DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Beel ontevreden over houding van de republiek Weer een conflict in de Rotterdamse haven Spoedige vorming van een federale regering gevraagd UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAR00L Twijfel moet snel eindigen Ook kleinere eieren 4n distributie 1 Zij zetten de klok j maar terug.... j Vanmorgen circa 3000 stakers Parlement van de staat Oost-Indonesië kiest nieuwe voorzitter Nederland wil een efnde maken aan Indonesische impasse Controle op de in- en uitvoer Millioenen sigaren liggen gereed Voorraad tabak niet groot meer „Albert Heyn" 60 jaar A.R. zal dr. Colijn herdenken Pinksterkamp van de A.J.C. brieling geboren Rijvers was de beste man van het veld Duitse prinsen in Neurenberg 'Revolte in Nicaragua rustig geëindigd Sober leven, ook in Engeland Duels kosten veel geld in Italië Noors schip op een mijn Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ol -L— per kwartaal Losse nummers 10 CL Woensdag 28 Mei 1947 Nr. 653 6e Jaargang Red. en A dm.: Snouckaertlaan* 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: T]. DE BOORDER Kort na aankomst legde dr. BeeJ de volgende verklaring af: „Wij betreuren het, dat wij t.a.v, de houding van de republiek met be trekking tot de uitvoering van Ling- adjati een onbevredigende stand van zaken hebben aangetroffen. Ter gelegenheid van ons bezoek aan Makassar en in antwoord op de critiek, door president Soekawati uitgebracht op woorden en daden der republiek; heb ik my dan ook genoopt gevoeld ernstige twijfel uit te spreken over de bereidheid tot sa- ménwerking van de republiek met de andere gedeelten van Indonesië en Nederland. Aan deze twijfel moet ten spoedigste een einde komen. Te dien einde is dezer dagen door de commissie-generaal aan de republi keinse delegatie een nota overhan digd, welke niet alleen economisch etf -financieel, maar o.rft. ook staat kundig van karakter is. Hierin is nl. verdere vorm ge geven aan de federatieve opzet, in het accoord van Linggadjati belichaamd. In deze nota wordt de nakoming van de hierin in overeenstemming met het ac coord van Linggadjati gestelde voorwaarden over de gehele li nie voorgesteld en verlangd. Mr. J. A. JONKMAN Weinig bereidheid tot samenwerking met Nederland en andere delen van Indonesië Gistermiddag om half vijf zijn de ministers dr. L. J. M. Beel en mr. J. A. Jonkman van hun reis naar Indonesië op Schiphol weergekeerd. Zij werden op het platform begroet door zes ministers, t.w.: mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, minister van Buitenlandse Zaken; dr. Jos. Gielen. minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; lt. kol. A. H. J. L. Ficvczv minister van Oorlog; de heer L. Neher, minister van Open bare Werken en Wederópbouw; de heer W. Drees, minister van Sociale Zaken en prof. mr. P. Lieftinck, minister van Financiën. Voorts was o.m. aanwezig lt. generaal H. J. Kruis, chef van dc generale staf. Over de inhoud van» deze nota zul len zo spoedig mogelijk mededelin gen worden gedaan. Wie in de hpi- dige omstandigheden de geschiktste personen zyh om in de hoogste func ties aan de oplossing van deze vraagstukken mede te werken, heeft destijds gelijk voor de aanvang van deze reis reeds bekend werd ge- 'maakt een punt van bespreking uitgemaakt. Hierover hebben wy in dit stadium zonder voorafgaand overleg met onze ambtgenoten niets mede te delen." t Tevredeö over Malino Dr. Beel voegde hieraan toe: „Het voornaamste doel van oris bezoek aan Indonesië was, ons ter plaatse te oriënteren omtrent ver