DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Jhr. De Geer hield zich niet aan zijn opdrachten Rabbi Silver spreekt in de politieke commissie der UNO Ex-premier legt thans verantwoording af Republiek wil samenwerking op militair gebied Dr. Gielens begroting toch aangenomen UITGAVE VAN DE SUCMÏNG HET PAROOL Vlucht werkte nadelig Voute weer naar de cel Concertgebouworkest naar de Ver. Staten? Geen zomertijd! Vermindering van troepensterkte ENGELAND BELOOFT VERSLAG OVER ZIJN POLITIEK Een Joodse staat verlangd Een eerste stap ft weekblad „Het Tnzicht". PvdA stemde voor: Met het oog op grotere belangen Studie in België nu mogelijk Wilkes speelt in Glasgow f Giroeuomer Postbus 9 «f pö 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 et Vrijdag 9 Mei 1947 Nr. 639 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORD ER Hedenmorgen stond jhr. mr. D. J. de Géer, die ln 1941 zich, ln fctrUd met de regeringsopdracht zich naar Nederlands-Indlë te begeven om een 'studie te maken van de toestanden daar, zoals die gegroeid waren uit de oorlogs-omstandlgheden ln Europa, naar Nederland begaf, terecht voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Omdat het gerucht ging dat jhr. De Geer verstek zou laten gaan heerste er in de rechtszaal grote spanning, die. zich uitte ln een doodse stilte toen de 76-jarige grijze ex-premier om even voor tien uur binnen kwam en rustig op de voor hem gereserveerde stoel plaats nam. 99 Vóór hem hadden de getuigen Ot to Bene, tijdens de bezetting gevol machtigde van het Duitse ministe rie van Buitenlandse Zaken en dr. T. Goedwaagen, directeur-generaal van het departement van Onderwijs in de oorlogsjaren, de zaal betre den, beiden begeleid door parket wachters, omdat iij gedetineerd zyn. Aandachtig luisterde jhr. De Geer naar de procureur-fiscaal mr. W. P. Bakhoven, die de lange dagvaar ding voorlas. Als eerste getufge kwam de oud- hoofdcommissaris van politie ,te Amsterdam, J. L. Posthuma, voor. Hy verklaarde, dat hij in het voor onderzoek 54 getuigen gehoord heeft in Frankrijk, Engeland, Bel gië en Nederland. Ook Seyss In- quart en Von Ribbentrop hebben verklaringen afgelegd. Van Jhr. De Geer ondervond hij allé medewer king. Vervolgens verscheen als getuige J. G. Sillem, tijdens de oorlog Ne derlands gezant in Portugal. President: ,,TVas de komst ran jhr. De Geer naar Portugal U acr kend? Getuige: „Dat was mjj van te vo ren aangekondigd." Pres.: Verkeerde U in do mening^ (jat hij naar Indiëzou doorreizen Get ..Inderdaad. Toen het aan de ambassade bekend werd, dat hij van plan was naar Nederland te reizen, heeft mij plaatsvervanger, de heer Van Pallandt, hem dit ont raden. De heer Van Sillem vertelde, dat op 3 Februari 1941 jhr. De Geer by hem kwam en mee- dèelde. dat hij na rijp beraad toch besloten had naar Neder land te gaan. Hij verlangde cr naar zich bij de overige leden van zijn gezin te voegen. De heer Van Sillem heeft de oud minister cr toen op gewezen, Aat zijn terugkomst de geest kracht van 't Nederlandse voljc nadelig zou beïnvloeden. Im mers, men zou het in Neder land kunnen opvatten als een soort vlucht, een bewijs van ge brek aan vertrouwen in de kracht van de geallieerden. Aangenomen moet worden, dat jhr. De Geer contact met de Duitse gezant heeft gehad omdat hij een Duits visum nodig had. E. J. Voüte, oud-burgemeester ran Amsterdam, die sinds 5 October van verleden jaar op vrije voeten was, is op Ufci van het gerechtshof gevangen genomen, om hem de mr gelijkheid tot vluchten en die tot verduistering van bewijsstukken te ontnemen. Op 6 Juni zal de heer Voüte op^ nieuw voor het Bijzonder Hof te recht staan; waarhij de procureur-, fiscaaj nieuwe' getuigen naar voren zal brengen, die'naar. gehoopt'wordt, tnepr licht zullen kunnen werpen op