DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Eén jaar voorwaardelijk, f4000 boete en ontzetting uit alle rechten „Opdracht voor Indië was een faciliteit" Economische besprekingen in Batavia gestrand We moeten begrip krijgen voor eikaars standpunt UITGAVE VAN DE STICHTING HET RAROOL Eis tegen jhr. De Geer: Mr. Van Walsum noemt verdachte: lichamelijk zwak, doch listig en sluw Vrede,zei DeGeer, Churchill gromde maar wat „Vanguard" weer thuis Terugkeer heeft alleen mijzelf ernstig geschaad" Ik ben onschuldig, zei Be Geer Voorstellen onaanvaardbaar voor Indonesische delegatie Congres anti-papisme Anti papisme breekt volkskracht Statuut van West- 'Borneo getekend Kolenrantsoen ongewijzigd? Nog vijftien jaar deviezen-lasten Commissaris der Kroon in Indonesië Churchill kreeg hoge onderscheiding Leen en pacht voor Europa? Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bapk Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of Lper kwartaal Losse nummers 10 ct. Maandag 12 Mei 1947 Nr. 641 6e Jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORD ER Mr. W. P. Bakhoven, advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Ge- B rechtshof te Amsterdam heeft Zaterdagmiddag, na een requisitoir van bijna drie uur, tegen oud-minister jhr. mr. D. J. de Geer een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar geëist, verder een geldboete van 4.000,— subsidiair vier maanden ge vangenisstraf, ontzetting uit het recht openbare ambten te bekle den en ontzetting uit de beide kiesrechten voor den tijd van vijf jaar. Pres.: ,,Vo%l U Uw handelwijze gepast?" Verd.: „Ik vond haar niet onge past." Pres.: „Moest U dan niet de me ning huldigen, dat elke Nederlander zich in die dagen te houden ha>l aan de wensen van de regering'/" '„Verd.: Ik zal uw critiek in mijn verdediging: beantwoorden." Pres.: „Nu begrijp ik waarom men U een „eigengereide kerel" noemt. Beantwoord U mijn vraag! Als het landsbelang vraagt niet naar Nederland te gaan, was Uw handelwijze egoïstisch en individua listisch. Geeft U dat toe?" Verd.: „U kunt mijn handeling noemen individualistisch, eigenge- reid, wereldvreemd of naïef, maar zij was het niet." Pres.: „Ik moet tot ftirjn spijt zeggen, dat ik geen bevredigend antwoord van U krijg." Pres.: „Achtte^ U tlissen onze bondgenoten en Hitier een eervolle vrede mogelijk?" Verd.: „Ik achtte de mogelijk heid niet uitgesloten. Hij zou Euro pa he.el wat ellende hebben be spaard."*' GEEN VERZET In zjjn zeer uitvoerig requisitoir zei de advocaat-fiscaal mr. W. P. Bakhoven o.m., dat de wijziging in het defensle-belcid in 1940 een go- volg was van do pacifistische in stelling van de minister-president. Bij de \oortgczeltc behandeling van de zaak:De Geer las Zater dagmorgen de president van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam een aantal verklaringen voor van getuigen, die niet gedagvaard f waren. Zo noemde rjc journalist mr. G. E van Walsum. een oud vriend van verdachte. Physiek zwak. doch listig en sluw. Overi gens was hij pacifist. Een oud-illegaal strijdster schreef dat verdachte lijdens zijn verblijf iri Berlijn in ver binding heeft geslaan met Hitler. Himmler en Borne- marin Hij zou toen inlichtin gen en namen hebben ver strekt over de illegaliteit. Dc president zei dat liii op ver zoek van de procureur-fiscaal de zc brief volledigheidshalve bekend maakte en vroeg getuige Posthu ma wat diens mening was. Deze achtte een contact tussen De Geer en Hitier, Himmler en Borneraann uitaesloten en ver dachte antwoordde op een vraaQ van de president: „Toen ik