DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Palestina's onafhankelijkheid op de agenda? Ook de vrouw krijgt nu ouderlijke macht Betaal niet te veel tijdens verblijf in pensions! Boeren vragen: „Hoe kom ik aan eigen hoeve?'' UITGAVE VAN DE STBCETHNG HET PAROOL Arabische landen toegelaten bij de besprekingen Nederland vraagt om een leening PRA-personeel bij de politie? m BETUWE IN BLOEI Wil van den vader beslist echter Prijzen zijn officieel vastgesteld Pleegkinderenwet is noodig Nieuwe inpolderingen kunnen 595.000 H.Aland geven Belangrijk ook voor export Stichting '40-'45 is ongerust Nederl. bank ziet licht en schaduw Belgisch elftal C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 031 per week of per kwartaal Losse nummer* 10 CL Woensdag 30 April 1947 Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Weer wapenstilstand in Palestina? Volgens te Jeruzalem gaande ge ruchten zullen de Joodsche verzets groepen voor den duur van de Al- gemeene Vergadering der UNO in Palestina afzien van vijandelijke handelingen jerr -s de Britsche strijdkrachten. Dc Amerikaansche Joden zouden druk op de Irgoen Zwai Leocmi en de groep Stern hebben uitgeoefend om hun geweld daden voorloopig te staken. Deze organisaties zeli hebben hun stand punt nog niet bekend gemaakt r*)E commissie van orde van do Assemblée der U.N.O. is gisteren met de behandeling van het Palestina-vraagstuk begonnen. Het Britsche voorstel (commissie van onderzoek) werd op de agenda geplaatst. Of het Egyptische voorstel (onafhankelijkheid van Palestina) op de agenda zal komen is nog niet zeker, Engeland en Amerika schijnen het er op te zetten dat te voorkomen. Over het Joodsche voorstel (joodsche vertegen woordigers ter vergadering) is nog niet gesproken. Bij het begin der besprekingen lokte Asaf Ali, de afgevaardigde van India, een debat uit met dc vraag of Engeland bereid is de aan bevelingen van dc vergadering te aanvaarden. Van deze vraag hangt het af of de besprekingen eenigen zin zullen hebben, aldus Asaf Ali. Hij kreeg onmiddellijk steun van den Eg-yptischen afgevaardigde en van Gromyko. Sir Alexander Cadogan antwoord de dat hij in een verklaring voor de Assemblée het Britsche standpunt volledig zal uiteenzetten. De voor zitter trachtte een verdere discus sie af te wenden door op te mer ken. dat de kwestie niet aan de orde was en dat er nog gelegenheid genoeg zou komen er over te de- batteoren, maar de vertegenwoor digers van Egypte cn India hielden aan en wilden' een duidelijk ant woord. Sir Alexander zei toen, dat men niet van Engeland kan verwachten, dat het zonder bijstand van ande ren goed en bloed zal wagen om aanbevelingen van de UNO uit te voeren. Het Britsche voorstel om een commissie van onderzoek te benoe men werd op de agenda van de As semblée geplaatst ter behandeling door de politieke sub-commissie. Egypte's voorstel Nadat vertegenwoordigers van Irak, Libanon, Saocdi-Arabië en Syrië uitgenoodigd waren hun plaatsen aan tafel in te nemen, werd het debat over het verzoek van de Arabische staten om bespre king van de Palcstijnsche onafhan kelijkheid geopend. De Arabische landen pleitten voor de onafhankelijkheid van Palestina en tegen toelating van Joodsche vertegenwoordigers. Gro myko zei geen bezwaar te hebben tegen een bespreking van het Egvp- tische voorstel, maar Herschel Johnson was er tegen. Hij noemde de juiste manier om het Palestijn- sche probleem te benaderen: een voorbereidende Assemblée en