veiligheids politie neemt de politie geen risico's, hoewel zij gelooft, dat ontsnapte krijgsgevangenen, die zich in Egyp tische steden ophouden, ten onrechte voor Bormann worden gehouden. \OOR KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN waakt het K.N.M.1 in de Bilt sedert korte tijd gebruik van de nieuwste Amerikaansche 'in- dingenEen ballon met parachute, waaraan een radiozendertje is beves tigd, dat tijdens de vaart gegevens uitzendt omtrent temperatuur, luchtdruk en vochtigheid der lucht, wordt opgelaten. Op ca. 18 k.mhoopte springt de ballon, waarna de zender per parachute daalt. Degene, die de zender vindt en bij het K.N.MJterugbezorgt, ontvangt een belooning van f 5. Tijdens de conferentie over bosch- bouwstatistieken, die kort geleden onder auspiciën van de F A O. (voed sel en landbouw-organisatie van de Uno) te Rome is gehouden is mede gedeeld. dat nog ontzaglijk veel hout verkwist wordt. Zoowel bij den oogst als bij de verwerking gaat thans in vele ge vallen nog gemiddeld drie-vierde van de boomen verloren. Een des kundige berekende, dat met het hout. dat jaarlijks in Noord-Ameri- ka door brand verloren gaat, 'n huis van vijf vertrekken zou kunnen worden gebouwd op elke 30 m. aan weerszijden van een weg Parij: Moskou. Men neemt aan, dat de oppervlak te bosch op de wereld ongeveer 3.650 millioen HA beslaat, d.i. om streeks 1 van het totale vasteland Van deze bosschen is thans wellicht 1200 millioen HA in exploitatie, waarvan naar schatting slechts 300 millioen HA in geregeld boschbeheer zijn. De statistieken voor Europa, Noord-Amerika en de Sowjet-Unie met tezamen ongeveer 42% van de totale boschoppcrvlakte toonen aan, dat in Europa en Noord-Amerika de vellingen belangrijk grooter zijn dan de aangroei. De wereldoorlog heeft de verhouding nog slechter gemaakt. Naast achteruitgang in den hout- voorraad, heeft de oorlog een ge weldige behoefte aan hout voor den wederopbouw veroorzaakt. Het is dan ook tc verwachten, dat zich in de komende jaren in vele landen een groot tekort zal doen gevoelen, Personeel onbekwaam Officieren van den generalen staf geassisteerd door de marechaussee hebben een inval gedaan bij den le ger-filmdienst, die is ondergebracht in de nieuwe Frederikskazerne te 's-Gravenhage. De aanwezige mili tairen kregen het bevei de werk zaamheden tc staken en de sleutels In te leveren. Daarna werd het ge bouw gesloten en de manschappen werden tot Maandag a.s. met verlof gezonden, zoo meldt „Trouw". Het was aan ingewijden reeds lang bekend, dat er bij den film dienst iets niet pluis is. Appara ten en films verdwenen spoorloos en ook andere onregelmatigheden vonden er plaats. Zoo maakte nog onlangs een der officieren van de zen dienst met zijn secretaresse een reisje naar Spanje. Ook de bekwaamheid van het per soneel liet nog al eens te wenschen over. Eenigen tijd geleden zijn men- schen, die zelfs niet in staat waren een foto te maken, naar Indonesië gezonden om daar een filmdienst te organiseeren. Bij het onderzoek, waarmede Vrijdagmiddag een begin is ge maakt. is komen vast te staan, dat inderdaad een gedeelte van den in ventaris niet meer aanwezig is. Het gebouw staat thans onder militaire bewaking en accountants van de Rekenkamer zgn begonnen de administratie te controleeren. In verband met het onderzoek in deze affaire is de filmdienst tjj- delgk opgeheven. Proces tegen Bata begonnen Het nationale gerechtshof te Praag heeft het proces geopend te gen Jan Bata, den Tsjecho Slo- waakschen schoenenkoning, die