DAGBLAD VOOR AMERSFOORT f Men heeft weinig hoop op verbetering Vliegveld Ypenburg weer heropend Amerikaanse waarschuwing aan de Duitsers UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 17 Mei 1947 Nr. 645 6e Jaargang Minimum-eisen: aparte huiskamer, slaapkamers en keuken Spiegel der wereld Haringprijzen zijn vastgesteld In 1940 was 7 middelpunt van heroische strijd Hard werken en niet hamsteren Grote fraude met zeep ontdekt Eensgezindheid op landbouwcongres Prinses hees de vlag Ook Oost-Borneo onafhankelijk? „Ik kan slechts de doodstraf eisen" Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week 4*— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Enquête over woningnood Minimum woning-eisen: Aparte Woonkamer, slaapkamers en keuken en berekend op vochtig weer en koude winters. Bij zijn enquête over de woning nood vroeg het Nederlands Instituut voor de Publieke Opine: „Hoe lang denkt U dat het nog zal duren voor dat Uw eigen woningmoeilijkheden Zijn opgelost?" Ca. vijf jaar, denken de meesten. De complete antwoorden zien er als volgt uit: Eigen woningmoeilijkheden opge lost binnen: 3%: Eén jaar; 4% 2 jaar; 5%: 3 jaar; 2%: 4 jaar; 6%: 5 jaar; 5%: 6— 10 jaar; 6%: 10 jaar en langer; 1 Nooit; 4%: Geen oordeel; 36% (die persoonlijk last van de woningnood ondervinden). Met 6%. die 10 jaar en langer. 1%, die „nooit" antwoordt en vijf jaar als gemiddeld antwoord kan het publiek dus geen licht vaardig optimisme verweten worden. In verband met de critiek op vele noodwoningen en om een oriëntering over de minimum-eisen, die het Ne derlandse volk aan zijn behuizing stelt, te leveren, vroegen de N.I.P.O.- onderzoekers verder: „Als U in een noodwoning zoudt moeten wonenwelke eisen /oudt U dan beslist aan die noodwoning stellen?" De mensen, die zelf al in een nood woning ondergebracht zijn, kunnen dit natuurlijk het beste beoordelen. Daarom zijn de antwoorden van ver schillende groepen getroffenen hier onder ook apart weergegeven. Minimum woning-eisen van: Aparte slaapkamer(s) 42 35 25 53 Apart woonvertrek 39 35 21 59 Aparte keuken 31 29 25 41 Woning berekend op ons klimaat, tochtvrij, goed te verwarmen, droog enz. 19 19 21 13 Gas. water electriciteit 15 15 11 11 Kelder, schuur, zolder of andere bergruimte 11 12 18 18 W.C. 7 7 4 12 Badkamer 4 2 4 Douchecel 2 4 12 Wil niet in noodwoning „Daar kom je nooit meer uit" e.d. 1 7 Teleurstellend BEVINS rede ter inleiding van het debat over de buitenlandse politiek in het Lagerhuis is een te leurstelling geworden. Zij heeft al bijzonder weinig nieuws gebracht, wanneer wij althans de uittreksels eruit mogen geloven. Het is bepaald opvallend, hoe weinig de Foreign Secretary dit keer heeft gezegd, welk een matheid er over de inhoud van deze rede ligt Bevin zelf heeft dit blijkbaar ook gevoeld, hij maak te tenminste zijn verontschuldigingen aan zijn hoorders voor het geval hij hen met zijn uitvoerige en gedetail leerde uiteenzettingen over de Mos- kouse Conferentie zou vervelen, hun daarbij tegelijk vei-zekerend, dat hun verveling maar kinderspel was bij Zijn wekenlange verveling in Mos kou. Dat Bevin geen blijmoedige gelui den voor de naaste toekomst zou doen horen, het was niet anders te verwachten. Maar dat hij geen enkel perspectief zou openen, dat hij geen enkele constructieve gedachte zou uitdragen bij deze gelegenheid; daar op waren wij toch niet bedacht, eer lijk gezegd. En wanneer deze speech werkelijk alles zou bevatten, wat het Foreign Office op het ogenblik aan politieke denkbeelden kan opbren gen. dan wee Engeland en wee Europa. Nu weigeren wij dit laatste voor alsnog te geloven, wij zoeken de verklaring voor het nietszeggende van Bevins rede voorlopig