for- muleering van gezaghebbende aan bevelingen door een commissie, zoodat de Assemblée op haar zit ting in September over duidelijke voorstellen zal kunnen beschikken. Welingelichte waarnemers zijn van meening, dat het voldoen aan het Britsche verzoek tot vorming van een commissie van onderzoek het gras voor de voeten van de Ara bieren zou wegmaaien, daar de As- De woordvoerder zeide: „Het is den Arabischen staten toegestaan gebruik te maken van het hoogste forum in de wereld voor het ver spreiden van hun propaganda. Wij vertrouwen dat de Vercenigde Na ties het voortduren van, een derge lijke daad. die zoo kennelijk on rechtvaardig is, niet zullen toe staan. De zienswijze van het Jood sche volk is niet ter kennis van de commissie gekomen, want het had geen vertegenwoordiger bij de commissie die de Arabieren van re pliek kon dienen". De Joodsche Nationale Raad voor Palestina (Vaad Leoemi) heeft een telegram aan Oswaldo Aranha en Trygve Lie gezonden, waarin de raad verklaart dat het Joodsch Bu reau het eenige lichaam is, gerech tigd het Palestynsche Jodendc de Vereenigdc Naties te vertegen- semblée dan het recht zou hebben te verklaren, dat do kwestie van de onafhankelijkheid door de commis sie van onderzoek zal worden be studeerd en dat zij hierop niet wil vooruitloopen. Engeland en Amerika, die daarin door vele delegaties worden ge steund, schijnen vastbesloten een bespreking van den toekomstigen status van Palestina op deze spe ciale zitting te voorkomen. Joodsch protest De wereldbank heeft mede gedeeld. dat de Nederlandsche regeering een formeele aan vraag voor een leening van 535 millioen dollar heeft ingediend. De Nederlandsche regeering heeft deze leening aangevraagd, om een gedeelte van dc belang rijkste plannen in het kader van het programma tot herstel, we deropbouw en industrialisce- ring te kunnen financieren. Het schijnt in dc bedoeling te lig gen personeel der P.R.A., dat daar toe dc geschiktheid bezit, bij de po litie te benoemen. Voorts is voor hen. die daarvoor niet in aanmer king komen en na ontslag niet da- dQlyk weer een anderen werkkring kunnen vinden, een wachtgeldrege ling in voorberiding. Mr. Joekes afgetreden Mr. A. M. Joekes zal op 1 Mei definitief zijn werkzaamheden als ryksbemiddelaar beëindigen. Zijn aftreden was al tegen een vroege re n datum aangekondigd, doch hy heeft eerst de regeling van de Ico nen der havenarbeiders, waarmede hy sinds eenigen tyd bezig was, willen afmaken. Vacantie in bouwvak van 4-10 Aug. De Bedrijfsraad voor het Bouw bedrijf heeft besloten de vacantie in de week van 4 tot en met 9 Augustus te geven. Werkgevers die reeds de vacan tie hebben vastgesteld in de week van 11 tot en met 16 Augustus moeten daarvoor aan de regionale commissie dispensatie vragen. Duitsche petities afgewezen De beheersraad van de Vercenig de Naties heeft de petities van de Duitschers in Tanganyika, die pro testeerden tegen terugzending naar Duitschland door de Britsche auto riteiten snel afgehandeld De raad besloot geen aandacht te schenken aan de petitie en den Britschen autoriteiten toe te staan te handelen naar eigen goeddunken. Tijdens de tournée, die de Jooss- balletten in Mei door Nederland zul len maken, zal Amsterdam bezocht worden op 13 en 14 Mei. Een woordvoerder van het Joodsch Bureau heeft te Lake Suc ces geprotesteerd tegen dc beslis sing van de commissie van orde om vief Arabische ftatcn tot de con ferentietafel toe te laten, terwijl deze landen geen lid der UNO zyn. ALS VOOR DEN OORLOG... Volgens berichten van de Oos- tcnrijkscli- Joegoslavische grens, heeft het eerste bataljon vin bet „Rast Yorkshire Regiment'Jat belast is met de bewaking van die grens in bet gebied van Radkers- burg in den Zuidoosthoek van- Oostenrijk. zijn patrouillediensten verscherpt in velband met de monstraties ten gunste vin een grenswijziging.»