DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Bouwen zonder cement Economische besprekingen worden voortgezet Uitgebreide smokkelhandel in narcotica ontdekt De loggers varen weer uit „Banckert" beschiet Sibolga UITGAVE VAN DE STICHTING HET P'A R 0 0 L Beel en Jonkman naar Makassar Extra-treinen op Hemelvaartsdag Engels oordeel over Glasgow Romme ontevreden over Indonesië Van Mook en Lieftinck naar USA? -Jhr. Ruys over taak onzer troepen Nieuwe steenvorm maakt sneller woningbouw mogelijk Kosten belangrijk lager Hoofdzetel van internationale bende in Keulen Enschede's inspecteur levert kranig werk Weer een ei deze week Opnieuw: vredesverdrag voor Oostenrijk Schrik voor Den Haag Haring genoeg Vrij grote brandwaarschijnlijk tamelijk veel slachtoffers Antwoord op vuur van de wal ,Wijnands verdient levenslang' Toverdokters in actie op Madagascar Bonnenzwendelaars ontmaskerd Vijf ejsen van CGT Acheson afgetreden Schacht krijgt acht jaar Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abooncmentsprfji: 0l31 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 cL Dinsdag 13 Mei 1947 Nr, 642 6e Jaargang c Red. en Adm.: Snonckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Nederlands-Republikeinse economische besprekingen tussen mr. J. E. \an Hoogstraten, directeur van het Nederlands-Indische departement van economische zaken, en dr. A. K. Gani, minister van economische zaken der Republiek, zyn voortgezet. Men verwacht een republikeins communiqué over de besprekingen, In antwoord op het Nederlandse. lands-Indische regering toe te Na hun terugkeer te Batavia hebben de ministers Beel en Jonk man gezegd, dat zij zeer verheugd zijn met de ondertekening van het statuut voor West-Borneo. Zy noemden deze gebeurtenis een mijl paal in de wordingsgeschiedenis van de Verenigde Staten van Indo nesië. In West-Borr.eo Is, aldus de mi nisters, opnieuw de reële mogelijk heid bewezen om op basis van we derzijds vertrouwen een hechte samenwerking van in dit gebied zelf? zeer onderscheiden bevol kingsgroepen op democratische wijze tot stand te brengen. Dit we derzijds vertrouwen zal niet alleen in West-Borneo, maar ook in de overige delen van Indonesië de juiste grondslag zyn van een voor spoedige toekomst voor de Verenig de Staten van Indonesië, in unie- verband samenwerkend met Neder land. De ministers wezen er tenslotte nog op, dat het contact met tal rijke te Pontianak aanwezige voor aanstaande figuren uit vele delen van de archipel in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de oriëntatie, die een der doeleinden van hun reis uitmaakt. Zij zullen nog deze week, waarschijnlijk Donderdag of Vrij dag, naar Makassar vertrekken. Dajak-Staat? De mogelijkheid bestaat dat de Dajaks zullen verzoeken in West-Borneo een eigen staat te vormen. Dit is gezegd door Oevaang Oerag, hoofd van het kantoor voor Daiakse aangele genheden te Pontianak, die het statuut van West-Bornco mede ondertekend heeft. Oevang Oerag zei dat, indien de Dajakse belangen niet geheel tot hun recht zouden komen, hij zich bij zijn volksgenoten in Serawak en Brits Noord-Borneo op de hoogte zou stellen van het standpunt ten aanzien van een afzonderlijke staat onder de Nederlandse of de Britse kroon. Oevang Oerag was er van overtuigd, dat het voor de Dajaks noodzakelijk was nauw te blijven samenwerken met Groot-Brittannie of Nederland. Een waarschuwing Het ongeduld, door Washington aan de dag gelegd over het lang zame tempo van de economische besprekingen, kan worden opgevat als èen waarschuwing aan het adres van de Republiek, schrijft het Chinese blad „Iveng Po". Het blad is van mening, dat Washington, al vorens een lening