DAGBLAD VOOR AMERSFOORT C Nederlandse nota: een toegestoken hand Spiegel der wereld Hongaarse premier heeft zijn ontslag aangebonden AKU-fabrieken draaien weer Amerika en Nederland door vriendschap verbonden Nederlandse concurrentie, ondanks de tolunie Atoomwolken of vrede [II] Concrete plannen voor de opbouw van een federale staat Linggadjati blijft basis Paniekstemming in Boedapest Geen concurrentie van nylon Grote waardering voor verzet Vijf voordelen Bon voor meat en vegetables Luchtvaart weer zwaar getroffen 510330 Bank: R'damsche Bank Portboa 9 Abonnementsprijs 031 per week •I A— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HE TP AR O 0 E Zaterdag 31 Mei 1947 Nr. 656 6e Jaargang - c Red. en A dm.: Snouckaertlaaa 7, Amersfoort TeieL redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: Tl. DE BOOR DER B^j de nota, die door de Commissie-Generaal aan de republikeinse rege ring ls overhandigd, zijn vijf bijlagen gevoegd, bevattende de tekst van haar voorstellen over: a) de federale en unieorganen: b) de buitenlandse dienst in de over gangsperiode; c) de militaire samenwerking en de uitvoering van artikel 16 van Linggadjati: d) regelingen op economisch gebied: e) de gemeen schappelijke proclamatie van 29 Maart j.l. inzake net wederzgds achter wege laten van repressailles. Aan deze bijlage wordt het vol gende ontleend: a. Federale en unieorganen. Doqr het vormen van gemeen schappelijke colleges voor toekomsti ge federale aangelegenheden wordt een begin gemaakt met de opbouw van federale departementen, waar boven 'n federale raad (overgangsre gering) wordt gevormd. In het bestuur der buitenlandse betrekkingen wordt, op de voet van de desbetreffende voorstellen de vorming van de buitenlandse dienst der Verenigde Staten van Indonesië voorbereid.1 b. Er wordt naar gestreefd reeds voor de overgangsperiode een orga nisatie op te zetten, die enerzijds te gemoet komt aan de Indonesische aspiraties naar medezeggenschap in het buitenlands beleid en anderzijds Indonesië voorziet van voldoende ge schoolde en ervaren krachten voor het ogenblik, dat het apparaat van de federatie in werking zal kunnen treden. Hiertoe zullen reeds onmiddellijk de samenstellende staten van Indo nesië worden ingeschakeld bij het buitenlandse beleid door de instel ling van een raad voor buitenland se aangelegenheden. c. Militaire samenwerking. De uitvoering van art. 16 der over eenkomst. betreft: het volledig staken van vijande lijkheden en de demilitarisatie ter weerszijden van de grenzen der be zette gebieden op Java en Sumatra: de verzekering van de veiligheid van persoon en goed in geheel In donesië. dus ook in het republikeins gebied; De samenwerking voor de opbouw van de defensie van Indonesië; De vermindering van de troepen sterkte te waarborgen. In d« bezette gebieden wordt een gemeenschappelijke gendarmerie ge- Zuivering DE laatste weken sijpelen er steeds berichten door van ach ter het „ijzeren gordijn", die er op wijzen, dat er in de landen van Zuid-Oost Europa een verhevigde actie gaande is tegen de boven- of ondergrondse oppositie tegen het regiem. Zo zijn eind Maart in Roemenië 315 leden van de oppositie gearres teerd wegens sabotage, waaronder de gewezen minister van financiën Victor Slavescu. In Albanië hebben vorige maand eveneens een aantal arrestaties plaats gehad en op 15 Mei heeft dc Nationale Vergade ring de parlementaire onschend baarheid opgeheven van 10 van zijn leden, beschuldigd van spionnage en samenzwering