DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C „Kleine Belgiës •ie" confereren in iofdstad Brug bij Hedel is in gebruik genomen Zondag beslissing over Rainadiers kabinet Kosten levensonderhoud slechts weinig gestegen Bespreking vj economische problemei der Unie Naar 12 dagen vacantie Hi Lonen meer omhoog! Veertien minister bijeen V-: AV-:' Misschien totale vergoeding dei- oorlogsschade Nieuwe spoor wagon vernield Communisten blijven aan Geen uitvoer van groenten Van der Linden speelt niet Laatste schakel tussen Noord en Zuid gereed Zegevierende tocht Kinderbijslag van grote invloed Parade van de week Gironummer 510330 Bank: R'<$ Postbus 9 Abonnementsprijs: of A—- per kwartaal Losse UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 3 Mei 1947 jNr. 635 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER DE veertien ministers van'Jcderland, Belgic en Luxcm-^ burg hebben gisteren t*c uur vergaderd op het mini sterie- van Buitenlandse Zake te Brussel. Tezelfdertijd vergaderden <r Kundige ambtenaren der drie li- den op hetzelfde ministerie. TuJn beide vergaderingen bestond dee- hele middag nauw contact. Na afloop verklaarde prof. sing, adviseur van het Nederige ministerie van financiën, dat dr»o- sprekingen in de meest vihd- schappelijke sfeer verlopen. DJih- nisters zullen op deze confejitie de grote Ijjnep van het toekoiiige handelsaceoord tussen de dripnn- den uitstippelen, die claarn|l«">or de technische commissies in Bails zullen worden Uitgewerkt. De ministers hebben heslj de toekomst deze vergadert gelmatig te houden. Vijf Nederlandse ministe W. H. baron van .Boetzel| Oosterhout. dr. G. W. M mans, S L. Mansholt, ir prof. P-Lieftinck. respi ministers van buitenlands economische zaken. Iandb| keer en waterstaat'en fiii| vier Luxemburgse minisl pong, Bech. Margue en S#us, res pectievelijk minister-pr edfnt. bui tenlandse zakën) landboy en eco nomische zaken, zijn gifermorgen te Brussel aangekomen. 's Middags om vier Ir werden zij door de Belgische prJier en mi nister, van buitenlarp zaken, Spaak, op het mini^tcp van bui tenlandse zaken ontvafen...Hierna «cerd een vergaderj/ gehouden, vaaraan van Belgisci zijde deel namen de heren Evens i finan ciën), Duvieusart lecJomische za ken). Orban tlandbofL De Groo- te (economische coó|Uiatie en na tionale wederuitrusfg) en Van der Straetcn-WailleP buitenlandse handel), bijgestaan jpr ambtena ren van hun departementen. Boven dien namen aan dr-i besprekingen deel rar. P. B. P.. H. baron van Harinxma thoe Sief u. Nederlands ambassadeur te fiussel, Ncmry, Belgisch ambassador in Den Haag en burggraaf Berpr. Belgisch ge zant te Luxëmbu nie ter sprake r>© «fci-gaderin/ was gewyd aan het onderzoek <r Nedcrlands-Bel- gisch-Luxeinburpc Economische' Unie en in het bijzonder aan de amendementen <p de conventie van 5 September 3$44, Bovendien werd dc landbouw- en rljvorheidspólitiek der drie landon in not kader der. ge meenschappelijke pelangen bestu deerd, en een «basis-reglement van het aanstaande handelsaccoord tus sen Nederland en dc Belgisch- Luxemburgse Economische Unie. 's Avonds werd op het ministerie van buitenlandse zaken ter ere van de buitenlandse ministers een diner gegeven. De agenda van de Brusselse con ferentie bevat de volgende punten: 1Bestudering der voorstellen van de raad der Unie inzake het van kracht worden van de bepalin gen die op de conferentie van Lon den op 5 September 1944-zjjn vast gesteld. 2i Aanpassing van de land bouw- en industriële politiek der drie landen met het oog op de ge meenschappelijke belangen. 