aan de Neder- staan, tastbare resultaten wil zien en een toeneming van beperkende maatregelen inzake tie rechten der buitenlanders door de republiek af keurt. Ten aanzien van de Soedanese autoromie-beweging meent „Heng Po", dat, mits met' dollars gesteund, meer van dergelijke bewegingen zouden kunnen ontstaan. Het blad waarschuwt de Republiek het voor beeld van de Philippfjnse president De Roxas. niet te vergeten. ,,De na tionalistische strijd is tot mislukken gedoemd, .indien men niet over in ternationaal kapitaal beschikt". De spoorwegen zullen op Hemel vaartsdag, behalve de treinen van de normale dienst, een aantal voor. treinen laten lopen om aan het te verwachten drukke reizigersver* voer het hoofd te kunnen bieden. Tevens zal. voor zover de materiaal, positie dit toelaat, worden getracht de volgens de dienstregeling rij dende treinen naar behoefte te ver. sterken. In de regel zal dit verster ken geschieden door het bijplaatsen van rijtuigen, doch indien noodza. #kelijk, zullen de N.S. ertoe moeten overgaan gesloten goederenwagens te gebruiken. Bovendien zal de N.S. ten ge rieve van bezoekers aan de land dag van de oud.militairen tq Rijsen, een aajital extra treinen van- en naar Rijsen laten inleggen. Wij laten hier nog enige Engelse perscommentaren over de wedstrijd te Glasgow volgen: „Times" „Alleen getorende het eerste halfuur kon er van een Wedstrijd gesproken worden: na de rust bestond er in het geheel geen spanning meer. In dozé periode gaf Groot-Brittannië een voetbaldemon- stra'tie. Als er een ander dan Darui in het doel van de rest gestaan had, zou eep Britse zege met dub- Bble cijfers geen verwondering ge baard hebben". „Daily Herald" „Wilkes stel de heel erg teleur„Wat dc ploeg van de rest van Europa bo venal miste, was heel duidelijk te zienonderling begrip. En dat was jammer, omdat er prachtige spelers als Gren, Nordahl. Prest en Carey bn waren. De score. 6—1 voor de Britten, is in geen enkel op zicht geflatteerd". „Daily Mail" „Dit was zeker §cen „wedstrijd van deze eeuw", oms waren er wel brilliante mo menten, maar het bleef toch een volkomen eenzijdige wedstrijd. Wat het meeste opviel bij de Continen talen was hun volgen van het En gelse voetbalsysteem en een spor tiviteit, die prettig aandeed. De besten hunner waren Parola en Prest. Lawton's oordeel over Paro la was: „Een der beste spillen die ik ooit ontmoet heb en daarbij vol komen fair". Over Prest zei Law- ton: „Een nrachtspeler, -die zeker een grote 'hoogte bereiken zou als hij eerst een maandje in onze league xzou kunnen spelen. In dat geval geloof ik niet dat enige ach terspeler hem graag tegenover zich zou zien". „Daily Telegraph" De rest van "Europa werd van de 31ste tot de 35ste minuut van deze "strijd verpletterd. Daarna kon men slechts een voctbaldcmonstratie aanschouwen cn was er meer reden om te gapen dan om te juichen. Na de fatale „hands" van LUdl was alle fut uit het continentale team verdwenen. Hardwick speelde een zeer matige wedstrijd". De aankomst van de Nederlandse minister-president, dr. L. J. M. Beel cn dc minister i-an Overzeese gebiedsdelen, mr. J. A. Jonkman te Bata via. V.l.n.r.: Minister Jonkman; de Juit.