tegen de staat. In Joego-Slavië is nogal oDzien ge baard door de arrestatie van Dra- goliub Jovanovitsj. de leider van de Servische boerenpartij, die op 18 Mei heeft plaats gevonden. Zyn partij behoorde tot het Nationale Front als een van dc zes niet com munistische partijen. Jovanovitsj heeft herhaaldelijk critiek geoefend op het regiem van Tito en op de Sowjet-Umc. Het laatste bezorgde hem een uitstoting uit zijn partij en lnt de Nationale Vergadering van Servië, maar merkwaardigerwijze was hij tot zijn gevangenneming nog wel lid van liet Joegoslavische Federale Parlement. In hoever deze acties tegen de oppositie geschiedt zijn op instiga tie, althans met medeweten van de Russen, laat zich uit de spaarzame berichten moeilijk opmaken. HANS echter vernemen wij van -*• een direct Russisch optreden tegen de premier van Hongarije. Ferenc Nagy, de leider van de par ty der kleine bezitters, die beschul digd wordt deelgenomen tc hebben aan een complot tot omverwerping van het huidige regiem in Honga rije. Dit is een schakel in een keten van pogingen, om die partij der kleine bezitters, welke bi de ver kiezingen tot grote teleurstelling van communisten en Russen als de sterkste parlementaire partij uit de bus kwam. zodanig te compromitte ren. dat liet mogelijk wordt haar uit de regering te stoten en tot een overname van de macht door de groepen van uiterst links over te gaan. By vorige gelegenheden was Nagy alleen maar zijdelings onder druk gezet en tot toegeven aan de eisen van links gedwongen. Thans echter is men blijkbaar van mening dat de tijd gekomen is om ook hem te verwijderen. Het bijzondere in het Hongaarse geval is. dat de Russen hier zo na drukkelijk actief ziin in deze „zui vering". Het kan natuurlijk zijn. dat dit alleen daardoor, opvalt, om dat Hongarije net te ver naar het Westen ligt om het niet doorkomen van zulke berichten onmogelijk te maken. Maar het kan ook wel dege lijk een aanwijzing zijn voor het ITO te belang, dat de Russen er aan hechten, om speciaal deze vooruit geschoven post in het Donaugebicd volledig in hun macht te kr.gen en te houden. In ieder geval zien wij in deze. hele actie in Zuid-Oost Uuropa een rechtstreeks gevolg van en ant woord op de Truman-doctrine. vormd, die de zorg voor orde en vei ligheid overneemt. Verder zal het noodzakelijk zijn dat een volledig einde komt aan da den van geweld en sabotage op de grenzen der bezette delen van Java en Sumatra en tegenover de Malino- gebieden. Het defensie-vraagstuk kan slechts gezien worden als een federale aan gelegenheid. terwijl het tevens een onderwerp van zorg uitmaakt voor de toekomstige Nederlands-Indonesi sche Unie. d. Regelingen op economisch ge bied. 1. Import-, export- en deviezen- regeling. Aanstonds zal een nieuw deviezen- fonds vor geheel Indonesië dienen te worden opgericht, waarin alle op brengsten aan buitenlandse deviezen worden gestort. 2. Instelling van een centraal or gaan voor verkoop van onderne mingsproducten. De verkoop van alle onderne- mingsproducten in republikeins ge bied gewonnen, voordat de eigenaar van de betrokken onderneming de leiding van het bedrijf hervat heeft, zal geschieden door. vanwege dan wel in opdracht van een aanstaande hiertoe m samenwerking met de on dernemers in het leven te roepen or ganisatie. 