DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Staakt troepenuitzendingen „Nefis voert <een actie, die gevaarlijk is" Truman verzoekt volledige militaire samenwerking Volksstemming in West-Java waarschijnlijk geacht Wereldvoedselvoorraad op laagste peil UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAR00E Palar zegt Medicijnen-invoer bejemmerd Kabinetscrisis in Oost-Indonesië Commissie-Generaal naar Nederland Geen doodstraf in de Sovjet-Unie Omwenteling in Nicaragua Verzoek om boycot op te heffen States, Canada en Latijnse landen Tien spoorwegstations in Soendanese handen Commentaar van Soetan Sjahrir Geen staking in Frankrijk? Nieuwe schade door munitieontploffing Missie naar Java Pinkstercongres van Labour Resoluties inzake USSR afgewezen Textielpositie is zeer slecht Distributie van rijst beperkt Ons land koopt dollars en ponden Doodstraf voor het echtpaar Simons Noodlottige twist tussen twee zwagers Nieuwe Koninginne zegels Gironummer 510330 Baak: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: (131 per week I I of i— per kwartaal Cosse nummers 10 ct 1 Dinsdag 27 Mei 1947 Nr. 652 6e Jaargang c Red. est Adnu Snoodcaertlaan 7, Amersfoort TeleL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De besprekingen in Indonesië'z^jn erg moeilijk. Om tot een compromis te komen zijn er van belde zjjden belangrgke concessies nodig, doch elke partij zegt: „Regln jjj maar eerst". Dit is eigenlijk het ge.\olg van de ernstige "vertrouwenscrisis, waarin de besprekingen zich bevinden. Wat hel wantrouwen hjj de Indonesiërs in h'ct byzonder opwekt, Is, dat er nog altyd Nederlandse troepen worden idtgezonden. De aanwezigheid van een sterk Nederlands leger in Indonesië wordt als een grote bedreiging ge zien. Dientengevolge is de stemming zeer slecht. Elk Nederlands voorstel wordt reeds dadelijk met wantrouwen begroet. tube asperirte wordt hun, die het republikeins gebied betre den, afgenomen. In de Indone sische hospitalen moeten ope raties zonder narcose worden verricht". „Wat zegt U van de Pasoendan- beweging?" „De Pasoendanbéweging is eigen lijk geen beweging. Het hele geval wordt in Nederland sterk opgebla zen. Ten aanzien van de laatste ont wikkelingen in Buitenzorg weet ik natuurlijk niet veel. Ik ben reeds vier dagen uit Indonesië weg. Toen ik vertrok had ik de indruk, dat de zaak reeds was doodgebloed. Dit "biijkt echter niet zo te zijn. Ik kan echter wél zeggen, dat Kartalegawa wordt gesteund door belangrijke Ne derlands-Indische .autoriteiten. „Ik kreeg in Indonesië eén rap port van de Nefis In handen (inlich tingendienst van het Koninklijk Ned.-Ind. Leger) waarin verteld werd dat ik in opdracht van de Rus sische ambassade naar Indonesië was gegaan. Ik kan U wel zeggen, dat er van een vergissing van de Nefis geen sprake is. doch dat het hele verhaal een gewone leugen was odi my bij de Nederlandse autoriteiten ver dacht te maken", aldus verklaarde Palar. Het protest tegen deze insinuatie in de Nederlandse pers is ook in de In donesische bladen, groot opgemaakt, gepubliceerd en de positie van de Van Indonesische zijde zegt men: „Probeer dusdanig in het leger in te grijpen, dat het geen bedreiging meer vormt", van Nederlandse zijde: „Laten wij eerst de economi sche verhouding regelen". Aldus het Tweede Kamerlid Pa lar, dat in opdracht van de Partij van de Arbeid drie weken in Indo nesië is geweest, in een interview dat een A.N.P.-verslaggever met hem had. „Ik heb grote waardering voor de pogingen van de lt. gouv.