nog er gens anders. De Britse minister be vindt zich op het ogenblik in een alles behalve aangename tussen positie. OM te beginnen tussen twee con ferenties. de mislukte van Moskou en die van Londen in November. Met grote nadruk heeft hij zijn gehoor gewezen op de betekenis van die komende conferentie: zij komt vol gens hem neer op een er op of er onder. Het verwondert ons niet. dat hij zich, gezien dit vooruitzicht, niet al te zeer door positieve uitspraken Wil binden. Dan zit hij tussen de Sowjetunie en de V.S. in. d.w.z. tussen de politiek van Stalin, waarvan hij niet honderd procent zeker kan zijn en de Tru- man-doctrine, waarvan de portée hem evenmin als dc makers ervan precies duidelijk is En tenslotte staat hij nog in tus sen een oppositie die hem onvoor waardelijk steunt en een belangrijke groep van zijn partijgenoten, in wier ogen hij eigenlijk geen goed kan doen. Zo zouden wij nog door kunnen gaan, ware het niet. dat ons deze drie voorbeelden ruim voldoende le ken om duidelijk te maken, waar om Bevin er de voorkeur aan heeft gegeven om zich zo gereserveerd mogelijk uil te laten. Om van zijn nog gereserveerder mondje dicht, maar te zwijgen. Want hij heeft zich niet buiten Europa ge waagd. het Nabije Oosten. Turkije, Palestina. Egypte b v. .met geen woord gememoreerd. Én zelfs de bijna tot een traditie geworden be leefde buiging voor de Ver. Naties ontbreekt ditmaal volkomen. Ook voor het vraagstuk van de ..Verenig de Staten van Europa", waar Chur chill oo een vergadering in Albert Hall nog weer eens over gesproken heeft, heeft Bevin geen woord over gehad. Wij eindigen, zoals wij begonnen: de rede van Bevin is teleurstellend, des te teleurstellender zelfs naarma te wij beter begrijpen, waarom hij zo gesproken heeft, als hij deed. Eisen betr. gerieflijkheid, afwerking, zon, ligging, prijs etc. 31 24 25 23 (Vele ondervraagden noemden uiteraard meerdere eisen, het totaal is dan ook steeds meer den 100%). Opmerkelijk is. dat de mensen, die op 't ogenblik in stallen, schuren. i beschadigde huizen e.d. verblijven de minste eisen formuleren. Voor hen is het blijkbaar al gauw goed Mannen en vrouwen die al in een noodwoning wonen weten echter bij zonder goed wat zij willen: meer ruimte. Meer dan de helft im mers verlangt aparte woon- en slaap kamers. 41% een aparte keuken! Een noodwoning, die aan de eisen der bewoners voldoet is dus eigen lijk niets anders dan een(snel gebouwde en misschien beknopte) normale woning. Extra onderverdelingen. Last van Persoonlijk woningnood geen last Tot 33 jaar 45% 55% 35 jaar en ouder 32% 68% Arbeiders 41% 59% Middengroep 28% 72% Welgestelden 34% 66% De mensen, die zelf onder de wo- ningschaarste te lijden hebben zijn begrijpelijkerwijs nog minder over het succes,van de bestrijding ervan te spreken dan de anderen: Ontvr. Tevr. G.o. Zelf woningmocil. 75% 12% 13% Persoonl. geen last 54% 17% 29% De prijs van de na 16 Mei aan gevoerde gezouten of ongekaakte maatjesharing blijft voorlopig vrij. Alle andere haring en haringpro ducten vallen onder een nieuwe ma ximumprijsregeling. Voor verse ha ring gelden de volgende maximum prijzen: per stuk IV2 cent, per kg. 52V2 cent. Voor gezouten haring mag hoog stens 8 cent kosten. Voor het schoonmaken mag 2 cent in reke ning worden gebracht. Gerookte, gestoomde, gemarineerde en gebak ken haring mogen hoogstens 10 et- per stuk kosten; een gefileerde bok king 12'/2 cent; ccn rolmops 11 cent Gezouten haring van de vorige vangst mag 8 cent kosten. Ter gelegenheid van dc heropening van het vliegveld Ypenburgzijn demonstraties gegeven met het nieuwe Fokkertoestcl F.