de -houding van verdachte. Voorts achtte liet Hof meer klaarheid nood zakelijk in de kwestie van de ee l van' trouw, die de heer Voüte al thans volgens een brief *an Rost van Tonningen zou hchben af gelegd. Export van boter hervat De moeilijke positie van on ze binnenlandse vetvoorziening maakte, dat na de oorlog de ex port van boter niet kon worden hervat. Daar echter wenselijk is 'op de wereldmarkt de herinne ring aan de Nederlandse boter te doen blijven voortduren, heeft de regering toegestaan, dat dit jaar een zeer bescheiden hoeveelheid, n I. 1000 ton (hetgeen zou neerko men op nog geen ons boter per persoon, indien deze hoeveelheid in de binnenlandse consumptie zou worden gebracht), naar tropi sche linden en Griekenland en Turkije wordt uitgevoerd. Van deze 1000 ton Is voorlopig 500 ton vrijgegeven. Als voorwaarde is ge steld, dat de betaling zal geschie den in dollars en ponden sterling, tenzjj de uitvoer naar West-Indie plaats heeft, in welk geval de be taling in Surinaamse of Neder landse guldens kan geschieden. Naar wU vernemen, worden op het ogenblik onderhandelingen ge voerd over een tournee van het Concertgebouworkest naar de Ver enigde Staten van Noord- Amerika in het najaar van 1948. De bedoe ling is, dat het orkest in verschil lende steden 25 concerten zal geven, voor het grootste deel onder leiding van Eduard van Belnum. Jhr. DE GEER Echec voor democratie in Brazilië In de voornaamste steden ven Brazilië stonden na het verbod der communistische partij soldaten met bajonetten op wacht. Er worden geen ongeregeldheden gemeld. Het communistische blad „Tribuna Po pular" verscheen normaal cn prote steerde krachtig tegen het besluit. Andere bladen noemen het een ne derlaag voor de democratie. In-het conservatieve blad „Correa da Manha" schrijft de bekencie journalist Carlos Lacerda: „Ik ver dedig de communistische partij niet ik verdedig de democratie. Tot Woensdag hadden wij democratie in dit land. Wat wij thans hebben weet niemand. Een goede naam hiervoor zou zijn: „dutrocratie" (Dutra" is president van Brazilië» Jhr. De Geer ging naar Nederland Op 13 Mei 191Ö vertrok jhr. L). J. de Geer. toenmaals minister president, met de overige minis ters naar Londen om daar een Nederlands regeringscentrum te vormen voor de voortzetting van de qqfloq tegen Duitsland. Op 3 September 1910 trad jhr. De Geer af. Hij kreeg van dc minis ter van Koloniën van het nieuwe kabinet de opdracht zich naar Xedertandsd vdië te begeven ten einde daar een studie le maken van dc toestand in samenhang met de situatie van het rijk >n Europa, zoals deze zich onder invloed der oorlogsomstandig heden ontwikkelde. Op 5 Novem. brr vertrok jhr. De Geer voor d° uitvoering van deze opdracht naar Portugal nadat hij te ken nen had gegeven langs deze weg naar Nederlands-Indië te zullen reizen. ln strijd met zijn instrucfUs heeft jhr De Geer zich bcg'n Februari 1911 'van Portugal uit, via Berlijn naar Nederland be geven. In April 1912 publiceerde, hg een brochure, gehield „Byn- /hese in rle oorlog", waarin hij aandrong op overleg met Duitsland en beëindiging van de oorlog tegen dat. land De regering heeft besloten de zo mertijd dit jaar niet in te voeren: dc Qliddcl-Europese tijd blijft dus gehandhaafd. Dit besluit berust op twee overwegingen: ten eerste dat er geen voldoende tijd was om Het parlement te raadplegen en ten tweede hebben landbouwkringen ernstige bezwaren te berde ge bracht. Voor 1948 hoopt men tijdig een besluit te nemen. ken van de vele tradities, verbonden aan een studentcnrroeilestijn, is, dat de leden van de deelnemende verenigingen zich een week van. Ie voren looien mei een strooien hoed. liet viel niet mee om dit jaar een uitgebreide collectie te bemachtigen. 