DAGBLAD VOOR AMERSFOORT P.v.d.A.-fractie zal' misschien tegen dr. Gielens begroting stemmen Graantekort 4 millioeru ton Pasoendan-proclamatie al te onnozel en dwaas Verbod voor communistische partij in Brazilië „De wedstrijd van deze eeuw" UITGAVE VAN DE STICHTING H E T PAROOL Wat wil de minister precies vroeg prof. Donkersloot Kunst niet in een i gouden kooi Admiraal Doorman uit de dienst Veel voedsel bereikt niet plaats van bestemming Sjahrir: Toestand verslechterd Dorscontrole op komst Joodse delegatie bij UNO benoemd Weinig jcritiek op Engels elftal Zeep en twee eieren Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ol A— per kwartaal Losse nummers 10 CL Donderdag 8 Mei 1947 Nr. 638 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telei. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOOR DER „Kunst" in de Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Tijdens de uitvoerige debatten over de begroting van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen in de Eerste Kamer bracht een redevoering van prof Donkersloot (Arbeid) over de politiek van minister Gielen op het gebied van de kunst een krachtige noot. Het ontstaan van de zeven leidende ambtenaren vergeleek hij met het kegelspel, waarbij niet het ,,alle negen" maar ,,a!le zeven" doel was. Hij zei over de minister verder: „Hij hult zich in nevelen en wij weten thans nog niet wat hij precies wil. Er is een zékere" willekeur in zijn optreden cn wij zullen in verband met de fouten, welke aan zijn beleid kleven, ernstig moeten overwegen, of vrij wel vóór zijn begroting zullen kunnen stemmen." De minister mocht ook lof in ont vangst nemen, zij het vnl. van zijn eigen partijgenoten. De heer Van Velt hoven (K.V.P.) nam de reorganisatie van de Kunstberjioei- ing volkomen voor zijn rekening, De heer Van Santen (C.P.N hield een pleidooi voor de zevende faculteit (sociale ep politieke weten schappen) aan de Amsterdamse universiteit, welke door de minister wordt tegengehouden, en wees op het gevaar van de Indologische faculteit te Utrecht (prof. Gerret- sen). Tegen cultuurpolitiek Prof. Molenaar (Vrijheid) meende, dat een volk zelf zijn „geestelijk dist.ributiepakket" moet samenstellen en was om die reden afkerig van actieve cultuurpolitiek. Naar aanleiding van prof. Mole naars betoog zette prof. Donker sloot (Arbeid) uiteen, dat actieve cultuurpolitiek niet betekent over. heidsbemoeiing op het terrein van de kunst zelf. maar het verzorgen van de belangen, welke het gehele volk oij de kunst heeft. Het is niet de bedoeling om de Kunst in een gouden kooi te zetten, doch om het goud van de Kunst onder de' bevolking te brengen. Het optreden van de minister heeft grote ongerustheid gewekt, hij heeft het vertrouwren van de kunst wereld verloren. De heer Stufkens (Arbeid) achtte het. niet in de haak dat het Maatschappelijk Werk is onderge bracht by het Nijverheidsonderwijs. De heer Koejemans (C.P.N.) critiseerde de weigering van subsi die aan het Algeineen Ned. Jeugd- verbond en achtte het een symptoom van geestelijke onvrijheid, dat „Radio Werkend Nederland" geen zendtijd heeft. Radio-beleid Mr. Al gr a (A.R.) was van mening, dat de rechten van de oude radio-omroepVerenigingen niet be hoorlijk hersteld zijn. Voor een Nat. Omroep voelde deze spr. niets?, om dat z.i. deze leidt tot geestelijke dwang. Prof. Woltjer (A.R.), de laat ste der zestien sprekers, achtte de onderwijsvernieuwing een modever schijnsel. Evenals prof. Molenaar zag spr. in de actieve cultuurpolitiek het spook der geestelijke dictatuur. Na een pleidooi voor een wette lijke regeling voor het voorbereidend onderwijs diende prof. Woltjer een motie in waarin