DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Philips' hete - luchtmotor gereed Spiegel der wereld Kartelagawa c.s. bij V an Mook Lieftinck offert 400 millioen Speciale U.N.O.-vergadering gisteren beëindigd „Nieuwe wereldbrand moet voorkomen worden" UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOt Sterker dan benzinemotor en... stank- en lawaailoos In de bocht. Versnellingsbak kan vervallen Geen nadeel van werk in België Niet revolutionnair Heffing-ineens,- verminkt, aangenomen Organisatie van oud-strijders Grondslag gelegd op Landdag te Rijssen Metalen keukengerei zonder bon Tweede divisie naar Indonesië Drie mensen verdronken Ministers volgende week naar huis Commissie voor Palestina kan haar werk beginnen Beide partijen zijn ontevreden Graan naar Duitsland uit Amerika Bombardement van Conception Grote landdag op Birkhoven De eerste nieuwe haring onderweg A.N.V.F. opgeheven Sultan Hamid II hoofd van West-Borneo Auriol, Ramadier doen beroep op boeren Nieuwe processen te Neurenberg Hulp aan de Grieken goedgekeurd Gironummer Postbus 9 I oi P« 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 0.31 per week per kwartaal Loose nummers 10 et •.Vrijdag 16 Mei 1947 Nr. 644 6e Jaargang c Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telei. redactie 4291 Telet administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DB BOORD ER Na tien jaar van ingespannen arbeid tijdens de Duitse bezetting in het grootste geheim voortgezet is men in de Philips-iahoratoria fle Eind. hoven er in geslaagd een hefe-lucht-motor te ontwikkelen, die door zijn merkwaardige eigenschappen belangrijke nieuwe perspectieven opent. Hij kan in praclisch alle vermogens worden gebouwd en men zal hem kunnen gebruiken voor automobielen en spoorwegtractie, voor het opwekken van electriciteit. zowel in bedrijven als in particuliere woningen. is geen sprake, doordat deze koud blijven en de lucht schoon, de brand stof ver-brandt volledig, waardoor gèen stank of giftige gassen ont staan. Bougié- en stroomverdeler ontbreken, daardoor is hij minder aan storingen onderhevig dan de Denzinemotor. Doordat hu geen pe riodieke explosies heeft is hij veel geruislozer. Een 'Philips-hete-lucht- raotor van ongeveer 35 PK maakt niet meer geluid dan een naaimachi ne. Zyn volume en gewicht zijn klein ten opzichte van zyn vermogen, ter wijl het toerental 3000 of meer om wentelingen per minuut kan bedra gen. Eén van de grootste voorde len, die vooral by' zijn gebruik in automobielen meetelt is, dat hij bij een gering aantal toeren toch een grote trekkracht kan ont wikkelen. Daardoor kan de ver snellingsbak vereenvoudigd wor den of eventueel zelfs geheel vervallen. De directe aanleiding' tot het ter hand nemen van de ontwikkeling van de hete-lucht-motor was de vraag naar een elec'triciteits-bron, die radio-toestellen zou kunnen voe den op plaatsen waar -men nlot de beschikking had over electriciteit. Merkwaardig is, dat hét fundamen teel onderzoek, dat men darrtoe fieeft opgezet, uiteindelijk heeft ge leid tot de constructie van motoren met klein zowel als groot vermogen met haast ongekende mogelijkheden van toepassing. Het aantal mogelijkheden voor toepassing is zo groot, dat hier mee een nieuw ontwikkelings stadium op het gebied van de bouw en de toepassing van mo toren wordt ingeluid. De experimenten zyn thans zover gevorderd dat nadere bijzonderheden kunnen worden medegedeeld. De Philipshete-Iuchtmotor is in te genstelling tot de benzine- en Die selmotor, waar de brandstof in het inwendige van de cylinder verbrandt, er een met uitwendige verbranding. Het principe van de hete-lucht-mo- tor berust of) het feit, dat een in de cylinder van de motor afgesloten hoeveelheid lucht of ander gas by elke as, mwenteling een kringloop doormaakt, waarby men' vier ver schillende étappes kön onderscheiden nl.: verhitten, uitzetten, afkoelen en samenpersen. De arbeid, die d.e samengeperste en