DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C r BPM bouwt fabrieken in Nederland Spiegel der wereld V erantwoordelijkheidsbesef door zelfbestuur Churchill in kennis gesteld van plannen met India Eerste Kamer vóór uitkering aan ouden van dagen UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Productie van kunstmest, plastic's en wasmiddelen Bouw ervan vraagt 70 millioen Weer groenteexport voor legers in Duitsland De moordaanslag te Amsterdam Mr. de Wilde over Rijk en Gemeente Ifap dringt aan op een tarweovereenkomst Nieuwe olieboringen in ons land Nieuwe eisen van Pakistan Popof, niet Zoekof Een wolkenkrabber voor de U.N.O. Alliantie Argentinië- Brazilië-Uruguay? Duitsers roofden, dus roofden „zij" mee Nederlands toezicht op Griekse amnestie? Eerste nieuwe haring voor de Koningin Nieuwe opstand der Koerden? Instrumenten van wrak van Dakota geborgen Twintig liter benzine ontploft Spijsolie, thee en koffie Bon voor spijsolie 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4-— per kwartaal Losse nummers 10 cL Donderdag 22 Mei 1947 Nr. 649 6e Jaargang Red. en A dm.: Soouckaertlaan 7. Amersfoort Tekf. redactie <291 Telef. «dmlnlatratle 623S Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER 1, De Bataafse PetroleummaatschappU gaat in Nederland drie grote fabrie ken bouwen, nl. een kunstmcstfabriek b(j haar dochteronderneming, de N.V. Mekog te IJmuiden; een fabriek b(j Pernis. voor de vervaardiging van synthetische wasmiddelen en een voor de productie van. kunstharsen (plastics). In deze projecten, welke een be langrijke schrede betekenen naar in tensievere industrialisatie, ral onge veer f 70 millioen worden geïnves teerd. Nederlandse regeringsinstan ties hebben de bouw- en bedrijfsver- gunningen reeds verleend. De vooroorlogse capaciteit van de kunstmestfabriek te IJmuiden was 3,6.000'ton per jaar. Als gevolg van oorlogshandelingen bevond die fa briek zich in een bedroevend slechte toestand. Juist de vorige week is de oude capaciteit weer bereikt De nieuwe fabriek zal in de loop van 1949 gereed komen, waardoor de productie tot ca: 51.000 ton wordt opgevoerd, die hoofdzakelijk in de ■vorm van rond 70.000 ton kalksalpe- ter en 175.000 ton kalkammonsalpeter opgewerkt zal worden. 25.000.000 K.G. De fabriek voor synthetische v^s- middelen te Pernis zal in 1948 vol tooid zijn. zij zal ongeveer 25.000.000 K.G. per jaar van een effectief was middel kunnen maken. Dit product is in verschillende opzichten en voor bepaalde toepassingen beter dan gewone zeep. De fabriek voor kunstharsen, wel ke eind 1948 in bedrijf moet komen, zal een capaciteit hebben van ca. 2 000.000 K.G. per jaar. In de toe komst zullen Hie Nederlandse in-; dustrieën. die dit materiaal verwer ken tot vloerbedekking, kunstleer, sponzen, borstels enz. niet meer ge heel van import afhankelijk zijn. Na 1 Juni ls het Nederlandse ex porteurs weer toegestaan verse groente te leveren aan de Ameri kaanse en Britse'bezettingslegers in Duitsland. Momenteel worden onderhande lingen gevoerd met de Britse en Amerikaanse autoriteiten om de groenten, waarvoor in het binnen land geen afzetmogelijkheden be staan aan de burgerbevolking in Duitsland te leveren. De daders bekend? Verdacht van ooging tot moord op de 42-jarige bewaker L. van R-, die Maandagavond door bijlslagen op het hoofd ernstig gewond op de O.Z. Voorburgwal t© Amsterdam werd aangetroffen, zoekt de politie thans de in Leeuwatden geboren 80 jaar oude Wfebé de Boer en de 33- jarige Amsterdammer Johan An dreas Loos, die Joop genoemd wordt- Navraag van de recherche bij do. politie in Leeuwarden heeft uitgewezen, dat De Boer reeds een gevuld strafregister heeftt evenals zijn kameraad Loos. Intussen heeft de recherche de be- schikking gekregpn over foto's van beide verdachten, de bewaker, aao wie ze zjjfi