hij de minister uit nodigt een dergelijke regeling te be vorderen. „Ontvijanding" gaat voort Het Nederlandse Beheersinsti tuut heeft tot nu toe 5182 verzoeken tot „ontvijanding" („non-enemy-ver- klaring' ontvangen. Op 1219 is een bcslissin; genomen; ingewilligd zijn 1177, 42 afgewezen. Voorts verkeren 806 in een gevorderd stadium van behandeling. Belanghebbenden kunnen tot spoedige afhandeling bijdragen door overlegging van' een urgentieverkla- ring van een Rijksbureau, even tueel van een verzoek om voor rang. ondertekend door de contact commissie der Joodse Coördinatie commissie. Nieuwe regeling voor - werkkleding Het Centraal Distributiekantoor deelt in ede, dat op 12 Mei a.s. eer; nieuwe, regeling beti effende de distributie van werkkleding zal worden ingediend. In verband hiermede mogen thans geen aanvragen om werk kleding hij de plaatselijke distri- butiediensten worden ingediend. Op reeds ingediende aanvragen zullen, voorzover door de distribu- tiédienst reeds „kennisgevingen van toewijzing" aan de belangheb benden zijn gezonden, tot en met 10 Mei a.s.. tegen overlegging van een bereidverklaring nog rant soenbonnen voor textiel worden verstrekt. Uiterlijk t'm. li Mei-zal men op deze rantsoenbonnen voor textiel overalls, werkbroeken, werkjasps (-kielen), kunnen kopen. Van 15 Mei a.s. af zal deze werkkleding uitsluitend op spgciaaj daarvoor in omloop ic brengén bonrron ver krijgbaar zijn. De d istrib u ti e dien s teii zullen plaatselijk bekend maken, wan neer en waar wederom aanvragen om werkkleding kunnen worden ingediend. Dank voor Zweedse hulp Mr. S. J. R. d. Monchv, o.ud-bur- gemecster van 's Gravenhage, gaat 'op 18 Mei naar de Zweedse hoofd stad om de dankbaarheid tot uitdruk king te brengen van de bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 's Gravenhage voor de hulp, die het Zweedse volk via liet Zweedse rode kruis aan het Westen des lands ge boden heeft in de hongerwinter van 1945. Deze reis wordt ondernomen op uitnodiging van het Zweedse gou vernement. Het initiatief om onze ge voelens van dankbaarheid te vertol ken is uitgegaan van het Haagse ge meentebestuur. Mr. dc Monchy zal een plaquette aanbieden, vervaardigd door dé beeldhouwster mej. Rueter te Am sterdam. Prins Bernhard onthult plaquette Een groot, opvallend gebouw in het hartje van Amsterdam was geduren de twee der.benauwdste jaren van de vijandelijke bezetting een middelpunt van heldhaftig verzet- de Koepel kerk aan het Leidsébosje. Van hier uit ook .onderhield het algemeen hoofdkwartier van O.D. in de tijd dat ons land was verdeeld in een geal lieerde en Duitse zone. geregeld tele fonisch contact niet Prins Bernhard. Woensdagochtend onthulde de prins in deze zelfde kerk een plaquette, waarin gegrift zijn de woorden: „De koster H F. Wester veld huisvestte hier niet voortdurend levensgevaar voor zich en zijn gezin van 25-3-1943' tot 5-5-1945 het algemeen hoofd kwartier van den O.D." Ruim vijf honderd maqnen cn vrou wen, die gedurende dc oorlog per soonlijk diensten aan het algemeen hoofdkwartier van de OD hebben be wezen, woonden de plechtigheid bij. Naar „Trouw" meldt heeft vice- admiraal Doorman op zijrv verzoek eervol ontslag uit 's Rijks dienét gekregen. De vice-admiraal, op één na de 'oudste admiraal onzer marine met 41 actieve dienstjaren, ontving bij schrijven van 25 Februari van de minister van Marine het advies per 1 Mei eervol ontslag uit 's Rijks dipnst te vragen, daar cr voor hem geen passende, functie meer was. De vice-admiraal gaf hieraan gehoor en diende op 5 Maart een daartoe strekkend request in bij de Koningin. Aangezien op 1 M e i de beschikking op zijn ontslagaanvra ge nog niet was