DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Nieuw bewijsmateriaal tegen oorlogsmisdadigers „Wij moeten de oorlogsverliezen samen dragen" Commissie voor Palestina heeft drie maanden tijd Regeringscrisis in Italië UITGAVE VAN DE STKU1TNG HET PAROOL Rapportenboek uit kamp Amersfoort kwam voor de dag Aanwijzingen omtrent lot van vermisten? Productie van Philips in West-Duitsland Herziening berechting van Zwarte Pieten Nog aanvraag mogelijk consumentencrediet Toch Rotterdam en Antwerpen? Toch Meynen? Onderwijzers terug naar het L.O. Mr. Teulings stelt 25 pet. tariefsverlaging voor AR en PvdV tegen de heffing Dr. Gani over Indonesisch standpunt Arabische landen zijn er tegen Nederland in de commissie Ramadier beheert zelf voedselvoorziening Stakingen beperkt in USA Vijftien jaar vrede voorspeld Verdeeldheid over coalitie Schacht door menigte toegewuifd Commissie op Korea komt weer bijeen Petroleum en een ei Glrooummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postboa 9 AboonementjpriJa: 031 per week ai 4.per kwartaal Losse nummers 10 et Woensdag 14 Mei 1947 Nr. 643 6e Jaargang c Red. ea A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DB BOORDER (Eigen berichtgeving) Amersfoort, Dinsdag. Het Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers beschikt sinds enkele maan. den over eert rapportendagboek van het beruchte kamp Amersfoort. Het is een zeer belangrijk document, dat o.a. veel bewijsmateriaal levert vooj de berechting der oorlogsmisdadigers. Zo komt men nog al eens aanteke ningen tegen als: van acht uur 's morgens tot negen uur 's avonds „Ara Tor gestanden", wat wil zeg gen, dat de gevangene de gehele dag aan de poort v.an het kamp In de houding moest staan. Ilct boek is thans onder berustirtg van de heer Wolthuis te Amersfoort, ambtenaar van het B.O.O M. te Am sterdam, voormalig lid van de P.R.A., die het van de genoemde Oostenrijker in ontvangst nam. Men hoopt na de ontcijfering van het boek. behalve bewijsmateriaal tegen de gedetineerden, ook aanwij zingen te vinden over het lot van vermisten, die misschien ook tot nieuwe opgravingen kunnen leiden. Tót nog toe zijn door de Dienst Identificatie en Berging en de P.R.A. in en nabij het kamp 559 stoffelijke overschotten opgegraven. Het rapportenboek dateert uit de jaren 1942 en 1943. De bewakers jn het kamp schreven er hun dagrap port in, dat tlan door de kampcom mandant voor „gezien" werd gete kend. Dit laatéte is van belang, om dat met dc eigen handtekening veel kan worden bewezen tegen de opvol gende kampcommandanten wat zij tot dusver hebben ontkend. De com mandanten, wier handtekeningen in het boek voorkomen zijn Heinrich, Stöver en Berg. Het is een lijvig, in karton gebon.' den boekwerk, dat circa ^00 folio- N pagina's bevat. De vellen papier zijn met de hand beschreven, een enkele maal in het Nederlands, maar ov.e- figens bijna geheel in het Dujts, met hanepoterige. vaak bijna onleesbare Duitse schriftletters. Momenteel is een deskundige bezig het schrift te ontcijferen en te .vertalen. Dit rapportenboek is destijds, bij de bevrijding, door een Oostenrijkse bewaker, een van de' weinigen, die zich in het kamp als „goed" deden kennen, meegenomen. Deze man. die al jaren in ons land had gewoond en slechts gedwongen in Duitse dienst trad en 'niet geïnterneerd is, heeft het boek onlangs aan het B.O.