DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Assemblée verwerpt voorstel der Arabieren „Socialisatie is machtswoord van de toekomst" Nederlandse pioniers in Brazilië Brits voorstel op agenda Rumoerige zitting Europa vierde 1 Mei Dit jaar nog geen Butlinkamp Mr. W. A. J. Visser benoemd P.Ramadier vraagt een motie van vertrouwen Duitsland moet betalen Paul de Groot ijvert voor fusie tussen NVV en EVC Meifeest opgewekt gevierd Succes na taaie volharding Ministers zoeken direct contact Gironummer Postbus 9-~- I of <1— p« 510330 Bank; R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAR CO L Vrijdag 2 Mei 1947 Nr. 634 6e Jaargang Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER OOK de Algemene Vergadering der TJ.N.O. heeft het Egyptische voor stel om Palestina onafhankelijk te verklaren van de agenda afge voerd. Het Britse voorstel tot het benoemen van een commissie \an onderzoek werd ter bespreking aanvaard. In deze vergadering, die werd gehouden om de agendp te bespreken, kwam het derde voorstel, dat van de Joodse Nationale Raad 4 oor deelneming van afgevaardigden van het Joodse bureau aan de vergadering nog niet ter sprake. Het zal vandaag door de commissie van orde worden behandeld. Waarschijnlijk zal het voorstel niet veel kans maken; zowel Groot-Rrittannië als de Verenigde Staten zijn tegen dc toelating van personen die geen afgevaardigde van een staat zijn. Onmiddellijk na de opening der Vergadering verklaarde de Syrische vertegenwoordiger zich tegen het plaatsen op de agenda van het Britse voorstel. Hij werd door de voorzitter tot de orde geroepen, üoch verzette zich daartegen, aan voerende. idat het Britse yerzoek Dnder een verkeerd artikel var. het Handvest is ingediend en derhalve niet voor plaatsing op de agenda In aanmerking komt. De afgevaardigde van Irak viel het Britse voorstel aan op grond van het feit, dat het onverenigbaar Is met de principes van het Hand vest. Hij werd eveneens tot de orde geroepen. Sir Alexander Cadogan, aan dringende op aanvaarding van het Britse voorstel, gaf in bedekte termen te kennen, dat Engeland in het huidige stadium tegen Joodse deelneming aan het werk der As semblée is. De Syriër Maim Antaki was de tierde Arabische gedelegeerde, die door de voorzitter tot de orde werd geroepen, toen hij een politieke be spreking van het Arabische voor stel wilde beginnen. Nadat de pre sident had verklaard, dat. zelfs, als het Arabische voorstel zou worden verworpen, de politieke commissie der Algemene Vergadering het ge hele Palestijnse probleem vrij en open zou bespreken en de Ameri kaanse gedelegeerde, Austin, zich bij deze verklaring had aangeslo ten. ging men tot stemming over. Met 24 tegen 15 stemmen en 10 Onthoudingen werd besloten het Arabische voorstel van de agenda te weren. Onder degenen, die vóór het Ara bische voorstel stemden, waren In- In geheel Europa werd 1 Mei-dag gevierd. In Moskou sprak maar- schalk Boedenny een geweldige me nigte toe en werd een militaire pa rade gehouden, waarbij gevechts- en bombardementsvliegtuigen over vlogen. Maarschalk Boelgauin, minister van Defensie, deed een beroep op de strijdkrachten „om te allen tijde gereed te zijn om op tc treden. Te Berlijn namen minder perso nen dan verleden iaar aan de op tocht deel. Dc regen drukte het enthousiasme. In de Britse sector waren weinig rode vlaggen te zien. In de Sowjet sector steeg de geestdrift bij het vernemen van het nieuws, dat ex tra