DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C c RUSSEN WEIGEREN DUITSE HERSTELBETALING Mosaisk biedt nog een rampzalige aanblik Voor dertien millioen mark teruggewezen Spiegel der wereld P. C. Hooft fierdacht Groot tekort aan Zwarte* kruisverpleegsters UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Bezwaren tegen de toewijzing Australische boycot niet opgeheven Sovjet-Perzische grens gesloten Viët-Nams resultaat: 20.000; doden Hij overleed 21 Mei 1647 „Geen vrede door kanonnen" Prinses Juliana doet een beroep op jonge meisjes Wies Moens ter dood veroordeeld Beel en Jonkman weer in Batavia Chr.-Democraten 52% in Franse zone Uittocht uit Lahore Miss Mary Bothwell in ons land Twintig milliard gulden voor Europa? Langs de heirweg van Napoleon... Hongertochten in Duitsland Zeven slagen met een bijl... Weer een ioofoverval in Amsterdam Zuid-Afrika wijzigt naturellen-politiek Oppositie kiest premier in Oost-Indonesië Chinese communisten vorderen West-Europa ën de Sovjet-Unie ]|abinet Josjida neemt ontslag Italiaans verzoek tot toelating bij ÜNO Bomexplosie te Barcelona Gerepatrieerden staan onder Indische belastingwet Hel Filmfestival te Brussel Harwich-H. van Holland race Mislukking in Wenen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: (L31 per week of 4per kwartaal Losse nummers 10 et Dinsdag 20 Mei 1947 Nr. 647 6e Jaargang Red en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 -TeleL administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDEJR RUSSISCHE autoriteiten te Berlijn hcbbenigeweigerd hun aandeel te accepteren van de herstelbetalingstoewijzing van algemene uitrustingen uit 58 fabrieken in de Britse zóne. De toewijzing bedraagt 25 pet en wordt geschat op dertien millioen mark; zij is verwezen naar het intergeallieerd bureau voor her stelbetalingen, ter verdeling onder de overige achttien mee delende landen. Men meent te w^ten, dat de Rus sische weigering op de volgende punten is gebaseerd: 1 De toewijzing wérd uitsluitend door de autoriteiten van de Brit se zóne en niet door de vier be zettende mogendheden bepaald. -J Een groot aantal waardevolle uitrustingen, waaraan de Russen dringend behoefte hebben, is uit de fabrieken verdwenen. De Russen zouden tevens bezwaar gemaakt hebben tegen het feit, dat de Britse autoriteiten drie fabrieken van de lijst van 61, die goedgekeurd was door de coör dinatie-commissie van de be stuursraad, geschrapt hebben. Deze lijst bevatte 41 vliegtuigfa brieken, 19 wapenfabrieken en een scheepswerf. Britse functionarissen te Berlijn weigerden zich over het geval uit te laten, doch zeiden, dat de drie afge voerde fabrieken waarschijnlijk weer op de lijst zouden worden geplaatst. Nog voedselgebrek De Britse en Amerikaanse mili taire besturen van Duitsland hebben bekend gemaakt, dat de graanvoor raden in de beide bezettingszones en de graanzendingeji, die bipnen en kele weken zullen aankomen, het broodrantsoen niet op peil zullqn brengen hoewel de officiële rant soenen voor de Brits-Amerikaanse zóne onveranderd zullen blijven. In de bekendmaking wordt aangedron gen op uiterste krachtsinspanning om dc periode gelegen tussen de aankomst van voedselzendingen ïh de havens en de distributie ervan zoveel mogelijk te verkorten: De rantsoenen vlees, vet, kaas en melk kunnen, aldus de bekendmaking, uit de Duitse productie verstrekt wor den. indien de inzameling en distyi- butié energiek aangepakt worden. Generaal-majoor William H. t)ra- per, speciaal economisch adviseur van gen. Lucius Clay, Amerikaans militair gouverneur in Duitsland, is, vergezeld van verschillende voedsel deskundigen van het Amerikaans militair bestuür, uit Berlijn naar Washington vertrokken. Sneller verscheping? Men neemt aan, dat Draper zal aandringen op snellere graanver- schepmgen uit de USA naar de Het verkeerde