DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c kerkelijkheid en onkerkelijkheid Vliegramp bij Tilburg eist 12 doden Spiegel der wereld Russen vallen Hongaarse autoriteiten aan Geen wijziging in Engelse buitenlandse politiek UITGAVE VAN DE STICHTING' HET PA R O O t Twee lestoestellen botsten tegen elkaar Oorzaak nog niet Namen der doden bekend Doodvonnis voltrokken Ontspanning Uitverkoop op Deelen Vijf vliegrampen in één etmaal Boe zich bij de volkstelling te classificeren Sluiten V.S. aparte vrede? Franse winkeliers gaan staken Moeilijkheden voor de Gasperi Sabotage bij de Good-Year Chemische fabriek in brand Petroleum in de vacantie Van der Meulen voor het .Bijzonder Ilof Regering schoot tekort Dienstplichtig kader boven dertig jaar spoedig burger? 510330 Bank: R'damsche Bank Postbas 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week •f 4^=- per kwartaal Losse nummer» 10 cL Vrijdag 30 Mei 1947 Nr. 655 6e Jaargang Red. en Adm.: Snonckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Gistermiddag omstreeks vijf uur zijn bij Tilburg twee twee- motorige lesvliegtuigen van het „Avro Anson"-type, in gebruik bij de Luchtstrijdkrachten, in de lucht tegen" elkaar gevlogen en onmiddellijk na de botsing omlaag gestort. Er zijn twaalf doden te betreuren. Vijf konden vrijwel gaaf worden geborgen, zeven zijn zeer ernstig verminkt. Verscheidenen van hen hebben deze week hun vliegbrevet gehaald. De vliegtuigen waren opgestegen op het vliegveld Gilze-Rijen. Op een afstand van het vyf kilometer ten Oosten van dit terrein, op de grens van de gemeenten Rijen en Tilburg, vlogen zij in volle vaart tegen el kaar. Zij kwamen tereéht in een weiland, waar geen huizen in de buurt staan. Tot nu toe is ons van de oorzaak van deze ramp niets be kend. Nader vernemen wij, dat de Avro- Anson-toestellen, waarmee het onge luk gebeurde, vliegtuigen zijn voor de waarnemers-opleiding, gebouwd door de A.V.Roe and Co Limited te Manchester (Engeland), ontworpen in 1937 en in dat jaar in gebruik bij het zgn. Coastal-command, de kust* verdediging en verkenning van de Royal Airforce. In de oorlogsjaren werd de Anson aanvankelijk nog als kustverkenner gebruikt, doch later bestemd als trainingsvliegtuig voor de R.A.F., toen snellere toestellen ingeschakeld werden. Van "de Anson waren zeer grote aantallen bij de Engelse luchtmacht in dienst. Het is een twee-motorige laagdekker met intrekbaar landingsgestel en uitge rust met dubbele besturing. Een draaibare geschutskoepel bevindt zich aan de bovenkant van de romp achter de eigenlijke cabine. De toe etellen bieden plaats aan vijf oL zes personen. De Nederlandse regering had ze gekocht van de R.A.F.. de L.S.K. hadden ze eerst sedert kort in ge bruik. Heden zou op het vliegveld Gilze- Rijen feest gevierd worden ter gele genheid van de uitreiking van vlie- gerkruisen. Dit feest is vanzelfspre kend afgekfst. Het doodvonnis tegen P. J. Ger- rits, tot de doodstraf veroordeeld by sententie van het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch, is voltrokken. Hjj had begin 1944 de heren J. M. V. d. Mortel en F. G. H. P. M. van Spaendonck te Tilburg aan de S.D. verraden. Beiden hebben tengevolge daarvan de dood gevonden. HET doet een mens tegenwoordig deugd, wanneer hij het woord ontspanning gebruiken kan. Dit is zonder twijfel het geval, nu het bericht binnengekomen is, dat de Finse regeringsdelegatie, die onder - leiding van de minister van ver keer, Kaijalainen, 10 weken in Mos kou-heeft vertoefd, teruggekeerd is met een verdrag in de zak. dat in ieder geval aan één