DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Buitenzorg wacht af; geen ongeregeldheden Spiegel der wereld Illegaal werkster verried haar vrienden Gesneuvelden der Marine posthuum geëerd Nieuwe moeilijkheden voor Franse regering NEDERLANDSE TROEPEN OP WACHT VOOR STADHUIS Nijmegen zonder stroom Weer drie bonnen geldig! „Arnhem" vaart op Harwich Eerst doodstraf, doch nu levenslang Helfrich reikte onderscheidingen uit Langzaam-aan-actie in gasfabrieken Bedrijven worden gerequireerd BPM zoekt weer naar olie Levenslang voor 2 roofmoordenaars Smakeloos Gironummer Pottbu# 9 I of 4^» pcc 510330 Bank: R'damsche Bank Abonnementsprijs: 031 per week per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 24 Mei 1947 Nr. 651 6e Jaargang Red. en Adm.: Snoackaertlaan 7# Amersfoort Telef. redactie 4291 Telel. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In Buitenzorg is het thans rustig. Nederlandse soldaten hebben de wacht betrokken bij het stadhuis en de openbare bedrijven en de stad wacht op een beslissing van Batavia, wie het bestuur zal uitoefenen. In de tussentijd zullen republikeinse functionarissen en de Soendanezen zich neerleggen bij de maatregelen, die de Neder landse commandant ter handhaving van orde en rust heeft genomen. Koestomo heeft verklaard, dat de actie bedoeld was als stap tot de vorming van een Soendanese staat, die geheel West-Java omvat. Koestomo, gemaskerd, leidde staatsgreep Mr. Koestomo, secretaris van de Pasoendanparty, die de leiding had bij de acties te Buitenzorg, heeft in een onderhoud met Aneta verklaard, dat enige partijleden wel vuurwape nen bij zich hadden, doch dat daar van geen gebruik behoefde te wor den gemaakt. De actie begon om vijf uur 's ochtends, zodat de repu blikeinse ambtenaren bij aankomst op hun kantoren deze reeds door Pasoendanleden bezet vonden. Koes tomo zeide, dat het hier een geheel spontane actii gold, hoewel hij toe gaf, dat wel enige voorbereiding nodig was geweest. Het lag in de bedoeling de bezette diensten en be drijven zo spoedig mogelijk onder Soendanese leiding weer in bedrijf te brengen. Onder het personeel zijn vele sympathiserenden met de Pa- soendanbeweging Op een vraag van Aneta, of nu nog voedselaanvoer uit het republikeinse gebied te verwach ten was, antwoordde Koestomo, dat hiervoor reeds maatregelen waren genomen. Varr republikeinse zijde wordt voorlopig nog een volkomen passieve, afwachtende houding aan genomen. De republikeinse resident heeft krachtig protest aangetekend. Enige uren na zijn bevrijding heeft de republikeinse burgemees ter van Buitenzorg aan drie buiten landse journalisten medegedeeld, dat Koestomo gemaskerd en met een revolver gewapend, aan zijn ontvoe ring heeft deelgenomen. In het ge bouw van het hoofdbestuur der Par- tai Rakjat Pasoendan liep de leider van de opstand gemaskerd rond. De burgemeester zei hem dat hij hem herkend had. en verzocht hem zyn masker af te nemen. Het bleek in derdaad Koestomo te zyn. Noodoplossing DE regeringscrisis, die in Finland ontstaan was door het aftreden op 11 April van het kabinet-Pekkala, is thans opgelost doorhet aan blijven van ditzelfde kabinet Pekka- la. In plaats van een oplossing kunnen wij dit gevoeglijk een be stendiging van de crisis noemen, temeer daar het weinig waarschijn lijk is, dat de interne tegenstellin gen in de regeringscoalitie van volksdemocraten (zo noemt men de communisten in de met hen samen werkende zeer linkse socialisten in Oost-Europa tegenwoordig bij voor keur, hoewel dit woord een naar ^orm en betekenis een monster is!), sociaal-democraten en agrariërs, welke de oorzaak vormden van de crisis, werkelijk zijn overbrugd. Pekkala is nl. afgetreden op het ogenblik, dat de agrariërs hem hun steun opzegden uit protest tegen de inflationistische loonpolitiek van de regering. Aan de loon en prijsstop, die de reegring midden '46 voor 6 maan den tot stand had gebracht, was nl. een eind gekomen en