-25 Promo torliet merkwaardige toestel, dat voortbewogen wordt door een duw- schroef, boven het Zuid-Hollandse land. Officieel Amerikaans bezoek aan Republiek Voor de eerste Tinaal sedert de Indonesische Republiek in 1945 werd uitgeroepen, heeft een Ame rikaans officieel persoon republi- kleins gebied betreden. Het is Luitenant-Kolonel Oliver Eixon, een waarnemer van het Ameri kaanse ministerie van Oorlog uit Washington. Hij zal Djogjakarta bezoeken en vervolgens met toe slemming van de Nederlandse en Indonesische autoriteiten een reis door het binnenland maken. (AP) Bizonale bureaux naar Frankfort Eerste coasters in Indië aangekomen Van het eerste convooi kustvaar tuigen, dat aanvankelijk met pech te kampen had immers, een van de scheepjes moest reeds tc Hoek van Holland terugkeren voor een kleine reparatie, terwijl later bij mist in het Kanaal het convooi uit elkaar geslagen werd, waarna nog andere wederwaardigheden voor en in de Golf van Biscaye volgden zijn er Dinsdag twee te Batavia gearriveerd, n.l. de „Henk" cn de „Erna", twee van dj snelste coas ters. Na de aanvankelijke tegenslag is het dus een voorspoedige reis ge worden. Er werd op een vaartduur van 80 dagen gerekend, terwijl de tocht ondanks dc eerste oponthou den in nauwelijks 68 dagen werd volbracht. De Britse en Amerikaanse rai- lilaire regeringen in Duitsland zullen haar hi-zonale bureaux, die op 1 Januari bij de economische fr,§je van haar. zönes zijn opge richt naar Frankfort verplaatsen. Volgens de officiële verklaring is het doel ..de economie in het gebied van de Britse en Ameri kaanse zönes te coördineren". Derhalve betekent het niet, dat Frankfort de hoofdstad zal vor men van een West-Duitse staat. De gelegenheid blijft voor de an dere bezettende mogendheden nog altijd open zich bij de fusie aan te sluiten. Lichting '44 vult '47 aan Bij de indeling van de lichting 1947 zullen zich personeelstekorten voordoen, o.a. doordat een deel van de gewone dienstplichtigen van deze lichting reeds benodigd was voor aanvulling van de tekorten van de lichtingen 1945 cn 1946. Naar het A.N.P. verneemt, zal de lichting 1944 worden aangewe zen om daaruit mede te putten voor de personeelsbehoeften van de lich ting 1947. Hoe groot het aantal Qer- sonen is, dat van de lichting 1944 zal worden bestemd tot gewoon dienstplichtige, is nog niet nauw keurig bepaald. Retourkaarten naar België Het is weer mogelijk geworden van sommige Nederlandse stations naar bepaalde stations in België via de verschillende Nederlands-Belgi sche grensposten 1-daagsc retour- kaarten te verkrijgen. Deze 1-daag- se retourkaarten kunnen door de volgende stations worden afgege ven: Amsterdam C.S., Breda, Budcl. Delft, Dordrecht, Eindhoven, Eijs- den. Den Haag (Hollandse Spoor). Haarlem, Heerlen, 's-Hertogen- bosch, Leiden, Maastricht, Roosen daal, Rotterdam D.P. of Beurs, Til burg. Utrecht C.S. cn Weert. Zij zijn ook verkrijgbaar bij dc erken de reisburcaux. (Van een speciale verslaggever) Een jaar geleden was Ypenburg nog een stuk grasland, doorsneden door sloten, niet gedraineerd, bezaaid met hekken en bomkraters, en het gebouw, dat nu weer b(jna een hangar Is, een hoop verwrongen en ver nield staal ergens aan do Duitse grens. Samenwerking en enthousiasme hebben het herschapen in een vliegveld, dat naar dr. Ir. M. H. Damme opmerkte op zeer bijzondere wjjze de taak mot betrekking tot de be vordering van de motorluchtsport en lucht toerisme uan vergemakke- Gisteren heeft prinses Juliana door het hijsen van de geel-rood geblokte vlag het vliegveld Ypenburg ge opend. Naast haar dc heer Frits Diepen. Felle brand in Rome Bij een hevige brand in een film. magazijn te Rome zijn achttien per sonen om het leven gekomen. Het vuur verspreidde zich zeer snel door het