ontvangen, vroeg de vice-admiraal die dag telegra fisch om opheldering aan de minis ter van Marine. Op 2 Mei ontving hij daarop een door een der ambte naren namens de. minister onderte kend - schrijven. gedateerd 2 6 April, onder bijvoeging van het betreffende Koninklijk besluit, ge dateerd 10 April, waarbij liet eervol ontslag met terugwerkende kreeht per 1 April 1947 werd verleend. Daders bomaanslag op 5 Dec. spoedig berecht De ijnrlitairen./die hebben'deelge nomen aan de bomaanslag op St. Ni- colaasavond in Den Haag, die aan drie mensen het leven kostte, zullen waarschijnlijk in Juni of Juli voor de krijgsraad terecht staan, zo meldt „Het Parool". Overwogen \yordt, of het wense lijk is de behandeling der zaak op te schorten Jpt het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende^ wetsont werp. dat hoger beroep op uitspra ken van krijgsraden te velde moet openstellen, door de Kamer zal zijn goedgek-urd. Men neemt aan, dat dit hoogstens een vertraging van dc IJmuidec vissers treffen weer voorbereidingen om Hollandse niet/we ic •gaan vissen. Jlct gereednaken der netten. „De voedselschaarste in de wereld is nog steeds groot! Voor 19461947 is zeventien millioen ton tarwe en zeven millioen ton rogge cn mals be schikbaar. Dc Internationale nood-voedsclraad („International Emerccncy Food Council") heeft berekend, dat dc landen, welke hulp hebben aange- openbaTe behandeling tot Juli zal vraagd, 28 millioen Ion nodig hebben. Dit betekent, dat er een tekort is betekcncp. van vier millioen ton. Wfj zullen dus nog verder op broodgraan cn veevoer moeten bezuinigen". Van de aardappeloogst wordt on geveer 40 pet. gebruikt als veevoer. Weliswaar komt dit ten goede aan de veestapel, doch hierdoor moeten voor de consumptie granen worden ingevoerd. Deze kosten ons land. Vele deviezen. Dc minister meende cr dan ook op te moeten aandringen, dat een groter kwantum ten goede kwam aan de menselijke consumptie. W'ü moeten alles In het werk stellen om achteruitgang in onze voedselpositie te voorkomen. De regeling overweegt nu het in stellen van dorscontróle. waardoor 15 pet. van de graanproduct ie meer ter beschikking komt. Zij zal stren ger toezien op het strikt doorvoe ren van de loon- en prijspolitiek, ook in de landbouw. Weer opening van postrekeningen Post rekeningen kunnen weer worden geopenrl feu behoeve van zaken erenigingen. maatschap pij, stichtingen. Beoefenaars van dc zg vrijo beroepen, beroepsagen ten en inspecteurs uit het levens- verzekeringsbedrijf en bovendien dob» particulieren die, ter beoor deling van de dienst, kunnen aan tonen zeer gegronde redenen tót het houden van een postrekening te hebben, Op de begraafplaats „Tolsteeg'' te Utrecht heeft prifrs Bernhard een gedenkteken onthuld Ier nagedachtenis aan de gevallen strijders. (P.) Wanneer een plebisciet op West-Java zal worden geëist zal de Indo. nesische Republiek volksstemmingen onder internationale controle over de gehele archipel verlangen, zei Sjahrir gisteren. Hij noemde de afkondiging van de Soendanese onafhankelijkheid „al te onnozel en dwaas". Sjahrir verklaarde verder: „De Jongste ontwikkeling, inclusief de Nederlandse er kenning van West-Borneo als autonoom gebied, is niet erg bemoedigend en niet in overeenstemming met de geest van samenwerking volgens het accoord van Linggadjati." Pasoendan-beweging een zeepbel Aldus minister Mansholt tijdens I een inleiding welke hij hield in de algemene vergadering van de „Hol landse Maatschappij van Land bouw." Hij bleek over de resultaten van de Nederlandse landbouw niet.on tevreden; de tarweoogst is ongeveer gelijk aan die in de jaren 19301939. ook de haveroogst is weer op