van de twee grote verlangens van Finland tege moet komt. Hoewel dit verdrag nog niet in bij zonderheden békend is, staat nl. toch wel vast, dat aan de Finnen het voor hen zo gewichtige transitoverkeer per spoor zowel voor personen als voor goederen door het door hen aan de Russen afgestane gebied van Porrkala weer geoorloofd zal zijn. Wat dit betekentkan men begrijpen, wanneer men weet. dat hierdoor de rijtijd der sneltreinen tussen de hoofdstad Helsinki en de belangrijke havenstad Abö van 8 op 4 uur, dus op de helft, wordt teruggebracht. Hun andere grote verlangen, het herstel van het transitoverkeer dbor het Saimakanaal. van zo groot be lang voor de export van het Oosten van Finland naar de zee. is echter niet in vervulling gegaan, naar het schijnt. A L zullen de Finnen dit betreu- *ren, toch zullen zij zich allermeest verheugen over het feit, dat met de totstandkoming van dit verdrag dui delijk een ontspanning in de ver houding tot de grote buurman uit het Oosten is ingetreden. En dit zal hun dubbel verheugen, omdat het in cident van de aanslag op de Russi sche ambassade, waarvan wij in on ze Spiegel van 24 Mei melding maak ten, deze 'verhouding pas weer dreig de te-vertroebelen. Intussen schijnt nu ook wel vast te staan, dat het brandje in die stapel kranten in de ambassade veroor zaakt is door.het achteloos weg werpen van een sigaret. De Finse communisten hebben* deze anti-cli max van wat een reactionnaire aan slag heette, blijkbaar nog niet goed kunnen verwerken. De minister van binnenlandse .zaken. Leino. die com munist is. heeft tenminste een belo- ning v'an een half millioen Finse marken op het hoofd an „de dader van deze aanslag" gezet! Dat de Russen dit incident en ba gatelle behandelden was trouwens ook al hieruit gebleken, dat het de Opperste Sowjct niet had weerhou den om zich doorcon delegatie te doen vertegenwoordigen bij de plechtige herdenking van het 40-jarig bestaan van de Fihse Rijksdag. Alles met elkaar hebben de Fin nen reden tot optimisme over de gang van zaken Hun regeringscrisis is ook geëindigd en wel met de te rugkeer van het kabinet-Pekkala. Wanneer de Russen hierin nu aan leiding zouden vinden om nu einde lijk over te gaan tot de ratificatie van het vredesverdrag Engeland heeft het reeds ondertekend dan zouden de Finnen weer een belang rijke stap verder zijn. De militairen, die door het vliegtuigongeluk bij Tilburg het leven verloren zijn: A.nA. Dobbe. res. 2e luite nant-waarnemer uit Zaandam. W. J. A. Vis. sergeant-waar nemer uit Vught. J. A. Mol, sergeant-vlieger Kon. Marine uit Treebeek. C. XV. Nicuwenhuizen, ser geant-vliegtuigtelegrafist Kon. Marine uit Amersfoort. A. H. Tigchelaar. matroos le kl. leerling-vlieger uit Zeven bergen. H. Stienstra, sergeant zee waarnemer Kon Marine uit Geleen. A. J. de Groot, sergeant- vliegtuigtelegrafist Kon Mari ne uit Den Haag. W. J. Kroeger, sergeant- vliegtuigtclegrafist. Kon Land macht uit Helvoirt. J. Gecrtsma, sergeant-ma joor vlieger, Kon. Landmacht uit Deventer. G. Bakuwel, sergeanf-vlie- ger, Kon. Marine uit Amster dam. A. M. M. Weijters. sergeant- vlicgtuigtelegrafist. Kon Land macht uit Tilburg. Beyers, adjudant-onderoffi cier uit Scheveningen. Auto's met nummerborden uit bijna alle provincies stonden op Deelen geparkeerd. Het departe ment van Financiën hield uitver koop van de roestige resten, die daar staan opgeslagen, m twee flinke kavels^ z/-splitst werden par tijen staal en ijzer aan de meest biedende verkocht. Van een der hellingen van de scheepswerf Gebr. Pot te Bolnes had de te waterlating plaats van