DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 „Cultureel verdrag met Indonesië gewenst Curacao heeft een „gezant in Nederland Coloradokever moet krachtig verdelgd worden Kleine meerderheid voor Ramadier in S.F.I.O. Benelux-overeenkomst vóór 1 Juli bekrachtigd Bezwaren tegen afschaffing van achtste leerjaar Gymnasium blijve intact HIJ BRACHT ONS VOEDSEL Tolunie in België vrij onbekend Meer dan helft weet èr niets van Meer voorlichting thans mogelijk Regering stélt dwingende maatregelen vóór Vooral export eist bescherming Regering kan aanblijven Landbouwpolitiek gecoördineerd Glasgow wordt uitgezonden Kunstcritici over Churchill C Gironummer 510330 Bank; R'damsche Baak Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per wede •f 4— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAR 0-0 L .Woensdag 7 Mei 1947 Nr. Ó37 6e Jaargang c Red- en A dm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Ir. Cramer in de Eerste Kamer: De Eerste Kamer Heeft gisteravond een begin gemaakt met de behan deling van de begroting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De voorzitter, prof. R. Kranenburg drong op spoedige behandeling aan omdat de minister dr. Glelen deze week naar Parijs gaat. De heer Barge (KVP) opende de rij sprekers en toonde zich te genstander van vernieuwing van het gymnasiale onderwijs in de geest van het rapport-Bolkensteirt. Reduétie van dit onderwijs tot vijf jaar achtte hij een groot bezwaar. ,.Ts het waar", zo vroeg-hij* dè mi nister. ..dat een Koninklijk Besluit ip voorbereiding is waarbij het wis kundeonderwijs voor gwmnasium- A. zal worden afgeschaft?" Schier alle onderdelen van dr. Gielens begroting nam de heer Ze- gering Hadderus (Vrijheid) onder ae loupe. Voorat pleitte hij voor betere sport-beoefening op ce lagere scholen en uitbreiding vin de inspectie voor de lichamelijke opvoeding, lerwijl do minister juist plannen heeft deze in te krimpen. Erkende sportverenigingen moeten meer subsidie hebben. Zowel hij als ir. Cramer (Arbeid) bleken te genstanders .van afschaffing van het achtste leerjaar en vermindering van het aantal lesuren In geschie denis op het gymnasium. Ir. Cramer vroeg dc minister wat er gedaan wordt om kinderen op te sporen, die aanleg hebben voor verdere studie, doch thans geen kans krijgen hun talenten te ontwikkelen Hy pleitte Voor betere selectie van leerlingen voor het voortgezet onderwijs. Nu Linggadjati getekend is blijkt het sluiten van een cul turele overeenkomst met Indo- nesië zeer gewenst, zei hij ver der. Men' zal meer belangstel ling in ons land moeten kwe ken voor de Indonesische cul tuur. Ten einde~'dit te bereiken is invoering- van "het Indone sisch al? facultatief leervak op middelbare scholen belangriik Ook openbare leeszalen kunnen daarvoor goed werk verrichten De heer Van Velthoven (KVP' brak een lans voor vernieuwing van het onderwijs Hij betreurde j het dat het katholieke tijdsenrift ..De Engelbewaarder", dat 57 jaar- j gangen telde, na de bevrijding niet meer mocht verschijnen omdat er geen papier voor beschikbaar was. tér wijl de neutrale schoolkrani in honderdduizenden exemplaren ge drukt worejt. Groet van generaal Galloway Luitenant-Generaal A. Galloway, thans bevelhebber van de Britse troepen op MalaUka en in-Mei 1945 commandant van het „Netherlands District", zond „Het Parool" de \ol- gende boodschap: „Op Jeze i.jag i an herdenking zend ik gaarne ad ju besle wen sen -n die vtn de officieren van hel „Netherlands District" aan. 