schillende dringende vraagstukken Nederland en Indonesië betreffen de, in het bijzonder omtrent de uit voering van Linggadjati. Aan dat doel heëft onze reis in belangrijke mate voldaan, dank zij talrijke be sprekingen mét de luitenant gou- veneur-generaal, de commissie ge neraal en hun^medewerkers". „Voorts droegen onze bezoeken aan West-Borneo en Oost-Indonesië. waarbij wij in Pontianak ook ver tegenwoordigers van Oost-Borneo. Banka. Billiton én Riouw hebben gesproken aan onze oriëntering bij. Ook waren in dit opzicht onze ont moetingen <met de republikeinse de legatie 'en in het bijzonder met de minister-president Sjahrir van waar de. Verder ontvingen wij inlichtin gen van vele ingezetenen van on derscheidene landaarden en werk kring. Gedurende ons bezoek aan Soera ba ja kregen wij een indruk van de arbeid van zee- en land macht". „Wij zijn er van overtuigd, dat men in de Malino-staten op de goede weg is. Hoe gecompli ceerd ook de verhoudingen daar mogen zijn en met welke moei lijkheden men daar te kampen mag hebben, toch is in die staten de samenwerking een feit geworden en wordt daar op constructieve wijze gedacht en gewerkt!" Öp de schouders ran het Neder lands-Indische ambtenarenapparaat en de strijdkrachten rust een zeer zware taak. terwijl aan het aan passingsvermogen van de Neder landse en- Chinese samenleving in het algemeen zware eisen worden gesteld. Enigb tijd zijn de kleinere eieren niet in distributie gebracht, zodat het publiek op zijn bonnen bijna uit- sluitend eieren van d& gewichtsklas se 1 eh 2 ontving. Thans wordon d6 winkeliers óok weer bevoorraad met eieren van de lagere kla: -en, zodat men op de bon,-welk? Donderdag a.s. bekend gemaakt wordt, ook' met deie eieren genoegen moet ne men. Voor 250 oud-leerlingen van het Wageningse Lyceumherleef- de Zaterdagmorgen het verte- den, die zalige tijd van de jon genskiel. Zoals tien, twintig, in zen enkel geval zelfs dertig ja- ren geleden, namen ze weer op j de schoolbanken plaats om op- lettend te zijn ten aanzien van in lang vervlogen jaren moei- l zaam tot geestelijk eigendom ge- j voste en inmiddels de vergetel- heid in gegleden lessen. Legendarische figuren van In- middels gepensionneerde leraren kwamen weer voor de klassen j en' doceerden als voorheen, Hutsvrouwen, artsen, officie- j 'ren, advocaten, bedrijfsleiders en studenten hadden zich weer te onderwerpen aai. de schoolregels l als vroegfr. r Een „knaap" van tegen dc vijftig kale schedel en emhon- j point werd de gang opge- j stuurd wegens luidruchtigheid, 2 eeh hoofdambtenaar had zich bij j de rector te 'vcrantwoorderl we- gens het clandestien trekken aan een peukje sigaar. In de vrije tien" lette oud-rector dr. Bakker l streng op leerlingen, die in hun speelsheid de verboden zone van de gevaarlijke Rijksstraatweg j mochten oprennen I Ook .de gymnastiek/eisen wér- den niet vergetenbruggen en ringen kregen het toegenomen 5 5 gewicht ie totsen van terugge- keerde jongens en meisfes. 'Ge- lukkig kwamen persoonlijke on- gelukken niet voor. Arbeiders wilden Tweede Pinksterdag niet aan het werk In de Rotterdamse haven rijn Maandagmorgen moeilijkheden gerezen. Dinsdagmorgen waren deze nog steeds niet opgelost. Naar schatting hebben 2 tot 3000 arbeiders het werk niet hervat. Het bestuur der Scheepvaart-ver eniging Zuid deelt ons omtrent deze staking het volgende mede: ..Geheel in .overeenstemming met de door het college van Rijksbemid- delnars goedgekeurde' Joon- en ar beidsvoorwaarden moesten' circa 300 havenarbeiders op Tweede Pinkster dag werken Hiervoor wordt aan