voorgelegd, zégt ze te herkennen als zijn beide overvallers. Zwart en Wit D E commissie, welke d^ Verenig de Naties naar de Balkan heb ben gezonden, om een onderzoek in te stellen naar de troebelen in Grieks Macedonië en met name ook naar éventuole buitenlandse interventie hierin, heeft -van het ogenblik, dat zij haar werkzaamheden! aanving gestaan in het teken van de tegen stelling Oost tegen-West. Thans hebben zowel de Sowjet- delegatie als die der Ver. Staten hun conclusies uit het onderzoek bekend gemaakt. Wij vinden dit op zichzelf reeds een merkwaardige procedure, wij zouden toch mogen verwachten, dat de commissie- als zodanig een rapport uitbracht, eventueel met af zonderlijke Rota's van hen. die zicfi met de conclusies van dc meerder heid niét hadden kunnen verenigen. Maar goed. de gedelegeerden van de U.S S R. en de U S A. hebben dus hun conclusies 'bekend gemaakt, laatstgenoemden in een door de •commissie voor de Balkan te Genève gehouden openbare vergadering. Bezien wij die conclusies, dan wordt ons opnieuw heel duidelijk, hoezeer de tegenstelling Oost-West de commissie heeft beheerst. De Russische delegatie immers spreekt de Slavische buurlanden van Grie kenland vrij van iedere schuld, be schuldigt de Griekse regering ervan met valse béwijsstukken van ..fas* cistische en misdadige" elementen te hebben gewerkt cn door haar onder drukking van de democraten en nationale minderheden in eigen land de enige oorzaak van de troebelen te zijn geweest. HET beeld, dat de Amerikanen voor ons tekenen is meer ge varieerd. De bewijsstukken wijzen op interventie van Zuid-Slavië- en In mindere mate op die van Bul garije en Albanië. Dat de getuige nissen en bewijsstukken voor deze conclusie vervalst zouden zijn is vol gens de Amerikanen niet bewe zen. Verder constateren zij. dat inderdaad verscheidene duizenden Grieken een toevlucht lebben moe- Jen zoeken bij de Noorderburen, omdat zjj door hun regering werden vervolgd, terwijl tenslotte wordt vastgesteld, dat het feit. dat Grie kenland heeft vastgehouden aan zijn territoriale eisen t.o.v. Bulgarije en Albanië tot het verhogen der span ningen hpett bijgedragen. Ziet daar de conclusies, waaruit wjj nu mogen kiezep. Misschien komt het van de omstandigheid, dat wij tot de wereld van het Wes ten horen, maar ons lijkt op 't eerste gezicht het rapport van de Ameri kaanse delegatie de waarheid' dich ter te benaderen dan het Russische. Wij staan m zaken als deze nu een maal zeer sceptisch tegenover een schildering uitsluitend in zwart en wit en dat nog wel op de Balkan. Gisteren ts in tegenwoordigheid van meer dan driehonderd genodigden het tankbedrijf van de Nieuwe Matex in Vlaardmgen heropend. Het ge hele terrein, werd in de laatste maanden van de oorlog door de Duitsers totaat vernield. Op het gister in het Jaarbeursge bouw te Utrecht gehouden landelijk congres van anti-revolutionnaire ge meentebestuurders hield des mid dags oud-minister mr. J. A. de Wilde enige beschouwingen over drie pro blemen: de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, het be lastinggebied der gemeente, en de, gemeente als cultuur-gemeente. De eerste twee problemen waren volgens mr. de Wilde van primair belang voor de zelfstandigheid der gemeenten, die in de loop der tijden zeer veel heeft geleden. Uitvoerig ging hij in op de financiële verhou ding tussen Rijk en Gemeente van 1851 tot heden, waarbij hij tot de conclusie kwam. dat van een goede regeling nooit sprake is geweest. Het belangrijkste was wel de Wets wijziging van 1929. (De Geer), waar door de Gemeentelijke inkomstenbe lasting van 1897 werd afgeschaft, ter wijl men tevens overging tot het in stellen van de Gem. personele be lasting en de Gemeentefondsbelas ting. waarop de Gemeenten indivi dueel mochten heffen. Tengevolge van de crisis waren echter in 1933 