-gouverneur-generaal, dr. v. Mook; Prof. IF. Schermerhorn en minister-president dr. Beel, kort na de aan komst op het vliegveld Kemajoran te Batavia „Anderhalve maand na dc onder tekening van Linggadjati zijn nog steeds Nederlanders in Indonesië geïnterneerd. Jn strijd met dc over eenkomst verzet de republiek er •zich tegen Nederlanders naar hun plantages te laten terugkeren. Bo vendien sprak dc republikeinse mi nister van Defensie kortgeleden over defensieve samenwerking met Nederland, doch dit is een vraag stuk dat tot het terrein van de sou- vereine Nederlands-Indonesische Ijnie behoort, die er nog niet is." Zo uittte prof. Romme in de par tijraadsvergadering van de K.V.P. zijn ontevredenheid'bver de gang van zaken in Indonesië. Over de samenwerking met de Partij van de Arbeid zei hij o.m., dat zij bemoei lijkt wordt doordat deze partij cn de K.V.P. zóver van elkaar staan, dat het bestaansrecht van de K.V.P. door haar partner wordt betwist. Nu dc „doorbraak" mislukt is zou, volgens prof. Romme, de P.v.d.A. er verstandig aan doen dc strijdbijl voorlopig te begraven. Het grote verschil tussen beide partijen zit in bet fundament der staatkundige be- finselcn, waarop zij gebouwd zijn. rof. Ropme meende tot zijn spijt tc moeten vaststellen dat deze ver schillen de tendenz vertonen eer groter te worden dan tc verkleinen. Toch achtte hij de samenwerking in het kabinet-Beel in het algemeen bevredigend. Welingelichte kringen te Bata via achten het niet onmogelijk dat dr. Van Mook op of kort na 20 Mei zich naar Amerika zal bege ven voor het voeren van bespre kingen over de financiële proble men van. Indonesië. Het is in dit geval niét onwaarschijnlijk, dat dr. Van^Iook in New "York minis ter Lieftinck zal ontmoeten. Het .tholieke Kamerlid jhr. Ruys de Beercnbrouck heeft tegen over di pers in Djogjakarta Ver klaard. lat de Nederlandse troepen •iet naar Indonesië gezonden wa len om tegen het Indonesische volk te strijden, maar omdat Nederland internationale verplichting op •ich had genomen orde en veilig heid tehandha.en. Hi? betreurde het. dat .er nog geschillen zijn bij de tenuitvoer legging'van het Ne derlands-Indonesische accoord en zeide ten slot»e: „Wij moeten tot. de oplossing van het probleem op recht .samenwerken". De Zaandammer H. van het Hof heeft een bouwelement geconstrueerd, dat'het mogelijk maakt zonder cement tc gebruiken .huizen te bouwen. De nieuwe steensoort, die de geijkte baksteen kar^ vervangen, heeft aan de rand een z.g. zwaluwstaartverbinding. zodat bouvyend volgens de stapel- methode, de stenen „droog" op elkaar kunnen worden geplaatst. Elke element wordt omsloten door zes andere, die „muurvast" met elkaar ver bonden ztjn. ook de post arbeidslonen zal aan merkelijk dalen, omdat de bouw slechts een week vergt. Men schat, dat de bouwkosten rond 25% lager zijn dan Van normaal ge bouwd perceel van gelijke grootte. Wie voorts bedenkt, dat met het Bemcx-systeem de mogelijkheid ge schapen wordt om gebouwen even vlot uit elkaar te nemen als zij in elkaar gezet zijn, zal begrijpen, dat de heer Van het Hof meent met zijn vinding een radicale oplossing ge vonden te hebben voor het nijpende woningprobleem. Ook het buitenland heeft van zijn interesse blijk gegeven en fabrieken aldaar zullen in licentie gaan wer ken. „Eenvoudig cn doeltreffend", aldus kenschetsen bouwkundigen deze nieuwe vinding. Een proefmuur. op getrokken in „De Harmonie" te Zaandam, bleek geheel aan de eisen van stabiliteit en soliditeit te vpl- doen. De minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer Ne- her, heeft deze proefmuur ge ïnspecteerd. Zijn belangstelling wekt de verwachting, dat de re gering zich serieus met de nieu we bouwmethode zal bezig hou den. De stichting „Ratiobouw" in Den Haag heeft reeds verklaard, dat het in principe mogelijk "is volgens het nieuwe systeem te bouwen. De Bemex-Maatschappij zal de exploitatie der nieuwe vinding ter hand nemen. Een fabriek voor de massa-productie van de stenen is in oprichting, reeds heeft men beslag gelegd op een groot industrieterrein in het centrum van het land. In één week Het opmerkelijke van de vin ding is. dat hier