Ö.M, ter hand gesteld. Door het beschikbaar hebben van' dit boek kan men in grote trekken eert overzicht krijgen van wat zich in de loop der jaren in het kamp heeft afgespeeld. Voor de pe riode na de Dolle Dinsdag, beschikt men odbr dc karthotheek, die uien destijds op aanwijzingen van de beruchte Kothella in '11 put-heeft opgegraven. In deze karthoteek zijn over ajle gevangenen de diverse bij zonderheden gemeld. Over de periode tussen het rapportendagboek en de karthoteek ontbreken de gegevens. Van belang is in dit verband, dat ov »ok nog ccii Dodenboek" -moet zijn, dat bij de bevrijding in een kist tegelijk' met de gevangen oorlogs. misdadigers naar Srheveipngen moet zijn verhuisd, maar dat nim mer is terog gevonden. Bij het lezen van het dagrappor- tenboek moet men evenals bij al dergelijke Duitse documenten reke ning houden met het feit, dat de Duitsers, zelden een ware doodsoor zaak vermeldden. Als men in 't boek aantreft „im Lager verstorben", dan betekent dit in de meeste géval len, dat de betreffende pei^oon werd vermoord. Zo kon men b.v. ook in «ie „Totenscheine" lezen, dat de Am sterdamse oud-wethouder De Miran da aan „hartzwakte" was overleden, welk woord'niets anders betekent dan „dood geranseld". Het rapportenboek vermeldt ook herhaaldelijk opggjegde straffen, die de commandanten thans ontkennen. Naar aanleiding van berichten, die in de Nederlandse pers circu leren over fabricage plannen van de N.V. Philips in Aken werd ons op onze vraag medegedeeld, dat productie van bepaalde artikelen in de loop van 1947 aldaar en elders in West Duitsland tegemoet gezien kart wqrden. De indiening van een wetsontwerp waarbij de berechting van economi sche delicten grondig wordt herzjen. kan men zeer spoedig verwachten, zo kondigen de ministers Van Justitie. Economische Zaken en Landbouw, Visserij-en Voedselvoorziening aan. Het is gebleken, dat vele perso nen geen cbnsumentencrediet heb ben aangevraagd toen de gelegen heid hiertoe openstond, omdat zij ondanks de uitvoerige voorlich ting. om diverse redenen, w.o. on juiste raadgevingen, do geboden gelegenheid niet hebben aange grepen. Met het oog op het grote sociale belang, dat met het consumenten crediet wordt gediend, hebben da ministers van financiën en vpn sociale zaken besloten om op grond van art. 1 van de wet indie ning en behandeling van aanvra gen na dc sluitingsdatum voor bijzondere gevallen goed te keu ren. De uitreiking dezer credieten zal in Juli plaatsvinden. Aangezien de reeds verstreken afbetalings termijnen niet op deze credieten kunnen worden Ingehaald, is be sloten crm een evenredige vermin dering in de •crodietveVstrekking toe te passen zodat per vel waar debonnen vijf der reeds geldig ver- klaarde waardebonnen niet zullen worden verstrekt. In verband met het bovenstaan de zullen met ingang van 16 Mei 1917 door de districtsrqden voor het consumentencrediet niéüwfe aanvraagformulieren worden ver strekt. Naar ANP-Ancta van gezaghebben de zijde verneemt, is de Amerikaan se regering in principe bereid de lage landen in te schakelen bij het door- voerverkeer naar de bezettingszone in Duitsland. Mén wijst er evenwel op, dat eerst een aantal moeilijkheden moet worden opgelost, alvorens dit kap geschieden. Men hoopt spoedig een conferentie met Nederlandse en Belgische autoriteiten tc houden ter vaststelling van een werkplan. EF.N ZWARF BRAND IN TAND JONG PRIOK. richfle een schade van mUlioenen guldens aan in een loods van de Mij. „Nederland". In deze loods was o.a. een grote 'partij levensmiddelen, bagage en (jen par tij van 'vijfduizend ton rubber van de „Martin Behrman" opgeslagen. In officiële' kringen te Batavia heeft men reden om aan te nemen dat