U dit schrijven hoorde voorlezen, kon ik voor het eerst, tildens dit nroces, lachen. De vrolijke noot ontbreekt niet". Loopbaan Nadat jhr. De Geer een overzicht had gegeven' van zijn politieke loopbaan, en \er daarbij de nadruk op legde, dat hij zich het" meest met financiële problemen had bezig gehouden vroeg de president: Heeft U zich ook met buiten- landsp politiek bemoeid Verd.: „Ik heb vaak. in de Kamer gesproken over de Volkenbondspo litiek." Pres: „Uit versehdfen/lp verklarm gen meen ik te moeten opmaken, da/ U a/s minisfer-giresident lievr niet over buitenlandse politiek sprak. Is drr't zo?" Verd.: „Dat is niet geheel juist. Ik heb vaak over, internationale Ëolitiek gesproken. Oud-minister •e Graeff heeft zich over een van mjjn redevoeringen zeer waarde rend uitgelaten. Tot 3 September 1940 bleef jhr. De Geer minister-president en ge durende die tijd stond hij op het standpunt, dat de oorlog niet tot het bittere einde moest worden ge boerd. Toen echter de Engelse re gering besloot' de oorlog door te zenen bleef jhr. De Geer h<?t standpunt vasthouden dat ónder- handelen beter was. Hij zou in 1940 by een der eerste bezoeken aan Churchill een toekomstige „vrede van Amiens." (Vrede tussen Enge land en Frankrijk in 1803, na de gTote overwinningen van Napoléon. Red.) hébben voorgesteld. Mr. Van Klefifens, die bij dit gesprek aanwezig was. vond dit zeer onaange naam en vertelde later, dat Churchill hierop slechts rea geerde. „door af en toe onver staanbaar te grommen." De president verweet verdachte, dat hij bi) zijn radioredes uit'Londen nooit critiek heeft doen horen op het onrechtmatige van de Duitse inval in Nederland en .dat hy het Nederlandse volk de raad gaf sa men te werken met de Duitsers. Jhr. De Geer antwoordde hierop: „In 1942 gaf de rege ring in Londen, ook een derge lijke aanwijzing aan de Neder landse ambténaren, ik werd in 1940 heus niet geleid door Le ger des Heils-motieven of iets dergelijks." *t Vacantiereisje De president sprak vervolgens over jhr. De Geers vacantiereis naar Zwitserland en stelde hem de vraag of hy dat niet vreemd vond voor een eerste minister tijdens de oorlog. Verd.: „Er waren enkele minis ters, die met mij mee wilden." Pres.: „U bedoelt zeker professor Gerhrandy. Die heeft gezegd, dat hi) U daarheen zou volgen om U het terugreizen naar Nederland te kunnen beletten." Verd.: „Ja, zo deed hij het voor komen." Pies.: „Toen U kou voor Uw ver trek met. tie gezant te Lissabon di neerde, heeft u gedaan alsof U niet van plan' was ma: Nederland te gaan terwijl U het reisbiljet al in Uw zak had. U ging naar Nederland wetende dat het in strijd was met het uitdrukkelijk vertonnen van de. Nederlandse regering. Vond U dat onder de bestaande omstandigheden gepast. Naar Nederland Verd.: „Mijnheer de president, op zulke strijdhaftige vragen kan ik niet anders antwoorden dan met een lang commentaar. jhr. De Geer, die geen verzet tegen Duitse agressie zou hebben ge pleegd. Hjj draagt de verantwoor ding voor deze miserabele toestand waarin zich onze defensie aan het begin van do oorlog bevond, echter niet alleen, ook de andere leden, van de regering, ja, het hele Ne derlandse volk zijn hieraan schul dig." Uitvoerig schilderde mr. Bakho ven de houding van jhr. De Geer bif de besprekingen der regering in Londen. Hij wilde de Duitsers niet te zeer tegen Nederland in het har nas jagen en de mogelijkheid tot toenadering met de Duitsers open houden. Wanneer jhr. De Geer bezield was geweest de oorlog aan de zijde der bondgenoten voort te zetten, zou hij over alle