PBNA PANORAMA-BEHANGSELS BRANDPUNTEN NOG SLECHTS TOT 31 MEI ADRIAAN EN OLIVIER Met een haringlogger naar de Hollandse nieuwe Groot Rij- en Springconcours een nette Jongen HUWELIJK TOEGANG VRIJ N. C. HEIDEMAN Kampioenen N.V. „INDUSTRIE" nominaal 500,000— aandelen, Boekhandel C.J. TERWEE, Putten. Orgie van zilver en schittering in de netten Verstekeling aan boord CPN tegen Rijkseenheid Frankfort-Amsterdam per K.L.M. Uw brandpunt Hooft-feest met commedia dellarte en clownerieën alle werkdagen, ook 's>Zaterdags,"~van 10-5 uur, 's avonds van 7.30-10 uur DE TENTOONSTELLING VAN rOUD"- FRANSE in de "zalen vaniRath &..Doodeheefver, Prinsengracht 730-736 - Amsterdam KANTOORBEDIENDE V Woensdag 21 Mei 1947 ijvïïivmniïs (voorheen Van Lohuizen Co.) gevestigd te VAA8SEN. UITGIFTE van In stukken groot nominaal f 250.— aan toonder, tin veilt delende In de winst van het boekjaar 1947 en voltende laren. Ondergetekende bericht, dat zij de inschrijving op bovengenoemde aandelen, uitsluitend voor houders van aandelen, openstelt op: Donderdag 22 Mei 1947 van des voormiddigi 9 uu' tot des namiddags a uur, bij haar kantoren te AMSTERDAM. ROTTERDAM, 's-GRAVENHAC.E en APELDOORN. tot de koets van 115 pCt. op de voorwaarden van het prospectus dd. 13 Mei 1947. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn ver krijgbaar bij de inschrijvingskantoren. Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. AMSTERDAM, 13 Mei 1947. SINAS CASSIS t CERISE FRAMBOZEN 'elk Woord meer f O 10 oer olaatsintf extra, tot 20 woorden f 150 3 x achtereenvi Igens f 3 50 Npt meisje als hulp bil :1. Kinderen voor hele of halve dagen met huiselijk verkeer. Br. no. 5935 bur. van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD 2e Hands goed onderhou- en jongensfiets. Voor jon gen van 10 jaar Mevr. Jop- pe. Gr. v. Prinstererlaan 2G. 5922 TE KOOP Te koop of ruilen: V.o. z.g.a n zwarte zomermantel en een natuurzijden zwart witte sjaal, v heren-kamer jas pyama's of lakens St. v. d. Hagen1. 6 5932 Ongeslagen, reccd-houders In elke smaak-klasse' O' U nu Perl neemt oi Cassis!" Frambozen. Sinas ol Cerise... U geeh onmiddellijk toe dat Hero het verdient weet aan de spits te staan. Fijner, edoler en frisscher. Puur ge* not van d eerste tot de laatste teugl voor 'n pracht Van 'n dorst Studeec iiduviik Uvuis Bouwkunde, Werktuig bouwkunde, Waterbouw kunde,. Electroteehniek, Chemische Techniek, Zuiveltechniek, Neder). Handelscorrespondentie, Boekhouden, Radio. ARNHEM M«t Ne«trland»ch« Technleam Ptrntla: C Rutahulzan aw f. Wind Vraag gratis prospectus. D-A-IS 500ste STAATSLOTERIJ HOGE PRIJZEN 2WW: 16650 - 1000. 3I«. 9344, 1CC38; )M9« 12092. 15952; 17577 700 11173. 13026. 13529. 1 »;o. ^7i. «e»o, nu, imo- 12:35. i6o?3.'i7»7: PKIJZF.N SAN 80,— IMS IZ28 .1451 1507 1580 icS3 175) 1TB« 2261 2458 2413 2511 2546 2558 C639 2720 2779 3156 3306 3439 2S5I 2550 J666 3724 3840 3X07 4352 441J 44« 4546 4 54 4554 4569 45W 4691 4940 4942 4972 5084 5116 5141 5132 "211 5214 5327 S605 5416 5o26 V-I*. 