groente en fruit was toegewe zen, hoewel aan de andere kant 1400 huizen van Bcrlijncrs werden gevorderd. Tiidens de in het Ruhrgebicd ge houden demonstraties verschenen weer banieren met leuzen als: „Wij hebben honger geef ons brood". Te Portella Delia Pagla bij Pa lermo hebben onbekenden met ma chinegeweren op een groep arbei ders, die zich naar een demonstra tie begaven, geschoten. Zes perso nen werden gedood en twintig ge wond. Tc Parijs werd in de straten ge danst en een half millioen arbeiders marcheerden met rode banieren over dc boulevards. In Wenen vroegen 150.000 socia listen vrede, vrijheid en brood en de terugkeer van de krijgsgevangenen. De communisten eisten daarentegen nieuwe verkiezingen en afrekening met de fascisten. De Nationale raad van de La- bourpartij in Engeland heeft in een manifest aangedrongen op loyale ondersteuning door de Britse ar beiders van alle internationale po gingen. welke in de ware geest van samenwerking worden gedaan om de geweldige economische en poli tieke problemen van de wereld op te lossen. De aanvr;gc xoor bouwmateria len voor het gi te vacantickamp, dat men te Zandvoort geprojec teerd heeft (het z g. Bultinkamp) is voorlopig afgewezen, hoewel de aanvragers te kennen gaven, dat een groot gedeelte geïmporteerd zou worden, zonder dat 't ons land de viezen zou kosten. Afgezien van dit materialen-pro bleem «tellen de ministers van O. K. en \Y\Y deropbouw en finan ciën vast, dat het zeer dc vraag zou zijn of voor dc bouw van dit kamp de nodi"c arbeidskrachten beschik baar kunnen komen. De aanvrage voor crediet bij dc Herstelbank, welke dc directie van liet Butlin kamp had gedaan, is door deze fei ten vervallen. dia. Sowjet-Unie, Oekraïne, Joego slavië, Cuba, Argentinië. Bolivia, Turkse, Afghanistan en Perzië. Toch ccn stem? De Amerikaanse delegatie heeft zich uitgesproken voor het horen van vertegenwoordigers van het Joodse Bureau en de Hoge Arabi sche Raad. die de Palestijnse Ara bieren vertegenwoordigt, door een politieke commissie van 55 loden. Men wil in deze zitting, die slechts dient om het nodige mate- ïiaal bijeen te brengen voor de na jaarsvergadering. uitvoerige discus sies zoveel mogelijk vermijden, maar omdat zij toch waarschijnlijk niet geheel te voorkomen zullen zijn wil men toch ren middel vinden om Palestijnse vertegenwoordigers een stem te geven. Dit geldt vooral voor het Joodsche deel van Palestina, omdat het Arabische standpunt reeds wordt verdedigd door Egypte, Irak, Syrië en Libanon. De Verenigde Staten blijven ech ter gekant tegen het verlenen van zetels aan andere organisaties dan staten. Groentenoogst zal laat zijn dit jaar Door de langdurige en strenge vorstperiode, welke tot April heeft aangeh iden. ging* i andijvie, sla. bloemkool cn peen, welke vroeg geplant of gezaaid waren, geheel of grotend°els verloren cn van wat is blijven staan, valt nog geregeld weg. Dc in April veranderde weersge steldheid oefende een gunstige in vloed uit op de ontwikkeling der opnieuw geplante of gezaaide ge wassen. Nachtvorsten kwamen nog een enkele maal voor. doch brach ten geen schade toe. Wel moet er op gerekend worden, dat dc oogst der verschillende gewassen aanmer kelijk later zal zijn dan normaal het geval is. Selectie van vrouwen voor Indonesië Iedereen die in een vrouwencorps wil dienstnemen of als vrouwelijke werkkracht naar Indonesië wil gaan. moet zich van 1 Mri af melden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau van dc plaats harer inwoning. Daarna wordt men opgeroepen om tc ver schijnen \oor dc provinciale com missie van het „Centraal Selectie- orgaan Vrouwelijke Vrijwilligers", dat door de minister van Oorlog is ingesteld. De taak van dit orgaan is te beoordelen of deze vrouwen geschikt zijn voor toelating tot een vrijwilligerskorps en voor uitzen ding naar de overzeese gebiedsdelen 2700 burgers vermist in Indonesië Het hoofd van dc opsporingsdienst overledenen, H, van Hart, heeft aan Ancta medegedeeld, dat sedert de Japanse capitulatie door extre mistische woelingen 2700 Europea nen als vermist mocfen worden be schouwd De Chinese slachtoffers zijn hierbij niet inbegrepen. Vluchtelingencomité in Lausanne Dc minister van Buitenlandse Zaken heeft benoemd als vertegen woordiger of plaatsvervangend ver tegen v ordiger cn deskundige in de oorbereidendc commissie voor -dc internationale vluchtelingenorgani satie. welke heden te Lausanne bij eenkomt: mr E M. J. A. Sassen, lid van de Tweede Kamer, mevr. dr H VerweyJonker, vertegen woordigster \an het Nederlandse Vrouw encomité cn mr. H. .1. Evcr- scn van het departement van Bui- tcnlandsche Zaken. Londen aan het werk, Glasgow staakt nog De Londense havenarbeiders heb ben tijdens een massa-bijeenkomst gistermiddag met grote meerderheid besloten vanochtend het werk te hervatten. De havenarbeiders van Glasgow hebben besloten hun staking, die on geveer zes weken geleden werd be gonnen wegens het ontslag van 500 kameraden, voort te zetten. Het vliegdekschip „Karei Doorman" is in dok van Wilton Feyenoord opgenomen, om te worden opge kalefaterd Geen broodverkoop op 5 Mei Op de nationale feestdag. Maan dag 5 Mei, zal geen hrood gebak ken of afgeleverd worden. Het pu bliek wordt aangeraden Zaterdag brood voor Zondag, Maandag en Dinsdag te kopen. Verschil van mening over UNO-leger In het rapport van de militaire- stafcommissie der Verenigde Na ties. dat aan de Veiligheidsraad zal worden voorgelegd, komen dc grote meningsverschillen der x ijf grote mogendheden ten aanzien \an de toekomstige legermacht der Vere nigde Naties tot uiting. De Sowjet-Unic is van mening, dat dc \iif grote mogendheden in gelijke mate moeten bijdragen we gens de gelijkheid der verantwoor delijkheid. Frankrijk -faat op het standpunt, dat elk 'and moet bij dragen in verhouding tot zijn mili taire macht. Wat dc kwestie der garnizoenen betreft is dc commissie in drie groe pen verdeeld. Engeland dc Vere nigde Staten cn China willen, dat de trocper o\eral moeten worden gestationneerd. waar dc deelnemen de landen wettige toegang hebben. olgcns de Sowjet-Unie moeten dc garnizoenen worden gelegerd in nationaal gebied en voormalig vij andelijke landen. Flankrijk wil dat er ook troepen zullen worden gele gerd in landen der U N.O naast legering in de nationale cn onder bchcerschap staande gebieden. Frankrijk is voorts van mening, dat de strategische zone door de strijdkrachten der Verenigde Naties moeten orden bezet. Uitbreiding export van planten Met de Engelse autoriteiten is overeenstemming: bereikt over de invoer in het komende seizoen van snijbloemen, jonge planten en suc culenten uit Nederland. Het contin gent voor snijbloemen is vastgesteld op 150.000 pond, voor jonge plan ten en succulenten op 25.000 pond. Vergeleken met hot afgelopen seizoen betekent dit een belangrijke uitbreiding van de bloemen- en pot- plantenieveringen aan Engeland. Lading van „Behrman" in