DAGBLAD VOOR AMERSFOORT D Minister Neher is niet pessimistisch r Ir. Louwes ziet gevaar voor boerenbevolking Dr. Schaepman schiep 50 jaar geleden katholieke partij Fr. Nitti (78-jarig liberaal) kabinetsformateur Indonesisch vakverbond doet beroep op wereldverbond Dit jaar meer woningbouw dan in 1946 Medewerking der arbeiders is nodig Situatie verbeterd te Batavia Vleesrantsoen naar beneden De eerste Hollandse Nieuice' Zij dreigt slachtoffer te worden van prijspolitiek I K zie gevaar in een politiek, die zou leiden tot aantasting van het 99 inkomen van de landbouwende bevolking. Dit gevaar is niet denkbeeldig en ik beschouw bet Internationaal gezien, als dichtbij," aldus de heer Louwes, voorzitter van de stichting voor de landbouw eerste vice-voorzitter van de internationale landbouwers-confe rentie te Scbeveningen. Hij braje de liberale macht Mountbattens plan aanvaardbaar Zoekt ministerie van alle partijen, behalve Qpalunque en monarchisten Hervormingen in het program? Terugtrekking Nederlandse troepen uit Indonesië gevraagd Wordt Australisch boycot gestaakt? Iets meer zon f Gü-oouoxser I Postbus 9 I «f i-pö 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PA IÉ OOL Maandag 19 Mei 1947 Nr. 646 6e Jaargang c Red. ea A dm.: Snouckaertlaan 7» Amersfoort Telef. redactie 4291 - Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER „Er staan de wederopbouw grote moeilijheden In de weg' én men kan onmogelijk zeggen of wjj deze binnen enkele jaren overwlnneu kunnen. Toch ben ik niet pessimistisch. Dit jaar khn men redelijkerwijs aanne men dat meer woningen zullen worden gebouwd dan in 1946. Willen w\j echter slagen dan hebben wfl intensiever medewerking x an jonge bouwarbeiders nodig, die vooral in de zomermaanden bereid moeten zyn ln de getroffen gebieden te werken." Aldus de minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting Neher in zjjn rede voor het contactcentrum op voorlichtingsgebied. De regering wil de bouw van noodwoningen tot het uiterste be perken, want de huizen, die wii nu bouwen, moeten ook na onze dood nog als tttoning dienen. Noodwonin gen hebben verder he*» nadeel dat zii veel meer grond eisen dan de groot ste Huizencomplexen. „Het ls niet zo, dat zii. die ambtshalve de problemen der volkshuisvesting bestuderen, volkomen blind, kortzichtig. eigenxvjjs of ondeskundig zou den zyn. gelijjt ,,men" wel eens beweert. Alles wat het publiek naar voren brengt dat ter be- vordering van de woningbouw zou kunnen dienen wordt nauw keurig getoetst en helaas, dik- wjjls te licht bevonden." Bruynrcels oplossing Er is veel geschreven over een oplossing, die in de fabrieken van Bruynzeel zou zijn gevonden, doch ook dit procédé kan slechts in be perkte mate baat brengen. Men heeft gezegd: Boüw groote com plexen voor de overheidsdiensten en geef de thans daardoor «ebruik- te panden weer vrij voor bewoning. In deze richting wordt gewerkt, zei de minister. De houtpositie is iets beter dan enige tijd geleden, doch dé hoeveel heid ijzer en staal is zeer zorgwek kend. In vergelijking met de bouw* behoefte is er een beperkt aantal bouwvakarbeiders en we hebben gelukkig geen „organisation-Todt". De arbeider is dus vrij daar te wef- ken, waar hp wil. Minister Neher deed een drin gend beroep op de bouwvakar beiders om gedurende de week- ends niet naar huis te gaan. en het cigen-ik ondergeschikt te maken aan het gemeenschap pelijke volksbelang door te gaan ,,Aan beide zijden heerst nu aanzienlijk meer begrip, waar door de politieke sitjjatie belang rijk verbeterd is." aldus yer- klaarde een zegsman van de Indonesische Republiek na een bespreking van dr van Mook en Sjahrir. Over welke punten gesproken werd is niet bekend gemiakt. *De Indonesiërs hebben aan de Neder landers toegestaan met ingang van 1 Juni gebruik te maken van ce spoorlijn BataviaBandoeng, meldt Associated Press. Deze lijn is in ltanden \an In donesiërs j de beide steden daar entegen hggen op Nederlands ge.