DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika schrapt groot deel onzer oorlogsschulden Amerika bevrijdt ons van zware druk Rest mag in dertig jaar worden afbetaald Coöperatieve beweging concentreert zich Engeland kan niet blijven lenen, zegt Morrison Is Weinreb een verrader? Besprekingen te Buitenzorg over een Bestuursraad UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dr. Loudon uit onze dank 2—0 Zaak Arnold Meyer wordt hervat Drie bonden sluiten zich aaneen Schermerhorn en van Poll gearriveerd Haags Hof staat voor een moeilijke beslissing Rijksmuseum niet gemoderniseerd - Volkstelling heeft vlot verloop Einde der Italiaanse kabinetscrisis Kali uit Rusland Mr. van Kleffens naar Washington Delinquenten naar Nieuw-Guinea Drama aan de grens Vrouwe Justitia zonder blinddoek Honderd millioen dollar voor hulpverlening In Rusland voor een spion geen doodstraf Republikeinse regent aan het hoofd Standpunt van de regering bekend Zeep en één ei Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of A— per kwartaal Losse nummers 10 cL Donderdag 29 Mei 1947 Nr.'654 6e Jaargang c Red. en A dm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Gistermiddag hebben generaal Marshall, minister van Buiten landse Zaken der Verenigde Staten en dr A Loudon, de Neder- "landse ambassadeur te Washington een overeenkomst getekend, waarin de schulden en vorderingen uit hoofde van de leen-en- pachtwet (lend-lease-act) en andere wederkerige leveringen van goederen en diensten gedurende de oorlog definitief en volledig zijn geregeld. Onze minister, van Financiën, prof. mr. P. Lieftinck, deelde gisteravond in een radiorede mede, dat door deze overeenkomst de totale schuld van rond 330 millioen dollar 875 millioen) teruggebracht wordt tot 67.5 millioen dollar. „Dat wil zeggen," zo zei minister Lieftinck, „dat de Neder landse schulden voor het grootste deel kwijtgescholden zijn." Amerika Jeverde aan Nederland voor ca. 180.000.000,dollar op ba sis van lend lease.' Hiervan was on geveer 2/3 .aan goederen en dien sten voor de Nederlandse strijd krachten in Engeland, Australië én West-Ipdië, ongeveer 1/3 werd be steed aan goederen voor de burger bevolking in Nederland. Als tegenprestatie, z.g. „reserve land lease",, leverde het Koninkrijk aan de Amerikaanse strijdkrachten goederen en diensten in Curasao, Suriname en Nederlarid en boven dien scheepvaartdiensten tot een geschat totaal van 37.000.000.— dollar. De Vis. hadden verder een vorde ring wegens leveringen van goede ren aan dq burgerbevolking in Ne derland en Nederlands-Indië van naar schatting 190.000.0Q0,— dollar. Voorts had de Amerikaanse rege ring nog een hoeveelheid munt- zilver destijds ter waarde van 40.000.000.dollar -r- aan de Neder landse regering gejeend. In de gi9teren afgesloten over eenkomst blijft de verplichting tot het terugleveren van dit zil ver (binnen ca. vijf .jaar) ge handhaafd, doch alle andere hierboven genoemde schulden en vorderingen worden in de over eenkomst verrekend door de vaststelling v'an het netto door Nederland aan 'Amerika ver schuldigde bedrag op 67.500.000 dollar te stellen. F")E Franse communisten hebben het niet gemakkelijk: zij wa ren zo gewend aan hun vrijheid van beweging bij het .maken van hun tactische manoeuvres, dat zy zich niet goed raad meer weten, nu hun het initiatief aan alle kanten ont nomen is. Dit is begonnen op het ogenblik, dat Ramadier hen vallen liet en ze zich tot hun verrassing üit de re gering gesloten vonden. Hun leider Duclos verklaarde in de verwarring van 'het moment, dat