3) Grondslagen voor een toe komstig aeeoord tussen Nederland cn dc Belgisch-Luxemburgse Unie. Waardebonnen geldig consuinentencrediet Op (VMo.i a£. zullen de waarde bonnen 09 Gn 10 van hel consu mcnlenciedict worden geldig ver klaard. Dit hangt samen pief hel fcif, dat kortgeleden niemvc i«'\- liolpuiiteu zijn aangewezen zódat de crcdictncrners than* in de gc iegenheid zijn deze te besteden. Het ligt in de bedoeling binnen kort wöcr enkele bonnen nun te Wijzen. De behoefte voor aanx buf fing dóet zich bet incest gevoelen in \oof- en najaar, zodat na de/ lioniianwijzingon ecjst tegen Int najaar opnieuw bonnen zullen worden geldig verklaaid. Misschien ook 'n week toeslag Op het congres van het N.V.V., dat vorige weck In Amsterdam ge houden Is. hesprak men de duur der arbeidersvacantics en de toe slag die gedurende de vacantie ge geven zal worden. Het hoofdbestuur deelde mede dat de Stichting van de Arbeid reeds ren belangrijke beslissing heeft genomen en het Ooilogo van Rijkshcmiddolaars heeft geadvi seerd «Ie vaenntietoeslag te regelen In. overleg met de organisaties van werkgevers en werknemers. Naar ..Het Vrije Volk" meent te weten. Zou de Stichting van de Ar beid, als men komt tot de indie ning van een voorstel om een toe slag tc verstrekken van een week loon. daartegen geep bezwaar heb ben Waf de duur der vacantie be-' treft, is gedacht aan een regeling van zes achtereenvolgende vacan- tiedagen en zes snipperdagen, waai bij hri aantal vaste snipperdagen niet tc groot moet zijn. Onder de vaste snipperdagen worden ver staan 31 Augustus, 5 Mei. enz., waarop men vrij afgeiueen vacaYiMe geniet. De vaststelling van deze vasle snipperdagen moet worden overgelaten aan het overleg tussen Werkgevers en werknemers. Fusie AFL en CIO verworpen American Kerleralion nf en bel Congress of Indii- Uiganisutions bobben el- voorstellen voor een lusi- Op feestelijke wijze is gistermor. gen de spoorbrug bij li edel in gebruikgenomen. A rbeidsdiènstplich t niet inaestcld Minister Neher heeft tipten* een hezqek, dat hij aan de geteisterde gebieden In Vnord-I.lmhnrr bracht. merr«deetd. dat -een volledige v er goeding van de geleden oorlogs schade ni«-t tot d- onmogelijkheden h«hoort hoewel hij geen positieve loezcgrino' kon doen. Ondanks het kaars voorstellen voor^ ccn lusie „ot/agcreliikc. t^koft aan geschool den* twee vakorganisaties ver.vvor bouwarbeiders zal Ie regering pen doch /ii besloten ten aan/ion niet overgaan tnt h»t jnsfetien van van urbeidpisviaag-fiikkeii saiiieii 1 arheidsdlenstplicht in welke vorm tc werken 011 na verloop van lipt ook. De Labor n ïaj plannen uit te werken voor fusie. een Schandelijk gelrag van reiziger) Vu niet ingang van i Mei het baanvak Den Haag-Mot udain- l hecht clA liisi li ben Irn zal worden. is bel grote ge; rek jinn materinaj oorzaak, dat m dif be langrijke traject nog niet die in tciisi viti it in de dienst njngclijk K die ieder gaarne' zou wénsen Het zelfde euvel veroórzaakl (Vil de spoorlijn dnor dc Langstraat nog'sleed8 niet liererlcn ken wor den. 1 De spoorwegen beslbikkei. thans nog sleelds over '<{yó van het aantal zitplaatsen van voor de ooi log. Wanneer de i uluigfalu ieken van Allan en Be\ nes op-gong komen zal dit beter worden. Ver wacht kan worden, dat bet nog we| een jnnr zal du rei/, voordat de eerste gestroomlijnd cleetriscbc wagen zal worden afgeleverd. Intussen is hét kenmerkend voor dc houdinq van het reizend publick. dat een dezer dagen in dienst gesteld nieuw rijtuia na en kele daqen weer naar dc werk plaatsen in Haarlem terug moest, omdat de bekleding gedeeltelijk was losgesneden en voor de rest verdwenen. Verliezen Nederlands leger De regering niaakt bekend, dat in de afgelopen weck de volgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden Ko ninklijke Marine: matroos le klas