bouwelementen van een hanteerbaar formaat ge leverd zullen worden voor een z.g. pre-fabricated woning, waar door met ongeschoolde arbeiders onder deskundige leiding in on geveer een week een woning van normale afmetingen gebouwd kan worden. Deze vinding toepassend zal men elke gewenste vorm. grootte en kleur aan het bouwwerk kunnen geven. Volgens berekeningen zal een kleiner percentage hout nodig zijn dan voo^j normale woningbouw en (Van onze correspondent) Dank zij de Enschetlcse inspec teur \an politie, Takes, is men er in geslaagd een Internationale smok kelbende in \erdovende middelen, waarvan het centrum, te Keulen was gevestigd, te ontmaskeren en de hoofddaders in te rekenen. Tot dus verre zjjn acht arrestaties ver richt, terwijl een aanzienlijke hoe- \celhcid opium, morphine en co caïne in beslag Is genomen. Het was dc Enscnedcsc recherche bekend, dat de laatste tijd regelma tig kleine hoeveelheden opium cn morphine de grens passeerden. Toen men kort geleden in het grensgebied een smokkelaar aan trof met 75 ampullen morphine, be sloot inspecteur Takes, ae mede werking van de Britse bezettings autoriteiten in te roepen, teneinde de bron van de verdovende midde len op té sporen. Voorzien van een visum voor de Britse zon*1, begon de heer Takes een speurtocht die hem naar Keulen leidde. Hier aangeko men werd het onderzoek zeer be moeilijkt door dc vele verwoestin- fen en schuilplaatsen die door de ombardementen zrjn geschapen. Toch slaagde h(j erin een aankno pingspunt te vinden, ckit hem naar ren Duitse arts bracht, tegen wie de verdenking zó sterk was. dat men tot zijn arrestatie overging. En het bleek, dat men een goede vangst had gedaan. Met deze arts .werden nog vier handlangers gear resteerd en een nader onderzoek bracht 1 kg. morphine tevoorschijn. Nog was de heer Takes niet tevre den, omdat in Nederland was ge bleken, dat naast morphine ook co caine cn opium werden ingevoerd. Zijn speurtocht werd beloond. On danks vele moeilijkheden kon hij een tweede arrestatie verrichten, die hem vier handlangers, alsmede een hoeveelheid van maar llefjst vier kg. morphine, y cocaine en opium opleverde. Het bleek, dat men hiermede de hoofddaders tc pakken had van een bende die verdovende middelen had ontvreemd uit voormalige Duitse legervoorraden, die b(j dc ontbin ding der Duitse legers in Beieren bij de Schlierscc waren achterge bleven. De prtfs varieert van hon derd tot honderdvijfentwintigdui zend Reichsmark per kgterwyl dc verdovende middelen in kleine hoeveelheden door de smokkelaars werden opgekocht en vervoerd naar het buitenland. In het onderhoud, dat wjj over deze zaak met de heer Takes hadden, vertelde deze ons, dat dc bovengenoemde hoeveelhe den buitensporig hoog zyn en alle records op het gebied van handel in verdovende middelen slaan. Voor een normale infectie by ziektegevallen, wordt niet-meer dan tweehonderdste gram morphine ge bruikt. In de bonncnlijst, die Woensdag a.s. wo/dt bekend gemaakt, zal weer een bon voor een ci worden opgenomen. Deze bonaanwijzing zal»voor alle leeftijdsgroepen gel den. De commissie voor het vredes verdrag met Oostenrijk, die op de laatste vergadering der Grote Vier in Moskou was ingesteld, is haar werk begonnen. Zij behandelt de vredesvoorwaarden, waarover dc vier ministers het niet eens konden worden. 