67v> -6043 65.7 «Ml 6S93 69-H 7022 701* 70.'i "122 *U6 7ÏJ1 72J4 f 7711 7721 7»« T'IH Mfj «ill 6746 8361 8741 6»14 6937 »"<2 89*3 >'2J 9255 S55i 8|M 9)65 1(4306 10009 1615» itél® 10*78 10404 10774 1081* 1CÏ66 l( 3-37 I 'Tl 11168 11221 UW 11004 10352 l^«0 12404 12(22 12S77 i}i.48 tJot-r .i'vll 1)452 17462 I 49) 12671 13665 13757 13797 18828 !)90i 14474 :4923 15074 15081 15188 152"4 I3-64 ISJAt ;v*6 15767 15461 15562 13931 lt02ï lölt» M.i 163-7 S6"«l 1C40Ö 1(56' JSfrW 169J6 ,"072 17-VS 17*41 17470 17»21 77867 17618 17824 17841 17920 17932 TM22 16102 16142 1(155 18.74 163IJ IHI4 IJ570 1M0I 16672 18602 15147 19260 19416 19632 19794 1)760 19769 1976* 1"M6 2..J52 20)73 2tH2i :;-,3u :wo ;OT--i ;0M4 24453 21391 21W8 2179) 21969 21952 20257 1 «00: 1.6199 I 1001 20645: 20873 1683 11739 II15S 1 SR S& I 2 IS117 18294 f«2)8 i :«s7 is?-9 i :*:>e :oj«O 3 2M36 2103» 2129) Aangeboden: Veel jon gensboeken. brume -dames schoenen. m. 33 f 12.50: 41** meter rose Indische zijde f 23 en 18 punten; stevige sjoelbak, oompl.; opvouw bare kampecrtafël met 4 stoeltjes, koffermodel;, jon- génspvama, 12 jaar 1 8 en 10 punten, v. Marnixlaan 65. 5934 4 Woonhuizen in 't centr. der stad met veel grond Huuropbrengst 11— per v. eek Koopsom 7000. Br. no. 5936 bur van dit blad. I ^OOOOOOOOOO^OOOC^CKXKKXXJOOOOOOOOOOO LEONHARD HUIZINGA Zevende druk f 4.50 x>oojc>o<xx>ooooc>oo<xxxx>oooooooc>oooooooo Een prima luxe auto, op nieuwe bandeiv plus reser ve banden Br. no 5937 bur. v an dit blad. Extra mooie koolplanten, alle soorten. Arnhemse weg 310.5939 Af te geven: Tomaten planten (vogr buiten f 0 08 per st.); komkommerplan- ten (voor buiten f 0.12 p. st Tabaksplanten- Burley 'lichte sigarettentabak); Virginia Goldleaf; Slits No. 25 f 4.50 100 stuks B. v. d. Hazcl JrHandelskwekerij. Hooglandseweg 3. P. Pijper- straat 5. (hpek Soesterweg». Amersfoort. 5943 Een prima lopende motor aangeb.. merk Panther 93 c c1940. Rijwielhandel, W Dusschofen. Amersfoort- sestraat F 431. Nijkcrkor- veen. 5890 PERSONEEL 'GEVRAAGD Gevr een flinke werkster voor 2 dagen aper week Adres: Bosselaar. Bloemen d.str 2 5940 go aan hnis Br. no. 5908 bur. van dit blad y PERSONEEL AANGEB Biedt zich aan part. ver- 1 plcecstcr bij heer of dame. Br. no. 5839 bur. van dit bl. Biecft zich aan jongeman voor reclametekenen, kan toorwerkzaamheden of iets rierg 3 jr. H.B.S.. 2 jr. Tecnn.school. Br no. 5938 bur. van dit blad. WONINGRUIL Woningruil. Gevraagd te Harderwijk een arb woning in ruil voor woning te Driebergen Br aan A Kers Bosstraat 93 Driebergen 5948 Bovenhuis (Hoekhuis) Vermeerstraat, ruilen voor ander boven- of beneden huis. Brieven no. 5951 bur. van dit blad. DIVERSEN O Net meisje. 25 jaar, zoekt kennismaking met nette heer 25 tot 30 jaar. Br. no. 5S23 bur. van dit blad. Pracht gedegenheid voor kamperen cn pension vlak bij bós en zee. tevens ver krijgbaar: boter, melk en eieren. Br. aan Agent „De Vcluwe", A. Mazier, Put ten. 5924 Op de tennisbaan Beatrix mooi gelegen a.d Randen- broekerweg 83, bestaat thans gelegenheid voor goed ten- nisonderricht. Trainer voor lopig beperkte tijd beschik baar voor prive-les. Adr.: Leusderweg 111 5931 1 Goede damesfiets, zon der banden. Br met prijs opgave no. 5933 bur. van dit blad Voor goede tabaksplanten als slits nr. 25 en Burley natuurlijk naar het van ouds bekende adres Kwe kerij' W. Ham. Vrouwen- weg. Nijkerkerveen. 