-generaal en de commissie-generaal. Ik ben het volkomen eens met de klacht der hoogste Indonesische kringen, dat wat Van Mopk en de commis sie-generaal aan goeds willen en vaak dok bereiken, teniet wordt ge daan, omdat de wijze yan uitvoeren de waarde van hetgeen 'overeenge komen is, vermindert, zodat ér vaak negatieve resultaten uit voortkomen. Van Indonesische zijde spreekt men zelfs openlijk van .sabotage'. Over de republiek" zeide de heer Palar: „Zy ondervindt alle moeilijkhe den van een jonge organisatie. Men moet er werken met veel onervaren krachten. Er is een groot tekort aan leiders en een gebrek aan ge legenheid tot kadervorming. Daor- bij komt, dat de republiek moet werken zonder credieten. Er is een gevoelige blokkade tegen produc ten. die. gebruikt kunnen worden b\j de oorlogvoering. Het spreekt vanzelf, dat deze blokkade de in- en uitvoer van producten die geen cpntrabande zijn, sterk belemmert. Het ergste is. dat zelfs de in voer van medicynen niet is toe- felaten. OfficiecJ mogen zij na- uurlyk wel worden ingevoerd maar* de Nederlandse militaire 1 douane laat niets door. Elke Studenten in actie VERAL in de werel'd vinden de laatste weken demonstraties plaats, waarin de meest uiteenlo pende categorieën van mensen hun ontevredenheid over de gang van zaken tot uitdrukking brengen. Zo- demonstreerden in Duitsland de ar beiders tegen de onvoldoende voe ding, zo in Frankrijk de kleine mid denstanders tegen de geleide econo mie. zo in China de studenten en Scholieren tegen de steeds groter wordende moeilijkheden, waarin het onderwys en de studerende jeugd, tengevolge van de economische ont wrichting van het land geraken. Studentendemonstraties zyn in het China van de laatste jaren geen onbekende factor. Integendeel, de regering van Nanking heeft met hen keer op keer wat men noemt ,,de politiek van de straat" bedre ven. Als regel \varen deze „sponta ne" demonstraties tegen buiten landse mogendheden gericht; de laatste maal b.v. tegen de Sowjet- Unie, toen Molotof de Chinese kwestie op de agenda van de Con ferentie van Moskou wilde plaat sen. Thans echter heeft dit wapen zich tegen de Chinese regering zelf gekeerd, zodat Tsjang Kai TsjeR zich zelfs genoopt' voelde onv een beroep te doen op het patriottisme der studenten en op hun dankbaar heid voor het feit. dat zijn regering hun al die igiren de studie mogelijk had gemaakt, ondanks de oorlog. Dat de generalissimo teVens de oorzaak' van deze demonstraties scheen te zoeken in opstoken van de academische jeugd door de com munisten, lijkt ons, zacht gezegd, zeer aanvechtbaar. Vooral ais we bedenken, waar b.v\ de ernstigste demonstratie, die van de leerlingen" der Verkeersschool te Sjanghai, voor geVoerd werd. Hierbij werd n aangedrongen op verlichting van de examens, vermindering- var het schoolgeld en éen verandering in de keus van de leraren, geen van drieën hu bepaald- eisen, waar de communisten aan te bas komen. T NTUSSEN kenden deze jongelui -1 de techniek van demonstreren wel. Zij maakten zich n.l. met een drieduizend man meester van het Noorderstation van -Sjanghai en van een trein, waarmee zij naar Nanking wilden rijden (zij bleven in hun vak!) om de minister van on derwijs persoonlijk hun grieven on der het oog te gaan brengen. Dit heeft men de demonstranten alleen kunnen beletten door de spoorbaan ln een voorstad van Sjanghai op te breken! Een afdoende methode in derdaad. maar di" tengevolge had dat deze demonstratie de spoor op een verlies van 100 millioen Chinese dollars kwam te staan. Intusse'rr