13 Mei: begin van de haringvangst Omstreeks vjjf uur Maandagavond werd Den Haag opgeschrikt door het geluid van een zware ontplof- Bij het opruimen van een grote bunker op het Malieveld tegenover gebouw Petrolea had men, zo? Is ■gebruikelijk bij dergelijke werk. zaamheden, een springlading aan gebracht, om de dikke wanden door detonatie tot scheuring te brengen. Over het algemeen wordt met zulk een ontploffing het beoogde doel( bereikt en kunnen de arbei. dors met de pneumatische boren en breekijzers onmiddellijk weer aan het werk om de scheuren te ver groten en het beton in kleinere brokken te breken. De bunker op het Malieveld mopt echter op een bepaalde plek zeer zwak geweest zijn. Van een inwen. dige explosie e was hu'in 't geheel geen sprake en de brokken beton vlogen tot ver in de omtrek. Men is het er Vrijwel over eens, dat de arbeiders, die in de bezet tingstijd bij de bouw van deze bun. ker te werk waren gesteld, het er op aan gelegd hebben eerd*er 'een versterkte theekist dan een bunker te bouwen. Aan omliggende gebouwen werd lichte schade aangericht. STAATSLOTERIJ Op de nummers 20504 is f 5000 gevallen, op 19153 f 1500, op 1585 en 19589 f 1000. „Tour d'Angleterre" van het smakelijke zeebanket (Van een bijzondere medewerker) „Hallo Onderneming 3, hallo Onderneming 3! Roger roept, Roger roept! Kun je me verstaan? Overrrr „Hallo die Roger, hallo dl© Roger, Onderneming 3 antwoordt, Onderneming 3 antwoordt! We kunnen je goed \erstaan. Goeie morrege, Tinus! Ontvang je goed Tinus? Wat doe je? Wat scharreltje? Oyerrr „Hallo Onderneming 3. Hier Roger. Wc ben uitvarende. Vangt het nog wat? Wil je je positie opgeven? Over...!" „Hallo Roger! We vangen 90 kantjes. Onze positie is 20 myl uit de kust by Lerwich cn we leggen hier helemaal aUeen. Is dat goed ontvangen? Over...!" „Dat is allemaal goed ontvangen Leen, dan zoe ken we je wel op. Bedankt voor do inUchtlngen en stoppen maar!" Zo roepen de schippers van de hanngloggers elkaar aan met hun zerider, wanneer ze uitvaren op hun geregelde tochten: De hele dag door kan men de gemoedelijke Katwij- kers cn Scheveningers beluisteren, als ze elkaar hun ervaringen van de dag vertellen. Bas de Hcyer heeft 4 kantjes, Willem Haasnoot 70 en zo «T: -_t het door. En wanneer iemand een extra mooie vangst %heeft? Wel dan kan hy er zeker van zrjn, dat ln de loop van de dag aan de horizon van alle kanten de bekende silhouetten van de loggers opdoemen: hoge voorsteven, mast, brug en het altijd gehesen bezaan- geil achterop. Maar hij behoeft niet ang te zyn dat zijn eerlijkheid hem nu duur te staan zal kómen en zyn vangst zal afnemen. De zee groot genoeg en haring is er in overvloed Rond Engeland Men zou kunnen zeggen, dat de haring in een jaar de „Tour d'An- gletterre" doet met de Doggers- bank als begin en als eindpunt. Irt September schieten de -4iaringen daar kuit en worden daar de jonge 13 Mei 1947: een belangrijke dag voof de vissers aan onze Noordzeekust. Z(j zyn weer met hlin loggers uitgevaren om het zeebanket, dat vv|| ha ring noemen, te verschalken. Over een dag of tien kunnen zij terug zyn van hun eerste reis, kan Nederland opnieuw zelf van een smakelijk gerecht uit do Noordzee genieten en aan de export denken. haringen geboren. De haringen van het vorige jaar zwemmen verder Zuidwaarts gaan door het Kanaal, buigen naar het westen om en zwemmen, als ze de Zuidkust van Ierland gepi>seerd zyn naar het Noorden, om in April of Mei by de Shetlandseilanden weer in de Noord zee te verschijnen. Hun tocht is niet geheel zonder gevaar! Er wor den letterlijk overal en altjjd aan slagen op hun kortstondig leven gepleegd. Ook wij, Hollanders, la ten ons niet onbetuigd. Zodra de haring de Shetlands bereikt, z\jn ook de Scheveningse, Katwijkse en Vlaardingse, loggers aanwezig. En niet alleen Nederlandse, ook Engel se en Duitse vissers varen in grote getale uit en vervolgen de ongeluk kige vis tot in het Kanaal, wan neer de Novemberstormen al woe den. En dan -liggen de Franse schepen en-Engelse