verhitte lucht by het uitzetten kan verrichten is groter dan de ar beid, die het vliegwiel aan dé zuiger moet afgeven om de lucht in de koude ruimte weer samen te'persen voor zjj opnieuw wordt verhit. Daardoor is bij elke cyclus een overschot van*arbeid, die bij deze hete-lucht-motor zeer groot is. Bü elke as-omwenteling verricht de motor nuttige arbeid: hü is daar door te vergelijken met een twee- tact-mótor. Het nuttig effect-van de hete- lucht-moto'r is groter dan dat van de benzinemotor. Het ligt ongeveer tussen dat van de beste benzinemo. tor en dc Djeselmotor in. Bijzondere eigenschappen De belangrijkste waarde ontleent de nieuwe motor echter aan zijn bij zondere eigenschappen. Als brand stof kart bijvoorbeeld zowel benzine als stookolie, methyl-alcohol of licht gas worden gebruikt. Van chemische aantasting van zuigers en cylinders Crisis in Italië DE regeringscrisis in Italië, die de laatste weken al herhaaldelijk in het vooruitzicht werd gestjeld, is nu gekomen. De oorzaak ligt aller eerst op economisch terrein. ,De Gaspen ziet geen kans orfi de hón derden problemen tot een oplossing te brengen, in het bijzonder niet de voedselschaarste en de duurte (in flatie vat. de lire) afdoende te be strijden zonder dat hij over een meer homogene meerderheid beschikt dan op hel ogenblik het geval is. Maar hoe die homogene meerder heid te vinden? De Christen-demo craten, de partij yan De Gaspen, zullen die het liefst zoeken in de richting van een nationaal kabinet op zo breed mogelijke basis. Maar zal de linkerzijde hiervoor te vin den- zijn? De mirfderheidssocialisten van Saragat vermoedelijk wel, maar het eigenlijke blok van links (com munisten plus de meerderheidssocia- listen 'van Nennw zal hiervoor wei nig animo hebben. En als ae verbreding van "de basis tot een soort van nationaal kabinet niet slaagt, wat dan? Zal De Gaspen (of een andere formateur) het aan durven een regering te vormen zon der de linkerzijde? Het is patuurlijk mogelijk, dat het voorbeeld van Frankrijk in Italië, waar de situatie sterke overeenkomsten met die van Frankrijk vertoont, aanmoedigend in deze richting zal werken. Wij zijn er trouwens van overtuigd, dat De Gaspen's aftreden op zichzelf reeds samenhangt met wat er in Frankrijk gebeurd is. De vraag is verder natuurlijk, of de communisten zich in de oppositie, zullen laten dringen. Hun leider' Togliatti heeft zich tot dusver een meester in de taktiek getoond^ in deze ïeker niet de mindere van zijn Franse kameraden Thorez en Du- clos. En de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen op Sicilië, die een grote winst voor het linkse blok hebben gebracht, is wei ge schikt om de Gaspen voor een over haast doorsnijden van het tafellaken met de communisten te waarschu wen. ER zit echter nog een andere kant aan deze zaak, zij heeft ook een ouitenlands aspect. Wrl men in Italië van de gelegenheid gebruik maken lof heeft De Gaspen de gelegenheid geschapen) om te gaan. profiteren 'van de Truman- doctrine? M a w. wil men er nadruk kelijk voor het Westen kiezen en daarmede op korte termijn Ameri kaanse financiële sleun zien los te krijgen. Speelt ook hier het voor beeld van frankrijk, dat de dag na dat Ramadier definitief de- commu nisten had losgelaten een toezegging van een lening van 62.500.000 van Import-Exportbank kreeg, een rol? Dan lijkt ons de kans op een blijven van de communisten in de regering minimaal. En dan .enslotte nog een vraag. Wanneer dit laatste zo is, zal de linkerzijde de tijd dan, gekomen achten voor een greep naar de macht? Van buiten af bezien lijkt ons dit niet uitgesloten, de toestand in Italië is er chaotisch genoeg voor. Indien de voorstellen, welke ver tegenwoordigers van de Nederland se en Belgische ministeriel van Sociale Zaken ontwierpen goedgeL kcurd worden, zullen de Neder landse arbeiders, die m België wer ken, onder dezelfde sociale bepa lingen vallen als wanneer zij in Nederland waren