loon en Zondagstoeslag 16.70 be taald voor 8Vt uur arbeid. De arbei ders zijn Voor dit werk opgekomen doch door het E.V.C -bestuur hiervan tegengehouden. Op één schip, waai de arbeiders feeds begonnen waren, zijn deze d'oor de E.V.C. van boord gehaald. Een 60-tal is aan het werk gebleven. De arbeiders, dié Tweede Pink sterdag dit4 werk geweigerd hebben, zijn Dinsdag niet in de gele genheid gesteld aan het werk te gaan. Hierop heeft de E.V C. een sta king geproclameerd met als eis, dat deze mensen ongestraft zullen blij ven. Het bestuur van de S.V.Z. stagt op hef standpunt, dat arbeiders, die niet Waar blijven zij? ZO iets de Russen geschaad heeft in heb oordeel van de Duitsers, ook van hen. die overigens een open oog hebben voor wat zij in hün zone hebben bereikt, dan is dit zonder enig© twyfel geweest het feit. dat zo onnoemelijk veel Duitse krijgs gevangenen niet alleen niet uit de Sowjet-Unie zijn teruggekeerd, maar volgens de officiële Russische opgaven als voorgoed „vermist" moeten worden beschouwd. De laatste paar weken hebben nu ook de Italiaanse en Oostenrijkse regeringen cijfers gepubliceerd over hun gevangenen in de Sowjet-Unie. die eveneens grote ongerustheid hebben verwekt. Op 9 Mei heeft het Italiaanse, mi nisterie van oorlog bekend ge maakt, dat geen verdere repa triëring van Italiaanse krijgsgevan- s genen uit de Sowjo.t-Unie verwacht kan worden. Onmiddellijk is men in Italië aan het rekenen gegaan. Het blad II Tempo deelde mede, dat' Mussolini indertijd een expeditie- leger van 100.000 man naar Rus- M land had gestuurd, waarvan er in 1943 bij ide terugtocht 20.000 .waren omgekómen. De rest zou zich dus in krijgsgevangenschap moeten bevin den; voorzichtigheidshalve stelt het blad hun aantal echter op 60.000. In October 1945 vernam de Ita liaanse ambassadeur in Moskou, dat he.t totaal der te repatriëren Italianen 19.000 was, welk .getal de Sowjet-ambassade te Rome twee maanden later verhoogde tot 21.193 met de toevoeging, dat hiervan 160 in gevangenschap gestorven waren. Tot 1 Mei 1947 toe zjjn er echter slechts 12.154 gerepatrieerd en daarmee is, blijkens bovenstaande mededeling, de zaak afgelopen. De namen van dié 160 fgestorvenen zijn overigens de Italiaanse auto riteiten ook nog niet .bekend. 'I N Oostenrijk maakte de minister, van binnenlandse zaken, Helmer, op 21 Mei de volgende gegevens be kend. In totaal teruggekeerd 823.000 krijgsgevangenen, waarvan 112.000 uit de Sowjet-Unie. In Augustus 1946 'kreeg de regering de 1 mededeling, dat in het najaar de laatste Oostenrijkse krijgsgevange nen, 20.000 in getal, zouden worden gerepatrieerd. In werkelijkheid zijn er nog geen volle 13.000 gekomen. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft een telling laten uit voeren, waarbij bleek dat van 35.785 krijgsgevangenen het kamp adres bekend was. terwijl 78.273 hunner als. in de Sowjet-Unie. ver mist we/dèn opgegeven. De vraag, die de verwanten van deze vermisten in Duitsland, in Oostenrijk, in Italië zich blijven stellen, is deze: wat is er met deze mensen gebeurd. Een vraag, vvaaf- op zij wel nimmer een antwoord zullen ontvangen, vrezen wij. Waar zoveel Russen spoorloos zijn ver dwenen, zal het lot van dit „hand- ievol'.' buitenlanders wel nooit be- ;end worden. Maar de do od - straf is nu afgeschaft in de Sowjet-Unie! Het" Oostindonesische parlement heeft een motie van afkeuring ten aanzien van het belèid'van de voor zitter, mr Tadpoeddin Noor, aan genomen en als nieuwe voorzitter gekozen Moh Kaharoedin, sultan van Soembawa. Deze is inmiddels» door de president beëdigd. In' een vrij scherpe nota heeft de It. gouv.