loggers van de Zuidkust gereed om de taalt over te nemen. De oorlog heeft de vervolgde vis althans van de zijde der mensen gedurende zes jaar rust gegeven en daardoor is het aantal weer enörm gestegen. Op de. duur zullen de vangsten echter wel teruglopen. Hoe langer hoe meer schepen ko men in de vaart. Alle exportmoge lijkheden zullen worden uitgebuit. De haring is op het ogenblik (Mei) voor de kust van de Shetlands eilanden. Daar worden de grootste vangsten gemeld en daarheen wordt dus de koers gericht. Twee nachten-, twee dage* en nog een nacht tuft, de motor onafgebroken door en in dp loop van de derde dag arriveert men op de bestemde plaats. Een logger wordt gepraaid, de laatste nieuwtjes uitgewisseld cn dan zoekt de schipper een ge schikt plaatsje uit. Tegen het eind van de middag wordt de vleet uit gezet. Honderd netten De vleet bestaat uit honderd net ten, 30 meter lang cn ongeveer 14 breed, die loodrecht in het water hangen op een diepte van ongeveer 5 meter. Ze worden strak gespan nen door een dikke zware kabel, de reep. die enige meters onder de vleet hangt en er om de dertig me ter door middel van een dunne ka bel mee verbonden is. Het geheel wordt drijvende gehouden door gro te ballonnen van zeildoek, „de bla zen". Vroeger werden daar varkens blazen voor gebruikt, vandaar de naam. Het begin en midden van de vleet wordt aangegeven door een grote dobber, de „joon". Vleet en reep worden in snel tempo uitgezet. Een man bindt de blazen aan de touwen (de seizings) en aan de an dere kant wordt de seizing aan de reep bgvestigd. De vleet wordt door zes man uit het ruim getrokken en over boord gezet, de reep rolt zich zelf af. Ondertussen vaart de log ger langzaam achteruit, in de rich ting gehouden door een roer aan de voorsteven, dat weer opgetrokken wordt, wanneer de operatie 'achter de rug is. Hierdoor komt de vleet in een rechte lijn te liggen. Geen wonder dat het begin niet meer te zien is, wanneer de honderd netten met een totale lengte van 3 k.m. uitgezet z(jn. Na een uur is de vleet geschoten en kruipt iedereen in zijn kooi om nog wat te slapen voordat om kwart voor één de wacht komt, wekken. De haring zwemt langs de bodem van de zee, maar komt in de loop van de avond aan de opper vlakte. Overal in zee hangen op zijn weg de kilometers lange schuttin gen. Wanneer de haring door de mazen zwemt schrikt hfl, zet ten ol<"e Jaarv. - kl-uwen uit en beneemt rich zo de mogelijkheid uit de mazen te ontsnappen. Do Nederlandse torpedo-jager Banckert heeft op dc rede van Sibolga tweemaal gevuurd op de wal. vanwaar met mitrailleurs geschoten werd. Er werd een vr(j grote brand waargenomen; men vreest dat het aantal slachtoffers niet onaanzienlijk zal biyken. Het eerste incident ontstond, door dat een republikeins marinevaartuig geen gehoor gaf aan een driemaal herhaald bevel tot stoppen.-Op daL ogenblik was de Banckert bezig hef Britse motorschip Nan Mei te onder zoeken. Toen het republikeinse vaar tuig zijn weg vervolgde, loste de Banckert een waarschuwingsschot, dat van de wal met een levendig mitrailleurvuur werd beantwoord. De Nederlandse torpedojager schoot te rug en eerst na geruime tijd kon de actie worden gestapkt. Later werd dc Banckert wederom, thans zonder enige aanleiding, van de wal af be schoten cn opnieuw moest dit vuur tot zwijgen worden gebracht. Het 800 ton metende Britse m s. „Nan Mei" heeft tc Sibolga 50 ton rubber van een onbekende eigenaar geladen. Het schip was in het bezit van de vereiste vaarvergunning Een gedeelte van de bemanning, -on der wie zich Britse onderdanen be vonden. is door dc Indonesische autoriteiten belet aan boord terug te keren. Nog incidenten