vijf verdiepingen hoge gebouw en de meeste slachtoffers, die uit de ramen sprongen, vielen te pletter. De politie heeft een employé ge arresteerd, die heeft hekend een brandende cigaret achteloos te heb ben weggeworpen. De Amerikaanse militaire gouverneur van Groot-Hessen, dr. Newman, heeft in een radiorede voor de zender Frankfort 'n ernstige waarschuwing aan het adres van de Duitsers gericht. Hij gaf te verstaan dat het Amerikaanse bestuur relletjes in verband met het voedselgebrek niet langer zal tolereren. helm Pieck en Otto Grotewohl, lei ders der door de sowjets gesteunde Socialistische eenheidspartij, toe te laten tot de Britse zóne. Max Reimann, de voorzitter van de communistische partij in de Wes telijke zónes van Duitsland, heeft op een conferentie van z|jn partij dr. Schumacher, de leider van de Duitse sociaal-democraten, verantwoorde lijk gesteld voor de moeilijkheden, die de oprichting van de socialisti sche eenheidspartij in de Westelijke zónes in de weg gelegd zijn. Rei mann verklaarde, dat Schumacher het Britse militaire bestuur van ad vies diende, om het totstandkomen van de eenheidspartij te vertragen. Er is in Overijssel aan het licht gekomen, dat een bedrijf, dat geen zeep behoeft, in anderhalf jaar van het rijksbureau toewijzingen heeft ontvangen voor niet minder dan 11.000 kg. zachte of harde zeep. D'? grote hoeveelheid zeep is in de zwarte handel terecht gekomen. De Centrale Dienst Economi sche Controle te Den Haag is, thans bezig deze zaak verder af te wikkelen. Ziï zal trachten antwoord te krijgen op de vraag wie deze firma in 1940 op de lijst van grootgebruikers bij het rijksbureau heeft inge schreven, op welke gronden zulks geschiedde en waarom de verstrekking van toewijzingen ongestoord kon doorgaan. Te vens zal men nagaan of er meer soortgelijke afnemers werden ingeschreven. Het eerste draadje van deze af faire kwam bij de onderzoekende instantie terecht, toen de CCD in Overijssel in samenwerking met de Kwartjesdag in ArtisTraditiege trouw trokken op Hemelvaartsdag weer duizenden Amsterdammers en bewoners uit omliggende plaatsen naar Artis. rijkspolitie een schijnbaar onbete kenende zwarte handel in zeep op r spoor kwam. Men had 8 dozen zien binnendragen bij iemand te Vollen hove Bij een onderzoek kwamen de acht dozen te voorschijn. De sneeuwbal begon te rollen en werd steeds dikker, tot hij bleef liggen voor een bedrijf in dekzeilen cn sc heepsbenodigdheden te Zwart sluis. De firmant had van Augustus 1945 tot Maart 1947 toewijzin gen ontvangen voor ruim 11-000 kg. zeep. Op 1000 kg. na was alle zeep opgenomen. 3000 kg. had de Vollenhovenaar verhandeld en waarschijnlijk heeft deze zeep haar weg gevonden naar Amsterdam. Het is gebjeken, dat de zeep ge kocht werd voor 82 een. per kg, terwijl huismoeders uit Genemuiden aan een werkloze en steuntrekken de tussenhandelaar f 6 per kg. be taalden. Nog geen vol rantsoen in eerste weken In het voorbijgaan herinnerde Newman zijn toehoorders eraan, dat het militaire bestuur tegen de be zetting gerichte daden niet de dood kan straffen cn hij verklaarde voorts, dat generaal Clay, de mili taire gouverneur der Amerikaanse ontvangen, dat de Duitse agitatie ders der door de Sowjets gesteunde in het Amerikaanse congres een be paalde geneigdheid aan het licht heeft gebracht om zich tegen ver dere voedseltoewijzingen aan Duits land te verzetten. Newman gaf toe, dat het nog verschillende weken onmogelijk zal zijn het volle rantsoen te verstrekken, doch de bevolking van Groot-Hessen moet de buik riem toesnoeren en zich erdoor heen slaan. De gouverneur herinnerde zijn toe hoorders er voorts aan, dat de U.S.A. geenszins verplicht zijn het land, dat