het voor rekening van het ministerie van Verkeer gebouwde Stoomschip „Batavia", bestemd voor Indonesië. i ,Zij souden de democratie omverwerpen" Door middèl_van een officiële no ta hebben de Russen bekend ge maakt, dat de eerste minister van Hongarije. Ferenc Nagv cn twee andere hooggeplaatste autoriteiten betrokken zijn bij een recent com plot om de Hongaarse democratie omver te werpen. Volgens nog niet bevestigde be richten wsaren de beide anderen de minister van Buitenlandse Zaken cn de voorzitteï van het parlement. Evenals de eerste minister zijn zij leden van de anti-cpmmunistische partij der kleine boeren. De inlichtingen, die de Hongaar, se regering had ontvangen, zouden bestaan hebben uit een „beëdigde" verklaring van Bcla Kovacs, de voormalige secretaris-generaal van de party der Kleine Boeren, die volgens kort geleden van Ameri kaanse zijde ontvangen mededelin gen door de Russen is gearresteerd op aanklacht van spionnage, nadat de Communistische partij tever geefs had getracht hem uit het openbare leven weg te werken. Volgens een heden in alle plaat selijke bladen verschenen communi qué van de Russische luitenant-ge neraal Sviridof hadden de Russen Kovacs ondervraagd en besloten, hem niet, zoals beloofd, aan de Hongaren uit te leveren, doch hem Het invullen der formulieren voor de volkstelling in ons land levert voor menigeen onoverkomenlijke moeilijkheden op. De tellers, die in verschil lende plaatsen van ons land reeds begonnen zijn met het ophalen der formulieren, zijn echter gaarne behulpzaam bij het invullen der lijsten. gevangen te houden en de Honga ren zqn beëdigde verklaring te zenden. Dr. Ferenc Cappcs, de particu liere secretaris van de premier, is Woensdagavond gearresteerd. Zijn huis wérd doorzocht en hij wordt volgens zegslieden uit politieke kringen door fle politieke politic gevangen gehouden. Na een buitengewone zitting van het kabinet, die Woensdagavond heeft plaats gevonden, is telefo nisch contact gezocht met de eer ste minister, die in Zwitserland verblijft. Tijdens de.ze zitting waren de wandelgangen van het parlement opgenropt met oocewondcn men sen, die druk wat zjj noemden „de jongste Russische actie" bespraken. Tenminste vijftig personen von den in de afgelopen 24 uur de dood bij vier vliegtuigon 'elukken in verschillende streken van de we reld. Bij de botsing op Grlze-Riien kwamen .twaalf militairen om het leven. Het neerstorten van een vier motorige Skymaster even buiten het vliegveld „Laguardia" bii New- York eigte achtendertig doden en een tiental gewonden. Een Amerikaans legervliegtuig, eveneens een Skymaster, is in de bergen nabij Tokio neergestort. Om trent. het lét van de drie-en-dertig passagiers en de acht leden van de bemanning verkeert'men nog^n het onzekere. Voorts verongelukte nog" een Amerikaans legervliegtuig, een superfort, te Laddfield in Alaski, waarbij negen inzittenden gewond raakten/ terwijl drie leden van de bemanniqg vermist worden. Bovendien is een IJslandse Dako ta met een-én-twintig passagiers co een bemanning van vier koppen sedert Donderdagmiddag als ver mist opgegeven. De ministers Beel en Jonkman hebben in de ministerraad verslag uitgebracht over hun bevindingen gedurende hun verblijf in Indonesië. DOOR Mr. H. B. J. WASLANDER Onder de vragen, die de Neder landse bevolking bij de komende volkstelling zal krijgen te beant woorden. zijn er een tweetal waarvan de beantwoording, naar de ervaring leert, altijd weer "nor sommigen tot eniee moeilijkheid leidt. Ik bedoel de vragen, ver meld onder rubriek 7 van de tef- formulieren en