- Naar verluidt slaan bewoners van de grens lij eek klaar om met vee en huis raad te evacueeren, wanneer de Britsche troepen mochten worden teruggetrokken. Yoegosla vische partisanen staan langs de grensrivier dc Mur. Zij voeren leuzen als „Radkersburg zal spoedig van ons zijn" en „Tilo zal 1 Mei in Radkersbur-r ieren." Radkersburg is een strook Oos- tenrijksch gebied, dat bijna ge heel door Joegoslavisch gebied wordt omgeven. Millionnair verliest zijn vermogen De hooge autoriteit, belast met de fiat-executie van tribunaal-uit spraken heeft de uitspraak van het tribunaal te Enschede, waarbij de nalatenschap van mr. dr. G. A. La- sonder in totaal 2.300.000 gulden werd verbeurd verklaard, bevestigd Vandaag viert prinses Juliana haar 3Ssten verjaardag. tigd het Palesti[nsche Jodendom by de Vereen:' woordigen. Goudhandel op India was voordeelig! Nederlandsche financiers bedreven een zeer voordeel ige handel in goudstaven op India, waarbij zij 200% winst maakt. Dit ging als volgt: In Amsterdam beleggen zij hun geld m Braziliaansche aandeelen, deze verkoopen zij met eea klein verlies in New Y'ork, waar zij er dus dollars voor krijgen. Voor deze dol lars koopen zij Zwitsersche franken, ook weer met eenig verlies. Met de franken koopen zij in Zwitser land goudstaven waarvoor zij de of- ficieele prijs plus een kleine premie betalen. In dit stadium hebben zy op hun oorspronkelijke belegging ongeveer 20 per cent verloren. Hierna gaan zij echter winst maken. Zij verschepen het goud naar Bom bay waar zij het op de vrije markt voor 21 pond sterling per ons van de hand doen. De officieele prijs is echter 8 pond 12 shilling en 3 pence. Hun winsten waren enorm, de rupies welke zij voor het goud ont vingen zetten zij om in ponden wellicht zetten zij dezen dan weer om in guldens. Het resultaat van dit alles was een aanval op het pond. daar de Ne derlanders. dank zij hun enorme winsten in staat waren ponden tot elk bedrag te verkrijgen en zoo doende een ontzaggelijk disconto konden vormen. Er wordt aan herinnerd, dat een Belgische groep iets dergelijks op de zilvermarkt van Bombay heeft uit gehaald. Kort na deze gebeurtenissen heeft de Britsche Indische regeering het land gesloten voor de import van goud cn zilver baren. Canadeesch vliegtuig vermist Een vliegtuig van de Trans-Cana- dia.j Airlines niet 12 passagiers cn een drie koppen tellende beman ning aan boord wordt boven het eiland Vancouver vermist. Drie mi nuten voor den landingstijd bestond nog contact. Bewoners van Nanaimo, aan de Oostkust van het eiland zeiden, dat zij boven zee een vliegtuig hadden gehoord, welks motoren defect sche nen. Men is op zoek gegaan cn heeft 16 km. ten zuiden van Van couver bij ae monding van de rivier de Fraser een groote olie\lek op het water ontdekt. Europeanen in 't nauw op Madagascar Alle Europeanen in de kustplaats Maranjary op Madagascar hebben zich verzameld achter een omhei ning orr de aanvallen van opstan delingen, die de stad omsingeld hebben, af te slaan, meldt A.F.P. Onder de belegerden bevinden zich rege ringsambtenaren. solda ten