1 ocli 'u-as Triton zo fortuinlijk op een behoorlijk partijtje beslag te leggen en zo zullen onze Tritonleden Zondag bij de Varsity Zb goed als allen getooid zijn met de traditionele strooien dop. De foto toont de drukte alvorens ieder zijn maatge- vopden had Zeer bijzonder moge ik de Nederlanders het volgende on der de aandacht brengen: Wij hopen, dat de Nederlanders zullen toestemmen in het beëin digen van dc troepenzendingen naar Indonesië, zodat ons volk zich wederom veilig zal kunnen voelen. Wij van onze kant heb ben reeds teen begin gemaakt met het reduceren van onze mili taire macht tot vredessterkte. Wij hebben het volste vertrouwen, dat de problemen in Indonesië op kunnen worden gebracht. Vraag geen brood zonder bon Het bureau van de „Nederlandse bakkerij-stichting richt een waar- schüwing toe alle Nederlanders nibt meer brqod van de bakkérs te vra gen dan waarop men recht heeft. Dc laatste maanden ls het brood verbuik sterk gestegen. Omdat ve le bakkers hun klanten zoveel mo gelok ter wille wilden zijn hebben z\j hun werkvoorraden bloem ver- i basis van wederzijdse besprekingen bruikt, waardoor zij in .moeilykhe- en op basis \an het beginsel, dat den Zijn-geraakt. Zij zyn dan ook wij - een efficiënt verdedigingssvs- nict meer in staat één brood zon- I teem voor ons land dienen te bezit- der bon te verkopen. ten. Het ligt in de bedoeling van de republikeinse regenqg te komen tot votming van een sterk „nationaal leger,in staat de souVereiniteit van de republiek te verdedigen, heeft mr. Amir Sjarifoeddin. de republi keinse minister van defensie, in epn radiorede gezegd.'Dit is echter niet het laatste doel, dat wij nastreven vreedzame wijze' tót een oplossing Wij moeten thans beginnen onze - aandacht te wijden aan.het probleem van een gemeenschappelijk verde digingssysteem voor Zuid-Oost- Azië Wij moeten de grondslagen leggen voor een systeem van ver dediging. dat verder reikt dan de grenzen van de Indonesische archi pel. Wij dienen ook een begin te maken met besprekingen met de Nederlanders over dc vraag in hoeverre ij kunnen 'samen werken op het gebied van de defensie. Met het oog op al deze doelstel lingen is het noodzakelijk een na tionale landmacht te bezitten, die tesamen met de zee- en luchtmatht kan ontwikkqld worden tot een na tionaal bolwerk Wij zijn geheel be reid samen te werken met alle lan den tot- bescherming van- dc vrede in de ons omringende gebieden. Wij zijn eveneens bereia met dc Neder landers in onderhandeling te treden over ons verdedigingssysteem Wu zijn bereid tot vermindering van onze troepensterkte, over «te gaan op In een gespannen stilte heeft de politjeke commissie der UNO gisteren de verklaring van Rabbi Abba Silver, dc voorzitter van de Zionistische organisatie en lid van het Zionistische bestuur, aangehoord. Zijn rede ademde een milde, vredelievende geest; hij sprak zijn bewondering uit voor hel Engelse volk en betreurde de'daden der Palestijnse verzetsgroepen cn gaf een uitvoerig exposé van bet Joodse standpunt ten aanzien van de Britse politiek in Palestina. Hij sprak het vertrouwen van de Joden in de UNO uit. Dr. Silver sprak de grootste eer bied en bewondering uit voor het volk van Engeland en zfcjn indruk wekkende bijdrage tot de democra tie. Wat hjj veroordeelt, is de ver keerde en niet te rechtvaardigen Eolitiek, die in tegenspraak is met et Britse staatsmanschap van enkele jaren geleden, dat van een ruime visie getuigde,, en deze dreigt te niet te doen; Hij drong er op aan, dat de com missie van onderzoek een bezoek •zou brengen aan de kampen voor verplaatste personen. Onmiddellijk vermindering der immigratiebeper kingen en een terugkeer tot de sta tus voor de politiek van het Wit- boëk zou volgens dr. Silver niet al leen voor deze mensen, die in el lende verkwijnen, een zegen zijn, maar