gebleven. Indien een Nederlander b.v. twintig jaar in België gewerkt heeft en daarna naar Nederland terugkeert zal hij bij de berekening van zijn ouderdomspen\ sioen geen nadeel ondervinden. Voor Belgische arbeiders, die in Nederland hun arbeid verrichten gelden dezelfde bepalingen. Deze regeling jal vqoral worden begroet door de vele grensarbeiders der bei de landen, en door de binnenschip pers. Vooruitlopend op het definitief van kracht worden van deze nieuwe regeling men hoopt dat deze binnen een jaar haar beslag zal krijgen zal de wederkerigheid op het gebied van de kinderbijslag reeds per 1 Juli worden ingevoerd. Partai Ra'jat. Pasoendan wil vreedzame politieke organisatie TIJ ET hoofdbestuur van tic Partai Ra'jat Pasoendan (Soendanese Volks partij) is door de luit.-G-G. in audiëntie ontvangen. Tijdens deze besprekingen is komen vSst te staan dat de Pasoendan-partij een vreed zame bevordering van de politieke organisatie van het Socndanese volk beoogt om langs deze weg te komen tot een eigen Soendances staatkundig geheel binnen de Verenigde Staten van Indonesië. In een officieel communiqué ovef de audiëntie wordt gezegd: Ofschoon de vorm, waarin op de bekende massa-vergadering te Ban doeng de hierop betrekking hebbende uitspraken zijn gegoten, de indruk moest wekken van een revoIn,tionnaire ■bedoeling, is thans gebleken, dat de Partai Ra'jat Pasoendan niet meer gedoeld had dan liet openbaar maken van een programma cn het tot uit drukking brengen van een geheel van wensen. Dc Nederlands-Indische re gering h£eft met belangstelling van deze wensen kennis genomen. Zij heeft de verzekering gegeven, dat een vreedzame beweging als dc Partai Ra'jat Pasoendan uit de 'aard der zaak vrij is om, met inachjneming der democratische beginselen, zich te organiseren en te ontwikkelen. De artikelen drie en vier van de overeenkomst van Linggadjati gelden evenzeer voor het Soendanese volk. zodat ook aan dit volk dé gelegen heid zal kunnen worden geboden om te beslissen of het van de in genoem de artikelen neergelegde mogelijkheid al dan niet gebruik zal maken. Daar het verschillende malen gebleken is, dat pogingen werden gedaan om te gen deze beweging te ageren met intimidatie en terreur, heeft de luite naiit gouverneur-generaal de verzeke ring gegeven., dat de Nederlands In- disché regering zal doen wat in haar vermogen ligt om haar leden en me destanders tegen een dergelijk optre den te beschermen. T egemoetkomend In een overzicht betreffende de eco nomische onderhandelingen tussen de Nederlandse en Indonesische autori teiten, iptgegeven door het repubÜ- IN DE NOORD OOSTPOLDER moet het nog woeste en braakliggende land in cultuur worden gebracht. Het eerste werk daarvoor is het graven van greppels voorwaterafvoer en de verdeling in kavels. De greppel ploeg, gelrokken door twee tractors, maakt de voren in de zware klei. (Van onze parlementaire redacteur) Hoewel de Tweede Kamer Woens dagmiddag zonder hoofdelijke stem- .ming de vermogensheffing ineens heeft aangenomen, kan men dit moeilijk als een onverdeeld succes voor minister Lieftinck beschouwen. Deze heeft nl., om de fractie der K.V.P. mee te krijgen, 400 millioen van dc twee milliard, die de voorge stelde heffing zou opbrengen, mee. ten prijsgeven. a Deze vermindering van de heffing, waarvan in het bijzonder de grote vermogens zullen profiteren, had ook voop de protestants-christelijke fracties zulk een aantrekkingskracht, dat zij niet tegen het wetsontwerp stemden, ondanks hun bezwaren. Al leen de fractie van de Partij van de Vrijheid bleef tegen. j Minister Lieftinck verklaar de het amendement-Teulings, waar door de percentages der heffing, die van 5 tot 25 liepen, werden terugge bracht op 4 tot 20, niet onaanneme lijk. Hij liét de beslissing aan de Ka mer over, hoewel hij zeide. dat daar- door een hoeksteen van zijn fin^i- cieel saneringsplan ernstig bescha digd en de afwikkeling van de geld- sanering ernstig