cn planters Andere aanvallen van opstandelingen werden rond Manakar, 32 km. \crder zuidwaarts langs d" kust, uitgevoerd, waar plantages werden verwoest en ver schillende planters werden gedood. President Morinigo afgetreden Volgens vluchtelingen, die in Argentinië zijn aangekomen is president Morinigo van Paraguay afgetreden en heeft hij een schuil plaats gezocht in de Spaansche ainbasidc in Asuncion. Sedert 48 uur woeden er nu reeds straatgevechten. Alle ver bindingen met de stad zijn ver broken na de mededeeling van de regeering Zondagmiddag, dat de opstand van het marine earnizoen wag onderdrukt, meldt Reuter. Ondanks het gure iveer van dc laatste dagen bloeien de vruchtboo- men in de Betuw e reeds. Bij het plaatsje Kapel A^czaath grazen de koeien, die dit jaar laai in de wei zijn gebracht, onder de wonder mooie bloesempracht. (Van onzen parlementairen redacteur) Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt momenteel de ouderlijke macht uitgeoefend door den vader. Als de wet tot herziening van het burgerlijk kinderrecht, waarvan de behandeling gisteren In de Tweede Kamer I» begonnen, zal z|jn afgekondigd, zullen heide ouders 7-ijn belast met de uitoefening van de ouderlijke macht. Doch deze verandering ten goede wordt ten deelc ongedaan gemaakt door de toevoeging, dat bij verschil lan meening de wil van den vader beslist. Het vorige vacantie-seizoen heeft aangetoond, dat de prijzen van veel pensions ver boven het geoorloofde peil lagen. De minister van Econo mische Zaken heeft thans een prijs regeling afgekondigd, welke zoowel voor den gast als voor den pension houder zeer eenvoudig aangeeft wat berekend mag worden. De regeling komt hierop neer, dat in het algemeen bij particulieren f 4.50 en in beroepspensions, die over gemakken als electrisch licht en stroomend water beschikken, f 5. per persoon per dag mag worden be rekend. Een hoogere prijs, welke meestal f 6.— zal bedragen, mag alleen in eerste klasse pensions na verkregen toestemming van den directeur-ge neraal van de prijzen worden ge vraagd. De samenstelling der maal tijden is nauwkeurig omschreven. Bovendien moet de kamer deugde lijk gemeubileerd zijn en mag aan de bediening hooge eischen worden gesteld. Indien vier of meer gasten op één kamer met slechts één vaste waschtafel worden onderge bracht of kinderen geen aparte kamer krijgen moet de prijs la ger zijn. De prijs is gemakkelijk te contro leeren. omdat de prijsklasse, waarin 't pension is ingedeeld, op de menu kaart vermeld staat. Hij bedraagt in de vier klassen hoogstens f 5. f 6.f 7.50 en f 9.50 per persoon per dag. Dehotelhouder mag echter som mige kamers hooger berekenen, mits hij andere zooveel lager prijst dat gemiddelde van zijn klas se blijft. In dit geval moet een lijst van alle kamers met hun prijzen in ac cétzaal worden opgehangen. De minister legt er den nadruk op aat reeds gemaakte afspraken met deze regeling in overeenstemming moeten worden gebracht. Een hoo gere prijs dan die welke na 1 Mei is toegestaan, mag dys :n geen geval worden gevraagd of betaald. De vier vrouwelijke Kamerleden zjjn daartegen in het geweer geko men: zy vonden steun by twee van de vier mannelijke Kamerleden, die over het wetsontwerp spraken. Overigens oogstte het wetsontwerp in het algemenen slechts lof. Dat is geen wonder, want het kinderrecht, verspreid over een groot aantal artikelen van het Bur gerlijk Welbede, is thans volkomen onhanteerbaar gelijk mr. Donker (Arbeid) het