de huidige spanningen in Pa- Groot-Brittannië heeft het be stuur over Palestina na het uitbre ken van de oorlog gevoerd alsof zij de souvereiniteit over Palestina be zat, terwjjl zij slechts het beheer heeft, aldus dr. Silver. De Balfour- verklaring, waarbij de Britse rege ring zich uitsprak ten gunste van het stichten van een Joods Natio naal Tehuis, kan maar niet onge daan gemaakt worden. Onder Jood se staat moet worden verstaan een staat gebaseerd op volledige gelijk heid en gelijke rechten voor alle in woners, onafhankelijk hun geloof of ras, en zonder overheersing of on derdrukking. Na verklaringen van Lloyd George, Churchill en Truman over het Joods Nationaal Tehuis te hebben aangehaald, stelde dr. Sil ver voor, dat de Britse regering, liever dan tot de Algemene verga dering van Septenïber te wachten, bij de commissie' van onderzoek in zake Palestina een verslag over haar bestuur van Palestina indient. Hij drong er ook op aan, dat de politieke commissie een bezoek aan Palestina zou laten brengen om te zien, hoe de Joden voorgaan in het streven- naar verhoging van de le vensstandaard. Lof voor Engeland DR. SOLVER sterde voor, dat de commissie vary onderzoek de grondoorzaken van de tragische on rust en geweldpleging in het Hei lige Land zou nagaan en zou on derzoeken waarom sommige leden van. de Palestijnse gemeenschap tot daden werden gedreven „die Wij al len betreuren", en waarom scheeps ladingen hulpeloze Joodse vluchte lingen door dc mandaatmogendheld, die als eerste verplichting het ver gemakkelijken van de Jood«e immi gratie op -zich genomen heeft, van de stranden van het Nationaal Te huis worden verdreven. lestina voor een groot deel ophef fen. Na opnieuw heft vertrouwen der Joden in de UNO te hebben be tuigd, besloot dr. Silver zijn betoog met de volgende^ woorden,De Jo den waren uw bondgenoten tijdens de oorlog en brachten samen met u offers voor de gemeenschappelijke overwinning. Wjj spreken dc hoop Uit, dat het Joodse volk binnen kort welkom geheten zal worden in de edele vriendenkring der UNO". In antwoord op dr. Silvers voor stel dat Engeland voor September een verslag zou geven van zjjn be stuur over Palestina, zcide Cador gan: „Indien deze speciale vergade ring een speciale commissie van onderzoek instelt, zal mijn regering geheel tot haar beschikking staan óm rekening en verantwoording af te leggen van haar bestuur". Bij de hervatting van het debat scheen het waarschijnlijk, dat het Amerikaanse voorstel' voor een commissie van onderzoek, bestaan de uit niat-belanghcbbende kleine landen, een meerderheid van stem men op zich z^l verenigen. Gromyko was er echter tegen „Het Palestijnse probleem is bui tengewoon belangrijk en de Sowjet- delegatie kan niet inzien, waarom de permanente leden van de Vei ligheidsraad de volle verantwoorde lijkheid niet op zich zouden ne men. De Sovjet-Unie heeft hier geen wezenlijk bcjang, omdat zjj éen beslissing wil zien. die in over eenstemming is met de belangen van het Palestijnse volk en de be langen van de vrede en internatio nale veiligheid". Het Arabische Hoge Comité heeft officieel de uitnodiging, zijn standpunt over de Palestijnse kwes tie uiteen te zetten, aangenomen. Een nieuw weekblad „Opbouw", dat in Batavia zal verschijnen, j zal worden geredigeerd door een staf van Indonesiërs en Neder- I landers. Het wil aldus de eerste stop zetten op de u-eg naar sa- l menwerking, die gebaseerd zal j zijn op een doordacht cn gear- gumenteerd doordringen in de voor deze gemeenschap zo essen- lécle aangelegenheden, zo wordt 8 in de aankondiging gezegd. Het 8 I blad is de voortzetting van het i tot dusver m bet Nederlands g 6 vcrschifncnjc rcptiBTikelnse 3 Motie tot handhaving van <Ir. van Mook In het Oost-Indische parlement is een motie