se: L. Pieters. afkomstig uit Meester Cornells. Inheems kwartiermeester: J. A. Sialiaya. uit Indonesië. Kersenbloesem staat schitterend... Indien er een gunstige wijziging in de weersgesteldheid komt. is er in de Betuwe vooral in Tiel en omgeving, veel moois te zien. De kersenbloesem staat schitterend, terwijl op vele plaatsen ook de peren er goed voorstaan etj rijke bloesem vertonen. STAATSLOTERIJ Bjj de trekking op VrQdag 3 Mei vleien de nummers 6361 en 21401 op 1000 RAMADIER doet nog pogingen om zijn coalitieregering in stand tc houden. Het schijnt thans zeker, dat de com munistische ministers niet zullen aftreden (op welke basis zij hun medewerking hebben verlengd is niet bekend) cn Zondag morgen zal de Assemblee over de vertrouwenskwestie moeten stemmen. Laat er ditmaal geen dubbelzin nigheid zijn zoals enige weken ge leden bjj de kwestie Indo-China, toen dc communistische ministers de regering steunden en de com munistische kamerleden zich van stemming onthielden, zei Ramadicr gisteren in de Assemblèe Dé mi nisteriele solidariteit, gaat voor al les en dat zal zo blrjven. Ik doe ten beroep op allen, want het lot van de republiek staat op het spel Als de Assemblèe het met me eens is, laJtcn we dan op de inge slagen weg voortgaan, zo niet, laat dan iemand anders de verantwoor delijkheid overnémen-. Hij herinnerde er aan, dat de vakbeweging zic'h er vorig jaar mee accoord heeft verklaard, dat er voor 1 Juli geen verandering in de lonen zou worden gebracht. Een val van de franc zou de import ernstig in gevaar brengen, wat zyn. tferügsiag zou hebben op de voed selvoorziening. Het vqlk moet de waarheid weten cn het gevaar be seffen. Hij werd luide toegejuicht, be halve door de communisten.» Grote mctaalstaking Vooraanstaande communisten wensten zich cr niet over uit te la ten of de partij Zondag voor of te gen zal stèmmen. Het kan als vast staand worden aangenomen, dat, wat er ook gebeurt, de communis tische ministers niet zullen aftre den. Employe's van de Renaultfabrie- ken hebben besloten hun stak-ng voor loonsverhoging voort te zet* tén Er waren 11.354 voor en 8.P15 tegen voortzetting. In totaal sta ken. er ongeveer 30.000 arbeiders, van wie er slechts 21.000 aan de stemming deelnamen. In navolging van de Renaultfa- bricken heeft de vakvereniging van arbeiders in dc ijzer- en staal industrie, die 300.000 leden telt en waarin de communisten grote in vloed hebben, besloten onmiddellijk een verhoging van 10 frs per uur op de productiepremies te eisen. De eis zal vandaag aan de werkgevers worden voorgelegd en Dinsdag wanne,cr hun beslissing bekend is. zal worden overwogen hoe tc han delen. Naar wordt aangenomen, zal een afwijkende houding van (ie werkgevers leiden tot een algemene staking van de 300.000 staalarbei- ders m Parijs en omstreken. Met ingang van 15 Mei a s., zal in Engeland een invoerver bod van bladgroenten van kracht worden, zodat de Ne derlandse uitvoer van deze pro ducten de voornaamste ex portartikelen zi]n radijs, sla. bloemkool en bospeen zal riopgëzet. worden. Dit verbod is uitgevaardigd in verband met het optreden van de colorado-kever op het vasteland. Morinigo neemt bevel op zich Dc mislukte opstand in de lifiqfdstad van I'aiagiiaN Asuncion koelie KM) doden cn gewonden. I'ieshlent Higinio Morinigo heeft liet bevel van hot legpi op zich genbipcn. daar kolonel l-je- rlerico Smith verzocht heeft van zijn functies onthovenMo worden. Tsjang's leger leed nederlagen De regeringstroepen' hebben in de afgelopen week in de provincie Sjnnsi een aantal nederlagen ge leden. Dc communisten hebben sedert een maand-tien arrondisse menten m bezit genomen. De com munisten iii de provincie Honan trekken