uitdrukte. Het zal nu een overzichtelijk geheel worden. Mr. Donker wees er op. dat ook het strafrecht voor kinderen gewijzigd moet worden. Hij verheugde zich. dat het recht van den vader zijn kind naar dc tuchtschool te zenden, uit het ontwerp verdwenen is. drong aan op een wettelijke rege ling van de adoptie en op de invoe ring van oen pleegkinderenwet, waardoor een eind kan komen aan ongecontroleerde verzorging van pleegkinderen. Mevr. Fontanip rD e Wit f Vrijheid) zag als één van de ver diensten van de wet. dat de moeder haar natuurlijk kind niet meer spe ciaal behoeft te erkennen. Met de uitzonderingsbepalingen voor kin deren. verwekt in overspel of bloed schande, was zy het niet eens. om dat deze kinderen dupe worden van fouten der ouders. Kinderrechter Mej. mr. Tendeloo (Arbeld pleitte voor een regeling, waarbij ouders, als zij belangryk meenings- verschil hebben over de opvoeding van hun kind,, beslissing van den kinderrechter kunnen vragen. De heer Rooi vink (K.V.P. 1 achtte het beslissingsrecht van den vader in overeenstemming met een encycliek van Paus Pius XI en de kerkvaders. Beroep op den kinder rechter zou in strijd zyn met de christelijke tradities. Mr. Stokvis (C.P.N.) drong aan op gelijkstelling van kinderen, in overspel of bloedschande ver wekt, met natuurlijke kinderen, doch mr. Tcrpstra A.R.meen de dat de man in het huwelijk do mineert. Dit achtte hij in overeen stemming met God's woord. Nadat ook mevr. Van den Muyzenbcr g—W ijlemse 'n lans had gebroken voor een pleeg kinderenwet. verklaarde minister Van Maarsseveen, dat hij by zijn collega's van Sociale Zaken en van Einnenlandsche Zaken zal aan dringen op spoed met deze materie. Voor een herziening van het straf recht voor kinderen achtte hij den tijd nog niet rijp Voor een beroep op den kinderrechter voelde hij niets. „Geef," zoo waarschuwde hjJ. „het wapen van tusschenkomst van den kinderrechter niet lichtvaardig in handen van de vrouw." Aan zjjn standpunt ten opzichte van kindc ren, in overspel of bloedschande verwekt, hield de minister vast. Aan oen wettelijke regeling van adoptie had hij geen behoefte. Een wetsontwerp voor executie van on- derhoudsvonnissen is gereed Minister Neher voor de radio Ter gelègenheid van den Rotter- damschen opbouwdag zal de Minis ter van Wederopbouw en Volks huisvesting, L. Neher, op Zaterdag 17 Mei des avonds om kwart voor acht een radio-rede houden over beide zenders, Hilversum I en II. I Er zyn In ons land niet minder dan 17.000 hoeren zonder land, zR hebben 300.000 H.A. grond noodig. Om uitbreiding van land vragen 37.500 boeren, die 150.000 H.A. behoeven. Buiten de Zuiderzeewerken is in ruim 700 jaar 345.00 H.A. land gewonnen. De Vereenlging voor Landaanwinning propageert thans het inpolderen van Dollard, Lauwers- zee. Wadden, IJsselmcerpolders, Sloc, Braakman en Land van Saeftin^ gen, waardoor in totaal 595.000 H.A. land gewonnen kan worden. hooger zouden zijn dan in 1939, de uitvoering pet. van de geraamde jaariijksche investeering n cn één procent van de arbeidskrachten zou vergen. Absoluut zijn dc kosten hoog, relatief echter niet. Indien op moderne wyze land gewonnen cn gereed gemaakt w voor den landbouw en bewoonbaar gemaakt voor be- v< .king, dan zal na een tyd van proefnemingen de som van ar beid en kapitaal zeer zeker vruchten dragen. Dit zou tot uitdrukking komen in modernere landbouwmethoden, grooterc productie voor de binnen- landsche markt, grooteren export, kleineren