DAGBLAD VOOR AMERSFOORT t Commissie generaal Woensdag in Nederland terug Pasoendan-staatsgreep .in West Java 1IJ Frans^ regering wijkt voor eisen van de C.G.T. Spiegel der wereld Verhoging der welvaart Vacantie voor kinderen van gesneuvelden UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL NIEUWE INSTRUCTIES OVER UITWERKING LINGGADJATI Een delegatie naar Djogjakarta 12 millioen dollar voor Nederland Nederland in de raad van de I.C.A.O. Loonsverhoging voormetaalgrbeiders Frankrijk voor een crisis Coloradokevers spoelen uit zee Steun aan illegale Joodse immigratie Truman tekent wet van hulpverlening Republikeinse resident onder huisarrest Nederlandse steun toegezegd Frankrijk had genoeg tanks I.F.A.P. propageert coöperatie Klaver Vier vraagd f 150.000 Ook Orlando* niet __r Landbouwloon gelijk aan dat in de indüstrie Nog bonnen nodig in hotels en pensions Defensieplan voor westelij k halfrond? Bespreking reizen naar Belgie f 20.000 boete, één jaar voorw. Geen kranten papier meer Hogere brood- en vlees rantsoenen geëist Zijn a.s. echtgenote vermoord 510330 Baak: R'dcmsche Baak Aboaaaneatsprt)s: 031 per week per kwartaal Laaie Dommer* 10 Bank week Vrijdag 23 Mei 1947 Nr. 650 6e Jaargang c Red. en A dm.: Snoudcaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Commissie Generaal zal volgende week Woensdag in ons land aankomen voor het voeren van besprekingen. Het kabinet zal na de oriëntatie-reis van Beel en Jonkman beslissingen moeten nemen *>ver de uitwerking van Linggadjati. Om de leden der C. G. zo goed mogelijk te instrueren is hun overkomst ge wenst. Hun verblijf zal van korte duur zijn, meldt een te Bata via uitgegeven communiqué. venarbeiders daar „naar hun maag NICA. maar naar hun geest nog steeds republiek" "waren. Toen de schepen onder rood-witte vlag Pri- ok waren binnengestoomd. hadden de arbeiders hen irtet „Merdeka" begroet. Ook in Madoera heeft eerf aantal Indonesiërs het initiatief genomen voor een beweging tegen inschake ling bij de republiek. Van Nederlandse zijde .is men van mening. dat dëactie het logische gevolg is van de toestand^ waarin het republikeinse bestuur het eiland -laat Daarentegen heeft de republikeinse commissaris voor Madoera verklaard, dat de bewe ging ondersteund wordt door Ne derlandse „provocateurs", doch dat het gehele volk trouw blijft aan de republiek. Als voorbdeld van Ne derlandse „provocateurs" noepide hij de vorming van een speciale eenheid van het Nederlandse leger, uitsluitend uit Madoerezen- samen gesteld, in het gebied van Soera- baja. Een Nederlandse delegatie be staande uit dr. P. J A. Idenburg, dr. H. H. Boon. mr. P. Sanders en dr. P A. Ursone zal op 28 Mei voor een verblijf van ongeveer vier da gen naar Djogja vertrekken om met eigen ogen ter plaatse de mogelijk heden om tot nader contact te ko men. te kunnen opnemen. Het re publikeinse persbureau „Antara" meldt hierover uit Djogja, dat de mogelijkheid tot het vestigen van een verbindingskantoor, dat tot taak zal hebben de Nederlands^ Indonesische samenwerking te be vorderen. zal worden onderzocht. Soekarno zal de delegatie in audi- entie ontvangen. Een aantal vluchtelingen uit Ban- doepg, voor het grootste deel Indo nesische industriëlen en kapitalis ten, heeft een telegram gezonden aan de Amerikaanse consul-géne raal in Batavia, dr. Walter Foote, om hem te danken voor de Ameri kaanse de facto erkenning van de Indonesische republiek, meldt „An tara" (republikeins persbureau) De tekst van* het telegram luidde: „Na mens de vluchtelingen