DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Von Ribbentrop wilde De Geer kabinet laten vormen Oud-minister Kan overleden Duitse bom tijdens vervoer ontploft Steun-plan voor Griekenland en Turkije aanvaard Illegale beweging was gedupeerd door komst naar Nederland Visum gold alleen voor Indië MORGEN IS HET MOEDERDAG Treinbotsing op Parade van de week, Projectiel was gedeeltelijk gedemonteerd Twee doden en één gewondev de Veluwe Bonnenzwendel in Haarlem ontdekt Reeks amendementen verworpen C Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu* 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4-— per kwartaal Losse nummers 10 cl UITGAF VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 10 Mei 1947 Nr. 640 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER In het proces tegen de ex-minister-president jhr. mr. D. J. de Geer ver klaarde gisteren de oud-minister van Koloniën Ch. I. J. M. Welter, dat hfj Jhr.' De Geer gevraagd heeft of deze er iets voor voelde naar Indié te gaan om zich te oriënteren over de financiële toestand. „Wij. de ministers in Londen, betreurden het dat een goed financier als jhr, De Geer in Engeland werkeloos was. Uit Portugal ontvingen wtf een brief, waarin jhr. De Geer meedeelde dat hij zich als oud-minister gerechtigd achtte naar het vader land terug te keren. Minister-president -Gerbrandy heeft hem toen ge schreven dat dit ongeoorloofd was". „De regering heeft zich nooit er over bezwaard^ dat ik mijn Indische opdracht niet uitvoerde, echter wel dat ik naar Nederland ging. Hieraan kunt U zien hoeveel waar de de regering aan de opdracht hechtte". Otto Bene gaf toe, dat hij aan publicatie van de brochure een pro pagandistische uitwerking toeken de. die gunstig was voor een ver eniging van.de Europese landen cn in zekere zin ook voor het Duitse rijk. De .perschef van het Duitse mi nisterie van Buitenlandse Zaken, Jankc. heeft correcties, aange bracht in de brochure, met de schrijver besproken; enkele gewij zigde passages keurde jhr. De Géer goed. Verdachte zei. dat er in de bro chure geen enkele principiële ver andering is aangebracht. Hy vertel de voorts, dat Janke van zyn su perieuren ccn berisping kreeg om dat hij ten slotte goedkeuring gaf aan dé brochure, die in verschillen de opzichten afweek van de opvat ting van de Duitse regering. Pres.: „Heeft hij de opdracht aan vaard". Get.: „Ja". Pres.: „Staat hef vast, dat het hem verstrekte visum uitsluitend bestemd was voor hid'ë Get.: „Inderdaad". Pres.: „Achtte U het ongewenst, dat hij 'naar Nederland terugkeer de?" Get.: „Ja". Pres.: „Beschouwde U het feit als een woordbreuk?" Get.: „Inderdaad". Ook de oud-minister van onder wijs, dr. G. Bolkestein, achtte De Geers terugkeer naar Nederland bedenkelijk. Pres.: „Meent O dat het prestige der tied et landse regenng in Enge' land hierdoor te lijden heeft (JC~ had?" Get.: „Inderdaad". De brochure achtte dr. Bolkestein moreel fnuikend, omdat er in ge sprokend werd over onderhandelin gen met Duitsland, alsof het ging om besprekingen tussen gelijkwaar dige partijen. Otto Bene voor Voordat getuige' Otlo Bene, de thans gedetineerde oud-gevolmach tigde van de Duitse regering in Den Haag gehoord werd, verzócht de president prof. Van Hamel hem zo weinig mogelijk vragen te stellen. „Omdat het niet nodig is dat Duit sers een oordeel zouden vollen over zuiver Nederlandse aangelegenhe den". Otto Bene had, toen het verzoek van jhr. Dc Geer binnenkwam zijn regering geadviseerd, dat er geen bezwaar was hem in Nederland toe te laten, indien hij zich zou ver plichten zich niet op politiek ter rein te bewegen. Verdachte vertelde dat hij eerst in Lissabon en later in Berlyn twi dens zijn reis