inderdaad de benoeming van oud-minister van oorlog Meynen tot Gouverneur-Oeneraal spoedig te ver wachten is, schrijft „Het Dagblad" te Batavia. Twee 'Jrieksé schepen met. Ame rikaanse tanks, pantserwagens en vracllfautó's zijn van Livomo naar Griekenland vertrokken. Lieflinck over vermogensheffing Alleen de ouderen Volgens mededelingen van de mi nister van Oorlog waren op 27 Fe bruari 561 onderwijzers in militaire dienst, waarvan vijftig hoofd van een school. Van deze zjjn veertig officier en tien onderofficier. Bon der negentien onderwijzers zijn of ficier, 207 onderofficier cn 166 min deren. Negentien tijdelijke onder wijzers doen dienst als mindere. Van de onderofficieren van der tig jaar. en ouder hebben *169 een opleiding genoten voor de militaire administratie. - -Teneinde tegemoet te komen aan het tekort van onderwijzers bij het l.o.u.l.o. en m.u.l.o.," heeft de mi nister bepaald, dat onderofficieren van dertig jaar en ouder, én korpo raals en soldaten van 27 jaar èn ouder, die vóór hun opkomst in werkelijke dienst bij dit onderwijs werkzaam waren en daarbij wen en terug te keren, op hun verzoek en langs de hiërarchieke weg groot verlof, dan wei ontheffing uit hun vrijwillig dienstverband, zal wor den verleend. Uitgezonderd zijn evenwel zij. die in de overzeese gebieds delen verblijven, een opleiding hebben genoten, of in opleiding zijn voor de militaire admi nistratie, of behoren tot het be roeps- of reserve-personeel der Koninklijke Landmacht. Militairen, die de gestelde leeftij den nog niet hebben bereikt en an ders dan voor het Vervullen van eerèlc oefening onder de wapenen zijn, kunnen voor groot verlof dan wel ontheffing uit vrijwillig dienst verband in aanmerking komen wan neer zij verbonden waren aan een onderwijsinrichting, waarbij hét aantal leerkrachten door opkomst in werkelijke .dienst is teruggelopert tot minder dan vijftig procent. Op Coney Island, het bekende Amerikaanse vermaakcentrum, zijn vijf gebouwen door brand verwoest. Ongeveer 22 personen, voornamelijk brandweerlieden, moesten zich on der medische behandeling stellen. (Van onze parlementaire redacteur) De vermogenshcffing ineens is dan eindelijkegisteren, nadat z(j reeds in October bij de Tweede Kamer was ingediend, in openbare behandeling ge komen. De opzet is. dat de oorlogsverliezen van de Nederlandse gemeen schap voor een deel worden omgeslagen op de kapitaalbezitters. Met de 3'/ï milliard, die de vermogensaanwAshclastlng opbrengt, hoopt minister Lieftinck 5'/» milliard in het laatje te krijgen. Omdat met geblokkeerd geld mag worden betaald, hoopt hij daarmede motccn het sluitstuk van de geld- sanering te .hebben verwezenlijkt. Het geblokkeerde bedrag wordt n.I. ge schat op 5>/t milliard. stëm nog voor,'omdat de C.H. het in het algemeen met de financiële po litiek van de minister wel eeps is. Tegenstander Dit was met mr. De Wilde (A.R.). zelf oud-minister van finan ciën, niet het gevtf. Zijn oordeel over de financiële politiek van de regering is vrij ongunstig. Er wordt volgens hem te gemakkelijk geld uitgegeven en in de Rijksdiensten wordt geen soberheid betracht. Dat Verlet z.i. ertoe mede. dat ons volk op ren te grote voet leeft. Zijn conclu sie was, dat de heffing ineens wei- eens een roekeloos experiment kon blijken te zijn. Mr. Bierema (Vrijheid) ver wachtte, dat de heffing voor ver lichting van het staatsbudget weinig zoden aan de dijk zou zetten, dat zij funest zou werken op het bedrijfs leven en-een rem zou zijn voor het economisch herstel. Hij achtte het