-, b.ed. Voor de voorziening van Bandoeng en zijn omgeving met levensmiddelen en -andere goede ren ig dezelijn van vitaal belang. Tot nu toe geschiedde de bevoor rading door do lucht of o\er de weg: een slechte route oxer een afstand van 260 krrf. Van Indonesische zijde is nog medegedeeld. da» op 26 Mei een Nederlandse delegatie naar Djok jakarta zal komen om een begin te maken met de besprekingen over de. verdere practische uit voering van de overeenkomst van* Linggadjati, Overleg met Brussel inzake smokkelarij De Nederlandse regering pleegt overleg niet de Belgische regering om paal en perk te stellen aan de omvangrijke smokkelhandel in devie zen. De voor- en nadelen vaw het instel len van een uitreisvisum worden me de besproken. Indien tot het instellen daarvan zou worden overgegaan, dan zal ten] aan zien van het grensverkeer, naar Bel gië in ieder geval een bijzondere re geling worden getroffen Hieruit blijkt, dat het niet in de be doeling yan de regering ligt het grens verkeer practisch onmogelijk te ma ken. Oorzaak van brand in mijn Hendrik Uit het gereedgekomen onder zoek. naar het ontslaan van l^e brand in de staatsmijn. Menprik op 2S Maart 19i7. is komen te staart, dat het slippen van ven transportband «vér een lopende aandrijfiol de oorzaak Van rle bróQd is. Hét toezicht \an de bp- dieifngsrnan op de lopende trans portband op 2-i Maart ia onvol doende gebleken. werken in Brabant. Gelderland. Zeeland of Limburg, xvaar de noodtoestand het grootst is, xvaar wel het materiaal is. doch niet kan worden gebouwd door gebrek aan arbeidskrachten. Uit het contact met de leiders der vakcentrales is gebleken, dat deze een goed begrip voor de moei lijkheden hebben en bereid ziin de legering alle steun te verlenen. Meer publicatie De regering zal meer bekendheid geven aan de plannen en werkxvjjze van de wederopbouw en de daarbij gebleken tekortkomingen niet ver doezelen. Daardoor zal „het ge rucht" dat reeds zoveel schade heeft gebracht kunnen xvorden' on derdrukt. Hét contact tussen de partement, en gemeenten, waaraan in het verleden iets schijnt te heb ben ontbroken, is thans hechter. Er zijn - misvattingen besproken en misvattingen uit de weg geruimd. Gemeenten, rrjk, provincies en particulieren zullen samenwerken aan het grote vraagstuk, waarvoor xxij zijn gesteJd. Voorlopig gaan xvjj in woonverhouding achteruit, doch xvij xverken in de zekerheid, dat het zo niet zal blijx'en en -dat na ver loop van enige jaren, als de om standigheden niet te ongunstig zijn. xvjj werkelijk weer vooruit kunnen Industrialisatie bij de woningbouw zal daarbij kunnen helpen, maar zo eindigde de minister xvat de belangrijkste doorslag zal moeten geven, is en blijft: de geest van saamhorigheid bij het Nederlandse x'olk. Schoenenbon voor kinderen Distriburiediensten zullen van 19 Met af, op een nader bekend te maken datum, aan kinderen, gebo ren in de maand Mei xan een der jaren 1932 tot en met 194a. en aan" kinderen geboren in de maand Juli van 19-16. een schoenenbon verstrek,, ken. Van het inlegvel,, dat met de tweede distributiestamkaart moet xvorden overgelegd, zal bon 604 xvorden verwijderd. Tijdelijke maatregel Naar xx tf vernemen is het ln ver band met het geringe aanbod varf> slachtvee noodzakelijk gebleken, het vleesransoen gedurende enkele maanden opnieuw te verlagen. Vermoedelijk zal de reductie 50 gram per 14 dagen bedragen. De veehouders sturen hun in dé xx'inter vermagerde koeien liever