DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland heeft 265.000 burgers in de oorlog verloren Opnieuw kabinetscrisis in Frankrijk Strijd tussen Ra'jats en T.R.I. op West-Java Wil van de vader wordt aan banden gelegd Erelijst voor gevallen verzetslieden Nog 90.000 mensen vermist Opstand gedempt in Asuncion j Hoera, wij zijn j n-loos! Prof. mr. Meyers maakt nieuw B.W. Arabisch voorstel verworpen Prinses Juliana was jarig Accijns op gedistilleerd verhoogd Geen kunstmatig separatisme? COMMUNISTEN UIT REGERING Twee mensen mei auto zoek Cacao en tabak Gironummer Postbus 9 I el pei 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 0.31 per week per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HETPA RO 01 Donderdag 1 Mei 1947 Nr. 633 6e Jaargang - Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER Ons land heeft door de oorlog in totaal 265.000 burgers verloren, nl. in Nederland gefusilleerd 2000, gestorven in concentratiekampen 11.000, ge sneuveld of vermiste soldaten 6600 (landmacht 4000, marine 2600), Joden 114.000 van de 120.000 gedeporteerden (95%), 34.000 van de 380.000 in Duits land te werk gestelden. slachtoffers van bombardementen 22.000, gestorven ten gevolge van ondervoeding 25.000, omgekomen in Japanse internerings kampen 22.000. Tenslotte zjjn er nog 90.000 vermisten, waarnaar het Rode Kruis zoekt. gekregen, maar talloos zijn nog de gevallen verzetsstrijders over wie. behalve bij enkele familieleden, weinig of niets bekend is. Wil de samen te stellen erelijst ooit p eni ge volledigheid kunnen bogen, dan dient iedere Nederlander er naar zijn vermogen aan mede te werken. Het R.V.O. doet daarom een drin gend beroep op iedereen, die in zijn kring namen van gevallenen kent, zich tot het R.V.O.postbus 12. Am sterdam. te wenden met het verzoek om toezending van een formulier. Naar drs L. de Jong. chef van het RVObekend door zijn medewer king aan Radio-Oranje, in een pers conferentie meedeelde, wordt het aantal tot dusverre nog onbekende verzetslieden, die hun leven voor on ze vrijheid gaven op 15.000 geschat, zodat op de erelijst ongeveer 30.000 mannen zullen moeten prijken. Drs de Jong zal hierover Zaterdagavond om 9 uur over beide zenders mede delingen doen. Deze cijfers vermeldt het Rijksin stituut voor oorlogsdocumentatie en het zegt daarover: Hoewel het verlies van 265.000 zie len percentagegewijs op onze bevol king niet onherstelbaar lijkt, brengt vooral een vergelijking met de to tale verliezen van de Vereenigde Staten, die uiteraard slechts militaire slachtoffers hebben, de ernst er van onder het oog: op een bevolking die ongeveer veertien maal zo groot is als die van Nederland, is het aantal Amerikaanse gevallenen 400 000 Voor Groot-Brittannië is het 500 000 fincl. de dominions en de G0.000 bij bombardementen omgekomen bur gers) en. voor zover de Russen het hebben kunnen nagaan, heeft de Sowjet Unie op een bevolking van ongeveer 180 millioen zielen, zeven millioen doden. De rampzalige gevolgen van deze verliezen zijn voor de meeste landen, maar zeker het onze. «'es te groter, wanneer men bedenkt, dat zij quali- tatief nog veel ernstiger zijn dan quantitaiicf. Niets bewyst dat duideliiker dan een blik op de bij het R V.O. aanwezige foto's van 15 000 ge-- vallencn. Vaak zijn het Neder landers geweest, die tot het beste deel van ons volk behoorden en wier initiatief, durf. organisatie vermogen en bovenal karakter volle geest ons land bij dc we deropbouw eigenlijk niet kan missen. Nieuwe taak Het R V.O. heeft zich tot taak ge steld een erelijst samen te stellen, waarop de namen en