paard SyPANJE is deze maénd een paar malen in het nieuws geweest. Zèer merkwaardig was het eerste bericht, dat op 5 Mei 20.000 arbei ders in de staalindustrie te Bilbaq. m staking waren gegaan als pro test tegen het feit. dat aan 14.000 van hun kameraden in die stad door de gouverneur ontslag was aangezegd, omdat zij de 1 Meidag hadden gevierd. Zowel de oorzaak van deze staking als het feit, dat zij plaats vond. neeft immers de buitenwereld duidelijk gemaakt zo dit nodig was dat het Spaan se volk niet zo gesloten achter het huidige regiem staat, als de mooie speeches van Franco ons wilden doen geloven. Natuurlijk hebben de Spaanse re gering en de Spaanse pers aan stonds getracht deze staking te ba gatelliseren; zij heette van geen'be tekenis en onmiddellijk na haar be gin geëindigd. Maar als zij dan werkelijk van zo weinig belang is geweest, is het toch wel vreemd, wanneer wij nu lezen, dat Franco het nodig heeft gevonden een aan tal van de arbeiders, die er bij be trokken waren, bij wijze van straf te deporteren naar Spaans Marok ko. Zij zullen daar m werkkampen (lees: concentratiekampen) worden ondergebracht. Blijkbaar vond de caudillo hef toch nodig om „een voorbeeld te stellen aan ,.het volk. dat hem zo innig aanhangt". VAN een heel -andere orde, maar niet minder merkwaardig is een ander bericht. Op 10 Mei .heeft het Amerikaanse State Department nl. een verklaring de wereld inge stuurd, waarin gezegd wordt, dat het onderhouden van betrekkingen met Spanje onmogelijk is, zolang Franco aan Het bewind is en dat de V.S. dtis geen leningen of credieten aan Spanje zullen verstrekken. Heeft Franco misschien geld ge vraagd, in de hoop, dat hij na de afkondiging van de Truman-doc- tnne door Washington als een van de^steunpilaren tegen het commu nisme zou worden beschouwd? Dan' heeft hij zich lelijk verrekend, want het is net omgekeerd. Het State Department ziet in Franco's regiem eerder een gevaar, dat de-commu nistische invloed in Spanje toe neemt en wil dus op grond van de Truman-doctrine deze steen des aanstoots liever vandaag dan mor gen-, uit de weg ruimen. Vandaar, dat het zelfs met En geland schijnt te onderhandelen over de mogelijkheid om een volle dig embargo op de voor Spanje volstrekt onmisbare grondstoffen als katoen, benzine en rubber te leggen, wanneer niet voor een be paalde (nog nader vast te stellen) datum de democratische vrijheden in Spanje hersteld zullen zijn. Franco's illusies over-de Truman- doctrino zijn dus wel een heel ty- §isch voorbeeld van op het verkeer- I e paard wedden. Britse en Amerikaanse zóne om de ernstige voedselcrisis te helpen ver lichten. Ook verwacht men, dat hij de benoeming te Washington van een permanente speciale vertegen woordiger van het militair bestuur voo/ de behandeling van voedsel- vraagstukken zal voorstellen. Volgens een woordvoerder van het Beierse ministerie van voedselvoor ziening zijn de voedsellevenngen dr boeren in Beieren na de waar schuwing van Lucius' Clay en van de Beierse regering aanzienlijk toe genomen. Dr. Arnelunxen. minister-president van Noord-Rijnland-Westfalen. heeft bij de openingszitting van de Land dag meegedeeld, dat in de voedsel crisis in het Ruhrgebied in de naas te toekomst een verbetering zal in treden. De werkelijke oplossing van de crisis zou echter Afhangen van het resultaat der besprekingen te Lon den en Washington. Het dagelijkse bestuur van de Australische vakvereniging van ha-, venarhejdërs zal ëëu door bet Tndo- 'neeische vakverenigingscongres ge daan verzoek tot voorzetting van de boycot-van Nederlandse *ehepen in overweging nemen De resolutie, waarindit a erzoek was vervat >)8 op het SOBSI-congres tc Malang aangenomen. De Sovjet-Perzische grens Is op bevel van het Perzische ministerie van oorlog hermetisch gesloten. Het aantal gewapende verzets lieden in