nog enke le maanden in de „vetxvei", voordat zij de beestjes aan de markt bren gen. Het is* te verwachten, dat .het vleesrantsoen in de loop van de zo mer wederom verhoogd zal kunnen worden. Zachte zeep op 29 Mei De aanxx jjzfng van een bon voor Zachte zeep is opnieuxv uitgesteld, en wel tot 29 Mei. VcrmoedelUk zal op 13 Juni een gecombineerde bon xoor xvaspoeder en soda xvorden aangexx ezen. Hollandse nieuwe. De Scheven in gse logger Deliis de haven binnen gelopen met de eerste nieuwe haring in dit seizoen. Het eerste vaatje wordt van boord gerold. „Reeds in 1825 vormden katho lieke parlementsleden .een gesloten groep, die een vrij stevige positie innam," zei de feestredenaar mgr, dr. J. Witlox, „doch dr. Schaepman nam hiermee geen genoegen en stelde zich tot doel de liberale ma'cht te breken door een coalitie met het christelijke volksdeel. In lSSfTkwam het eerste rechtse kabinet tot stand, Schaepman beleefde daardoor zijn grootste triomph." Spr. 'schetste SchaepHTari als een. zeer populaire staatsman met grote tactische gaven en een kolossale werkkracht. Zijn werk vatte hij op als priesterarbeid. Op zijn sterfbed zei hij: „Heb de kerk lief, werk en strijd er vpor, ook op politiek terrein." Mr. E. M. J*A. Sassen schetste'de toekomst van een politiek in katho lieke geest en constateerde, dat velen zich afvragen of Europa, ja de wereld nog toekomst heeft. Hij keer de zich tegen dit défaitisme, dat t i getuigt van te weinig idealisme en godsvertrouwen. „Behalve zij, die het materialisme xan Marx aanhangen Prinses Juliana heeft te Rotterdam de oiffidle opening verricht van de Rode Kruis-tenioonstellmg. u-elke een beeld geeft van hef wele werk. dat door deze organisatie werd verricht. De prinses verlaat het tentoonstel lingsgebouw. Bit aantasten der inkomens zou liet gevolg zijix van het verlangen 'Mr regeringen om tot opheffing xan rle spanning tftssen prijzen en lonen te komen Indien echter het inkomen van tweederden van de wereluncvol king die zich mei Innilbnuw !><vie hou.lt wordl aan getast dan zaj dit in verhand rnel liet verminderen van de koop kracht een uiterst .nadelige weer slag op rle industrie hebben. Ik heli stellig van .mening dat' nei ging en verlangen tot aantasting van de landhouxxinkomsion in .1e wereld bestaat. Ik zdu het voeren van 'een riefgeliikp politiek uiterst kortzichtig vinden." Het vormon van iédere^interna tionale landbouworganisatie nïet een welbewuste macht (iient te berusten op krachtige nationale oreanisaties in de deelnemend-» landen De nationale organisaties beho ren niet alleen te berusten op goede bedrijven doch zii moeten ook in het nationale politiek»» leven en in hel culturele leven hun invloed uitoefenen. Voorts dienen zii over bekwame en toe- ce wijde medewerkers te beschik ken. Deze medewerkers kunnen als.Adviseurs bii delegaties naar Het was op 5 Mei vijftig jaar geleden dat mgr. dr. Schaepman de Neder landse katholieken verenigde op een eigen polittek program cn de hoorns. Katholieke Staats Partij stichtte. Ter herdenking van dit feit kwamen Zaterdag in „Tivoli" te Utrecht vele vooraanstaanden uit de IvA.fbijeen. zijn er ook mensen die alleen weten wat zij niet willen. Deze spreken liever over de Westerse beschaving dan over Gods scheppingsplan,"» zei mr Sassen. „Onze taak ligt in het opbou- xven van een gemeenschap, die een hogere en een lagere waar deschaal erkent. Niet het grote, doch het gave gezin is strijd baar. Het gaat ons vooral om het gehalte van de gezinsge meenschap." Arbeidsgemeenschap Mr. Sassen xvees verder op de waarde van de x'olksgemeenéchap en de gemeenschap xran de arbeid. „Vooral deze laatste is het meeste zoekgeraakt," zei hij, „het gaat hier om de