werd de .demonstratie een volledig succes, aangezien de autoriteiten, onder wie de minister van Onder wijs ('nu Mohammed niet naar de berg kwam. moest de berg naar Mohammed ltomen) de orde pas konden herstellen, na^lat zij het me rendeel der verlangens der studen ten hadden ingewilligd. In dezelfde tyrl ongeveer bestorm- •en studenten in Nanking zelf het ministerie van Onderwijs om ver hoging van hun regeringstoe'lagen te eisen. Men ziet, er is opwinding genoeg in de-Chinese studentenwereld: het is nu maar de vraag, or hei tot kalmte manend woord van Tsiang Kai Tsjek uitwerking hebben zal. L. N. PALAR Partij van' de Arbeid is hierdoor versterkt. De NefiS is niet populair bjj de Indonesiërs, sterker nog: er bestaat een grote haat tegen deze inlichtin gendienst. Men had er daarom veel plezier in. dat de Nefis zo gevoelig werd geraakt door een grote Neder landse politieke partij. -In Indonesië koestert men de overtuiging, dat de Nefis* in vel£ gevallen de oorzaak is van politiek-psychologische blun ders der Nederlandse autoriteiten, die zi<jh vaak in hun beslissingen la ten leiden door de rapporten van de Nefisy: I Na eep bijeenkomst van de mi nisterraad heeft premier Nadja- moeddin een bezoek aan president Soekawatti gebracht en hem alle portefeuilles van de Oost-Indische regering ter beschikking gesteld, teneinde hot de president mogelijk te maken de aan het parlement toe gezegde reconstructie van het ka binet op zó breed mogelijke basis te verwezenlijken. President Soeka- wati verklaarde het kabinet thans geen ontslag te kunnen geven, doch deze stap yan het kabinet in beraad te zullen neïnen. De leden dervCommissie-Generaal prof. Schermerhorn en de heer M. van Poll. zyn Zondagmorgen per Skymaster uit Batavia naar Neder land vertrokken. Radio Moskou heeft bekehd ge maakt. dat de opperste raad der U.S. S.R. een decreet gepubliceerd heeft, waarbij de doodstraf in de Sowjet- Unie wordt afgeschaft. Het decreet zegt. dat de overwin ning op de vijanden der Sowj^t- Unie de toegenomen macht van het land alsmede de toewijding van het volk heeft getoond. Voorts tooftt de internationale toestand na Duitslands capitulatie, dat de zaak des vredes vï or lange tijd veilig is. „ondanks de pogingen van agressieve elementen om een nieuwe oorlog te ontkete nen". Dit alles in aanmerking geno men en rekening houdende piet de wensen van vakverenigingen, rege ringsinstanties en andere organisa ties. die de publieke mening weer geven. is volgens de opperste raad van de Sow jet-Unie toepassing van doodstraf in vredestijd niet vereist. In Nicaraguó,.' een Centraal-Ame- rikaanse staat, heeft het leger Zon dag. na een volkomen onverwachte omwenteling, de macht in handen genomen. Volgens berichten uit New York is de hoofdstad Managua, tengevolge van „censuur" niet meer te bereiken. De in Februari gekozen en in Mei geïnstalleerde president Leonard Arguelld, is inmiddels afgezet. 99 „Deze zaak gaat de havenarbeiders aan' In een gemeenschappelijk opge. steld en ondertekend schrijven heb ben dr. H. van Mook en Soetan Sjah- rir de Australische regering, ver zocht om haar invloed aan te wen den, teneinde de boycot op Neder landse schepen onmiddellijk op te heffen. Dit gemeenschappelijk verzoek vestigt de aandacht op het feit, dat de onmiddellijke opheffing van de boycot in het belang is van de *ge- heie Indonesische bevolking, ornaat de in Australische havens opgesla gen Nederlandse goederen ook ge bruikt zullen worden ten behoeve van de Republiek. Betreffende het