peil. doch rogge en gerst haalden rond negentig pet. van de vooroorlogse productie. De aardappel- en suiker- j bietenoogé't is echter belangrijk ho- ger dan voor de oorlog. Door de lagere productie vanxrog- I ge en gerst ontstond gebrek aan' I veevoeder, welke zijn terugslag heeft op de melk- en vleesproductie. De voedselpositie van de Ne derlandse bevolking is nog lang niet wat liij moet zi/n. Thans is een niveau» bereikt, dat slechts enkele jaren gehandhaafd kan blijven. Indien dit lang zo blijft, zou dit een daling van de ge- zondheidstoestand betekenen, hetgeen weer van invloed is op de arbeidsproductiviteit. „Wij zjjn niet in staat," aldus mi nister Mansholt, „het Nederlandse volk van voldoende voedsel te voor zien. Dc boeren moeten hun uiterste krachten inspannen om tot een ver hoging van de productie te komen cn deze productie moet ten goede komen aan het volk. Voedsel verdwijnt Nog te vècl voedsel bereikt niet de plaats van bestemming. Zo blijft 400 liter melk per koe per jaar op de boerderij achter, hetgeen neer komt op één liter melk per persoon per week. Van de 400.000 koeien, die geslacht worden, komen 64 000 niet in distributie. Dit betekent meer dan een maandrantsoen van het Neder landse volk. Stanley Swinton, de correspon dent van Associated Press, heeft naar aanleiding- van de Soendanese separatistische beweging een gron dig onderzoek ingesteld in het hart van het Soendanese gebied. Aan zijn conclusies ontlenen we, dat de Pa- soendan-partij in de Nederlandse bezettingszones niet meer «ian 300.000 leden telt er zijn onge veer 12 millioen Soendanezen en naar schatting een 200.000 clande stiene aanhangers in de Republiek Onverantwoordelijke leiders van de partij hebben dc Soendanese ver wachtingen hemelhoog opgeblazen in hun verklaringen aan de pers. De afkondiging der onafhankelijk heid geschiedde tegen de raad in van hun vriendschappelijk gezinde Nederlanders, die wisten, dat een inwilliging van hun verlangens de weg zou banen naar een volslagen koloniale oorlog. In plaats van de 100.000 men sen, die Venvacht werden op de massale betoging van de partij to Bandoeng, waren er slechts 5000 aanhangers verschenen en daarvan waren er enige tijd na dat de vergadering geopend was nog slechts 3000 over. Nog een brochure van mr. De Geer Behalve zijn „De synthese van de oorlog" schreef jhr. mr. De Geer na zijn vertrek uit Londen naar bezet Nederland, naar „Het Parool" ter ore komt. nóg een- brochure. Zij is ech ter niet verschenen. Dc kopij van dit vlugschrift, „Doelloze ballingschap, door Emeritus" bood hij zeer spoe dig na' zijn terugkeer' aan een Neder landse uitgever aan die echter wei gerde liet geschrift uit te geven, ge zien het -defaitistische karakter hier van. Zijn wij welingelicht, dan is echter een afschrift van de niet ver schenen brochure in het bezit van het Bijzojider Gerechtshof, waarvoor Vrijdag a.s. dc oud.minister-president zal moeten verschijnen. Men houdt intussen rekening met de mógelijk heid. dat de heer De Geer alsdan Thans verkeren de zich van geen schuld bewuste Neder!.--Indische leiders in een moeilijke positie en de betrekkingen tussen Nederlanders verstek zal iaten gaan, en Indonesiërs, die langzamerhand verbeterd waren, gaan weer achter uit. aldus deze correspondent. Het Tweede Kamerlid N. Palar. die de reis van president Soekarno door West-Java meemaakte, heeft te Makassar verklaard, dat de mededeling van Kartalegawa als zouden de vergaderingen waar Soe karno sprak slechts door Javanen zijn bijgewoond, onjuist is. Tiendui zenden Soendanezen bezochten de massa-meetings, waarop Soekarno soms verzocht werd Socndanees te spreken. In de Preanger bleek Soekarno een bekende figuur; Kartalegawa wordt daar als een verrader be schouwd. Dr. Loudon vraagt Ontslag De Nederlandse ambassadeur te Washington, dr A Loudon heeft aan de minister van buitenlandse zaken 'op medisch advies per 1 juli a.s. ont heffing gevraagd uit zijn tegenwoor dige functie. STAATSLOTERIJ Op no. 14052 is bij de trekking van 7 Mei f 25.000,en op de num mers 7266. 