3. Terugkeer naar ondernemingen en teruggave van goederen aan niet- Indonesische eigenaren. Met de uitvoering hiervan zal een duidelijk begin gemaakt worden door in een redelijk groot gebied aan alle eigenaren met onmiddellijke toekenning van de beschikking over derzelver ondernemingen en goede ren. gelegenheid te geven tot terug keer. 4. Instelling van een gemeen- schappelijk voedingsmiddelenfonds. De Nederlands—Indische rege ring. de Republiek. Oost Indonesië en West-Borneo richten aanstonds op een gemeenschappelijk voedingsmid delenfonds ten behoeve van de zo goed mogelijke verdeling over geheel Indonesië. 5. Instelling van een gemeen schappelijk douaneregime en doua necorps. Aanstonds zal worden overgegaan tot het treffen van alle nodige maatregelen, teneinde te geraken tot een uniforme douanewetgeving voor geheel Indonesië. e. Gemeenschappelijke proclama tie. De C G. en de delegatie van de Republiek geven de volgende ge meenschappelijke verklaring uit: „Niemand zal worden vervolgd of op andere wijze gedupeerd, omdat hij zich heeft aangesloten bij een der partijen of zich onder de be scherming van een der partijen heeft gesteld". ZES WAARDEVOLLE SCHILDERIJEN, die tijdens de Duitse bezetting uit Nederland waren ontvreemd, werden dezer dagen ontdekt in het ge bouw van het militaire bestuur der Ver. Staten in Berlijn. De secretaresse van generaal Clay en de secretaris van de staf bezichtigen de schilderijen voor de terugkeer naar Nederland. Kleine Boerenpartij Memorial Day te Margraten Op de Amerikaanse kerkhoven te Margraten, Son en Heumen zijn dp Amerikaanse soldaten, die vielen voor dc bevrijding: van ons vadei- Janrl herdacht. 20 000 mensen waren tc Margra ten bi'een, waar de Nederlandse mi nister van Oorlog Luit.-kol A. Fié- vez een herdenkingsrede uitsprak. Na afloop van de plechtigheid de den luit.-kol. Turner en professor Booth, twee Amerikanen, wier zo nen tc Margraten begraven liggen, een beroep voor de zender P.C.J. op de Amerikaanse bloedverwanten om de Amerikaanse soldaten op deze lustplaats te laten. toont zich ongerust Nagy. de Hongaarse premier, heeft de Hongaarse ge ant te Bern zpn ontslagaanvrage overhandigd. De ontslagaanvrage is tiaar Boeda pest doorgezonden. De ontvangst van het document is officieel beves tigd. In Boedapest heerst een paniek stemming Gistermorgen ontstond er een run op de banken. In lange rijen stonden de mensen te wachten op hun beurt om hun spaargelden op te vragen. Welingelichte kringen te Boeda pest geloven, dat Ferenc Nagy niet naar Hongarije zal terugkeren en zijn verblijf in Zwitserland zal voortzetten. Bela Kovacs, secreta ris-generaal van de partij der kleine boeren, die zich in arrest bevindt, zou, tijdens een langdurig verhoor, dat nog niet ten einde is. verklaard hebben, dat premier Naery. de voor zitter van het parlement cn de mi nister van buitenlandse zaken bii een complot betrokken waren. Deze onthulling door de Russen heeft de Hongaarse regeringscrisis ingeluid. Er zijn besprekingen gevoerd tus sen partijleiders voor de vorming van een nieuwe regering. Men meent te weten, dat Irnre Oltvany, de vroegere minister van Financiën en president van dc Nationale Bank. premier zal worden. Hij is leider van de linkervleugel van de partij der kleine boeren en heeft Nagv tij dens diens afwezigheid vervangen. Voorts meent men. dat er reden is om aan te nemen, dat Nagy's af treden was geëist, tenzij hii erin toestemde naar Hongarije terug te keren. Dezelfde kringen verklaren, dat Nagy dit ultimatum niet wilde aanvaarden en zijn ontslag automa tisch volgde. Nagy weigerde eniger lei verklaring af te leggen: de Hon gaarse legatie te Bern bewaart eveneens het