zij verslagen hebben, te voeden. Groot-Hessen moet alle me delijden met zichzelf vermijden, alle zwarte handel aan de kant zetten, niet hamsteren en al het beschikbare akkerland bebouwen, aldas dr. Nfew- man. De Duitse communisten in de Brit se zóne hebben aan het eind van hun partijcongres te Solingen een resolu tie aangenomen. waarin geprotes teerd wordt tegen de weigering van het Britse militaire bestuur om Wil- Bom in USSR-legatie te Helsinki Dc Sowjet-Russischo autoriteiten te Helsinki hebben de Finse politie drie dagen tijd gegeven voor het arresteren van dengene, die Vrijdag een bom door bet raam van de Sowjet-legatie heeft geworpen. De bom veroorzaakte slechts lich te schade, doch de Russen vatten het incident ernstig op. Óndanks de strenge Finse censuur verneemt men te Stockholm, dat reeds drie jongelieden te Helsinki zijü gearresteerd. Nitti kabinetsformateur De Italiaanse voorlopige presi dent Enrico de Nicola heeft Fran- ceeco Saverrio Nitti. Italiaans premier van voor het fascisme en financieel expert verzocht een nieuwe regering te vormen. (A.P.) Op 'iet congrts van dc Interna tionale Federatie van Agrarische producenten te Den Haag deed prof. M. G. Ranga (India) ccn be roep op alle aanwezigen om een zodanig strijdbare organisatie te vormen, dut deze '11 mogelijke druk van kapitalisme en industrie ten nadele van de landbouw kan weer staan. Zijn uitvoerig betoog werd besloten met 14 punten, waarin hij de naar ziin inzicht te nemen maat regelen en voorwaarden neerlegde. Hij eist topproductie van voedsel cn vezels voor voeding cn kleding cn volledige tewerkstelling cn so ciale veiligheid van de landbouwen de bevolking. Andere punten van prof. Ranga zijn: verzekeringssysteem, stabilisa tie van prijzen cn lonen in de land bouw. maximale coöperatie met li quidatie van de tussenhandel, vol doende mechanisatie, culturele mo gelijkheden voor de landbouwende bevolking, socialisatie van alle sleu tel- cn fundamentele industrieën, multilateriale wereld-verdragen voor dc belangrijkste producten cn inter nationale samenwerking voor het ontginnen van nieuwe gebieden. Hoewel van verschillende ge zichtshoeken uit, kwamen vele spre kers ter zitting tot de conclusie dat stabilisatie van wereldvocdselprij- zen ccn eerste vereisté voor de verzekering van dc boerenstand is. Tijdens een korte persconferentie legde de voorzitter van de I.F.A.P, de heer James Turner dc nadruk op de sociologische functie der boeren. Hiermede dient ter dege rekening tc worden gehouden bij het bepalen van nationale of internationale eco nomische politiek. Do fa. Frits Diepen heeft het eigendom van dit vliegveld verwor ven en zal de exploitatie op zich nemen. Gistermiddag is het her opend in een feestelijke bijeen komst, het begin van een driedaags vliegfestyn, welke werd bijgewoond door Prinses Juliana en Prins Bcrnhard, die ere-voorzitter is van de Kon. Ned. Ver. voor Lucht vaart. Een groot aantal autoriteiten had zich verzameld in het gebouw dat weer bijna een hangar is. Deze was versierd met vlaggendoek en bloemen. Toen het prinselijk paar arriveerde de prinses in een een voudig zwart mantelpakje met een geel tulen hoedje, de prins in de uniform van de Nederlandse Lucht macht bood Ingeborg Diepen dc prinses een tuil rode rozen aan. On der de aanwezigen bevonden zich voorts de minister van Buitenland se Zaken, het Corps diplomatique, dc commissaris der Koningin in Zuid-Holland en tal van militaire autoriteiten en figuren uit de luchtvaartwereld. Hoogtepunten De middag begon officieel, met een aantal toespraken. Mr. E. E. Menten, president-commissaris van Frits Diepen Vliegtuigen N.V., me moreerde enkele hoogtepunten uit het bestaan