brand In de haven van Tandjong Prio'k is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de loods, waar in de lading rubber van de „\lir- tin Behrman" was opgeslagen. Volgens een voorloopige schat ting bedraagt dc schade ongeveer een millioen N. I. guldens. Men vcimoedt. dat de brand aan sjbo- tr.Ye te wijten is. De loods bevitte rubber, voedingsmiddelen in blik en meel. „Vermogens-heffing" toegelicht De minister gaf een nadere uit eenzetting in het verslag betref- tonde liet wetsontwerp „Vermo genshdffing ineens". Naast de twee reeds bekende Triogelijkherlcn tot omzetting van Geblokkeerd geld, wordt overwo gen nog enige andere opties te scheppen. Geblokkeerde spaargelden z"u men in deposito kunnen laten. Dit deposito zal in vijf jaar Ier beschikking van den rekening houder komen. Dit zou gelden voor bedragen vin f 5000 en lager. Voor hogere bedragen zou de gelegenheid wor den geopend deze geblokkeerde gilden te doen overschrijven op een geblokkeerde investeringsre kening. die in vijf jaarlijkse ter mijnen zou worden omgezet in vei handelbaar niet belecnbnar schuld vorderingspa pier. Weer 32 goudstaven opgebaggerd Gisteren zijn op de Nieuwe Wa terweg weer 32 staven goud om hoog gebaggerd op dezelfde plaats waar inen kort geleden 37 staven vond. De Nederlandse Bank deelt mee, dat In totaal 79 staven goud van de 111, die in de Meidagen van 1940 zonken, geborgen zijn. j '-eraal-majoor C. Giebel, die be noemd werd tot chef van de staf Luchtmacht. Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 Juni 1947 be noemd tot burgemeester van 's Gravcnhagc, mr W. A. J. Visser, thans burgemeester van Zeist. Tot 17 Mei nog twee luierbonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat aanstaande en jon ge moeders, die tussen 1 October 1946 cn 1 Februari 1917 een bon hebben ontvangen, voor zes of ne gen luiers, nog tot en met uiterlijk 17 Mei as. op door de distributie- dienst bekend te maken dagen, twee bonnen resp. één bon voor drie luiers op aanvraag in ontvangst kunnen nemen. Na 5 Mei a s. zullen aan aan staande moeders door de distribu tiediensten geen bonnen C 82 voor twaalf luiers meer worden uitge reikt. Met ingang van die datum zullen alle soorten luiers verkrijg baar zijn tegen inlevering van vier speciale of textielkaartpunten per stuk. In verband hiermede zullen na 5 Mei aan aanstaande moeders in paats van bonnen voor 12 luiers speciale textielpunten voor hetzelf de aantal worden verstrekt, de bon nen art. J (9 luiers), B 081 (6 luiers), AC (3 luiers), C 82 (12 luiers) behouden hun geldigheid, doch moeten vóór 31 Mei a.s. bij de winkelier zijn ingeleverd. Het Franse kabinet, dat gis teravond na de thuiskomst van president Auriol uit West-Afri- ka vergaderde, heeft geen uit weg uit de regeringscrisis kun nen vinden. Men is er niet in geslaagd het ver schil van mening tussen de commu nisten enerzijds cn de socialisten en MRP anderzijds te overbruggen. De communistische ministers dienden echter niet hun ontslag in. Na dc zitting verklaarde de minis ter van voorlichting, Pierre Bour- dan: „In het kabinet bestaat niet langer eensgezindheid ten aan zien van de loon- cn prijzen-po- litiek der regering; men heeft besloten, dat de minister-presi dent morgen het program van de regering aan het parlement zal voorleggen cn de vertrou wenskwestie stellen". De gouverneur van de Franse Bank heeft in een brief aan Rama- dier gewezen op het feit, dat iedere stijging van