tilzwijgen. Terugkomst gewenst Te Wenen zijn berichten uit Boe dapest binnengekomen, dat presi dent Tildv en de minister van Voor lichting zich naar de gtens begeven hadden om waarschijnlijk Nagv te gemoet te komen, die echter niet kwam opdagen. De meeste leden van de partij der kleine boeren zijn zeer verontrust door Naev's afwe zigheid en wensen zijn terugkomst in verband met de situatie. Zij zijn van mening, dat dc Communisten van Nagy's afwezigheid gebruik ge maakt hebben om de partij der klei ne boeren er uit tc werken, natio nalisatie van grote banken in te voeren en nieuwe verkiezingen te eisen onder de huidige communis tische minister van Binnenlandse Zaken voor het vertrek van het rode leger uit Hongarije. Toen Nagy's secretaris, aldus berichten uit Boedapest. Woensdag j.l. gear- resteeid werd in het werkvertrek van de premier, werd dit vertrek geheel doorzocht. Algemeen is men van mening, dat Nagv zich bij zijn terugkomst aan arrestatie bloot stelt. Productie van rayon-vezelsgeeft grote deviezenwinst De rayon-fabrieken van het AKU-concern („rayon" Is het nleuw-mo- dlsche woord voor kunstzydc) te Ede en In Arnhem hebben danig van de oorlog te l\Jden gehad. Niet alleen gemerktekend door direct oorlogs geweld, maar tevens ernstig gedupeerd doordat kostbare spinmachines, electro-motoren en de gehele magazijnslnhoud gestolen waren, leek het aanvankelijk na de bevrijding een hopeloze taak ze weer aan het draaien te krijgen. wilt uit 36 maar ook uit 3600 ragfyne draadjes kunnen bestaan. Andere structuur Rayon-garen ls niet het enige product van de AKU-fabrieken. Men is er ook begonnen met het vervaardigen van speciale rayon producten voor de autobanden-indu strie. Belangrijker nog is de pro ductie van rayon-vezel, een nieuw materiaal geheel anders van struc tuur en met talloze andere eigen schappen dan het rayon-garen. Het AKU-concern zal vermoedelijk bo vendien de productie ter hand ne men van cellulose uit stro en van wol uit ondermclk. Grote concurrentie van dc kunsthars-garens, als nylon, verwacht men niet. daar elk product zijn eigen terrein heeft en nylon voor de tcxtielproduc- tie minder mogelijkheden cn minder voordelen biedt, dan aanvankelijk gemeend werd. De rayon-vezel wordt het artikel van de toekomst genoemd, h'j biedt eigen textielindustrie de mogelijk heid tot aanmerkclpke devlezenbe- sparing; kost aan grondtoffen min der dan de „klassieke" textielma terialen. Vervanging door de bin nenlandse textielindustrie van 1 millioen k.g. katoenen garens le vert reeds een netto besparing van IVj millioen gulden op en zou men een gelijke hoeveelheid wol vervan gen door rayon-vezel, b v. door ver menging van deze twee toxtiel- grondstoffen. dan zou de bereikte deviezenbesparing zelfs stijgen tot 3W millioen gulden. Bovendien zal dat Maar men pakte aan. na-oorlogsc lusteloosheid en arbeidsschuwheid ten spijt: het puin verdween, de ga ten werden gedicht en de installa ties hersteld. Men vocht voor grond stoffen en reeds enkele maanden na de bevrijding, in September '45. kon de Enka-fabrick in Ede weer draaien. Twee andere fabrieken van het AKU-concern, In Arnhem volgden in de loop van 1916. Uiter aard was de productie aan vanke- ïyk slechts gering, maar zy steeg geleidelijk, niet enkel tengevolge van de aanschaffing van nieuwe machines, maar ook doordat de ruim 5000 arbeiders, door byzon- dere premie-stelsels geïnteresseerd, steeds grotere activiteit gingen ont plooien. En thans, nauwelijks twee jaar na de bevrijding, is