13207. 19321 en 21912 f 1.000,gevallen. Het Braziliaansche hooggerechtshof heeft bevel gegeven dat de commu nistische partij zal wtYden opgeheven. De zaak diende twee weken ge-» leden voor het hof: de regering beweerde, dat de communistische partij die twee jaar geleden wettelijk erkend was geen democratische orga nisatie is. De communistische partij behaalde aanzienlijke successen in de kort geleden gehouden verkiezingen, waaronder de meerderheid in de ge meenteraad van Rio de Janeiro Soldaten bewaakten gisteren de vitale punten van Rio. De straten waren bijna verlaten. macht deze beslissing niet onafhan kelijk heeft genomen. De regering was niet in staat de communisten Beschuldiging: Van buiten geleid Onmiddellijk na het vellen van het vonnis heeft de president van Brazi lië, Erico Gaspar Dutra, het leger be vel gegeven door het gehele land in alarmstelling te gaan. In de hoofdstad werden de wachten rond de federale gebouwen versterkt. Naar men verwacht zullen de ge bouwen der communistische partij door het gehele land door de politie gcs'oten worden, ofschoon men geen onmiddellijke actie verwacht tegen de leden der partij zelve. Het hof was van oordeel, dat dc conui'Unistische partij twee statuten had. een openbare en een geheime, en dat dé partij van buiten Brazilië bestuurd werd. De beslissing van het hof, die werd genomen met 3 tegen 2 sremmen, verbiedt de communistische partij te werken als een politieke partij, ofschoon zij waarschijnlijk zou kunnen voortbestaan op een sociale of andere basis. In het vonnis werd aangehaald dat de communistische leider Prestes in het Braziliaansche parlement vorig jaar Maart had verklaard, dat in ge val van oorlog tussen de Sowjct- Unie en Brazilië, hij zou vechten voor de Sowjet-Unie, en de communisten bevel zou geven een verzetsbeweging in Brazilië op te richten. Naar illegaliteit Politieke waarnemers te Rio de Janeiro zijn van mening dat de be slissing voornamelijk tot gevolg zal hebben dat deze in hoge mate ge organiseerde partij illegaal zal wor den. Men schat dat de partij 600.000 ingeschreven volgelingen heeft. £en woordvoerder van de commu nistische partij zeide gisteravond: „Deze beslissing betekent, dat de democratie, die een jaar geleden in Brazilië is ingesteld, een zware slag heeft ondergaan, en waarschijnlijk in een nieuw machtsbewind zal ontaar den. Wij zijn van mening, en velen, die geen communist zijn, zijn dit met ons eens, dat de regering achter deze actie staat, en dat de rechterlijke Complete ledenlijsten van NSDAP ontdekt In een papierfabriek in Beieren is een partij van meer dan twintig millioen kaarten ontdekt, wélke be stemd was om voor productie van nieuw papier,te worden gebruikt, en op welke kaarten de namén voor komen van, naar men aanneemt, alle leden van alle afdelingen der N.H.D.A.P., aldus meldt Dena, het Duitse nieuwsbureau in de Ameri kaanse zone. In dezelfde fabriek vond men ook kaartsystemen van de SS en SA en soortgelijke organi saties. Dc Algemene Vergadering der UNO heeft gisteren het besluit van de poli tieke commissie om het Joodse Bu reau en de Hoge Executieve der Palestijnse Arabieren te horen be krachtigd. Andere aanvragen van politieke groeperingen der Palestijn se Joden heeft dc commissie afge wezen. Dc vergadering had tijdens 