-generaal, dr. H. van Mook, zich gewend tot de leiders van de Indonesische republiek in zake het definitieve Nederlandse standpunt in alle aangelegenheden, waarover met de Indonesische republiek onderhandeld wordt. Het betreft hier een beslissende Nederlandse stap om eén eind.tp maken aan de Indonesische impasse. De nota houdt geen ultimatum in, maar indien de republikeinen weigeren of een antwoord geven, dat de Nederlanders onbevredigend achten, zal de gehele-kwestie aan de Nederlandse regering ter regeling worden doorgegeven. Volgens goed Ingelichte bronnen houdt de Neder landse 'verklaring onder andere in het verzoek tot onmiddellijke oprich ting van een gemengde interim-regering, om een begin to maken met de vorming van Óen federale regering voor de voorgestelde Ver. Staten van Indonesië. Hierin zouden- ook vertegepwoordige'rs van Oost-Indonesië op genomen moeten wordep. Verder behelst de nota een ver zoek tot vaststelling van een universele v valuta met eén- ge combineerd orgaan ter bepa ling van de buitenlandse wissel koers. en een pis tot onmiddellijke verscheping van rijst uit de repu bliek naar de overige delen van In donesië. die van een acute voedsel-, schaarste te lijden hebben. Ze dringt aan op.het vestigen van wet en or de in geheel Indonesi^ met- behulp van de Nederlanders in republikein se gebieden, waar zulks nodig is. Dit zou een inleidende poging zijn, om de buitenlandse eigenaars van Millioenen sigaren liggen 'op het ogenblik in ons land gereed waarvoor geen afname is te vinden, zo werd geklaagd op een' bijeenkomst van Twentse kleinfabrikanten in sigaren tij dens de Pinksterdagen in Al melo gehouden.' De toenemende distributiemoei lijkheden als gevolg van een wan verhouding tussen de productie van tabaksartikelen en het aantal uitge geven bonnen daarvoor, hebben een punt van voortdurende bespreking gevormd tussen vertegenwoordigers van de vakgroep en de betrokken autoriteiten. Er is nog geen defini tieve oplossing bereikt. De vergadering was van mening, dat de roker, niet te optimistisch kan zijn, want de voorraad van tabak voor sigaren is niet rooskleurig in ons land. Een deel van de gekochte tabak is inmiddels in ons land aan gekomen en blijkt dermate slecht te zijn, dat ze onbruikbaar is voor ofn- blad en dan ook niet wórdt geaccep teerd. Ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de Firma Albert Heijn is Öe heer G. Heijn. de oudste der beide directeuren, de onder scheiding' van officier in de orde van Oranje Nassau verleend, terwijl één der oudste filiaalhouders, de heer G. J. Dujardin te Heemstede, de ere-medaille in zilver van dezelf de orde kreeg. De directie vindt in dit jubileum aapleiding opi het personeel met een gratificatie te begiftigen, te vens schonk zij aan de Stichting 1040^-1945 20.000.—. Het personeel bood belde direc teuren hun door de schilder Jan Sluyters vervaardigd portret aan. Het stoffelijk overschot van dr. H. Golijn zal vermoedelijk volgende week naar Nederland worden over gebracht. Het is nog niet bekend, wannéér de herbegrafenis zal ge schieden. De anti-/evolutionnaire partij zal dan een herdenk in gsbij* eehkomst te 's-Gravenhaee houden, welke geopend zal worden door mr. •T. H. de Wilde. Gesproken zal wor den door dr J. J C. van Dijk en door pYof. dr. K. Dijk. Van Zaterdag t.m Tweede Pink sterdag heeft de AJC onder leiding van de voorzitter Wim van Halm, op haar terrgin „de Paasheuvel" to Vierhouten voor het eerst na- do oorlog weer haar jaarlijkse grote Pinksterkamp