naar Nederland, deze beloften heeft afgelegd. Hij ontkende ooit beloofd te hebben, dat hij in Nederland niets tegen de Duitsers zou ondernemen. Deze voorwaarde was hem naar zyn zeggen nooit gesteld. Von Ribbentrop wist dat ver dachte gen vooraanstaand Neder lands politicus, was en hij mcenae, cat De Geer de leiding van een Ne derlands kabinet onder Duitse in vloed op zich kon nemen. Vervolgens ging de president er toe over jhr. De Geer te ondervra gen. Pres.: „U heeft zich in strijd niet de wil van de Nederlandse legering naar Nederlund begeven. Heeft I' dif toe?" Jhr. De Geer: „Inderdaad, maar Ik was geen minister meer en de regering geen gehoorzaamheid ver schuldigd". Dc Geer antwoordt niet Hy bleek niet bereid verdere vra gen van het Hof tc beantwoordeh omdat hij daarop wel in zijn plei dooi zou ingaan. „Dat acht ik efficiënter", zol hij „Als ik nu Uw vragen beantwooid moet ik in herhaling treden". Pres.: kuntjian het Hof over laten re beoordelen uat efficient-er is." Verd.: „Ik heb. in het proces verbaal alle vragen beantwoord, die U mij nu stelt. Ik heb de verklaring ondertekend. Ik bevestig deze ver klaring bij deze". Pres:: Het gebruik is, dat de verdachte op dc vragendie het Hat steltbeantwoordt ook als zij in het procesverbaal reed\ gegeven zijn." Verd.: „Ik wil op alle concre te vragen antwoord .geven". Pres.: „Ik vraag li bevestiging, van de tenlastelegging. Dat is een concrete maag" Verd.: „De tenlastelegging is een commentaar op concrete feiten, meer niet". Hij gaf enkele punten van dc ten lastelegging toe, doch ontkende ten stelligste, dat zyn terugkomst in Nederland nadelige invloed had op de vastbeslotenheid van het Neder landse volk de strijd voort te zet ten. KVP-politiek -blijft progressief De voorzitter van de Katholieke Volkspartij, het Tweede Kamerlid W. J. Andriessen heeft in de verga dering van de partijraad kort en bondig het streven dier partij ge formuleerd. Deze spant zich met pelijke reconstructie^en vernieuwing alle krachten in voor de maatschap- oin het kader der mogelijkheden. Zij zal haar vooruitstrevende politiek voortzei ten, zelfstan dig, waarbij er geen sprake is. dat zij, zoals soms wordt ge hoord. aan de leiband van dc Party van de Arbeid loopt. Wat zij beslist en besluiten móet/ doel zij altijd aan de hand van haar urgentieprogram. Zij stoot daarbij wel is waar op tegenstand in eigpn kring. Er is critiek op partijbelcid en fractiebcleid. maar die wordt niet gesmoord. De oppositie dient cch'tr icke- nine tc houden niet de 'eri-jVebil. verhoudingen. Het partijbestuur ziet niets liever, dan een zo sterk mogc.ijke medewerking op alle ge bied. maar wenst dc vrhheid in de parln volkomen te eerbiedigen. Het sprpekt rrhtpr van/.elf, dat een discussie over de partij /binnen de partij bezwaarlijk kan worden toegestaan. NSB was nog boos Ernst Voorhoeve, ex-propaganda- Icider van de N.S.B., vertelde dat jhr. De Geer zijn bemiddeling bad gezocht om dc brochure gepubli ceerd £e krijgen. Hij heeft deze be middeling verleend, doch moest dit privé doen en geheim houden voor de leiding van de N.S B., die jhr. De Geer niet Welgezind was wegens de maatregelen, welke in de Meidagen ,1940 tegen de N.S B.