import, beter evenwicht tusschen bevolkingsgroepen, die In landbouw en industrie werkzaam zjjn en een oplossing brengen van de vraag, die vele jonge boeren zich stellen: „Hoe kom ik aan een boer derij." Dit is meegedeeld, tijdens een persconferentie, waar jhr. ir. O. C. A. van Lith de Joude, ir. V. J. P. de Blocq van Kuffelcr en een des kundige van de Stichting voor den Landbouw deze plannen toelichtten. Zy wezen op het noodzakelijk evenwicht tusschen landbouw en in dustrie. Een groeiende bevolking vergt meer voedsel, dat óf wel op eigen bodem gewonnen óf geïmpor teerd moet worden. Daar het nood zakelijk is den import zoo klein mogelijk te houden, dient de eigen productie van voedingsmiddelen op gevoerd te worden. Op nieuw ge wonnen land kan men deze telen, overschotten kan men exporteeren. De landhonger der boerenbevol king moet gestild worden. Het door kunstwerken als vliegvelden en we gen cn door stadsuitbreidingen en industrieën opgeslorpte land dient men tijdig te vervangen. Snelle in dustrialisatie is noodig, om het ar- beidsoverschot op te nomen en den export te vergrooton, dc landbouw is echter ook een belangrijke fac tor voor den export: van 1937 tot 1938 maakten landbouwproducten rond 25 procent van den export uit. Hoewel de tyd niet gunstig is, meent de vereeniging toch. dat ver gaande voorbereidingen voor land aanwinning moeten worden getrof fen. Arbeid, kapitaal en materiaal zijn schaarsch en thans onmisbaar voor herstel en verdere industria lisatie. De tijd is echter niet ver, dat een arbcidsoverschot ontstaat. Dit kan men opvangen door land- aanwinningswerken. Het Centraal Planbureau rekent In de komende vijf jaar op oen to tale ïaarlflksche investeering van 1.8 millard gulden en plaatsing van 300.000 nieuwe arbeidskrachten. De vereeniging meent dat indien de kosten van den Zuid-Westelijken IJssclmeerpolder thans 2y, maal „Zou 't zoo lukken?" Een woning gezocht! Deze noodkreet wordt tegenwoordig dour millioenen geslaakt in alle kranten o\er de geheel e we reld. Een adverteerder in „liet Pa rool" staat thans in ons land aan de spits, wat origii aliteit betref». Hij plaaist» de volgende ad- vcueiitie: „Zou 't zoo lukken? Jong echt paar van immoreel beginselen, in bezit van cobra, kleine ko ningstijger, vaa'. bespeelde jacht hoorn, tamme rhinoceros en Mhv, zoekt „woning of inwo ning bij mensohen «lie liet niet rno nauw nemen Wij ronken, drinken, slaan den geheelen nacht op trommels en betalen zelden." Bevrijdingsvuur op 5 Mei Het plan bestaat om 5 Mei a s. het „bevrijdingsvuur" dat indertijd van de Normandische kust via Eindhoven door de corridor Eind hoven—Nijmegen naar de Keizer Karelstad is overgebracht, door een groep Nijmeegensche fakkelloopers naar Amsterdam te doen brengen. Van Veenendaal af worden deze loopers geassisteerd door Amster- damsche athleten en studenten. Om 4 uur in den middag worden zij op den Dam verwacht, waar burge meester d'Ailly hen zal ontvangen en met de fakkels een vlam zal ont steken. Petroleumbonnen aangewezen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op de onderstaande bonnen der petroleumkaarten voor kookdoeleinden en verlichting ge durende de maand 1947 dc daarach ter vermelde hoeveelheden petro leum verkrijgbaar zullen zijn. Kaarten UA 611: bon A 25 t.m. A 28: vier liter per bon. Kaarten UB 611: bon B 13 en B 14 vier liter per bon. Kaarten UC 611: bon C 07 vier liter per bon; Kaarten UD 611: bon D 12 twee liter per