de productie van de AKU-fabrie ken reeds tot boven het peil van 1939 gestegen. In de grote fabriekshallen davert weer het stampende rhythme van de machines, daartussen klinkt het geraas van de onophoudelijk voort- kruipende transportbanden. Mach tige ventilatoren zuigen brullend de dampen weg van de honderden ku bieke meter chemicaliën, die in enorme bakken en tanks, soms ko kend en borrelend, elders weer ge niepig stil hun werk doen cn hon derden spindoppen spuiten de uit celluose gewonnen vloeistof in een j bet deel der vezel-productie. nooit eindigende stroom tot dunne, taaie rayongarens, die zo ge IS HIER IETS I 'OOR U BIJDonderdag vond te Deelen (Gld.) de ver- koop plaats van een grote hoeveelheid geallieerd oorlogsmateriaal. Dr. Baruch zegt: ,,lk wil nu niet ingaan op de financiële en andere bijzonderheden van de overeenkomst, waarbij de regering der Verenigde Staten Nederland een groot deel van zijn oorlogsschulden kwijt schold. Alleen wil ik verklaren, hetgeen reeds te Washington is gedaan, dat de overeenkomst, die op zulk eer. bevredigende wijze tot stand gekomen is, door de Amerikaanse zowel als de Nederlandse regering begroet wordt als een opmerkelijk resultaat in de door vriendschap en samenwerking verkregen voltooiing van deze lase van onze internationale betrekkingen." geallieerde overwinning te bespoedi gen. Vele moedige daden zijn door onze regering naar waarde ge schat door de uitreiking \an ere tekenen door onze militaire atta che aan de directeur der Neder landse Spoorwegen en zeer vele andere dapperen die deelgeno men hebben aan het actief ver zet. Het ia voor mij persoonlijk een grote voldoening ambassadeur der V.S. in Nederland te mogen zijn, te getuigen en getuige te zijn van de steeds aan liet licht tredende blijken van grote vriendschap, de gemeen schappelijke belangen en de grote mate van begrip, die onze twee grote naties met elkaar verbinden." Zo spral: de Amerikaanse ambas sadeur dr Herman B. Baruch gister avond voor de radio. Hij vervolgde: „De Nederlandse minister van fi nanciën, prof. Licftinck, heelt Woens dagavond over dit onderwerp een uiteenzetting voor dc radio gegeven. Bij die gelegenheid bracht hij hulde aan de regering der V.S. en het Amerikaanse volk voor hun houding t.a.v. de afwikkeling van de weder zijdse vorderingen Afgezien van de bijdrage der Amerikaanse strijd krachten bij de bevrijding van Ne derland. 'aldus prof. Licftinck, heeft Amerika nog een offer gebracht, waardoor Nederland bevrijd wordt van een last, die zeer zwaar te dra gen zou zijn geweest. Op zijn beurt bracht minister Marshall huid - voor de grote bijdra gen die tijdens de oorlog door de Nederlandse koopvaardij en marine, het ondergionds en bovengronds ver zet in het bijzonder de algemene staking van de Nederlandse spoor wegmannen geleverd werden. Het Nederlandse volk heeft, aldus minis ter Marshall, zeer veel gedaan om de Een nieuw Italiaans kabinet gevormd Alcide de Gasneri (Christen-De mocraat). de formateur der nieuwe Italiaanse regering. heeft na een onderhond met president de Nicola de verzekering ie geven, dat hii ziin taak „definitief" had volbracht. Morgen zal ik dn officiële liist heb ben" verklaarde hij. Later deelde hii mede, dat hii een nieuwe regering had gevormd, be staande uit Christen-Democraten en Onafhankeiyken. Besprekingen in Kamercommissies ..België zou verheugd zijn, indien Frankrijk en Engeland wilden toe treden tot de tolunie, omdat de internationale politieke en economische