Azerbeidsjan, de Noorde lijke grensprovincie, wordt op 15000 geschat. De regering zou evenwel de situatie beheersen. De sjah zal op 24 Mei naar Azer- bejdsjan vertrekken. Dr. Ho Tsji Minh, president van Viët-Nam, heeft verklaard, dat^ in de vier maanden strijd tussen de Fransen en Viet-Namczen tussen half December en eind April de Fransen 5.000 soldaten hebben ver loren. Aan Viët-Namese zijde werden eveneens 5.000 soldaten gedood; 10.000 burgers kwamen om het le ven. Ho Tsji Minh voegde hieraan toe, dat de onderhandelingen met de Franse regering slechts kunnen be ginnen op basis van Franse erken ning van een verenigd Viët-Nam als een onafhankelijke eenheid van de Franse Unie. „Men kan geen vrede kopen met leningen voor kanonnen en tamks. Het verdwijnen van extreme poli tieke ideologieën en hun oorzaken: honger en gebrek kan niet met ko gels bevorderd worden, doch wel met voedsel, opbouwend werk, han del, opvoeding en stembussen", zei James G. Patton. voorzitter van de Amerikaanse Nationale Boerenver- eniging in het congres van de In ternational Federation of Agricul tural Producers (Int. landbouwers- federatie i, dat te Scheven ingèn wordt gehouden. Naar zijn mening dragen de wereldbank, het interna tionale monétaire fonds, de F.A.O. (Food and Agriculture Organisa tion Voedsel- en landbouworga nisatie) enz. tot dit doél reeds veel bij. Naar Pattons mening hebben de landarbeiders in de I.F.A.P. ook een belangrijke* taak, terwijl hij voor contact met de industrie-arbeiders pleitte. „Wij moeten daarom verte genwoordigers van het Wereld-vak verbond tot onze vergaderingen toelaten", zei h\j. Tévens hoopte hij I dat coöperaties een werkzaam aan- I deel in <le I.F.A.P. zullen hebben. „Na de opheffing van <le Unrra het absoluut noodzakelijk dat. een ander Internationaal bureau opge- richt wordt, dat het werk van de ünrrif kan voortzetten, omdat an- i ders dc wereld-voedselvoorziening volledig ip het honderd loopt en de I grootste rnmpen-.zullen plaats heb ben". Morgen. 21 Mei. zal het 300 jaar geleden zijn, dat P. C. Hooft, dichter, toneel schrijver en historicus te Den Haag overleed. Hij, de zoon van de burgemeester van Amsterdam. C. P. Hooft, heeft een cen trale plaats ingeno men in het kunstle ven van zijn tijd dc „gouden eeuw" in on ze historie. Op het Muiderslot,^ zijn zo- mer-residentie als Drost en Baljuw, ont ving hii zo goed als alle kunstenaars cn geleerden; onder zijn charmante leiding werd de Muider Kring een cultureel centrum Elders in dit blad belichten prof. C. N. G. de Vooys. prof. W. A. P. Smit. dr. C. D. J. Brandt, dr. C. J. Brandt Corstius en C. A. Schilp de talenten van deze grote Ne derlander. Na Hitiers campagne WIJ hebben niet veel mannen meer", vertelde een Russische vrouw tc Mosaisk aan Eddy Gilmore, correspondent van Associated Press, die een bezoek bracht aan dit zwaar door de oorlog geteisterde stadje, ruim op 100 km ten Westen van Moskou gelegen. Wies Mogns, Vlaams schrijver, tij dens dé oorlog directeur-generaal van Hadio-Brusèel, is ter dood veroor deeld. Drie van zijn medewerkers kregen hetzelfde vonnis. Noorsb militairen, die in Duitsland dienst doen, brengen een bezoek aan ons land. Natuurlijk stond, ook een tochtje naar Marken op het program en al dadelijk waren de Noten goede maatjes'/het de inwoners, vooral met de jeugd. Na een verblijf te Makassar van drie dagen zijn de ministers Beel en Jonkman gistermiddag te Batavia teruggekeerd. De definitieve cijfers van de uit slagen der verkiezingen en van het referendum over het grondwets ontwerp in de Franse bezettings zone van Duitsland luiden: Chr.-dem. 934 531 st. (52.38'*) Soc.