be schuldigd wordt van samenwerking met de Duitschers en steun aan het fascisme en die thans in Brazilië verblijft. Bata nam in 1932 de fa brieken te Zlin over, als stiefbroe der van den stichter dezer fabrie ken. Hij maakte reizen naar Italië en Japan en sprak zijn groote be wondering uit voor het fascistische regime in deze landen en in Duitschland. Bata had het plan de Tsjechen naar de pampas van Patagonië over te brengen. De Tsjechen zouden het land in cultuur moeten brengen en een industrie opbouwen. De verdediger protesteerde tegen het houden van het proces, daar Bata thans Braziliaansch staats burger is. Handelsverdrag met Benemarken De Deensche minister van buiten- landsche zaken maakte bekend dat Nederland en Denemarken een han delsovereenkomst hebben gesloten voor den duur van een jaar. ingaan de op 1 April j.l. Denemarken zal vee, caseïne, zaden, visch. pharma- cheutischc producten, cement, en machines leveren tot een totale waarde van 50 millioen kronen, ter wijl Nederland rayon garens, manu facturen, chemicaliën, zout, tin, ruw ijzer, machines, rijwïelonderdeelcn en radiomateriaal tot een totale waarde van 41 millioen kronen naar Denemarken zal uitvoeren. temeer daar verschillende exportlan den voorzichtiger met hun afzet zijn geworden. Alleen voor Europa is voor 1946 het tekort aan werkhout op lO'/j millioen kub. meter geschat, voor dc wereld op ruim 15'/2 mil lioen kub. meter. De F.A O. heeft den ernst van den toestand ingezien en zal maatrege len in studie nemen en bevorderen, die niet alleen de voorziening in de behoefte aan hout in goede banen kunnen leiden, doch ook bijdragen tot behoud, herstel en uitbreiding van de bosschen. Er is bosch genoeg cp de wereld om alle behoeften te dekken. Verwarming gebouwen a.s. winter Zij, die voor de uitoefening van hun beroep, bedrijf of dienst voor het afgeloopen stookseizoen een rantsoen vaste brandstoffen, ga« of electriciteit voor ruim te verwar ming ontvingen, dienen voor 15 Mei a.s. een aanvraagformulier M. E>. 39306, dat bij den distri- butiedienst verkrijgbaar zal zijn, Nolledig ingevuld bij dezen dienst in te leveren. Aanvraagformulieren, welke na 15 Mei a.s. bij den distributie- aienst worden ingeleverd, zullen voorloöpig niet in behandeling worden genomen. L)e plaatselijke distributicdienst zal zoo spoedig mogelijk bekend maken, waar en wanneer ge noemd formulier kan worden af gehaald en ingeleverd. Op verbruikers, aan wie het for mulier M D 39306 intusschen rechtstreeks door een tocwijzings- kantoor Nan het rijkskolenbureau ter invulling werd toegezonden, is het bovenstaande niet van toepas sing. Sjahrir blijft leider der delegatie Het republikeinsche kabinet heeft te Djokjakarta besloten Sjahrir als hoofd van de Indonesische delegatie te handhaven en de samenstelling van deze delegatie te verbreeden. Eenige adviseurs zullen aan de dele gatie worden toegevoegd. Dr. A. K. Gani zal vervangen worden door I Kasimo van de repu blikeinsche katholieke partij, die voor den oorlog lid was van den volksraad en door Soepcno, socia listisch lid van het werkcomité van de K.N.I.P. Dr. Gani wordt vervangen, omdat zijn taak als minister van economi sche zaken te zwaar is om hem nog tijd te laten voor politieke bespre kingen. Dr. E. F. E. Douwes Dekker is door het republikeinsche kabinet be noemd tot minister zonder porte feuille. Hij werd voor den oorlog als anti- Ncderlandsch agitator beschouwd en in Mei 1940 door de Ned. Indische regeering gearresteerd en in Ngawi geïnterneerd. Kort voor de Japan- sche invasie werd hij naar Suriname overgebracht. Zijn terugkeer in In donesië (Januari 1947) wekte in de Ned.