'iel Nede'i lands'e volk. Hef Is rit twee aar geleden, dal wij druk e/ig waren aan de regeling om voedsel van uit de lucht af'te werpen v konvooien te 11 "misuren, ten eir.de. practl- sche udvoerinn I gei en aan de wens die wij al zo vele maan den koesterden om hulp te bren gen aan het Nederlandse volk. dat de beproevingen van de Duitse begetting mei zulk een standvastigheid had doorstaan, en dal wist dat hulp nabij was. In hel bijzonder zend ik mxjrt groeien aan de heer S. L. Louwes te 's-Cravenhage, kolonel E. B. W. Nchuiiema te Eindhoven en luitena-l-kolorel E. M. IF. Quar- les van Ufford tc Zeist", Vreemde vliegtuigen boven Griekenland Buitenlandse niet-geïdcntificêerde vliegtuigen zijn gedurende twintig mii\uten boven Grieks grondgebied geweest. Zij vlogen tot ongeveer 5 km van deGneks-Joegoslavische grens.bet land in en verdwenen ver volgens weer in de Noordelijke rich ting. aldus een communiqué van het Griekse ministerie van openbare or de. Op een persconferentie heeft bri gade-generaal Manitakis. de woord voerder van het Griekse algemene hoofdkwartier, verklaard, dat de communistische partij in Joegoslavië met de. Griekse communistische groepen een overeenkomst voor het leveren van wapenen had gesloten. Hij verklaarde tevens, dat er bij operaties in Thessalonië van 1 April tot 5 Mei 1023 ..bandieten" waren gedood en 1168 gevangen genomen. De Griekse troepen verloren 39 man aan doden en 93 aan gewonden. Manitakis zei. dat de güerillastrij- ders zich in- toenemende mate over geven. daar zij beseffen, dat „het spelletje afgelopen is". „Barendsz" dit jaar weer op reis In het najaar zal de Willem Ba rendsz" wederom naar de vangst- gebieden vertrekken, In het seizoen 19481D49 hoopt de Nederlandse Walvismaatschapnij met een twee de drijvende fabriek aan de traan- productie in de Zuidpool te kunnen deelnemen. Boter voor kinderen van '5-14 jaar In de afgelopen wintermaanden :s een enkele maal voor personen bo ven 4 jaaT bet botergedeelte van het vetranteóen vervangen door margarine en/of vet. Aan de C-groep (kinderen van 5—14 jaar) zal min of meer ter com pensatie voorlopic meer boter wor den gegeven en wel elke veertien dagen in totaal 250 in plaats van "125 gram. Voor d'eze*groep bestaat het rantsoen de volgende week dus uit 250 gram boter en ,250 gram margarine en/of vet. Voor de oudere leeftiidsgroepen 7.al voorshands geen wijziging in Je bestaande verhouding tussen boter en margarine werden aangebracht. Knip broodbonnen op juiste wijze af! De laatste weken komt bet her haaldelijk voor. dat men broodhon- nei verkeerd van de bonkaarten knipt, doordat ze langs de blauwo lijnen «wenden afgeknipt. Aangezien die "blauwe lijnen mid den over de bon lopen, wordt zo doende de bon gehalveerd. Men dient de bonnen af te knippen bo ven het woord „brood" en onder de aanduiding van het ummer, zodat op een bon to lezerf staat „brood" en daaronder het nummer. Bonnen, die op een anderp wijze zijn afgeknipt, zijn nïet geldig zo deelt het centraal d'stributiekan- toor mede. Het Belgische Universitair Insti tuut voor sociale en economische in formatie. enigszins tc vergelijken met het Nederlandse Instituut voor publieke opinie, heeft de vraag ge steld wal men weet van dc Neder landsBelgischLuxemburgs^ tolu nie. Niet minder dan 55.6fr van de ondervraagde personen beweerden nog nooit van de tolunie tc hebben gehoord. Van de overigen was onge veer 70CJ, voorstander en 7% tegen stander van deze unie. terwijl dc rest er geen mening op na hield. Beel en Jonkman te Batavia Oe Nederlandse "miTlister-presi- dent dr Rpel en de min'ster van Overzeese gebiedsdelen, mr. Jonk man. vergezeld door dr Hirschfel 1 en de heer Albania, zijn .