wetsontwerp lijnrecht in strijd met de sociale rechtvaardigheid, Een funeste invloed op het be drijfsleven vreesde de heer Schilt- huis (Arbeid) niet. omdat de hef fing zich voor een belangrijk deel zal uitstrekken tot geld. dat op het ogenblik toch geen normale functie vervult. Hij drong ér op aan. dat de minister oorlogsslachtoffers, blinden en invaliden tegemoet zou komen. Nadat.de heer Van der We ij- den (K.V.P.) de ber.waren van de boeren tegen het wetsontwerp had uiteengezet, werd de vergadering ge schorst. Goede maatregelen Terwijl de jonge zomer naar bui len lokte, kwam de Kamer om acht uur weer bijeen om te luisteren naar de heer Hoogcarspel (C.P.N.), die begon met een breed theoretisch betoog ov.er de verhouding van staatsschuld en uitbuitingsgraad van de arbeidersklasse, dat hij liet vol gen door een. critiek op de hoge mi litaire uitgaven. Slechts hogere hef fingspercentages zouden inflatiege vaar kunnen verminderen. Als'geen maatregelen van grote allure worden genomen, gaan we met de. heiligver- Mr. Teulings de belastingspe- cialist var) de K.V.P. opende het de bat met een rede van zeven kwar tier. waarin hij o.a. zei, dat zijn par tij principieel vóór een heffing in eens is. doch nogal wat bezwaren heeft te'gen het voorgestelde ont werp. In het bijzonder wenste hij. dat de kleine vermogens meer zou den worden ontzien, terwijl hij dui delijk liet uitkomen: aanvaarding van het'wetsontwerp betekent geens zins, dat de K.V.P. een streven naar vermogensverdeling zou aanvaarden. De Mporgestelde heffing zou naar zijn mening, speciaal de 'investering bemoeilijken van middelgrote bedrij ven. Overigéns had .hét ontwerp voor hem slechts waarde, als het waarlijk het sluitstuk der geldsane- ring zou betekenen. Desnoods zou voor het geblokkeerde geld, dfct door deze heffing niet verdwijnt, een aan trekkelijke lening kufanen worden uitgeschreven. Hij kondigde de indiening van drie amendementen a3n: één, waarin voorgesteld wordt de heffing over het bbdrüfsvermogen van vijf op acht jaar te brengen; een tweede, dat een tariefsverlaging van 25% vraagt en een derde, dat bevorderen wil dat de kinderaftrek uitgebreid wordt tot meerderjarige kinderen, die de leef tijd van 25 jaar nofc niet hebben be reikt en grotendeels ten koste van hun ouders leven. De heer Van der Feltz (C.H.) verwierp de heffing-ineens op prin cipiële gronden. Een gedwongen le ning zou verre de voorkeur verdie nen. Hij behield zich echter zijn klaring van het bezit te gronde zei hij. De belastingdeskundige van de P. v.d.Ade heer Hofstra. daalde niet af in details. Hij betoogde, dat de tekorten op de begroting niet te wijten zijn aan de regering, doch aan de buitengewone omstandighe den. Vermindering van uitgaven, vooral van de militaire, is rtodig. maar de heffing ineens kan niet ge mist worden, omdat belastingverho ging onmogelijk is en een gedwongen lening geen werkelijke vermindering van schulden betekent. Het voorge stelde percentage is in feite te laag. doch spr. wilde het aanvaarden als compromis. Hij begreep niet, dat de voorstanders van een sluitende be groting van de inkomsten der' hef fing ineens afstand willen doen. Om ruim tien uur kwam minister Lieftinck aan het woord, die het wetsontwerp onderdeel van het financieel saneringsplan noemde. Uit schakeling van dit onderdeel zou het gehele plan en daarmede het herstel der volkswelvaart in gevaar bren gen. De a9htergrond van dit ont werp is de staatsschuld van 22 mil liard. voor een belangrijk deel een gevolg van de uitplundering