uit Bandoeng drukken wij onze dankbaarheid^uit voor de Amerikaanse erkenning van de Republiek. Ondanks onze verliezen in het afgelopen jaar blij ven wij trouw aan onze regering. Moge de erkenning van onze Re publiek door uw regering de terug keer naar onze haard en huis ver zekeren.., Republiek vaart Indonesische schepen van 150, 130 en 60 ton zijn als eerste sche pen onder rood-witte vlag in de haven van Singapore aangekomen. Zij hadden een lading van 150 ton teakhout bij. zich. Volgens de kapiteins zijn de sche pen eigendom van 'de Serikat Pela- joran Indonesia. Zij waren door de ..Evertsen" aangehouden en voor onderzoek naar Priok gedirigeerd, waar zij toestemming kregen om naar Palembang door te varen In deze haven giilgen zeventig personen aan land. waarschijnlijk Indonesische autoriteiten. Daarna voeren zij zon der verdere aanhouding naar Sin gapore door. Een der kapiteins vertelde An tara. in Priok de indruk te hebben gekregen, dat de Indonesische ha- De wereldbank heeft Donderdag avond bekend gemaakt, dat aan Nederland 12 millioen dollar (30 millioen gulden) en aan Frankrijk 25 millioen zyn toegewezen voor do stabilisatie van het muntwezen in beide landen. Deze toewijzingen' zyn de eerste die de Wereldbank, waarvan 44 landen lid zijn, doet. Camillc Gutt, de directeur van de Wereldbank, deelt volgens U.P. 'mede, dat de toewijzing voor Ne derland bestaat uit 6 millioen dol lar en voor hetzelfde bedrag aan ponden sterling. De toewijzingen aan Frankrijk en Nederland zyn de. enige die tot dusver in buitenlandse valuta gevraagd zijn. Nederland is gekozen in de nieu we raad van 21 leden van de inter nationale burgerluchtvaartorgpni- satic, tezamen met België. Frank rijk, Engeland, de Verenigde Sta ten, Canac^, Brazilië en Mexico, als behorende tot de categorie van acht belangrijkste landen inzake het luchtverkeer. Op het internationaal landbouw- congrcs der I.F.A.P. tc Schevenin- gen werd de heer James Turner herkozen als voorzitter van het fe- deratie-bestuür, Ir. H. D. Louwes als vice-voorzitter en de heer P. Martin, Frankrijk als tweede vice- voorzitter. Vierhonderdduizend metaalbewerkers stonden gisteren klaar om op het sein van de C.G.T. het werk neer te leggen, omdat de minister van arbeid. Daniel Meyer, had geweigerd hun els tot loonsverhoging in te willigen. Op het laatste ogenblik heeft de regering bekend gemaakt, dat zjj aan de eisen van de C.G.T. op drie punten heeft toegegeven. TTT 1 - waarschuwde voor verdere gowelft- '■Lit va,- v-f v Twee brochures F) E Labourparty houdt mét J-, Pinksteren haar. jaarlijks con gres: ditmaal te Margate. Deze congressen zijn altijd een evene ment in het Engelse politieke leven en dit is zeer in het bijzonder het geval sinds het eindé van de oorlog, omdat Labour toen de regerings partij is geworden. Want nu bieden deze congressen zowel de leiding van de partij als ook de regering gelegenheid om de stemming van de aanhang in den lande te peilen, wat men in het Engels noemt de „rank and file" komen er aan het woord. Zij voTmen voor de regerfhg een belangrijke toetssteen naast het Lagerhuis, waar dikwijls andere overwegingen gelden dan op die congressen tot uitdrukking komen. Op het congres van het vorig jahr is een ruime plaats ingeruimd ami de bespreking van, d.w.z. de critiek op, de buitenlandse politiek van de regering. Een maand onge veer geleden was de algemene ver wachting, dat dit ook dit jaar weer het geval zou zijn. Het was immers bek«nd. dat de intellectuele linker vleugel van de