bezwa ren zijn heengestapt. REëELE OPDRACHT „De regeringsopdracht, waarme de verdachte naar Indië zou ver trekken zo zei mr. Bakhoven „was.een reële opdracht. Op deze wf9e wilde men hem verhinderen naar Nederland te gaan. Alle mi nisters zijn het er over eens. dat verdachte zich nooit naar Neder land had mogen begeven." Toen verdachte in Lissabon was en het plan opvatte naar Neder land te reizen, had hij ontheffing van zijn opdracht moeten vragen en niet een verkeerd gebruik mogen maken van de hem verstrekte visa. „Ik geloof niet," zei mr. Bakhoven. ..dat jhr. De Geer door het niet uit voeren van de opdracht Nederland heeft benadeeld en de Duitsers be voordeeld. Toch heeft zijn terug keer een slechte invloed gehad op de mentaliteit in Nederland." Mr. Bakhoven besloot ziin requi sitoir met de woorden: „Edelachtbare heren, het komt niet vaak voor, dat zulk een be jaarde verdachte berecht moet wor den. Jhr. De Geer heeft ons land vele goede diensten bewezen en hof moge jegens hem alle barmhar tigheid betrachten, die het nodig mocht oordelen. Wij mogen hem echter de straf niet besparen." In een zéér spannende race wist de Triton vier hel hoofdnummer van dc gisteren op het Amsterdam- Rijnkanaal verroeide Varsity voor Argo met slechts enkele decimeters verschil te winnen. Een overzicht van het wedstrijdterrein even voor dat Triton, geheel rechts op de foto, de finish passeert. Uitvoerig verslag van de rac$ vindt men op pagina vier. Kapiteins staken In. de haven van Stockholm liggen talrijke schepen* *til door een sta king van kapiteins op de grote vaart, die een vergoeding voor de hogere kosten-voor levensonderhoud vragen. De staking bedreigt de Zweedse voedselvoorziening en de gehele bui tenlandse handel, De Engelse Koninklijke familie is .inn boord van de „Vanguard", waarmee de reis naar Zuid-Afri- ka werd gemaakt, in Engeland aangekomen. Jhr. De Geer verdedigt zich r „Ik word verdacht niet van het plegen van een openbaar misdrijf, maar \an hel bezitten van boze gedachten, van ontrouw aan onze vrije en democratische instellingen, van geestelijke verbondenheid met mensen, die Ik als landverraders beschouw. Dit werd nog versterkt door mijn terugkeer in Nederland, die voor mij niet anders was, dan een terugkeer naar myn familie, als vry burger. Zeker heb ik nooit sympathieën gehad voor liet naiionaal-socialisme. In 1933 hield ik een rede in het parlement waarvan één mijner ambtgenoten zeidc, dat het de scherpste aanval op het nationaal-socialisme was, die hij ooit gehóórd had." Aldus begon jhr. mr. D. J. de Geer zyn pleidooi voor het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam. „In de nationaal-socialistische barbaarsheid." zo vervolgde nii. „heb ik geen korreltje goud kunnen vinden, hoewel ik altijd gemeend had, dat <»lke dwaling een kleine waarheid inhoudt. Myn terugkeer hierheen, heeft tot resultaat gehad een wolk van ach terdocht en achterklap, van laster en bedrog waaraan ik niet kon onr- komeri. Men heeft wapens tegen mij gesmeed en hiervoor het materiaal gevonden- in enkele onvoldragen uitlatingen mijnerzijds. Zo heeft men, bijvoorbeeld toen ik bif wijze van „pourparler" tijdens een sa menzijn met Churchill de mogelijk heid van een „vrede van Amiens" naar voren bracht, een vrede, die zoals bekend'niet oneervol was voor Engeland, werd mij dit zeer zwaar aangerekend. „In September 1940," zo vervolg de hij, „kreeg ik eervol ontslag als eerste minister. Ik had mijn taak in Londen vervuld en meende volko men gerechtigd 'te zijn naar de mij nen terug te keren. Misschien was