de volksde mocraten verlangden nu loonsverho ging en verscherpte controle op de prijzen, terwijl de agrarische partij verhoging van prijs voor de land bouwproducten in verhouding tot de algemene loonstijging wenste en de socialisten het voortduren van de loon- en prijsstop voorstonden, doch zo. dat een zekere soepelheid zou kunnen worden betracht en in be paalde gevallen een loonsverhoging worden toegestaan. In normale politieke omstandighe den zou een opnieuw optreden van het kabinet-Pekkala op de basis van een opnieuw gelijmde regeringscoa litie natuurlijk niet mogelijk zijn ge weest. Maar waar zijn de politieke omstandigheden nu normaal? In Finland zeker niet, waar op dit ogenblik een regering zonder de volksdemocraten practisch onmoge lijk is. gezien de verhouding tot de Sowjet-Unie. Ij IT klemt te meer. omdat de Fin- J-, se regering sinds enige tijd met de Russen onderhandelt over het ge bruik van de spoorweg door het aan de Russen afgestane gebied van Porkkala (kortste verbinding tussen Helsinki en AbÖ') en het Saimaka- naal Deze onderhandelingen, die op 12 Maart begonnen zijn, hebben tot dusver geen resultaat gehad, waar bij de Russen kennelijk afwachten, hoe de nieuwe regering in Finland er uit zou zien Ook het feit. dat Moskou nog al- Lid het vredesverdrag met Finland niet heeft geratificeerd wordt met dit alles in verband gebracht. Bovendien is er nu de vorige week ten soort van aanslag op de Russi- fche ambassade gepleegd (er zou »an buiten een bom ir. een kamer feworpen zijn. waarvan de ramen icht waren, maar de ruiten waren niet kapot!), waarvan de Finnen ook weer compliratiec in hun ver houding tot hun buurman vrezen Alles met elkaar kunnen wij ons voorstellen, dat zij er in deze om standigheden de voorkeur aan heb ben gegeven om de regeringscrisis op te lossen, zoals zij gedaan hebben. Dit is wellicht de enige markante gebeurtenis van de hele dag. In de vroege ochtenduren bezetten onge veer vyfhonderd leden van de Pa- soendaparty de voornaamste repu blikeinse regeringsgebouwen en om tien uur was de actie ten einde. Ne derlandse troepen zijn op geen en kele wyze tussen beide gekomen en de vanwege het republikeinse mi nisterie van voorlichting uitgegeven verklaring, dat deze staatsgreep h.t werk van de Nederlanders was. is soendanpartij de voornaamste repu blikeinse burgemeester en res'flent van Buitenzorg hebben zich eigener beweging onder bescherming var. de Nederlandse troepen gesteld Tijdens de staatsgreep is geen schot gelost en zijn geen slachtoffers gevallen Bliksem sloeg in de Pinksterweer niet schitterend Het K.N.M.I. karakteriseert de weersverwachtingen voor de Pinksterdagen metwisselend. Ook de ind zal variabel zijn, zowel van kracht ols van rich ting, de temperatuur stijgt niet boven die van de laatste dagen, doch zal vermoedelijk wat lager worden, vooral aan dt kust. Men kan rekenen op vrij veel bewol king met nu »n dan regenbuien, plaatselijk vergezeld van onweer, afgevisseld door tijdelijke opkla ringen. centrale Vrijdagavond omstreeks kwart over tien Is tijdens een kort doch hevig onweer de centrale van de Provinciale Geld rse Electrlclteits Maatschappij aan de Weurtseweg to Nijmegen door de bliksem getrof fen, waardoor zij buiten bedrijf werd gesteld. Behalve de stad Nijmegen kwam ook een groot gedeelte van de pro vincie Gelderland zonder stroom. Zaterdagmorgen om half drie was in deze toestand nog geen wijziging gekomen, en naar de directie van de maatschappij mededeelde, zal het wel tegen de late ochtend lopen, al vorens het defect in de centrale zal zijn hersteld. Luitenant-admiraal Ilelfrich heeft voor 22 gesneuvelden der Konink lijke Marine posthume onderschei dingen uitgereikt. De zoon van schout-bij-nacht Karei Doorman neemt de onderscheiding van zijn vader in ontvangst. De minister van Financiën heeft, met ingang van 26 Mei, de waardebonnen 13, 17 en 21 van het consumentencrcdiet geldig verklaard. Gisteren