van Ypenburg: de tijd dat de sportvlieger^ er hoogtij vier de, waaraan de figuur van De Kok onverbrekelijk is verbonden; de Mei-dagen van 1940 toen er zich hcroïscne tonelen van krpgsmans- moed hebben afgespeeld, die Neder land de kracht heeft gegeven te overwinnen, en het nieuwe hoogte- Eunt van dc heropening van Ypen- urg, dat een symbool is van Ncer- lands jeugd, die na vele jaren van gedwongen rust weer aan de gang wil en die in de prins haar voor beeld ziet, de man die weet wat het luchtruim van de mens kan maken. Verder werd het woord gevoerd door rar. D. G. W. Spitzen, secreta ris-generaal van het ministerie van verkeer; dr. ir. M. H. Damme. voor dc Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart, die erop wees, dat Ypenburg het enige voor de motorvliegerij en voor bet luchttoerisme bruikbare vlieg veld is; de heer C. Kolff, namens de Nationale Luchtvaartschool, en de heer F. Diepen, die dankbaar was voor de grote medewerking van de veelheid van instanties on dervonden en die de hoop uitsprak, dat deze heropening het begin zou mogen zijn van de opkomst van de kleine vliegerij in Nederland. „Promotor" de lucht in Prinses Juliana heeft vervolgens de geel-rood geblokte verkcersvlag waarvan haar een verkleind model als herinnering was aange boden gehesen. Nauwelijks was dit geschied of de Fokker F 25 „Promotor" ging de lucht in om voor de eerste maal te worden voor- gevlogen. Bij dit vliegtuig is de mo tor met duwschroef achter de in zittenden opgesteld, waardoor men 't voordeel heeft van goed zicht en weinig lawaai. Wel moesten daar door moeilijke aërodynamische pro blemen worden opgelost. Zij werden overwonnen en niet alleen dat de gegarandeerde snelheid van 217 km in net uur werd gehaald, maar deze werd zelfs tot 226 km opgevoerd. Intussen was de zon volop gaan schijnen zodat het vliegveld een kleurige en fleurige aanblik bood. Tiger Moths, luchttaxi's, Piper Cubs, Harvards, Spitfires en Fire flies gingen de lucht in. die vol was van geronk en bewegen. Het hoog tepunt van het programma was het stuntvliegen van een Bücker Jung- mann door de heer Gerben Son- derman, die dadelijk na de start in ruggelingse houding steeg tot 600 m., een looping achterover en daar na voorover maakte, zodat hij een acht „schreef", en vrilles maakte, om tenslotte ruggelingsvlicgend tc landen. De vliegenier had een en thousiast applaus in ontvangst te nemen en zowel prinses Juliana als prins Bernhard, die hem een eind- Handvest voor handel in de maak Een maand geleden begon de in ternationale handelsconferentie te Genève, die tot taak heeft plannen uit te werken teneinde de wereld handel zoveel mogelijk vrij te ma ken van bestaande handelsbelemme ringen. Deze conferentie is een voortzetting van de in November 1946 te Londen gehouden interna tionale handelsconferentie. De conferentie moet men be schouwen als voorloopster tot de oprichting van een inter nationale handelsorganisatie. Het ligt in de bedoeling na de conferentie welke vermoedelijk tot begin September zal duren nog vóór het einde van dit jaar een conferentie der Uno over handel en werkgelegenheid bijeen te roepen, waarbij dan beslist zal worden over de vorming van een internationale handelsorganisatie. De taak van de komende conferentie zal worden vergemakkelijkt, wanneer de voor naamste handeldrijvende landen reeds van te voren concrete maat regelen hebben genomen voor een belangrijke verlaging van invoer rechten. IVIr. Wyndham White, uitvoerend secretaris van de voorbereidende commissie voor handel en werkge legenheid deelde de pers mee, dat de commissie een aanvang zou ma ken met de tweede lezing van een ontwerp-handvest. dat voorgelegd zal worden