ingediend, waarin ver zocht wordt er bij de Nederlandse repermg op aan te dringen dr. H. van Mook als luitenant gouverneur- generaal te bandhaven, zulks in verband met de geruchten over zijn eventueel aftreden. Indonesië heeft de vrijheid lief. In de stad Acre (Palestina) is een aanval gepleegd op de gevangenis. De aanvallers slaagden erin een gat in de muur te laten springen en een ijzeren deur op te blazen, zpdat een groot aantal gevangenen kon ontsnappen. J Het lid van dc tweede kamer, de heer N. Palar. heeft vpor leden van liet Oost Indonesisch parle ment ert ministers van de Oost-In donesische regering een overzicht gegeven van Nederlands politiek ten opzichte van Indonesië. Zijn mening was, dat die politiek be ïnvloed werd door eenzijdige voor lichting over Indonesië in rle Ne derlandse kranten en door verha len van evacuees uit Indonesië, die niet in staat zijn de histori sche ontwikkeling vin Indonesië bieed te zien. olpens de heer Palar had Soe- karno hem onlangs gevraagd een boodschap aan het Nederlandse volk over te brengen, luidend, dat een oorlog tussen Nederland on fle Indonesische volkeren geen zin heeft cn dat het Indonesische volk de vrede, maar bovenal de vnp beid liet heeft. De heer Palar zei de voorts, dat Soekarno ook ver klaard heeft, dat als de Nederlan ders. die voor militaire doeleinden dagelijks drie en een half millioen gulden uitgaven, dit bedrag een maal per week wilden besteden aan eoederen. die de Indonesiërs zo hard nodig hebben, daarmede blijk gevend van hun goede wil om rle Indonesiërs te helpen. Indo nesië Nederland zou willen helpen met zijn producten. Eerste contact in Batavia De ministers Beel en Jonkman hebben de hoogste Indische autori teiten. onder wie de directeuren van de departementen, ontvangen. Hiermede is het eerste formele con tact gelegd. Dr. van Mook en mevrouw van Mook gaven ten paleize een offici eel diner. Morgenavond wordt ten huize van generaal Spoor een soiree ge houden. Voordat de reis naar Pontianak en Makassar zal worden onderno men ziillcn de ministers inleidende besprekingen houden met republi keinse collega's. Prijs Hollandse nieuwe Voor 16 Mei mag geen gezouten haring in Nederland worden aan gevoerd. Uitsluitend voor de nieu we- Holl. maatjesharing - gezouten al dan niet gekaakt - zal tot en met 28 Juni de prijs vrijgelaten worden. Na 28 Juni zal voor maatjesharing weer een prijsregeling gelden, die vrij wel overeenkomt met die van het seizoen 1946. „De minister Glelen polemiseert tegen 'zaken, welke niet of anders gezegd zijn. Hjj geeft geruststellende verklaringen over punten, die niet aan dc orde z^Jn," aldus karakteriseerde gistermiddag prof. Donkersloot (Arbeid) het antwoord \an dr. Glelen op de crltlek die verschelden© Eerste Kamerleden op zjjn beleid hadden uitgeoefend. HU deeld© mede, dat, hoewel do minister de bezwaren togen zijn beleid niet weggenomen had, met het oog op grotere belangen de fractie van do Party VM de Arbeid vóór de begroting zou stemmen. Minister Gielcn had betoogd, dat het niet mogelijk is de programma's voor de middelbare scholen te be perken en toch het aantal uren per vak te handhaven of te verhogen. Met de bescherming vr de archi- tectentitel zal spoed worden ge maakt. De gehuwde onderwijzeres krijgt bi) tijdelijke aanstelling het salaris, dat zij zou krijgen als zij in de school gebleven was. Hy stond sympathiek tegen over het denkbeeld om een commjssie te benoemen die tot taak zal hebben te onderzoeken om welke wjjzc het oegaafde kind uit niet financieel draag- krachtigc gezinnen de gelegen heid tot studie kan worden ge boden. „De kunstadviseurs zyn niet ont slagen," zei de minister. „Ik heb In zjjn nota ovcp het wetsont werp, dat de culturele en intellec tuele betrekkingen tussen Neder land en