DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Pasoendan-beweging vraagt onaf hankelij kheid Voorlopige regering onder Kartelagewa en Koestomo Joods Bureau wordt gehoord in politieke commissie J Communistische ministers door Ramadier ontslagen België-Nederland 1-2 Tussen twee vuren UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL js W eerbesprekingen Samenwerking met Nederlanders Tegenbeweging in Pasoendan De Gasperi dreigt met aftreden Assemblée aanvaardt compromis-voorstel Kansen wisselen in Griekenland S? Dag van twijfel Onderhandelingen met Viët-Nam? Waar werd oprechter trouw... Vuurgevecht aan de grens Vestiging Joden in Suriname Oproer' in gevangenis in USA D1 Rapport over leger der UNO gereed Kesselring ter dood veroordeeld Goudschat bijna geheel geborgen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Foctbos 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 CC Dinsdag 6 Mei 1947 No. 636 6e Jaargang Re<L en A dm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De commissie-generaal en de Indonesische delegatie hebben op het gemeenschappelijke se cretariaat in het Hertogspark te Batavia enige uren vergaderd. De nieuw benoemde leden van de Indonesische delegatie, Soe- peno en Kasitn 1, waren nog niet bij deze bespreking aanwezig. Over de behandelde punten kon den nog geen mededelingen wor den gedaan. komen op dezelfde voet als ten op zichte van West-Borneo is geschied De commissie-generaal heeft zich hierover nog niet uitgespro ken, doch het vraagstuk wordt thans door de beide delegaties bestudeerd. Het voornaamste punt moet hierbij worden geacht, dat de Soendanese bevolking binnen de republiek de waafborg moet hebben, dat zij zon der vrees voor intimidatie en repres ailles tot ce'n vrije democratische uitspraak zal kunnen Jcomep üezaghebhende kringen van beide zijden geven als luin mening te ken nen, dat dit geval-Pasoendan zich kan ontwikkelen tot een testcase voor de practischc verwezenlijking yan de bepalingen van linggadjati. Sjarifoedin, de Republikeinse mi nister van defensie, heeft gezegd, dat de recente gevechten bij Krawang \7 1JFDUIZEND Soendanezen namen Zondagmorgen deel aan een betoging van de Pasoendan-beweging, op 't voor naamste plein van Bandoeng. Kartalegawa, leider van de Pasoendan-beweging, eiste een volksstemming onder controle van Nederlanders en UNO. De Partai Ra'jat Pasocndan ver langt politieke onafhankelijkheid van het Soendanese volk bin nen dc federatieve Unie en veriet zich krachtig tegen inlijving bij dc republiek. Zij beeft een voorlopige regering ingesteld, niet Kartalegawa als president en Koestomo als kabinetsforma teur en vraagt dezelfde status als Oosc-Indonesië heeft ge kregen. De voorlopige Soendanese regering wil onmiddellijk een verdrag met de Nederlands-In dische regering sluiten op grond van dc volgende punten: 1. Dc Soendanese staat zal de grondrechten der bevolking erkennen (democratie, vrijheid, godsdienst, rechten der minder heden). 2. Dc Soendanese staat zal geen grotere beperkingen aan de werkzaamheid van vreemde lingen stellen dan in geheel In-, donësic worden/ opgelegd. 3. In afwachting van een constitutionele hervorming er kent de Soendanese staat de souvereiniteit van Nederland in geheel Indonesië. De Pasoendan-beweging geeft uitdrukking aan een streten, dat reeds voor de oorlog onder dc bevol king van Wést-Ja va leefde. Dc aufochthonë bevolking voelde door culturele en andere factoren zich steeds meer afgescheiden van de Ja vanen. zodat na het uitroepen van de republiek weerstand ontstond te- »er een mogelijke suprematie door avaanse intellectuelen. Vooraanstaande Soendanese fig'ti- onlangs verklaard, dat indien de Soeiidalanden nog niet in staaf