5942 Geheel en pasklaar ma ken van japonnen en kin derkleding. Vlug gereed. Prima coupe. Tussen 1.30 en 3 uur. Zuidsingcl 35. 5950 Theosofische Ver. Ned. afd.. loge A'foort. Regen- tessel 21. Openbare lezing: Donderdag 22 Mei en 5 Juni n.m. 8 uur door de heer Ir van Leeuwen. Onderweflfc ..De occulte betekenis van de Bijbel". M41 zóc- êfc/i 2if Abram il eeumrt» dc mofterd haald (Speciale berichtgeving) F") E tijd gaat snel en het nieuwe nóg sneller. Elke achterhaalde gebeur tenis is oud. Uw speciale verslaggever is zes dagen en nachten voor u meegevaren aan boord van een haringlogger, teneinde u te kunnen in lichten hoe.de Hollandse nieuwe werd gevangen. Maar u is al begonnen die Hollandse nieuwe te eten en u moppert wellicht over de hoge prijs van de Haring en interesseert zich al niet meer hoe die gevangen werd. En toch zit er avontuur in die haringvisserij. Het kereltje, dat onderweg bij ons aan boord kwam is daarvan de béste getuige. golegenheidsvisser, die denkt, op een logger van de wereld afgesneden te zijn. Maar dat kan tegenwoordig. Daarmede is het comfort aan boord van zo'n schip evenwel behandeld, opdat, morgen te beginnen, niet iedereen plotseling op de haringvis serij inschrijve. Voor de mannen die zo vlot de helden der zee worden ge noemd is bijvoorbeeld lang niet altijd een oliejas te krijgen en de kaak die men er te eten krijgt is allerminst van de edelste samenstelling. En er blijven altijd nog heel veel vissers op zee! De schipper vertelde mij hoe zijn vader in 1945, kort na de bevrijding, dwars voor Noord wijk met zijn scheepje op een mijn liep en om kwam met anderen. En de nabestaan den? Zij zijn officieel gecondoleerd en bij Zeerisico ingedeeld, die 16. per week uitkeert. De nabestaanden moeten in fabrieken werken om in leven te blijven. Het eerste schot HET eerste schot ik spaar u de technische details ge schiedt op 57° 20' NB in de mid'dag. Pas des nachts om half twee komt schipper Willem aan mijn kooi en roept: ,,Moët je'de eerste Hollandse nieuwe niet zien?" In een wip ben .ik cr uit en op de brug staande zie ik enkele minuten later een wonder. Het lijkt een film opname in Hollywood. Aan êen staal draad hangen enorme lampen van de eerste mast naar de brug. Aan bak boord en stuurboord zijn bovendien schijnwerpers opgesteld, zodat schip en zee overgoten zijn met licht. p\AT kereltje, een achtjarige Sche- veninger, werd bij ons aan boord gehesen, toen wij van een an dere logger, die nog nableef, de last overnamen, de haringlast wel te ver staan. Hij was al geen last meer.» In tegendeel, de bemanning had in haar ]iart schik aan die blonde knaap met zijn brutale, helblauwe ogen. Zij kon best begrijpen, wat er in hem om was gegaan, toen hij, één dag voor de haringvloot uitvoer, langs de haven was gegaan en het plan rijpte. Zij houden immers ook van de zee Het kereltje was de avond tevoren aan boord .gekropen en in een sloep gedoken. Daar bleef hij de hele nacht en .toen de& morgens dc schepen feestelijk wegvoeren, uitgeleide ge daan door duizenden l^ngs de pieren, tóen keek hij stiekum onder het zeil doek langs en voelde zich een held. Toen de logger 25 