zijn party hu de „meest loyale oppositie" ging voeren. Dat klonk edel, maar aan dë andere^ kant moest er de com munisten alles aan gelegen zijn om het Jbewtjs te laten leveren, dat re geren zonder hen in Frankrijk niet mogelyk was. Hun krachtigste wapen daarby zou natuurlijk zijn dat van de sta kingen. Tevens zou dit voor hen het middel zijn om hun overwegende inyloed op de arbeiders te behou den. of beter, terug te winnen. Want de uitslag van de verkiezin gen, die vorige week zijn gehouden voor de regionale raden, waarin het plan voor de sociale veiligheid voor ziet, heeft aangetoond, dat de communistische invloed op de ar beiders dalende is. Dus de leiding nemen bij de stakingen, eventueel van een algemene staking en op deze wyze bovendien voorkomen frat Duclos het ergste heeft ge noemd wat de cdmmunisten zou kunnen gebeuren dat er een linksere beweging dan de hunne zou ontstaan. Vérdere vorderingen Een aantal in de overeenkomst ge noemde Nederlandse vorderingen, o.a. wegens de overdracht aan de Amerikaanse regering van door Ne derland, resp. Nederlands-Indië in Amerika gekocht oorlogstuig, zullen door de Amerikaénse regering wor den betaald. De aldus ter beschik king komende dollars zullen door dé Nederlandse regering worden aangewend voor het verrichten van een eerste afbetaling van 19.500.001) dollar op de schuld van 67.500.000 dollar. Het is de bedoeling, dat van de dan resterende schuld van 48.000.000,— dollar 'nog een bedrag van naar schatting '13.700.000.— dol lar zal kunnen - worden afgedaan door het beschikbaar stellen - van guldensbedragen en gebouwen zo wel aan de Amerikaanse buitenland se dienst in Nederland en Neder- lands-West-Indië als ten behoeve van een programma van culturele uitwisseling, dat in onderling .óver leg tussen de beide regeringen zal worden vastgesteld. De dan nog resterende 34.300.000, dollar plus hetgeen van de hierbo ven genoemde 13.700.000,dollar niet in guldens betaald wordt, zal ip dollars moeten worden afbetaald in dertig jaarlijkse termijnen, te begin nen 1 Juli 1951. De interest is vast gesteld op 2 per jaar voor het eerst betaalbaar op 1 Juli 1947. Dezelfde tegemoetkomende cre- dietvoorwaarden wofden door de huidige overeenkomst tevens van toepassing op de reeds bestaande credicten van 30.000.000.— dollar, aan Nederland en 100.000.000.— dol lar aan Nederlands-lndie voor de aankoop van Amerikaanse leger- voorraden. Dr. Loudon memoreerde ter gele genheid van cfe ondertekening hoe Amerika door het grootscheepse lend-lease-programma een machtige bijdrage tot de gemeenschappelijke oorlogvoering en overwinning le verde, zonder het financiële even wicht tussen de geallieerden nog verder te verstoren. Hij roemde de uitstekend georga niseerde en breed opgezette aanvoer van reliefgoederen kort voor en na de bevrijding door de geallieerde le gers in Nederland, als een voor beeld van geallieerde samenwerking en solidariteit, waardoor Nederiand voor een ramp werd behoed. Ame rika trad hierbij als grootste leve rancier op. Het Nederlandse volk zal als gevolg van de huidige royale regeling daaraan niet worden herin nerd door zwaar drukkende dollar betalingen gedurende een lange reeks van jaren. De herinnering zal echter bewaard blijven met onver mengde gevoelens van erkentelijk heid. De Bijzondere Raad van Cassatie, zal op Woensdag 11 Juni de behan deling hervatten van de zaak tegen Arnold Meyer ,die op 13 October j.l. geschorst werd oif) het Nederlands Genootschap tot reolassering te Am sterdam in de gelegenheid te stel len een rapport aan de Raad