België regeltuwUst de mi nister van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen er nadrukkelijk op, dat de culturele belangen van Zuid- Nederland even zwaar wegen als die van het grondgebied boven de Moerdijk, zodat het opnemen van een vertegenwoordiger van Zuid- Nederland in de commissie naar zjjn oordeel geenszins noodzakelijk is. Nederlanders kunnen hun studie aan Belgische universi teiten aanvangen, mits deze niet of niet volledig in Neder land plaats kan vinden en de student de bevoegdheid heeft Iri Nederland examens aan een instelling voor hoger onderwijs af to leggen. In het cursusjaar 19461947 studeren 45 Nederlanders aan Bel gische universiteiten en 21 perso nen volgen in België een priester opleiding. welke niet in Nederland kan plaats—vjndoTr. - Het grootste deel van hen in Leuven. Uit het aantal verzoeken om deviezen voor België blijkt, dat het cultureel con tact sterk toeneemt. Ten einde een aantal studenten en afgestudeerden van' beide lan- den ondanks de slechte deviezen- situatie in staat te «tellen in het andere land onderzoekingen te ver richten is op initiatiéf vay de ge mengde commissie een fonds inge steld, waaruit in beide landen een even groot bedrag voor studiebeur zen wordt beschikbaar gesteld. De organisatie van tentoonstel lingen, concerten cn dergelijke zal grotendeels aan het particulier ini tiatief worden overgelaten, dat zo nodig wordt gesteund. De regering zal slechts tot manifestaties, wqlke door particulier initiatief niet lot stand gebracht kunnen worden (zo als het uitwisselen van belangrijke schilderijententoonstellingen en van representatieve orkesten en koren) het initiatief nemen. „Mecklenburg" vaart weer naar Harwich Op f.'i Juni zal «le dagbootdlenst \ari Hoek van Holland naar Har* wich orden hervat het gehe.d gemoderniseerde duhlHschropf- stoomschip „Mecklenburg** van do Maatschappij Zeeland. Het schip vertrekt op Zondag. Woensdag en Vrijdag om 11.30 uur van Hoek van Holl d. in aanslui ting óp de hooi trein, die om 8.50 Uur van'Amsterdam Centraal ver trekt. Franse begroting in evenwicht De Franse begroting voor 1947 1948 is in evenwicht gebracht door het verlagen van overheids uitgaven met een extra bedrag van 2 000.000.000 francs boven de be zuinigingen, die reeds aan het be gin van het jaar zijn voorgesteld. De oorspronkelijke militaire be groting werd met 36 milliard francs overschreden door dc vijandelijkhe den in Indo-China. De Franse rege ring heeft van de Wereldbank een toezegging gekregen vóór een le ning van 250 millioen dollar. hun gevraagd in functie te blijven, zij het in een ander dienstverband. De organisatie, zoals die was, droeg in zich het gevaar voor een cultuur apparaat gelijk dat tijdens do be- zetting bestond. Men moet do kunst meer aan het particuliere initiatief overlaten, de Raad van de Kunst als schakel met de kun stenaars dienen." Prof. Donkersloot (Arb.) consta teerde, dat de minister niet heeft kunnen aantonen, dat de reorgani satie een verbetering ls. In plaats van een'doelbewuste cultuurpolitiek is gekomen een grasduinpolitlek, die zich bu het incidentele aan sluit. De begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper, is ten slotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Dc C.P.N. vroeg aan tekening dat zij tegen was. Z.h.st. nam de Kamer ook een motie aan waarin zij wettelijke regeling van het kleuteronderwijs vraagt cn één waarin de Kamer zich uitsprak te gen vermindering van het aantal lesuren in dc geschiedenis op gym nasia en lycea. Plannen voor een Groot-Syrië Koning Abdoellab van Transjor- danië heeft In epn witboek over zijn na oorlogse politiek beloofd, een gX^ter Syrië to zullen stichten, be staande uit Transjordanië, Syrië en Palestina, alles binnen het kader \3p bet handvest