partij, waarvoor men in het Lagerhuis de ietwat on- eigéniyke naam van „rebellen" pleegt te gebruiken, het met Be- vins politiek helemaal niet eens was, terwyl ook reeds was geble ken, dat dié rebellen, Crosman, Foot e.a., steeds meer aanhang vonden bij de gewone man. De laatste paar weken echter veranderde die verwachting in haar tegendeel, omdat dcbeschouwers vah mening waren, dat de Britse politiek na Mosko.u bezig was een wijziging te ondergaan in de rich ting, die de critici van links wens ten. Een van de aanwijzingen hier van was het feit, dat de rebellen bij de laatste grote rede van Bevin in het Lagerhuis practisch hebben ge zwegen, alleen Michael Foot heeft als wij ons goed herinneren uit hun krjng het woord gevoerd. Daarom megpde men te mogen con cluderen, dat Uitmaal de diécussie op het congres hoofdzakelijk over de vragen van binnenlands politieke aard zóu lopen, die trouwens ruim schoots stof tot geanimeerde debat-' ten kunnen leveren. QlNDS gisteren zijn wij er echter niet meer zo zeker van, dat deze conclusie de juiste is. Want dc lei ding van de partij heeft nu de „Kaarten op de tafel" geworpen. Met deze brochure, welke gezien de uittreksels, die wij onder ogen hebben gehad aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, heeft de partijleiding verzamelen achter Be- vin geblazen: zy heeft de oppositie uitgedaagd. En wjj kunnen ons niet voorstellen, dat die oppositie deze uitdaging, dit antwoord op haar eigen brochure „Links houden" on beantwoord zal laten. Wanneer de agenda te Margate dit toelaat, kunnen wy een felle principiële stryd verwachten. De volgende eisen werden inge willigd: 1. Het ninimumloon in geheel Frankrijk zal 7.000 franc netto m plaats van bruto perimaand zijn voor 200 in plaats van <108 arbeidsuren. 2. Inkomens van minder dan 7.000 franc per maand, zulien vrij van belasting zijn. (Dit gold voor heen voor inkomens van minder dan 5.000 franc per maand). 3. De regering <s bereid accoord te gaan mét het principe van uit betaling van productie-premies. Voor dit doel zullen commissies voor iedere tak van industrie benoemd worden, die zullen nagaan in hoe verre deze bedrijfstakken in staat zijn premies in verband met een verhoogde productie uit te betalen. Daniel Mayer zeide, dat hy deze concessies en tevens besluiten van de Franse regering aan werkgevers en werknemers had medegedeeld. De regering heeft de datum voor besprekingen over een algemene herziening van de lonen van 1 Juli op 1 December verzet. In alle werkplaatsen van de fa brieken van Peugeotte Sochaux, waar Woensdag een staking is uit gebroken, is het werk hervat. De stakers hebben de geëiste premies voor arbeidsprestaties toegezegd ge kregen. Ramadier waarschuwt „De eerstvolgende drie weken zullèn voor Frankrijk van vitaal be lang rijn. Verliest het Franse volk in deze periode het hoofd dan kan dit de totale ineenstorting betekenen. Houdt vol tot la Juni, daarna zal het geleidelijk beter worden!" zei Paul Ramadier gisteren in een boodschap tot het volk. Hij dadige betogingen tegen de rege ringsinmenging in het economische leven. Uit wanorde en incidenten, zo zei hij, zullert devaluatie van de franc en economische dictatuur voortkomen. Of het nodig zou zijn, m de naaste toekomst het broodrantsqen opnieuw te verlagen, kon Ramadier ni^t mee delen. „Op het ogenblik beschikt de regering nog niet over voldoende cijters", zo. zeide hij, „maar als het nodig is zuilen wij ook deze<grimroi- ge boodschap tijdig aan het volk doorgeven." Het politiek bureau