ïedenoch tend 10.45 uur (pl tijd) op 't vlieg veld Kemajoran bii Ratnvin geland. De wedstrijd tus e i het Bondsclftal en de Rest van Europa, welke gis teren in het teyenoord Stadion te Rotterdam is gespeeld en in een 21 zege voor het Continent ein digde, was rijk aan vele goede cn spannende momenten. Hierboven brengt de Franse doelman Darui met een tijgersprong redding. „Heil Hitier" kost dertig dagen Fraulein MvelUr, ''die volgens een seiveanl van het Ameri kaanse leger bii het spelen van hef A me. ikaansc volkslied haar oren dizhtgestopi had en toen hel afgelopen was - Heil Hitler - ieroepen had, is door een Ameri kaans militair gerechtshof ver oordeeld tot dertig dagen gevan-i enisstraf(A.P.). Mr dr Moises F. Da Costa Gomez op Curasao beter be kend als de meester-dokter" - heeft Curasao verlaten om in Nederland de functie te aan vaarden van gecommitteerde aaj\ het ministerie van Over zeese Gebiedsdelen in Den Haag. Een typische. Curatjaose figuur heeft hiermede haar in trede in het moederland gedaan: een kleine man met bril en baard, welk bezit talloze malen een dankbaar object voor de Curaqaose caricaturisten js_ ge weest. De heer Da Costa Gomez is in Nederland geen onbekende; tij dens het bezoek van de West-In dische delegaties heeft hij als voorzitter van de Cura^aose af vaardiging meermilen van zich laten'horen.-Zijn nieuwe functie, welke enigermate met die van „gezant" te vergelijken is. zal hem ongetwijfeld opn^uw (voor het voetlicht van het nationale politieke toneel brengen, want het is een 'belangrijke taak. waarme de cje gouverneur van Curasao, dr. F. A. Kasteel, de heer Da Costa Gom^z belast heeft. Eén van de taken van de heer Da Costa Gomez zal* zijn de we derzijdse voorlichting in bredere banen te leiden. Reeds geruime fijd geleden gaven de Staten van Curasao de wens te kennen om tot oprichting te komen van voor lichtingsdiensten in Nederland en Cu ra cao. Tot dat doel werd zelfs een aan. zienlijk bedrag uitgetrokken. Ofschoon de gouverneur de desbetreffénde brief reeds ver scheidene maanden geleden iraar de minister vhn overzee- In de toekomst zal de gebruiker van grond, waarop coloradokevers gevonden zyn, verplicht worden dit schadelijke Insect zo goed mogelijk te verdelgen. Indien hy zich aati deze verplichting niet houdt zal de overheid deze taak op zich nemen, waarvoor de grondverbrulker de kosten moet dragen. Verder kan hy. strafrechtelijk w orden vervolgd. Aldus luiden dè belangrijkste be palingen van een wetsontwerp ter „wering en verdelging van de colo radokever". dat de minister van Landbouw bij de Tweede Kamer heeft ingediend. In hef verleden ging dc regering uit van het principe, dat de ge bruiker van de grond verplicht, kon woeden bepaalde maatregelen te nemen. Dit nu Is niet meer voldoen de. De gebruiker dient ook eigener beweging de bestrijding- van de co loradokever aan te vatten, hij moet leren deze'bestrijding te gaan zien ais een normaal onderdeel van zijn bedrijfsvoering. Daarom moet dè cis worden gesteld, dat de getroffen maatregelen resultaat hebben ge had. De meldingsplicht wordt alleen gehandhaafd voor die delen van het land, waar de kever niet of spora- 'disch voorkomt. Verder ls de mo gelijkheid geopend, dat in bepaalde gevallen van Rijkswege maatrege- en worden getroffen, waarvan de kosten dan uiteraard voor het Rijk komen. - Hierbij is vooral gedacht aan maatregelen ter bescherming van de export. In dit verband kan aardappelteelt in gebieden, waar de land- en tuinbouw over wegend met het oog op de ex port wordt uitgeoefend, zelfs geheel verboden of aan voor waarden worden gebonden. Uit sommige dezer maatregelen ^voortvloeiende schade kan wor- den vergoed. Aardappelen, geteeld in strijd met zulk een verbod, worden ln be slag genomen en de gebruiker kan verplicht1' worden de aardappelen te rooien. gebiedsdelen zonfi, werd nog kort geleden doop het hoofd van de voorlichtings dienst van dit. departement verklaard: .'