-dem. 572.667 st. {25.90 Communisten 159.690 st. 7.8 Liberalen 240.262 st. (13.92%) Referendum over de ontwerp- grondwet: ja: 1.145.197 Neen: 770.571 Als gevolg van de verkiezingen is de voorlopige regering van Baden- Baden afgetreden. Binnenkort zul len besprekingen worden geopend over de vorming van een nieuwe regering in de drie provincies Ba den-Baden, Wuerttemberg en Rijn palts. Dr. Conrad Adenauer, leider van de TJnie van Christen-Democraten, de partij met de grootste vertegen woordiging in het parlement van Noord-Rijnland-Westfalen (Britse zone), heeft medegedeeld, dat Zijn partij geen deel zal uitmaken van een regering, die gebonden is aan de Britse plannen voor socialisatie van de voornaamste industrieën in het Ruhr-gebied. Naar aanleiding van deze verklaring verwacht men, dat Arnelunxen, minister-president, zal trachten een regering samen te stellen van sociaal-democraten, com munisten en leden van de centrum partij waarvan Arnelunxen leider is. Deze drie partijen samen hebben in de landdag slechts acht zetels meer dan de ChHsten-deraocrateru Een stroom van vrouwen eli kin deren' trekt uit Lahore, de hoofd stad an de Pensjaab. Reeds zes dagen lang is de stad bet icneel van gewelddaden. Gisterei was het aan tal doden ^12 en dat der arrestanten 90. In het centrum der stad patrouil leren Britse en Voor-L.dische mili tairen door de bijna geheel verlaten straten. Militaire brandweerlieden zi.jD druk in de weer met het blussen van smeulende resten ai gebou wen, die des nachts iü brand gesio- ken zijn? Op Schiphol is uit Canada aange komen de Canadese concertzangeres miss Alary Bothwell, die op 22 |uni a.s. in het Kurhaus als soliste zal op treden hij een concert te geven ,door het Residentie-orkest o.l.v. de dirigent dr Albert de Ridder uit Ottawa in het kader van het muziekfestival te Scheveningcn. Zij zal voorts optreden in Der Rosenkavalier. Miss Bothwell is van plan zo mo gelijk een bezoek te brengen aan het paleis te Soestdijk zij heelt nl. speelgoed meegebracht voor de prin sesjes die zij tijdens de oorlog in Ot tawa heeft leren kennen. Volgens de New Yorkse correspon dent van „Daily Mail" heeft presi dent Truman alle diplomatieke ver tegenwoordigers*, in Europa opdracht gegeven vast te stellen wel!, bedrag elk land rtodig heeft. Zodra de be hoeften bekend zijn, zal het grote Amerikaanse plan voor financiële, steun ten bedrage van 20 milliard gulden worden uitgevoerd, aldus de correspondent. Vijf jaai cn drie maanden gele den, zo schrijft hij. onmiddellijk na dat het Rode leger de stad had be vrijd. heb ik Mosaisk bezocht. Sindsdien was ik er niet meer ge weest. Er is niet veel veranderd* Indien alle door de oorlog ver- woeste steden en dorpen van de Sowjet-Unie er zo uitzien als Mosaisk dc Russen beweren, dat dit het geval is zullen enorme bedragen en jaren arbeid nodig zijn, om ze weer een normaal aanzien te geven. Door zo'n bezoek krijg je meer begrip voor de dringende Russische eisen cm Duitse herstelbetalingen. Mölotof zou zijn pleidooi kracht bijgezet bebben door zijn collega's j naar Mosaisk te brengen en z.c de hecle plaats te hebben laten zien. Langs de -kanten van de oude Weg, waarlangs eens Napoleon met zijn leger optrok, staan nu nog brokstukken van Duitse tanks. Alle gevechtskazemattcn zijn nog intact, tankvallen zijn uit de akkers ge haald, maar zij liggen nog aan de kant. De loopgraven vormen grote sneden in het groene landschap. Geen wederopbouw TOEN dc Duitsers Mosaisk ver lieten hebben zij de meeste ge bouwen in het centrum van dc stad opgeblazen. Ook de watertoren on derging-dit lot. Het puin is verwij derd, maar nieuwe gebouwen zijn nog niet tot stand gekomen. Twee oude kerken de 15c eeuw se in róde cn wittekleuren uit gevoerde kathedraal 'cft het 17de ceuwse Lus je.skv Fcrtfpontof kloos ter staan er nog. hoe wél zij door de oorlog gehavend zijn. De deuren en ramen zijn hersteld. De winkels zijn weer in orde ge bracht, maar de granaatscherven zitten iog in de muren. De markt wordt in de open lucht