van de Franse communistische partij heeft de voed- sel-relletjes en massa-demonstraties afgekeurd, omdat zij aangestookt zijn door reactiopnaire krachten, die de republikeinse instellingen in Frank rijk omver ^worpen zouden willen zien, aldus een communiqué. Verzoek aan Truman: Het Joodse comité'voor Nationale Bevrijding, heeft president Truman verzocht de illegale immigratie -in Palestina te steunen door 20 sche pen, 500 spoorwagens en- 50 nulliocn dollar ter beschikking te stellen om meer verplaatste personen uit Euro pa in de gelegenheid te stellen naar Palestina te gaan. David Ben Goerion, voorzitter van het bestuur van het Joods Bureau, heeft voor het" Joodse „parlement" (de gekozen vertegenwoordiging der Zionisten) te Jeruzalem verklaard, dat de UNO er jiiet in zullen toe stemmen, dat geheel Palestina thans een Joodse staat wordt. Het zal misschien noodzakelijk zijn een deel van het lanu onder man daat te laten. Het andere deel, waar 'de Joden gevestigd zijn, en de woestijn, zou dan terstond een Jood se staat moeten worden, aldus Ben Goerion. Dc Zionisten zulle»* de commissie van onderzoek der UNO hun eis tot stichting van eèn Joodse staat voor leggen. Hij waarschuwde echter: Wij moeten de werkelijkheid niet uit het oog verliezers De vergadering heeft na een drie daagse zitting de volgende resolutie aangenomen: „De Joodse gemeen schap in Palestina is vast besloten geweld te gebruiken- bij de immi gratie. kolonisatie en zelfverdedi ging". Fadhil Jamali. minister van bui tenlandse zaken van Irak, heeft te Washington verklaard, dat besluiten van de UNO Palestina, zelfs indien zij door een meerderheid zouden worden gesteund, door de Arabische landen zullen worden bestreden, tenzij de Arabische eisen inzake de oprichting van een onafhankelijke Arabische staat worden ingewilligd. President. Truman heeft de wet !pv( n Turkyc, ten "bedrage van 400 Op het strand tussen Zoutclande Vlissingén zijn de laatste dagen duizenden coloradokevers spoeld, die waarschynlijk uit Frankryk en België afkomstig zijn. Het schoolhoofd „tc Zoutclande nam hot initiatief kinderen dc schade lijke insecten te laten zoeken. Het werd een groot succes, de jongens en meisjes vingen ongeveer 20.000 levende coloradokevers, die men naar het plantkundig laboratorium tc Wageningen zal zenden. Ongewapende leden van de Soendanese Volkspartij,. de zgn. West-Javaanse V rijheidsbewe- ging, (Pasoendan) die de on afhankelijkheid ten opzichte van de Indonesische Republiek zegt na te streven, hebben het bur gerlijk bestuur van de stad Buitenzorg, 30 mijl ten Zuiden van Batavia, in de nacht van Donderdag op Vrijdag overge- De Republikeinse resident staat onder huisarrest, aldus deelt het Nederlands Informatiebureau te Batavia mede. Volgens latere be richten werd de Republikeinse re sident voor zijn eigen „bescher ming" gebracht naar het huis van de Soendanese party-secretaris, dr. Koestomo. Republikeinse burger lijke ambtenaren, die on hun bu reaux arriveerden, werclen opgeslo ten door ongewapende Socndanezen •en spoorwegautoriteiten werden onder bewaking gesteld. De trein van Batavia naa.r Buitenzorg rydt niet. Dr. Koestomo heeft, naar Ancta meldt, militaire .bescherming &e- op hulpverlening aan Griekenland pn Turkyc, ten bedrage millioen dollar, getekend. Frankrijk had in Mei 1940 3.600 tanks tegen Duitsland 3.500. Dit werd gisteren medegedeeld door Edouard Daladier. premier ten tijde van de oorlogsverklaring aan, Duits land, voor de parlementscommissie, die een onderzoek instelt