bijzonderheden voorkomen van alle Nederlanders, die weerstand hebben geboden aan de Duitse overheersing en daarbij persoonlijk risico niet hebben ge schuwd. Rond 15 000 hebben in de archie ven van het R.V.O. reeds een plaats Nationalisatie-Avet in Lagerhuis Het phn van de Britse regering f«OOr nationalisatie van het binnen landse vervoer is thans zijn meest critieke stadium gepasseerd De spoorwegen, liet vervoer bij de weg, de binnenwatcrwcgcn cn dc havens, waarbij bijna een millioen mensen werkzaam zijn, zullen thans open baar eigendom worJcn onder be heer van een raad voor het vervoer. In het Lagzrli is werd het wets- ontweri voor dc nationalisatie aan een driedaags debat onderworpen. Behalve in de veroordeling van de nationalisatie, richtte de opposi tie der conservatieven zich voorna melijk tegen een compensatie op basis van de beurskoersen, zij acht ten de 90 000 000 pon sterling, wel ke aan de aandeelhouders der spoorwegen /al worden uitbetaald ongeveer 200.000.000 pond te wei nig. Het ontwerp zal thans in derde lezing in debat word gebracht, voordat het in het Hogerhuis zal worden behandeld. De regeringstroepen van Paraguay hebben volgens Radio Asuncion de hoofdstad wee- in handen. Zware artillerie en vliegtuigen van de regering 'jn er volgens het communiqué in geslaagd de laatste veerstandsnesten op te ruimen. w*arbij <()0 gevangenen werden ge maakt Het aantal gesneuvelden aan beide kanten moet zeer hoog zijn. Ken troepentransportschip van de Opstandel ngen werd door vliegtui gen van de regering tot zinken ge bracht In alle gehouwen wordt door de politie huis/oe'.ing gedaan Berichten uit de Argentijnse grensplaats Clorind bevestigen het communiqué van de Parigucse re gering. In deze berichten wordt mel ding gemaakt van honderden «loden of gewonden, die gedurende de felle straatgevechten zijn gevallen. Waarnemers tc Buenos Aires be schouwen dc opsfar d in Asuncion als een uiterste poging om over het dode punt lieer te komen, waarin de Paraguese opstand was geraakt. Telefoonstaking in USA geëindigd De staking van arbeiders van de Bell- en de New York Telephone Companies in de Verenigde Staten, die vier en twintig dagen heeft ge duurd. is geëindigd. Volgens de nieuwe regeling krij gen de arbeiders een loonsverhoging van vier dollars per week en enkele andere verbeteringen, zoals 'n extra vrije dag. wanneer tijdens hun va- cantieperiode een algemene vrije ëag velt Om de clandestiene handel in aal en paling tegen te gaan heeft het bedrijfsschap voor visserij producten. met goedkeuring van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening, de maximum prijzen voor aal en paling ingetrok ken. Niet in boekvorm Wat men met deze lijst na comple tering zal kunnen doen, vormt op het ogenblik nog een groot vraag stuk. Het is schier onmogelijk deze in boekvorm uit te geven. In Enge land heeft men dit probleem zo op gelost: 60.000 namen van bij bom bardementen omgekomen burgers zijn samengebracht in drie van leren kaften voorziene fc'.i_ «ten, die een plaats hebben gekregen in c^n apar te kapel van de Westminster Abbey te Londen Onder een steeds bran dende lamp liggen de omvangrijke boeken open voor het publiek en iedere dag wordt één bladzijde om geslagen. John Lewis heropent besprekingen John Lewis, president der Mi- neworkers Union, aangesloten bij (Je American Federation of La bour (AFL) heeft na een onder breking van zeven maanden de onderhandelingen voor hei collec tief arbeidscontract met de mijn eigenaars hervat. Door de ondertekening Van dit conti act kan de regering de mij nen die in Mei 194(3 werden