zijn met een eigen bestuur een zelfstandige positie in te nemen, 'zij de voorkeur geven aan een voorlo pige samenwerking met de Neder landers, teneinde de Soendanczen rijp te maken voor werkelijke zelf standigheid in plaats van een schijn bare onafhankelijkheid onder Javaan se overheersing. Nederlandse kenners van de Soen- dalanden nemen aan, dat zich uit Bantam een stijgende meerderheid van Soendanczen zal aansluiten bij hen, die afkerig zijn van een -ver blijf onder overwegend Javaans be wind. Uit Soenda afkomstige, thans binnen dc republiek werkende poli tieke figuren verklaren echter, dat talrijke Soendanezen niet bereid zijn zich door de Pasoendan als werktuig van de Nederlandse ^.verdeel- en heerspolitiek" te laten gebruiken. Het republikeinse blad „Kedaulatan Rak jat" te Djogja schrijft, dat Kartale gawa alleen geleid wordt door per soonlijke eerzucht en denkt: ,.AIs Soekawati,'Indonesia Timoer kon scheppen, waarom ik dan niet een Soendastaat?" Linggadjati opent döor de artike len 3 cn 4 de mogelijkheid voor be paalde bevolkingsgroepen zich vrij uit te spreken over dc plaats, welke zij in de nieuwe staatkundige struc tuur wensen. De verplichting om deze vrije democratische uitspraak toe te staan geldt zowel voor Neder land als voor de Republiek Het feit; dat het gezag van de Republiek de facto erkend is. betekent niet, dat de bevolkingsgroepen, die thans binnen republikeins gebied leven, geen recht hebben op een dcrgelijkè uit spraak. De Pasoendan hoeft er reeds in twee requesten bij de commissie-ge neraal op aan gedrongen, dat aan de Socndalanden een eigen status wordt verleend. Indien dit op grond van een rije uitspraak der bevolking zou worden ingewilligd, dan zou met me dewerking van de republikeinse re gering een regeling tot stand kunnen De Soendanese vereniging ..Par goeioenean Pasoendan" is weer in liet leven geroepen. Dc vereniging streeft ats wettig lichaam erken ning van de staat Pasoendan als deel van dc Republiek. De partij heeft vele afdelingen m-tfrotc plaat- sen op West-Java. Zij stelt zich ten doel meer scholen tc openen en in beheer tc nemen, terwijl het leer plan gewijzigd moet worden naar de gesteldheid van de Republiek In donesia. De bankenvereniging wil .en coöperatieve Jichamen. evenals sociale lichamen, zoals pensioen fonds en begrafenisfonds, herope nen. Zij wenst tenslotte geestdrift te wekken voor het denkbeeld, dat de Pasoendan een deel van de repu bliek is en wil krachtig opponeren tegen de vorming van een „Negara Pasoendan Nicalegawa". Vijf jeugdige personen waren te Bantega aan het spelen met een handgranaat, die op een zeker ogen blik explodeerde. Alle jongens wer den gewond, waarvan twee zeer ernstig. Ze werden naar een zieken huis overgebracht. geen verband hielden met het Pa- soendan-probleem. Van Nederlandse zTjde worden de berichten uit Ame rikaanse bron over hevige botsingen tussen de T.R.I en de Soendanezen eveneens betwijfeld, hoewel de mo gelijkheid wordt opengelaten. dat dc tegenstelling tussen Soendanezen cn Javanen een element vormt bij de re cente schermutselingen tussen de TR I. en ongeregelde formaties. De republikeinse minister van voorlich ting, Mohammed Natsir, ontkende eveneens het verband tussen de Kra- wang-incidenten en de Pasoendan: „Dit is blijkbaar een verlate April mop" Natsir zei, dat de artikelen 3 en 4 van Linggadjati uitsluitend gebieden raken, die buiten het gezagsgebicd van de d,e facto erkende republiek lig gen. Het republikeinse gezag is er kend voor lava, Madoera. Sumatra en dc gebieden, dié vanouds tot liet lessort Sumatra behoren (Banka. Billiton cn de Riouw-archipel). Vol gens Natsir is de Pasoendan-actie een hinnenlandse aangelegenheid der Republiek. Alcide