gehouden, daar de stalletjes en planken door de Duitsers vernield zijn. Er waf en maar heel weinig man nen. Prirtses Juliana heeft gisteren het nationaal congres voor de geeste lijke volksgezondheid geopend. Dit congres, dat t.e.m. 22 Mei zal du ren, zal zich wjjden aan actuele vraagstukken van kinderverzorging en -bescherming, voor- en nazorg van. geesteszieken, geestelijke hy giëne van de arbeid, het door dc oorlog oijtwortejde gezin, de jeugd in de branding, de geestelijke ge zondheid en de school en de orga nisatie der geestelijke gezondheids zorg. In haar openingsrede wees prin ses Juliana op de grote betekenis van de bevordering der geestelijke gezondheid, welke ons volk ontoe gankelijk zal kunnen maken voor dc fatale invloeden, die in de afge lopen jaren de menselijkheid en de beschaving zo -ernstig ondermijn den, en de wegen zal openen vóór een intensiever beleven van hoger waarden. Van de thans bestaande concrete noden noemde zij het grote tekort aan verplegend personeel in de psychiatrische inrichtingen, dat het peil van deze zorg ernstig bedreigt. Zy deed een beroep op de meisjes om zich voor dit werk beschikbaar tc stellen. Namens de minister van Sociale Zaken W. Dreés, die door ambts bezigheden verhinderd wds aanwe zig te zijn, bracht dr. C- van den jonge mooie Berg, directeur-generaal Volksgezondheid voor de de grote belang stelling der regering voor dit con gres tot uiting. Prof. dr. A. Ley, hoogleraar te Brussel en voorzitter van het co mité „Européen d'hygiène men tale", die tezamen "met zeventig andere Belgen het congres bij woont, bracht de goede wensen van Waar zijn ze, vraag.ik. Een vrouw bukt het hoofd. „De mijne ligt onder de grond, mompelt zij. „En de anderen"? Enkelen werken, zegt ze, maar velen zijn in het Westen gestorven. De oorlog heeft het leven in Mo saisk jnoeilijk gemaakt. Op de vrije markt zijn de aardappelen net zoo duur als ii> Moskou, Eieren cn brood zijn wat go_dkoper. Mosaisk i» *iooit door de UNRRA- geholpen cn ook van andere zijden heeft het blijkbaar weinig steun ge noten. Hongertochten uit het Ruhr gebied nemen steeds groter vor men aan en strekken zich uit tot Bentheim ('150 km van het hon- gergebied) Oost-Friesland en Sleeswijk-Holstein. De clandestiene voorraden op het platteland drogen evenwel snel op. Vrouwen trekken van boerderij tot boerdërij om hun zakken te vullen Vakbondskringen spreken hun af keuring uit over het feit. dat de. mo gelijkheden niet geopend zfin tot de vroege levensmiddelen importen uit Nederland en Denemarken. Kenmerkend voor de stemming der bevolking is het vrijwel vol slagen gebrek aan belangstelling voor een politiek evenement als de opèning van cle eerste gekozen land dag. die 19 Mei zal plaats hebben en waarbij ongetwijfeld een nieuwe noodkreet tot de bezetting zal wor den gericht. het Europeso comité en ons buur» volk over. Hierop las de waarnemend voor zitter dr. G. Kraus de rede voor, welke prof. Bouman zou hebben ge houden over: „de geestelijke ge zondheid in deze tijd". Ten slotte hield dr. C. van den Berg .een voordracht over de „Overheid en geestelijke volksge zondheid". Een militair op dc O.Z. Voor burgwal te Amsterdam, zag gis teravond plotseling een -hevig aan zijn hoofd bloedenac cn schreeuwende man een wacht huisje uithollen, gevolgd door een jongeman, die zich ijlings uit de voeten maakte. Het slachtoffer was de* 42-jarige bewaker L. van R. Hij verklaarde tegenover de politie, voordat hij be wusteloos geraakte, dat een onge veer 20-jarige jongeman hem zeven maal mét een bijl op het hoofd hfid geslagen. De politic trof bij haar onderzoek een ongeopend geldkistje met veer tig gulden aan. Ter plaatse voert een particuliere bouwmaatschappij uit Utrecht re paratiewerkzaamheden uit aan de kademuur. Dit is de vijfde overval, -die in de afgelopen weken In de hoofdstad