geleidelijk op 'meldt een woordvoerder van de regering Bioscopen hedenavond gesloten Exenals liet \orige jaar rullen de bioscopen op 3 Mei de natio nale rouwdag na 18 uur gesloten zyn. Hij stelde ze^r nadrukkelijk vast dat dc wederopbouw niet los gezien kan worden van de landspolitiek. de verhouding tussen de import en export is niet altijd in overeenstem ming met de behoeften vari de we deropbouw. De minister legde er de nadruk op. dat men niet alleen oog moet hebben voor de woningnood, maar tevens de beiangen van industrie en instellingen als ziekenhuizen en scholen enz. onder het oog moet zien. Hij onderstreepte dedoor ver scheidenë burgemeesters in een ver gadering te Nijmegen naar voren gebrachte "wenselijkheid van gro tere bevoegdheid voor de gemeen ten bij de wederopbouw, maar kon geen concrete toezeggingen doen. Volgende week twee eieren In rle hór.rietilijst dip \olgende week wordt bekend gemankt, zal een bon voor l\vpLe pieren worden opgenomen. Deze bonaanwijzing zal voor alle leeftijdsgroepen gelden. Naar wij vernemen, zal de links back en tevens aanvoerder van het Nederlands elftal. Van 4er Linden. Zondag togen België op dokters advies Liet Spelen. Zijn vervanger is nog niet aangewezen. Weer 1200 man naar Indonesië Vrijdagmiddag vertrok de In- dra poera" met een troopencontin gent \;in 1200 man aan boord, waaronder vijf reservé couipag- nien infanterie, ecó detachement \an h.et K.N.LL. cn technische troepenafdelingen van de vijfde cn zesdq infanterie brigade, naar Indonesië. (Van onze speciale verslaggever) llet was \uor de stationsambtenaar, die gistermorgen dienst had op het eerste perron van het Centraal Station te Utrecht, ren gewichtig moment, toen hij twee minuten over half tien het sein van vertrek gaf voor dc eerste Dicsel-elcctrische trein, die- de rechtstreekse verbinding tussen Utrecht cn Eindhoven over dc pas gereed gekomen spoorbrug bU Hedel tot stand bracht. Hierdoor is dc laatste verbinding tussen het Noorden en Zuidgn van ons land tot stand gebracht. feestelijke. De feestelijke, met groene oranje guirlandes versierdg Diesel, waarvan Je wanden waren voorzien van de wapens der plaatsen, welke onmiddellijk het grote voordeel van deze nieuwe verbinding zullen on dervinden, waren aangebracht, kon zijn glorieuze tocht naar het Zui den aanvangen Ikt was een tocht l^ngs v«le fees telijk versierde stations en naarma te wij dichter het Zuiden naderden, werd de ontvangst hartelijker en spontaner. Het begon in Den Bosch, waarop in bei niet de nationale en Bossche kien ren versierde perron de muziek korpsen. de spoorwegharinonie „Het vliogendé wiel'* Cl» het ..Bossche muziekcorps" de officiële gënodig dei\ met vreugdevolle tonen verwel komden De Commissaris tier Ko ningin in 'Ie provincie Noord Bra bant. prof. dr. I L -de Quay oni- v ing hier dc directie der Nederland se Spodrwegeu. In Vught lnj Yinrht, dat eveneens fcr* teli.ik versierd was. stond het voltallige statioiispersoneel eg deputaties uit de Vuchtse/he volking enthousiast tie feest- trein op te wa-hten. Nadat bur- 'ge'meestei ,hr ir F. I C. M. van Rijckcvorsej officiële per soncn had begroet zette de Diesel zijn tocht naar Boxtel voort maar niet dan nadat een zoontje van ilir. Rijckevorsel een krans ui Viightse kleuren aan de trein ad gehecht fn Boxtel was de ontvangst no:? hartelijker: hier had zich de 'JThelv schooljeugd, met aan lie« hoofd burgemeester M A. M. van H-x voort opgesteld op het perron. On der het zijige van het 'Wilhelmus zette, na een korte begroeting, de Diesel zijn tocht voort naar het eindpunt Eindhoven, waar liet vol tallige gemeentebestuur de aan komst had afgewacht. Uit de cijfers van de kosten voor het