eerbièdigihg van de \-erant- •xvoordelijkheid xan de mens. De Hverkers zijn te lang naamloos ge bleven." '- In d« staalgemeenschap moet meer aan de lagere organen worden overgelaten. De gemeenschap der volkeren moet nog gex-estigd wor den. De Volkenbond is dood en de Uno voldoet in haar huidige vorm niet. Door het vetorecht schept zij een ongelijkheid, die oQrzaak is voor het uitblijven van vrede en recht. „De K.V.P. is een vooruitstrevende partij. Wjj moeten de actuele feiten kennen om te weten xvaar het kwaad moet xvorden aangepakt. Onze ver antwoordelijkheid gaat verder dan de partij /zij gaat uit naar het alge- me eh belang. Latpn xvrj hopen dat God ons kan gebruiken als een goed instrument," zoo besloot mr. Sassen zijn inleiding. Het Stichtse kamerorkest en de Rustenburger koorknapen luisterden de bijeenkomst op. Plezierboot vloog de lucht in Zondagmorgen is een plezierboot .in de Keizersgracht te Amsterdam 'met een hevige klap gedeeltelijk-ge ëxplodeerd. onmiddellijk daarop in brand gevlogen cn gezonken. De zich aan boord bevindende eige naar van dc boot. de 44-jarige G. C. Huurman, werd door de kracht xan dc explosie dc Ijcht in geslin gerd cn kwam een zevental meters xerder in hachelijke positie over de kabel te hangen, waarmede het vaartuig aan d brug over de gracht was vastgelegd. De man had het bcxxustzijn niet vérlorcn cn xvj$| zich aan de lijn vast te klampen tot een snel toe- xarend roeibootje hem te hulp xxas geschot .n Hij bleek ernstige hoofd wonden te hebben opgclppcn' cn is thans in het Binnengasthuis opge nomen' Dc kracht van de explosie xxas zc*s hexig. dat in een omtrek xan min stens 40 meter talloze „ruiten xan xvoningen .?ehroken zijn. De oorzahk xan het ongeluk 'is. onbekend. Bezwaar legen Drees' plannen „Sociale «zekerheid voor iedereen moet geen einddoel \au sociale po litiek zijn. omdat hierdoor de mens heid Z"'i xerlcron risico's te aan vaarden", zei mr. X E. ft. van Es* veld tijdens pén studieconferentie xan de Partij xan de Vrijheid. „Het "Veriariffen naar méér zni toch een voortdurend* ontevredenheid xer- onrzakm." Mr. fi. C. xan Dijk bleek grote bezwaren te hebben tegeij de plan nen van minisfer Drees Ook de nood regeling voor ouden van dagen droeg zijn goedkeuring niet. omdat hij haar een gevaar achtte voor de spaarzin en het xeranfxvoordelijk- heidsbesef „Op de duur zaj de bur ger van de wieg tot bet ?raf wor den ingekapseld" Het Bijzonder Gerechtshof te As sen xproordeeïde een aantal land- wachters, die „assistentie" hadden verleend aan de beruchte Norger „bloedploeg" tot straffen vaD ze ven tot vijftien jaar gevangenis straf. besprekingen o'ver handelsaccoor- den naar .de FAO-córiferenties op treden Zii moeten landbouwkundig, économisch en algemeen goed ge schoold ziin. Landbouwlcger Indien wij op deze wijze, natio naal gesproken, écu groep xvelge oefende lanclbouwsoldatën in bet véld hebben, il*>n kan de IFAP er een Iggcr xan maken orri ziin doel einden te 'verxvezimliiken." In Denemarken is naar mening van de lieer Lomvps de mooiste oplossing voor het organisatie vraagstuk in nationale zin gevon den. In de foporganisatie ziin de belangen van de standsorganisa- lies van boeren en landarbeiders en die der coöperaties zorgvuldig uitgebalanceerd. Het grootste belang voor de andhouxvende bevolking is stabi lisering der prijzen op de wereld markt voor speciale en stapelpro* ducten. Over mogelijke lidmaatschap- Pen van Indonesische staten vap de I'AP zei de heer I ouwes ven mening to tijn dal dit mogelijk wordt zodra zich representatieve landelijke landbouworganisaties daar Kaan manifesteren. De onderkoning van India, burg graaf Mountbatten is met zijn echtgenote en zijn staf'per xjieg- tuig uit