verhoudingen voor de vorming daarvan thans veel gunstiger zijn dan voor heen," stelt de heer Scheyen vast in zijn rapport over dc douane-overeen komst met Nederland. Dit rapport is gisteren in de Belgische Kamercom missies behandeld. nen voorkomen en tevens de produc ten bepalen, die voor vrijhandel in aanmerking komen. In afwachting van de unificatie der accijnzen worden deze afzonderhik geïnd. Het nieuwe tarief zal naar schatting jaarlijks voor Belgie 2 milliard francs opbrengen; de accijns rechten zullen I milliard francs per jaar meer opleveren. Verwacht wordt dat de unificatie van accijnzen en omzetbelasting vóór 1 September 1948 plaats heeft Wat de nadelen van de economi- j sche unie betreft onderstreept de heer Scheyen de concurrentie van de Nederlandse landbouw en de voort schrijdende industrialisatie in Neder land Hij merkt op dat in ieder ge\al concurrentie zou bestaan en dat het beter is. dat de industrialisatie in sa menwerking geschiedt met de Bel gische nijverheid dan buiten deze om. Tegenover de eventuele nadelen der tolunie somt de rapporteur de vol gende voordelen op: I Een sterk economisch gebied met een bevolking van 17 millioen. 2. de uitbreiding der binnenlandse markt zal het mogelijk maken de nij verheid te ontwikkelen en nieuwe industr een cd te richten. 3. uitwisseling van wetenschappe lijke, technische en culturele krach ten. 4. op economisch terrein zullen de drie partners de derde plaats in de wereld innemen, waardoor hun inter nationale rol belangrijker zal wor den. 5. compensatie van het verlies der Duitse markt. Voorts is dc heer Scheyen van onr- deJ, dat sommige der Belgische ex portindustrieën weinig of geen con currentie zullen ondervinden van de Unie. Dit geldt in het bijzonder voor de metaalindustrie, de gewone tex- belindustrie en de glasindustrie, die gezamenlijk voor de oorlog een dorde van de Belgische arbeids krachten opeisten. Deze industrieën zullen slechts voordeel hebben van de Unie. Wat de industrieën betreft die oeide landen gemeen hebben, zal d. Nederlandse concurrentie België dwingen zijn organisatie, techniek en outillage te verbeteren en aan te vullen. Ook de landbouw Het rapport wijst er op, dat de Bel- gisch-Luxemburg.e landbouw waar schijnlijk bedreigd zal worden door de import uit Nederland, daar Neder land z trachten het verlies van zijn twee beste afnemers, Duitsland en Engeland te compenseren. Speciale commissies zullen hier echter de middelen moeten bestuderen, die een ruïnerende concurrentie tussen de drie landen op landbouwgebied kun- Over het gehele land verspreid is nog een hoeveelheid blikken meat and \cgetables voorradig. Het is thans een geschikt ogenblik om deze voorraden op te ruimen. Om aan ieder de kans te geven zich zijn rechtmatig aandeel daarin aan tc schaffen zal op 5 .luni een speciale bon met lange geldigheidsduur wor den aangewezen. Deze bon geeft recht op eén blik van 1 Engels pond (ca. 430 gram), waarbij men er rekening mede moet houden, dat op meer bonnen even tueel één groter blik zal moeten worden genomen. De bon zal alleen voor de leef tijdsgroepen van 5 jaar en ouder worden aangewezen. De reeds aangekondigde vlees verlaging zal op 6 Juni ingaan, zo dat verbruikers van 5 jaar en ouder dan bonnen voor 150 gram per weck toegewezen krijgen Het rantsoen voor de jongere groepen blijft on veranderd. evenals de toeslagen vcor bijzondere arbeid e.d. De rant- soenwaardering van paardenvlees, waarvan men tot nu toe 150 gram kreeg op een bon