-ers waien ge nomen. Dr T. Goedcwaagcn, tijdens de bezetting secretaris-generaal van het departement van Volksvoor lichting cn Kunst, zei dat de inhoud van de brochure hem sympathiek V/as, omdat zij boven de partyen een overbrugging tusscu de strij dende mogendheden propageerde tot heil van geheel Europa. De hoofdredacteur van „Vry Nederland' H. M. van Rand wijk «rklaarde nadrukkelijk, dat De Geers terugkomst in Nederland op het Nederlandse volk een slechte invloed had, juist omdat er in die tijd nog stromingen waren «lie meen den dat overleg met Duitsland nuttiger was uan de strijd voort te zetten. Men moest het volk nog overtuigen van de noodzakelijkheid ener verzets organisatie; de. houding van jhr. De Geer kon zeker niet bij- WAS POSTHUMA NIET ZUIVER? Tijdens de behandeling van de Amsterdamse begroting voor Openbare Veiligheid" irees het raadslid J. BRANDENBURG (C.P.N.) er op, dat z.i. de zuive ring van het politie-bpparaat on- oldoende w„s omdat het onder zoek in de zaak De Geer geleid was door eer politic-autoriteit oud-hoofdcommissai is J. L. Posthuma) dit na de brandstich ting in het hoofdstedelijke be volkingsregister, ccn bij uitstek nationale daad volgens de heer Brandenburg, zónder opdracht van de Duitsers alles in het werk stalde om de ondergrondse da ders op te sporen. dragen .fleze overtuiging snel v ingang te doen vinden. Het Tweede Kamerlid J. H. Schcps, evenals Van Randwyk" be kend illegaal werker tijdens de Duitse bezetting, liet zich in gelijke zin uit. Dr. M. van Blankcnstein,. hoofd redacteur van „De stem van Neder land" gaf als' zijn mening te ken nen, dat jhr. De Geers terugkeer naar Nederland niet veel invloed had op de opinie der Engelsen je gens Nederland. Vooral ook door de grote beslistheid waarmede prof. Gerbrandy optrad. Scherpe maatregelen inzake Madagascar Met 375 tegen 41 stemmen heeft de Franse Nationale Vergadering het nemen van strafmaatregelen aanbevolen tegen vijf afgevaardig den van Madagascar, die er van worden beschuldigd tot opstand te gen het Franse gezag te hebben aangezet. t>e communisten onthiel den zich hierbij van stemming Eer der had de Asscmblée een commu nistische voorstel om een parlemen taire commissie van onderzoek naar Madagascar tc zenden met 415 te gen 199 stemmen verworpen. Een der afgevaardigden las een blief voor, afkomstig van de direc teur van d^nediscbe school op Ma dagascar. waarin deze verklaarde, dat de opstand tot in de kleinste kleinigheden was voorbereid: een der deputé's voor Madagascar. R. Cohangy, zou staatshoofd worden, en een andere afgevaardigde. Ra setaf minister van buitenlandse za ken. De Franse minister van koloniën. Moutet. verklaarde, dat de gege vens in deze brief volkomen over eenstemden met de gegevens uit zijn dossiers De beide deputé's wa ren slechts daarom nóg niet gear resteerd omdat de vraag van ,hun parlementaire onschendbaarheid nog niet was opgelost. IK/IORGEN gaan we moeder lekker verwennen. Al meer dan een week geleden zijn wij naar vader gestapt cn hebben gezegd: Pappiewe moeten geld van je hebben, want we moeten wat moois kopen voor moeder. We hebben onze spaarpotten leeggemaakt, maar we hebben niet genoeg!" Vader heeft diep in zijn beurs getast en aangeboden, dat hij ons zou helpen bij het zoeken naar cadeautjes maar dat wilden we met: wij zijn met ons beidjes de stad ingegaan cn hebben bloemen, een taart en een sjaaltje ge kocht. Wat zal Moeder daar blij mee zijnI Mor gen mag zij eens lekker ïitslapen en wij brengen haar thee op bed. Vader moet stofzuigen en wij zullen de vaat wassen. Eén ding is jammer: dat we niet ook eten mogen koken, want dat is het fijnste dat jc je voor kan stellen. Maar dat doet moeder het liefst zelf, want, zegt ze, anders krijgen we niets behoor lijks te eten. Over oen paar jaar doen wij het tóch! Kundig ambtenaar, enthousiast sportman en beminnelijk mens Donderdag Is te 's-Gravenhage in de ouderdom \an 73 jaar overleden staatsraad mr. J. B. Kan. Ih Mr Johannes Benedictus Kan Is ons land een voortreffelijk mens. en bekwaam staatsman ontvallen. In zijn grotendeels ^ambtelijke loop baan. eerst op het departement van Financiën waar dr. Abraham ~Kuy- per hem weghaalde, en later op het