over genomen, aan hun eigenaars te ruggeven. Beide partijen hadden het verlangen tc kennen gegeven de onderhandelingen te hervat-, len en hadden geen voorwaanle gesteld, waarvan de bespreking afhankelijk zou zijn. Ziezo, vandaag is de redactie een half uur vroeger klaar! Van- wege de ee oo-, sch- en n-loze copyDe Nederlandse woorden- hoeken heefI zij met een zuclil op zij gelegd, die l'ggen nu met verwijtende gezichtenvanaf de J xensterpost naar haar te staren. j Ze hebben die journalisten vele laren trouw gediend cn zijn nu, ronder ank of afscheidsredevoe- ring, gepensionneerd. M.ar de journalist, die dit stukje schrijft, denkmet vreug- I de: „Ik weet lekker niet of ven- i I sterpost mannelijk of vrouwelijk ió en het kan me ook met meer schelen Weet U. waarnaar hij hel j meest nieuwsgiei is~ hoeveel nieuws er nu meer in de krant kan dan vroegeOptimisten j schatten: minstens vijf procent. j Welke statisticus onder onze Ie- z.ers neemt eens de moeite dat I uit te rekenen? j U, lezer, mag nog enkele dagen j „geni-'len" va.i ons gezwoeg met De ,wries en .e Winkel, omdat i enkele artikelen reeds in voor- j raad ware gezeldie nog niet i geplaatst ziin Naar het ANP verneemt, is aan prof. mr E. M. Meyers, hoogleraar te Leiden, opdracht verleend om een nieuw burger lijk wetboek te ontwerpen. MARIJKE SPOEDIG GEDOOPT Prinses Marijke zal waar schijnlijk eind Mei of begin Juni gedoopt worden. Zal Oost-Indonesië ineenstorten? Het Republikeinse persbureau Antara meldt uit Djokja, dat Sjah- rir in een interview met het plaatse lijk blad ..Kedaulatan Ra'jat" o.m. heeft gezegd, dat het begrip „zelfbe stuur" voor de staat Oost-Indone- sie absurd is. omdat de meeste in tellectuelen van dat deel van de archipel zich in dc republiek bevin den cn juist deze intellectuelen zo nodig zijn voor de opbouw van deze Hij voegde er aan toe. dat de eco nomische aspecten, juist de zwakke zijde van dc staat zijn en deze b.v. wat rijst betreft, afhankelijk is van dc republiek. Sjahrir voorspelde de ineenstor ting van de Oost-Indonesische staat: als de autonomie van deze staat werd geforceerd. Hij zei voorts, dat die gebieden, die zichzelf kun nen voorzien, zouden weigeren de hulpbehoevende gebieden te helpen cn onmiddellijk om afscheiding zou den vragen. Wat Borneo aangaat, zei Sjahrir. dat hij ervan overtuigd is. dat dit eiland uiteindelijk bij de Republiek zal worden gevoegd, aangezien cir ca 80% van de bevolking voor de republiek is. In tegenstelling tot vroegere be richten is aan Ancta medegedeeld, dat dr. Gani toch lid van de delega tie zal blijven, zodat deze thans uit zes leden bestaat. Actie tegen doodstraf Het Landelijk Comité van actie tegen de doodstraf blijkt met grote ongerustheid het bericht te hebben vernomen, dat ook na afhandeling van de huidigë" politieke processen dc doodstraf in het bijzondere straf recht gehandhaafd zal blijven. Het zal zich met kracht keren tegen dit. zoals het comité het uitdrukt, nood lottige insluipsel in onze civiele rechtspraak. Engeland ratificeert vredesverdragen De m edpsverdragen tussen Gruot-Briltanniè en Italië, Fin land. Roemenië, Bulgarije en Hongarije zijn thans door Groot- Brittanniè geratificeerd. De wa penstilstand \Qorw aarden voor Finland iijn destijds onderte kend «loor Groot Brittannié en de Sowjet Unie. Groot mensenredder overleden liet Arabische voorstel aan de Assemblee der U.N.O., dat ophef- fi.ig «7n het Britse mandaat over Palestina beoogde, komt niet op de agenda. liet werd in de commissie van orde verworpen met acht tegen een stem. Vóór stemde Egypte, tegen Frank