door de vijand. De morele grond van de heffing is. dat een deel der inwoners belangrijke verliezen hééft geleden, terwijl anderen ongestoord in" bezit bleven van hun vermogen. De minister gaf toe dat in enkele gevallen moeilijkheden voor het be drijfsleven kunnen ontstaan, daar om is de mogelijkheid tot uitstel van betaling geopend. Met de inning van de heffing van oorlogslachtoffers zal de regering wachten tot de wet op de materiële oorlogsschade tot stand is gekomen. Prof. Lieftinck kon niet toezeggen dat geld, dat ge blokkeerd blijft als de heffingen geïnd zijn. vrij 'gegeven wordt. Al leen als het bedrag gering is zou hij daartoe kunnen besluiten. Op 16252. STAATSLOTERIJ de nummers 10843,^14051, 16973 cn 17143 viel 1000. De republikeinse minister van Economische Zaken, dr Gan i, heeft voor Radio Djokja mee gedeeld, dat het Indonesische voorstel betreffende de im- en export en de deviezenovereen- komst voorziet in een regeling, die zal moeten gelden in de pe riode voor een definitief orgaan van de federatie irl het levefl zal zijn geroepen. De bestaande apparaten moeten worden erkend, terwijl voor ge meenschappelijke belangen een ge meenschappelijk overbruggingsap paraat zal dienen te worden opge richt. Hiermee wordt dus gewerkt in de richting van een optreden als eenheid naar buiten, Jerwijl naar binnen ver? scheidenheid bestaat, wat een weer spiegeling is op economisch «.gebied van wat "reeds op staatkundig' gebied is tot stand gekomen. Daartegen over houdt de republiek rekening met het feit, dat afzonderlijke appa raten gemakkelijk opgelost kunnen worden in het in de toekomst op te richten orgaan van de federatie. Dit voorstel, werd door de Neder landse regering absoluut onaan vaardbaar geacht, daar zij het be staan van een afzonderlijk orgaan in de daarbij betrokken gebieden van de federatie niet wil erkennen. De teruggave van particuliere eigendommen zal geschieden na de oprichting van een gemeenschappe lijke commissie, zoals bedoeld in ar tikel 11 van de overeenkomst van Linggadjati. Het tenfipo van de te ruggave hangt geheel af van de oplossing van het geschil tussen de Indonesische en Nederlandse de legatie over dit artikel Desondanks 'is de republikeinse regering bereid reeds,voor de tot standkoming van een zodanige uit voering van artikel 14 de teruggave te bewerkstelligen, indien vertegen woordigers van bedrijven zich daar toe tot haar wenden. Van dit stand punt heeft 9e republiek reeds doen blijken getuige het feit. dat zij naar aanleièirtg van daartoe gedane ver zoeken reeds* enRple malen verte genwoordigers van ondernemingen de gelegenheid heeft gegeven, hun bedrijven te bezoeken, een en ander als voorbereiding van de teruggave, die op zichzélf offici.cel zal geschie den. Arbitrage? Door de Nederlanders, wordt te veel gedacht aan een éénzijdige uit leg, welke gaat in de richting van de „Hoge Veluwe", daarbij haar eigen Linggadjati scheppend, tèr- wijl de Indonesiërs zich houd,en aan het echte Linggadjati* d^t volle dig: rekening houdt met het zelf- stahdlg bestuur van de republiek. Zou dit verschil in uitgangspunt niet kunnen worden opgelost, dan zou, om v alle daaruit voortvloeiende moeilijkheden tot een spoedige op lossing te brengen, vermoedelijk ar bitrage worden ingeroepen." DE politieke commissie van de U.N.0. heeft met 27 tegen 9 stemtpen bij 16 oiithoudingen besloten de voorgespelde commissie van onder zoek inzake Palestina te instrueren, speciale aandacht te schenken aan de godsdienstige belangen van Islamieten, Joden