het loonpeil op het hui dige ogenblik het gevaar rou ople veren van een zekere mate van in flatie. die de handhaving van de huidige koers van de franc onmoge lijk zou maken. Ook de Parijse vakbeweging der metaalbewerkers, aangesloten bij de bond van christelijke arbeiders (C. F.T.C heeft de eisen van de stakers aan de Rcnnuld-fabriekcn overgeno men. De CFTC heeft echter mee gedeeld dat zij deze beweging op zichzelf ziet en met als een prece- dent in verband met de loon- cn prijspolitiek der regering. Vreemd vertrek Hoezeer de Indonesische kwestie de gemoederen verhit en het gevoel voor verhoudingen ongunstig be ïnvloedt. blijke uit enkele bijzonder heden over 't vertrek van de hoog leraren Posthuma en Verzfjl uit Batavia, die „Het Parool" meldt. Op zijn reis naar Indonesië ont moette een Nederlandse journalist de beide naar Nederland terugke rende heren in Singapore. Na zijn aankomst zag hij prof. Schërmer- horn en maakt van die ontmoeting melding. „Maar hoe komt u er bij. Post huma en Verzeil zijn hier." „Welnee", antwoordde de journa list, „ik heb ze gisteren in Singa pore toch zelf gezien!" Prof. Schermerhorn belt dr. Van Mook op: „Waar zijn Posthuma en Ver zijl?" „Hier!" „Neen, ik heb iemand bjj mij die ze in Singapore heeft gezien." Een onderzoek volgt. Het klopt. De beide hoogleraren waren In alle stilte, zonder afscheid verdwe nen. Hun passage werd verzorgd door de Indische Ondernemersbond. Nederland zal uit de gecombineer de Brits-Amerikaanse zone werktui gen en onderdelen betrekken ter waarde van 85 millioen gulden. Het contract voor dc levering is afge sloten met het Anglo-Amerikaanse in- en uitvoerbureau tc Minden. Turkije heeft 23 millioen meter ka toen besteld ter waarde van 19 mil lioen en Australië voor ruim honderd millioen gulden locomotieven. Ame rika heeft Duitsland een voorschot gegeven aan ruwe katoen, die be taald zal worden zodra het afge werkte product is verkocht. (Daily Telegraph) Sociale maatregelen in de Republiek In <lc vergadering van het werk comité van het K.N.Ï.P op 19 April tc Jogjakarta gehouden is bet voor stel van Asarocdin goedgekeurd. Besloten is o a. de arbeiders bet recht toe te kennen van \ercniging, meningsuiting, demonstratie cn sta king. Kinderen beneden dc 15 jaar mo gen geen arbeid verrichten, maar moeten schoolonderwijs genieten. Vrouwen mogen gedurende dc avonduren geei arbeid verrichten, uitgezonderd die arbeid, die naar aard, plaats cn pc.itie door vrou wen \crricht moet worden cn die niet in otrijd 's met algemeen gang bare normen van het vrouw zijn. Het aantal werkuren is 40 per weck van 6 werkdagen, met ccn rustperiode tijdens dc werkuren. Per jaar dienen minimaal 2 we ken verlof gegeven tc worden. Behalve dc officiële feestdagen wordt 1 Mei, dc arbcidersdag, ge vierd. Sociale waarborg, in de vorm van ongevallen verzekering, ziekte verzekering, invaliditcits regeling, pensioen enz. Instellin ^an arbeiders xertegen- woordiping in elk bedrijf of dienst, bestaande uit ccn afgevaardigde van dc arbeiders organisatie, die door dc regering van dc Indonesi sche Republiek erkend is. Nieuw cerste-Kamer Lid Tot lid der Eerste Kamer in dc vacature wijlen jhr. mr. van Asch van Wijck (AR.), is benoemd de heer J. Hommes te Fleer Arcnds- kerke. Mr. G. A. Diepenhorst tc Zeist, die oorspronkelijk benoemd verklaard i§i_heejt deze benoeming niet aanvaard. Naar fusie A.F.L.