gehouden. Ongeveer 1700. jongeren van. 16 tot 23 jaar kwamen bijeen. Enkele hoogtepunten waren oa. de dodenherdenking op Zaterdag avond en de inwijding van de Pink- sterklok, een fakkeloptocht op de Vossenberg, gevolgd door een groot kampvuur, de opvoering van het in de Grieks© tijd spelende lekenspel „Irene" door de lekeDSpelgroep. „Amsterdam" op Zondagavond in het openluchttheater bij de Paas heuvel. Jhr. mr. M. van der Goes van Na- ters. eerste kamerlid der Partij van de Arbeid cn Klaas Tonrnstra, "oud- AJC-Ieider, spraken tijdens bun be zoek aan het kamp de joSgereb.toe.- In het R K. ziekenhuis te Gronin gen is in de nacht »van Zaterdag op Zoodag een drieling geboren, na melijk twee jongens en «en meisje. De gelukkige ouders zijn de-familie Brouwerbaars, die hun jeugdige spruiten de napen gegeven hebben van Okke, Piet en Elselina Reine- dina. De kinderen wegen resp. 4% pond, 4 pond en 33é ons en 4 pond en 2 ons. De moeder en de jonggebore nen maken het zeer goed. ondernemingen in de republiek tot terugkeer te bewegen. Ook wordt een gemeenschappelijke controle op de in- en uitvoer gevraagd, met in begrip van het ohmiddeïlijk in een' pool onderbrengen van de grond stoffen. die in het bezit zijn van de republikeinen en die bestemd zijn voor de uitvoer. 'AP.) Verklaard wordt verder, dat lui tenant-generaal Spoor, opperbevel hebber van liet Ned.-Oost-Indische leger, de Nederlandse plannen- ook aan de Indonesische minister van Defensie, dr. Sjarifoeddin, had aan geboden. Sjarifoeddin zou geZegd hebben: ..Er is niet veel verschil tussen dit plan en ons eigen plan", Sjahrir zal Woensdag of Donder dag naar Djokjakarta vertrekken, waar de Indonesische president, dr! Spekamo en het republikeinse ka binet zullen beslissen, welk ant woord 'Indonesië zal geven. Bemiddelingspogingen Een delegatie van hoge Nederl.- Oost-Indische autoriteiten onder leiding van de waarnemende luite- r.anGGouverneur-Generaal P. J. Idenburg zal hem naar Djokjakarta vergezellen, in de hoop. 'dat zij door pérsgonlijk contact dr. Soekarno en vice-prgsident dr. Hatta kan over tuigen van de dringende poodzake- iijkheid de Nede'rlandsse voorstellen te aanvaarden. Tegelijkertijd besloot dr. Van IVIook, na een conferentie van drie uur met leidende Nederl.-Oost-In- disohe autoriteiten, stappen te ne men tegen de Soendanese Volkspartij op grond van de staatsgreep, waar bij men zich van het bestuursappa raat van Buitenzorg had meester ge maakt. Volgens welingelichte -bronnen overwegen dc Nederlanders straf rechtelijke stappen tegen Soendane- zen, die zich met geweld toegang tot huizen verschaften en zes re publikeinse leiders „arresteerden". De Soendanese „premier", dr. R. Koestomo, zo verklaarde men, was gewaarschuwd, dat verdere schen dingen van orde en gezag drasti sche Nederlandse stappen ten. ge volge zouden hebben. Dr. Van Mook heeft het plan dc Republikeinen cn de Soendanezen tot elkaar te brengen, en'zal trach ten een gezamenlijk compromis met Buitenzorg tot stand te brengen, dat aan Sjahrir ter goedkeuring zal wor den voorgelegd, voegde men er aan toe. Wij laf en hieronder nog enige meningen volden van enkele Franse bladen naar aanleiding ,vap den voetbalwedstrijd frank rijk—Nederland. „Het i$ een overwinning gewor den floor grotere energie en daar: na van méér efficient werken, al dus Gabriel Hanot in het sport dagblad „l'Equipe". De ontmoeting was inderdaad een kracht verken ning. hgt elftal, dat het beste en het langste vol hield werd win- paar. „De score js zwaar voor Ne derland" concludeert hij, „maar dc Franse