Aan. het militaire weck-overzicht, dat te Batavia is uitgegeven, ontle nen wij: Te M e d a n wordt nog steeds bij tussenpozen vuur afgegeven in de richting van Nederlandse patrouil les die zich op eigen gebied bevin den. In de Noordelijke sector aan de demarcatielijn enkele schermutselin gen. Gevolgen van dc door de repu blikeinse autoriteiten gelaste ver scherping van dc vocdsclblokkade zijn reeds goed merkbaar: er is na genoeg geen aanvoer van levensmid delen meer. Te P a-d a n g heeft dc kolonel Lengah van de T R I zich thans ac coord verklaard met de handhaving van zes Nederlandse posten in de ♦tvce km zóne. De commandant gaf te kennen een voorstel te zullen doen tot het aanlvudcn van enkele T.R.I.- posten in de republikeinse twee-km. zóne. Tc Palembang is het rustig. Te Batavia heeft in de Ooste lijke sector infiltratie plaats gehad door leden van het Laskjar Rajat. Zij ontvoerden enige indonesiërs en «•r werden pamfletten gevonden, ge richt tegen de Pasoendan-bewegieg Te Buitenzorg wordt door de republikeinen intensieve controle op de >roedseiblokkade uitgeoefend. Te Bandoeng is de toestand riistig Dc stroom van vluchtelingen uu het republikeinse gebied houdi ononderbroken aan. In de sector van Modjokcrto werden van achter de demarcatielijn tot acht maal toe Nederlandse pa trouilles beschoten. In de randge bieden neemt de terreur (beschie tingen. berovingen cn ontvoeringen) toe. In de Noordelijke sector is de .toestand rustig. Hij was bewaker in Amersfoort Levenslange gevangenisstraf eiste de advocaat.fiscaal van het Byzon. der Gerechtshof te Maastricht tegen den 20-jarige klarinettist Th. W. Wijnands, die écn der bewakers van het concentratiekamp te Amersfoort is geweest. Een 24-jarjge rpusicus uit Rotter dam ontmoette Wynands in Augus tus 1946 in een orkest en herkende hem onmiddellijk, omdat 'hij enige maanden in Amersfoort had gezeten. Voor het Bijzonder Gerechtshof ontkende hy'alles wat hem ten laste was gelegd. Twee voormalige gevan genen vértelden bijzónderheden over de wijze waarop zij in het concen tratiekamp werden behandeld. Ver dachte heeft, evenals de andere be wakers, gevangenen met knuppels geslagen en hy de^d mee aan het „apporteerspelletj'e". De bewakers hadden namelyk de „aardigheid? Joods j gevangenen een stok van een stuk land te laten halen, waarna zy met een mestpomp de gevangenen volspoten. Ook trapten zij gevange nen voortdurend in diepe modderkui len, terwyl bleek dat verdachte by het doodknuppelen van één der ge vangenen aanwezig was. Verdachte herinnerde zich van dit alles niets meer. De advocaat-fiscaal, mr. F. baron Van Voorst tot Voorst, sprak zyn verontwaardiging uit over deze bes tialiteiten. „Oceaan zouden zij droog leggen!" „De kracht van het Nederland- se volk is niet zo-zeer gelegen in het doen van grootse dingen dan wel in het verrichten van die werkzaamheden, welke voor de hand komen. Geef dc Nederlan ders dc kans en zij zullen op een gegeven moment met hun inpol- deringswerkzaamheden aan dc andere kont van de Atlantische Oceaan eindigen". Dit grappige karakteristiek van het doorzettingsvermogen van ons volk gaf dc heer Herbert Hnnnam. op het congres van de International Federation of Agricultural Producers (Interna tionale landbouwers-federatie), dat ln het Kurhaus te Scheve- ningen wordt gehouden. oooooooooooo De Madagassische vernieuwingsbe weging maat, volgens A.F.P., ruim gebruik van inheemse toverdokters. Deze zweepten de stryders tot een fanatieke strijdlust op door hen te dreigen, dat zij in honden zouden veranderen, indien zy niet alle Fransen zouden doden. i -.r: j r.rxnr\ i r Warm weer Weersverwachting van De