levensonderhoud, welke het Centraal RureatiVoor de Statistiek over de maanden September—Decem ber 1946 en Januari en Februari 1947 publiceerde, blijkt, dat deze kosten sinds Augustus 1946, toen het C.B.S. het laatste cijfer gaf, slechts-wei nig gestegen z4jn, terwijl een geschat Indexcijfer der gemiddeld verdiendp uurlonen in de tweede helft- van 1946 een grotere stijging vertoont t.o.v. het eerste half jaar 1946. Het loon-iïidexcijfer van het eer ste half jaar 1946 was 174 7 (basis jaar 1933^—1939). voor het tweede half jaar circa 186. Het heeft betrek king op vier groepen nijverheids arbeiders. nl. die in de burgerlijke en utiliteitsbouw, in de steenkolenmi.i- npn. de metaal- en textielindustrie Dit indexcijfer van 186 over het tweede halfjaar 1946 hcef^ betrek king op de wérkelijk verdiende lo nen dezer vier groepen, ongeacht of de loonvoorschriften ziin opgevolgd Aangenomen mag worden, dat deze Het CBS. heeft een statistiek sa mengesteld van de indexcijfers voor de kcsten-levensonderhoud. geba seerd op huishondberekeninge») in de jaren 19351936 voor gezinnen met een inkomen beneden de f 1800 per jaar. De jaren 19381939 zijd op 100 gesteld. Het verloop der cijfers is: 9 1945 1946 1917 Sept. Dec. Mrt. Mei Aug. Dec. Jan. Feb. To'aal 173 178 183 187 ip6 197 198 198 Voeding 166 169 174 184 201 203 205 205 Kleding 325 -311 309 316 3Ï3 314 311 308 Schoeisel 296 316 322 329 326 325 326 32, Reiniging 234 280 303 303 304 309 309 309 Huisraad en woninginrichting 323 313 314 315 310 318 315 314 Overige posten 144 152 156 156 160 160 160 160 vier groepen representatief zijn voor de gehele nijverheid (de sterkere stijging van de loaen in de landbouw komt in dit cijfer niet tot uitme) In dit indexcijfer is reeds gedeelte lijk met kindertoeslag rekening ge houden, nl. die. welke «an de arbei ders in de mijnindustrie wordt ver strekt Indien men de kinderbijslag van de Overige drie groepen in dit indexcijfer tot uiting wil brengen, moet het (met inacht neming van dc uitbreiding van deze kinderbijslag over het vier- de kwartaal 1946) voor het twee de halfjaar 1946 alsnog met cir ca. 3 a 4*~o worden verhoogd Het indexcijfer der Ionen komt daar mede dan op 192 ai 193 Vergelijkt mgh het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud met het loonindexcjjfer. dan mag daaruit, aldus het CBS. geen con clusie worden getrokken ten aan zien van de verhouding van de absolute grootten van inkomen en uitgaven Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud kan on der enig voorbehoud beschouwd worden als prijsindexcijfer en het geeft dus geen inzicht in de stij ging van de door een gezin gedane totale uitgaven als gevolg van de veranderingen van kwantiteit én kwaliteit der goederen en diensten. Bovendien behoeft het verloop van het indexcijfer van de lonen niet overeen te komen met het ver loop van de gezinsinkomens. Walserij in Velsen weer in gebruik De herbouw van de walserij- West van de hoogovens en staal fabrieken te «Velsen is. gereed ge komen ert binnen enkele dagen kan met de geregelde productie van zware platen o.a. sehecpspla- len. worden begonnen*. De minis ter vajj economische zaken. dr. G. W. Huysmans. zal op 10 Mei a s. deze fabriek opnieuw in bedrijf stp.H'.'ii. De gpneraabinaionr der artil lerie. ir. M. 