naar de oorzaken voor de Franse nederlaag. De Franse generale staf hield vast aan een verouderde strategie en wist niet hoé de tanks te gebruiken, zei Daladier. Hij critlseerde tevens En geland en Amerika, die Frankrijk niet' steunden tegen de Anschluss van Oostenrijk en na het begin der vijandelijkheden niet voldoencfp hulp door middel van vliegtuigen ver leenden. Daladier verklaarde dat de oor zaken van Frankryks nederlaag hoofdzakelijk van militaire -aard waren. Rapporten van de militaire operaties van 1940 zijn nooit gevon den. Paul Reynaud, die Daladier in de regering opvolgde, heeft in de Fran ce Soir" gezegd, dat de Britse lucht macht wellicht fouten heeft ge maakt, maar dat het niet waar- is, dat zij uit zel'zucht weigerde samen te werken, zoals de pers van Vichy steeds wilde doen geloven. De International Federation of Agricultural Producers (Internationale landbouwers-federatie), die in Scheveningen congréssecrt, heeft voor de landen, die lid zijn, een programma van actie opgesteld. Hierin wordt aangedrongen op streven naar veiligheid voor de producent, bestrijding vart erosie (bodemverwering) en vermindering van vrucht baarheid van de grond, verliqging van levensstandaard in dc landbouw, ontwikkelings- en ontginningsprojectcn, aanvaardbare lonen naar gelang van scholing voor landarbeiders, maatregelen tot stabilisatie van binnen landse marktprijzen door middel van coöperaties of overheidsmaatregelen cn aanmoediging tot het scheppen van crcdietrcgelingen tegen redelijke rente en aflóssingsvoorwaardcn voor de landbouw. handel, die een averechts effect op bevoorrading en prijzen van land- bouwbenodigdheden, zouden kunnon hebben. Vóór coöperatie Coöperatie in de landbouw acht de I.F.A.P. een grondvporwaarde voor verbetering - en stabilisering van de levensvoorwaarden der land bouwers. Daarom beveelt zy propa ganda voor het coöperatief systeem en het instellen van een commissie voor coöperatie in de I.F.A.P. aan. De algemene vergadering heeft hiertoe besloten. Doze commissie zal o.m. de directe handel in zaden cn pootaardappelen tussen coöpera ties in diverse landen bevorderen. HARTELIJKE BEGROETING. De ambassadeur der Verenigde Staten in Londen, Lewis Douglas, die eni ge weken na zijn aankomst in Enge land een bezoek bracht aan ctwee kolenmijnen in Yorkshire, werd door een mijnwerkersvrouw, de 66- jarige Elizabeth Griffin, met een kus begroet. De stichting „Het vierde prinsenkind", waartoe de Dordtse heren B. J. Oosterheert, directeur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken en F. Hofstede, directeur van het districtsbureau Oorlogsslachtoffers het initia tief hebben genomen, beoogt de levensomstandigheden van kinderen van verzetsslachtoffers, gesneuvelden bij land- en zeemacht en koopvaardij enigszins te veraangenamen. De overheid heeft blijk gegeven bij dit werk het particulier initiatief alle mogelijke steun te willen verlenen. In kleine kring, namelijk in Dor drecht en omgeving, bleken de he ren Oosterheert en Hofstede erva ren te hebben, hoe gaarne men voor deze kinderen iets doet. Zii organi seerden een actie, om op de geboor tedag. van het vierde prinsenkind aan alle kinderen van oorlogs slachtoffers een cadeau te geven. Deze actie werd mét groot enthou siasme ontvangen en uitgevoerd. Thans uil men zich niet tot deze I kleine kring beperken. De stichting A.