.Ons is niels van zulk een plan of voorlichtings- 'dienst bekend." De taak van dc Curacaose ge committeerde zal derhalve o.a. sti mulerend moeten zijn. opdat aan do 'traagheid fier bureaucratie. \oora| waar het zulke belangrijk© zaken betreft een einde komt. Staatsregeling Ook voor de wijzigingen in de. Curaqaose Staatsregeling, welke liet begin vail meer zelfstandig heid voor deze gebieden zal zijn. kan de „meester-dokter" veel be langrijk werk verzetten, te meer. daar hij zelf over deze kwestie in woord en geschrift positieve idee- er. en jannen geuit heeft. Mr. dr. M. F. Da Cfosta Gomez is 27 October 1007 te Willemstad geboren. In 1920 vertrok hij naar Nederland, waar hij eerst de Fra ters te Tilburg, het ..Canisius College" en de R.K^ Universiteit te Nijmegen bezocht. In 1926 deed hij candidiatsexamen en in 1929 doctoraal examen rechten. Na werkzaam te zijn geweest in Den Haag. Arnhem en Nijmegen, pro moveerde hij o'p 3 December 1935 op het proefschrift ..Het wetge vend orgaan van Curacao. Sa menstelling en bevoegdheid, be zien in "het kader van- de Neder- kl"u\dse, koloniale politiek". Ge huwd met een Nijmeegse juriste, keerde de heer Da Costa Gomez eind December naar Curaqao te rug, waar hij als adjunct-com- .nies op het parket werkte. Borrels waren te duur! Twee zwaar gewonden en één licht gekwetste zijn het resultaat van een vechtpartij, die Zaterdag avond ontstond in een café te Rot terdam. waar twee groepen mannen ruzie kregen over de prijs van bor rels. Een timmerman kreeg een klap .met een stuk ijzer, waardoor linker arm en enkel gewond raakten, ter- \vijl zijn kunstgebit sneuvelde. Zijn kameraden trokken achter de zegevierende groep aan, die zich later zo' te weer stelde dat één aan-- 'valler, door een tik ,p z'ri achter hoofd. ineen zakte. Als wraak smeet één zijner vrienden een steen door de ruiten vari de woonschuit, waar de tegenpartij huist, waardoor een Veertien jarig, meisje ernstig aan'het hoofd gekwetst wérd en het neus been. brak. De gewonden zijn naar bet zie kenhuis, 'de dapperen naar het-ca- chot overgebracht. Protesten tegen de staaf Pasoendan Uit een aantal berichten van het republikeinse persbureau An- tara bl ij kt, dat door verschillende ciganisatieg stelling wordt geno men tegen de 'proclamatie van de federatieve staat Pasoendan. o a. Wiranata Koesoema en Djoehadi. die heiden Dp republikeins gebied verblijven.-hebben tegen het ge bruik maken van hun namen in de proclamatie geprotesteerd. i.De Nieuwe Gids" te Brussel deelt mede. dat. volgens pen nog niet bevestigd bericht. Cvriei Ver- schaeve enige dagen geleden in Zuid-Afrika is overleden. Hij zou aldaar een jaar, onder speciale bescherming vay premier^Snaits, vertoefd hebben. Nederlanders strijden om petroleum... „Onder voorwendsel van ge bied, eisen, zijn de Nederlanders in Europa de strijd om petro leum begonnen", schrijft „Der Morgen", een liberaal democra tisch blad, dat onder Russische contróle staat „De Nederlan ders beweren, dat zij slechts cor recties van hun grens eisen. In' werkelijkheid gaat het echter om de'olierijkdommen van Eems-' land, dat zij willen annexeren.'' Het dad betoogt, dat de olie vindplaatsen in genoemd gebied de belangrijkste zijn, die in. de loop van de laatste 20 jaren in Europa zijn' aangetroffen. Oplichterij rond „Holland-België" Thans blijkt dat velen in West- Brabant en ook in Zeeland, de dupe zijn geworden van een oplichters truc. In enige provinciale bladen in West-Brabant en Zeeland verscheen vorige week een advertentie van een autobusoridérneming, die gega digden voor f 12.50 aan een toe gangsbewijs voor de internationale match in Antwerpen kon helpen eo voor het zelfde bedrag de liefheb bers tevens naar en van de Schelde- stad zou brengen- Het geld moest opgestuurd worden naar de bu reaux der dagbladen. Enkele honderdén mensen offer den hun guldentjes in het blijde vooruitzicht de match te kunnen bijwonen. In West-Brabant ontvin gen de reflectanten de mededeling- om hoe laat cn waar zij zich dien den te verzamelen voor het vertrek met de autobussen, die uit Den Haag zouden komen. De bussen kwamen echter niet In Zeelafld zijn de oplichters zelfs zover gegaan dat z:j toegangsbewij zen voor de wedstrijd, als mede kaartjes voor -de bus tevoren aan de gegadigden uitreikten; Op -Ie kaartjes stond de naain van Somer- lings autobedrijf in Dén Haag.