New.Delhi naar Londen vertrokken. In een laatste onder houd met de Yoorindisehe leiders .heeft Mftunlbatten'zijn plan tot 'overdracht' van de .nacht aan de Indiërs voorgelegd om yan hun oordeel op de hooglet© zij", voor dat zijn besprekingen met het Britse kabinet beginnen. Uit xx elingefichtc bron wordt vernomen, dat de Congrespartij en de Mohammedaanse X-iga bijna j voorziening, heeft 1 «l,n Xfnnnt. j F FRANCESCO NITTI, de 78.jarige leider der Italiaanse liberalen, heeft de opdracht tot het vormen van een kabinet aanvaard. Hij hoopt van daag of Dinsdag het nieuwe kabinet gevormd te hebben, waarin alle poli tieke partijen, van dc communistische tot de christelijk-democratische. ver tegenwoordigd zouden zijn. met uitzondering van de rechtse Uomo Qua- lunque en de monarchisten. narissen in dc Italiaanse regering de bewijzen in handen hebben, dat Togliatti direct uit Moskou gelden ontvangt. Onder dc politie in geheel Italic bevinden zich voormalige fas cisten, die zich thans bij dc commu nistische partij hebben aangesloten. De enige gewapende macht, xvaar de regering op kan vertrouxven, zijn de Carabinieri, niet meer dan 65.000 in getale. Welles drong cr op aan, dat meer aan 120 millioen dollar van het Ame rikaanse hulpverleningsprogramma, waarover, het Congres moet beslis sen, voor Italic bestemd zou xvorden. en dat de export- cn importbank on middellijk het erediet van 100 mil lioen dollar, waarover de Italiaanse regering heeft onderhandeld, ver hoogt. Volgens A.F.P. is Nitti voldaan over zijn besprekingen met dc lei ders der politieke partijen en parle- mentsfractics. Alle partijen, uitge zonderd de liberale, de Uomo Qua- lunque cn de monarchistische, heb ben in beginsel toegestemd om deel tc nemen aan de door Nitti voorge stelde regceringscoalitie. Pietro Nenni, leider van dc socia listische partij, schrijft in de „Mcssa- gero": „Wij weten allen,e dat Nitti een anti-marxist is. maar dat.verhin derd hem niet een overtuigd voor stander tc zijn van socialistische her vormingen en x n dé verheffing der lagere standen. Politieke waarnemers ver- xvachttn, dat als Nitti slaagt, het kabinet zal b. taan uit: vier christcliik-democraten, txvee commun' ten, txvee mcerdcr- heidssocialisten (groep Nénni), een minderhcidssocialist (groep Saragat). een republikein, een lid van de actie-partij, een na-, tionaalderaocraat (partij van Nitti) cn partijlozen op buiten- landsé zaken cn financiën, j #Dr. GiulioCcrrcti. dc Italiaanse hoge commissaris voor dc vocdsel- r gezegd, dat bet geheel over het pl»an van Mount- uitblijven xan de graanvërschepingen batten toj overeenstemming zijn i uit Argentinië Itrlic in een zeer moci- gekomen. lijke situatie had geplaatst. Ook in Intusser» wordt uit Lahore ge- j de toekomst zijn de vooruitzichten meld dat tien branden woeden in !Me{ gunstig, daar de graanoogst dit verschillende wijken van de om |Jaf naar schatting slechts do helft" niuurde stad Steekpartijen waren za' J1!" van tiie vaTT ^eJ vor,| )j,ar - km cn Italic dan ongeveer txvee a drie aanleidiüK tot ern ernst,ko i mill.oen ton graan omstreeks sing tussen elkaar .vijandig K<H twec.derde va£ zjjn tota|e bt.fcocf. zinde memg en, wsarb.j zelf ge- 2al moe|cn Jinvoeren maakte handgranatejt.en vuurxxa- penen werden gebruikt. Negen persoqen xxerden gedood, tien ge wond. Een uitgiansverbod van 22 uur is afgekondigd. Represailles van Franco? Dc Baskische inlichtingendienst te Paruis meldt, dat volgens berichten uit verzetskringen in Spanje de» re gering van Franco ..grootscheepse represaille-maatregelen in de vorm van een loonsverlaging van 30% heeft genomen logen de arbeiders, die onlangs te Bilbao gestaakt heb ben, cn dat de Spaanse regering ook