aan de Economische en Sociale Raad van de Uno. weegs tegemoet was gelopen, com plimenteorden hem. Terwijl nog verschillende toestel len in de lucht waren bezichtigde het prinselijk paar de machines op dc grond. Vandaag en morgen worden de feesten voortgezet met een uitge breid programma, waarin Michelle Bcllu parachutesprongen zal ma ken. De vier sultans van Oost- Bornco hebben teSamarinda een overeenkomst getekend tot vor ming van dc staat Oost-Borneo. Het ligt in de bedoeling een statuut gelijk aan dat van West- Borneo met de Nederlandse regering te tekenen. Dit werd bekend gemaakt op een persconferentie gehouden door twee broers van de sultan van Koetei. die Vrijdag door dl Van Mook ont vangen zijn Samarinda zal de hoofdstad wor den van de nieuwe daerah. Het ge bied telt driehondcrdvljftig duizend inwoners, waarvan tweehonderd duizend in het sultanaat Koetei en heeft een oppervlakte van honderd duizend vierkante kilometer. Vroon schoot twintig mensen dood „Tegen deze man kan ik slechts de doodstraf eisen", zei de advo caat-fiscaal van het Rotterdamse Bijzondere Gerechtshof mr. Donker Vrijdag in zijn requisitoir tegen de 37-jarige V. C. S. V. Vroon, oiri- opperwachtmcester der „staatspoli tie" en in 1944 „Hauptwachtmcister der Ordnungspolizel", die als lid van een vuurpeloton twintig Ne derlanders in de Hoflaan te Rotter dam zonder vorm van proces neer schoot. Verdachte weigerde toe te geven, dat h|j vrijwillig tot de „Ordnungs- polizei" was toegetreden en ont kende tevens dat hij de eed van trouw op de „Flihrer" had afgelegd; de getuigenverklaringen vermeld den het tegendeel. Verder beweerde hy opzettelijk tc hebben misgescho ten en dus niemand te hebben ge dood. „Waar zyn dc kogels dan ge bleven?" vroeg dc president mr. J. v. Vollcnhoven, antwoordde Vroon, dat deze tegen de muur, die zich achter de Nederlanders bevond, wa ren afgeketst. „Dat lieg je", zei de president, „ik ken zelf de situatie daar. Dczo muur was reeds lang verdwenen en vervangen door een grastalud, waarin zich geen steen bevond. Do slachtoffers heb ik zien liggen". Een verklaring van luitenant Rest. commandant van het vuurpe loton, bewees dat van misschieten geen sprake kon z|jn geweest. Verzet tegen Meynens candidatuur In parlementaire kringen neemt men als zeker aan dat het in de be doeling van dc regering zou liggen, als de ministers Beel en Jonkman weer terug zijn. de benoeming te be vorderen van oud-minister mr. Mey- nen tot gouverneur-generaal en prof. Rommc tot minister van Overzeese Gebiedsdelen. Minister Jonkman zou aan het hoofd komen van een nieuw ministerie van Opbouw van het Ko ninkrijk. Naar verluidt zou dc Part|j van de Arbeid afwijzend staan tegenover deze plannen. Het katholieke dagblad „De Tijd" neemt bij voorbaat stelling tegen de benoeming van mr. Meynen. Het acht „een dergelijk experiment ten enen male onverantwoordelijk". Op een mijn gevaren Vrijdagmiddag haalde men aan boord van dc garnalonvlet Zand- voort VII „Nellie" het net binnen, toen de boot plotseling op een mijn liep. Van de drie inzittenden liep de eigenaar J. de Groot uit Zandvoori vrij ernstige hoofdwonden op. Zijn helper, C. van Duyn, werd licht aan het hoofd gewond. Per roeiboot werden de opvarenden naar het strand gebracht. Na korte tijd is do vlet op ongeveer 300 meter uit de kust gezonken. Weer warmer Weersver wacht inq van De Bilt. geldig van rijdagavond tot Za- b 'erdaqav.jnd. In de ochtend weinig wind cn Z plaatselijke nevel of mist. Later j op de dag iels toenemende wind jj uit Zuid-Westelijke richtingen 5 - Meest zwuar beu'olkt met enkele erspreide regenbuien. Opnieuw j ytirnina van temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1