bemoeilijk zou wor den. Met 47 tegen 34 stemmen nam de Kamer het-amendement aan. Al-' leen de Partij, van de Arbeid en de c'ommuni&ten stemden tegen. Een amendement-Teulings, waar door de kinderaftrek werd uitgebreid tot meerderjarige kinderen tot 25 jaar, die ten laste der ouders komen en onderwijs of beroepsopleiding ge nieten, nam de minister over. Het zelfde geschiedde met een amende ment, waardoor in bepaalde omstan digheden dë betaling der heffing kan geschieden in acht jaarlijkse termij nen, terwijl het ontwerp vyf voor stelde. Bü dé bespreking van het katho lieke amendement, dat 400 millioen van de opbrengst afknabbelde, heeft de heer H o f s t r a ("Arbeid) er op gewezen, dat deze verminde ring voor de kleine vermogens wei nig, doch voor de zeer grote bezit ters belangrijke betekenis had De Kamer nam verder z.h.s. aan het wetsontwerp tot goedkuring. van he1, statuut van de Voedsel- en Land bouworganisatie der UNO. keirise ministerie van voorlichting, wordt verklaard: „Bij het verloop van de economische onderhandelingen Wordt vaak de voorstelling gegeven als zou het standpunt van dr. Gani, zoals dit uitgedrukt is in de voorstel len gedaan voot zijn vertrek naar Djogja, principieel veranderd zijn na zijn terugkeer te Batavia. Hieraan, wordt dan nog toegevoegd, dat de eerste voorstallen meer aanvaardbaar waren voor de Nederlanders, dan die welke na de terugkeer uit Djogja zijn gedaan. Hierbij zou 5>jogja de schuld van alles dragen. Deze voorstelling van zaken is bezijden de waarheid. In feite zijn de laatste voorstellen van dr. Gani in grotere, mate tegemoet komend aan de. ëerder ingediende. Slechts hier en daar werden in de uit voeringsbepalingen wijzigingen aan gebracht Indien alleen op grond liter van.de Indonesische voorstellen plot seling onaanvaardbaar zijn geworden, zodanig dat geen basis voor over eenstemming geacht wordt te be staan, is dit voor ons ten enen male onbegrijpelijk. Samenwerking met de republiek betekent niet. dat de belan gen van dc ene.vtij volkomen on dergeschikt moeten-worden gemaakt aan die van de andere, zoals de Ne derlanders blijkbaar wensen. Dc repu bliek blijft altijd bereid tot samen werking op basis van gelijkwaardig heid." Ongeveer 50.000 oud-soldaten, .die zeven jaar geleden voor ons land in de bres stonden, kwamen gisteren In Rjjssen bijeen om „getuigenis af te leggen van één der blijvende waardbn, die deze stryd geschon ken heeft: de kameraadschap, het saamhorigheidsgevoel en het besef, dat wij, by alle verscheidenheid zo- hen zijn van één vaderland", geljjk minister Fiévez het in zijn réde, die hij daar hield, uitdrukte. ..Deze zekerheid vond haar ver werkelijking in de Meidagen van 1940, toen alle voelden te strijden voor één zaak en de vijandelyke bommen, granaten en mitrailleur kogels geen onderscheid maakten. In de bezettingsjaren zijn vele ban den uit mobilisatie- en oörlogstyd aangehouden, nauwer aangehaald en is de gezamenlijke strijd dikwijls grondslag *hceft, en op dit fun- nister verder. Omdat de minister het in zekere zin betreurde dat na de oorlog de banden losser zjjn geworden bleek hij verheugd dat uit deze .bijeen komst een allen omvattende orga nisatie kan voortkomen, die de sol daten-kameraadschap van 1910 ten grondslag heeft, doch op dit fun dament mee wil bouwen aan een hechte Nederlandse volksgemeen schap. Winkelman sprak „Ons land heeft tot nu toe slechts zwak laten blijken dat het U, oud:str\jders, dank verschuldigd' is. Daarin begint thans een kente ring te komen," zei generaal Win kelman, de bevelhebber van 1940. De generaal herinnerde er aan, dat de Nederlander in het algemeen zonder liefde soldaat wordt, doch anderzijds dermate gehecht is aan onafhankelijkheid en vrijheid, dat hij zich volkomen geeft als de nood aan de man komt. Hij waarschuw de tegen vermindering van uitga ven voor het militaire apparaat. Voorts wekte hij de ex-soldaten op deel te nemen aan een geldinzame lingsactie