luidende: a Behoort hij (of zij) tot een kerkgenootschap of godsdien- tigp gemeenschap? b Zo ja. tot welk(e)? Zo eenvoudig alt* deze vragen aanvankelijk lijken zijn zij toch niet. DatJjIijkt al wel hier uit,'dat op jiunt 7 een nogal veelzeggende tot-lichting is gegeven. De vraac luidt niet; „Is hij (ol zij) I i d van een kerkgenootschap of godsdienstigp gpniPïTnschap?" Wanneer wij de loclichting lezen lan wordt duidHijk. dnt men in- vi-rdaad niet bedoelt alleen.maar lo ragen maai het lidmaai^chhp. De eerste zin van de toelichting zou nog anders kunnen doeh ver moeden pie luidt: ..Men vermeldt da kerkelijke gezindte, waartoe men krachten? doop. belijdenis enz. behoort" Hiér wordt duide lijk alleen maar gedoeld pp een uiterlijk criterium. Hier wordt er van uitgegaan, dat wie eenmaal gedoopt is. daardoor is komen ts behoren to» het hetroVken terk- gonootschap. Welke de innerlijke gezindheid van den betrokkene is. wat er van diens innerlijke ge zindheid in de loop der tijden ge- oaaoocooooiTttnooiBoonti Mr H. B. J. WASLANDER onderwerpt in een tweetal arti- kelen het vraagstuk dei kerkeiij. kflijke of godsdienstige classifi catie aan een ncdeie beschou wing. De desbetreffende vragen onder rubriek 7 van de tclfor- mulieren, zullen .mmers ondanks de daarop gegeven Toelichting, vjoor iede een niét eren gemak kelijk te beantwoorden zijn. De verhandeling van thr. Waslatider zal ongetwij/elfj wie onzer lezers welkom zijn en hun b" her bepa len van hun standpunt tot richt snoer kunnen dienen. wofden is, doet tot zover niets terzake: Uif de tweede zin blijkt, dat nie.n soms toch de innerlijke gezindheid de doorslag wil laten geven. Daar staat namelijk: .wenst nie-ii beslikt niet neer tot een kerkelijke gezindte te worden 'gerekend, dan vuile men ..neen" Nief alleen dus degene, die te enige tijd voor h£t lid- maafschar» vÜh een kerkge nootschap heeft bedankt, maar ook degene die mis schien noe steeds te laks. te onverschillig of wat dan ook is geweest f>rn formeel te be danken. maar die voor zich in gemoede heeft uitgemaakt dat hij „beslist niet meer tot een kerkelijke gezindte wenst te worden gerekend", moef de eerste vraag ontkennend be antwoorden. Omgekeerd bepaalt de derde zin der toelichting dat degene, die zich tot een kerkelijke ge- z.ndte rekent, hoewel hij daartoe krachtens doop enz. niet behoort, ce naam dezer gezindte moet ver melden. Er zullen dus „leden" van kerk- genpotschappen zijn. die overeen komstig de aan de volkstelling ten grondslag liggende gedachten zullen moeten opgeven niet t >t een kerkgenootschap te behoren en anderzijds zullen er mensen zijn. die .moeten opgeven w e 1 tot een kerkgenootschap te behoren hoewel zij niet formeel lid daar van zijn. Voert dit tot de slotsom, dat in* deze het objectieve crite rium geheel heeft plaats gemaakt voor. het,subjectieve, dat niet hct uiterlijke criterium van Joop. belijdenis, besnijdenis enz. be palend is, miar.de innerlijke ge zindheid? Hoewel de toelichting op de vragen ongetwijfeld ver in deze richting gaat. zou ik het zo toeh niet geheel willen stellen. Het is niet waar. dat zonder meer en rechtstreeks naar de innerlijke gezindheid wordt gev.aagd. De eerste zin van de toelichting luidt nog altijd: „Men vermelde ile kerkelijke gezindte, waartbe inert -krachtens doop. belijdenis, enz behoort". !k z«»u het zó wil len uitdrukken: bij de volkstel ling wordt kennelijk uitgpgaar. van liet vermbedon. dat men ..be hoort" piï ook zal willen gere kend worden tot het kerkgenoot schap, waarvan :nen door doop, belijdenis, enz. „lid" is geworden. F'as