mijl de kust uit was, verscheen de knaap plotseling aan dek en na een schrobbering van de schipper bleef hij daar. Zijn straf kreeg hij toch wel. maar alleen in de vorm van zeeziekte en misschien dan nu nog in een andere vorm, bille- koek thuis, van vader. HET zal u interesseren, dat ik van de Sch 225 af mijn vrouw heb opgebeld, mijn vrouw, die rustig thuis was en die daar nu eensklaps haar jarige man. die ze ver weg wist en onbereikbaar, aan bet toestel kreeg. Een hele .sensatie voor een HET SPEL GAAT BEGINNEN, de vleet wordt aan dek gehaald. De spanning heeft haar hoogtepunt be reikt. Vannacht zal de eerste groe ne worden gehaald. Scherp afgetekend siaan twee man in de krebbe. vlak bij de verschansing en halen de vleet over de rol binnen. De overige leden van de bemanning zijn klaar om te helpen. Daar komt het net. het schudt en zwaait en opeens is er een orgie van zilver en schitteriog. De mannen •schreeuwen en zwiepen het net op en neer. Het regent haringen overal. Ze vliegen bijna tot op de brug. Ze ko men terecht in de gangboorden, op de winds, op het voordek en dan duurt het niet lang meer of een reus achtige zilveren berg is bijeen. ■Nu is er werk aan de winkel. De kakers zetten zich op de bank bij hun manden. Zij grijpen haring voor ha ring met de rug in de palm yan de hand, rechts het kaakmes en daar gaat het in een ontzaglijk tempo, op dat zo spoedig mogelijk met het in zouten begonnen kan worden. In min der dan geen tijd is het dek van onze mooie Sch 225 een vuilnisbelt van visafval, van schubben en' viezigheid. U heeft het al vergeten cn de heer-" lijkheid mogelijk al geproefd en ik wil er verder het zwijgen toe doen. Alleen over een ontmoeting een enkel woord. We praaiden lichtschip S 2. Er naderde een sloep en meteen ont stond er een zekere vijandigheid aan boord. Onverklaarbaar. De sloep kwam nader en toen niemand wat zei, vroeg ik, wat de bedoeling was. Wij zijn Denen, zeide de aanvoerder- in de sloep in het Duits Wat willen jullie? Vis... Achter mij weerklonk het honend antwoord - van de opvarenden: ..Bloembollen en bieten kunnen jelui krijgen. Wij zijn Hollanders Zegt dat je niets?" De vanglijn wordt terstond losge laten cn iemand heeft geboden: volle kracht verder. Reeds scheiden zich onze wegen. De sloep blijft achter met razende, tierende Duitsers. Het dagelijks bestuur van de C.P.N. roept alle vredelievende "Nederlanders in steden, dorpen en bedrijven op om als tegenzet op het petitionnement van het comi té voor rijkseenhe\d handteke ningen ke verzamelen en deze de regering toe te sturen met het verzoek: „Onwrikbaar vast te huudën aan een vreedzame uit voering Van. het xLinggadjati-ac- coord. 0r. van Mook op zijn post te handhaven en geen wijziging Ie brengen in de bezetting van het ministerie van overzeese ge biedsdelen. Van eind Mei af zal de K.L.M. in samenwerking met de Tsjechi sche luchtvaartmaatschappij de C S.A. op de dienst naar Praag een tussenlanding maken te Frankfort, het centrum van de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland. De al daar gelegerde militairen kunnen thans Vrijdags en Maandags een j snelle verbinding hebben met het I Amerikaanse