uit te brengen over de persoon van de requirant en meer in het bijzonder rnft betrekking tot de vraag of hij. gelden van de Duitse bezetter Heeft ontvangen ton behoeve van zyn par tij of periodieken. Minder maïs in het brood Het percentage mais in het brood, dat momenteel 20 procent bedraagt, zal binnenkort tot óp de helft wor den teruggebracht. De samenstelling van de broodbloera wordt dan: 20 procent inlandse tarwe, 15 procent inlandse rogge en <?5 procent buiten, landse tarwe. Van de bloem, bereid uit bovengenoemde granen wordt 75 procent genomen en bijgemengd met 10 procent maisbloem en 15 procent buitenlandse bloem. GENERAAL MARSHALL dte met dr. Loudon het accoord ondertekende Handelskamer' wordt „Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties" De leden van de commissie-gene raal, prof. W. Schermerhorn cn M. van Poll zijn op Schiphol aajjgeko- inen. Zij werden begroet door prof. dr. J. li. A. Logemann cn J. M. Ki- veron, secretaris-genciaal van het riiin. varf overzeese gebiedsdelen. ]\/r ET de statutenwijziging, waar- toe in een buitengewone alge mene vergadering van de coöp. groothandelsvereniging De Handels kamer „Haka" G.A. op 22 Mei J.l. te Amsterdam gehouden, is besloten, is de concentratie van de Nederlandse verbruikscoöperaties in haar laatste stadium getreden. Reeds jn de jaren voor de laatste oorlog was er een sterke tendentie waarneembaar bij de 300 plaatse lijke verbruikscoöperaties, die teza men ongeveer 300.000 gezinnen om vatten, om zich tot nationale orga nisaties aaneen te sluiten. De Han delskamer werd- het groothandels- en fabriekscentrum van de Ned. verbruikscoöps. Naast de Haka. die dus uitslui tend op commerciële leest 'ge schoeid was, vormden zich drie grote lichamén, waarin de coöps, die niet alleen een bedrijf willen zijn, Elke onofficiële staking is sabotage en een geweldpleging aan de Labourbeweging Op het congres der Britse La- bourpartij heeft de plaatsvervangend eerste minister Herbert Morrison de wens uitgesproken, dat Groot-Brit- tannië spoedig een handelsovereen komst met Rusland zou afsluiten, tot wederzijds voordeel der beide lan den. Tegelijkertijd gaf bij te kennen, dat Engeland niet nog een Ameri kaanse lening wenst af te sluiten. „Wij kunnen niet blijven door gaan met op voorschot te leven, zonder onze economische en finan ciële ondergang tegemoet te gaan." verklaarde hij. „Een dergelijke op eenhoping van financiële verplich tingen zou de arbeiders scheden ^en de Labourpartij tèn val brengen." Harder werken Bij de opening van het debat over arbeidskracht en economisch beleid, 1\/T AARterzelfder tijd waren 1Vi\ de communisten een groot scheepse propaganda begonnen on der de kleine middenstand. Die was ln beweging gekomen tegen de ge leide economie, in tal van plaatsen kwam het tot relletjes en de troe bel watervissers bij uitnemendheid waren er als de kippen bij en na- men^deze actie tegen de geleide ecbiromie onder hun hoede. Het al ternatief zou immers zyn, zo rede neerden zij, winst voor De Gaulle. Doch die kleine middenstanders moeten freer*niets hebben van sta- kingén, van een algemene staking in het bijzonder. Dus liepen de com munisten gevaar tussen twee stoe len te komen zitten. Daarom namen zy deze week maar weer hun zwaai naar de arbeiders. Tenslotte was elk middel om 't de regering lastig te maken hun welkom: een staking in het gas- erf clectriciteitsbedryf Ramadier deze o goed als" elk ander. Tensjotte krachtmeting niet uit de weg ge gaan. Zeker nij heeft concessies ge daan aan de arbeiders in de vorm van