overwinning is ver diend." Volgens ziin, mening wa ren Wilkós on Rijvers de besten en ook Möhring kan genade in zijn ogen vinden. De bladen maken de Franse zege groot op en allen zijn van' mening, dat de cijfers een beetje geflatteerd voor Frankrijk zijn. De Nederlanders hadden toch ten minste oen tegenpunt*verdiend. „De tijd heeft voor ons gewerkt" schrijft de „Parisien Lihere". dat van mening is, dat het vierde Franse idaelpünt werd gemaakt bij een ontmoedigde Nederlandse ver dediging. „Rijvers was de beste man van het veld. schrijft Victor Peroni in „Combat", en hij voegt er aan toe: „de Nederlanders hadden gebrek aan uithoudingsvermogen en zet ten nfet door." „Le payè". verwijt de Franse voorhoede; dat er gebrek aan sa menwerking was en die een ver gelijking treft tussen de Neder landse en dé Franse aanvallen. Die van Holland vindt het blad veel Ijeter Aran opzet, maar niet cifoctie-f, die van Frankrijk had den het gelpk aan hiin zijde. De hoop, dat spoedt een einde zou komen aan de oorlog in Indo- China is door een bekendmaking van de Vietnamese radio, dat de Franse voorgaarden voor vredeson derhandelingen zijn verworpen, 1n duigen gevallen. President Ho-Tsji- Minb heeft de Franse voorwaarden, daf de Vietnamese strijdkrachten haar verzet zouden opgeven, voor dat 'onderhjndelingej van welke aard ook worden geopend, .verwor pen. bereid zijn de officieel vastgestelde loon- en arbeidsvoorwaarden te er kennen en zich daarnaar te gedragen, niet aan het werk kunnen gaan. Het bestuur der S.V.Z. merkt hier bij nog op. dat in'de Antwerpse ha ven ojj de Tweede Pinksterdag nor maal wordt gewerkt, waartegenover in Rotterdam sléchts in de allerdrin gendste noodzaak De vaste arbeiders.cn de van de vorige week doorbestelde losse arbei ders zijn Dinsdagmorgen normaal aan bet werk gegaan. Er waren circa 2000 losse arbei ders in staking." Werk grotendeels stil Zowel in Lek-, IJssel- als Merwede- haven lag Dinsdagmorgen tegen 12 uur het werk grotendeels stil. Posters wachtten de nog aan liet werk zijnde arbeiders tegen schafttijd op om hen te bewegen zich eveneons solidair te verklaren met de collega's, die ont slag was aangezegd. De arbeiders willen de in 1939 als Zondag bestempelde Tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag als zodanig er kend zien. Zij zeggen niet eerder aan het werk te willen gaan alvorens dc S.V.Z een voor hun gunstige beslis sing ten aanzien van deze feestdagen heeft genomen en het ontslag van de niet gewerkt hebbende arbeiders is ingetrokken. Ze vestigen, er nog eens de aan dacht op, dat de 5e Mei, Nationale Feestdag, voor hun eigen rekening is gekomen, dat wil zeggen, dat ze het verlet op deze dag niet betaald heb ben gekregen. We vernemen hieromtrent nog, dot de E.V.C.. ontkent, dat zii het is geweest, die Maandag heeft gead viseerd het werk neer te leggen. Dit initiatief is geheelvan de'ar beiders zelve uitgegaan. De E.V.C. heeft zich wel direct geheel achter de stakers gesfeld, omdat zij van mening is. dat £le arbeidsovereen komsten, waarop de S.'V.Z. zich beroept,, van. voor de oorlog date ren en dusAerouderd zijn. Boven dien heeft. óey S.V.Z.. alvorens tot strafmaatregelen over te gaan. de E.V C. als vakorganisatie niet in de7P. gemengd. Het bleek ons verder, dat het be stuur van de samenwerkende vak organisaties. de z.g. Unie-verkeer, de zienswijze van de S.V.Z. deelt,, omdat zü op het standpunt staat, dat het collectieve arbeidscontract nageleefd moet worden- Mén ztet als achtergrond van de^c actie een nieuwe poging van de' E'.V.C om bü alle onderhandelingen