bon. Gratie verleend aan Luiendijk en Bekkers De Koningin heeft gratie ver leend aan H. Luyendijk, en aan W. J. Bekkers. Ten aanzien van beiden is de doodstraf verwisseld in een levenslange gevangenisstraf. Het bestuur van de Stichting '40—'45 heeft een nota gezonden aan alle Kamerleden met het ver zoek |.uj de behandeling van de pensioenwet, die de uit keeringen regelt voor de nagelaten betrek kingen van gevallen verzetsstrij ders en voor invalide illegale werkers, aan te dringen op een verhooging der uitkeëring aan de Stichting. De Stichting keert jaarlijks een bedrag van 8 a millioen gulden uit. Ter bestrijding van deze uit gaven ontvangt de Stichting een orediet van ruim 7 millioen gul den uit de schatkist. Dij crediet wordt toegewezen, zoolang de wettelijke regeling nog niet «e- reed is. indien het wetsontwerp dat than« in behandeling aan is. onveranderd wordt aanvaard, zal de uitkeering aan de Stichting tot ongeveer 6 millioen gulden worden teruggebracht. Tornado vernielt dorp in U.S.A. Een tornado heeft het dorpje Worth in Missouri (U.S.A.) getrof fen cn \olkomcn weggevaagd. Twintig personen werden gedood en honderd anderen gewond. De schoolkinderen werden nog gewaarschuwd, dat de orkaan in aantoch was cn konden in veilig, heid worden gebracht. Worth heeft twee honderd in woners. Deensche koning begraven Het stoffelijk overschot van ko ning Christiaan X van Denemarken is te Kopenhagen ter aarde be steld. Binnen- en buitenlandsche func tionarissen woonden de plechtigheid by 100 man van dc Britsche marine liepen als lijfwacht in het gevolg mee, daar de koning ook admiraal van de Britsche marine was. HOOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 6861, 12721 cn 20822: f 1000.—. Prof. Irving Fisher overleden De bekende Amerikaansche eco noom en oud-professor aan de Vale universiteit, dr. Irvine Fis- lier. is te New York op 80 jarigen leeftijd overleden. Op jeugdigen leeftijd vond hij een kaartgtelsel uit, wat hem een aanzienlijk vermogen op leverde. In 1922 stichtte hij het Ameri- knansche Eugenetische Genoot schap. Hij schreef vele hoeken over allerlei onderwerpen Het jaarverslag over 1946, van de Nederlandsche bank laat enkele hoopvolle geluiden hooren ten aan zien van den economischen toestand van ons land. terwijl anderzijds wordt gewezen op vele moeilijkhe den. waaraan wij het hoofd zullen hebben te bieden. Allereerst de schaduw, opdat het daaropvolgend licht weer veel goedmake: Teleurstellend voor ons land acht het verslag het groote ïnvoer-over- schot. waardoor de schulden aan het buitenland grooter worden Indone sië is ons tot een last geworden, niet alleen omdat wij als leveran cier cn als klant voorloopig zijn uit gevallen. doch ook omdat het land ons een millioenen verslindende militaire inspanning kost Onze financieele positie, cn meer in het bijzonder onze niet sluitende bc- grootmg, dwingen ons tot de grootst mogelijke zuinigheid, hetgeen zal moeten leiden tot een vertraging van den opbouw er een daling van de consumptie. In verband hiermede oefent de bank een kleine zijdelingsche critiek op dc regeering uit. waar zij zegt aan te twijfelen of alle over heidsorganen wel voldoende door drongen zijn van het feit. dat iedere vermeerdering van uitgaven een gevaar voor den financieelen toe stand van het land beteekent Er moet worden gespaard, aldus het verslag doch deze besparingen zul len in hoofdzaak van de ïnstitu- tioneele beleggers en van de onder nemingen zelf moeten