productiepremies, die het be ginsel der loonbevriezing, dat de re gering huldigt, ondermijnen. Maar toen zii hiermee geen genoegen na men en toch dreigden te gaan sta ken is hij niet verder gezwicht ende staking is achterwege geblevën. Op het ogenblik is de stand in de stryd tussen Ramadier en Duclos dus 20. De communistische leider heeft in zyn .jongste bevindingen aanleiding gevonden, om nogmaals te verzekeren, dat de lieden, die menen, dat hy op een algemene sta king aanstuurt „domkoppen" zyn. In ieder geval zijn wy benieuwd naar de volgende manoeuvre. „Is drs F, Weinreb, de 33-jarige in Lemberg geboren Jood> een verrader van zijn eigen rasgenoten of, onbewust, een willig werktuig van de S.B.?" Deze "moeilijke vraag heeft het Bijzon der Gerechtshof te 's Gravenhage te beslissen. PROL. MR. P. LIEFTINCK Sprak voor de radio over de overeenkomst. Toen in .1942 de deportaties van Joodse Nederlanders begon wendde Weinreb zich tot de Duitsers, waar hi' blijkbaar goede connecties had. Hij beweert toestemming gekregen te hebben lijsten van Joden samen te stellen; zij, die daarop voorkwa men zouden niet naar Polen wor den gestuurd. De belangstelling voor deze lijs ten was vooral bij financieel draag krachtige Joden groot, want Wein reb. vroeg voor het noteren der na men behoorlijke sommen. Dit geld, zo vertelde Weinreb, diende om Joodse onderduikers te onderhou den. Toen de eerste lijst van hon derd vol was werd Weinreb zelf op gepakt en naar Westerbork ge stuurd. korte tijd later volgden de honderd mensen, die op Weinrebs, lijst prijkten. 99 Minister Lieftinck lichtte gister avond voor de radio de overeen komst, welke generaal Marshall 'en dr. Loudon ondertekend hebben en die een belangrijke vermindering van onze schuldenlast betekent, uit voerig toe. Na een beschouwing van de feitelijke voordelen van de over eenkomst, die wij hiernaast weer* geven, zei prqf. Lieftinck nog het volgende: „In deze voor ons land zo geluk kige régeling weerspiegelt zich on getwijfeld de grote waardering, die meif in Amerika koestert voor 4e bijdrage, die Nederland heeft gele verd in de gemeenschappelijke strijd, een bydrage, niet alleen gebracht door de officiële strijdmacht in haar verschillende onderdelen te land, ter zee en in de lucht, maar ook door de Nederlandse koopvaardijvloot en onze dappere zeelieden en door het óndergrondse en bovengrondse ver zet van het merendeel onzer bevol king. In het bijzonder de spoorweg staking, waaraan de Amen', kaance opperbevelhebber genei raai Eisenhower een -zo grote waarde heeft toegekend, leeft op het Amerikaanse -volk een grootse en onvergetelijke indruk gemaakt. Voor allen, die tijdens de oorlog en de bezetting lo moedig aan het verzet hebben deelgenomen moge het een grote voldoening zyn, dat hun houding ook in dit opzicht aan het vaderland»is ten goede ge komen. Bovenal past hier echter een woord Tan oprechte dank aan de regering van de Verenigde Staten en aan het Amerikaanse volk voor het edelmoe dige standpunt, dat zy bij de afwik keling van onze schulden, die in het ondertekende accoord gijn ueregeld. hebben ingenomen. Naast de bydra. ge, die de Amerikaanse troepen hebben geleverd in de bevrijding van ons land, is thans van Amerikaanse zijde een nieuw offer gebracht, dat ons van een druk bevrijdt, welUr, wanneer deze oplossing niet ware bereikt, een zeer zware last voor ons zou hebben betekend. In de leen- en pachtovereenkomst, die in ^42 door onze regering met de Verenigde Staten gesloten werd, komt o.a. een artikel voor, waarin bepaald wordt, dat de