is het passagiersschip „Arnhem", dat een geregelde dienst op Harwich zal onderhouden, in gebruik gesteld. Ter gelegenheid hiervan heeft de directie van de Nederlandse Spoorwegen de Lon don and North Eastern Railway in bet Kurhaus te Schevcningen een lunch aangeboden, waar ir. F. Q. den Hollander de vriendschappelij ke verhouding tussen beide maat schappijen roemde en herinneringen opriep aan de dappere strijd der Engelsen bij Arnhem, waaraan de naam van het schip herinnert. Sir Ronald Mathews antwoordde met een hartelijk speechje. waarin hij zei. dat h*t Engelse volk. vroe ger de Nederlanders dikwijls bcnij dend, nu alleen een grote bewonde ring voor hen heeft. 's Middags heeft men, in gezel schap van prinses Juliana, het schip bezichtigd. Dc „Arnhem" heeft een brutoton- nage van 4891 en kan een snelheid van 2114 knoop per uur (ongeveer 36 km.) bereiken. Het heeft een lengte van 377 voet, een breedte van 52 voet en is van het Shelter deck af gemeten 27 voet diep. Er is slaapaccommodatie v. 421 perso nen en behalve bagageruimte ook ruimte voor auto's. In de lounge en hall zijn twee schilderingen aange bracht, Arnhem voor en na de oor log voorstellend, van de schilder Hendrik Valk. welke zijn aangebo den door dc Nederlandse Spoorwe gen en de Arnhemse burgerij. Duitse machines naar Nederland Bij de laatste toewijzing: van ma chines uit Duitse herstelbetalingen zyn aan Nederland toegewezen ze ventien machines uit Collis Metall- werke Nordlingen, zeven machines uit een Dornierfabriek, terwijl nog onderhandelingen gaande zyn over onderdelen van de Nord-Deutsche Hütte Bremen. Oorlogstuig gevonden De burgerlijke hulpverlenings dienst. geassisteerd door militaire deskundigen, heeft dezer dagen in de bossen van Groesbeek by Nijmegen omvangrijke partijen granaten en vliegtuigbommen gevonden, waar onder zich een zeer groot aantal Amerikaanse vliegtuigbommen van 250 K.G. bevindt. Eén gesneuvelde in Indonesië De regering maakt tot haar leed- wezen bekend, dat in de afgelopen week gesneuveld is: soldaat J. Minggoas, van het Koninklijk Ne- derlandsch-Indisch leger. In tegenwoordigheid van Prins Bcrnhard, de minister van marine J. J. A. Schagen van Leeuwen, de commandant zeemacht schout-bU-nacht J. J. L. Willinge, de marine-attache's van Groot-Brittannic en de Ver. Staten, cap tain Jeffreys en captain Parker Brady, heeft luit.-admiraal C. E. L. Hel frich gistermiddag op hot in de Merwehaven tc Rotterdam liggende hulp- vlicgkampscbip „Karei Doorman" aan de nabestaanden van 22 in de oorlog gevallen militairen der Koninklijke Marine, koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hout uit Suriname, zonder deviezen Weliswaar komt er geregeld Suri naams hout in onze havens aan, maar an grote partijen was lot dusver geen sprake. De Utrechtse firma Malbaon Iving dezer dagen een vrij aanzienlijk kwantum, dat gebruikt zal worden in de carrosse rie- en de meubelindustrie. Voor de wederopbouw blijkt het echter minder geschikt, daar deze hout soort van vrij grove aard is. Nederlands schip op rots gelopen Een telegram van Llovds uit Sal- burn meldt, dat het Nederlandse motorschip „Atlantic" in een dichte mist op de rotsen is gelopen bij Redcar. Yorkhire, Engeland. Het schip is gebouwd in 1930. meet 221 ton en behoort aan j. Roosslcn te Groningen. staatsloterij Vrijdag 23 Mei 1947 (5e klasse, e trekki 17e trekking): 8351 van f 3000.