* Toen men lont begon te ruiken informeerde men bij de Haagse poli tie. Het hleelt dat Somerlings auto- hedrijf wel bestaat, eebter geen bus- son heeft en vaa de gehele België Nederland geschiedenis niets af wist. Nog geen beslissing in Paraguay Het is thans twee maanden gele den. dat in Paraguay de burgeroor log uitbrak. Geen van beide par tijen schijnt tot nog toe in staat een beslissende overwinning te behalen. Er is geen enkel positief resultaat bereikt. De troepen van dc regering ori van de <^e opstandelingen nemen op het ogenblik vrijwel dezelfde po sities in als op de dag na de opstand. Bemiddelingspogingen van Brazi liaanse zijde zijn gestrand op de wei gering der opstandelingen om tc on derhandelen zolang president Mori- nigo niet het land uit is. Kolonel Smith, de chef van de generale staf van de regerin^troepen. die is uit geweken is opgevolgd door kolonel Diaz de Vivar. President Morinigo schijnt geen vertrouwen meer te stellen in het staande leger. De latere opstand van het marine-garnizoeq tc Asuncion, ofschoon na drie dagen bedwongen, kan hiertoe bijgedragen hebben. Mo rinigo is nu overgegaan tot bewape ning cn instructie van vrijwilligers. De regerings-radio heeft de bevol king van Conception aangespoord de stad onmiddellijk te verlaten, daar de regerings-strijdkrachten te land. ter zee en in de lucht een ge zamenlijke aanval zullen beginnen. Met 2529—2125 stemmen heeft de Nationale Raad van de Franse socia listische partij zich uitgesproken voor het aanblijven van de regering- Ramadier zonder communisten. Deze kleine meerderheid werd gister avond laat bereikt na 'urenlange dis cussies. De oppositie tegen Rama- diers politiek was zeer sterk; zij werd geleid door de partij-secretaris Guy Mollet, de' belangrijkste tegen stander van dè richting van Léon Blyrn. cn de vakbondbestuurder Oreste Capocci. Aan de andere kant stonden Ramadier. Blum en André Philip (minister van economische za ken). die tenslotte met moeite hun stan'dpunt konden doen aanvaarden. Ramadier betoogde, dat zijn aftreden niet alleen een regerings crisis zou veroorzaken, doch een cri sis in het huidige parlementaire stel sel. Men zou aldus in de kaart spe len van hen. die tegen dc huidige grondwet zijn. Momenteel is volgens Ramadier de partij van de Gaulle geen bedreiging voor het tegenwoor dige stelsel, doch zij zou misschien een bedreiging van dat stelsel toe juichen. „Ik zal mijn ontslag indienen als de partij mij dat opdraagt, maar ik zou het gevoel hebben dat met mij de republiek af treedt". Léon Blum deelde de raad mede, dat er op het ogenblik geen praktische mogelijkheid meer be staat voor het vormen van een ge heel uit socialisten bestaande rege ring onder zijn leiding. De partij mag geen afstand doen van dc macht, vooral in verband met de internatio nale toestand. André Philip, die speciaal uit Genève is overgekomen om de vergadering bij te wonen, herinner de er aan. dat Frankrijk de eerste paar jaar grotendeels van buiten landse hulp afhankelijk zal zijn. Het is absoluut noodzakelijk de huidige prijspolitiek voort tQ zetten. Guy Molfet drong er op aan dat Ramadier zou aftreden, om niet in de voetangels te trappen, die links cn rechts (communisten en R.P.F.) van hem zijn gelegd. Oreste Capocci. een der leidende niêt-communistische func tionarissen van het Franse vakver bond. 7.ei: „Wij zullen een algemene staking in Parijs tegenover ons vin den als I^madier niet aftreedt". Of schoon hy het niet met even zovele Ter herinnering Zaterdag vond in het kantoor van de N.V. Gebr. Van Uden's Schcepva- r< en Agentuur Mij. te Rotterdam de plechtige onthul ling plaats van een glas.