-Indische pers veel protesten. Wagen na dollen rit buitgemaakt Opsporingsambtenaren van de invoerrechten en accijnzen en den C.C.D. hadden er onlangs lucht van gekregen, dat smokkelaars met een gepantserden auto hun bedrijf uit oefenden. Vrijdagnacht ontdekten zg het voertuig in de grensstreek onder Etten en met een jeep werd een sensationeele achtervolging in gezet. Al spoedig klonken schoten in het nachtelijk duister, doch de smokkelaars lieten zicli hierdoor niet overtroeven. Langs bijna onbegaanuarc wegen ging het via Etten. Beek en Prin- cenliage kriskras door het grensge bied van de Baronie. Doordat de smokkelaars uit de auto spgker- planken, spijkers en andere scherpe voorwerpen wierpen, kreeg dc jeep een lekken band, maar desondanks zetten de C.C.D. ers de achtervol ging voort. Na een enerveerenden rit van ongeveer 25 k.m. slaagde men er ln. den wagen onder Rijs- bergen te pakken tc krijgen. De smokkelaars zagen toen het hopelooze van hun pogen in, ver lieten den wagen en kozen het ha zenpad. Groot was de verwondering van de opsporingsambtenaren, toen bleek, dat men bij de inrichting van den wagen op alle eventualiteiten had gerekend; spgkerplanken, spij kers èn glas behoorden tot de outil lage. Den geheelcn morgen zijn de ambtenaren bezig geweest met het uitladen van de smokkelwaar, die bestond uit ongeveer duizend k.g. Belgische zeep en een ~elijke hoe veelheid shagtabak. Het was jam mer. dat de smokkelaars zelf niet konden worden gegrepen. Eisch: tien jaar Tien jaar gevangenisstraf eischte mr. J. C. Donker, advocaat-fiscaal bij het Rotterdamschc Bijzondere Gerechtshof gistermiddag tegen do 26-jarige L. J. KraneWillis, die ln 1943 aan den S.D. verraden had, dat haar buurvrouw J. Lusse-Dalmeyer een tweejarig Joodsch klndjo ver borgen hield en verzorgde. Het gevolg was. dat de heer P. M. Lusse gearresteerd en via de kampen Vught, Moerdijk en Wes- terbork naar een Duitsch concen tratiekamp werd vervoerd. Hiervan ondervindt hij nog de gevolgen. Ook het kindje is meegenomen. Het motief van do daad was ge weest, dat mevrouw Lusse bij het bericht van den aanslag op gene raal Seyffard gelachen had. Later, toen mevrouw Lusse een anderen bewoner van het huis van dit ver raad verdacht, had zij haar daad bekend, eraan toevoegende, dat zii het voor den heer Lusse wel heel erg vond. maar wat het „Joden kind" betreft gaf zij als haar oor deel te kennen, dat alle Joden moes ten worden uitgeroeid. De advocaat-fiscaal noemde ver dachte „één van die ellendige land verraders die om een klein ver meend onrecht zich gerechtigd voel den dc hoogste wraak, n.l. die van het leven tc mogen eischen". Daar de mogelijkheid bestond, dat zii in een kalmer stemming niet tot dc daad gekomen zou zijn, wilde de advocaat-fiscaal met den eisch van tien jaar gevangenisstraf volstaan. De verdediger, mr. II. H. de Har- tog, pleitte vrijspraak van een deel der te laste legging, omdat nooit bewezen is geworden dat het kind in Duitschland den dood heeft ge vonden. Zondagsdiensten der N.S. op 5 Mei Op Maandag 5 Mei. den nationa- len feestdag, zullen de Nederland sche Spoorwegen hun diensten uit voeren als op Zondagen. Naar men zich zal herinneren stortte 14 November j.l. de K.L.M.