'een vorige bijeenkomst aan de commissie Overgelaten Ie besluiten, of er nog andere organisaties, die andere Pa lestijnse gemeenschappen vertegen woordigen, zullen worden gehoord. Dc Palestijnse Arabieren hadden hier tegen geprotesteerd, zeggende, dat het Joods Bureau hierdoor werd be voorrecht, en dreigden de besprekin gen der speciale Assemblee voor Palestina te boycotten. Het Joods Bureau nam tijdens de vergadering officieel de uitnodiging aan en noemde de volgende delega tie: Abba1 Hillel Silver, Hayinj Green berg. mevrouw Tress, Rose'Halperin, Mosje Sjertok, Nahoem Goldman cn Emmanuel Neumann. EngelandRest van Europa E voetbalwedstrijd Engeland legen de Rest. van Europa. door de Engelse pers „de wed strijd van deze eeuw" genoemd zal zovèel sportjournalisten trek ken, dat. het bestuur van het Hampden park stqdion' in Glas gow. waar op 10 Mei de ■'Wedstrijd zal plaats hebben. besloten heeft een geheel nieuwe kleine perstri bune aan de rand van het veld op te trekken. ITier zullen de te ver wachten 200 sportjournalisten de wedstrijd 'kunnen gadeslaan, Dc verkiezing \an liet Engelse efflal heeft overigens in de Engel se pers niet veel critiek ondervon den. Nadat sommige? journalisten bezwaren hadden ingebracht te gen liet feit dat Raich Carter de rechtsbinnen, van Derby County cn Peter Dóhertv de binnensneler van Hudersfield Town niet in de Engelse ploeg waren opgenomen, was het gehele koor van sport journalisten het er toch wel over eens dat het gekozen elftal een zeer sterke, combinatie vormde en dat het Europese elftal wel zeer goed zou moeten speler* om Engeland te verslaan. Zo langzamerhand ontwikkelt zich in Engeland een zwarte han del in toegangskaarten voor deze wedstrijd die .waarschijnlijk al leen geëvenaard wordt door het gescharrel met kaaiten .voor de cuplinal die 29 April gespeeld werd. Toen werd op plaatsen ven f 1.50 verhandeld voor circa f 75, en men is in Engeland benieuwd of de strijd- in Glasgow ook prij zen zal opleveren die vijftig maal hoger zijn dan normaal Rijvers' afwezigheid betreurd? Alhoewel het elftal van de „rest van Europa" eerst morgen of Vrij dag door de speciale keuze commis sie zal worden aangewezen, meent de bekende sportjournalist Vernon Mor gan goede redenen te hebben om aan te nemen dat dé Samenstelling als volgt zal zijn: Doel. Da Rui Frankrijk): achter: Gyger en Steffcn f Zwitserland) midden- Carey (Eire). Parola (Italië) en Prouff (Frankrijk); voor: Lem- berechts (België). Gren (Zweden), Nordahl (Zweden), Wilkes (Neder land» en Prest (Denemarken). Volgens Vernon Morgan is de aanwijzing van Parola, Carey en alle genpemde voorwaartsen zo goed als zeker. Het is mogelijk dat Prouff (Fr.) verkozen zal worden boven de Tsjech Ludl: Wat de backs aangaat zal de keuze-commissie vermoede lijk het Scandinavische paar Nilsson (Zweden) en Petersen (Denemar ken) niet willen splitsen Maar als zij besluit Steffen (Zwitserland) te ne men zal zij naar alle waarschijnlijk heid zijn landgenot Gyger naast hem opstellen. Wat de doelman betreft heeft Da Rui 't voordeel van. bekend te zim met het Britse aanvalsspel. na dc match EngelandFrankrijk. Voorts is zijn anticipatie-vermogen waarschijlijk beter dan dat van de Deen Jensen, alhoewel de twee el kaar zeer weinig ontlopen. .Vernon Morgan verklaart verder dat volgens de Fida-officials de Nederlandse linksbinnen Rijvers de ster was van de wedstrijd te Rotterdam cn hij is geneigd te geloven dat zij Rijvers' af wezigheid betreuren. met eerlijker wapens te bestrijden, zoals het verlagen van de kosten van het levensonderhoud, het verschaffen van betere woongclcgenheden en ,de reorganisatie van hét vervoer." Volgens