het verkeerd, ontactvol, individua listisch. wereldvreemd, naïef hoe dan ook, ik was gewoon mijn eigen zienswijze te volgen en liet mji niet van mijn besluit afbrengen. Wat be treft het feit, dat ik mijn Indische opdracht niet uitvoerde, moet ik U zeggen, dat de zaak heel anders ligt, dan aan Uw hof is voorgesteld. Minister Weiter heeft tegen mfj gezegd: „Als g\j naar Indië wilt om Uw kinderep te bezoe ken, wil ik U Wel een opdracht geven. Ik stel er eigenlijk geen prijs op." „Zoals U ziet." vervolgde jhr. De .Geér, „de Indische reis was een mij verleende faciliteit en geen serieuze opdracht. Ooit' als et geen enke'.e opdracht gewéést was. zou men 4nrj in de gelegenheid gesteld hebben daarheen te gaan. Het bewijs, dat mijn opdracht niet serieus was. ligt wel hierin, dat er geen ander »n mijn plaats ging; toen ik naar Ne derland teruggekeerd was. Dat ik naaf Nederland terugkeer de is verkeerd geweest, niet voor het Nederlandse volk gelukkig, al leen maarivoor mijzelf. Ik ben niet geleid door de een of andere on trouwe gedachte toen ik besloot naar Nederland te gaan. Mijn w e r- k e 1 ij k e terugkeer was die van een ambteloos burger. Andere hooggeplaatsten „Het verwijt", zo ging jhr. De G:cr voort, „dat ik mij door mijn terugkeer in de macht van de vij and begeven heb, is niet erg logisch Immers men zou dit verwijt Tot alle hooggeplaatsten, die op 10 Mei in Nederland gebleven zijn, moeten richten. Zij hebben zich toch ook in handen van de vijand begeven. De Gouverneur-Generaal van In dië is bij de inval van de Japanners gebleven, toen de poorten tot Aus tralië nog wijd open stonden. Hij be gaf zich, door zijn blijven, m han den yan de vijand, doch dit is hem nooit aangerekend. Integendeel, zfjn handelwijze werd geprezen en als volkomen juist'betiteld." „Ik kan niet geloven, dat mijn terugkeer eén inzinking m de kracht van het verzet heeft teweeg gebracht. Misschien dat dit een kort ogenblik het geval geweest ts, doch het moet van ,zeer voorbij gaande aard geweest zyn. Indien het politieke vertrouwen van de Nederlanders een ogenblik geschokt was, is dat geschied door de wa pens, die de critici in Londen tegen mij gebruikten en waarmede zij ten slotte de Duitse propaganda voed sel gaven.'Mussert noemde mij een ontrouwe kapitein, die stilletjes het lekgeslagen schip verliet." Sprekende over zijn brochure be toogde jhr. De Geer. dat er ve'en met hem (o.a. Lloyd George), er ónvatting huldigden gelijk aan die, welke hij uitgewerkt had. „In de cijd dat ik mijn brochure schreef," zo vervolgde jhr. De Geer „was Engeland nog bereid niet Duitsland te onderhandelen. JDe brochure die ik schreef, was het product van mijn overtuiging. Zjj werd niet geschreven op aandrang van Duitse zijde. „Het is geen defaitisme ge weest van allen," zo riep hij uit, „die ooit naar vrede streef den en meenden, dat oorlog zelf moord betekent. Ook ditmaal is onze beschaving aan het ergste ontkomen. Defaitisme is het te twijfelen aan de moge- liikheid, dat de volkeren elkan der eens zullen vinden." Komend tot het slot van zijn plei dooi haalde verdachte een citaat aan over de „Dreyfuss-affaire: „Dreyfuss Is schuldig en zijn- on schuld is een verzachtende omstan digheid." Zo zou het ook met mijn geval zijn indien U my zou ver oordelen. Want indien bij mij de op zet aanwezig geweest was, mijn land te benadelen, dan zou ik de zwaarste straf verdienen. Indien U my deze niet geeft is het omdat g|j zelf niet aan deze opzet Runt gelo ven. Ik meen dat Uw Hof dus niet tot een veroordeling tegen rnjj zal kunnen komen. Mocht