-Dakota PH—TDW bij dc landing op het vliegveld Schiphol neer, explodeerde en brandde geheel uit. Bij deze ramp vonden alle 26 inzittenden den dood. Het vliegtuig werd be stuurd door den Engelschen piloot Moreton. Gistermiddag heeft de Raad voor de Luchtvaart onder voorzitterschap van mr. J. E. van der Mculcn in het openbaar een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dit ongeluk. Als getuigen werden gehoord de hceren J J. M. van der Heyde, verkeers- ambtcnaar op Schiphol; D Bonne, commies bij den pijksluchtvaart- dienst; F. C. Rose, voorlichtings ambtenaar van den meteorologischcn dienst op Schiphol; J. J Bouckaert, boordwerktuigkundige bij de K L M en F II A Naber, werkmeester bij de K L M Voorts als getuige deskun dige dr R. van Dam. patholoog- ana toom en als deskundige prof. dr H. J. van der Maas. hoogleeraar in de vliegtuigkunde aan de technische hoogeschool DR. VAN DAM concludeerde tot een explosie op grond, omdat van verscheidene slachtoffers lichaams- deelen waren afgerukt in de klee- ren metaaldeeltjes werden gevonden en de lichamen kleine wonden ver toonden. waarschijnlijk veroorzaakt door scherven. De heer BONNE had de leiding bij do landingen. Zoolang het ongeluk kige vliegtuig radioverbinding had met Schiphol is er hoegenaamd niets doorgekomen, waaruit zou hebben kunnen blijken, dat er Iets niet in orde was. Het weer was aan 't ver slechteren Vlak vóór de landing zag deze getuige, dat de piloot niet de juiste koers kon vinden om te lan den. Getuige, beschouwde dit als een gebrek aan kennis van de landings procedure. J. J. BOUCKAERT had dienzelf den dag met Moreton van Malmoe naar Amsterdam gevlogen. Bij de landing gaf de piloot order tot het drie-kwart uitzetten der lan- dingskleppen, hetgeen getuige wei gerde te doen omdat hij dat veel te gevaarlijk vond bij de geringe snel heid. Nogmaals kwam dc order, maar weer weigerde Bouckaert. Deze dienstweigering is gerapporteerd, maar zij heeft, na een onderzoek, echter geen gevolgen gehad. Do voorzitter las een in het dossier voorkomend stuk voor, waaruit blijkt, dat gezagvoerder Moreton van 1936 tot 1946 in dienst is geweest van dc Engcl- sche militaire luchtvaart en be- Crisis voorspeld in Frankrijk De Fransche bladen voorspellen, dat binnen enkele dagen na de ope ning van de Fransche nationale vergadering, die heden plaats vindt, een politieke crisis zal zijn uitge broken. Het onafhankelijke blad der verzetsbeweging, „Combat", meent, dat het zeer waarschijnlijk tot ccn rcgeeringscrisis zal komen, indien de regeering niet in staat is in de vergadering bU het beant woorden van vragen over de voor naamste kwesties: de Fransche unie. stabiliteit van de prijzen voor landbouwproducten en de crediet- reserves een eensluidend antwoord tc geven. Het orgaan van de MRP, l'Aube. schrijft, dat niemand eraan gelooft, dat een compromis zooals op 22 Maart ten tweeden male zou kun nen worden bereikt. De communis tische partij zal niet langer met een voet in de regeering en met de andere cr buiten kunnen staan. De onafhankelijk linksgeoriënteerde „Franc Tireur" schrijft, dat de reactie in de eerste plaats een rc geeringscrisis wil uitlokken, waar van venvacht wordt, dat zij de po sitie van generaal de Gaulle zal versterken. Inkrimping militair apparaat noodig Op het demonstratief congres van het N.V.V.dat Zaterdag te Am sterdam gehouden is. zijn twee re soluties aangenomen betreffende de afgewezen fusie met de E.V.C. en de loon- en prijspolitiek. Het congres stelde vast, dat het N.V.V. steeds heeft gestreefd naar een politiek onafhankelijke, niet- confessioneele, vakbeweging. Het heeft reeds tijdens de bezetting ge poogd tot een fusie