—. met premie I)e Franse hond van arbeiders bH gas- en electriclteltsbedryven heeft besloten tot een „langzaamaan-actie in het gehele land, \oor een nog geheim gehouden duur, waardoor de levering van gas- en elcctriciteit met vyf tien vijfentwintig procent verminderd zal worden. Woensdag zal geheel gestaakt worden, op de productie van een veiligheids kwantum na. Voorts is besloten tot een eventuele latere, algehele stalling \oor onbepaalde tyd „naar gelang de ontwikkeling van de situatie in andere industrieën". beiders de regering zal gehoorza men, maar een woordvoerder van de bond verklaarde naar aanleiding van de beslissing van de regering tot requirering ingeval van sta king: „Het besluit van de redering maakt voor ons geen verschil. Wy hebben op alles gerekend en wy zul len doorgaan volgens ons plan tot het bittere einde' Later werd bericht, dat vertegen woordigers van de bond verzocht hadden om een onderhoud met mi nister-president Ramadier. Deze had echter geweigerd en doen ant woorden, dat zy, wanneer zij iels te zeggen hadden, een onderhoud met Lacoste, de minister van industriële productie, konden aanvragen. De minister-president heeft de chefs der staven van leger, vloot en luchtmacht uitgenodigd by een ka- De regering heeft electriclleltsfahrleken in het land pgerlng heeft geantwoord met requirering van alle gas- Voor de Bijzonder Raaj van Cas satie stond terecht Cessie» Bleeker uit Delfzijl, die wegens verraad van illegale werkers zowel te Groningen als te Assen, ter do^_ was veroor dceld. Aanvankelijk werkte zij voor de Groninger illegaliteit als koerier ster. Toen zij door de S.D. geai. >- teerd werd is zij gaan spreken, waardoor een groot aantal illegale werkers in Groningen gearresteerd kon worden Later werkte zij voor de illegaliteit in Assen. Joch werd opnieuw door de S D. gearresteerd. Ook toen heeft zij weer namen van medewerkers aan de Duitsers mede gedeeld De raadsvrouwe v i reqnirante betoogdp aan de hand van een over haar cliënte uitgebracht ps'cl'a- trisoh rapport, dat deze \erminder'd toerekeningsvatbaar zou zijn. Hoe wel zij nimmer door de .D ernstig mishandeld is. of sterke pressie op haar is uitgeoefend, is zij gaan spre ken. heide malen heeft zij echter :et uil eigen initiatief de namen aan de Duitsers \erraden, maar eerst nadat haat ileze gevraagd heeft Pleitster was van oordeel, dat *1° taak, die haar cliënte door haar il legale arbeid op zich had genomen, te zwaar voor haar was. Zij drong aan op ontslag van rechtsvervolging wegens verminderde toerekenings vatbaarheid, of de doodstraf te wil len wijzigen in gevangenisstraf. Mr P. van 't Hoff Stolk, die even eens als raadsman optrad, gaf een uitvoerige beschiijving van bet le ven van zijn cliënte in de bezet tingsjaren. Zij was niet nationaal- socialistisch of pro-duits georiën teerd. integendeel heeft zij zich steeds aan de goede Nederlandse zijde geschaard. Zij is beide malen met het verraad hegonnen, toen zij ul i- handen van de vijand gevallen was. De procureur fiscaal, professor Langemeijer, zei »an oordeel te zijn, dat do beide feiten hoe erristi- ook nmt in aanmer king komen voor een hogere straf dan levenslang Zij zij gepleegd on- de omstandigheden, die eeD zo bij zonder karakter dragen, dat men niet kan zeggen boe een ander mens in dit geval gehandeld zou hebben. Van beide zijden, de illegaliteit en dc Duitsers, werd requirar'e met de dood bedreigd, terwyl zij anderzijds in vertrouwen genomen werd. Zy zal zo nodig gebruik maken van bet leger, ter waarborging van de gas- en electrlciteitsleverlng. Dit is het tweede grote conflict voor het kabinet van Ramadier. Na de actie van de metaalbewerkers, enkele dagen geleden, had de rege ring enige concessies gedaan, maar verder medegedeeld, niet bereid te zijn tot het in overweging nemen van een algemene loonsverhoging voor December. In overeenstemming daarmede werden de eisen van de arbeiders bij de gas- en electriciteitsbedrnven om een loonsverhoging van vijftien Ërocent van de hand gewezen. ierop volgde de aankondiging door de bond van de langzaamaan- actie. In het betreffende commu niqué van de vakbond wordt de re gering ervan beschuldigd het con flict uitgelokt te hebben. De eis van vijftien procent loonsverhoging wordt vervangen door een eis van drie-en-twintig procent. „De bond is vastbesloten zich door niemand een wyze van optre den te laten voorschryven", aldus het communiqué. Wanneer de langzaamaan-actie zal beginnen is nog niet