département van binnenlandse za ken. waar hij al spoedig werd be noemd tot chef van de afdeling on derwijs, heeft mr Kan zich ontwik keld tot een uitstekend kenner van het gemeentelijk recht, in welke ma terie prof Oppenheim hem aan de Leidse universiteit had ingeleid. Niettegenstaande de hoge eisen, die mr. Kan ook later, toen hii was benoemd tot secretaris-generaal van Binnenlandse zaken, aan zijn amb tenaren stelde, was hij ten departe- mente en ook daarbuiten zeer ge zien. Zijn benoeming tot algemeen secretaris van de Ministerraad werd dan ook met instemming begroet Hoewel mr. Kan., nadat ,hij deze functie op zich had genomen, tevens het ambt van secretans-generaal Uud-ministcr Kan bleef vervullen, heeft hij als alge- meen secretaris enorm veel werk -verzet' Een caricaturist uit die da-,"1 d,en.s ambtenatonkabnnet. waar- een het minister HcemskercR aan van °ok J?1"1®1" °°""er dee uit- mr Kan vl agen ot hii ..de Troonrede I di^boTmtno van dit'Irahinel nh noe even wilde opstellen". En inder- ,Z. o,l nü r»ll k i? „ti daad WAR riif een iaarliiks teruske- was jlu Dl Gëer zelf mlmstgi rende taak die hii met strote naiiw- j •Binnenlandse zaken in het gezetheid en kennis van zaken -ver- kabin^ hi? riP vulde erop aandrong, dat by de verdeling l ai, L- 1 van de poslen hijzelf met de leiding In net Kamnet van departement zou worden be- Natiat hij deze verantwoordelijke i last. maakte jhr De Geer plaats I functie 7 jaar had vervuld werd mr. Indoor, naasf het ecrste-ministerschap Amersfoort, Vrijdag. Ruim honderdtachtig Duitse bommen zijn ip de loop van dc tijd <n deze omgeving vernietigd. De laatste, een projectiel van 1000 kg„ ontplofte vanmiddag omstreeks drie uur tijdens het vervoer naar dc Leusdcrheide nabij café Aart Jansen in de gemeente Maarn. Brandweer en de GGD uit Amers foort onder leiding- van dr. Van Hooft, die spoedig tof plaatse wa ren borgen het lijk van de chauffeur cn verleenden eerste hulp aan de gewonde" Niesink. De laatste was tientallen meters van de plaats der explosie weggeslingerd. Militairen en burgers gingen zoeken naar de vermiste soldaat De Regt. Kort na de ontploffing arriveerde de com missaris der Koningin in de pro vincie Vtrecht, ook officieren van De gevolgen waren ontzettend. De negentienjarige militaire chauffeur W. de Jong uit Delft werd dood achter het stuur van de vrachtwa gen die de bom vervoerde aangetrof fen, dertigjarige soldaat M. de Regt uit Haarlem werd aanvankelijk vermist. Na twee en een half uur zoeken vond men tenslotte dc resten de O.B.D. uit Leideji wai'en spoedig van zijn stoffelijk overschot. De eveneens» dertigjarige soldaat N. Niesirtk uit Amsterdam die naast de wagen liep werd licht gewond. Militairen van de Op'ruimings- en-" Bergingsdienst vervoerden het gedeeltelijk gedemonteerde projectiel Van Maarn naar de Lëuederheide. Men nam aan dat de bom ongevaarlijk was. Het gevaarte was te zwaar om op de auto te vervoeren en daarom werd het achter de wagen ge bonden én zo over de weg ge sleept. Dicht bij café Aart Jansen aan de provinciale weg tussen Amersfoort en Doorn ontplofte de bom piet een geweldige slag. De vrachtauto vloog in brand, bomen aan weerszijde van de weg knapten bij de grond af „Het was een hel van rook en vuur", zo zeide een ooggetuige, die zich op geringe afstand in de theetuin be vond. „Toen de dikke wolk van rook en damp was opgetrokken zagen we een krater van wel tien meter. Het gat was ongeveer drie meter diep*' Wonder boven wonder werd geqn der bezoekers der theetuin, militai ren en kinderen uit Amersfoort, door de rondspringende scherven gewond. Het café en enkele schuren in de .naaste omgeving waren echter I deerlijk gehavend. Een marechaus- j