en Christenen in Palestina. Een Voorindisch-Russisch amendement, dat de commissie van onderzoek wilde opdragen de kwestie van de onverwijlde stichting van een onafhan kelijke democratische staat Palestina te bestuderen, werd met 26 tegen 18 stemmen bij 12 onthoudingen verworpen. Vóór stemden alle Arabische Oost.Europese groep, India, Perzie en Turkije. landen, de Men besloot voorts, dat de com missie van onderzoek uiterlijk 1 Sep tember met haar rapport gereed moet zijn. Zij zal de Assemblée Van de U.N.O. voorstellen doen, die zij ge schikt acht in verband met de oplos, sing van de Palestijnse kwestie. Inzake de samenstelling der com missie stonden, zoals bekend, de En- gels-Amerikaanse en Russische standpunten tegenover elkaar. (De Sowjet-Unie had bezwaar tegen de samenstelling uit nict-bclanghebben- de kleinere landen.en wilde de Grote Vijf mee zitting doen heb ben.) Het Russische voorstel weid ver worpen met 26 tegen 6 stemmen. Een Australische resolutie, dat de commissie van onderzoek zou be staan uit elf leden, zonder de grote vijf, werd met 13 tegen 11 stemmen bij 29 onthoudingen aangenomen. Gromyko verklaarde: „Een besluit van déze soort kan geen besluit wor den gbnoemd." De gekozen landen zijn: Ne derland, -Canada, Perzië, -Peru, Zweden. Uruguay, Guata- mala, Joegoslavië, Tsjechoslowa- kije, Australië cn India. De. stemming over de samenstel ling van dc commissie als geheel was: 39 vóór, drie tegen en 10 ont houdingen. Dc Sowjet-Unie, de Uekraine en Wjt-Rusland stemden tegen. Voorlopige opdracht De richtlijnen voor de commissie, zoals door de politieke commissie goedgekeurd, maar nog voor te leg- .gen aan de algemene vergadering, 2ijn: 1. De commissie heeft de meest uitgebreide bevoegdheden met be trekking tot het verzamelen van fei ten en het onderzoeken van alle kwesties, die met het Palestijnse probleem verhand 'houden. 2. De comqiissie mag onderzoekingen doen Vóór het eerst na zei>en jaar kan me~n op de zee bij Scheveningeh weer tochtjes per vlet maken. De passagiers worden op niet alledaag se wijze aan boord gebracht. De Gasperi, Italië's premier, heeft president Do Nlcola het ontsla? van het kabinet aangeboden. Hü heeft meegedeeld dat hij na het communiqué van de bestuursraad der parlementaire fractie van de socialistische meer derheidspartij, zijn mandaat niet langer te kunnen uitvoerent De regerings crisis was onvermijdelijk, doordat de toestand op financieel en economisch gebied steeds slechter werd endoordat men in de boezem van het kabinet over deze en andere kwesties van mening verschilde. Paul Ramadier. FranUrtfks pre mier, heeft gisteravond op een persconferentie meegedeeld, dat hij minstens tot Augustus de directe verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de.afde ling voedselvoorziening op zich neemt. Ramadier Jegde ér de na druk op. dat dit betekent, dat hij meer persoonlijke controle over de diensten voor voedselvoorziening zal uitoefenen en dat Georges Rastel zijn functie vap hoge com missaris voor de "voedselvoorzie ning zal blijven bekleden. De franse ochtendbladen, zowel die van links als van rechts en van het centrum prijzen Rama dier eenstemmig om zijn moed om tot déze stap te zijn overgegaan. Het kabinet heeft om de brood voorziening. fe verzekeren, beslo ten. de Parijso maalderijen waar gestaakt wordt, over te nemen. De jongste verlaging van het broodrantsoen van 250 tot 200 gram per dag heeft geleid tot een bloeiende handel in broodbonnen. Er zijn veel valse bonnen in om loop. in Palestina en