verlofcentrum Am* I sterdam. Tevens hebben de verlof- I gangers op Schiphol een zeer goe de aansluiting op de Amsterdam Londen dienst. Op Donderdag 22 Mei zal te I Nijmegen do 16-jarige pianist Theo I Bruins als solist optreden met de I Arnhemse Orkestvereniging. Hij zal I het Pianoconcert van Joh. Borde- wijk-Roepman ten gehore brengen. TE AMERSFOORT op MAANDAG 26 MEI 1947 (2e Pinksttfdag) aanvang 1.3Ó uur. Sportterreih Leusderweg. Plaatsen f 2.50f 1.50. voorverkoop: Rubensstraat 25: Smallepad 28; Koedijker- weg 10; Heiligenbergerweg 98; Hoge we p 22. RIJWIELSTALLING AANWEZIG. Voor direct gevraagd- Goed loon. Aanmelden: J- P.'s Groenten-, fruit en aardappelenbedrijf BISSCHOPSWEG hnek Hendrik v. Viandenstr. in deze krant wordt gelezen 9 in stad en land MODELSLAGERIJ „DE KEI" PINKSTER AANBIEDING VET RUNDVLEES' PRIMA VARKENSVLEES t POND GEHAKT MET 2 ONS VET Bij de bloemkool verse braadworst of saucijzen, iets fijns Probeert U onze fiioe vleeswaren e^ns, zü munten uit in kwaliteit! GROVE ROOKWORST met veel varkensvlees een delicates. In veThatfff 'ffiêt de grote drukte verzoeken wy'U "Uw bestelling vroegtijdig op te geven, dat voorkomt wachten bii "bet afhalen. Modelslagerij „DE KEI", Langestraat 47, Telef 6655 Een wed. zakenvrouw, bij de 50, flinke verschijning, zoekt een heer, tussen 6070 jaar, kapitaalkrachtig, gebrek geen bezwaar, om het ver dere leven gezellig door te brengen. Br. oni. no. D 393 Boekh. Amsing, Putten Gld. Er behoeft in Amers foort geen enkele jeug dige werkkracht zonder werk te z'u'n, want bij SPAAN en BERTRAM Sigarenfabrieken is werk voor tientallen. Uitsluitend jeugdige werkkrachten, die zich correct en netjes cedra- gen. morden volledig in het vak opgeleid. Aanmelden bij de por tier. d tracht. ..Het Hesiijentie Tooneel" gaf fraai sluitend ensemblespel, waarbij de titelrol door'Jos Ge vers In eed werd uitgespeeld, een schraperige, kermende, bezete® vok, die niet alleen in zijn tekst, maar ook in zijn spel aan het slot ten echt ïiieniseljk accent kreeg. Coba Keiling was als Reym een pracht van een helleveeg, met een kostelijk vis comica. Anton Roe mer ren statige, kleurige, dik doende Rijkert. Ton Lutz en de jonge Hans Kaart waren niet al leen een kluchtige hofmeester en Kok. maar ook een paar meester lijke clow ns, die zo weggelopen konden zijn uit het circus. Het tempo was zoal)® het bij zo'n dar tele opvatting past. Deze nieuwe vertolking varrhet kluchtspel we hebben qveri- Lens over een teveel van onze klassieken op het* toneel niet te klagen en deze vertoning demon streert duidelijk, dat zij nog tot loven zijn te brengen bracht geen Oud-HollandSe klucht, zoals wij die zouden verwachten, maar een spel vol zwier en hoofse stijl, w aaraan het werk van zijn schep-) per zo rijk is. En een Hooft- feest is bet in ieder geval ge worden Zo dacht het publiek er kennelijk ook over. Het schonk spelers en regiseur luide bijval. Voor de dames waren er kleurige voorjaarsbloemen. Een feest öp zichzelf! J. v. S, Verbinding met Best Ten dienste van de reizigers uit het Westen, met bestemming Best. zal de om 21.48 uur uit Dordrecht naar Eindhoven vertrekkende trein om 23.47 uur te Best