het oordcel echter anders zyn, dan verzoek ik U-wel rekening te houden met mijn hoge leeftijd. Misschien heb ik de avondvrede niet verdiénd. Ik heb vele fouten gemaakt, maar als in deze klacht het „schuldig" wordt uitgesproken zal hel; zijn tegen iemand die ten aartzien van Uw aanklacht een rein geweten heeft." DE Instelling van een centrale controle op de in- en uitvoer, onder lei ding van een gecombineerd contróle.lichaam, benevens de stiQhting van een gemeenschappelijk devlezcnfonds ter financiering van de import voor geheel Indonesië, is door de Indonesische delegatie verworpen, zo wordt in een Nederlands communiqué meegedeeld. De Indonesische dele gatie verklaarde zich niet bij machte deze schikking over geneel Indonesië te aanvaarden. Een voorlopige regeling, waarbij ondernemingsproducten zo spoedig mogelijk ter beschikking zouden komen, zonder voorafgaande op lossing van de daaraan verbonden juridische problemen, was eveneens on aanvaardbaar voor de republikeinen. Republikeinse tegenvoorstellen negeer den de onvoorwaardelijke erkenning van de artikelen 14 en 15 van de over eenkomst van Linggadjati. De republikeinse houding heeft, volgens ge noemd communiqué, (in Nederlandse kringen grote ongerustheid en teleur stelling gewekt. Er wordt echter getracht een andere oplossing te vinden. Nederlandse zegslieden verklaarden tegenover den correspondent van het Franse persbureau A.F.P.: Te Djogja schijnt men ,nog steeds een weg te bewandelen, die mpn na liet accoord va*i Linggadjati had moeten verlaten en men overlaadt ons met Verwijten en insinuaties, walmeer wij handelen in de geest van Linggadjati. Een vijftien dagen na de ondertekening van het accoord, zo zegt het commentaar, begon de re publikeinse pers opnieuw met een anti-Nederlandse campagne. Van de andere kant schrijft het republikeinse „Nieuwsblad": „De Nederlanders zullen ondervinden, dat onze houding in volle ernst tot het einde toe gehandhaafd zal blijven, indien de Nederlanders er niet aan denken de blokkade op te heffen, is het niet onmogelijk, dat wij tot een contrablokkade zullen overgaan. Dc Nederlanders zullen dan moeten kie zen tussen twee mogelijkheden: de oorlog of een onvoordelige regeling Zelfs indien Amerika de Nederlan ders bij een eventuele aggressie zou steunen, zullen de Nederlandse mili taire leiders onze stellige bedoeling om1 de taktiek van de verschroeide aarde toe te passen op het eerste teken van de algemene aanval, niet kunnen negeren." Geen crisis Prof. Schermerhorn zei daarente gen: Er is geen sprake van een crisis, het communiqué bedoelt alleen een opsomming te geven van punten waarop geen overeenstemming kan worden bereikt. Deze punten zijn wel van vitaal betang voor de'organisatie Van een vruchtbare samenwerking.^. Deze verklaring legde prof. Scher merhorn af in Pontianak, waar zich thans de ministers Bee! en lortkman en de commissie-generaal bevinden ONDER auspiciën van de Nederlandse Volksbeweging werd Zaterdag middag in de Jaarbeurs een congres georganiseerd over het onder werp anti-papisme. om. zoals de voorzitter, P. Stam. het in zijn openings woord uitdrukt, een mogelijkheid te scheppen het door gcloofstegenstel- lingen versnipperde Nederlandse volk eendrachtiger te maken, waarbij elke staatsburger eerbied krijgt voor de overtuiging van zijn tegenstander, die als medemens dezelfde rechten geniet en plichten heeft als ieder ander Nederlander. ling nemen tegen iets waar men zelf niets van weet. Prof. v. Melscn achtte een door braak van het anti-papisme niet gemakkelijk, daar aan beide