wanneer men ondanks dat lidmaatschap' „beslist niet meer tot een kerkelijke gezindte wen6t te worden gerekend", moet men ..neen" invullen. Beter echter w'are het geweest iri beide zinnen het woord „be slist" weg te laten, zulks ook met het oog dp de zo gewenste conti nuïteit in de kenmerken, die bij achtereenvolgende volkstellingen tot grondslag worden genomen. Motie van vertrouwen voor Bevin Ernest Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gis teren op de conferentie der Labour- part ij verklaard, dat Groot-Brittan- nië het zich niet kan veroorloven, zijn positie in het Midden-Oosten prijs te geven. Over de kwestie van het vredes verdrag met Japan zeide Bevin, dat de methode te Potsdam gevolgd, waarbij men trachtte deze kwesties door vier of vijf ministers van Bui tenlandse Zaken te laten regelen, voor het geval Japan niet bevredi gend zou zijn. Aan de conferentie voor dit vredesverdrag moesten de elf landen, die met Japan in oorlog geweest waren, deelnemen. Groot-Brittannlë had zich alle moeite gegeven om een overeen komst in Indonesië tot stand te brengen. „Men beseft niet", aldus Bevin, „dat wanneer in Nederlands- Indië vrede zou heersen, de vetpo- sltie van de wereld over ongeveer een jaar geregeld zou zijn. Vrede in China en Indonesië en een verdrag met Japan zullen do verdeling van levensmiddelen, vetten, oliën, grond stoffen, zijde en textielgoederen cn duizend andere dingen, die het le ven veraangenamen, openstellen." Engeland had er nimmer in toe gestemd zijn positie in Egypte op te geven, wel wilde het de Britse be zetting van Egypte vervangen door een verdrag van bondgenootschap op gelijke voet. Palestina-probleem Bevin wilde niets zeggen ten na dele van de Joden in Palestina, wat betreft hun kolonisatie van het land. Dat was echter niet het car- dinale punt van de Palestijnse kwestie. Hij wees er op. dat er 1.200.000 Arabieren en 700.000 Jo den In Palestina waren en dat de Britse regering volgens het man daat niet gerechtigd was de Ara bieren van hun rechten en vrijhe den of hun land te beroven. Bevin hoopte, dat de U.N.O. het Palestijn se vraagstuk voor goed zouden re gelen. Over Duitsland sprekend zeide Bevin, dat hij het niet wilde doen voorkomen, alsof de fusie der twee zones volmaakt gefunctionneerd zou hebben. Hy las hierna een verkla ring voor. die naar hij zeide terzelf- dertijd ook in .Duitsland zou worden bekend gemaakt. In de verklaring wordt betreurd, dat te Moskou geen. overeenstemming werd bereikt over de economische eenheid van Duits land. Het verschil van mening hier over wordt echter niet als definitief beschouwd. De Britse regering zal blijven streven naar economische eenheid in het kader van het ver drag van Potsdam. Tot slot zeide Bevin: „Toen ik Er is een mogelijkheid, dat de Verenigde Staten een aparte vrede zullen sluiten met Duitsland en Ja pan. Hoewel het denkbeeld pas deze week door de ex-president Hoover in het openbaar werd geuit, is het een feit. dat vooraanstaande perso- nen in Washington het reeds enige tijd koesteren. President Truman en de mipister van buitenlandse zaken. Marshall, zouden het eveneens reeds in ernstige overweging hebben geno men. Het algemeen argument, dat eraan ten grondslag ligt, is dat Rus land de totstandkoming van een vredesverdrag op de lange baan schuift, iri "fle mening, dat de tijd aan zijn kant staat. De Russen denken, zo wordt beweerd, dat in de Verenig de Staten binnenkort een ernstige depressie waarschijnlijk is en dat het land daarna eerder ertoe gebracht zal kunnen worden' een vrede naar Ruslands zin te