rijk, China, U.S.A., Groot-Bnttan- nic, kcuador. Monduras cn Zweden; Tjechoslowakije, U.S.S.R., Polen, India cn Brazilië stemden niet. Tijdens de besprekingen hield de afgevaardigde van India, Asai Ali, een pleidooi \oor de deelneming van een Joodse delegatie aan de r lgcmcne Vergadering„Gisteren en vandaag hebben wij Hamlet ge speeld zontJer de Prins van Dene marken; waar zijn de volken over wier rechten wij moeten oordelen?" Gisteren heeft prinses Juliana haar 38ste crjaardag gevierd. Ruim een uur lang defileerden duizenden Nederlanders, die onze kroonprinses kwamen gelukwensen, langs het bordes van het paleis Soesfdijk. Het gehele prinselijke gezin zat voor de ruiten om de huldigers tc groeten, later voegde dc Koningin zich bij het gezelschap. Na het défilé was het bordes schier niet meer Ie zien, omdat het overladen was met hon~ derden bloemstukken. Onze foto loont van links naar rechts: dc prin sesjes Irene en Beatrix, prins Bernhard en prinses Juliana, die prinses Marijke op de arm heeft VAN zeer betrouwbare zyde verneemt Aneta, dat de schermutselingen tussen de geregelde republikeinse troepen enerzijds en de Lasjkar Ra'jats (volksleger), Pesindo (socialistische jeugdgroep), en Hlsboellali (Mohammedaanse strijdgroep) anderzijds in verschillende streken voort duren. Nadat de omgeving van de plaatsen Tamboen, Kraxvahg en Tjikampck gezuiverd was. hebben de hieruit ontkomen groepen zich verzameld in dc omgeving van Cherlbon, Tjilatjap en Poerwakarta, alwaar thans gevech ten plaats hebben. nesié in het belang van de Indonesi sche bevolking achtte De omstandig heid, dat deze oplossing ook in het belang van Nederland zal blijken tc zijn, mag voor de Republiek geen reden tot achterdocht zijn voor de verdenking, dat de Nederlanders streven naar een .verdeel cn heers" politiek. De Tweede Kamer is gistermiddag tegemoet gekomen aan het be zwaar, dat vooral de \rouweljjke Kamerleden hadden ingebracht tegen de wijziging van het burgerlijk kinderrecht, waardoor ook de moeder ouderlijke macht krjjgt, doch bij verschil van mening de wil van de vader beslissend is. strijd is met, of ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke en gees telijke belangen, dan wel voor de gezondheid van het minderjarige kind. is de kinderrechter op verzoek van de moeder bevoegd die beslis sing teniet te doen." Twee amendementen van mr. Donker (Arbeid) beogende de voog dijverenigingen. aan welke de rech ter de voogdij kan opdragen, of zij subsidie genieten of niet. te onder werpen aan door de regering ge stelde voorwaarden, nam de minis ter over. Daarna nam de Kamer het wets ontwerp zonder hoofdelijke stem ming aan. Eveneens nam de Kamer aan een wetsontwerp tot verho ging van de accijns op het gedistil leerd en van de belasting op hout geest en herziening van het tarief van invoerrechten. Regeringsvoorwaarden voor voogdij Mej. mr. C. Tendeloo (Arbeid) diende een amendement in, waarin werd vastgelegd, dat „de vader en moeder gezamenlijk de ouderlijke macht uitoefenen. Bij verschil van inzicht is de wil des vaders beslis send. behoudens beroep van de moe der op de kinderrechter in die ge vallen, waarin de vader van zijn be slissingsrecht misbruik maakt." Dit amendement verwierp de Tweede Kamer met 41 tegen 37 stemmen. Zij aanvaardde echter, nadat mi nister Van Maarsseveen verklaard had er geen bezwaar tegen te heb ben, met 68 tegen 4 stemmen, een amendement van de heer Roolvink (K.V.P.), dat luidt: „Indien de be slissing van de vader in kennelijke In \erband hiermede zou de TRI. van Wcst-Java om. opdracht hebben gekregen alle Lasjkan Ra