see, die belast was met het omleg- gen van het verkeer tijdens het ver- j ter plaatse. De gewonde Niesink en het stoffe lijk overschot van De Jong werden overgebracht naar het militaire hos pitaal „Oog in AI" te Utrecht. Enorme ravage; baanvak voorlopig gestremd Tot zyn grote schrik zag de machinist van de personentrein Zwolle-Apcldoorn, gistermiddag om- ongeveer twee uur op hetzende spoor een goederentrein uit tegen overgestelde richting naderen. Hij remde zo sterk mogelijk doch een botsing was niet te voorkomen. De locomotief en drie rijtuigen van de personentrein vlogen uit de rails evenals de locomotief en twee wa gens van de goederentrein. Volgens de perste berichten werd een reizi ger uit Apeldoorn zwaar gewond. Drie reizigers en de machinist van dg personentrein liepen lichtere ver wondingen op. De goederentrein had een snelheid van ongeveer 20 km; Van twee Zweedse personenwagens werd de lichte houten bovenbalk nagenoeg geheel vernield; ook de beide loco motieven werden zwaar beschadigd. Zolang het baanvak Heerde- Wapenveld ontruimd is, zullen N.S. autobussen het verkeer overnemen. In Haarlem cn enige andere ste den zijn controleurs van de C.C.D op het spoor gekomen van een gro te bonnenzwendel. die zich uit strekte over Noord- en Zuid-Hol land en Noord-Brabant. Verschei dene verdachte personen werden reeds lange tijd in het oog gehou den, totdat men voldoende aanwij zingen tegen hen verzameld had. Deze personen bleken te behoren tot meer of minder uitgebreide combinaties, die op zeer geraffi neerde wijze te werk gingen cn dc bonnen en bescheiden op de onmo gelijkste" plaatsen verstopten Bij eeu verdachte te Haarlem werd in de dakgoot van zijn woning een pot gebonden, bedekt met dakpan nen. In de pot bevond zi£h ccn groot aantal distributiebonnen. Tot heden zijn 20 verdachten in verze kerde bewaring gesteld. Begroting der mijnen goedgekeurd De eerste Kamer heeft gisteren de begroting voor de Staatsmijnen zon der hoofdelijke stemming aanvaard, nadat de heer Kramer (Arbeid) verlangd had dat mijnwerkers bij eventuele staking, geen hinder onder7 vinden van tewerkgestelde politieke delinquenten, die niet staken mogen. Hij drong aan op spoed bij de socia lisatie der mijnen. Minister Huv^ mans verzekerde hem dat de com missie, die dit laatste probleem be studeert er van doordrongen is dat haar werk urgent is. ze heeft z i. geen aansporing tot meer ijver nodig. Dc gemeenteraad van Brunswijk. in de Britse zone van Duitsland, is uit protest tegen de voedselschaarste in zijn geheel afgetreden. In Hamburg namen 120.000 perso nen deel aan een demonstratie tegen de voedselschaarste. De werklieden die de liften be dienen van cle kolenmijnen te Dur ham hebben besloten de staking, die Maandag was begonnen, te ein digen. Naau men schat heeft deze staking een dagelijks productiever lies van 26 000 Ion veroorzaakt. DE Verenigde Staten verstaan gegeven. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het program van presi dent Truman voor financiële steun aan Griekenland en Turkije met 287 107 stemmen goedgekeurd Het ontwerp gaat thans naar een commissie, waar men de kleinere meningsverschillen zal regelen. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft reeds maatregelen getroffen om de hulp te doen ingaan zodra Truman de wet zal hebben getekend. Men verwacht dit in de loop der volgende week. lichtingen tc verzoeken betreffende VEEL OPPOSITIE diens voorstel een vérstrekkende. amnestie te. verlenen aan Griekse uérillastrijders en andere politieke Kan m 1.926 door de formateur De Geer geroepen tot het ministerschap Sijriten zucht... f~\ P de gemeente begroting van Amsterdam komt een post van anderhalve ton voor. len ende t c muziek der 'loofdslede- lijke politie in hel leven Je hou den. Dit deed een der raadsle dén verzuchten.11 af kost dat blazerscorps niet per concert?" Een ander interrumpeerde„En per blaas?" Hierop antwoordde de eerste spieker: „Elke blaas is een zucht van een Amsterdamse belastingbetaler Naar ons heden op een perscon ferentie werd medecedeeld. zal de groots-opgezette Aerofair, die deze zomer in Utrecht zou worden gehou den. niet doorgaan, omdat de lucht vaartautoriteiten hun medewerking aan de uitvoering der plannen heb ben geweigerd, ondanks het feit dat vele buitenlandse vliegtuigmaat schappijen hun deelname hadden toegezegd. de portefeuille van financiei mr. Kan het ministerschap vervuld. Onder minister Ruys de Beeren- brouck was hij nog 2 jaar secretaris generaal van Binnenlandse, zakc-n en Landbouw, voordat hij ifi 1931 tot lid A an de Raad van Staten werd benoemd. Bij dë grote massa van bet pu bliek heeft de oud-minister zich wel licht het meest geliefd gemaakt door zijn beminnelijke gemeenzaamheid en door zijn grote liefde voor vele tak ken van sport. Ook tijdens de ver vulling van zijn mmisterSambt vond hij vaak tyd om 's morgens tussen Wassenaar cn Scheveningen zijn bad in zee te nemen, 's Winters was hij de eerste, die bij vorst de schaatsen onderbond cn in het voorjaar was het een traditie geviorden, dat het tennisseizocn door hem werd ge opend. Tal van malen heeft hij op gevorderde leeftijd nog deelnemen aan hockey-wedstrijden voor seniores Van zijn grote belangstelling voor voetbal kunnen verscheidene Haag se clubs getuigen, welke hy met raad en daad terzijde heeft gestaan. Zijn belangstelling voor' het dage lijkse leven van de gewone bur ger heeft hij. hoe hoog ook geklom men, nimmer verloren. voer van de hom en die zich bij de explosie op twintig meter afstand voorbevond, werd tegen de grond ge. jslingerd. Hij kwam echter met de schrik vrij. Vier nieuwe ministers in Ramadiers kabinet In het Franse kabinet zijn drie Er was in het Huis de laatste da gen veel oppositie geweest tegen het wetsontwerp. Een groot aantal amendementen, dat beoogde de hulp voor Griekenland en Turkije een ander karakter te geven, werd gis teren verworpen. Hieronder waren de volgende voorstellen: de militaire missies in heide'landen zouden niet mogen worden gebruikt voor hezet- tmg of gevechts-operaties, zij zouden tot '200 man beperkt moeten blijven, de luilp zou .piet militair mogen zijn, de credietën zouden niet mogen wor den gebruikt \oor liet finapcieren van de Britse strijdkrachten, de Griek- sche regering moet beloven amnestie af tc zullen kondigen cn binnen het jaar vrije verkiezingen onder U.h^O- toeziclit te houden. Bij actlama'tie werd liet voorstel verworpen. Turkije socialisten en twee teden der M R P. amendment om liet Grieks-Turkse benoemd in .dg-vacatures, ontstaan Prc,b'eem. aan dë JJ.N.O. voor te Icg- na de üitslüiting der communisten uit de regering De volgende namen worden gege ven: Daniel Maver (soc.): arbeid, Eugéne Thomas (soc.): post en tele, grafie, Robert Prigent (MRP.): volksgezondheid en bevolking, Paul Béchard (soc.): nationale verdedi ging, Jean Letourneau:. wederop bouw (Letourneau blijft tevens minister van. M.R.P.). De staking in de Renault-fabrie- ken, die de aanleiding tot de rege- vingscrisis wag, is thans geëindigd. De arbeiders besloten een loons verhoging van drie francs per uur te aanvaarden door middel van een toeslag voor vergrote productie in plaats van de tien francs'die z(j oort-pronkelijk hadden geeist. gen werd met .137—65 stemmen ver worpen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard, rdat zijn rege ring in het geheel géén instructies aan de ambassadeur in