van de Arabische hgu. Moordaffaire heeft een nasleep... Onlangs werd gemeld, dat de 32- jarige vrouw, J. L. uit Zwolle, her haalde vergeefse pogingen aange wend had. haar man door middel van rattenkruid te vergiftigen. Be halve de vrouw werd ook haar zus ter E L. gearresteerd, daar deze het rattenkruid in.bewaring had. Het blijkt nu. dat haar man op 19 Januari j 1. overleed. Dokter Hulst uit Leiden heeft thans weer een sectie verricht en er zjjn tekenen, die op moord wijzen. Boter voor kinderen Er blijkt enig misverstand te zijn gerezen over de verstrekking van boter aan kinderen van 5—14 jaar, n.l. dat deze kinderen boven het be staande normale rantsoen voedingr- vetlèn, 125 gram boter extra zouden ontvangen. Het is echter zo. dat in het rantsoen voedingsvet 125 gram margarine vervangen wordt door 125 gram boter. Harde zeep volgende week verkrijgbaar Harde zeep op de bonnen c 03 eji c 13 algemeen en c 17 reserve zal pas in de loop van de week van 11 tot en met 17 Mei verkrijgbaar zijn. „Goede ploeg die er gevaarlijk uitziet" De keuzccommlssle van de Flfa heeft het elftal dat Zaterdagmiddag in Hampdenpark te Glasgow tegen Groot Brit tannic zal spelen als volgt samengesteld. Doel: Darni (Frankrijk); achter: Petersen (Denemarken) cn Steffen (Zwitserland); midden Carey (Ier se Vrijstaat; Farola (Italië) cn Ludl (TsJcChosIouakjje)voor: Lambcrochts "1 België)Gren (Zwe den); Nordahl (Zweden), Wilkes (Nederland); cn P.rest (Denemar ken). De ploeg is dezelfde, welke Dins dagavond een oefenwedstrijd speel de m het Feijenoordstadion. met uitzondering van een speler. N. L. Gyger (Zwitserland). Hu is vérvan- gen door de snel startende en trap- vaste Deense back Petersen, di© momenteel in uitstekende vorm is. Onze landgenoot Wjlkes ls als linksbinnen gekozen, een keuze, welke wel verwacht* kon worden na zijn spel te Rotterdam. Carey fun geert als aanvoerder. In een commentaar op de samen stelling van de „rest van Europa" zcide George Hardwick. aanvoer der van het Britse team: ..wjj zul len ze niet onderschatten. Ik heb er verscheidcnen van zien spelen, het zijn individueel uitstekende voetbal lers. Wat voor figuur ze als ploeg zullen staan moeten we afwachten. Maar we zullen ons best doen." De manager van het Britse team vond dc „rest" een goede ploeg die er gevaarlijk uitzag. In de voor hoede zaten spelers die wisten wat schieten was. De keüzecommissie. heeft vijf kwartier beraadslaagd over de sa menstelling van het elftal. Het las tigste probleem was dat van de doel. Darui werd maar op het nippertje boven de Deen Jensen verkozen Steffen was de aangewezen man al3 linksback, maar ove* de hezetting van de rechtsback plaats moet lang gedelibercepd zjjn. Ook de keuze van dc Tsjech Ludl •nis linkshalf in plaats van de Fransman Prouff heeft heel wat voeten in de aarde gehad, in ver band met het feit dat de linkshalf tegenover Matthews komt te staan. Dc continentale spelers vinden dq Britse rantsoenen zeer karig, in weerwil van het feit dat de hotel houder zijn beste beentje heeft voortgezet. Na afloop van elke maaltijd zouden ze onmiddellijk weer opnieuw kunnen beginnen, verklaren zij. v Nog warm f Weersverwachting Van De Bilt, f geldig van Vrijdagavond tot Za lf terdagavond. In het Noord-Oosten van het A land aanhouden van hef warme f droge voorjaarsweer met over S f het algemeen weinig bewolking j en mnlije wind uii Oostelijke F richtingen. In het overige ge- 4 i deelte van hef land aanvankelijk I eveneens warm voorjaarsweer, I later tijdelijk toenemende bewol- 1 king met in de namiddag kans op enkele versareide onrpeers- i buien en enige daling van tem. paratuur. Meest, matige wind, i overwegend lussen Oost en Zuid. - -■niiHiiiiummininnfflaiiiiiiüj

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1