sluiten. Uit protest tegen de regcringscon- tróle hebben ongeveer twee millioen Franse winkeliers en andere kleine zakenlieden met staking gedreigd. De minister van Economische Zaken heeft verklaard dat de regering niet zal schromen om krasse maatrege len toe te passen; eventueel zou worden overgegaan tot sluiting van alle bedrijven, die aan de sta king deelnemen. Ter kabinetsvergadering is beslo ten een delegatie van de wir^e- liersbond op te roepen voor een onderhoud met Ramadier, de minis ter-president. De uinkeliersbond heeft inmiddels besloten tot een staking van vicr-en-twintig uur op 4 Juni, met uitzondering van voed- selwinkcls, die alleen in de namid dag zouden' sluiten. Enige linkse partijen in Italic, die zich eerst bereid hadden verklaard als technici buiten partijverband aan de regering deel te nemen, heb ben thans de Gasperi meegedeeld, dat hun afgevaardigden slechts deel van de regering wilden uitmaken op partij-basi^. terwijl zij alle be langrijke economische posten wen sen te bezetten. Door deze houding hebben ook dc vorige kabinetsformateuren schipbreuk geleden. De Gaspari is echter vastbesloten in ieder geval een regering te vormen en zoekt naar onafhankelijke afgevaardig den, die hem van dienst willen zijn. Men gelooft in welingelichte krin gen, dat de Gasperi heden of mor gen de leden van zijn nieuwe kabi net zal bekend maken. twee jaar ereleden minister van bui tenlandse Zaken werd, verklaarde ik dat indien iemand van mjj iri vier of vyf jaar tijds grote dingen ver wachtte, hij teleurgesteld zou wor den. Ik hoop nu alleen, dat wij in November zoveel tegen elkaar ge zegd hebben, dat wij moegepraat zullen zyn en tot overeenstemming komen." Tijdens een inleidende schermut seling over de buitenlandse zaken kreeg Bevin met meer dan twee te gen één stemmen de motie van ver trouwen der party. De rede van Bevin over <le bui tenlandse politiek oogst vrijwel al gemene instemming va., de Engelse pers, met uitzondering van de communistische Daily Worker. Vol gens de conservatieve Daily Tele graph kan Bevin „voor de politiek, \velke hij verdedigde, wat betreft alle ruimere aspecten rekenen op een steun tot ver buiten zijn eigen partij". De Times gee(t hoofdzakelijk een recapitulatie van de kernpunten van de red,0* De liberale Manehes- ter Guardian sehriift, dat de alge mene iQdruk van de red. er een is ,van eenvoud éa verstan 1. De Daily Herald vraagt in zijn beschouwing: „Welk land heeft meer gedaan ter zake de vervulli.ng van het hand- vest. Grpot-Brittannië of de Sowjot- Unjc? en welk land heeft meer nei- ging getoond tot machtspolitiek* Groot Rrittannife f de Sowjet- Unift?" De Dally Worker doet een aan val op de ..gezwf llen strijdkrachten" zeggend: ..We kunnen een grootse nationale campagne voor vergroting van onze handel met het buitenland hebhen ofwel Révin's kosthare bui tenlandse politiek, doch hot slaat vast, dnt we niet beide kunnen heg- hen on basis van ons totale mannen- aantal." Het radicale rechtse Franse blal ..l'Aurore" noemt Bevins rede „meer Engels dan socialistisch". In Buitenzorg zyn twee Indone siërs gearrest<%rd omdat zij van plan waren een tijdbom te plaatsen in de fabriek van de Amerikaanse Good Year en Tyje Rubber Cv. Inmiddels heeft de directie van de Good Year fabrieken medbge- deld, dat de sabotage, ondanks de aanwezigheid -van Nederlandse sol daten. die de wacht hielden bij dé fabriek, voortduurde. Zij weigerde uit te wyden over de redenen voor de sabotage, doch gaf toe, dat de opbrengst aan ban don naar het Nederlandse leger on het departement van