de Gasperi. de Italiaanse eei ste-'minister. heeft tijdens een onderhoud met Ennco de Nicola, president van Italië, gedreigd on middellijk te zullen aftreden. Naar verluidt heeft Dc Gasperi (Cristcn- democraal» verzocht, dat Ivanoe Bonomi (onafhankelijke) een rege ring zal vormen, waarin deze een van de voornaamste portefeuilles zou moeten bezetten. Dc Nicola acht het noodzakelijk, dat De Gas peri voor het ogenblik althans mi- n.'ster-pres'dent blijft. De Gasperi heeft thans van twee- en een te kiezen: h Aan te blijven dringen op ver breding der regering, hetgeen bijna zeker het terugtrekken van de com munisten en mogelijk van de socia listen onder pietrrt Ncnniten gevol ge zal hebben. Hij zou dan moeten trachten een Christclijk-demoera- lische regering tc'vormen met steun van de rechterzijde, die een heftige oppositie in het vooruitzicht zou hebben. 2. Op de ingeslagen weg voort gaan en om een motie van vertrou wen 'verzoeken in het economische en financiële programma van de re gering. dat tussen 10 en 15 Mei zal worden ingediend. Tijdens de hcrdcnKingsplechtighe den op de Grebbeberg heelt gene raal Winkelman aan de ouders van Jan van Hoof, de redder van de brug bij Nijmegen, de militaire Willemsorde 4-de klasse uitgereikt, die hem posthuum is toegekend. Vertegenwoordigers van het Joodse Bureau zullen, als enige woordvoerders van het Joodse volk, in de politieke commissie hun standpunt uiteen kunnen zetten. Ook Arabische vertegen woordigers zullen in de commissie woeden gehoord. Dit voor stel, ingediend door Chili, Uruguay, Wit-Rusland, Joegoslavië en Argentinië werd gisteren in dc Assemblée met 44 7 stem men en 3 onthoudingen aangenomen. Tevoren was een Pools voorstel, gesteund door dc Sowjet-Unie. om de Joodse vertegenwoordigers in de voltallige vergadering te horen, verworpen. Het Brits-Amerikaanse standpunt om de beslissing aan de politieke commissie over te laten werd voor het compromis-voorstel van Joego-Slavië c.s. opgegeven. Na uitvoerige debatten, waarbij de Syrische gedelegeerde, Farid al Zein zich tot het einde tegén de afvaardiging van het Joods Bureau bleef verzetten» en tweemaal door de voorzitter tot de orde werd ge roepen, las Alberto Fernandez (Co lumbia) de compromis-resolutie voor, dio tijdens een gesloten bij eenkomst door Chili, Uruguay, Wit- Rusland, Joegoslavië en Argentinië was opgesteld. De tekst luidt: „De Algemene. Vergadering heeft beslo ten: 1. Dat de politieke commissie het Joods Bureau voor Palestina zal horen over de kwestie, die de commissie in behandeling heeft: 2. Naar die commissie andere mede delingen van overeenkomstige aard van de Palestijnse bevolking, die ontvangen zijn of later nog worden ingediend, te verwijzen. Zuid-Afrika zorgde voor een ver rassing door voor de Poolse resolu tie te stemmen. Voor stemden Wit- Rusland, Chili, Tsjechoslowakijc, Polen, de Oekraïne. Rusland en Joego-Slavië. Van stemming ont hielden zich Argentinië, de Domini caanse Republiek, Guatemala, Me xico, Siani. Uruguay en Venezuela. Tegen het gemeenschappelijke voorstel stemden Afghanistan,' Egypte, Irak, de Libanon, Saudl- Arabië, Syrië en Turkije. Volgens" te Athene ontvangen berichten over de toestand in 'Midden Griekenland en Macedo nië is een grote groep opstande lingen. gekleed in uniform der geregelde troepen, er in geslaagd in de voorsteden van Katerina (Macedonië) binnen te dringen. Zes inwoners, onder wie de oud- burgemeester. werden gedpod. Het plaatselijk garnizoen verdreef de opstandelingen na twee uur strijd. Op Kreta zijn de guerilla-groc- pen in de Provincie Canea na een driedaags gexecht uit elkaar ge- d re veil. De telegrakf- en telefoon verbindingen tussen Canea en de *re<t van het eiland zijn