voor 100 gram. zal van 6 Juni af voorlopig gelijk gesteld worden aan die van rund en varkensvlees. Het parlement van Saksen-An- halt in de Britse bezettingszone van Duitsland heeft een wet aangeno men. waarbij alle mpnen en delf stoffen staatseigendom worden. Eigenaren met een politiek zuiver verleden zullen voor het onteigenen worden schadeloos gesteld. Oorlogs misdadigers en actieve nationaal* socialisten ontvangen niets. j niet door de Nederlandse indu- I strïe opgenomen kan worden een belangrijke deviezenwinst opleveren bij export. In 1946 bedroeg de export van rayon-garens een waarde \an ruim 20 millioen gulden. Men verwacht dat dit bedrag tot 50 millioen gul den opgevoerd kan worden, waarbij de behoefte der Nederlandse tex tielnijverheid onverminderd gedekt zal blijven. Bovendien zal, naar ru we schatting do productie van rayon-vezel ons nog een netto-de- viezenwinst van 10 tot 12 millioen gulden bezorgen, doordat minder Import van andere grondstoffen nodig Is. Skymaster geëxplodeerd Een Skymaster van de Eastern Airlines, die op weg was van Ncvv- Yersey naar Florida, is te pletter gevlogen cn geheel verbrand Vol gens een ooggetuige explodeerde het toestel op middelmatige hoogte in dc lucht, de politie verklaart, dat het vernietigd is cn dat de lijken eruit zijn geslingerd. Nader wordt nog gemeld, dat 53 personen zich aan boord bevonden. Men vreest, dat allen de dood heb ben gevonden. De United Airlines deelt in een heden uitgegeven verklaring mede. dat het ongeluk met dc Skymaster hij 't vliegveld ..I aguardia" te New York, waarbij 39 personen óm het leven kwamen, waarschijnlijk re wijten is aan een plotselinge ruk- w ind Volgens een rapport van het Amerikaanse leger zijn bij de vlieg ramp nabij Tokio veertig personen om het leven gekomen. Dc lijken waren onherkenbaar verminkt. A'dam zonder brood op 6 Juni? Op een vergadering; van bakkers gezellen te Amsterdam, aangesloten by de E.V.C., werden 50% varan tie- toeslag en ca. 15% loonsverhoging geëist. Indien de desbetreffende instan ties afwijzend beschikken, zal Am sterdam op Vrfjdae 6 Juni van brood verstoken bljjven. De samenwerkende organisaties van werkgevers en werknemers in het bakkersbedrijf hebben de minis ter gevraagd een onderzoek in te stellen, welke invloed de prestaties van bakkerijarbeiders kan hebben op de loonbepaling. Bonnen textielleder- kaart ongeldig De textielbonnen van de textiel- lederkaart VA 510 zullen na 21 Juni a.s. niet meer geldig zijn. Degenen, diu bedoelde bonnen nog in hun b«- zit hebben, zijn derhalve in de ge legenheid tot uiterlijk 21 Juni a.s. deze bonnen te besteden voor de aankoop van op punten verkrijg bare textielgoederen. Petroleumbonnen aangewezen Op de onderstaande bonnen van de petroleumkaarten voor kookdoel- einden en verlichting zullen gedu rende de maand Juni 1947 de daar achter vermelde hoeveelheden pe troleum verkrijgbaar zijn. Kaarten UA 611: bon A 29 t.m. A 32 4 liter per bon. Kaarten UB 611: bon B 15 en B 16. 