'lans. territoriaal be velhebber Nederland. K benoemd tot gouverneur der residentie. F. Lugt geen doctor h.c. De N.R.fi. weet te melden, dat de Haagse kunsthistoricus Frit's Lugt die door dc Amsterdamse universiteit h£ï eredoctoraat is aangeboden, dit om principiële léden niet wenst ip aanvaarden. Tijdbom ruimde Todt uit de weg I ran Todl, die deze maand voor de zuiveringsraad tc Berobtesga den nipet vcischiinên beeft aan ecu vei slaggever van een Duits blad bijzonder beden medegedeeld over.de dood van de stichter van de beruchte'organisatie Todt. Todt aldus zijn weduwe, beeft <S October Klit) in c« rT brief aan kol. generaal Ernst Ldei van de Luft waf ff de aandacht van laat-ice- iióemdo gevestigd op de Ameri kaanse bewapening en over bet industrieel potentieel der (If.S.A lib trachtte levcigcefs de nazi-lei ders fp overtuigen van bet hopd* lo/e van een oorlog met de U.S. Hii zou eedrcicd hebben met ont slag als op ziin waarschuwingen niet werd gereageerd. Hitler of Gneiing moei bevel ge- geven hebben om Todt uit de weg te i lijmen. Op 8 .Februari begaven Todt'met drie medewerkers zich op weg naar een vliegveld. Daar aangekomen kregen zij lipt HpvM fp warlilen op een soldaat van de Wrhrmacht. die met verlof zou gaan. Deze arriveerde en droeg pen buitengewoon eroot \alips. waarin volgenc Frail Todl pon tijdbom zat. dal in bet vliegtuig van Todt po ziin medewerkers werd ge smokkeld. Alle inzittenden van hef vlieg luie dat voorde start in orde wa< bpxonden..kwamen om hef leven Fimctionnarisspn die ppn onder-' zoek instelden doelden Trail Tod? in-vertrouwen de oor/ank ven het ongeluk merle Van officiële rijde werd haar niets verklaard' Twee aar later kwam Fritz Todt's zoon hif oen eveneens geheimzinnig vliegtuigongeluk om bet leven. Plan voor bondsstaat in Indo-China De Franse autoriteiten in Saigon overwegen voor Indo-China een nieuwe „bondsstaat" te vormen. Het plan beoogt do spoedige en volledige overdracht van alle macht in Annainielisohe banden. Elk van de vijf landenvdié teza men Indo-China vormen Annam. Tonkin. Cochin-China Cambodja en -Laos) zou* een apart admini stratief bestuur krijgen, zodat de officiële taak van Frankrijk be perkt zou blijven tot het waarbor gen van de handels- en persoon liikc belangen van de Franse be volking. De nieuwe bdhdsstaat zou directe handelsbetrekkingen piet Frankrijk onderhouden. Twee jaren bevrijd OP deze dag. dat wij onze doden herdenken, gaan onze gedach ten verdor terug dan'do zeven dagen van dc week. die wij gewoonlijk des Zaterdags op deze plaats bespreken. Wij denken aan'dc vijf bange jaren, die wij door geworsteld hebben vóór de dag der bevrijding ons die korte roes van razende vreugde bracht. De reugde ging teloor in da stroom der nieuwe problemen cn moeilijkheden I en bet slechts een gevoel van stille dankbaarheid na Maar gebleven en J niet verzwakt is het schrijnende leed oin de vele duizenden, die vielen als slachtoffer van vijf jaren nazi-dom in Nederland cn wier nagedachtenis op dagen als deze-weer helderder woor ons gaat op-lichten. Ons land heeft door den oorlog 265.000 burgers verloren Daar wa ren 114 000 san dc 120.000 gedepor teerde Joden bij. Zij kwamen om in dc volgepropte cn verzegelde goede renwagons cn in de concentratie kampen of zc werden iti de gaska mers afgemaakt. Wij kunnen er slechts met afgrijzen aan denken on zeker dit niet onder woorden tc brengen afschuwelijke zullen wij nooit kunnen vergeten. Anderen vie len ais soldaat of als slachtoffer van bombardementen, 25.000 stierven als ondervoede burgers van een rijk nvaar leeg geplunderd land. 34.000 van de 380 000 slachtoffers van de ..arbeidsinzet" kwamen niet terug, 22.000 kwamen in dc/Japanse, 11 000 in dc Duitse concentratie kampen. 