republikeinse aandeel in deze goe deren zal nader onderhandeld wor den. Er bestaat alle hoop, dat dit verzoek door de Australische rede ring zal ingewilligd worden. Als antwoord op dit gemeenschap pelijk Nederlands*Indonesiscbe be roep is in Canberra officieel ver klaard, dat dit een zaak was, welke „in de eerste plaats de vakvereni ging der havenarbeiders aanging." Het beroep wordt „nutteloos" ge noemd, tenzy de vakvereniging het accepteerde. Chifley, de Australi sche eerste minister, heeft in een-in terview de ontvangst van het beroep heVestigd. Hy kon echter geen me dedeling doen over volgende stap van de Australische regering. Offi cieel w*erd echter vernomen,- dat on derhandelingen zouden worden be gonnen met de vakvereniging der havenarbeiders: „Wij weten niets" Twee* leiders v£n de Australische vakvereniging van havenarbeiders, Roach en Healey, die-aanwezig zyn geweest op het congres van de In donesische vakverenigingen te Ma- lang, hebben bij hun aankomst te Singapore verklaard, dat zij niets wisten van voorstellen óm de Aus tralische boycot van Nederlandse schepen op te heffen en dat zij g?en deel hadden gehad aan enige onder handelingen hierover. De landnmvedstriid tussen Portugal pn Engeland werd door het Engelse elftal met 100 ge wonnen. nadat de rust met 5—0 was ingegaan. President Truman heeft het Con gres dringend verzocht, het wets ontwerp. dat volledige militaire sa menwerking met de Latijns-Ameri kaanse landen beoogt, tot wet te verheffen. Truman zegt ln een boodschap tot hét congres, ydat de voorgestelde samenwerking ook tot Canada zou kunnen wrfrden uitgestrekt. Dit ia de eerste keer. dat de pre sident officieel de naam Canada heeft genoemd ln verband met de verdedigingsplannen voor het Wes telijke halfrond. „De nauwe samenwerking van de Amerikaanse republieken." aldus président Truman, „waarin bp het verdrag van Chapultepec is voor zien. maakt het hoogst gewenst, de militaire organisatie, opleiding en uitrusting te standaardiseren, zoals ook door de inter-Amerikaanse de fensieraad is aanbevolen. Het ia mijn bedoeling, dat alle werkzaam heden in het kader van dit wets ontwerp in alle opzichten in over eenstemming zijn met het handvest dér V.N. De regering zal zeker niet meedoen aan of haar goedkeuring hechten aan onbeperkte wapenleve ranties. die slechts zouden bijdragen tpt een onnódige en drukkende be wapeningswedloop." President Truman legde er de na druk op. dat het voorgenomen pro gram zou sameÉvallen met de Amerikaanse poitiek. gezonde eco nomische toestanden in Latijns- Amenka te bevorderen. Het verdrag van Chapultgpec werd op 3 Maart 1945 getekend en voorziet in het voeren van een ge meenschappelijke actie door de Ver. Staten en Zuid-Amerikaanse lan den ingeval van agressie op het westelpk halfrond.) Uit welingelichte bron te Ottawa wordt vernomen, dat president Tru man's voorstel tot militaire samem werking met Canada en Latijns Amerika geen verandering beduidt in .Canada's militaire verplichtingen in vredestijd. Men streeft in Cana da een voortgezette samenwerking op militair gebied na met Groot- Brittannië en de V.S. maar geen direct contact met Zuid-Amerika. De in het stade de Colombes gespeelde interland voetbalwedstrijd Frank rijkNederland werd door hel Franse elftal o/f volkomen verdiende wijze met 4—0 gewonnen Een harde schuiver van Wilkes wordt door de Franse doelverdediger Da Rui met moeite weggestompt. De wereldvoedselvoorraden hebben in deze laatste weken, voordat de nieuwe oogsteri worden binnengehaald, het