nieuwe wijzigingen noodzakelijk en toen de Tweede wereldoorlog uitbrak waren de gemeenten door vier afzon derlijke regelingen (de Algemene-, Bijzondere-, en Crisisuitkeringen, alsmede de ^uitkeringen aan noodlij dende gemeenten) vaa het Rijk af hankelijk. welke afhankelijkheid ge durende de bezetting nog groter- werd. Niet alleen uit politiek-, maar ookuit psychologisch oogpunt achtte mr. Dc Wilde déze toestand ongewenst: juist autonomie kweekt verantwoordelijkheidsgevoel. Ook moet de nivelleringsgedachte wor den teruggedrongen; voor elke ge meente afzonderlijk dient volgens een vast principe te worden uitge maakt wat Rijks- en wat gemeente belang is. Tegen Rijksbijdragen op ziohzelf bestaat geen bezwaar, mits deze bijdragen niet de plaats der gem. belastingen als sluitstuk in de gemeentebegroting gaan innemen. Omdat de uitgaven der gemeenten doorgaans standvastiger -zijn dan die van het Rijk, moeten de gem. belastingen niet „conjunctuur-ge voelig" z\jn. zoals bijv. inkomsten en ondgmemingsbelasting. alleen het Rijk kan (en lang niet altijd!) deze „conjunctuurgévoeligheid" be- invloeden. Tot slot merkte spreker over de financiële verhouding tus sen Rijk en gemeente nog op dat. indien bezuiniging nodig is, dit niet alleen voor de gemeente, m^ar ook voor het Rijk geldt. Het verloren gain van de ge meente als cultureel centrum weet ny. De Wilde aan', verkeer, tech niek (de „ingenieursmentaliteft"), overheidsbemoeiing, enz. Electri- sche centrales, telefoon, onderwijs alles wordt door het centraal ge zag geannexeerd: in dit verband wees de oud-minister op de weder opbouw, die geen rekening houdt met de speciale behoeften der ge meenten. Ook keerde spreker zich tegen annexatie van gemeenten: De commissie voor het beleid van de Internationale Landbouwers Fe- deratiè, welke te Soheveningen con- gresseert. heeft na- dagenlange dis- sussie besloten in een resolutie op een internationale tarweovereen komst aan te dringen, welke zii be schouwt* als de grondslag voor" ge zonde landbouw-ecohomie. Donderdagmiddag zal het congres weer in algemene vergadering bij eenkomen. De commissie voor de statuten is gereed met haar arbeid en de financiële commissie beveelt een budget van 20.000 pond ster ling voor het komende jaar aan. waarvan de Verenigde Staten en het Britse rijk ieder ongeveer 5000 pond sterling zouden moeten op brengen. Het aandeel van Neder land staat nog niet vast. Ten aan zien van de permanente zetel van de IFAP kan op dit congres nog niets worden beslist, aangezien men niet Weet waar de FAO zich zal vestigen. Op 81 Mei a.s. zal'wederom bet .Ster Kampioenschap 1947" ver danst worden in de Haagse Dieren tuin te Den Haag. gezin, dorp en stad vormen bindin gen tussen de individuen, welke bindingen steeds losser worden. Om deze reden is alles te zeggen voor regionale indeling der w\jken van grote steden. Met Dr. v. Poelje, de kenner van het Néd. volk bij uitnemendheid, was de oud-mïriister van mening dat de crisis der democratie in de eerste plaats een zedelijke crisis is: om deze op te heffen moet ook de religie worden ingeschakeld, want vooral saamhorigheid op godsdiens tig gebied vormt een band. „Wjj moeten", zo besloot Mr. De Wilde zijn betoog, „de geestelijke vrijheid waarderen en hooghouden, doch dit is eerst mogelijk wanneef het volk voor hogere normen buigt". De olie in de Nederlandse bo dem biedt nog steeds nieuwe perspectieven. De. Bataafse petro- leummaatschappij zal binnenkort ten Westen van Koevorden begin nen met diepboring. De maat schappij zal daar in de komende maanden olie winnen en de plan nen bestaan boringen tot een diep te vgn 2000 meter te verrichten. Bij Schoonloo (ten Noorden van Emmen) zal de Bataafse proef boringen tot een diepte -van 600 meter ondernemen. Voorts zal zeer binnenkort een aanvang gemaakt worden met