2.000 van de beste vader landers werden gefusilleerd omdat zij de strijd voor dc Nederlandse zaak in het ondergrondse verzet bleven voortzetten. En tenslotte zijn er 90 000 vermisten. Nog knaagt bij dui zenden de onzekerheid omtrent het lot van man, een vader of ccn zoon, die 'nimmer terugkeerde, hoewel geen overlijdensbericht kwam Het leed in de gezinnen, die ach ter* bleven cn wie van ons is daarbij direct of indirect niet be- trokken'' is niet te peilen. Alle woorden van deernis zinken in het niet bij dc vreselijke werkelijkheid. DE oorlog bracht ons niet alleen verlies aan mensenlevens cn daardoor onhcrstclbaaf leed Hij bracht ons ook radicale verarming. Maar die armoede is voor honderd duizenden schrijnender dan nodig zou zijn De grote massa van ons volk leeft op of over dc rand van het gebrek, omdat het leven veel te duur is in verhouding tot do ver diende lonen. Tal van noodzakelijke artikelen zijn niet tc krijgen of niet te betalen en de voorhanden luxe artikelen. zijn slechts door weinigen gewenst en le bekostigen Ingrijpen de maatregelen zijn nooözakelijk cn wol op korte termijn. Praétischo be zuiniging op onze import is onaf wendbaar. Alles wat niet strikt no dig is dient te worden afgesneden. Ons militaire apparaat, dat vér bo ven- onzé draagkracht gaat. een kwart opslokt van onze begroting, onze financiën" cn onze deviezenpo- sitie ruïneert cn vele duizenden ont trokken houdt aan het productie proces. dient tot een inccr tc verant woorden basis te worden terug ge bracht Voeding cn kleding gaan'nu voor -En als de lonen met omhoog kunnen zullen dc prijzen veel ster ker omlaag moeten Met een bevol king. die constant op dc grens van de nooddruft leeft kunnen wij nooit onze productie op het peil brengen dat noodzakelijk is. I DE twee jaar na de bevrijding hebben veel teleurstelling ge bracht. teleurstelling over de onbe vredigende gang van zaken bij zui vering cn berechting, om de daling van het welvaartspeil, om de demo- lalisatic. de zwendel, de corruptie, het bedrog Teleurstelling bij velen ook om het uitblijven van een totale vernieuwing van ons-staatkundig le ven. Toch is dit in zo vcric inder daad vernieuwd, dat wij in de zoge naamde Rooms'-Rodc coalitie voor hot eerst een regering hebben gekre gen die zich baseert op dc overeen komst in het sociaal-politieke ge deelte van twoe beginselprogram ma's. Dat deze coalitie tot vruchtdra gend werk In staat is. bleek in de achter ons liggende periode Indien zij echter-'de ongekende moeilijkhe den van deze tijd baas «wil worden zal zij consequenter moeten doortas ten (waar blijft de socialisatie") cn een radicaler koers moeten varen. Tenslotte mogen wij niet uit het oog verliezen, dat niet alleen de re gering maar ook wij zelf stuk voor stuk verantwoordelijk zijft. Ieder moet zich geestelijk bezig houden met wat cr in OlS land gaande is anoers ontbreekt hem ook het recht óp critick ieder moet zijn aan- de°l leveren in het stuwen en stimu leren van de regering, ieder moet zijn beste 'krachten cn zijn volledige energie geven* aan ons aller zaak. Dan behoeven wij ondanks alles niet pessimistisch le zijn. Ons volk is in het verlenen tot grote dingen in staat gebleken, ook al in de twee ja ren na de bevrijding. Wij kunnen nog wat? Ons volk kan zich voor het nageslacht een roem verwerven, y elke die uit de zeventiende eeuw in de schaduw stelt, indien het zich uit de nood an deze tijd rnnli-iog weer. te vechten tot nieuwe welvaart. Maar dan zat hot rodig zijn dat ieder zijn taak begrijpt Ministers vertrokken naar Indonesië Minister-president Bcel cn minis ter Jonkman zijn hedenmorgen vroeg per K.L.M -vliegtuig naar Indonesië \crtrokkcn. Zwaar bewolkt Weersverwachting van De Bilt, geldig van Zaterdagochtend tot Zaterdagavond» In het Koorden van het land tijdelijk harde en in het Zuiden van het land krachtige, later af nemende wind lussen Noord en OostMeest zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk zo nu en r dan nirr/p rrrjeu. Vrij kou'd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1