-C.I.O. Dc voorgestelde fusie tussen de beide grote concurrerende Ameri kaanse Vakverenigingen,*dc „Ame rican Fcdertion of tabor" en het „Congress of Industrial Organisa tions" is na een bespreking van v ijf ur tussen commissies van bei de verenigingen een stap nader ge komen. William Green, de voorzitter van dc A.F.L. cn Philip Murray, de pre sident van het C.I.O. verklaarden, dat zij besliste vorderingen hebben gemaakt tot het overwinnen der geschillen. Minister Vos zegt: In alle plaatsen van ons land is het 58-stc Meifeest, ondanks het slechte weer. opgewekt gevierd. PARTIJ VAN DE ARBEID. In Amsterdam had deze partij, te r.amen met andere socialistische or ganisaties. 'n massa-bijeenkomst be legd in de Apollohal. Ds. J. J. Bus- kes zei daar o.m.: „De socialistische beweging zal in positieve zin anti militaristisch zijn of zij zal niet zijn. Het verheugt mij. dat steeds meer stemmen opgaan dat onze jongens in Indonesië productieve arbeid moe ten gaan verrichten". Hij keerde zich tegen hen. die zeggen, dat het nu nog tijd is Rusland door een oorlog „er onder" te krijgen. „Voor ons be staat geen enkele reden de zijde van Amerika te kiezen en ons tegenover dc Sowjet-Unie te stellen. Winnende invloed Minister ir H. Vos, die in een druk bezochte bijeenkomst van dc P.v.d.A. in Den Haag sprak, stelde vast, dat in sc'iicr alle landen van West-Europa het democratische so cialisme een belangrijke politieke factor is geworden. Hij voorspelde dat het. internationaal verbonden, voortdurend aan invloed zal winnen. ..Socialisatie zal cén der machtwoor den van dc toekomst zijn. Met ons gezicht naar hot Westen (Amerika) gekeerd houden wij de vaan van het socialisme hoog. naar het Oosten Rusland) die van de democratie", riep spreker uit. Minister W. Drees. sprak in een bijeenkomst te Schiedam zijn grote vreugde uit dot het 1 Mei-feest, voor het eerst na zeven jaar, weer nor maal kon worden gevierd. De geor ganiseerde ouden van dagen brach ten „hun vader" een bloemenhulde. Ongeveer negenduizend belang stellenden waren gisteren in de Rot terdamse Rivièrahal, waar prof. dr. W. Banning dc voornaamste spreker was. Deze richtte een waarschu wend woord tot dc jongeren, omdat z.i. de thans bereikte resultaten van twee zijden worden bedreigd, name lijk door het ^Russische communis me en door het Amerikaanse moder ne kapitalisme. Op Christenen en niet-Chnstcncn deed hij ccn beroep zich in dc P.v d.A. aaneen te sluiten tot de strijd voor sociale gerechtig heid. Communisten Ongeveer 30.000 Amsterdammers verzamelden zich gisteren in het Olympisch Stadion, waar het Twee de Kamerlid Paul de Groot hen toe sprak. Hij eiste dat de Nederlandse troepen zo spoedig mogelijk uit In donesië werden teruggetrokken en wekte zijn toehoorders op zich in de vakbeweging te organiseren en te strijden voor fusie tussen N.V.V. en E.V.C. „Laten wij komen tot een al gemene Nederlandse vakbeweging op democratische grondslag". Onder regie van Jan Lcmaire Jr. voerde een groot aantal lekespelers het massaspel „Het communisme in opmars" uit. In dc Houtrusthallen kwamen 12.000 Hagenaars bijeen om te luiste ren naar Henk Gortzak, die zei. dat DE Nederlandse nederzetting te Caramoehv in Brazilië, wel. ke nu ongevcei 300 inwoners heeft, werd daar in 1011 gevestigd. Aan vankelijk had dc kern de/.er kolo nie elders gewoond, doeli daar be werkte het klimaat zoveel ziekten, dat inen een beter ooid zocht in de nabijheid van een spoorweg. De moeilijkheden van deze ves tiging 7.i.jn groot