hersteld. r~ HERDENKING TE GROESBEEK P de Canadese be- graaf plaats Groes- beek hebben de Konin- Sin en Prins Bernhard Maandagmiddag een krans neergelegd bij het Jrote kruis, dat daar ter herdenkm j van de gesneuvelde Canadese soldaten staat opge richt, Bij elk der 2500 graven was een school kind opgesteld, dat bloemen- bij tich had. Deze bloemen hebben zij, nadat een teken was gegeven, gelijktij dig op de graven neer gelegd. Ruim 15000 Neder landers woondön deze sobere, doch zeer in drukwekkende plechtig heid bij. Onder de aan wezigen bevonden zich o.m. minister Fic\ ez.de commissaris der Konin gin in Gelderland, jhr. mr. C. G. C, Queries van Ufford RAMADIER heeft de vijf communistische ministers in zijn kabinet ontslagen, nadat Zondagmorgen de communisten in de Assemblee tegen dc motie van vertrouwen in de regering hebben gestemd. Het kabinet heeft de president van dc repu bliek verzocht voorlopig dc portefeuille van Nationale Ver dediging te geven aan Yvon Dclbos, die van Arbeid aan Robert Lacostc cn de portefeuille van wederopbouw aan Jules Moch. Van dc '546 in de Assemblee uit gebrachte stemmen waren 360 vóór dc regering en 136 tegen ministerschap wordt ten dele ver klaard uit ccn vrees voor algemene stakingen, aangezien de vakvereni gingen door de communisten gecon troleerd worden. Dc situatie was verder verward. _0I doordal er in de grondwet niets Een en dertig afgevaardigden van schiint te sfaan. dat de éersle-minis- de republikeinse vrijheidspartij, zes van de boerengroep. twaalf onaf hankelijke republikeinen, drie radi caal-socialisten. drie gedeputeerden der democratische en socialistische unie van het verzot en vijf van de Mohammedaanse groep onthielden zich van stemming Het dagelijks bestuur, van de Fran se socialistische partij heeft beslo ten de onmiddellijke verwijdering der communisten uit de regering voor te staan. Dit besluit ondersteun de een beslissing \an de socialisti sche parlementsfractie. die na een zitting van vijf uur met zestig tegen acht stemmen zich eveneens uitsprak voor uitsluiting der communisten Toch heeft het nog de hele dag geduurd voor men tot een beslissing kwam. De aarzeling der socialisten om de communisten uit te sluiten van het _i Dc Vietnamese redering in Noord-Indo-China heeft zich scmi-officieel tot de Franse Hoge Commissaris te Saigon gewend om besprekingen te openen tot beëindiging der vijandelijkheden. Er is ook bekend geworden, dat dc Franse regering thans de voor waarden bestudeert, waarop men tot een vergelijk zou kunnen, ko men. Men neemt aan, dat, deze kwestie tijdens dc laatste kabinets zitting ter sprake is gekomen. Dat de radicale minister van luchtvaart. Maroselli. de toestand in Vietnam in elk opzicht uitstekend" noemde, wordt als veelbetekenend be schouwd. Ergens nabij Hanoi zullen de onderhandelingen geopend wor den, zo werd in goed ingelichte kringen verklaard. Een hoge Franse militaire autoriteit zal zich per vliegtuig naar Hanoi begeven om de Vietnamese minister van bui tenlandse zaken te ontmoeten Men gelooft, dat deze plotselinge wending in de gebeurtenissen in Indo-China het gevolg is van een persoonlijk contact tussen de Fran se ministers van oorlog en van ma rine en de Franse^Hoge commissa ris in Indo-China. Emile Bollaert Op het Fran»e ministerie van koloniën is een telegram ontvangen, waarin van nieuwe successen der Franse troepen in Indo-»China wordt melding gemaakt. Op het' ministerie is men zeer optimistisch gestemd. ter het recht geeft ministers te ont slaan die het niet langer eens zijn met de rggeringspolitiek. Een kort communiqué besloot deze dag van twijfel: ..De beer Ramadier, premier, heeft kennis genomen van het stemmen [der communistische ministers