uiteindelijke afrekening der verplichtingen op zo danige wyze zal worden geregeld, dat de handel tussen de beide lan den daardoor niet zal worden ont wricht, doch dat wederkerig voorde lige handelsbetrekkingen tussen hen en de verbetering van de economi sche verhoudingen in de wefrêld in het algemeen erdoor zullen worden bevorderd. Aan deze bepaling is op de meest edelmoedige wyze door de Amerikaanse regering voldaan. Maar hi^t alleen de handelsbetrek, kingen tussen ons land en de Ver enigde Staten en de economische verhoudingen in de wereld zyn door het vandaag tot stand gekomen ac coord gediend, ook de vriendschaps betrekkingen tussen het Nederland se en het Amerikaanse volte zyn er opnieuw door versterkt. Ik ben overtuigd namens ons ge hele volk te spreken wanneer ik het volk der Verenigde Staten daarvoor van harte dank betuig. Op Westerbork hoorden zij tot hun grote verbazing dat Wein reb vrijgelaten Vas en bezig was met .het samenstellen. Zy die op deze tweede lijst voor kwamen werden ook gedepor teerd. het overgrote deel der slachtoffers keerde niet terug. Uit het getuigenverhoor bleek moeilijk vast te stellen- welke rol Weinrqb heeft gespeeld. Getuigen k charge en a décharge spraken el kaar voortdurend tegen. De ene groep hield vol. dat Weinreb hen verraden h£d, de andere dat Wein reb eerlijk gepoogd heèft verschei dene Joden te hejpen. Daar staat tegenover dat twee illegale werkers, enkele dagen na dat Weinreb hun namen vernomen had. door de S.D. opgepakt werden. De advocaat-fiscaal heeft tegen Weinreb tien jaar gevangenisstraf geëist met aftrek van voorlopige hechtenis en onzetting uit de kies rechten voor het leven". Weinrebs verdediger mr.' Smit, •achtte verraad niet bewezen en vroeg onmiddellijke invrijheidstel ling van cliënt. Na raadkamer acht te het hof hiertoe geen termen aan wezig. De modernisering van het Rijks museum, waarvoor op de begroting van 1947 240.000,was uifgetrok. ken, gaat niet door hebben de mi nisters Neher en Gielen heslist. Slechts voor reparatie zal 40.000, beschikbaar worden gesteld. Mate. riaal en geld moeten nu allereerst vc jr de noodgebieden worden ge bruikt, menen de ministers. •Dit betekent, dat het modernise ringsplan voor de eerste jaren wel van de baan zal zyn,".aldus de se cretaris van het Rijksmuseum, dé heer Ton Koot. In een groot aantal gemeenten in ons land zyn de tellers voor de 12de volkstelling gestart. Uit rapporten, welke het centraal bureau voor de statistiek te Den Haag reeds uit ver scheidene gemeenten heeft ontvan gen, blijkt dat de teiwerkzaamheden op deze eerste teldag een vlot ver- loop hebben gehad. De bevolking wordt er aan herin nerd, dat iedere teller 2ich aan de hand van zyn telregister, voorzien van het gemeentestempel, kan legi- tifneren. Het Siamese kabinet is gisteren afgetreden. Het parlement zal van daag bijeenkomen .voor de verkie zing van een niéuwe premier. zei Morrison, dat de Britse arbeiders zonder loonsverhoging, harder zou den moeten werken, om het land voor een bankroet te behoeden. „Wij moeten produceren of ten on der gaan." zette hij uiteen. „Op het ogenblik is iedere staking, die ver meden kan worden of deze Vu door de werkgevers, of de werkne mers veroorzaakt wordt -r- sabo tage. Elke onofficiële staking is sa botage, en een geweldpleging'aan de Labour-beweging zelf." Morrison zei, dat het een groot gevaar voor het economisch herstel zou zijn „indien wij onze doelein den te snel achter elkaar zouden trachten te verwezenlijken, Hij deed epn beroep op de in dustriëlen om zich een nieuw ge voel van