te komen. Het oprichten van de E.V.C. was orga nisatorisch onjuist en overbodig. Fusie was onmogelijk, omdat de leiders van deze organisatie van een ondemocratische instelling hebben blijk gegeven. De tweede voorzitter van het N.V.V., de heer Oosterhuis, zeide over deze kwestie; „Wij hebben een fusie afgewezen, die ons tot een speelbal van de communisten zou maken, maar wij zullen met ver dubbelde innerlijke kracht, geeste- Prins en prinsesjes weer thuis Na een verblijf te Zermatt van meer dan een maand zijn Prins Bcrnhard en zijn oudste dochtertjes Beatrix cn Irene gisteravond op paleis Socstdijk teruggekeerd Dc reis naar Nederland werd gemaakt met hetzelfde vliegtuig, dat hen naar ZwitserLnd had gebracht. Het werd bestuurd door den piloot Son- derman. De verzorgster van de Prin sesjes mevr. Penning en zuster Hui- dekooper reisden mee terug. Igk paraat, voortgaan onze doelstel lingen te verwezenlijken. Ieder is welkom in het N.V.V. mits hij de doelstellingen van het N.V.V. aan vaardt". Loonen en Prijzen In de resolutie loonen en prijzen wordt gezegd, dat aan de reeds vroeger gestelde eischen, met be trekking tot het inschakelen van de vakbeweging, door het instellen van pnjzen-commissics en het in voeren van de productie van utility goederen, is voldaan. Dc spanning tusschen loonen en prijzen is ge deeltelijk opgeheven, door de toe gepaste looncorrecties en de verla ging der prijzen. De heer Vermeulen zei over de loon- en prijspolitiek o.a.: Dalende prijzen en hoogere loo nen kunnen niet ons doel zijn, want dat is economisch niet door te voe ren. Lang niet alle bedrijven maken genoeg winst om loonsverhooging mogelijk te maken. Maar er is een andere mogelijkheid om de span ning tusschen koopkracht en goe- derenprijzen op te heffen, nl. het consumentenercdiet. De heer Ver meulen wees cr op. dat binnenkort een Sociaal Economische Raad zal worden mgeste'd, die de regeering van advies zal dienen zoolang de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie er nog niet is. De schaarschte in ons land zal nog wel geruimen tijd blijven, maar wij moeten hier dan ook de tering naar de nering zetten, met als eer sten stap inkrimping van het mili taire apparaat. Hiertoe moeten on middellijk de 200.000 soldaten, die in Indonesië zijn, worden teruggeroe pen. kond stond als een piloot van buitengewone bekwaamheid. Prof. VAN DER MAAS meende, dat de overgelegde stukken geen waarborg bieden, dat de piloot vol doende ervaring had om met dit toestel tc landen. Geconcludeerd moet worden, dat Moreton onvol doende zelfvertrouwen bezat om laag genoeg te komen ten einde te landen. Hij was dan ook niet genoeg ingesteld op het gebruik van dit vliegtuig. Aan explosie als oorzaak van den ramp geloofde deze deskundige niet, wel kan bij het landen nog een ex plosie hebben plaats gehad. Het vliegtuig is zeer goed bruikbaar, maar de vlieger dient met hetzelfde toestel lang les tc krijgen. Vooral voor het vliegen met lage snelheden en in bochten. De directeur-generaal van den Rijksluchtvaartdienst deelde nog me de, dat de piloot Moreton ongeveer zestig landingen op Schiphol had ge maakt. zoodat niet aan te nemen is, dat het hem aan ervaring mankeer de. Veeleer moet aan een vliegfout worden gedacht. De Raad zal 2 Juni uitspraak doen. IN ons blad van Maandag avond stond weer zoon klein berichtje, dat voor wie de moeite neemt er over na te denken groote gevolgen heeft. „De zgn. toeristen-carnets, een soort bon- boekjes voor reizen naar België van Nederland