geophvsisch onderzoek der Wad deneilanden en andere gebjeden. De B.P.M. zal daar boringen ver richten met seismisch Ónderzoek, waarbij trillingen in de bodem opgewekt worden door onder grondse explosies om zodoende do bouw van de diepere lagen te kun nen vaststellen. Voorts houdt men rekening met de mogelijkheid dat deze kunstmatig teweeg gebrach te trillingen opwelvingen van olie houdende lagen zullen doen ont staan. De Britse, minister-president, Cle ment Attlee. en de onderkoning van India." Lord Mounthatten, hebben de oppositie in kennis gesteld van het plan voor de procedure der machtoverdracht in India, dat de onderkoning op 2 Juni te Delhi aan de conferentie van Indische leiders zal voorleggen. Attlee en Lord Mountbatten hebben deze bekend making gedaan aan Winston Chur chill. diens plaatsvervanger Antho ny Eden en de conservatieve leider van het Hogerhuis. Viscount Cran?' borne. Attlee zal ook de leider van de liberale partij. Clement Davies. van de voorstellen op de hoogte brengen. De nadruk wordt er op gelegd, dat de oppositie „van de voorstellen in kennis is gesteld" en niet er over geraadpleegd is. Een corridor gevraagd De president van de Mohamme daanse Liga, Mohammed Ali Djin- nah, heeft gepleit voor een bond genootschap tussen Pakistan en Hindoestan (resp. het Mohamme daanse en het Hindoese deel van In- c(ia). Hij gaf een uiteenzetting van liet streven der Mohammedaanse Liga voor de tot standkoming van Pakistan en zijn betrekkingen met andere landen. Hij vatte deze in zes punten samen: 1. De Mohammedaanse Liga eist een qorridor door Hindoestan, die de twee Pakistan-proVmcies in het Noord-Westen en Noord-Oosten van India met elkaar verbindt. 2. De Mohammedaanse Liga zal De berichten dat maarschalk Zoe kof. tijdens de oorlog een van Rn.s- lands bcroenjdste generaals, wegens samenzwering veroordeeld zou zijn, wordt van verscheidene kanten te gengesproken. Op 1 Mei nam hij in Odessa, waar hij bevelhebber is. nog een parade af. Het schijnt dat het hier een verkeerd verstaan ra dio-bericht betreft over het proces tegen de Bulgaarse'generaal Papof. Volgens voorloDige plannen zal een wolkenkrabber te New York met accomodatie voor 3000 personen het Jioofdkwartier van de IJ.N.O. worden. Daaromheen zullen gebouwen verrij zen met vergaderzalen, restaurants, bibliotheken en werkvertrekken der verschillende delegaties. De algemene vergaderzaal biedt plaats aan 4250 personen. Een ondergondse garage zal 200 auto's kunnen bevatten. zich tot het uiterste verbetten tegen een verdeling van Bengalen en de Pendsjaab. 3. Tussen Pakistan en Groot-Brit- tannié is een werkelijke goede be trekking mogelijk. 4. De betrekkingen tussen Paki stan en Hindoestan moeten vriend schappelijk en wederkerig zijn. 5. De regering van Pakistan zal door en uit het volk gevormd wor den. x 6. Pakistan zal om lidmaatschap van de UNO verzoeken. Djinnah zeide tenslotte, dat de gedachte van een* pan-Islamietische staat reeds lang niet meer bestaat. Generaal Peron en generaal Du- tra, de presidenten van Argentinië en Brazilië, hebben elkaar op de grens van de twee landen ontmoet. Volgens welingelichte kringen wer?- den de mogelijkheden van een ge meenschappelijke anti-communisti sche politiek besproken. Dutra zal ook Berreta, president van Uruguay ohtmoeten. Het wordt mogeHik geacht dat een triple alliantie tussen deze landen, gericht op het beëindigen van de burgeroorlog in Paraguay, zal worden overwogen. Op 24 October 1944 pakten de Duitsers in Bussum ongeveer dui zend mannen op en voerden ze naar Arnhem, waar een deel van hen helpen moest bij het „organiseren" van levensmiddelen en kostbaarhe den. Zes Bussumers bleken zeer ijverige leerlingen, eerst „organi seerden" zij voor de Duitsers en toen zij het „kunstje" machtig wa ren begonnen zij voor zich zelf. Toen Arnhem