geweest, de grond was vrij schraal en vroeg zwaren arbeid cn volharding. Door onver, moeid wei ken kw amen de boeren er langzamerhand boven op; en toen de prijzen gingen stijgen in de laat ste zeven jaren kwam er welstand, de verplichtingen der moeilijke ja ren konden worden afgedaan, eigen huizen gebouwd, vele verbeteringen aangebracht. Deze kolonie bestaat hoofdzake lijk van veeteelt cn zuivelbereiding. Een coöperatieve kaasfabriek is er, als vanzelf op Nederlandse grondslag, ontstaan. Enkele leden der kolonie leggen zich toe op de aanplant van een veel olie hou dende Braziliaanse nootsoort, an deren op de aanplant \an een acacia-soort, dc „black wattle", waarvan de teelt, wegens het zich daarin bevindend looizuur resulta ten belooft. Verder wonen er in Brazilië ook nog hier en daar verspreid Neder landse hoeren. Een tweede groep van Nederlan ders wordt gevormd door de han delsmensen, importeurs cn expor teurs. Voor zover dezen zich vo r de oorlog op Nederlandse producten hadden georiënteerd en afhankelijk waren van de toevoer daarvan, hebben zij, toen de oorlog alle bron nen droog deed lopen," moeilijke maanden gehad. Toch door zich op artikelen van andere herkomst toe te leggen hebben zij zich staan de kunnen houden en dikwijls met heel vee! succes. Nu dc relaties met Nederland weer hersteld zijn, richt zich de activiteit ook weer op het moeder land. Cacao NEDERLAND blijkt een belang, rijke ro| in de cacao-handcl de te spelen. Het is de grootste Euro peso koper van Braziliaanse cacao. De Verenigde Staten ko pen de meeste cacao dc invloed van Noor 1-Amerika in Brazilië is sterk 59.1 pet. Europa koopt 31 pet., waarvan door Nederland wordt opgenomen. Ook op de ta. baksmarkt heeft Nederland een sterke positie. Nederlandse handelshuizen zijn er to Rio de Janeiro, te Sao Paulo, in Bahia, Je tabaksstad, Pernambu- co, een enkel ook in Porto Allegro en te Santos (de haven van -Ie staat Sao Paulo), natuurlijk niet te vergeten Philips (wiens lichtrecla mes elke avond over de straten van Rio flitsen. Nederland znl in de nabije toe komst belangrijk kunnen bijdragen tot dé verbetering van de havens van Rio. hij het aanleggen van nieuwe kaden en bij baggcrwerk. Immigratie T MMIGRATIE - mogclijkhe Jen zijn er zeker. Maar er hangt veel af van de voorbereiding. Voorbereiding in Nederland, maar niet minder in Brazilië. Goede kansen voor immigratie zijn er in de staten Mianes Ge. raes, Parana, Sao Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do Sul. Zoo zijn er reels besprekingen gaande met den gouverneur v:m Sao Paulo. Er moeten flinke doortastencfe mannen komen, die bereid zijn het de eerste jaren kwaad te hebben. Niet minder is de flink heid cn de doortastendheid van de vrouw van betekenis. in Rusland het ware socialisme boerst. „Waar zou de wereld thans zijn als dc Sowjet-Unie er niet ln geslaagd was de fascistische storm vloed te bedwingen?", vroeg spr. ..Mei is dc maand van het verzet en de bevrijding, die wij beiden geden ken!" In Rotterdam gaf dc CPN. haar Meifeest in Zuid, het Tweede Ka merlid Gerbcn Wagenaar voerde daar het woord op ccn openlucht- bijeenkomst. die besloten werd met een schilderachtige fakkeloptocht. Wagenaar was teleurgesteld over het feit, dat waar elders in Europa in Parijs on in Brussel socialisten en communisten samen opmarcheren, in Nederland beide partijen geschei den blijven, zelfs op de eerste Mei. „Wees voorzichtig!" zegt Lilienthal David