uit, waarvoor, naar destijds gemeld werd, een regeling in de maak was. zullen niet ver schijnen". Dit beteekent, dat voor de particulieren, die graag een be zoek aan België zouden willen brengen, de mogelijkheden zeer ge ring blijven. „Had je ooit anders verwacht?", vraagt de scepticus onder ons, „het was van het begin af duidelijk, dat wij blij werden gemaakt met een doode musch". Zulke sceptici zijn er langzamerhand heel wat onder ons. Dit moge verkeerd zgn, maar de taktiek van blijmaken met een doode musch wordt zoo vaak op het Nederlandsche publiek toegepast, dat het heusch niet tc verwoncferen valt. dat de menschen sceptisch worden. Wy vragen ons wel eens af. of wij soms worden opgevoed volgens de methode van dien paedagoog, die wij ons uit onze jeugd herinneren. Deze brave huisvader kondigde zijn kinderen aan, dat er Zondags een janplezier zou voorkomen voor een heerlijken rijtoer. U begrijpt de vreugde, alles werd voorbereid, een mand met broodjes gepakt, de kin deren trokken hun beste kleeren aan. Om 8 uur Zondags kwam de janplezier inderdaad voor en dan zei onze paedagoog: „Kinde ren, het uitstapje gaat niet door" en stuurde het rijtuig weg. Hjj deed dit niet uit sadisme, maar om zgn kinderen vroegtijdig tc wennen aan teleurstellingen, die, naar hij ver wachtte, het leven hun zoovele zou brengen. Dat hij zijn geliefde kin deren alleen maar sceptisch maak te, daaraan dacht deze „paeda goog" blijkbaar geen oogenbllk. Welnu heele cn halve overheids instanties zijn tegenwoordig maar al te vaak als deze paedagoog uit mgn jeugd. En het resultaat, dat zg bereiken, is precies hetzelfde. ER zit aan dit berichtje echter nog iets anders vast dan een beschouwing van opvoeding cn voorlichting (waarom wordt ae re den van het niet doorgaan van deze toeristencarnets cr niet bij gezet?); de zaak heeft ook een anderen kant. De toenadering tot Belgic is te genwoordig aan de orde van den dag, toenadering op alle gebied. Een van de beste middelen hiervoor is, dat beide volkeren elkaar leeren kennen, elkaar ontmoeten. Wij we ten, dat bij beide volken die behoefte beslaat. Maar dit jaar komt cr weer niets van terecht: de Nederlanders zullen in België weer ontbreken. Zooals de Nederlandsche boeken in dc boekwinkels van Vlaanderen niet dan sporadisch aanwezig zgn, terwijl de etalages vol liggen met het Fransche boek. En de Fran- schen zullen wel in Belgic kunnen reizen, hetzelfde berichtje van Maandag vertelt het ons. Wij hebben een open oog voor do ontzaglijk moeilijke deviezenpositio van ons land, wij begrijpen volko men, dat wg ons heel veel moeten ontzeggen. En toch, in een geval als dit, waar zulke groote belangen op het spel staan (kan men zich een grooter belang denken dan dc toe nadering van twee volkeren in een tgdstip als dit?), kan dc zuinigheid licht de wijsheid bedriegen. Mogen wij er tenslotte nog eens in alle bescheidenheid op aandrin gen, dat aan de gangbare methode om ons aan teleurstellingen te wennen een einde komt? wij heb ben ons lesje nu al voldoende ge leerd. Dr. C. D J BRANDT. Nog vrij koud Weersverwachting van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Aanvankelijk zuidelijke of Zuid- Oostelijke, laicr weer naar iïoor- (lelijke richtingen omloopende, tijdelijk krachtige wind. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk eenige regen of regenbuienVrij koud. Dinsdag 20 April: Zon op 5-16, onder 10.59; maan op 12.56, on der 3.46. uniiuiiiiiuiujiiiuiiniiiiiouiii

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1