laagste niveau bereikt. De vooruitzichten voor 19471948 wijzen oj) een voortduren van het wereld tekort voor de voornaamste voedingsmiddelen en wat betreft de mest stoffen, aldus het rapport van de internationale noodvoedselraad. om de voor export beschikbare hoe veelheden te-mobiliseren. Men heeft zich er van op de hoog te gesteld of de betrokken autoritei ten een dergelijke missie van de in ternationale noodvoedselraad gun stig zouden ontvangen. Het ant woord W3s bemoedigend en men ver wacht, dat binnenkort zal worden bekend gemaakt uit welke personen dë missie zal bestaan. De copra-exporten van Indonesië zullen in 1947 waarschijnlijk 240.000 ton bedragen, vergeleken met een vooroorlogs gemiddelde van 500.000 ton. De Nederlandse autoriteiten hebben medegedeeld, dat groter^ hoeveelheden textiel naar deze ge bieden worden «.ezonden en. dat krachtige pogingen in het werk wór den-gesteld om transportmiddelen ter beschikking1 te kunnen stellen. Soendanezen hebben Zondag twee spoorwegstations ten Zuiden van Buitenzorg, in de richting van Soe- kabocmi. hezet. Maandag ondergin gen acht stations tussen Mr. Cornells en Buitenzorg hetzelfde lot. Deze zyn ter bescherming aan Nederland se troepen overgedragen. Te Kali Bata-maakten de leden van de Partai Ra'iat Pasoendan enig materieel buit. 1 Sjahrir heeft naar aanleiding van de Soendanese acties gezegd, dat de activiteit yan Pasoendan ..weer eens onze bezwaren, óm aan de genade van Nederlandse troepen te zijn overgelaten, heeft duidelijk ge maakt". 9 Aan het repnhlikeinse bestuur, al dus vervolgde Sjahrir. waren geen middelen gegeven ziin gezag in het Ruitenzorgse tot gelding t.e maken De .vermindering van dg Nederland se .strijdkrachten was nog steeds es sentieel voor de daadwerkelijke uit voering van de overeenkomst van Linggadjati. Generaal Soedirman heeft zijn manschappen order gegever. naar hun posten terug te keren en de be velen van hun commandanten te ge hoorzamen Hij deed verder een be roep op hgt publiek ran mofole .en materiële steun te vorlenen aan de Indonesische delegatie bij baar on derhandelingen met de Nederlan ders en waarschuwde, dat het land npg steeds in gevaar was. Alles weer normaal In een vraaggesprek heeft dr Van Mook uiteengezet, dat de Neder lands-Indische regering voorlopig niet van plan is. 'zich te mengen in de huidige status quo in het gemeen tebestuur van Buitenzorg, doch dat er waarschijnlijk een plebisciet zal worden gehouden om vast te stellen, of de bevolking zich uitspreekt ten gunsté van de Soendanese volkspar tij of voor het Indonesische burger lijke bestuur. Inmiddels zal het Nederlandse le ger zorg dragen dat er door de el kaar bestrijdende partijen geen in breuk zou worden gemaakt op wet en orde. Van Mook merkte op. dat de plaat selijke inlandse autoriteiten, met uitzondering van de Javaanse resi dent, Soendanezen zijn, die hun plichten ondanks de „staatsgreep" normaal blijven vervullen en dat de Eolitie aan de zyde der Soendanese eweging staat. Vakverbond en overheid willen onderhandelen (Van onze correspondent) Op het ogenblik is de grote waag jn Frankriik of de tegen Woensdag aangekondigde staking in de gas- en electricitcitsbedrijven voortgang zal 'vinden. De regering heeft Zater dag dc vordering gelast van het ge zamenlijk personeel van deze be drijven. een maatregel, die men kan vergelijken met een mobilisatie, waardoor een eventuele staking strafbaar -wordt. De bedrijven zelf behoeven niet gevorderd te worden, omdat zij na de oorlog reeds gena