bekend. Nadere orders hieromtrent worden per post rondgezonden. Hard tegen hard! In kabinetskringen werd aange nomen dat het grootste deel der ar- Viva Franco!, roept Argentinië Een menigte van verscheidene duizenden, tezamen gekomen op de Plaza del Mavo te Buenos Aires, juichte „Viva Peron! Viva Franco!" ter begroeting van de nieuwe Spaanse ambassadeur in Argenti nië, dr. José Maria de Areilza, die zijn geloofsbrieven aan president Peron kwam overhandigen. De am bassadeur had een onderhoud van anderhalf uur met Peron. Volgens kringen die in nauw contact met binetsvergadering, waarop maatre gelen in verband met de toestand in het gas- en electriciteitsbedrijf besproken zullen worden. Helft van crediet voor Griekse defensie De helft van het bedrag, dat dc USA ter beschikking van dc Griekse regering stelt (totaal drie honderd millioen dollar» zal wor den besteed voor militaire uitrus ting. Verder komt 50 millioen ten bate van de wederopbouw, 20 voor landbouw en 30 voor het stimuleren van de Griekse industrie, zo heeft Dear. Acheson. plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken der U. S. A„ medegedeeld. De missie die naar Griekenland wordt gezonden, zal aanvankelijk bestaan uit veertig man civiel en veertig man militair personeel. Het gehele bedrag van honderd millioen dollar voor Turkije zal worden besteed aan militaire uit rusting. Britse macht aan India overgedragen Het Britse kabinet heeft in voltal lige speciale zitting zijn volledige goedkeuring gehecht aan het plan India, om in de komende 13 maan den de Britse macht aan een onaf hankelijk India over te dragen. Moutbatten heeft in een bijeen komst met de Voor-Indische deskun digen de laatste hand gelegd aan het plan, dat 2 Juni op de rondeta felconferentie te New Delhi aan de Voor-Indische leiders zal worden voorgelegd. de regering staan, zou één van de I Ya" Moutbatten. onderkoning van Innia in Ho L- -Ir-n nnno 1 n, nnn punten van beprekmg geweest zyn een aanstaand bezoek aan Spanje van senora Peron. Zy zal op 6 Juni uit Buenos Aires vertrekken. Balkan-commissie klaar De enquête-commissie der UNO voor de Balkan heeft haar werk voltooid, 't Rapport is Vrijdag door alle gedelegeerden ondertekend. De Russische afgevaardigde bestreed nogmaals de conclusie der commis sie en haar aanbevelingen, doch keurde het rapport zelf goed. Hongerdemonstraties in Rulirgebied Meer dan 5000 arbeiders zijn te Remscheid. het communistische bol- werk in liet. Ruhrgehied, met span doeken, waarop ondei andere „wij willen brood" en „Wij moeten eten om to kunnen werken" vermeld stond naar het voornaamste plein van de stad getrokken. Dit is de grootste hongerdemnostratie in het Ruhrgebied sinds Pasen. Alle fa brieken en winkels sloten en het verkeer werd stopgezei. 2000 h 3000 personen luisterden naar redevoe ringen van plaatselijke va'.vereni gingsleiders ever de voedselsituatie. j In verband met de Pink. j sterdagen zal het eerst- j j volgende nummer van I ons blad Dinsdag 27 Mei j j verschijnen. Commissie van advies in radiozaken Onlangs heeft de minister van On derwijs. Kunsten en Wetenschappen een commissie ii ""esteld, die de re geringscommissaris voor het radio wezen van advies /.al dienen in ra dio-aangelegenheden. In deze commissie iin thans be noemd, dr. ir. M. H Dammo. oud directeur-generaal der P.T.T. te 's-Gravenhage, dr. W. J. Schuyt, journalist te Amstelveen. K. Wou denberg algemeen secretaris van de Partij van de Arbeid, te Amsterdam. Geen schepen meer De vice-voorzitter van de mari tieme commissie heeft tijdens de „Dag voor de koopvaardij" mede gedeeld. dat de commissie met al gemene stemmen heeft besloten geen Amerikaanse schepen meer aan het buitenland te verkopen, uitgezonderd in zeer speciale geval len. Hij hoopte, dat de particuliere Amerikaanse eigenaars van stoom schepen dezelfde beperkingen in acht zullen nemen. Hij deelde me de, dat de commissie reeds schepen heeft verkocht met een totale ton nage van ongeveer tien million Na de gebruikelijke inspectie werd de eigenlijke plechtigheid geopend met de z.g. „ban", waarna de adju dant van luit.