voor het oprichten vah een groots herdenkingsmonument op de Grebbeberg. Luitenant-generaal J. J. G. baron Van Voorst tot Voorst gaf een be schouwing van de betekenis van Je strijd in de Meidagen en concludeer de, dat £ij niet vergeefs is gevoerd, maar v/elè Duitse plannen in het honderd heeft gestuurd. „De- weer stand van ons leger heeft evengoed tot de uiteindelijke capitulatie van Duitsland bijgedragen als de strijd der Belgen, Fransen en het Britse expeditie-leger." De distributie van metalen keu kengerei is opgeheven. Huishoude lijke artikelen, varvaardigd van emaiiie en aluminium kupnen dus van 15 Mei a s. af zonder punten worden gekocht of verkocht De 8 km. wedstrijd voor amateurs vormde in het wiclcrprogramma dat op Hemelvaartsdag op de Sta- dionbaan le Utrecht werd afge werkt niet het minst interessante onderdeel daar de renners elkaar onderling een vinnige strijd gaven. Een moment dat.de grote sliert van amateurs dctocht in gaan. Luitenant-generaal H. J. Kruis, de chef van de generale staf, heeft Woensdag op een persconferentie medegedeeld, dat in de eerstvolgen de drie maanden de tweede Neder landse divisie van 18.000 man naar Indonesië zal worden gezonden. Hij zej, dat mol deze .nieuwe divi sie het Nederlandse leger in lndone- •sië een sterkte van ongeveer 109.000 man zal bereiken. Hierbij zijn inbe grepen dC'-42.000 leden van het Ne derlands-Indische leger, waaraan zo spoedig mogelijk groot verlof of de mobilisatie is beloofd. De generaal voegde er aan toe, dat tot vijftig procent der soldaten van de Nederlandse bataljons van plan zijn permanent als soldaat of als burger in Indonesië tc blijven. Woensdagmorgen heeft tussen Uf- felte en Wittelte (bij Meppel) een ernstig ongeval plaats gehad, waar bij drie personen om het leven kwa men. Een luxe-auto met vier inzittenden reed door hfet springen van een ach terband met grote snelheid in de Drentse hoofdvaart« Toen omwonen den na enige minuten te hulp kwa men, bleken drie der inzittenden .reeds verdronken te zjjn. Het wairen de 75-jarige bestuurder G. Zuurman, zijn 55-jarige echtgenote- en de 40- jarige J. W. de Boer, allen uit Bor- gercompagnie, die op weg waten naar Limburg' De vrouw van de heer De Boer wist zich door het portier te redden. De ministers Beel en Jonkman, zullen in de tweede helft van de volgende week naar Nederland vertrekken. Zaterdag brengen zjj een bezoek aan Makassar. DE Algemene Vergadering der U.N.O. heeft met veertig stemmen bU dertien onthoudingen de samenstelling van dc commissie van onder zoek inzake Palestina goedgekeurd. 'Zjj keurde de bevoegdheden, die aan de commissie worden gegeven, met 457 bjj één onthouding goed. De speciale- zitting voor Palestina, die dertien dagen geduurd heeft, is gister middag gesloten. Gromyko hield een rede, waarvan de bedoeling niet geheel duidelijk was, maar die een aanval op de Britse politiek inhield cn een partij kiezen voor de vorming van een Joodse staat. Hij gaf een aantal sug gesties over de toekomst Van Pa lestina. die echter herhaald zullen worden wanneer meer feiten- be kend zijn. De commissie van onderzoek in zake Palestina is in besloten zit ting bijeengekomen om enkele de tails te bespreken, die voor de voorbereiding noodzakelijk zijn. De secretaris-generaal der UNO, Trygvo Lie, heeft alle landen die in de commissie zitting hebben telegrafisch verzocht zonder uitstel hun gedele geerden te benoemen. Victor Hoe (China) is tot hoofd van de staf yan het secretariaat ge kozen. Arabieren noch Joden zijn geheel tevreden met het resultaat van de besprekingen.Volgens Mosje Sjer- tok, politiek leider van het Joods bureau, hebben de Joden niet vol doende gelegenheid gekregen om tc antwoorden op de beschuldigingen, die de Arabieren in dc voltallige zittingen van dc Algemene Vergode- ring hebben gedaan. Het werk van de commissie van onderzoek i6 van te voren al veroordeeld, volgens Sjertok, wegens de onwettige toe standen die, in