tionaliseerd zijn. Op alle gebouw en en filialen.'dié met gas of electra te makeii hebben, is thans het vorde- ringsbcsluit aangeplakt om het per soneel, officieel aan te zeggen, dat het van status veranderd is. Men kan niet zeggen, dat deze maatre gel. die het stakingsrecht aantast," pnder de arbeiders populajr is. An derzijds kan de regering zich erop beroepen, dat een staking in dit vitale bedrijf het economische leven volkomen zou ontwrichten en dat het haar plicht is het algemeen be lang ti; beschermen. Het Vakver bond bestrijdt deze stelling door te "erzekcVer, da-t niet alleen zieken huizen, brandweerkazernes en t(er- gélijke instellingen geen hinder van de staking zullen ondervinden, maar dat ook het gewone publiek weinig last van de demonstratie zal heb ben. Maar het gewone publiek vraagt zich alleen af of het Woens dag zijn potje zal kunnen koken en of het 's avonds al dan niet in het donker zal moeten zitten. Vakverbond en overheid leggen echter een zo duidelijke bereidheid tot onderhandelen aan de dag. d3t iedereen erop rekent, dat deze barre vooruitzichten gèen werkelijkheid zullen worden. De onlangs opgerichte vereniging van Madoerezen te Soerabaja heeft een massa-meeting gehouden, waar circa 2 000 Madoerezen aanwezig wa ren De voorzitter, de heer Anoro- joedo, schetste 'het lijden van het Madoerese volk en zei o m.' ..Terwijl Madoera hongert, roept Djogja Mer- deka" Nadat nog enige andere spre kers het woord gevoerd hadden, werd een grote optocht met rood blauwe Madoerese vlaggen, ge vormd. '„Hoeveel kinderen i wenst U?" Hei Franse instituut voor op/'- nie-onderzoek heeft de results-' ten bekend gemaakt van een on- derzoek, da, tegelijkertijd in de Canada. Engeland, Frank- rijk en Nederland werd gehou- den De vraag luidde: „Wat is volgens Uw mening het ideale van tal kinderen voor een gezin?" Wat Nederland betreft werd als volgt geantwoordCón kind. 2 procenttwee kinderen, 21 pro- cent: drie, 28 procent: vier, 23 procentvijf. 10 procent; zes, j II procent. Twee procent had geen mening, drie procent wilde in hét geheel 'geen kinderen In de F.5 wilde het grootste aantal personen vier kinderen, in Engeland twee, in Canada vier en in Frankrijk drie kinderen. j Sinds enkele dagen vinden er weer zware .ontploffingen plaats in het bezette Duitse gebied langs de Limburgse grens. Dit keer moest speciaal de gemeente Belfeld het ontgelden, waar grote schade werd aangericht aan verschillende wonin gen. die nauwelijks hersteld waren van de geleden oorlogsschade. De burgemeester heeft hierin aanleiding gevonden zich .te wenden tot de Er> gelse ambassadeur te 's Gravenhage. cm maatregelen te bevorderen. die een herhaling van deze practijken kunnen \oorkomen. Weer evenals in 1946 zjjn de be schikbare uitvoervoorraden over de gehele wereld, vooral Wat granen en rijst betreft, te klein om de aanvul lende hoeveelheden te leveren, waar aan de invoerende landen behoefte hebben om de basis-rantsoenen te handhaven op het winterniveau. dat op zichzelf genomen reeds ,te laag is voor het welzyn, Voor de gezondheid en voor een goede arbeidskracht. Het is duideiyk, dat de periode voordat de oogst op het noordelijk halfrond zal zyn binnengehaald, n.l. van dit ogenblik tot het vroege na jaar, een periode zal zijn van grote moeilykheid. De stijging van de rijstproductie zal niet voldoende zyn ter bevrediging van de behoeften van de invoerende landen. Als een di?r oorzaken .hiervan -wordt aange voerd het feit. dat de bevolking in Zuid-Oost Azië alleen sjnds 