zijden met fanatieke wapens wordt ge streden. maar wij moeten er toch naar streven' omdat het afbreuk doet aan de volksgemeenschap. Wé moeten wederzijds begrip kweken van eikaars fundamentele inzich ten. een ruiterlijke erkenning dat aan beide zijden van de scheids lijn „mensen van goeden wille" wonen en ten slotte door in ons gedrag teg?no%er elkaar volstrekt eerlijk te zijn. Prof. Banning De tweede inleider prof. W. Ban ning ging uit van het standpunt, dat hij als Protestant de Katholieke kerk niet als dè kerk, dc R.K. gods dienst niet als dè enig juiste gods dienst aanvaardde maar dat hij on danks de ontithese geen anti-papist was. Spreker beschouwde eerst het probleem historisch, waar het Cal vinistische Nederland zich verdron gen zag duor de Katholieken en nu trachtte weer vaste voet te krijgen op het verloren terrein. Daarbij is onder anti-papisme dan te verstaan De Katholieke prof. dr. A. G. v. Meisen bezag het anti-papisme, niet als een voorbijgaand verschijnsel, specifiek Nederlands maar als een historische manifestatie, over de gehele wereld. Het wezen van de Katholieke kerk veroorzaakt een anti-stroming, omdat de Katholiek zijn godsdienst de enige juiste vindt ei er zijn kerk in het middel punt plaatst van het maatschappe lijk gebeuren. De niet-katholiek ziet deze kerk echter af te vaak als een massa-instituut, met een uiterst ge raffineerde organisatie, waarvoor men zich hoeden moet. Spreker achtte het echter een bezwaar dat de niet-katholieken zo weinig af weten van het Katholicisme en daaróm het onbekende duchten. Anderen weer zien het Katholicis me als een diabolisch verworden Christèndom waarbij men de abso luutheid van de kerk niet aan vaardt. De Katholiek l« grijpt wel dat de plaats yan de kerk door de andere. Christenen niet wordt be grepen, maar nimmer mag men stel- een door ressentiment bepaalde geesteshouding, die de Roomse kerk ziet als het machtsinstrument ter verovering van economische, po litieke, sociale en culturele over heersing, waarbij het R.K. volksdeel het Protestants karakter van ons volk tracht te bedrogen. Dit anti papisme wordt gevoed door de iso- lements-politiek (verbod tot lid maatschap aan vctenigingen van andersdenkenden), de exclusive- ringsmethoden (d.w.z. alleen R.K. machtshebbers in R.K. gebied, zon der te zien of de andersdenkenden wel goede politici en bestuurders zijn, het ultramontinisme (waarbij de eenheid van de kerk boven dc nationale eenheid gaat en uit Rome wordt gednteerd) en de afgunst op de emancipatie der Katholieken. We moeten deze stroming echter afwijzen, omdat zij eeh nationaal kwaad betekent, vergiftigt cn splitst Europee; bezien no. meer tegen stellingen schept (terwijl de R.K. kerk in Duitsland juist zovelen iri het rechte spoor hield) en Christe lijk onwaardig is. omdat wij allen broeders in Christus zijn. We moe ten niet de brokken kien, maar het gehele bouwwerk staande op zuilen van verschillende structuur. Men kan het anti-papisme te- strijden door Kathc'iëkcn en pro testanten de oorzaken van diepst gewortelde tegenstellingen weg te nemen en hen tot een gemeenschap pelijke verantwoordelijkheid te brengen, die in concrete daden tot uitdrukking komt (o.m. zoals de volksbeweging tracat te verwezen lijken).. Na de heide voordrachten der' hooggeleerden wa- er nog. een gea nimeerd debat tot hat in de mid dag. Dc Nederlandse commissie- generaal cn de Raad van West- Borneo hebbep vandaag een overeenkomst getekend, waar door Wcst-Bornco een eigen regering krijgt. De ministers Boel en Jopkman waren tegenwoordig toen de