het Verkeers wezen van dq Ned. Indische rege ring ging. I Voetbalseizoen opent I 7 September Nog in het voetbalseizoen i 194647 niet beëindigd of het l S Bondsbestuur kondigt reeds het j nieuwe seizoen aan. Dit zal op Zondag 7 September a.s. starten* Een 23-jarige jongeman liet een kolf met natrium en bénzol uit zijn handen valen in de chemi sche fabriek Chemorgala te Am sterdam. De kolf explodeerde met'een klap en een grote vlam schoot de lucht in. De jongeman kreeg glas scherven in zijn arm en is naar het ziekenhuis vervoerd. De fabriek stond weldra in lich terlaaie. Dikke groene rookwolken stegen op. De brandweer had de brand eerst drie kwartier later onder controle. Een gedeelte van tie fabriek is uitgebrand, de labora toria bleven behouden. Zij die tussen 15 Mei en 15 Octo ber 1947 hun vacantie buiten gaan doorbrengen en voor het bereiden van hun maaltijden op het gebruik van petroleum zijrt aangewezen, kunnen petroleum aanvragen. Kampeerders en zij, die een spe ciaal daarvoor bestemd zomer- of kampeerhuisje hebben gehuurd, moeten hun aanvragen richten tot de A.N.W.B. Zy, die een (gedeelte van een) woning hebben gehuurd of over een buitenhuis(je) beschik ken. moeten hun aanvragen op een H-formulier indienen bij de distri- butiedienst van de gemeente der tydelyke vestiging, terwyl perso nen, die aan ooord van een schip verblijven, dit bij de distributie- dienst van hun domicilie-gemeente moeten doen. i Dr. Gejus van der Meulen, die gedurende vele jaren doelverdcdi- gcr van het Nederlands voetbalelf tal is geweest, zal op Zaterdag 21 Juni a.s. voor het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam terecht staan. Van der Meulen, die er reeds vóór de oorlog nationaal-sociahsti- sche denkbeelden op na hield, éer- loor tydens de bezetting velen zyner patiënten door zijn openlijk bedre ven pro-Duitse activiteit. Later sloot hy zich bij de S.S. aan. De Koningin zal hedenmiddag aanWezig zijn op het Amerikaanse kerkhof Margraten, bjj Maastricht, waar ter ere van de Amerikaanse gesneuvelden herdenkingsplechtig heden worden gehouden. Eén dag krantloos? liet Nederlandse lezend pu bliek zal in de loop der^v-olgen- de maand misschien naast 'Je Zondagen ook op een door-de- weeksc dag zijn krantje moeten missen. Dc directies cn hoofdre dacteuren van alle Ncdërlandse bladen overwegen nl. de kranten één dag per week met te laten verschijnen, nu zij door papier schaarste gedwongen worden hun kranten 'in te krimpen, en door technische moeilijkheden terugkeer tot een kleiner for maat uitgesloten DE Nederlandse gemeenschap stant voor ongekend zware opgaven: wederopbouw in geeste lijke en materiële zin, herstel van rechtsverhoudingen, zuivorlng eq bestryding van-immorele tendenzen die de oorlog en bezetting ons heb ben nagelaten, voor zoveel het de binnenlandse vraagstukken betreft. Daarnaast is er voor dc bevolking op het eerste gezicht veel onbegrij pelijks m handelsverdragën met het buitenland en ten aanzien van de deviczcnregclingen, om nog maar .te zwijgen van do dringende noodzaak onze verhouding tot Indonesië, die thans in een beslissende phase is gekomen, uitvoerig toe tc lichten. Ons volk vraagt leiding cn voorlich ting. het heeft bij een opinie-onder zoek zelfs nadrukkelijk uitgespro ken, dat het de voorkeur geeft van een besteding van de beschikbare deviezen tot aankoop van meer pa pier voor de. dagbladen. Slechts 14o wenste deze besteed te zien aan bui tenlandse films. Des;e kleine min derheid heeft het echter gewonnen, niet alleen dat dc dagbladen niet méér papier toegewezen krijgen, neen, dc