een week vr\j was stelden zij zich in contact met een vrachtautodienst die wagens vol goederen naar Bussum vervoerde, ondanks het gevaar van beschie ting. Na de bevrijding volgde ech ter huiszoeking en men vond: stof zuigers, radio-toestellen, grote par tijen textiel. Perzische tapijten, fietsen, sieraden, levensmiddelen enz. Woensdag moesten deze zes „he ren" zich voor het Tribunaal te Hil versum verantwoorden. Deze ver antwoording luidde ongeveer: „Als v/ij die spullen niet hadden meeger pakt zouden de Duitsers ze inge pikt "hebben". Omdat twee andere Bussumers, voor plundering van. een Arnhemse bank door dé krijgs raad veroordeeld zfjn tot 2V2 en 1% jaar achtten de verdedigers der zes „organisators" deze voldoende ge straft met hun voorinternering. Op 4 Juni zal het Tribunaal doen we ten of het zich daarmee verenigen kan. Fietsen met bónden zonder bon. De Amsterdammers, die dit lazen, moes ten zich even de ogen'uitwrijven. En toch was het waar. Het zijn Franse fietsen, die x'rij verkocht mogen worden. (Van onze parlementaire redacteur) Vijfhonderdduizend ouden van da gen beleefden gisteren een gelukkige dag. omdat de Perste Kamer het wetsontwerp, waardoor hun een nooduitkering verzekerd wordt, zon der hoofdelijke stemming heeft aan genomen. Van oppositie tegen het wetsont werp was in feite geen sprake, al werden er wel enige bezwaren te gen ontwikkeld. Deze golden in het bijzonder de lage uitkeringen waar tegen mej. TjeenkWillink (Ar beid en de heer Brandenburg (C.P.N.) hun stem verhieven. „Gij hebt wel vele millioenen over voor het militaire apparaat en schenkt de grote kapitaalbezitters 400 millioen van de heffing-ineens", verweet de laatste spreker, dè regering. Mr. Stikker (Vrijheid) merkte op dat het overleg met de Stichting van de Arbeid over de nooduitke ring niet intensief genoeg is geweest en hij kan dat weten, want hij is voorzitter van deze Stichting. De a.r. heer Schipper toonde aan, dat de positie der invaliden door deze wet niet verbeterd woreft. Het Griekje blad „Vradini", dat in het algemeen de gezichtspun ten van Tsaldaris. vice-premier, weesgceft. schrijft, dat Nederland en Zwitserland de mogendheden zijn. die de Griekse regering ver tegenwoordigd wil zien in de in ternationale commissie van toe zicht óp de uitvoering der amnes tie. De Griekse regering /zou de Nederlandse en Zwitserse rege ringen verzoeken vertegenwoor diger? te sturen, die onder super visie van heti internationale ge rechtshof in Den Haag toezicht zullen uitoefenen. Minister D r e e s wees het verwijt af. dat niet voldoende overleg met de Stichting van de Arbeid was ge pleegd. Er was sprake van twee tegenovergestelde standpunten en de nood van de ouden van dagen was te nijpend, zij konden niet wachten tot deze tegenstelling was over brugd. Over de definitieve regeling zal hij met de Stichting ruim over- Jeg plegen. „De 400 millioen van de hef fing-ineens heeft de regering niet prijs gegeven", voegde mi nister Drees de heer Branden burg toe. „doch de meerderheid der Tweede Kamer nam dit be sluit tegen het advies van minister Lieftinckin". Schipper Arie Visser ls van morgen met de VI. 216 „Hennie" te Vlaardingen binnengelopen met 348 kantjes nieuwe haring, aan boord, de vangst van zes schepen. Een deel van de haring bleek van zulk een goede kwali teit, dat de opperkeurmeester Dam Van de visserij-maatschap- pij „Vlaardingen" deze goed keurde om aan de Koningin te worden aangeboden. De haring zou vanmiddag op de gebruike lijke wijze in oranje vaatjes aan Hare Majesteit en aan het Prin selijk gezin worden geoffreerd. STAATSLOTERIJ Hoge prijzen: 5695, .6560, 11071: f 1000.