-in-loodraam, ontworpen en uitgevoerd door de kunsteraar ua-perslagen een muursteen waarop vermeld staan de namen van 26 varensgezellen, die in de afgelopen oorlog op zee het leven I iel en. Tiidens hun bijeenkomst te Brus sel hebben Nederlandse. Belgische en Luxemburgse .ministers de ver schillende problemen onderzocht, welke de tuséen de drie landen ge sloten douane-óvereehkomst stelt. Zy zullen alles in het werk stellen, om te bereiken, dat deze overeen komst voor 1 Juli zal worden goed gekeurd en bekrachtigd. De ministers besloten, dat be voegde instanties hun tegen 1 Ja nuari 1948 voorstellen zullen doen tot geleidelyke unificatie der douane-wetgevingen. Binnen één --'aar na het in werking treden der overeen komst zullen de drie regerin gen voorstellen moeten Derei ken tot de unificatie der ac- cynswctgevingen en. van die der omzet- of luxe-bêlasting. De ministers van Landbouw zul len overwyld bycenUomen, ten einde na te gaan. welke de beste wijze is om de coördinatie van de landbouwpolitiek der drie landen te verzekeren. De drie landen zullen de verschil lende vraagstukken onderzoeken welke gerezen zijn door het onwet tige verkeer van betaalmiddelen. Zij zijn overeengekomen nauw con tact te vestigen by onderhandelin gen met andere landen over han dels- en bctalingsovereenkomstcn Gemeenschappelijke regels zijn vastgelegd die zullen gelden bij de uitwerking van een nieuw handels- accoord, dat het goederenverkeer zal regelen,tussen Nederland en de Belgisch-Luxemburgse economische unie voor een periode van twee jaar. De Nedérlandse ministers hebben zich bereid verklaard een gunstige oplossing te be vorderen van verschillende vraagstukken, welke van be lang zyn voor het verkeer op de waterwegen. Men 'bereikte overeenstemming óver de regeling der bestaande Belgische vorderingen, die volledig zullen worden voldaan door perio dieke en geleidelijk toenemende stortingen binnen een maximum termijn van vyf jaren. Bovendien heeft de Nederlandse regering op zich genomen een mil liard francs te storten voor de thans van kracht zijnde betalings overeenkomst, waarvan de beschik bare middelen byna zyn uitgeput. Bestuur van jaarbeurs naar Engeland De „British Industries Fair", die zowel te Londen en Birmingham wordt gehouden, trekt de belang stelling van vele delen der we reld. Ook vele Nederlanders zul len de7.e wapenschouw - van de Britse handel en industrie, die men de aardige naam „shopwin- dow of the British -empire" heeft gegeven, bezoeken. Engeland heeft via de „British Board of Trade" het bestuur van de Koninklijke Jaarbeurs uitgeno digd voor een officiële ontvangst. Naar aanleiding hiervan vertrok ken per K.L.M; toestel naar Lon- •den de her^n: Fentener van Vlis- singen. voorzitter, ir. Millius di recteur. Den Tex. Voogd en de ar chitect der K. N. J. de heer We gener SI pes wijk. - De interessen gaan voorname- iiik.uit nair de technische inrich ting van de Fair waar men wel licht nipuke ideën voor onze Ne derlandse beurs zal kunnen op doen. woorden zeidc. begrepen zijn toe hoorders. dat hij bedoelde, dat de communistische partij haar uitslui ting uit dè regering zou beantwoor den met het uitroepen van een al gemene staking als Ramadier aan d« regering zou blijven. Geen compromis? De Franse werkgeversbond heeft geweigerd aan de eis der vakvereni gingen tegemoet te komen om een productie-toeslag voor alle