voorbereidingen treft om verschei dene honderden Baskische arbeiders, die bij de staking betrokken waren, naar Spaans Marokko te deporteren. Het hoofdkwartier van de Baskische verzetsbeweging heeft order gegeven om de productie in de fabrieken^ xvaar represaille-maatregelen zijn ge nomen, te saboteren. Economische hulp van U.S.A. Sumner Welles, voormalig onder minister van buitenlandse zaken in de U.S.A.. heeft in een radiorede ver klaard, dat de U.S.A., om te voorko men, dat de communisten in Italië de niacht in handen nemen, meer economische hulp aan Italië zullen verlenen en de ratificatie- van het Italiaanse vredesverdrag Zullen uit stellen. Volgens Sumncr Welles zijn dc communisten pnder Togliatti in ver band met de toenemende ernst van de interne economische toestand van het land en de xvrok van Italië tegen de bepalingen van het vredesverdrag practisch in de gelegenheid met ge weld of door bij de October-verkie- zingen de overwinning te behalen de macht' in handen te nemen. De communistische partij is de enige partij in Italië, die over ruime financiële middelen beschikt. Sumner Welles' is cr van verwit tigd, dat enkele der hoogste functio- HET congres van het Indonesisch Vakverbond (S.O.B.S.I.), te Malanpop Java bücen, heeft besloten een beroep te-doen op het xvereldverbond x-an vakverenigingen om het xvegtrekken van de Nederlandse troepen uit Indonesië te bex'orderen. Het congres besloot eveneens dc Nederlandse vakverenigingen te verzoeken alles te doen om vérdere troepenuitzendingen naar Indonesië tegen te gaan en de terugkeer te bfxverkstelligen x'an de zich thans in Indonesië bevindende Nederlandse troepenmacht. C. Boach.-twêedo secretaris van de Australische vakbond van ha venarbeiders. hpcft Wpeta mede gedeeld. dat, indien de Indonesi sche vakbeweging: opheffing van dc-boycot ten aanzien van Neder landse goederen in Australië zou vei langen, deze goederen onmid riellijk zouden worden vrijg. ge- \en voor xerscheping. In republikeinse vakhéxvogripgs- kringen zftu mén ernstig overwe gen binnen énkele dagen naar Austin lie te gaan om opfuffimr van de ho\eot,te verzoeken. E. Kupers.voorzittd xan het Nederlands Verbond van Vakver enigingen. verklaarde tegenover \nela. dat de besprekingen, die hij over de njogelijke opheffing .van dc boycot voert, een bevredi gend verloop hebben. Het x^kverenigingscongres hééft met algemene stemmen een mo tie aangenomen, xxaarin de volle medewerking wordt toegezegd hij de uitvoering van het met Ne derlanders gesloten verdrag van Linggadjati. Naar het oordeel van het congres is echter de aanxvfrzig- fieid van een sterke Ne lerlandse troepenmacht op republikeins grondgebied een belemmering voor het bereiken x'an verdere overeenstemming. Het congres sprak zijn verontwaardiging uit over de feitelijke bidkkade van re publikeinse havens doob de Ne derlanders Toch voortgezet? Reuter meldt in tegenstel ling tot bovenstaande berich ten. dat he{ congres een reso lutie heeft aangenomen, waai- bii aan de Australische ha venarbeiders verzocht vvcydt de boycot van Nederlandse goederen voort ,le zetten, xve- gens de blokkade van repu blikeinse havens dooi de Nó»» dcrlanders. Het centraal bureau van de-re- publ^einse vakbeweging noemt stappen om aansluiting bii het xvereldverbond tot stènd te bren gen. Twee Indonesische vakver- enigingsleirlers xvorden afgevaar digd na-ir <fe bijéénkomst van de algemene raad van het wereldver bond, dat de volgende maand in Praag plaats heeft. Soekarno reist door West-Java Soekarno begint vandaag een tour nee door West-Java, meldt A.F.P. In verband met de Pasoendap-bexveging wordt aan deze reis grote betekenis toegekend. TRI vindt Firefly op Oost-Java De sinds Woensdag