in de Nationale Vergadering en hij heeft I kennis genomen van het frit, dat dit stemmen een breken van de ministe riële solidariteit betekent. De heer Ramadier dankt de communistische ministers voor de steun, die zij hem in het verleden hebcn gegeven. Ramadier zal Vrijdagmorgen een delegatie van de C.G.T., het Franse vakverbond, ontvangen, op verzoek Van het verbond. De juiste reden van het aangevraagde bezoek is niet bekendgemaakt, doch in welinge lichte kringen neemt men aan. nat bgt vakverbond, ofschoon het zich met de eisen der arbeiders heeft ac- .coord verklaard, tot een compromis met Ramadier wenst te komen. Zulk een compromis zou een nieuwe deelneming van de communisten aan de regering mogelijk kunnen maken, voegt men er daar- aan toe. In een buitengewoon spannende wedstrijd heeft in het Antwerp- j stadion te Deurne het Nederlandse elftal de Belgen weerstaan, sterker nog, boven de verwachting een overwinning uit het vuur gesleept. Dit is niet zo zeer te danken aan het spel van de Nederlandse voorhoede, dan wel aan de betrouwbaarheid van het backstel: Van Bun, Schjj- venaar en vooral van de spil Mo bring die niet alleen de gevaarlijke Decleyn uitschakelde, maar in menige situatie de reddende engel bleek. Het is geen wonder dat de Belgen, die stellig op een overwinning hadden gerekend hun teleurstelling niet onder stoelen of banken staken en bet winnende elftal met geloei uitgeleide deden. Voor een uitgebreid verslag zie men pag. 3. Een in Woonster van Zwolle heeft ten tweede male pogingen aangewend om haar echtgenoot door middel van rattenkruit van het leven te beroven. Enige maanden geleden mengde zij ver scheidene malen rattenkruit door het eten van haar echtgenoot, die echter ongevoelig bleek voor dit vergif. Dc vrouw staakte toen haar nogingen tot moord. Dezer dagen heeft zii echter op nieuw pakje rattenkruit ge kocht cn dit voor hetzelfde doel aangewend. Dc man merkte. dAt ziin leven gevaar liep cm waar schuwde de politie. De' 32-iarige daderes werd garresteerd. Ook liaa'r zuster, die medewerking verleend had hij de moordplan nen is in arrest gesteld. Bij Roosendaal kwam het in dc bossen van de Wouwse plantage tot ■een vuurgevecht tussen grensbe ambten en psoudo-kommiezen. Twee komrniczcn. die op het oorlogspad waren tegen smdkkelaars cn zich verstopt hadden, hoorden plotseling enige mannen een groep smokke laars toeroepen „halt komrniczcn". Zij - begrepen dat pscudoambtena- ren aan het werk waren, die het op de vracht van de smokkelaars gc- mun( hadden. Dc echte mannen der wet sprongen uit hun schuilhoek te voorschijn cn sommeerden hun „col lega's" zich te legitimeren. Een zes tal revolvorschotln was het ant woord op deze sommatic. De kom- miezen beantwoorden het vuur cn hoewel een der ambtenaren in zijn dij getroffen werd. zetten zij een achtervolging op de schietluStigen in. Deze achtervolging had tot resul taat dat zekere H. gearresteerd kon worden, een zwager van dc beruch te S.S.'cr „de zw;arte van meel", die weinige dagen geleden in deze om- ge\*ng voor de vierde maal uit zijn internering ontsnapte. De Freeland League te New York heeft het plan tot vestiging van 30 000 Joden in Suriname goedge keurd. De Joodse vestiging zal geen afzonderlijke politieke gemeen schap vormen. De conferentie heeft bèsloten een Surinam pevclopment Coopera tion" op te richten, om de koloni satie te financieren, zodra de com missie van experts ln "Suriname is 'aangekomen. Zevenhonderd gevangenen kwa men in opstand in de militaire afde ling van de gevangenis te Leaven worth in de Amerikaanse slaat Kan sas, omdat zij niet aan dezelfde ta fels wensten te'eten als de negerge vangenen. Bewakers grepen in met traangas maar dc gevangenen had