komen. Gunstig acht de bank het snelle herstel in wel haast alle sectoren van het economisch leven en het succes van de loon- cn prijspolitiek. Over de aanstaande nationalisatie van de bank wordt met geen woord gerept. Vermeulen en Chavec vervangen Hot Belgisch elftal, dat Zondag aanstaande te Antwerpen tegen Nederland in liet veld treedt, Is als volgt samengesteld: doel: Dacnen. (Tillcur); achter: Aer- noudts. (Berehem) en Pannave, (Tillcur); midden: Puttacrt. (Union St. Gilloise), Vcrcanimcn. (Lyra) en Dobuck, (Eendracht): voor: Lcmhe- rechts, (Mechclcn), Coppens, (Meehelen). Doclcvn, (Mcchclen), Anoul. (Luik) en Thirifait, (Charle roi). Reserves: Meert. Anderleeht), van Boven, (Beerschot). Henriet, (Charleroi) cn van Vacrenbcrg, (Namen). In de plaats Vermeulen Is dus thans dc. eveneens als stopper op tredende spil Vercammen opgesteld, terwijl Chaves, die den laatsten tiid uit vorm Is. is vervangen door Anoul Scheidsrechter zal zijn de Engelsehman Wiltshire, dezelfde die j.I. Zaterdag dc Cup-final leidde. Naar wij vernemen, is de spil van EDO. Schijvenaar, door de keuze commissie van den K.N.V.B. uitge noodigd. om als reserve op te tre den voor den wedstrijd BelgiëNe derland. die Zondag as. in Ant werpen zal worden gespeeld. Ver der zal. naar alle waarschijnlijk heid. van der Linden, die dezer da gen als ziek werd gemeld, zijn plaats als achterspeler in den Nedcrland- schen ploeg wel kunnen innemen. Ontspanning na rede van Marshall? In diplomatieke kringen te Washington hoopte men op eeni ge ontspanning in de sfeer rond d e A meri k ei a nsch-Sow jct-R ussi- sche betrekkingen als gevolg van wat Marshall in zijn radiorode verklaard heeft over uitlatingen van Stalin te Moskou, dat „ver gelijken mogelijk waren". De be langstelling voor Stalin's verkla ring, dat men „geduld moest heb ben en niet pessimistisch moest worden", schijnt grooter te zijn dan voor Marshall's recapitulatie van voorbeelden omtrent Molo- tofs onverzettelijkheid ten aan zien van de groote kwesties ter conferentie. Men herinnert aan verschillende gelegenheden bij vroegere internationale conferen ties, waarbij Stalin tusschenbeide kwarn met compromis-voorstellen ter overkoming van het, doode punt, waar men tengevolge van Molotofa strakke houding was aangeland. Bovendien schijnt S'talin, te oordeelen naar den toon van zijn verklaring aan Marshall, niet alleen het initiatief genomen te hebben tot een compromis, doch een zekere superieure afzijdigheid ten aanzien van zijn eigen verte genwoordigers te bobben aangciio- '::ien zoowel als tegenover do Amerikaansche delegatie. Ten slotte wijst het „hoopvolle" ka rakter van het Sowjet-Russisch perscommentaar op de conferen- lie op grooter geporleerdheid voor Stalin's opvatting over de kwestie ter conferentie dan voor die- van Molotof. Diplomatieke waarnemers wij zen vervolgens op uitlatingen van Marshall's zijde, volgens welke de Vereenigde Staten ook tot ver zoening geneigd zouden zijn op piactische punten, wanneer de Sowjet-Unie hetzelfde zou willen. Koud weer Weersverwachting van De Bilt, a 4 geldig van Woensdagavond tot '1 Donderdagavond. j Van Noord-West naar Noord of Noord-Oost ruimende wind aanvankelijk non krachtig, later J j "Inemend. Geleidelijk afnemende buienactiviteit. Koud voor den lijd ran het jaar. Woensdag 30 April: Zon op 5:14, onder 20.01, maan op 14.18, n f onder 4.07 'pmuiiiiiimuiiiiNiiiiiiniiiiiil

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1