1939 met 100 millioen is gestegen. Het wereldteknrt aan vetten, en oliën zal in 1948 nog aanhouden, hoewel het waarschijn lijk niet zo groot zal zyn'als in 1947. De Europesevleesproductie zal iets toenemen, doch zal het voor-oor- logse niveau niet bereiken. Suikerproductie De suikerproductie zal zich ver moedelijk handhaven en zal wellicht enigszins stijgen. Ten aanzien van Java wordt op gemerkt, dat van enig herstel der suikerindustrie geen sprake is. Voor gesteld wordt, een internationale missie van de noodvoedselraad naar Java te zenden om een overzicht te krijgen van de situatie. De missie zal een rapport moeten uitbrengen i 7. de maatregelen, dié noodzakelyk ^ün Oudste stad ter wereld John Garstang, archeoloog, die jarenlang opgravingen geleld heeft in een stad. die volgens de Arabie ren de Tuin van Eden is geweest, heeft in een vbordracht voor de London Society of Antiquaires ge zegd, dat de mensen 80Q0 iaar ge leden heel wat gemakkeiyker te hanteren waren. Prof. Garstang heeft zelf meogc- gravon «net spade en houweel in een plaats, die Mersin heette, voor dat zij vele eeuwen géleden met zand werd overdekt. Mersin lag in Zuid Turkije aan de kust van de Middellanse Zee. Vele geleerden ge loven, dat het de oudste prae-histo- rische stad is, die men ontdekt heeft. De ouderdom wordt op 8Ó00 jaar geschat. De geleerde was bij zijn explora tie buitengewoon getroffen door de bewijzen, dat de inwoners van Mer sin geen enkele .van die ^primitieve wapens hadden, die de archeoloog elders zonder uitzondering aantreft. „Déze mensen." zei prof. Gar stang, „ver verwijderd van« andere nederzettingen, wijdden hun tijd aan de schone kunsten in plaats van elkaar te bestryden." (A.P.j Dc uitslag van de wedstrijd Luxemburg—Schotlajid, welke Za terdagmiddag te Luxemburg werd gespeeld was 6—0 voor Schotland. Bij de rust stond Schotland met 2—0 voor MET EEN PLONS IN DE PLOMP! Een hoge golf sloeg op toen het nieuwe kustvaartuig Bill S in aanbouw voor rekening van de Rotterdamse Kolencentrale bij de werf van Van Diepe/1 te Waterhuizen (Gr.) te water gle.ed. Er is te weinig water vóór de helling en daarom moest het schip op z'n kant eraf. Tijdens de eerste zitting van het jaarlijkse .Pinkstercongres van de Labourparty is een reso lutie tot intrekking van het ver bod tot lidmaatschap - van de vereniging ter bevordering van de vriendschap tusse9 Groot Britt.annië en de Sowjet Unie die döor het partijbestuur als voornamelijk communistische or ganisatie veroordeeld was piet overweldigende meerder heid verworpen. De resolutie werd niet door enige vakvereni ging ondersteund. Bijna alle Britse ministers, met uit zondering van de geheimzegelbe- w«arder, Arthur Greenwood, diè rust moet hóuden, hoorden aanhangers der resolutie betogen, dat indien De binnenlandse textielpositie vertoont een zeer somber beeld. Na vijf oorlogsjaren is de behoefte éroot en de aanvoer gering. De ex port is groter dan officieel wordt bekend gemaakt. De kwaliteit van de textiel, die op de binnenlandse mhrkt komt, is belangrijk minder dan die van de stoffen, die voor de export bestemd zijn. Het is met on ze textielpositie zo dat we bij iedere stap die we vooruit zetten drie stappen terug gaan. Volgens de officiële cijfers van de huidige productie zal iedere man per drie jaar één costuum, en per vier jaar één jas, iedere vrouw in drie jaar eeö japon en een mantel kunnen kopen. Dit zyn tveinig optimistische klan ken, maar het ware beter, dat ons volk van deze harde waarheid op its hpogte werd