jat-groeperingen te arresteren. United Press meldde reeds eerder, dat 200.000 Socndanezen verzet ple gen met pistolen, stenguns, mortie ren en handgranaten. De republikeinse minister van binnenlandse zaken Moh. Roem heeft tegenover Aneta verklaard, dat deze partij naar zijn mening gedragen werd door een kleine groep. Hij voegde daaraan toe. dat de secretaris. Koestomo zelf een Javaan was Roem zei, dat hij en president Soekarno op hun rondreis door Wcst-Java op massavergaderingen het volk ge vraagd hadden of het afscheiding van de republiek wenste. Toen heeft men geantwoord met een beslist „neen". Op de vraag, of de partij afdelin gen in de republiek zou mogen stichten, antwoordde Roem. dat hiertegen geen bezwaar bestond, mits de orde en rust niet zouden worden verstoord, anders zou de re- publick ingrijpen. Het proclameren van een onaf hankelijke staat Pasoendan hebben deskundige zegslieden, die met de verhoudingen en toestanden in het Soendanese gebied vertrouwd zijn, op het ogenblik ongetwijfeld belangrijk geacht. Aneta verneemt, dat het streven van Pasoendan een zeer werkelijke ondergrond heeft en niet kan wor den afgedaan als een kunstmatig, door zekere groepen aangewakkerd separatisme. De directeur van het kabinet van dr. van Mook, dr. P. J. Koets, ver klaarde aan Aneta. onder verwij zing naar de desbetreffende artike len van de overeenkomst van Ling- gadjati, dat voor de gebieden, die thans niet tot de Republiek be hoorden, de mogelijkheid is open gelaten zich in vrijheid uit te spre ken voor aansluiting bjj de Repu bliek. Dr. Koets merkte in dit verband op. dat hij juist op grond van deze overwegingen een federalistische op lossing voor de structuur van Indo- Generaal Giebel chef luchtmachtstaf? Het ministerie van Oorlog is uitge breid met een luchtmachtstaf. Daar door zal de bestuursfunctie van de minister, voor zover het de militai re luchtvaart betreft, overgedragen worden op de chef Luchtmachtstaf. Generaal-majoor C. Giebel zal waarschijnlijk in deze functie wor den benoemd. Tegen Schacht acht jaar geëischt De openbare aanklager in het pro ces tegen Schacht, heeft acht jaar arbeidskamp geëist. Hij voegde er aan toe. geen bezwaar te zullen ma ken als de rechtbank de lange voorlopige hechtenis, die Schacht heeft ondergaan voor het proces te Neurenberg, in aanmerking zou ne men. Heffing ineens komt in de Kamer Het wetsontwerp vermogensheffing ineens zal. indien tijdig eindverslag zal zijn uitgebracht, Dinsdag 6 Mei in de Tweede Kamer aan de orde komen. PRESIDENT Vincent Auriol zal, als hjj vandaag van zijn rein door Frans West-Afrlka thuiskomt, een nieuwe regeringscrisis moeten trachten op te lossen. De communistische ministers hebben reeds giste ren in het kabinet meegedeeld dat z(j willen aftreden, omdat de coni- munislisehc partij haar politiek ten aanzien van Ionen en prijzen heeft herzien. Zjj Heten zich echter overreden met definitieve stappen te wach ten tot Aurlols terugkeer. Vanav ond zal de president een noodz.itting van het kabinet lelden. Men verwacht echter niet dat de communlstlscho ministers van hun voornemen zullen willen afzien. Loonpolitiek oorzaak van onenigheid De gewijzigde houding der com- •munistcn vindt haar oorzaak in de staking van de genationali seerde Renauld-autofabnekcn% waarbij 20.000 man zijn betrokken. Het Franse vakverbond, waarin de communisten de leidende pos ten bezetten, had geadviseerd niet te staken, omdat dc eis voor ho ger loon de prijs-en-loon-politiek van de regering doorkruist. Nu de staking tegen dit advies in toch is doorgezet vrezen de com munisten hun positie