verantwoordelijkheid eigen te maken en samen te werken met de regering en -de vakbonden Shinwcll voorzitter Enige sensatie verwekte een reso lutie van een vrouwelijk afgevaar digde. waarin gepleit wordt voor ge lijke salariëring van hetzelfde werk in dienst van de regering of de plaatselijke overheid. Ondanks oppo sitie van 8e zijde van het bestuur werd de resolutie met overweldi gende meerderheid goedgekeurd. Voorts werd medegedeeld, dat het partijbestuur Emmanuel Shmwell, minister van Brandstof en Energie, voor het jaar 1948 tot voorzitter had benoemd. Alcide de Gasperi, de leider der Christelyk-democraten, heeft presi dent de Nicola ervan in kennis ge steld, dat hij. in staat is een nieuw kabinet te vormen. Dit betekent het einde van de Italiaanse regeringscri sis, die nu zeventien dagen heeft ge duurd.- Naar verluidt zal de Gasperi een kabinet samenstellen bestaande uit leden van zyn eigen party en enkele deskundigen. (De kabinetsformateur heeft blijk baar toch het risico op zich genomen om te regeren.met de machtige Ita liaanse communistische party in de óppositie), De onderhandelingen tussen Ne derland en de Russische zone - van Duitsland hebben geleid tot de para fering van een handelsovereenkomst. Deze wordt, wanneer ze getekend zal zijn, op 1 Juni van kracht. Ne derland zou o.a. haring en superfos faat leveren en van Rusland o.a. kali ontvanger. maar tcyens een maatschappelijke functie te vervullen hebben, hun or ganisatorische, propagandistische en adviserende werkzaamheden in rfa- tionaal verband konden verrichten. voor het zakelijke deel werkten deze drie lichamen, de Centrale Bond. de Ghristclijké Bond cn de Katholieke Federatie nauw samen met de Handelskamer: de detailom- zet van de cobps- bedroeg voor de oorlog ongeveer 70.000.000, dje van de Handclskamer (in groothandels- prijzen) 30.000.000 .Voor het overige wafen de activi teiten gesplitst; propaganda en re presentatie werden op drie fronten gevoerd en meer en meer kwam de wens naar voren, een brug te slaan tussen de drie bonden onderling eh de bonden enerzijds en de Handels kamer anderzijds, In de oorlogsjaren heeft deze wens in leidende organisaties Vaste vorm aangenomen; direct na de bevrij ding werd een plan opgemaakt voor een centraal lichaam, dat zakelijke en propagandistisch-representatieve functies in zich verenigt: Met voorafgaande goedkeuring van de drié bonden zyn de statuten van do Handclskamer thans zodanig gewijzigd, dat deze in feite een ge heel nieuw lichaam is'geworden, dat behalve de nieuwe functies, ook een nieuwe naam zal krijgen. Tegen 1 September, als de statuten in wer king zullen treden, zal de naam Handelskamer zijn vervangen door de volledige naam: Coöperatieve Vereniging.u.a. „Centrale der Neder landse Verbruikscoöperaties". Vooi* Nederland is deze ontwikke ling geheel nieuw. Of dfc coöpera tieve beweging hiermee een belang rijke reorganisatio heeft ondergaan, die zeer essentiële cri diepgaande ge volgen zal nebben, dient afgewacht te worden. Wel kan gezegd worden, dat de ontwikkeling in een nieuw 6tadium is getreden; de afsluiting van de industriële consolidatie is ge volgd door een proces, dat nieuwe perspectieven opent voor een maat schappelijke richting, die natiw aan sluit bij de veranderde algemeen po litieke opvattingen. Binnenkort is de benoeming te verwachten van mr. E. N. van Klef fens (minister zander portefeuille) tot ambassadeur te Washington, verneemt het A.N.P. van bevoegde zijde. De heer P. E. Teppema, oud-ge zant te Madrid, zou tpt gezant en gevolmachtigd minister