-admiraal Helfrich, luite nant ter zee tweede klasse Gonggrijp de koninklijke besluiten voorlas en de 1 luit.-admiraal zelf de versierselen met oorkonde overhandigde allereerst aan de zoon van schout-bij-nacht Karei Doorman, vervolgens aan prof. dr J. A. S. van Hamel en aan de naaste bloedverwanten van twintig overige gedecoreerden. Na de ceremoniële uitreiking nam luit.-admiraal Helfrich het woord. Hij wendde zich allereerst tot de familie leden der gedecoreerden en liet uitko men ,dat de gesneuvelde mannen der Kon. Marine hun onderscheidingen ten volle verdien hebben. „Ik heb ze met trots en ontroering uitgereikt", zeidc de vlootvoogd." De daden van moed, door de gevallenen verricht en de militaire deugden, docrr hen be toond. vervullen U en ons met trots, al zal bij U de rouw in het hart niet weggenomen worden Niettemin wens ik U uit het diepst van mijn hart geluk met het bezit van deze onderscheiding, omdat zij het bewijs is hoe de koningin de da den van hen, die U lief waren, weet te waarderen" Commandant, of ficieren, onderofficieren en man schappen van de Karei Doorman" spoorde spr. aan schout bij nacht Ka- icl Doorman tot voorbeeld van hun daden te nemen. Hierna drukten prins Bernhard en minister Schagen van Leeuwen de familieleden de hand en spraken een bemoedigend woord. De plechtigheid werd met een her haling van de „ban" besloten. De olie in de Nederlandse bodem biedt nog steeds nieuwe perspec tieven. De „Bataafsche Petroleum- Mantschappy" zal binnenkort ten Westen van Coevorden beginnen met diepboring. Er bestaan plannen voor boringen tot een diepte van 2000 meter. Bij Schoonloo (ten Noorden van Emmen) zal de Ba taafsche proefboringen tot een diepte van 600 meter ondernemen. Hierbij zullen regelmatig kernen van de grondsoorten worden onder zocht. Voorts zal zeer binnenkort een aanvang gemaakt worden met geophysisch onderzoek der Wadden eilanden en andere gebieden. De B P.M. zal daar boringen verrichten met seismisch onderzoek, waarbij trillingen in dc bodem opgewekt worden door ondergrondse explosies om zodoende de bouw van de die pere lagen te kunnen vaststellen. „Een verschrikkelijk en afschu welijk misdrijf noemde de president van het Amsterdamse Gerechtshof, rar. J. Besier, de roofdmoord, die de twee Ililversunise voormalige SS-ers W. A. van der SJuys en P. W. Rut gers op 2 Januari 1914 gepleegd hadden op de 72-jarige weduwe Neeltje van Kampen aan do Stein- laan to Hilversum. Ondanks de jeugd van heide moordenaars en ondanks de reeds opgelegde sententies eiste mr. Feitsma tegen beiden le venslange gevangenisstraf. Deze oude dame stond als vermo gend bekend en was een kennis van de grootmoeder van v. d. S. Dit was de introductie in het huis van de gastvrije dame, die de beide moordednaars vriendelijk ontving en op koffie onthaalde, terwijl in de tas van v. d. S. de zandzak cn dc loden pijp zaten, die even later op beestachtige wijzo een eind aan haar leven maakten. De buit van de onverlaten, die in middels voor hun onvaderlandslie vende houding terecht hebben ge staan en op 10 December 1946 door het Bijzonder Gerechtshof tot resp. 10 en 12 jaar veroordeeld, was slechts zeer gering, aangezien mevr. v. Kampen haar kostbaarheden blijkbaar vebogen had. De hond van het slachtoffer die zijn meesteres te hulp snelde, werd eveneens met de loden pijp om het leven ge bracht. De oorspronkelijke bedoe ling van dc moordenaars is geweest de oude dame te wurgen en het lijk aan de voet van de trap te leggen, opdat bet zou lijken, alsof zij van de trap was gevallen. De officier van justitie, mr. L- H Feitsma onthulde dat de daders vóór hun misdrijf reeds in Duitse gevangenschap zijn geweest en na dc oorlog in Nederland zijn terugge keerd, waar d. S. zichzelf aan meldde en R. later in