—. Naar de AN.WB verneemt, zal op 17 Juni a.s. het aanbrengen van rijwielpaden en voetpaden langs het weegvak Soest—Amersfoort van de Rijksweg BaarnAmersfoort aanbesteed worden. Weer thuisNa een afwezigheid van ruim 'zes maanden is de Neder landse walvisvaarder „Willem Ba- rendsz" in de thuishaven terugge keerd. Een grote menigte had zich lang de oevers van het Y opgesteld, om getuige te zijn van de aankomst in de hoofdstad. Onmiddellijk na aankomst begon men met hef lossen ven de kostbare lading. Ongeveer 20.000 Koerdische tirailleurs zijn begonnen met de organisatie van de verdediging van dorpen in het Noord Westen van Iran. Het Iraanse leger ver sterkt zijn garnizoenen. Officiële waarnemers voorspel len een nieuwe „door rie Russen aangewakkerde rebellie". (A.P.). Om het Europese kampioen schap lichtgewicht won de Italiaan se kampioen Roberto Proietti van de Belgische titelhouder" Kid Dus- sart. De Belg moest in de 13e ronde opgeven. Na eon gevaarlijke expeditie \an twee weken door steil en moerassig land zijn vier Austra lische kolonisten on drie min schappen van de Nederlands-In dische luchtmacht uit Batavia in Katherine, Noord-Australie, te ruggekeerd met een vracht gebor gen goederen van de Nederland se Dakota, die op 25 Maart onge veer 55 mijl ten noord-oosten van Katherine te pletter is gevallen. De vracht bevat overblijfselen van het vliegtuig, belangrijke de len van de 'motoren luchtmeetih- strumenten. gereedschap en dy namo's en heeft een waardp van verscheidene duizenden ponden. De expeditie, die geleid werd door een jong veedrijver, ge raamd Peter Eveleigh. heeft een harcle en hongerige tijd gehad, omdat het huicjige tekort aan rneel en de rantsoenering van brood in die noordelijke streek hun slgchts kleine rantsoenen liet. Zij maakten de tocht in een örie-tons truck en hadden vijf da gen nodig om 127 mijl af te leg gen. De Nederlandse leden van de groep waren luitenant Van der Vf 11 ep twee mecaniciens. Er zijn zoveel mogelijk instru menten van het vliegtuig mee te ruggebracht. De Nederlandse airioiiteiten te Brisbane, hebben medegedeeld, dat geen verVteré bergingspogingen zullen worden ondernomen. Terugslag in de carburateur van de gewone automotor van de plcizierboot, die Zondagmorgen in de Keizersgracht te Amster dam explodeerde, blijkt de oor zaak van dc ontploffing te zijn. Van misdrijf is geen sprake. De eigenaar van de boot dc heer G. C. Huurman, die overdekt met brand: en échaafwordfln en met egn gebroken rechterarm in het zièkenhuis is opgenomen, heeft tegenover do politie verklaard, dat.de boot voorzien was van een motor uit een Chevrolet* Toen hij Zondagmorgen op de starter trapto hoorde hij een luid gerommel binnen in de boot, waarop deze bijna onmiddellijk daarna uit elkaar sprong. Hij* i3 ervan overtuigd, dat terugslag in de carburateur benzinedampen rond de motor tot ontbranding heeft gebracht. De overblijfselen van de boot, zijn door deskundi gen van de scheepvaart-inspectie en van de Amsterdamse politie onderzocht. Ook zij zijn dezelfdo mening toegedaan. fTussen Noord- en. Zuidpoolg - ir - GEVRAAGD: EEN PREMIER ITALIË Nu Francesco Nitti de opdracht voor het vormen van een kabinet heeft teruggegeven, is voor lopig nog geen oplossing van de Italiaanse regeringscrisis in zicht. President De Nicola, zal de partij leiders opnieuw raadplegen om iemand te vinden, die beréid of in staat is een kabinet te vormen. JAPAN. De besprekingen tus sen de Japanse politieke leiders hebben nog niet tot eep resultaat geleid. Er is dus nog geen premier. De liberalen stellen de voorwaarde dat de sociaal-democraten zich van de linkse elementen in hun partij zullen distanciëren. NOORDRIJNLAND. De in h'et parlement vertegenwoordigde par tijen .van Noordrijnland-Wcstfalen hebben de Christen-democratische burgemeester van Duesseldorf. Karl Arnold, unaniem verzocht een ka binet te vormen. De Christen-democraten vormen de grootste partij in' het parlement, doch bezitten geen absolute meer derheid. FINLAND. De