in de vak beweging te verliezen. Zij schij nen er thans de voorkeur aan te geven verder te werken als oppo sitie-partij. In de wandelgangen van de assemblee denkt men reeds over andere regcringsmogelijkhe- den, bij voorbeeld een geheel-so cialistische regering onder Blum, of een geheel samengesteld uit de M.R.P. onder Bidault, die tevens zou moeten steunen op socialis ten, radicalen cn de onafhanke- l.jk-conservatieven. Stabiliteit nodig Ramadier zei gisteravond in een korte radiorede: Morgen zult ge dc eerste Mei op kalme en ordelijke wijze vieren; het is thans aan u om zorgvuldig te overleggen over de eisen, die ge zult stellen. Het is de plicht, van de regering u in te lichten wat de essentiële voorwaarden zijn \oor de ontwikkeling van de arbeidersklasse. De eerste voor waarde is de handhaving van de republiek, zonder welke er geen vooruitgang en geen hoop is. De arbeidersklasse kan de sta biliteit van de republiek garan- Ministers naar België Vrijdagochtend worden te Brussel vijf Nederlandse ministers verwacht baron van Boetzelacr van Ooster hout, minister van buitenlandse za ken; Huysmans. minister van eco nomische zaken; S. L. Mansholt. minister van landbouw; H. Vos, mi nister \an verkeersweze cn prof P. Licftinck, minister van financiën, evenals dc Luxemburgse ministers, Dupong, cerste-ministcr; Bcch, mi nister \an buitenlandse zaken; Mar- guc, minister van landbouw cn L. Schaus. minister \an economische zaken. Zaterdagochtend zullen de minis ters besprekingen houden over pro blemen, die voor dc drie landen van bclan zijn. deren, indien zij de wet respec teert. De tweede voorwaarde voor de ontwikkeling van de arbeiders klasse is de stabiliteit van de va luta. Een valutacrisis zou het proletariaat in de ellende storten door zijn koopkracht te vernieti gen. Wij zullen alles blijven doen wat in onze macht ligt om de koopkracht der valuta te hand haven en wij verwachten alle hulp van de Franse bevolking, die zich onder meer zal moeten dt^monstreren in verhoging van de productie en verlaging van de productiekosten. Het hoofdbestuur van do socia listische partij heeft zich bij het antwoord van Ramadier aange sloten doo:* te verklaren, dat de huidige politiek van „bevroren" lonen momenteel onvermijdelijk is. De meeste waarnemers gelo ven, dat de communistische par ten in de oppositie zal gaan en zich zal concentreren op het ver sterken van haar invloed in do vakverenigingen, die, te oordelen, naar do gebeurtenissen van de laatste tijd, begon te verminderen. r-n rJ: K '~'U.V 3^ r In het iok bij Willon ligt voor een „groote beurt" de lichte kruiser „Heemskerk". Voor het schip naar de Indische wateren vertrekt is het noodig een grondige inspectie te houden. Het rookverbod bij de Ned. Spoorwegen Nu in alle rijtuigen van de Neder landse Spoorwegen wederom de vereiste opschriften, die aange ven of het is toegestaan wel of niet té roken, zijn aangebracht en de verhouding „roken" „niet ro ken" geleidelik van 1 1 op 2 1 is gebracht, zullen de Nederlandse Spoorwegen strenger dan tot dus verre moeten staan op de naleving van het rookverbod. Het roken in daartoe niet be stemde afdelingen is niet af-, maar toegenomen. Bij vele reizigers bljjkt de misvatting te bestaan, dat men alleen aan niet mag roken, wan neer medereizigers te kennen geven daarvan hinder te ondervinden. Zo is het niet. Met het oog op de volksgezondheid eist de wet gever oen voldoend aantal afdelin gen „niet roken" in de trein. Te meer, waar het aantal afdelingen „niet roken" tot dc uiterste grens is beperkt, moet het rookverbod stipt worden gehandhaafd