benoemd worden te Canberra. Het s.s, „Tarakan" van "de maat schappij Nederland" is naar Hol- landia op Nieuw Guinea vertrokken met 119 politieke delinquenten aan boord, die op verschillende bases, waar legergoederen zyn opgeslagen werkzaamheden zullen verrichten. De delinquenten, die twee jaar op Nieuw Guinea zullen verblyven wor den uitgezonden door de stichting „Beheer en liquid_atie basesgoeder ren", gevestigd te 'S-Gravenhage. Oorspronkelijk waren cf 240 gega digden, doch er zijn 119 candidaten voor de uitzending geschikt ge- \ondferi. Men .heeft zich-beperkt tot het aanstellen van practisch ge schoolde arbeiders, terwijl een streng medisch onderzoek is ingesteld ten einde na te gaan of de tewerkgestel- den tegen het tropisch klimaat be stand zullen zijn. De soldaat G. Jansen, in dienst bij de marechaussee en gedetacheerd bij Beek te Nydiegen, vertoefde dezer dagen in de omgeving van de Düitse douanepost van het grensdorp-Wy- ler. Hy werd door de Duitser ge sommeerd mee naar het kantoor te gaan. J. voldeed aan dit verzoek, maar kgeeg tydens de visitatie woorden met de Duitsers. Een van hen greep zijn geweer en loste enige schoten op J., die dodelyk getroffen werd. Jansen is afkomstig uit Ny- mëgen en vader van vier kinderen. EEN jury in Greenville in Zuid-Carolina heeft „recht" gesproken; het proces te gen de 28 burgers van (He stad, die terecht stonden wegens het lynchen van een neger, is met ceii „niet schuldig" geëindigd. Acht cn twin tig moordenaars en medeplichtigen s hebben, omdromd door hun enthou siaste familieleden cn stadgenoten als vr(je mannen de gerechtszaal verlaten. „Er wordt niet van U ver wacht, dat U deze mannen veroor deelt". had een van de verdedigers de jury toegevoegd en dit* „acht baar" college, waarin onder meer acht arbeiders zitting hadden heeft de wenk verstaan en de traditie gehandhaafd. Voor de jonge gouverneur van Zuid-Carolina, Strom- Thurmond, die deze misdadigers met zo'n on gewoon grote energie had laten ar resteren, voor de rechter Rober Martin, die dit proces op zo. uitne mende wijze had geleid, moet deze afloop een diepe teleurstelling, ja meer dan dat, %cn grote schok zyn geweest. In het bijzonder moet de gouverneur zich bij het niet schul dig vsa de jury hebben afgevraagd, of hy daarvoor nu in Europa ge streden had tegen het Nazisme en de rassentheorie om deze laatste vlak naast zijn deur terug te vin den in haar meest, bcaénkelijke vorm. Hy h<*?ft nog één troost: het De partement van Justitie te Washing ton overweegt de mogelijkheden om thans de federale Instanties te la ten ingrijpen. Wij kunnen voor hem cn voor net Amerikaanse volk in zyn geheel alleen maar hopen, dat do autoriteiten in kwestie niet door formele bezwaren weerhouden .zul len worden- en dat op het overwe gen dc daad zal volgen. Men neemt aan de overzijde van de Atlantische Oceaan do woorden „beschrving, democratie, recht zo graag in de mond, men ziet er zichzelf zo graag als de aan gewezen kampioenen van deze be grippen. Wij hier in West^Europa willen niets liever dan hetzelfde zien. Dat men ons dit dan tone! Dr. C. D. J. BRANDT. Aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, is een cheque van 100.000.000 dollar over handigd ten einde- begin te maken met de uitvoering van het Ameri kaanse progralnma yoor hulp aan Griekenland en Turkye. Het geld is voorgeschoten door de „Reconstruc tion Finance Corporation" om da kosten te dekken, totdat het congres zyn goedkeuring hecht aan het ge-, -hele bedrag van 400.000.000 dollar, In een radio-commentaar heeft Moskou