Regering heeft aan dc bla den meegedeeld en dat nu de voorlichting over Indonesië meer dan ooit uitvoerige plaatsruimte zal vragen dat de tegenwoordige pa pierpositie zeer ongunstig is. dat de huidige toewijzingen niet gehand haafd kunnen blijven en dat met In gang van 1 Juni de omvang van de dagbladen kleiner zal moeten wor den. Wij verhelen niet dat de Regering voor grote moeilijkheden staat cn dat de verdeling der deviezen een -uiterst précaire zaak is, waarby al- tyd wel een of andere groep zich benadeeld zal voelen. De verwaar lozing van de belangen van de dag bladpers is echter zo evident, dat mon gerust kan constateren, dnt de Regering de betekenis van dit voor lichtingsinstituut volkomen mis kent. Uit de gevoerde onderhandelingen is bij voortduring gebleken, dat de overheid de dagbladen in de 'eerste plaats een commentariërende ea opiniërende taak toedenkt. Daarbo ven uit gaat echter hun betekenis als nieuwsorgaan, als „verkeers- •instituut". Deze betekenis nu heeft de Regering altijd onderschat als het gaat om nieuws waarvoor zy geen belangstelling heeft. Er zyn in het volksleven allerlej waarden verankerd, die slechts hun betekenis krijgen door het bestaan van de dagbladpers. In dq eerste plaats is de kern van de democratie dat allerlei zaken in het ojienbaar geschieden: rechtspraak, de verga deringen van onze vertegenwoordi gende lichamen. Die openbaarheid bestaat slechts by de gratie van de dagbladpers. En verder is er de vrij heid van drukpers, in welke rich ting de Regering charmante en gra- cieuse reverences maakt. Maar die vrijheid van drukpers ia slechts be staanbaar, wanneer er c$n apparaat bestaat, waarm die vrijheid uit drukking kan krijgen. Op het ogen blik is dc situatie zo, dat de Rege ring met de ene hand geeft en met de andere terugneemt een lonkje naar 'voren en een trap naar ach teren Terugkeer naar de kleine bladen van vorig jaar moet als onmogelijk van de hand worden gewezen. De politiek vraagt meer ruimte, op so ciaal terrein dreigen spanningen, het verenigingsleven een speci fiek Nederlands verschijnsel bloeit weer, naast de directe nieuws voorziening stellen de terreinen van geest en cultuur hun elschen. En met dat al behoren de Nederlandse dagbladen tot de kleinste van de beschaafde wereld! \Vy hebben hier het probleem al leen nog maar in zyn algemeenheid gesteld. In de komende dagen zal er nog gelegenheid zijn nader op de betekenis van de dagbladpers te wijzen. Wy zullen daarnaast dan bovendien nog enkele mededelingen doen over het cgevoerde beleid en aan de hand van cijfers aantonen, dat de Regering t.a.v. de zorg voor de Nederlandse dagbladpers in haar taak schromelijk ls tekort gescho ten. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen streeft men er naar. zoveel mogelijk dienstplichtige onderofficieren boven de dertig jaar te demobiliseren. Bij de bezuinigin gen, die men wjl loepassen, worden o.m. verschillende bureaux opgehe ven of samengevoegd, waardoor per soneel vrij komt, dat mèn zoveel mo gelijk 'wil laten afvloqien. Voor zover het echter speciaal op geleide administrateurs betreft, zal die demobilisatie nog op bezwaren stuiten Het vraagstuk wordt op het ogenblik bestudeerd en de kans is groot, dat velen boven de dertig jaar hun werk in de burgermaatschappij spoedig kunnen hervatten. Het blijft warm Weersverwachting van De Bilt, J geldig van Vrijdagavond tot Zaterdaga vond. Langzaam naar Zuid vormende j meest matige wind. Vrijwel ner gens belangrijke bewolking. Op nieuw warm weer.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1