overal waar zij nood zakelijk oordeelt cn mag schriftelijke of mondelinge verklaringen bestude ren van welke instantie zij ook nodig acht. 3. De commissi^ moet zeer zorgvuldig de aandacht schenken aan dc godsdienstige belangen van de Mohammedanen, Joden en Christe nen. 4. De commissie zal haar ver slag uiterlijk op 1 September indie nen cn alle aanbevelingen doen, die zij- voor.de oplossing van ✓het pro bleem gunstig acht. 5. Qe commissie •zal haar eigen procedure vaststellen. Voordat dc commissie uiteen ging verklaarde dc Libanese afgevaardig de. gesteund door alle andere Arabi sche staten, dat hij gekant was tegen het verslag'der commissie, dat aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd, en dat hij bij de stem ming over het-verslag in de Alge mene Vergadering zich van stem ming zal onthouden. De Amerikannso senaat heeft zijn verstrekkend arbeidswotsont- werp. dat beoogt stakingen te be perken cn een einde te maken aan het.optreden der vakverenigingen on velerlei gebied, aangenomen. Deze maatregel wordt thans voorgelegd aan een conferentie, welke een compromis tot, stand zal trachten te brengen tussen het wetsonawerp van dc senaat en het strengere'ontwerp, dat reeds dóór het huis van afgevaardigden is goedgekeurd. De Franse minister van oorlog, Cosfe-Floret, heeft op een peraconfe. rentie een 15-jarige vredo voorspeld, doch verklaard, dat het Franse le ger de lessen v,an de afgelopen opr. log ter harte moet nemen en niet door een nieuwe oorlog in de slaap moet worden verrast. De minister -acljtte oen reorganf- satie van het leger nodig, waarbij de veiligheid van de Franse unie moet worden verzekerd en de mili. faire positie der natie tot ontwikke. linT moot worden gebracht. Öok moet het Franse leger enige contingenten ter beschikking der TT.N O. stellen en de bezetting in dó Franse zóne van Oostenrijk en Duitsland harfdbavem Cosfe-Floret verklaarde, dat Frankrijk een leger van 294.000 man heeft doch dit aantal niet heneden de 254 000 kan laten dalpn zonder zich aan ernstig gevaar bloot te stellen. Met betrekking tot Tndo.China zei hij, dat daar niét langer een militair probleem „bestaat." Wij hebben daar een volledig succes geoogst. De expeditionaire macht van 115.000 man is in het bezit van alle belangrijke steden en beheerst alle verbindingsmiddelen. De Gasperi en de deraocratisch- christelijke ministers waren van oordeel, dat een financiële en eco nomische politiek slechts met suc ces zou kunnen worden gevoerd, in dien de regering zou bestaan uit ver tegenwoordigers van een zo groot mogelijk aantal partijen. De com- munistén en de meerderheidssocia listen onder de ministers daarente gen bestreden deze opvatting en be toogden, dat de driepartijenrege- ring, die het resultaat was van de verkiezingen van Juni 1946, verkies lijker jvas. Daarenboven verschilden de afgevaardigden der christen-de mocraten, die met 207 van de 556 afgevaardigden in- de constituerende vergadering de grootste fractie vor men, onderling van mening. In deze kringen helt men steeds meer over naar de mening, dat een eind moet worden gemaakt aan het driepar- tijenbewind en de communisten uit de regering moeten worden ver wijderd. Opnieuw De Gasperi? Een verklaring van de meerder heidssocialisten onder Renni, die met de communisten willen samen werken. beschuldigt De Gasperi van het veroorzaken van een crisis en van pogingen de structuur van het kabinet te wijzigen, zonder aan dacht te schenken aan de socialisti sche' voorstellen voor de oplossing van het financiële