verklaard, dat da- Sowjet- Unie zich ervan bewust is, dat bui tenlandse êpionnagediensten spion nen en.agenten naar de Sowjet-Unie blijven zenden. De Sowjet-staat zal over zyn be langen waken als tevoren, zo ging het commentaar verder, maar zelfs met betrekking tot spionnage ziet hy thans geen noodzaak de doodstraf toe te passen. Een lid van de republikeinse delegatie heeft verklaard, dat voor Buitenzorg een bestuursraad zal worden aevormd. bestaande uit zeven leden en wel drie republi keinse, waaronder de republi keinse regent, en vier leden van de Pasoen(|an-beweging. Het re- qentschapskantoor zou worden heropend als „statirs-loze" instel ling, waarmedo men het echter van republikeinse zifde niet eens is. In het thans nog zeer tnoeilijk scherp te stéllen geschil betref fende de voorziening in. het tot dusver aan de republiek overgela ten aandeel in het bestuur zal de Ned.-Indische regering zich niet rechtstreeks mengen. Zij zal even wel het hare doen om tot een op lossing te geraken, die in de pfdc- tijk aan de positie van de republi keinse ambtenaren recht doet we dervaren en in voldoende mate aan de wensen van de bevolking tegemoet komt Het ligt met name in de bedoeling zorg te draeen, dat het overheidsapparaat te Bui tenzorg voor verdere plotselinge ineenstortingen wordt behoed eii tegen onbevoegd ingrijpen wordt beveiligd. Voorts zal aan Koesto- mo c.s. duidelijk worden gemaakt, dat een optreden zoals dat te Buitenzorg, bepaald, onder geen voorwaarde geduld zal worden. Voor zover tijdens de gebeurte nissen te Buitenzorg strafbare fei ten zijn gepleegd, zal daartegen op normale wijze worden opge treden. Rondom de Good-Yearfabriek te Buitenzorg hebben Nederlandse legerautorlteiten wachtposten gc- plaats, omdat sinds begin Mei herhaaldelijk sabotagepogingen zijn ontdekt De arbeiders die in dit bedrijf werken zijn Indone siërs (A.P.), Officiële bonneniyst vrfor het tydvak van 1 t.m. 14 Juni 1947 BONKAARTEN KA, KB, KC 705 (Serie D) d-r08 Algemeen: 500 gr. suiker, boterhamstrooisel of 1000 gr. jam, stroop, enz. of 50Ó gr. chocolade of suikerwerk, d02, d05, d08 Reserve: 250 gr, lachte zeep d—-02, d;04, d06 Melk: 1 el BONKAARTEN KD.^KE 705 (Serie Dj d15, d16 Algemeen: 250 gr. sui ker, boterhamstrooisel of 500 gr. jam. stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk, d17 Algemeen: 1 ei d1.8 Algemeen: 250 gr. zachte zeep d17 Reserve: 90 gr. Deense toi letzeep (voorinlevoring). d18 Reserve? 250 gr. zachtecgeep BONKAARTEN MA, MD 706 (b(jz. arbeid, a.s. moeders, serie D)', d21 Suiker: 250 gr. suiker, bo- tcrhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 703 751 Tabak: 3 rants, tabaksarti kelen 752,75—3 Tahak: 2 rants, ta* baksartikelen 751 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel of 400 gr. jam, stroop, enz. 753 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk Of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel of 200 gr. jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrydag 30 Mei worden ge bruikt. De bonnen d17 Reserve moeten uiterlijk op 7 Juni a.s. bij een de taillist worden ingeleverd. De afle vering zal zo spoedig mogelyk plaats vinden. Meer kans op onweer Weersverwachting van De Bilt. geldig van Donderdagavond tot j Vrijdagavond. Heldere nacht. In de ochjend a snel tot hoge'Waarde stijgende temperatuur. Lüter op de dag toenemende bewolking met voor al ln het Zuiden kans op on weersbuien, die een vrij sterke temperatuurdaling veroorzaken Meest matige wipd uit Zuidelijhc richtingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1