betrokken te worden. Gistermiddag heeft de E.V.C. IA de grote zaal van „Odeon" te Rot terdam vergaderd en haar stahd- punt verdedigd. Men besloot nog niet aan het werk te gaan. maar schriftelijk een onderhoud bjj de S.V.Z. aan te vragen-. Mocht deze ^ich hedenochtend niéttot onder handelen bereid hebben ,verklaard, dan zal er 's middags opnieuw in „Odeon" een grote vergadering ge houden worden. Onder'grote belangstelling u-erd Dinsdag de Ronde van Zaandam gehou den waaraan verschillende prominente wielrenners deelnamen. De kop- groep gaat door de bochtin het.midden Sch'ellingerhout. (P.). Vier Duitse prinsen zijn aange houden en naar de gevangenis voor oorlogsmisdadigers te Neurenberg overgebracht, waar zij in enkele pro cessen tegen Niza-dignitarissen als getuigen zullen optreden. Het zijn: 1. prins Philips van Hes sen. achter-kleinzoon van- koningin Victoria, die sinds zyn arrestatie door Hitler in 1943 gevangen, zit. Hij was woord.vperder van Hitier bij Mussolini ter gelegenheid van de Anschluss van Oostenrijk en na de invasie van Tsjecho-Slowakije. Toen Italië zich aan de geallieerden over gaf nam Hitler hem gevangen. 2. Prins Augusts Wilhelm van Pruisen, brigadecommandant der SS„zoon van ex-keizer Wilhelm II. 3. Prins-erfgenaam ernest von Lippe Detmold, persoonlijk adviseur van de Duitse minister van voedsel voorziening en landbouw, Walter Darr', die binnenkort ook .voor het tribunaal zal verschijnen. 4. Prins Frederick Christian yon Schaumburg Lippe, assistent van Goebbéls. Vólgens officiële telegrammen, zjjn de strijdkrachten van generaal Anastasio Somoza, ex-president en leider van de revolte tegen de rege ring van Nicaragua in de hoofd stad Managua de toestand meester- De president, dr. Arguello bevindt zich in de Mexicaanse ambassade^te Managua. Het congres van Nicara gua heeft verklaard, dat president Arguello nipt langer president kan bleven, daar hij niet in staat is ge weest dc openbare orde te handha- veji na een succesvolle, doch bloe deloze opstand onder leiding van generaal Sómoza. Het Amerikaan se departement van. buitenlandse •zaken bevestigt, dat Argue'lo giste ren in zjjn paleis werd gevangen genomen. Later mocht hij, verge zeld van 12 getrouwe officieren van de nationale garde, in de Mexicaan se ambassade Zijn toevlucht nemep. Inmiddels heeft het congres tot voorlopig president benoemd Ben jamin Lescayo. Door diskwalificatie van de Franse kampioen Ray Famechon m de achtste ronde heeft de Britse Empire kampioen Al Philips de Europese titel verdergewicht ver overd. Attlee richt zich tot „rebellen" Clement Attlee, de Britse premier, heeft op de 'jaarlijkse conferentie der Engelse Labour-partij een rede uilgcsproken. waarin hij zich voor namelijk richtte tot de extremisti sche elementen, de z.g. „rebellen", die de Britse buitenlandse politiek hebben gecritiseerd cn voorts van mening zijn, dat deze jcvccl de bui tenlandse politiek der Ver. Staten benadert .ten koste van dc betrek kingen met de Sowict-Unic. „WIJ hebben een politiek gevoerd, die ge baseerd is op de steun aan de ver enigde naties", zei Attlee. Sprekend over de binnenlandse aangelegenheden, merkte de pre mier op, dat de schuld voor de eco nomische kwalen van Engeland voor het grootste gedeelte te wijten is aan de r.verwaarlozing" der kolen mijnen, toen deze nog privaaf bezit waren. Nu wij dc zaak in hapden hebben götaomen, is er een veran dering waar te nemen." Voorts pleitte Attlee voor „har de arbeid, goede leiding, gepaste spaarzaamheid cn een vollediger toepassing van de wetenschap", om te