en zal onverbiddelijk tegen overtreders proces-verbaal worden opgemaakt. In hun eigen belang wordt de treinreizigers aangeraden zich te schikken in de bestaande bepalin gen en het duidelijk aangegeven rookverbod in acht te nemen. Het trein- en stationspersoneel heeft strenge consignes op de naleving van het verbod te letten. Sedert ruim vier weken houdt de politie zich bezig met de ver dwijning van een 43-jarige direc teur van een chemisch laborato rium in Den Haag en een 31-jari- ge verpleegster uit Soest, zo meldt „Het Parool". Op 29 Maart hebben deze twee mensen, na een verblijf in een hotel in Bergen op Zoom, de stad per auto verlaten, met bestem ming Utrecht. Hoewel ernstig rekening moet worden gehouden met de moge lijkheid. dat de man, die bijzien- da is, door de duisternis misleid, te water is gereden, sluit men de hoop op hun terugkeer niet ge heel uit. omdat de man een groot bedrag aan geld bij zich had. Wellicht hebben zij hun aanvan kelijke plannen gewijzigd en zijn zij naar het buitenland getrok ken. Onbegrijpelijk blijft het dan echter, dat zij ook vandaar geen enkel teken van leven meer heb ben laten horen. OFFICIëLE BONXENLIJST Voor het tijdvak van 4 t.m. 17 Mei 1947 BONKAARTEN KA. KB, KO 705 (scrlo B) b07 Algemeen: 750 gr. suiker, bo- ternamstrooisel enz. of 1500 gr. jam. stroop enz. of 750 gr. chocolade of suikerwerk. b08 Algemeen: 50 gr. cacao. BONKAARTEN KD, KE 705 (serie B) b14, h15 Algemeen: 250 gr. sui ker, boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade oi suiker werk. b16 Algemeen: 50 gr. cacao. BONKAARTEN MA, MD 705 (bijz. arbeid, a.s. moeders) (serie B) b2i Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 703 711 Tabak: 3 rants, tabaksarti kelen. 712,713 Tabak: 2 rants, ta baksartikelen. 711 Versnap«Tingon: 200 gr. cho colade of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gr. jam, stroop enz. 713 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk of 100 gr. suiker, botcrhamstrooisel enz. of 200 gr. jam, stroop enz. Rechter had zwart varken in huis Dc economische rechter tc Haar lem heeft dezer dagen dc echtgeno te van do president van het Bijzon der Gerechtshof in Den Haag ver oordeeld tot een boete van f 1000 cn ccn voorwaardelijke gevangenis straf van twee weken, omdat in haar huis ccn clandestien geslacht varken was gevonden. Haar echtgenoot, die eveneens was gedagvaard, zo deelt het Haags Dagblad mede, had tegen de dag vaarding bezwaren ingediend, doch deze bezwaren erden niet ontvan kelijk verklaa -1, zodat de rechter opnieuw een dagvaarding heeft ont vangen. Het blad voegt hieraan toe, dat deze rechter enige tijd geleden ccn zeer goede plaats innam op dc lijst van candidatcn voor hc- burgemees terschap van de residentie. Toen men liet varken bij hem thuis had gevonden, heeft men hem echter van deze lijst moeten afvoeren. Besprekingen tussen Engeland-U.S.A. Te Londen, Washington en Ber- l'.jn worden op het ogenblik ge lijktijdig besprekingen gevoerd voor het opstellen van een nieu we gezamenlijke Brits—Ameri kaanse economische politiek voor de gefusieerde Britse en Amerikaanse bezettingszones \an Duitsland. Dez© besprekin gen zijn het gevolg van het falen der conferentie vjjn Moskou in zak© het opstellen van een formu- 1° voor economische eenheid van Duitsland. Koud weer Weersverwachting van De Bilt geldig van Donderdagochtend tot Donderdagavond. Mees* hrach*ige wind tussen Noord-West en Noord-Oost. Af en toe regenbuien. Koud voor de tijd van het jaar. :_7fLissasora Tiuiiiiinuuiaiiiiiiiiiitiiauiui

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1