jrtristcn is het niet moge lijk de gekozen communistische volksvertegenwoordigers van hun zetels te.beroven, tenzij dé staaf van beleg wordt uitgeroepen. Politjéke waarnemers zien de be slissing van het hof als een overwin, ning van de leiders der strijdkrach ten cn van dc kerkelijke hiërarchie. Zij geloven dat het verbod wellicht het eerste symptoom is van een her stel van de invloed der militairen in het land die tanende is geweest sinds de federale verkiezingen in December '46 en de provinciale verkiezingen in Januari. OFFICIËLE BONNENLIJST voor het tijdvak van 11 t.m. £4 Me! Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 705 (serie C) C-01 brood: 800 gram brood C-02 brood: 400 gram brood C-01 boter: 125 gram boter C-02 boter 250 gram margarine of 200 gram vet C-01 melk: 4 liter melk C-03, C-05 melk: 7 liter melk C-01 vlees: 100 gram vlees C-02 vlees: 300 gram vlees C-01 algemeen: 200 gram kaas C-02 algemeen: 2 eieren C-03 algemeen: ong. 225 gram huis houdzeep of 90 gram toiletzeep C-01 reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet C-03 reserve. 1600-gram brood C-04 reserve: 125 gram margarine of 100 gram vel; C-05 reserve; 200 gram kaas C-0G. reserve: 800 gram brood C-07 reserve: 125 gram boter Bonkaarten KD, KE 705 (serie C) C-ll brood: 800 gram brood C-ll boter 250 gram boter C-12 boter 125 gram margarine of 100 gram vet C-13.C-15 melk: 12 liter melk C-ll. C-12 vlees 100 gram vlees C-ll algemeen: 100 gram kaas C-12 algemeen: 2 eieren C-13 algemeen: ong. 225 gram huis houdzeep of 90 gram toiletzeep C-13 reserve: 800 gram brood C-16 reserve: 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits C-17 reserve: ong. 225 gram huis- houdzeep of 90 gram toiletzeep' Bonkaarten MA, MB. MC. MD, ME, MF. MG 706 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (serie C) C-21 brood: 800 gram brood C-21 boter: 250 gram boter C-22 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet C-21 melk: 5 liter melk C-21 vlees: 300 gram vlees C-22 vlees: 100 gram vlees C-21 kaas: 200 gram kaas C-21 eieren: 5 eieren Op 14 Mei zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen en tabak. De op 2n April aangewezen extra bonnen B-04 reserve en B-07 reserve voor korstloze en/of smeerkaas kun nen tot uiterlijk 10 Mei bij een de taillist worden ingeleverd. In negen uur een huis Na maandenlange voorbereidin gen is de firma Bruynzccl er in ge slaagd, desgewenst een productie van 40 woningen per week te berei ken. die op het bouwterrein in on derdelen Morden aangevoerd en ter stond kunnen Morden gemonteerd. Dezer dagen heeft men aan dc „Pie- ter Ghijsenlaan" tc Zaandam met 6 man een huis in elkaar gezet. Maarvoor men-slechts negen uur nodig had. De woning bezit ver schillende kamers cn drie slaap kamers. terwijl over het gehele hui# een vliering is aangebracht. De fir ma heeft op het nieuwe procédé patent aangevraagd. Rapport Van Rliijn gereed De commissie onder voorzitter schap van mr. dr. A. A. van Rhijn, welke enige tijd geleden door de minister van sociale zaken is inge steld om een wettelijke regeling in zake verzekering tegen werkloosheid voor tg bereiden, heeft haar rapport vastgesteld. Het zal aan de miniver worden toegezonden. Iets meer bewolking i Weersverwachting van De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond, in het Oosten van het land: - aanhouden van hei warme voor jaarsweer met over het algemeen I weinig bewolking en matige wind tussen Cost, cn Zuid. Overwegend droog weer, tets minder hoge temperaturen over- dag. Matige wind tussen Zuid' I Oost en Zuid-West. li.j.-in .;niiniüi!iim]ni!iïïniiiiiuifi'

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1