Lilienthal. voorzitter vaa. de Amerikaanse commissie voor do atoomenergie hoeft het Amerikaan se volk gewaarschuwd, dat indien hot vraagstuk van de atoomenergiè niet oordeelkundig genoeg behan deld zou worden, men zich geen zor gen uieer behoefde te maken over de bespotting door liet nageslacht, daar er misschien geen nageslacht zou zijn. Lilienthal noemde de atoomener gie een zeer groote vooruitgang van de wetenschap en van vitaal belang voor de veiligheid cn verde diging der landen. „Nimmer tevo ren in de krijgsgeschiedenis is er ccn wapen geweest, dat ïulke ver woestende uitwerkingen had. Het 'S misschien dc eerste keer, dat een overwinnaar ecu zoo machtig wa pen bezit, dat hij het lot elke prijs moet verbergen. Daarom heeft de Amerikaanse atoomcommissie zulk een verschrikkelijke vcrantwoorde- iijk heid. Zij moet er voor zorgen, dat een uitgestrekt inlichtingengebied veilig gesteld wofdt. Indien het verloren zou gaan, voorda dc internationale oontróle in werking treifdt, zou hHt wellicht gebruikt kunnen worden om een groot deel van de aarde te verwoesten. De internationale toe stand maakt geheimhouding nood zakelijk. Honderdduizend is er uit Op nummer 2106 van de Staats loterij 1» de honderdduizend ge\ al len, op nummer 19669 50.000 en op de nummers 16587, 19061 en i 21498 1000.—. In verband met zijn vertrek naar Batavia heeft minister Jonkman in een onderhoud met het A.N.P. het doel van de reis omschreven. „In de eerste plaats wil de rede ring," aldus mr. Jonkman, „zich ginds oriënteren. Daarnaast is het de bedoeling dr. Van Mook en de. commissie-generaal in te lichten over de verhoudingen hier. Dr. Beel en ik willen voorts besprekingen voeren over de loyale uitvoering der wensen en regelingen van Malino en Linggadjati, waarbij," aldus de mi nister, „natuurlijk ook ter sprake komt, welke personen onder de hui dige omstandigheden het meest ge schikt zijn om bepaalde posten te bezetten." Ten aanzien van geruchten, dat men nu al bepaalde benoe mingen overweegt, zei de mi nister, dat vóór de terugkeer der ministers geen verandering in de bezetting van verschillen de posten is te verwachten. De minister verklaarde nog, dat de heren Hirschfeld cn Albarda meegaan, omdat altijd heeft vast gestaan, dat na dc ondertekening van Linggadjati financiecl-econo- mischc vraagstukken vóór alles de aandacht verdienen. Tenslotte zei de minister dat hek probleem van de geïnterneerde Ne derlanders stellig één der eerste punten van bespreking zal zijn. Verlang geen brood zonder bon! Dc houding van de mensen, die brood zonder bon trachten te kopen houdt twee ernstige gevaren in, waarvan zij zich over het algemeen niet bewust zijn. Zij drijven de bak ker in de voor hem gevaarlijke po sitie, dat door een bonnentekort zijn werkvoorraden teruglopen, waardoor uiteindelijk zijn bedrijf in moeilijkheden komt. Bovendien wordt de handhaving van het broodrantsoen in gevaar gebracht. Men benadeelt b(j koop en verkoop van brood zonder bon op den duur dus ook zichzelf. Ver koop van brood zonder bon is daar cnboven strafbaar. Niet alleen de bakker, maar ook de koper stelt zich aan een strafvervolging bloot. Krachtige wind Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond Krachtige in het noorden van het land tijdelijk harde Wind tus- sen noord en oost. Meest zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk Lbewolkt met voon regen. Vrij koud.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1