den de ramen opengezet, zodat dit weinig resultaat had. Na zes uur tegenstand gaven zij zich over. Een gevangene werd ge dood en zes andere gewond. Uit bloemstuk werd door H.M, de Konin i ter gelegenheid van den Helde gederkdag b'.j de Woeste Hoeve neergelegd. Net was een kussen van ijslancsmos, waarop het verz.etskruis. liggende op rode rozen van biibchorende kleuren van rood en geel. Ter weerszijde mar grieten,, terwijl het geheel afgezet is met sen rand bloemen van rood en geel. In het rapport der militaire staf commissie der UNO. dat zo juist is gepubliceerd, worden de principes uiteengezet, die als basis, moetén dienen voor de oprichting van een internationale troepenmacht, voor het bewaren of herstellen van 'd-3 vrede. De commissie is het eens over Je noodzakelijkheid om een troepen macht op de been te brengen, die in alle delen der wereld snel "kan optredeu. Alleen dé vijf grote mo gendheden zullen aanvankelijk troe pen leveren, maar zonder hun eigen troepenmacht in verhouding tot de bijdrage aan te vullen. Zo de vijf grote mogendheden er al over eens, zijn, dat er een internationale troe penmacht nodig is om een verbre king van de vrede te-verhinderen, is men bet niet eens over de toepas sing van dit principe. De vorming der internationale troepenmacht w'ordt opgehouden door vier be langrijke meningsverschillen tussen de Sowjet-Unie en- de westelijke mo gendheden. Deze zijn: 1. welke tioe- pen elk lid der UNO zal bijdragen; 2. of er een tijdslimiet moet worden gesteld voor het terugtrekken der troepen, nadat de operaties tegen een aanvaller zijn beëindigd; 3. of er door elk land bases voor de troe- pen beschikbaar zullen worden ge steld: 4 waar de nationale contin genten der troepenmacht "moeten worden gelegerd. De Verenigde Staren hebben offi cieel verzocht dat het rapport ge plaatst zal worden op de agenda voor «Ie eerstvolgende bijeenkomst van de veilighejdsraad. Veldmaarschalk Kesselring. Hit ler's opperbevelhebber in Italië, is tot de dood door de kogel veroor deeld Kesselring is schuldig bevonden aan de moord, bij wijze van repre saille, op 336 Italianen 'in de Ardea- tine-grotten bij Rome op 23 Maart 1944 en bevel te hebben gegeven tot het nemen van represailles door het vermoorden van Italiaanse burgers tussen Juni cn Augustus 1944. Het vonnis van Kesselring moet nog bekrachtigd worden door een hogere krijgsraad. E crisis in Frankrijk, dl® nl zo lang latent was. is nu acuut geworden, doordat de communisten uit de jegeripg ziin getreden. Ditmaal is hot de gooche laar Ramadier dan toch niet gelukt "hm ccn nieuw compromis uit zijn ministeriële hoge hoed tc toveren, noch hoeft hij, zoals bij vorige ge- gclcgcnhedcn met een effen gezicht kunnen verklaren, dat er niets aan dc hand was. De aanleiding tot deze crisis is een zgn. wilde loonstaking bij de Rcnauldfabrieken geweest, die zich ook over andere metaalbedrijven in Parijs heeft uitgebreid. Nadat de communisten aanvankelijk van ..Trotskyistische" en „anarchisti sche" ondcrmijningsarbcid hadden gesprokqn, gooiden zij het onver wacht over een andere boeg. De door hen beheerste C(onféderation) (Génerale du) T(ravail). het groot ste vakverbond in Frankrijk met zijn ruim 5 milhocn leden, nam de staking onder haar hoede cn de communisten namen do eisen der stakers voor loonsverhoging over. Deze onverhoedse aanval in de rug van de regering, waarvan de com munisten deel uitmaken, cn haar loon- en prijzenpolitiek moest tot een crisis leiden. Het enige, wat dhs nog zou kunnen verwonderen, is, dat Ramadier niet onmiddellijk met dc communisten heeft gebroken, dat hij nog gewacht heeft tot de heren hem de dienst opzegden. ZOU kunnen verwonderen, zeiden wjj, maar in werkelijkheid