|onj. c-7 1; doet thans een beroep op ons volk Orlando, 87-jange Italiaanse li- om een eeuvoudige organisatie ln ftrta 10 m-onmin n I. Kilt, in beraal, is er evenmin als Nitti in geslaagd een kabinet te vormen. De regeringscrisis dreigt zeer langdurig-te worden; een verer- I gering van de kritieke situatie, veroorzaakt door. moeilijkheden met de broodvoorziening en de lire. het leven te roepen, .welke deze kin deren ln de komende zomer een vacantie in een kamp mogelijk maakt. Dé mynen hebben voor 'duizend kinderen lakens en dekens afge staan, dank zij medewerking van overheidszyde zijn vijf prachtige vacantieoorden ter beschikking, in een prachtige omgeving van bos en heide gelegen. De kosten per kind ziin geraamd op f 25 per week, voeding, reiskos ten, versnaperingen enz. inbegre pen. Ongeveer 6000 lcindefen in de leeftijd van 9 tpt 14 jaar komen in aanmerking. Een bedrag v5n f 150.000 is dus noodig. Om dit geld te vcrzamolen is nu een actie op touw gézet, onder de naam „Actie Klaver Vier!'. Zij richt zich in de eerste plaats tot de kinderloze echt paren in Nederland. Meerdere ma len hoort men hen de klacht 'uiten, dat zij geen-kroost hebben om voor te zórgen. Welnu, 'de Stichting meent, dat die echtparen iets kun nen bieden aan deze kix\deren. Bo vendien zal iedereen een offer kun nen brengen. De stichting heeft tot gironum mer: 477800. Men kan er by ver melden: „Actie Klaver Vier." STAATSLOTERIJ Hoge pryzen: 1000 met premie van 30.000; 12821 15.000; 11378 f 10.000; 10785. 12093, 13915, 20171 en 21960: 10Ó0. Dc I.F.A.P. is van mening, dat vraagstukken van productie en consumptie op landbouwgebied niet te scheiden zrjn. Gezonde land- bouw-ontwikkeling is de sleutel tot het uitgroeien' van de wereldecono mie, welke ontwikkeling niet te scheiden is van die van industrie cn handel. De I.F.A.P. acht prijsstabi- lisatie on basis van de behoefte der best geleide bcdryven noodzakelijk. Met het oog op het feit, dat over productie de pryzen en daarmede de koopkracht kan ondermijnen, acht de I.F.A.P. het haar plicht, haar inzichten over wereldproduc tie, distributie en consumptie van voedingsmiddelen kenbaar te ma ken en tevens over de maatrege len, die een algemene en voortdu rende welvaart kunnen bevorderen. Hoger productie Uit haar1 doelstellingen blykt, dat de fedératie uitbreiding van land bouwproductie en een internatio naal onderzoek naar de program ma's voor landbouwproductie van ieder komend jaar noodzakelijk acht. Door zo'n onderzoek kunnen tekorten of overschotten zo veel mogelijk voorkomen worden. Inter nationale concurrentie acht zy wen selijk voor bevordering van effi ciency. deze mag echter niet leiden tot het in gevaar brengen van pro- ducenten of landen, die niet zo snel kunnen beschikken over kapitaal, machines of kunstmeststoffen.' De I.F.A'.P. wenst met na druk een systeem voor het op vangen en "verdelen van tijde lijke overschotten, die voort kunnen komen uit de tegen woordige voedselproductieslag. De I.F.A.P. i6 voorts van oordeel, dat de voedselvoorziening van ieder land voor de verantwoording van regering en volk bltfft. De boer moet produceren en zijn producten voor de laagste economische prys voor consumptie beschikbaar stel len. De betrokkenen bij de land bouw moeien eenzelfde beloning hebben als gelijkwaardige arbeids krachten uit andere bedrijfstakken. Hun beloningmag niet ten .koste gaan van de vruchtbaarheid van de bodem, misbruik van arbeidskracht of verwaarlozing van kapitaal, dat vodr doeltreffende productie nood zakelijk is. Voorts zal de I.F.A.P. streven naar gebruik van landbouwmachi nes waar deze nodig zijn en het ver- vaardigen van deze machines naar eenheidstypen