tegenspraak met het mandaat, in Palestina bestaan. De Arabische afgevaardigden zijn eveneens ontevreden, omdat zij van mening zijn. dat de weigering van dc vergadering om de kwestie van dc onafhankelijkheid van Palestina tot het kernpunt te maken van de stu die der commissie een oneerlijke be handeling van het Arabische stand punt betekent. Hoewel van de zijde der Arabische regering weigering om met de commissie van onderzoek samen te werken dreigt, zijn des kundigen van mcrüng, dat de vijf Arabische landen zrch in de huidige stand van internationale zaken in eigen belang niet aan samenwerking met de U/N.O. zullen willen ont trekken. Arabisch verzet. Tijdens de laatste bcsprekingqp openden de Arabische landen nog maals een offensief op de beslissin gen der politieke commissie. Q'ok Robert Patterson, de Amerikaan se minister van oorlog, heeft ver klaard, dat meer dan \jier honderd duizend ton voodsel in Mei aan Duitsland geleverd zal worden, minstens evonveël In Juni en nog meer in Juli, cn dat deze versche pingen wel voldo^ zullen ztjn om van nu af aan de rantsoenen op peil te houden. Voorts zal nov een party van 74 millioen pond melk poeder verscheept worden. Van 11 tot 31 Mei zullen 48 sche pen met een lading graan, welke gelyk is aan 357.000 ton bloem Duitse havens binnenlopen, aldus is vah Engelse officiële züclq medege deeld.. Regeringsvliegtuigen van Para guay hebben tijöens de viering van de onafhankelijkheidsdag van net Jand dé stad Concepcion, die in handen der opstandelingen is. gebombardeeren Honderden .bur gers, onder wie schoolkinderen, bevonden zich onder de slachtof fers. Ook een Argentijns schip in 0v. haven werd getroffen. „Een nieuwe wereldbrand moet koste wat hei kost voor'romen wor den. De vooruitgang in de techniek moet leiden tot de verheffing Van ons levenspeil en niet tót een nieu we oorlog waarvan dc verdelgende vernietigende werking hevig zouden zijn. Het is vooral de taak der jeugd tegen de opvattingen die tot het opnieuw ontbranden van de strijd kunnen leiden, scherp stelling te nemen. Wij moeten vasthouden aan de noodzaak van een wereld omvattende organisatie en de ge dachte terugdringen, dat de wereld uiteen zal vallen in twee of drie groepenf' Aldus het Tweede Kamerlid mr. Joekes op de landdag, die de Demo cratisch Socialistische Jongerenver eniging „Nieuwe Koers" gisteren op Rirkhoven te Amersfoort hield Hij. nam heftier* stelling tegen de broodroof, die op de christelijke le- dén van de Party vap de Arbeid door hun geloofgenoten wordt ge pleeerd. „Over de geestelyke vrijheid valt in Nederland wel het een en ander te zeggen. Eerst waren het hier fascisme en nationaal-socialis- me, 'die haar bedreigden, thans zyn er andere groepen die er een dom per op willen zetten. Dit moet het gehele Nederlandse volk duidelijk worden gemaakt!" „De jeugd moet hardnekkig strij den tegen de lage instincten van ons volk, zy moet 'de stuwkracht zyn en heilige opstandigheid bezit ten, opdat zij voortrekkers zyn naar een betere samenleving." Eén dei* leden der organisatie. W. Kli'1: nberg. veroordeelde het tra ge tempo, der uitvoering van het socialistische program. Hy zei o.m. dat de socialisten nooit de oplap p«- van het ka- moe-en zijn. „Slechts door middel van het socialisme is een krachtige demo cratie mogelyk." Hij riep op tot in ternationale samenwerking en be treurde het. dat contact met de Duitse jeugd vrywel onmogelyk is. De secretaris van „Nieuwe Koers" Eibert Meester, deelde mee dat deze Qfganisatl byna 200 afdelingen neeft. De landdag werd opgeluisterd met volksdansen, gemeenschappe- ïyke zang en lekenspel van de ca baretgroep „De Khypkat" uit Rot terdam. Dc vangstberichten uit zee zyn zeer gunstig. Verschillende loggers deden vangsten van 25 tot 120 kantjes. Er zijn reeds jagers op weg naar huis met 80 en 14Q kant jes haring. De logger Sch. 225 stoomt naar huis met 81 kantjes nieuwe haring, zy'nde een vangst van vier