is gepleegd en er zijn nog steeds geen daders gearresteerd Van R. is met een ernstige hoofd wond naar het Wilhelminagasthuli vervoerd. Belangrijke wijzigingen in de po litiek der Zuiii-Afrikaanse regering ten aanzien van de naturellen zijn op een conferentie ie Kaapstad be sproken. Aanwezig waren de'eerste minister, generaal J: S. Smuts en leden van de vertegenwoordigende .raad der naturellen een- lichaam waarin ook naturellen zitting heb ben 7 Ho.ewel er geen besluiten werden genomen, wordt het als waarschijn lijk beschouwd, dat de raad groter zeggenschap vzal krijgen in het be stuur vAn de naturellen-reservaten gebieden waarin uitsluitend na turellen mogen verbluf houden Verder zullen de naturellen waar schijnlijk groter verantwoordelijk- heul ontvangen .in h'e», bestuur van hun eigen zaken, die tot nu toe voornamelijk door blanken werden geregeld. De regering i» verzoebt de raad, waarin thans ook blanken zitting hebben,'te ber\urmen en al leen naturellen als leden te benoe- mei> Ojlder de voorgestelde hervor ming zal de raad eén centrale in stantie vormen in het'bestuur van zaken betreffen je tie naturel!» i over gèbeel Zuid-Afrika. Vakver bonden van naturellen zullen er kend worden, met uitzondering van het goudmijnbedrijf. In een bijeenkomst van opponeren de leden van het Oost-Indonesische parlement-is besloten op geen enkele wijze met het huidige kabinet— Nadjamocddin samen te werken. De vergadering koos Tadjocddin Noor. de tegenwoordige voorzitter van het parlement, tot candidaat voor het premierschap. Ook werd besldlen in .deze keuze te volharden, ook al zou Nadjamocddin.de helft van de zetels in zijn kabinet aan de oppositie aan bieden in het. geval hij weer door president Soekawati aangezocht <:ou worden om een kabinet te vormen. De correspondent van Antara ver neemt. dat mocht Tadjoeddin Noor. kabinetsformateur worden, hij een cóalitiekabiftet zal samenstellen, waarin de premier zelf geen porte feuille zal houden. Het communistisch offensief in Mandsjoeriie vordert. Twee commu nistische colonnes trekken op aan beide zijden van de spoorweg Tsjangtsjoen—Moekden on trachten een tangbeweging uit te voeren, die Tsjangtsjoen moét afsnijden van het Zuiden. Volgens de laatste berichten hebben' dc communistische voorhoe den het station Fan Sja Twen. vijf tien k.m. ten Zuid-Westen van Tsjangtsjoen bereikt. Het Comité voor actieve demo cratie beeft Zaterdag en Zondag in Utrecht een conferentie gewijd aan de verhouding yan West-Euro pa tot de Sovjet-Unie. Zaterdagmiddag ga( prof. dr.. Th. J. G. Lochér een historisch over zicht van de wijze, waarop de thans bestaande verhouding gegroeid is. 's Avonds behandelde dr. J. Suys dc houding der democratie tegenover de Soviet-Unie. terwijl Zondag mr. dr. J. Barents de buitenlandse poli tiek van Rusland onder de loupe nam. Prinses Juliana heeft te Amsterdam in het Indisch Instituut het Natio naal Congres voor de Geestelijke Volksgezbndh'eid geopend. De Prin ses spreekt de openingsrede uit. Als gevolg van de uitslag van de jongste algemene verkiezingen in Japan, heeft het kabinet Josjida önt-, slag aangeboden. Men verwacht! dat Tetsoe Kataja- mn, leider van de sociaal-democrat;- scIip partij, premier zal worden. Zijn partij heeft bij de verkiezingen de meeste stemmen behaald en verwierf 140 zetels, tegen de liberalen 137, De r.echtse partijen behaalden samen 261 zetels. Katajama heeft onlangs verklaard, dat hij. wanneer hij prerriier zou wor den. zijn politiek zou baseren op die van de Britse Labour-regering Hij zou streven naar een democratisch land met geleide economie en achtte, met het oog op de economische toe stand van het'land, een coalitierege ring gewenst. Dr Alberto Tarchiani, Italiaans Ambassadeur te Washington, heeft bij Trygve Lie, officieel het Italiaanse verzoek om toelating 'tot de