sul tan van Pontianak als voorzitter van de Baad van West-Bornco beloofde te zullen samenwerken bij de oprichting van de Verenig de Staten van Indonesië. Hij zei. dat de Indonesische Republiek in gebreke is gebleven de overeen komst van Linggadjati na te komen», maar hoopte, dat de Re publiek de nieuwe Staten van West-Borneo zal erkennen en. dat er hartelijke betrekkingen zullen bestaan. De nieuwe regering zal trachten de rubber- en copra-eco- nomie van West-Bornoó een bre dere basis te geven. Dr, Van Mook wees er op. dat de Verenigde Staten van Amerika bewezen hebben, dat een federa tieve structuur het beste voldoet om een gezonde staat te maken van een gebjed als Indonesië, waar vele volken en minderheden zijn. Hij beloofde volledige Neder landse steun aan West-Borneo. voor de ondertekening van het sta tuut van WesJjj-Boroeo, dat onlangs tot autonoom gebied is verklaard. De autonoom-verklaring is in de republiek ongunstig ontvangen, omdat men»in de vorming van klei nere staten een Nederlandse verdeel- en-heers-pojitfek ziet. De sultan van Pontianak Hamid II heeft gezegd dat het Amerikaanse kapitaal ^ich gewillig toont en zich interresseert voor het vestigen van grote industriële ondernemingen op West-Bcfrneo. Hij schatte het aantal aanhangers van de republiek op West-Borneo op ongeveer een half percent van de bevolking. Oppositie Volgens het Franse persbureau AFP wijzen de in het Oost-Indone sische parlement gehouden debatten erop. dat de oppositie tegen het ka binet Nadjamoeddin zich toespitst De leden van de oppositie wijzen elke gedachte aan een compromis van de hand, zelfs indien Nadjamoeddin de helft van zijn kabinet zou opofferen. In politieke kringen te Batavia ont houdt men zich echter van voorspel lingen, voordat jnen hier van de rede die Nadjamoeddin Dinsdag in het parlement zal uitspreken, heeft kennis genomen. Men vestigt er overigens de aandacht op, dat deze debatten blijk geven van een levendige belang stelling voor publieke aangelegenhe- der», hetgeen bij een jonge staat als deze in de toekomst een normaal politiek leven garandeert. Naar wij vernemen wordt er naar gestreefd voor het stookseizoen 1947—1948 twaalf eenheden brand stof beschikbaar te stellen. Als ge volg van de strenge en langdurige winter is er thans echter een tekort ontstaan van 100.000 ton kolen, die reeds bestemd waren voor het nieu we stookseizoen. Ook de invoer van buitenlandse gaskolen vormt nog een onzekere factor. Een en ander maakt 't niet mogelijk thans reeds met zekerheid het rantsoen te kun nen bepalen. Vermoedelijk zal eind Mei een bon voor vijf eenheden worden aangewezen. Mansholt zegt: De politiek van de regering is er nu op gericht de kleine landbouw bedrijven ook in staat te stellen te kunnen concurreren. Men zal zich in de toekomst ook meer op fruit teelt cn tuinbouw moeten toeleggen. Vroeger werden bananen cn si naasappelen geïmporteerd, doch nu dit bU de deviezen-moeilijkheden, waarmee we de eersto vyftlen Jaar nog wel te kampen zullen hebben, op bescheiden voet gebeurt blijft er een a-raag naar fruit. Zo. liet minister S. L. Mansholt zich uit in een rpdc. die hij Zater dagavond te Venhuizen voor de Noord-Hollandse afdelingen van de Partij van de Arbeid hield. De ministers Eeel en Jonkman hebben na overleg met de andere ministers een plan voor een belang rijke reorganisatie van het opperbe stuur in Indonesië meegenomen naar Batavia, meldt de Haagse redacteur van „Het Parool". De aflossing van de luitenant- gouverneur-gcneraal zou op het programma staan. Verwacht mag t worden, dat