schepen» •Oe Algemene Nederlapdse Ver- keersfedcratie, die vijftien jaar ge leden opgericht werd met het doel op verkeersgebied objectieve we tenschappelijke voorlichting te ge ven en cle belangen van weg- en waterverkeer te behartigen, is op geheven. Als gevolg daarvan is haar publicatieorgaan thans voor de laatste maal verschenen. In het hoofdartikel „Ten afscheid" schrijft de redactie, dat de taak der federatie overgenomen is door het Wetenschappelijk Verkeers- instituut en een orgaan, dat de an dere belangen zal behartigen, waardoor de federatie overbodig is geworden. Sultan Harrtid H is met één stem tegen door de "We^-Borneoraad gekozen als Kepala Doerah (hoofd van het autonome gebied West- Borneo). Hy blijft tevens voorzitter van de West-Borneoraad. De export- efr lmpórtbank heeft Mexico fien crediet van 50 mil lioen dollar verstrekt. President Auriol en premier Ra madier hebben in radio-redevoerin gen een beroep op de boeren gedaan om onverwijld al het graan in te le veren dat zij bezitten. (Zij houden het graan achter omdat zij «de franc niet vertrouwen. Wij hebben 56 millioen cen tenaren graan nodig om dit jaar zeker te zijn van.een toereiken de brooddistribuiie, aldus Ra madier. Wie zijn tarwe achter houdt riskeert al zijn bezittingen te verliezen. De voedselcrisis is nog verergerd door de staking aan de maalderijen. De regering heeft thans alle meelfa brieken waar gestaakt werd gcre- quireerd. In Parijs is practisch geeh brood te krijgen. In vele andere delen van het land zijn do broodrantsoenen van 250 gram tot 200 gram per dag te ruggebracht. Vijfhonderd personen te Chateau- villain, bij Dijon, deden'een aanval op eon spoorwegstation orti het ver trek van twee wagons met tarwe te verhinderen. Er werden boomstam men op de rails gelegd en een der wagons werd geplunderd. Later werd op aanraden van een ambté naar de buitgemaakte tarwe weer ingeleverd. Generaal Taylor, do procureur- generaal van dc U.S.A. hij het tribunaal tc Neurenberg, heeft op een persconferentie verklaard, dat naast de zeven processen tegen grote oorlogsmisdadigers. die reeds aan de gang zijn. negen an dere processen tegemoet gezien kunnen worden, waarschijnlijk ycior Februari van hot volgend jaar. Het zijn processen'tegen: 1. Hoge functionarissen van het ministerie van buitenlandse zaken ojnvattende 12 h 15 beschuldigden, waaronder Bohle. leider van de Duitse organisaties in het buiten land. 2. De rijkskanselarij, waarbij o a. dr. Ilans Laramers en dr. Otto Dietrich, perschef van het Derde Riik; 3. De directeuren van de Her- mairn-Goering-'WerkQ: ondeh wie Walter Darré. oud-minister van landbouw, en Paul Koerner. Goe- rings medewerker voor het vier jarenplan. 4. Alfred Krupp en anderen. 5. De Dresdener Bank. 6. Vijftien S.S.-ers, betrokken bij het bureau voor rassenkwesties van de S.S. 7. De hoofdverantwoordelijken van de Gestapo en de Sicherheits- dienst, schuldig,aa(h de massa-uit roeiing van Joden in Europa. 8. De generaals Reinecke en Burger, als verantwoordelijk voor slechte he'handeling van krijgsge vangenen. 9. Militairen, op grond van soortgelijke aanklachten als tegen Keitel. Jodl. Doenitz en Raedcr zijn uitgebracht. Het Amerikaanse congres heeft de wet op hulpverlening aan Grieken land en Turkije ten bedrage vap 400 millioen dollar naar het Witte Huls gestuurd' ter goedkeuring door de president. Zowel het huis van afge vaardigden als de Senaat keurden de compromiswet. welke onderge schikte amendementen van beide huizen bevat, goed. STAATSLOTERIJ Op de nummers 1338, 14202, 16562, 16856 en 17171 is f 1000.— gevallen. 3 Iets warmer Weersverwachting van De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za- terdagavond. Zwakke tot matige Zuid-Wes telijke wind. In de vroege och tend ehige plaatselijke nevel- of mistveldeh. Overdag meest zwaar bewolkt. Geen regen Van beteke nf$ Opnieuw iets hogere tempe- i ratuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1