U.N.O. ingediend. Het verzoek zal naar de commis sie voor lidmaatschap van de Veilig heidsraad worden verwezen. De ra tificatie; van het vredesverdrag met Italië moet echter eerst plaats heb ben gehad, alvorens het verzoek of ficieel kan worden overwogen. Zaterdagavond is te Barcelona een bom ontploft die men bii een venster van het verblijf van de mi litaire gouverneur had neergelegd. De Spaanse politie verklaart, dat zij een man gearresteerd heeft,' die Donderdag op mensen heeft gescho ten, nadat men hem een tijdbom had afgenomen. In verband, met het feit. dat Franco op het ogenblik een bezoek aan Barcelona brengt, heeft de po litie, naar zij verzekert, alle maat regelen genomen om aanslagen tc voorkomen! De Nederlands-Indisch© belas tingadministratie neemt aan, dat d« gerepatrieerden in ons land, Indo-, nesië tijdelijk voor niet langer «dan een jaar hébben verlaten. Voor do toepassing van de Ne derlandse belastingwetgeving o'p het inkonlen en op het vermogen worden deze personen geacht nog in Indonesië te wonen, zodat zii hier te lande slechts belastingplichtig zijn voor hun binnenlandse bronnen van inkomsten en hun binnenland se "vermogensbestahddelen. Duurt de afwezigheid uit Indone sië langer dan een jaar, dan zal moeten worden beoordeeld of over macht de oorzaak is van de vertra ging in de terugkeer naar Indone sië. Blijkt het tegendeel het geval dan wordt aangenomen, dat de be lastingplicht hier té lande eerst na verloop van een jaar sedert de dag van vertrek uit Indonesië is aange-. vangen. België zal in verband met het in ternationale filmfestival, dat in Juni te Brussel .wordt gehouden, aan de bezoekers een herschcnping bicden van het historische steekspel (Ie jeu de la Rose) op de Grote Mdrkt tc Brussel. Het kunstig be werkte Huis d'cs Konings met zijn oude gévels zal geheel worden ver- sferd met rozen jit de welbekend© rozentflinen van Gent. Een typische Belgische optoent, die het leven der 17e eeuw weer spiegelt, zal door de straten trek ken. Men verwacht, dat ook Rusland tot deelneming aan de filmwedstrijd zal besluiten. Het festival begint op 8 Jury cn duurt tot 27 Juni. Drie Belgische jury's zullen op 30 Juni de prijzen tockcni.cn. Ook zijn prij-* zen beschikbaar voor dc beste film- speler en -speelster. Naast filmver toningen zijn ook concerten, ten toonstellingen (o.a. van Amerikaan se spotprenten), toneelvoorstellin gen etc. in het programma opgeno men. De Oostenrijkse kunst-exposi tie wórdt tot einde Juni verlengd. Voor de HarwichHoek van Hol land race. die georganiseerd Is door de Royal Ocean Racing Club. zijn 24 Engelse en 6 Nederlandse jachten ingeschreven. De race bfc- gint Vrijdag a.s. om 3 uur v.m. Een Britse woordvoerder heeft na een bijeenkomst van drie uur van de commissie voor het Oostenrijkse vredesverdrag te Wenen gezegd dat vele afgevaardigden en deskundigen hun koffers zullen beginnen te pak ken, indien niet spoedig positieve resultaten zichtbaar worden. De zit ting van Maandag werd verdaagd, zonder dat men enig resultaat had. bereikt. Men is nog altijd niet ver der gekomen dan de discussies over de richtlijnen voor een commissie van deskundigen ter bespreking van het vraagstuk van de eigendom van Duits bezit in Oostenrijk, een der voornaamste struikelblokken op de weg naar een accoord inzake het Oostenrijkse vredesverdrag. j Ruimende wind Weersverwachting van De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot l Woensdagavond. In een smalle strook langs de kust zwaar bewolkt met vooral in de nacht enige lichte motxe- gen. In het. overige deel van het land: koude nacht met in de vroege ochtend plaatselijk nevel. Overdag licht of half bewolkt. Droog weer. In hel gehele land langzaam naar Oostelijke richting ruimen- de wind Enige verdere stijging van temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1