gebracht." Aldus drs. Vromans, lid van het dagelijks bestuur der vakgroep Textielhandel in een vergadering van de Ned. Bond van detailhande laren in textiel enz., welke te Al melo werd gehouden. Als gevolg van de huidige voor- raadpositiij! van rijst zal de distribu tie van dit artikel worden, beperkt. In de loop van de volgende maand wordt de verstrekking voor schèeps- proviandering, Oosterse restaurants en Oriëntalen beëindigd. Het Internationale i Monetaire JpQnds heeft 6 millioen dollar en Anderhalf millioen pondsterling aan Nederland verkocht en 25 millioen dollar aan Frankrijk'. Daarmede zjjn de werkzaamheden van het Fonds definitief begonnen. De directeur van het Fonds» meldt „Het Parool". Camille Gutt, heeft meegedeeld, dat door de ge deeltelijke mislukking van de Fran se oogst, waardoor voor 90 millioen dollar graan moet worden inge voerd. de Franse betalingsbalans in moeilijkheden is geraakt. Nederland, wordt in dringende herstelproble men bygestaan." Het Byzonder Gerechtshof t« Amsterdam veroordeelde Zaterdag ochtend de 29-jarige S.D.-helpster Branca Simons en haar echt genoot, de 45-jarige Amsterdamse chauffeur W. J. Houthuys, ter dood. Beiden werd het recht van cassatie toegekend. Dit echtpaar heeft nauw samen gewerkt met de beruchte Ans van Dijk en do niet minder beruchte rechercheur Piet Schaap. Het heeft de dood van talloze Amsterdamse Joden op zyn geweten. De zwagers van B. en H. te Oos- tcrbeck gingen elkaar Maandag middag te lijf, omdat zy ruzie kre gen over hun kinderen, die aan het kibbelen .waren. 'Op een zeker ogenblik sneed Van B. zy'n zwager met een broodmes de polsslagader door. Het slacht offer overleed enige' ogenblikken later. H. was 34 jaar oud en laat een vrouw en drie kinderen achter. De 37-jarige dader is gearresteerd. Binpenkort zullen nieuwe Ko ninginnezegels verschijnen naar ont werp van S. L- Hartz, met een rand ornament, tekst en waardeaandui- ding van J. van Krimpen. leden der Labour-partij geen lid van de bovengenoemde vereniging ihocli- ten worden, de actie ter bevordering van de vriendschap met de Sowjet- Unie mislukken zou. Tegenstanders van de resolutie legden er de nadruk op, dat deze vriendschap niet bevorderd zou wor den door verdraaide' berichten, die door de communistische propaganda werdén uitgestrooid. Vervolgens stel de een afgevaardigde voor, het rap port van de Labour.delegatie, die in de zomer van 1946 een bezogk aan dp Sowjet-Unie bracht,, niet goed te keuren, daar het onvoldoende inlich tingen verschafte.' De delegatie zou in haar rapport niet aangetoond heb ben, dat het haar onmogelijk was ge weest werkelijk in contact te komen met het Russische volk voor een on derzoek naar een peiling van de ar» beidsvoor-waarden, de gedwongen te werkstelling, en de ontevredenheid in het land, waarop Stalin in enige opnieuw sterke stijging van tem- Temperatuur stijgt Vnj heldere nacht met weinig wind en plaatselijk vorming van mistbanken, die morgenochtend snel oplossen. Morgen overdag zijner verklaringen gezinspeeld had. I De motie werd niet ondersteund, en moest ingetrokken worden. Het rap port van de delegatie werd goedge keurd. Een resolutie waar' jj de regering verzocht wordt de dienstplicht af tè schaffen, werd met 2. 332.000 tegen 571.000 stemmen verworpen. r, peratuur, echter geleidelijk weer toenemende bewolking met^ater I vorming van enkele versprreide v buien met kans op onweerMeest P- matige wind hoofdzakelijk tus- i sen Oost en Zuid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1