ver wondert het ons niet. Want deze breuk in de bestaande regerings coalitie brengt de overblijvende partijen cn in hgt bijzonder «de so cialisten (waar Ramadiér toe hoort J in een zeer moeilyk parket. Zij komen nu op ccn bedenkelijke Wijze in de knel tussen de commu nisten en dc Rasscmblement du peupJc frangais tussen do Scylla van Thorez en dc Charibdis van De Gaulle. Op dit ogenbik zwich ten voor de communisten (en de vorming van een nieuwe regering, waaraan dezen meewerken, bete kent zonder meer zwichteh) houdt in, dat de socialisten de burgerlijke partijen van links cn het centrum dc. rug krommen onder de zweep van uiterst links, wat in feite neer komt op: Thorez aan de macht met I ccn omweg. Het gevolg hiervan zou zijn, dat duizenden van hun kiezers I naar de Rasscmblement van De I Gaulle lopen, zodat zij de generaal, die een herziening van de Grohdwet wenst, wat de socialisten en dc middenpartijen niet willen, prachtig in dc kaart zouden spelen. Maar als zij de handschoen, hun door dc communisten toegeworpen, wel oprapen. dan spelen zij Dé Gaulle evengoed in dc kaart. Want in dat geval is cv kans. dat een flecl van de socialistische kiezers in het bijzonder de arbeiders be zwijkt voor het zoet gefluit der communistische eenhcidsfronteriJ en dat de aanhangers van d© mid denpartijen' naar De Gaulle over gaan. omdat zu in hem en zijn Ras- Semblemeut het meest stevige bol werk zien tegen het communistisch gevaar. JM A de redevoeringen van De 1 Gaulle in Straatsburg hebben de communisten de generaal verwe ten, dat hij onder het motto van eenheid Frankrijk in twee kampen wilde verdelen. Maar het past de Eot niet dc ketel te verwijten, dat ij zwart ziet. Want op het ogen blik doen de communisten welbe wust niets anders dan wat zij De Gaulle hebben aangewreven. Wij hebben al eens eerder op deze plaats in een beschouwing over dc tactiek van dc Franse com munisten herinnerd aan wat er tus sen 19J 8 en 1933 in de Republiek van Weimar is gebeurd. De Duitse communisten dier dagen hadden maar één vijand: de socialisten en de progressieve burgerlijke partijen die zjj ten koste van alles om hals wilden brengen, waarbij het hun volmaakt koud liet, dat uiteindelijk niet zij, maar Hitier aan het lang ste eind trok. Hetzelfde va-banque- spel spelen thans hun Franse ka meraden; zij spelen het alleen tac- tischer, veel geraffineerder en zij kiezen hun ogenblikken veel beter. 7 AL de uitslag ook dezelfde zijn? Dit zal van drie dingen afhan gen: lc. Of de communisten wer kelijk alles op deze ene kaart zet ten (niemand is veranderlijker dan Thorez)2e. Of dc socialisten en de MJt.P. zich de les van de Republiek J van Weimar ook herinneren en er dc noodzaak door begrijpen zich consequent te weer te stellen; 3e. Of het generaal De GauUe ernst is met zijn lippendienst aan de demo cratie. Zo het onder 2e. en 3e. ge noemde het geval is, dan zou deze crisis eindelijk de zo nodige zuive ring van de politieke atmosfeer in Frankrijk kunnen brengen. Dr. G. D. J. BRANDT. De Nieuwe Waterweg schijnt zijn schat geheel te willen prijsgeven, Zaterdag zijn weer 27 staven goud opgedolven. Nu zijn reeds meer dan 100 staven van de gezonken 111 ge borgen. De baggermolen „De Schelde" zal Dinsdag een poging doen de laatste staven op te halen. Vrij helder weer tV eersverwachting van De Bilt geldig van Dinsdagavond tot ln de ochtend plaatselijk ne vel of mist, overigens vrij helder weer. Later op de dag voorna melijk in het Zuidelijk gedeelte v van het land weer toenemende bewolking en enkele verspreide buienWind overwegend tussen i Zuid cn Oost, zurak in de nacht, nwtig overdag. Weinig verande- I ring van temperatuut.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1