en een vryer gebruik van patenten. Voorts zal de I.F.A.P. aan de F.A.O. verzoeken een onderzoek in te 6tellen naar mogelijke restricties bij industrie of De vakantiegangers -zullen, indien zij voor langer tijd 'd«.. vyf datren hun intrek nemen-ir een hotel, deze zomer hun Ievensmiddelenbonneu nog niet thuis kunnen laten, zo deelt bedrijfsboreta» mede. De ho tel-restaurants ontvangen slechts beperkte toewijzingen ten bèhoev© \an het passantenverkeer, niet voor het vacantietoerisme. De pensions ontvangen in het geheel geen toe wijzingen, Deze zyn dus voor wat de maaltijdverstrokk-ing betreft, vol ledig'aangewezen op r'e lévensmid- dëlenbonnen der gasten. Volgens een correspondent van A-F.P. te Washington zouden pre sident Truman en Marshall, binnen kort het Congres verzoeken, zich zo spoedig mogelijk uit te spreken over een wetsontwerp dat ten doel heeft -alle «legers van het Ameri- kaansé vasteland met hetzelfde materiaal uit te rusten en de oplei ding van hoge officieren van de La tijns-Amerikaanse landen in *de U.S.A- ter hand te nemen. Dit be sluit zou zijn genomen op advies van de speciale gemengde commis sie van de departementen van oor log. marine en buitenlandse zaken. Politieke kringen verklaren, dat de republikein Vandcnberg Marshhll verzekerd heeft, alles te zullen doen om de republikeinen in het Congres te bewegen, het wetsontwerp aan te nemen. Eisenhower en zeer in vloedrijke Amrikanen hebben ver klaard dat door dit wetsontwerp een einde zal worden gemaakt aan de bewapeningswedloop op het Westelijk halfrond. Men is van me ning, dat het besluit van Truman en Marshall vooruit loopt op de conferentie van Rio de Janeiro, die waarschynlijk in Juli gehouden zal worden, en waarin men een .verdrag voor de verdediging van het Weste lijk halfrond tot stand wil bren gen. Amerikaanse waarnemers voor zien, dat president Truman tyderis zijn aanstaand bezoek aan Ottawa er by premier Mackenzie King op zal aandringen, indien hy niet offi cieel tot het verdrag van het Wes telijk halfrond wil toetreden, ten minste de, wapenstandaardisatie te aanvaarden. Voor tal van internationale trei nen, zoals van Amsterdam naar Parys over Brussel v.v., van Osten- de 'haar Bazel via Brussel v.v., be staat in België de verplichting öm plaatsen te bespreken. Hiervoor is een bespnjekgcld verschuldigd van 15 /r. voor de lc klasse cn 10 fr. voor de 2e en 3de kfesse. Ook indien rrïén vooraf geen plaats heeft be sproken wordt men slechts tegen betaling van 15 fr. onderscheiden lijk 10 fr. tot de trein toegelaten. Vele Nederlandse reizigers weten dit niet, waardoor zy vaak, omdat zij geen Belgisch geld hebben in moeilijkheden geraken. Daarom is ten behoeve van Nederlandse reizi gers, die te Brussel hun reis met één der bedoelde treinen aanvangen of voortzetten een regeling getrof fen, die betaling van dit bespreek- geld in Nederland mogelijk maakt. Men betaalt dan f 1.voor de le klasse en f 0.70-voor de'2de en 3de klasse. vraagd over de gebouwen die thans door do hanhangers van zijn partij bezet zijn cn dc Nederlandse mili taire commandant van Buitenzorg heeft deze 'bescherming toegezegd. In aansluiting op een Antara-be- richt dat dr. Van Mooie zijn voor genomen reis naar Amerika zou hebben afgezegd, verneemt Aneta, dafhierovér nog geen beslissing genomen is. Het republikeinse Ministerie van Voorlichting te Batavia deelt in te genstelling tot bovenstaande berich ten mede, dat dc republikeinse resi dent werd gearresteerd door Neder lands^ troepen. De Nederlanders