Parljse metaalbewerkers toe te slaan. Dit zou, aldus de werkgeversbond, neer komen op loonsverhoging en daarin dient de regering te beslissen. Deze beslissing der werkgevers, al dus Reuter, heeft de taak dergenen, die een compromis tussen de opvat tingen der communisten en der re gering willen tot stand brengen, ver* zwaard. Het compromis zou tot be doeling hebben de communisten in de gelegenheid te stellen opnieuw deel van dc regering uit te maken. De arbeiders van de papierfabrie ken nabij Douaf in Noord-Frankrijk zijn in staking gegaan voor hoger loon. Deze fabrieken leveren een kwart van het krantenpapier voor het gehele land. Ambtenaren van de douane t« Bordeaux, Marseilles. Nantes, Cher bourg en Rijsscl hebben hei werk neergelegd. Zij Vragen uitgebreidere bevoegdheden om op te treden tegen deviezensmokkelaars eri om hogere lonen. Over de zender Hilversum I zal Za terdagmiddag van 1.503.55 uur een reportage gegeven worden van de voetbalwedstrijd tussen het Britse elf tal en de Rest van Europa. De heer ir. A. van Emnienes is de verslag gever. De uitzending zal verzorgd worden door de Vara. DE Engelse kunstcritiek heeft Winston Churchill en zijn schilderijen met cen vriendelijke glimlach ontvangen. Brilliant... origineel... prima vakmanschap schreven de kunst critici over de beide schilderijen van Churchill, die door* de Royal Academy te Londen voor de jaar lijkse tentoonstelling zijn geac cepteerd. Over de twee schilde rijen, gisigneerd rnet de schuil naam mr. Winter, die door Chur chill in zijn vrije tijd en voor rijn genoegen geschilderd zijn, schreef e Times: Zij rechtvaardigen op eigen ver dienste de belangstelling die zij ongetwijfeld zullen trekken. In Je Daily Mail echter schreef Pierre Jeannerat met getemperde geestdrift en hij betwijfelde of Churchill met .zijn prettig aan doende schilderijen nu wel artis tieke onsterfelijkheid verworven heeft. Alg hij echter de politeik er aan zou geven en zich op kunst zou concentreren. ald,us Jeanne rat, kan hij wellicht een uitmun tend kunstenaar worden. Duitsers op hongerdieet De organisatie van Duitse dok ters heeft de Britse autoriteiten beschuldigd van het publiceren van onjuiste* cijfers-over de voed selsituatie van Duitsland. De be schuldigingen werden gedaan ten overstaan van de Duitse pers in Düsscldorf. Een woordvoerdor der medici verklaarde: „De voedseldistributie voor het Duitse volk draagt hot karakter van een hongerdieet. Het bedraagt slechts een derde van helgelen werkelijk nodig is. De Duitsers verhongeren, terwijl de. \e rant woordelijke autoriteiten van de overwinnende rnogendhe- deti een verkeerde, indruk in de wereld wekken door het publice ren \an onjuiste cijfers. Er moet genoeg voedsel toege wezen worden aan alle volken om een goede gezondheidstoestand te waarborgen zelfs aan verslagen volken. De overwinnaar van he den nioct niet toestaan dat een verslagen volk' honger lijdt. Als niets gedaan zou worden, zou het Duitse volk ten onder gaan en an dere volken zoifden volgen." Tj» zelfdertijd verschenen in Es sen aanplakbiljetten, getekend door de burgemeester van die stad. waarin de Duitse autoritei ten iedere verantwoordelijkheid voor de voedselsituatie afwijzen en verklaren, dat de toestand „aanleiding geeft tot de ernstigste verwachtingen." x Vrij warm weer Weersverwachting van De Bilt geldig van Woensdagavond iot Donderdaga vond. Vrij heldere nacht met op slechts enkele plaatsen nével of mist- vorming en zwakke wind Morgen overdag: iets tóenemen- de wind tussen Oost en Zuid Over het algemeen zonnig en vrij warm meer, met in' de «ö- middag tijdelijk wat meer bewol kingdoch bijna nergens buien- vorming. r r'iiiBBWiiKiiiiiiiiiuiiunïïinniiui!

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1