Bilt, - (/eldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond Aanhouden van het voor de - tijd va i het jaar zeer warrnc weer. Overdag tijdelijk zonne schijn, maar in dé namiddag op nieuw vorming van verspreide onweersbuien, voornamelijk «n het Zuid-Oosten aan het land. Zwakke tot matige wind, hoofd zakelijk tussen Oost en Zuid, aan de kust echter in de namiddag op vele plaatsen invallen Van een koele zeewind ttJSZ- 3 i Yii|iiiiniifiuii(iiuiimiii!iiiuiw Langzamerhand komt er licht in de bonncnzwcndclaffairc die CCD- ambtenaren kort geleden in Haar lem op het spoor zijn gekomen. Van een hoofdkantoor der bende in Haarlem cn een filiaal in Am sterdam uit konden detaillisten, die bonnen te Kort kwamen, hun to korten aanvullen. Duizenden boter-, suiker- cn tabaksrantsocncn zijn op dc/c wijze van eigenaar gewis seld. Dc bonnen waren hoofdzake lijk afkomsjig uit Brabant, waar het „concern" een agent had aange steld die het platteland afstroopte cn dc bonnen van minder draag krachtige gezinnen opkocht. Dc opsporingsambtenaren hadden reeds 13 personen in deze zaak aan gehouden. van wie er inmiddels negen allen kopers weer op vrije voeten zijn gesteld. Dezer dagen is men er in geslaagd de hand tS leggen op dc hoofddader, een zekere NV. H. J. uit Haarlem Het complot blijkt zich over het gehele westen van Nederland to hebben vertakt cn.de mogelijkheid bestaat, dat nog meerdere arresta ties zullen volgen. Dc leiders van het onder commu nistische controle staande Franse Vakverbond (C.G.T.) hebben tij dens een onderhoud met minister president Ramadicr vijf eisen ge steld: 1. Verhoging van het minimum inkomen eer arbeiders van dc hui dige 60.000 frs. per jaar tot 84.000 frs. 2. Uitbreiding van het premie stelsel bij dc productie. 3. Vaststel ling van ccn loonstandaard voor een minimum levensonderhoud. 4. Verbetering der voedselsituatie en 5. Snelle goedkeuring door dc re gering van de dcor het verbond tot stand gebrachte arbeidsovereen komsten. De besprekingen werden ver daagd, zonder dat men tot defini tieve overeenstemming was geko men. Ramadier ging in principe ac coord met verlening van premies voor hogere productie, maar drong er op aan, dat dc premies met een werkelijke verhoging moeten over eenkomen. cn niet sl ïchts ccn geca moufleerde loorrsverhoging mogen zijn. Dc vertegenwoordigers van dc C.G.T. stonden op het standpunt, dat cr onmiddellijk premies moeten worden verleend op basis van de reeds bereikte productieverhogin gen. Zij stemden, cr in toe hun eisen tot loonsverhoging tot 1 Juli uit te stellen. Dean Acheson, plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken der U.S.A., is afgetreden. In zijn plaats heeft Truman dc New- Yorkse bankier Robert A. Lovett benoemd, oud-onderminister, voor de luchtmacht. Acheson, die 55 jaar is, kwam bij het ministerie van buitenlandse za ken in 1941, toen Cordell Huil mi nister was. Door zijn werk geduren de de oorlog heeft hij de reputatie van een bekwaam bestuursambte naar gekr.gcn. 1 In Augustus 1945 werd Acheson onder-minister van buitenlandse zaken. Oe laatste tijd heeft hij gro- fb activiteit ontplooid in het belang van" Truman's plan tot hulpverle ning aan Griekenland en Turkije. Zijn aftreden was reeds lang ver-' wacht De tcden hiervoor is van ffnanciële aard. Acheson verwacht als advocaat meer te kunnen ver dienen dan als onder-minister. Een Duits zuiveringshof, te Stutt. gari, heeft dr. Hjalmar Schacht, Hitiers vinanciële.adviseur, veroor deeld tot acht jaar werkkamp, in gaande op de datum van zijn eerste arrestatie. Dit betekent, dat hij reeds twee jaar van zijn straftijd heeft uitgezeten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1