Finse minister president, Pekkala, heeft President Pasikivu ervan verwittigd, dat zijn regering er in heeft toegestemd in functie te blijven. Hiermede is de langdurige Finse regeringscrisis ge ëindigd. Aan dit besluit zijn be sprekingen vooraf gegaan tussen Pekkala, parlementsfracties en le den der regering. Officiële bonnenlüst voor het tijdvak van 25 Mei t.m. 7 Juni 1947 Elk der volgende bonnc geeft recht'op het kopen van: Bonkaarten KA. KB, KC 705 (serie D) D-01 Brood: 800 gram brood D-02 Brood: 400 gram brood D-01 Boter: 125 gram boter D-02 Boter: 250 gram margarine or 200 grarri vet D-01 Melk: 4 liter melk D-03. D-05 melk: 7 liter melk D-01 Vlees: 100 gram vlees D-02 Vlees: 300 gram vlees D-01 Algemeen: 200 gram kaas D-02 Algemeen: 1 ei D-03 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) D-04 Algemeen: 125 gram koffie D-05 Algemeen: 50 gram thee D-06 Algemeen: 100 gram suiker werk, D7OI Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet D-03 Reserve: 1600 gram brod D-04 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet D-06 Reserve: 800 gram brood D-07 Reserve: 125 gram boter D-07 Algemeen: 120 gram spijsolie (voorinlevcring uiterlijk op 31 Mei a s.) Bonkaarten KD, KE 705 (serie D) D-ll Brood: 800 gram brood D-ll Boter: 250 gram boter D-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet D-13, D-15 Melk: 12 liter melk D-ll,D-12 Vlees: 100 gram vlees D-ll Algemeen: 100 gram kaas D-12 Algemeen: 1 ei D-13 Algemeei}: 100 gram suiker* werk D-13 Réserve: 800 gram brood D-14 Reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) D-16 Reserve: 600 gram bloem of kindermeel (niet Uit rijst be reid) of zelfrijzend bakmeel D-14 Algemeen: 120 gram spijsolie (Voorinlcvering Uiterlijk op 31 Mei a.s.) Bonkaarten MA, MB, MC, ,MD, ME, MF. MG 706 (büz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (serlo D) D-21 Brood: 800 gram brood D-21 Boter: 250 gram boter D-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet D-21 Melk: 5. liter melk D-21 .Vlees: 300 gram vlees D-22 Vlees: 100 gram vlees D-21 Kaas: 200 gram kaas D-21 Eieren: 5 eieren. Op 29 Mei zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen en tabak. De bonnen D-06 en D-13 Algemeen geven uitsluitend recht op 100 gram- suikerwerk, niet op chocolade, sui ker, jam e.d. De niet-aangewezen bonnen van de serie C kunnen worden ver nietigd. De bonnen D-07 en D-14 Alge meen moeten uiterlijk op 31 Mei a.s. bij een detaillist, die gewoon was spijsolie te verkopen, ingeleverd worden. Omtrent de aflevering zullen nog riadere berichten volgen. In de bonncnlijst is een vóór- inleveringsbon voor 120 gram spijs olie opgenomen. De zeer beperkte mate, waarin de voor de productie van margarine noodzakelijke oliën kunnen worden geïmporteerd, belet tot heden aanwijzing van een bon voor uitsluitend spijsolie. Het is ten slotte gelukt een hoeveelheid olie voor dit doel vrij te krijgen. Ver- moedelijk zal de koopbon eind Juli worden aangewezen in de plaats van een bon voor 125 gram margarine. PREDIKANTEN VOOR INDONESIë Zeer binnenkort willen voor de tijd van 2 jaar naar Indonesië ver trekken in dienst van dc Protes tantse Kerk aldaar: dr. M. H. Bol- kestein, die docent wordt aan de Hogere Theologische School te Ba tavia, de predikanten J. J. van Hille. W. F. H. ter Braak en H. Postma, terwijl ir. P. Tclders is be noemd in algemene dienst bii de Protestantse Kerlf in Indonesië, eveneens voor de tijd van 2 jaar. Geleidelijk warmer Weersverwachting va De Bilt, J geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Heldere vrij koude nacht. Over- dag zonnig droog weer met op- •1 nieuw iets hogere temperaturen, iïln de namiddag in het Zuid- 5 Oosten van het land tijdelijk I enige wolkenvorming. Meest ma- tiqe Oostelijke wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1