komen tot opvoering van de le vensstandaard van het Britse volk. Hij geloofde niet, dat er spoedig een einde zou komen aaii de sober heid, die Engeland sinds de oorlog heeft moeten betrachten. Het is .fepenwoordig in Italië een dure geschiedenis, als men zijn eer wil verdedigen door middel van een duel, vertelde de 4ó-jarige monar- chistenleider graaf Ernesto Perrier. jlij kan het Méten, want hij heeft, ér niet minder dan negen uitgevoch ten, waarvan' de twee laatste .we gens politieke meningsverschillen. Die twee laatste ontmoetingen had de graaf vier maanden geleden met do 25-jarige. ino Gianfranco Alli- ata di Montereale,'een in Brazilië gehoren rijkaard, die lid is van de Siciliaanso monarchistische partij. Ter verduidelijking diene, dat, de graaf zich zonder' succes candidaat had gesteld voor het corste autono me Sieiliaanse parlement, waarvoor in April Verkiezingen zijn gehouden. In beide' .duels wist. mijnheer dA graaf zijn jongere tegenstander in de arm te prikken, maar cr is niet genoeg'bloed gevloeid om een ver zoening te bewerkstelligen. In theorie is het duelleren in Ita lië bij de. wet verboden, maar dat vindt Rerrier niet zo belangrijk, het ergste is, dat het zo duur is. „Kijk eens aan" zei hij „vroeger kon je een aardig duelletje hebben voor rond twee of driedui zend lire. maar tegenwoordig kost het 25.000 lire of meer." „Mahr 'waaraan dan?" werd hem gevraagd. „Wel" antwoordde hij „in de eers'e plaats moot je de degens hu ren. Dat kost 5000 lire; dan de dok ters: weer 5000 lire. Voorts moet. je je secondanten een diner aanbieden: 10.000 lire, en j.c hebt natuurlijk een taxi moeten nemenfom naar de plaats va,n de ontroeting te gaan." „Verder" zo vervolgde de graaf t „moest ik mijn techniek ophalen, -want ik had in 10 jaar niet gevoch ten. Ik moest dus een schermleraar nemen en 10 dagen stevic oefenen om weer in vorni te komén". (AP). Judas was geen verrader! Alleen dc man, die de rol van Judas speelde op dc passiespelen in Oberanunergau, behoefde niet te verschijnen voor het Duitse denazi- ficatiehof 'm Garmisch-Fartenkir- chen. Hi^ had zijn afkeer voor het nationaal-socialisme' nooit- verbor gen. Alois -Lang, die do rol van Christus speelde in 1934, werd we- - gens zijn lidmaatschap van de Nazi partij cn zijn politieke activiteit tot duizend Mark boete veroordeeld. Lang .verklaarde te zijn toegetre den tot de partij, omdat hij in fi nanciële moeilijkheden verkeerde. Andere spelers kregen boete én lichte gevangenisstraffen. De zee voor de Noordnéderlandse kust is een gevaailijk vaarwater, want wederom is een schip, ditmaal de ruim 200Ó ton metende Noors© vrachtboot Bestum uit Osla met ccn lading kolen, door het ontplof fen van een 'magnetische mijn be schadigd. Het schip bleef drijvende, doch de machine werd door de schok zodanig ontzet, dat zij niet meer werkte. De kapitein seinde om sleepboQthulp, waarna de sleep boot, Oceaan van de firma Doeksen uit TefSchcllinp heeft vastgemaakt en de Bestum naar Rotterdam ge sleept. Maandagmiddag kwam hét schip behouden in de Waalhaven te Rotterdam aan. - - - - r-r- r: jgj Zeer warm Weersverwachting van De Bilt, geldig Van Woensdagavond tot Donderdagavond. Heldere vacht met slechts op enkele plaatsen vorming van mistbanken, die na zonsopkomst snel weer oplossen. Overdag over het algemeen zonnig weer met temperatuur oplopend tot zeer hoge waarden. In de namiddag Jfaps op enke le verspreide onweersbuien voor namelijk in het Zuiden van het landMeest matige wind tussen Oost en Zuid.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1