vermiste Firefly van de Nederlandse strijd krachten is door een patrouille van de TRI gex'onden f-Jct,vliegtuig is bij.de top van de Andjasmoro in de buurt van Selecta (Oost-Java) neer gestort. De inzittenden waren ge wond en zijn naar een republikeins hospitaal overgebracht Steun aan Europa en China De gemengde commissie uit het Amerikaanse Congres heeft het xvctsontxxerp x-oor steunverlening aan geteisterde landen in Europa en China aanvaard voor tic volle dric- honderdvijftig millioen dollar die Truman had voorgesteld. Het huis van afgevaardigden had zich in de loop der behandeling van het ont werp uitgesproken voor ccn ver mindering met honderdx ijftig mil- Itocn dollar. Thans moet het wets ontwerp nog door dc volledige se naat cn kamer definitief goedge keurd xx'ordcn. Dc steunverlening volgens deze xvet kan alleen ten goede komen aan Griekenland, Oostenrijk. Italic. Hongarije. Polen, China cn de Vrij staat Triest, waarnaast de president een maximum van vijftien millioen dollar ter beschikking kan stellen voor leniging var dringende nood elders. Irgoen bereid strijd te staken De Irg-oen Zwaï Leoérni heeft via haar geheime zender „De Stem van het strijdéns Zion" verklaard,, dat de joodse illegale beweging bereid is zich bij de gang van zaken neer te leggen. indien%de Britse regering zich houdt aan de door de U.N.O. aan te geven richtlijnen. Dc Stemgroep heeft voorwaar den gesteld voor het sluiten van een xx'hpenstilStand. De groep eist onder meer stopzetting van het deporte ren van illegale immigranten, het opheffen x'an avondklok militaire rechtbanken en de militaire rege ring en het staken van operatics tegen de verzetslieden. Als de Palestijnse regering deze voorxx'aarden niet aanvaardt, zal de Stemgroep de strijd voortzetten, ondanlts de beslissingen die de U.N. O. zal nemen. De meeste waarnemers tc Lake Success x'erxvachten niet, dat de commissie van onderzoek der U.N. O. inzake Palestina in de eerste phase van h^ar werk op moeilijk heden zal stuiten. In welingelichte kringen acht' men het niet uitgeslo ten. dat joden en Arakieren een mogelijkheid zouden X'inden om hun verschillen bij té leggen en de vorming van een binationale staat te aanvaarden. Zou dit echter niet te verwezen lijken zijn, dan verx\-aeht men, dat de commissie als laatste mogelijk heid aan de U.N^O. zal voorstellen, dat deze het beheer over Palestina*, overneemt. Communisten weer voor Jenari Volgens de radio dqr Chinese com munisten. zpuden communistische troepen in Noord-Sjansi de onmid dellijke'omgeving van Jenan. hun voormalige lh°°fclstad. bereikt heb ben. Jenan werd op 19 Maart j.l. door de regeringstroepen veroverd. De communistische troepen heb ben in het midden vön de vorige week oen algemeen tegen-offensief in China en Mandsjoerije ingezet Volgens hun berichten hebben zij het initiatief bij de oppraties in Sjan- toeng In de loop van de -operaties werd hier de 14ste divisie der rege ringstroepen X'ernietigd. In Mandsjoerije veroverden de communisten Waitén. ten Zuid-Wes ten van Sjangsjoen. In#Jchol maak ten zij zich meester van Weisjang. 100 km ten Ruiden van de hoofdstad Sjengteh, aldus ..de communistische radio-omroep. Telefoonstaking in USA geëindigd Na 41 dagen gedeeltelijke onder breking. zullen met ingang van Maandag alle telefoondiensten in de U.S.A. norpaaal functiohneren. De laatste stakers zijn namelijk met de telefoonmaatschappij tot overeen stemming" gekomen. 1 Weersverwachting van De Bilt, qeUlig van Maandagavond tot j Dinsdagavond. Meest zwakke wind. In de vroege ochtend plaatselijk neve lig Overdag wisselende bewol king. Geen neerslag van beteke nis. Iets hogere temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1