plaatsten gewapende wachten voor alle openbare geboifwen, met uitzon dering van dc woning van de repu blikeinse resident cn het bureau van het republikeinse Ministerie van Voorlichting. Volgens de republikein se berichten zou de resident 7 uur na zijn arrestatie zijn vrijgelaten, Dc re publikeinse autoriteiten uit Batavia trachtten zonder succes telefonisch contact met Ijun mensen in Buiten zorg tc krijgen. Dc laatste bondschap uit Buitenzorg luidde: ..Wij kunnen niet vrij spreken." Vonnis-De Geer De oud-minlster-presidcnt, jhr. D. J. de Geer, is door het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenis straf van één jaar met een proeftijd van drie jaar cn vijf boetes van Ieder f 4.000.te voldoen vóór 1 Juli aan de Stichting 1940—'45. het Prinscs- Margriet-fonds, liet Karcl-Doorman- fonds, het Comité Ereschuld ca Dankbaarheid en de Prins-Bcrnhard- Stichting. t Voorts is dc oud-premier het recht Ontzegd zich zonder toestemming van de procureur-fiscaal bij het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof buiten de grenzen van de gemeente zijner inwoning te begeven en ten slotte werden hem de rechten amb ten te bekleden cn het ereambt van l minister van staat voor zijn verdere leven ontnomen. By niet nakoming van één dezer bepalingen behoudt liet Hof zich het recht voor de voor waardelijke gevangenisstraf van ééa jaar te wijzigen in eqjq onvoorwaar delijke. Het Hof zou, indien verdachte niet zulk een hoge leeftijd had, besloten hebben tot een zware vrijheidsstraf. In aanmerking nemende dc omstan digheden waaronder verdachte heeft gehandeld, de ernst van het gepleeg de feit cn zijn persoonlijke instel ling, besluit het Hof verdachte ta veroordelen tot de genoemde straf, waaraan het bovendien nog de vol gende byzondere voorwaarden ver bindt: 1. De veroordeelde moet zich be ijveren zijn nationaal pljchtsbesef in de toekomst .duidelijk te voelen. 2. Hy fnoet de boetes aan de ge noemde instellingen betalen om te herstellen wat hij misdaan heeft aan de Nederlandse vèrdedigingskracht. 3. Hij moet nagaan wat zijnent wege bovendien nog kan worden ge daan om zijn fout goed te maken. In de sententie is niet opgenomen de bepaling, dat jhr. De Geer uit de kiesrechten is ontzet. De papierfabriek Van Gelder fe Velsen heeft de fabricage van cou rantenpapier wegens gebrek aan houtsfof voorlopig stopgezet. De arbeiders van enige textielfa brieken bij Tilburg ztin onlangs in Staking gegaan. Zii eisten hogere brood- en vleesrantsoenen. Het be stuur van de Katholieke arbeiders beweging heeft het verzoek gericht tot het C.D.K. om verhoging van de broodrantsoenen. Een 24-jarige vrouw, die zich on langs in ondertrouw had begeven met de 28-jarige A. K. te St. Jacobi- parochie. is door haar a.s. man .waar schijnlijk uit minnenijd in een sloot bij Leeuwarden verdronken. Nadat het drama zich had voltrokken, is de man zich in overspannen 'toestand bij de politie gaan melden Het bleek dat de vermoorde nog ge zocht werd wegens haar houding tij dens de Duitse bezetting en -dat zij fnet een andere man in verhouding stond. Enkele verspreide buien jj Weersb'ericachtinq van De Bilt, geldig tot. Zaterdagavond. - Over het algemeen vrij veel bewolking, met enkele versprei- Ide regenbuien met kans op on weer, voornamelijk in'het Zuiden en midden van het land. Des nachts iets warmer, overdag wei nig verandering in temperatuur. - Meest matige Oostelijke wind. In het. Zuiden tijdelijk echter eranderlijke wind. fx

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1