Den Ilaag is gearresteerd. Gistermiddag omstreeks zes uur viel de 5-jarige Willem Blansjour te Leiden, uit een trein van Den Haag naar Leiden. Het kind geraakte on der de trein en was op slag dood De oorzaak is, dat het kind tegen een coupédeur leunde, tengevolge waarvan deze plotseling openging. P)E Pinksterdagen zullen velen een welkome gelegenheid bieden de stad te ontvluchten en in de vrije natuur te genieten van de schoonheid, die de lente thans allerwegen spreidt. Menigeen zaj op zijn weg langs éón der vele plaatsen komen waar zij rusten die in do strijd togen do overwel digers hot offor van hun leven gaven. Zij zullen een ogenblik stil zijn en hun harten zullen ver vuld worden van eerbied en dankbaarheid. Misschien zullen er ook zijn. die bewust hun tocht naar deze plaatsen richten. Ook dat is goed. want dc herinnering aan do moed de opofferingsge zindheid van lien die violen moet blijven voortleven in de harten van de thans levenden en van do geslachten die na ons komen. Maar de perken van de goede smaak worden toch wel over schreden als men in de Hoofdstad op een aankondiging van een reis bureau lec«;t: lp eil '->r> Pinkster dag. Slagveldentoeht naar Arn hem cn Oosterhoek. Voor onder weg wordt dan nog een extra attractie beloofd. Op deze wii/.e wordt het offer van hen die vielen, opdat wij in vrijheid zouden leven op een on toelaatbare wijze als koopwaar go- hruikt, Dit is. kras gezegd, immo reel on op zijn zachtst uitgedrukt smakeloos. Minder vet en vlees in restaurants Met ingang van Augustus zullen de toewijzingen van boter, vet en/of vlees aan hotels en restaurants, broodjeswinkels e.d. met 16 tot 20 pet. worden verlaagd. Er zullen zo spoedig mogelijk twee vleesloze da gen per week ingesteld worden voor deze bedrijven. De koffie en theetoe- wijzingon voor restaurants, cantines enz. zullen eveneens een verande ring ondergaan: koffietoewijzing zal voor de helft uit moutkoffie het beste product tor vervanging van koffie dat wij in Nederland ken nen bestaan. Horeca-bedrijven inet vacantieomzct zullen er reke ning mee moeten houden, dat hun extra vacantie-toewy zingen zeker niet vergroot worden. Dit geldt eveneens voor als pensions inge schreven bedrijven. Vacantiegangers zullen met deze omstandigheden eveneens rekening moeten houden Zij dienen niet meer te vragen dan de hotel- en pension houder kan verstrekken en zullen er goed aan doen hun distributie bonnen mee te nemen Weer een ei! Op 29 Mei zal voor alle leeftijds groepen een bon voor n ei bekend worden gemaakt. De Geer in cassatie? Naar het A.N.P. verneemt, heeft jhr. mr. D. J. de Geer zich, behou dens de vereiste toestemming van het Byzonder Gerechtshof te Am sterdam, voorzien van beroep in cassatie, tegen het door dat Hof over hem uitgesproken vonnis. Rotterdams college gewijzigd Na de raadsverkiezingen in 1946 hebben de A.R. en Katholieke fracties in de Rotterdamse ge meenteraad bezwaar gemaakt te gen zitting nemen in het college van Li. en W. De raad koos toen een college, waarvan vijf wethou ders lid waren van de Partij van de Arbciu. Nadere besprekingen tussen de fractie-leiders der p. v. d. A.. A.R en K.V.P. hebben thans tot over eenstemming geleid, men bleek van oordeel dat het gewenst ie een college van zo breed mogelij ke samenstelling te kiezen. Gevolg hiervan is dat twee p. v. d. A.-wethouders (Van Walsum en Van Kranenburg) zullen aftre den, hun plaatsen worden bezet door vertegenwoordigers van de A R. en K.V.P. l t - - - f si livar-r-;c-sr-n Enkele verspreide f buien Weersverwachtingmedegedeeld i door het KNMI te De Bilt, geldig jg tot Zaterdagavond. Over het algemeen vrij veel h bewolkingmet plaatselijk enke- te buien. Kans op onweerf voor- 4 namelijk in het Zuiden en mul- den van het land. Weinig veran- dering van temperatuurAan- a vankelijk meest matige Oostelfj- i ke, later tijdelijk veranderlijke, j Iwind. I

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1