dc ministers een beroep op dr. Van Mook zullen doen om zich met do leiding van dc Neder landse ambassade in Washington te -belasten, Met de aflossing van tlr.Van Mook zouden de posten van gouver neur-generaal cn luitcnant-góuver- neur-generaal niet meer worden be zet en in de plaats daarvan zou een Commissaris van de Kroon worden benoemd als drager van het hoogste Nederlandse gezag in Indonesië. De Commissaris-generaal zou als hoogste orgaan van de Nederlands- Indische regering onmiddellijk on der de vertegenwoordiger van de Kroon worden gesteld. Men heelt stellig dc indruk, dat dc regering de heren Schermerhorn en van Poll in ieder geval in Indo nesië wil 'houden. Andere candidaat In diplomatieke kringen te Wash ington verwacht men, dat.minister Van Klcffens dr. Loudon als Neder lands ambassadeur in de V.S. zal opvolgen. Dr. Loudon zal tegen 1 Juli Wash ington verlaten om minstens drie maanden rust te nemen op zjjn bui tengoed in Massachusetts. Winston Churchill is Zaterdag morgen in het Hotel des Invalides to Parijs gedecoreerd met de Franse militaire medaille, do hoog ste Franse militaire onderschei ding. De militaire medaille wordt voornamelijk toegekend voor held haftig.gedrag aan onderofficieren, en slechts incidenteel aan hogere officieren voor het leiden van een geslaagde campagne., Churchill ontving dc decoratie uit handen van Paul Ramadier, dc Franse mi nister-president, zelf houder van de medaille: Aan de begiftiging met dc me daille zifn verschillende profijten verbonden: Eert pensioen van tweëhohderd francs per jaar. een toelage van tweehonderd francs voor tabak en vermelding in allo officiële publicaties. Voorts heeft do begiftigde recht 'op sèluut van alle soldaten on onderofficieren, terwijl hij „indien hij in. beschon ken toestand op straat wordt aan- getroffen, op kosten van de presi dent van de republiek in een taxi naar huis moet worden gebracht." De gezaghebbende journalist Wal ter Lippman schrijft in de „Wash ington Post", dat de Amerikaanse regej-ing binnen de volgende twaalf maanden een leen- en pachtprogram- ma in enigerlei vorm voor Europa moet lanceren. Lippman, die vaak de politiek van het Amerikaanse.minis- terie van Buitenlandse Zaken weer geeft, en soms zelfs voorspelt, zeide, dat een „catastrophe van de Euro pese levensstandaard" mógelijk is. Hjj voegde er aan toe, dat de Ver enigde Staten binnen enkele maan den in de een of andere vorm een leen- en pachtprogramma 'van ten minste vijf milliard dollar per jaar voor Europa zullen moeten lanceren. Hij beschreef de rede van de onder minister van Buitenlandsche Zaken, Acheson (waarin deze erop aan drong de impórt in Amerika te ver. gemakkelijken om het buitenland in de, gelegenheid te stellen dollars te verkrijgen, waarmee het Amerikaan se goederen zou kunnen" kopen) als de eerste stap der regering in deze richting. tv 30C Y-I HRB3R&3B3E3GO Warm voorjaarsweer Weersverwachting van De Bilt, gèldig van Maandagavond lot Dinsdagavond. Aanhoudend warm voorjaars weer met overdag tijdelijk zon neschijn, maar met. voornamelijk in de namiddag, 'avond cn nacht enkele verspreidde buien met kans op onweer. Des nachts wei nig wind met hier en daar nevel of mistvorming, overdag meest matige wind uit Oostelijke rich tingen. Algemene vooruitzichten: Bet is' te verwachten, (lot het vóór de tijd van het jaar zeer warme weer nog tenminste enkele dagen zal aanhouden, waarbij de kans ■op losse onweersbuien echter blijft bestaan. 'AlfllilllUllllUlllUIIJIlJIIDtTlluiu

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1