Griekenland heeft gegeven om met de Grieken tc onderhandelen over verbreding van de Griekse regering met een „neu trale" eerste minister aan het hoofd Volgens een persbericht uit Athene zouden dergelijke onderhandelingen gaande zijn. Amnestie? Na langdurige besprekingen be sloot het Griekse kabinet gister avond de Amerikaanse ambassadeur te Athene, MacVeagh, om nadere in- gedetineerden. Het Griekse kabinet was drie uur over het voorstel in conferentie geweest, doch had geen beslissing kunnen nemen. Naar een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade mededeelde, heeft het voo-stcl van Eldridge, dc Amerikaanse gedelegeerde hij de Balkancommissic der U.N.O., de Griekse regering in verlegenheid ge bracht. Eldridge had voorgesteld, dat een amnestie ondér toezicht zou staan van een commissie der U.N.O, ,.De U.S.A. koesteren niet de bedoe ling hun wil aan de Griekse regering op te leggen, doch zij zijn van me ning, dat een goede amnestie de basis is om in dit land vrede te stich ten," aldus dq woordvoerder. ..v. .„„.w.v. De Britse economische missie in yan hulpverlening uit te sluiten. Een Griekenland zal dat land einde Juni verlaten. itiiiiiminiiinrv - ::_l tjsïtj Warm droge voorjaarsweer met over Iiet algemeen weinig 'bewolking cn matige wntd uit Oostelijke richtingen. In het overige ge- deelte van het land aanvankelijk l eveneens warm voorjaarsweer, 'ate.r tijdelijk toenemende bewol- king met. in de namid lag kans !~>p -enkele verspreide onweers buien en enige dal[na van tem peratuur. Meest matige wind overwegend tussen Oc.st cn 7jód lv 111nijiniifui111mini11iniinilij hebben tl dat er nu eens voortgang gemaakt moet wor den met het In practijk brengen van het basis-accoord van Linggadjati. De Amerikanen willen de teruggave zien van de buitenlandse took Ame rikaanse'» eigendommen in het Re publikeinse gebied Zij hebben er belang bij, dat op korte termijn overeenstemming tussen de Neder landers en de Indonesiërs tot stand komt inzake dc vele vraagstukken van financiële en economische abrd. Amerika wil zijn handel op Jay a cn Sumatra hervatten. Amerika wil za ken doen;"want daar leeft het van. En (zo kan men er bij denken) als Nederland Amerika niet in staat stelt in Indonesië zaken tc doen, met welk recht kan Nederland dan van Amerika ccn grote lening ver langen? Overigens is het van min stens even veel belang, dat Neder land zelf ook weer zaken kan doen m Indonesië. Daarom »s het dubbel tc betreuren, dat de beide partners in het Linggadjati-aceoord finan cieel en economisch niet sneller tot overeenstemming komen. Na het drama met de heren Ver- Zijl cn Posthuma. die na het teke nen van het basis-accoord als .te genstanders daarvan hun taak heb ben neergelegd cn naar huis zijn gevlogen, zijn nu de ministers Beel cn Jonkman zelf in Indonesië pools hoogte gaan nemen. Er vindt de laatste tijd trouwens een ware exo- x dus van prominenten naar Indone sië plaats De katholieke heer Rom- me is al op bezoek geweest. De A R. heer Schoutenvólgt zijn voorbeeld en alleen familie-omstandigheden weerhouden de C.H. heer Tilanus er van de reis mee te maken. De P.v.tf. A. die Schermerhorn en Jonkman tot haar Jedcn telt. heeft het nog niet nodig «gevonden een aparte af gezant naar Java te zendon. maar wel heeft de moderne vakbeweging een delegatie gestuurd (Kupers, SuurhoO en de E.V.C. wildt even min achter blijven en liet de heer Berend Blokzijl naar Batavia vlie gen. Dat vooraanstaande figuren in ons politieke leven zich ter plaatse Sen oordeel gaan vormen is inder- and hoogst nuttig Want voorlopig zullen wij over Indonesië nog niet ..uitgepraat" zijn. Laat ons hopen, dat de reizen (vooral die der beide ministers) ook het in