probleem. De minderheidssocialisten onder Giuseppe Saragat- hebben hun be reidheid te kennen gegeven samen te werken met een regering' op bre dere basis. Het schijnt mogelijk te zijm dat De Gasper) een regering kan vormen, die, hetzij ongeveer gelijk is aan de afgetredene met toe voeging van enige onafhankelijken, hetzij eèn regeling van middenpar tijen, die in het parlement door de rechtse partijen wordt gesteund. In dien hij niet slaagt is het mogelijk, dat1 president De Nicola zich tot een der oudere staatslieden, zoals Or lando of Bonomi, zal wenden om wederom een driepartijenregering- te vormen, gelijk aan'de huidige. Veertij personen, zijn hb Zagaz'g. ten Noordoosten van Cairo, in een Nijlkanaal verdroóken. doordat -ie 'autobus, waarin zij vervoerd wer den in bet* kanaaL reed. De tot 8 jaar dwangarbeid ver oordeelde .ex-president van de Duitse rijksbank. Hjalmar— Schacht, werd door een grote me nigte Duitsers toegewuifd, toen hii op tra ft sport werd gesteld naar he^ werkkamp te Ludwigsburg. Een der zuiyeringsfunctionaris sen verklaarde naar aanleiding van deze betoging, dat „slechts het heil-geroep" ontbrak. Tegenover de pers. die hij enigszins hautain een interview toestond, verklaarde Schacht, dat 'het bi au w-witte uniform van het arbeidskamp voor hem niets nieuws zou ziin, daar hij altijd pyama's van die kleuren had ge dragen. Marshall, de Amerikaartse mi nister vair buitenlandse zaken, geeft de Amerikaanse bevelheb ber op Korea instructie onmiddel lijke voorbereidingen te treffen voor het weer bijeenroepen van de Amerikaans-Sow jet-Russische commisie te Seoel, om een basis te vinden waarop een verenigd Korea kan worden gevormd. Marshall aanvaardt Molotofs verzekèringen ten aanzien van de toestand op Korea en stemt er in toe de onderhandelingen op 20 Mei te hervatten. Dan zal worden ge tracht een voorlopige regering voor geheel Korea te vormen. Voor hét tijdvak van 18 t.m. 31 Mei 1947, geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 705 (serie C) C-04 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop 'enz. of 750 gram chocolade of, suikerwerk. C-05 Algemeen: 2 liter petroleum. C-06 Algemeen: 1 ei. Bonkaarten KD, KE 705 (serie C) C-14, C-15, C-16 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram chocolade of sui kerwerk. C-17 Algemeen: .2 liter petroleum. C-18 Algemeen: 1 ei. Bonkaarten MA, MD 706 (serie C) ihijz. arbeid, a.s. moeders) C-21 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 600 gr. jam. stroop enz. of 250 gr. cho colade of suikerwerk. Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 70S 73-d Tabak: 3 rantsoenen tabaksar tikelen. 73-2,73-3 Tabak: 2- rantsqenen ta baksartikelen. 73-1 Versnaperingen: 200 gram cho colade of suikerwerk, of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 73-3 Versnaperingen'. 100 gram cho colade of suikerwerk, of 100 gr. •suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam. stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 Mei worden ge bruikt. De bonnen C-05 en C-17 Algemeen blijven geldig voor het kopen van petroleum t.m. 28 Juni a.s: Einde hittegolf Weersverwachting van De Bilt, geldig van Woensdagavond tot Donderdaavond. Tijdelijk meer bewolkingmet vooral in- de avond en nacht op vele plaatsen regen, of onweers buien. Morgen overdag veel minder hoge temperaturen dan vandaag. Meest matige naar Westelijke richtingen omlopende wind. rL-iiS 'JB r„. T--*-?- rergginilUHiiliiniiHiimmiiiimiM

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1