stoppen. Deze trein geeft aansluiting op de om 23,16. uur te Boxtel aankomende snel trein uit Utrecht. Met ingang van Maandag 19 Mei kunnen dus reizigers met de laatste trein uit Amsterdam. Den Haag of Rotterdam hun reisdoel nog bereiken. Tot 8 Juni worden op aanvraag door het mipisterie van O. K. en w., Prinsessègracht 19. Den Haag, deviezenéanvraagformulieren ver strekt voor studie te Leuven van studierichtingen, die niet of niet volledig in Nederland gedoceerd worden. - Sprankelende Warenar in Amsterdam MEN mocht er dan al bang voor zijn of Hooft het bij een twin tigste eeüws publiek nog zou „doen", dc Amsterdamse premiere van zijn „Warenar", voor een hij- na geheel en vóór een verbin dend deel met jeugd gevulde Schouwburg'beef)» een klaar en duidelijk antwoord gegeven. Ben Royaards had er een kostelijk ge- \al van geïnaakt, Alleen wie erg. aan hel detail hangt zou even een. Prdenkelijk gezicht kunnen zei ton en vragen; Was dit nog Wel helemaal Hooft? Maar die heden* kcljjkheid bleef niet lang. Hoe zou dat ook kunnen bij zoveel clow neske cn sprankelende geest! Her loving van een brok Amsterdams leven. zoals wij oiii> dat voorstel len, is liet zeker niet geworden. Royaards had het eerder uitgetild boven de couleurlocale en zich meer gericht naar de boventijdse elementen in Hoofts werk. Voorts was hij ter sclyale gegaan b.j het toneel van Plaulus' dagen, bij de pantomime en bij de commedia «ieU'arte. Het resultaat was eeri levend, bewegelijk en feestelijk gehe'er. waarin clowns rond dar telden cn gqede én boze fcecn over het toneel dansten. Een bekoor lijk décor van Wyda Westerman, die ook de costumes had ontwor pen. toonde de bouwvallige hut van Warenar grenzend aan het weldoortimmerde huis van Rijkert op de achtergrond de münr van het ellondigenkerkhof mei een paar suggestieve doodsemblemen, waarachter een galg oprees, waar. aan tenslotte de gierigheid werd opgeha*ngen. Opzij twee speelse nisjes, waarin de clowns zich konden terugtrekken. Ziedaar het uiterlijk, waarin Hoofts spel, waarvan de bedrij\en door even geestige muziek van Pierre erdonck uitgevoerd onder leiding van Jan deGraaff werden verbonden en onder steund ten tonele werd ge- De Gierigheid wordt door de clowns uit haar hol verdreven. De Mildheid ziet toe. Op kantoor van bedrijf hier ter plaatse wordt ge vraagd een accurate vrouWel. goed kunnende typen. Eigenhandig geschreven brieven met uitv. inl. onder No. 5925 bur. van dit blad. WONINGRUIL AmsterdamAmersfoort •AANGEBODEN 2e ETAGE op goede stand Amstellaan Zuid, bevattende 2 kamers en suite, zijkamer, badka. mer, keuken. Gevraagd HUIS in Amers" foort. Brieven nader No. 5941 hur. van dit blad. GRPTE FABRIEK TE AMERSFOORT VRAAGT: NETTE MEISJES tot 30 jaar en JONGENS tot ca. 18 jaar Flink loon. Rustige werkkring. v Hygiënische, frisse eö lichte fabrieksruimten. Goede sociale verzorging. Muziek tijdens arbeid. Keurig ingerichte eetzalen. Lichte werkzaamheden. Inlichtingen en aanmelding op Donderdagmiddag 22 Mei a.s. tussen vier en vijf uur in Hotel De Karseboom, Lieve Vrouwenkerkhof 3, Amersfoort. Tandarts AFWEZIG tot 27 Mei 12 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 4