practijk bren gen van het accoord zullen bevorde ren. AAN Indonesische zijde schijnt men overigens nog al somber ge stemd te zijn. Sjahrir heeft van de week verklaard, dat de politieke at mosfeer tussen Nederland en Indo nesië sinds dc ondertekening vap Linggqdjati niet is verbeterd. Hij zei de toekomst niet optimistisch in lo zien, tenzij er een plotselinge verandering zou komen in de Neder landse houding. De Republikeinse minister-president sprak er zijn misnoegen over uit. dat Nederland instedc van zijn troepenmacht te verkleinen steeds voortgaat verster- I kingen aan té voeren en inderdaad moet dit er weinig tqe bijdragen de Indonesiërs vertrouwen in tc boezemen. En nu zijn wij van de week opge schrikt door do berichten over de separatistische beweging der Soen- danczcn. Men weet. dat er vanouds een tegenstelling bestaan heeft tus sen Javanen en Soendanczen (zoals er meer tegenstellingen zijn in In donesië). Juist zoals de Mohamme danen in India hun Pakistan wens ten wil ccn aantal Soendanczen op Java een onafhankelijke staat Par soendan,, die buiten het verband der Republiek Indonesia opgenomen zou moeten worden in de Indonesische federatie Hun leider (die zijn staat inmiddels uitriep) is Socria Karta- legavva. een oud-Nederlands-Indisch bestuursambtenaar, regent van Ga- roct en vóór dc oorlog blijkbaar een beschermeling van de heer \yelter. De voorpagina van het dagblad ..Trouw" liet hem gisteravond op de foto zien, samen met de correspon dent van dat blad. wie hij een in terview gaf en met wie hij een reis je in de omgeving van Bandoeng maakte. rOORALSNOG schijnt de Pasoen- dan-beweging alleen betekenis te hebben in het gebied aan de Neder landse zijde der demarcatielijn i Bandoeng, Buitenzorg/, waar slechts twee millioen v^n de twaalf millioen Soendanczen wonen, die de nieuwe staat Pasoendan zouden moe ten bevolken. Van bepaalde Neder landse zijde betoogt men, dat de Soendanczen in het Republikeinse gebied door daar heersende terreur belemmerd worden hun wensen kenbaar te maken. De Republikeinen daarentegen beweren, dat de Pasoen- dan-beweging van Nederlandse zijde wordt 'gesteund om door haar alsnog dc Republiek Indonesië, als gezag uitoefenende op geheel Java, te tor pederen. Sommigen gaan zelfs zo ver de Nederlanders te vcnyijten. dat zij een burgeroorlog tussen Socndane- zen en Javanen willen uitlokken, hetgeen 'n voorwendsel tot 'n Neder landse militaire actie zou kunnen zijn. De situatie is nog te onoverzichte lijk om een oordeel te kunnen vel- len._In ieder geva^, zijn de aanvan kelijke berichten sterk overdreven geweest. In plaats van de 100.000 Pasoendan-aanhangers. die men zei op de betoging tc Bandoeng te ver- wachten, zijn er slechts 5.000 ge weest. In hoeverre de beweging ook op Republikeins gebied aanhang heeft, kuryien wij moeilijk beoor delen. Volgens Sjahrir is die aan hang er niet. Hoewel het zeker mogelijic is. dat de beweging van bepaalde Neder landse zijde wordt ondersteund, achten wij Jyet niet waarschijnlijk, dat dc Commissie-Generaal er achter staat. Nederlandse medewerking aan de stichting van een Soendanese -met de Republiek ernstig,in gevaar' brengen. Maar afgezien daarvan is een splitsing van Java in twee poli tiek afzonderlijk delen ook op eco-. nomische gronden zeker niet aan te bevelen. Weersverwachting medegedeeld I i door het NNMl te De Bilt, geldig I 'ot Zaterdagavond. r In het oord-Ooslen van het >au mi ouenuancse c tand aanhouden van ket warme staat op Java zou de overeenkomst. Prij zen Staatsloterij Prijzen staatsloterij, trekking van Vrijdag 9 Mei: no. 6359 1500; no's. 3286, 3826, 9477. 13231, 14979 en 21215 1000.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1