4 liter per bon. Kaarten UC 611: bon C 08 4 liter per bon. Kaarten UD 611: bon D 13, 2 liter per bon. WIJ stelden vorige week het pro bleem: „Waarom geven Chris tendom en socialisme geen afdoend antwoord op de kwellende vraag: wat verkiest dc wereld, atoomwol ken of vrede? Wij zijn er ons van bewust dat een antwoord moeilijk te formuleren is. vooral als men tot een oplossing van het gewcldspro- bleem ook maar iets wezenlijks wil bijdragen. Als wij het toch trachten, daarbij zeer schematisch le werk moeten gaan en dus alleen kernpun ten kunnen aanraken, geschiedt dat in het besef: er moet iets gebeuren dat een komende wereld-oorlog, hoogstwaarschijnlijk synoniem aan wereld-vernietiging, zal kunnen voorkomen De oplossing, die wij bepleiten, zien wij niet als de enige, ware. juiste of onaantastbare, wij geven haar gaarne prijs voor een betere. Als er maar eindelijk iets geschiedt dat de wereld bevrijdt van de voortdurende dreigende vrees voor dood. ellende, gebrek en misschien zelf, totale ondergang Zoekend naar een beweging, die dc oorlog kan voorkomen belanden wij eerst bij het socialisme. Niet, omdat dit daartoe in staat zou zijn. Helaas: integendeel! Het Marxis- tisch-socialistische standpunt t.a.v. de oorlog luidde, simplistisch weer gegeven: Oorlog is het gevolg van de imperialistische tendenzen van het kapitalisme. Als een socialis tische samenleving de kapitalisti sche maatschappij vervangen heeft zal er geen imperialisme, dus geen oorlog meer zijn!" Deze eenvoudige stelling biedt I veel aantrekkelijks, maar wij vre- I zen. gelijk de wereld-verhoudingen I nu zijn, dat er geen gelegenheid zal i bestaan het kapitalisme zó maar te vervangen door het socialisme en dus de vrede te waarborgen, omdat de laatste krampen van het impe rialistische kapitalisme" 'gelijk i Marxisten dat dikwijls uitdrukten) I hoogstwaarschijnlijk de laatste I krampen van de gehele aarde zul- I Ier. zijn. HET hedendaagse democratische socialisme weet dat het in vele opzichten onverbrekelijk verbonden I ts aan. ja gegrondvest is op de cul- j tuur, waarin het ontstond: d.w.z. een van Christendom doortrokken cul tuur Als wij het wel hebben zoekt het democratische socialisme uitein delijk naar een synthese van zijn sociaal-economische principes en de Christelijke ideeën, min of meer hu manistisch beïnvloed. Maar zijn aanhang in de wereld is te gering, niemand zal met volle overtuiging kunnen zeggen, dat het democrati sche socialisme in staat zal zijn een komende oorlog te voorkomen. Het zal velen hard vallen dit te be kennen; willen wij echter iets we zenlijks bijdragen tot dc oplossing van het oorlogs-vraagstuk dan zul len vij genoodzaakt zijn ook harde waarheden te bekenhen. Hel humanisme, hoewel in wezen oud. is als beweging te jong om waarlijk vredcsfactor van grote be tekenis te kunnen zijn. Over het onloochenbare feit, dat het Christendom te kort schoot bij het -organiseren van de vrede is reeds veel gezegd en gediscussieerd Het wordt thans, gelukkig door vele Christenen zelf zeer sterk gevoeld. De splitsing van het Christendom in twee grote groepen: katholieken en protestanten, die veelal vijandig te genover elkaar staan, terwijl zij zelf innerlijk verdeeld zijn (katho lieken in roomsen en grieksen. om slechts de belangrijkste te noemen terwijl het protestantisme zelfs vol komen versplinterd is in ontelbare sectes en sectetjes. die elkaar be concurreren en. in de zucht elkaar afbreuk te doen. het enige doel uit het oog verloren hebben. Zo heeft het Christendom zichzelf verlamd, kan het in zijn huidige uitingsvor men geen bijdrage leveren voor het behoud van de vrede. UIT wat wij schreven zou de le zer kunnen concluderen: wij zijn pessimistisch, ja hopeloos gestemd. Toch is dat niet zo De diepe schei dingen. die het Christendom in de mensheid, in ieder volk. ja vrijwel iedere kleine gemeenschap heeft \eroorzaakt behoren niet tot het we zen van het Christendom Dc oor zaak van deze chaotische verbrok keling is het voortdurende twisten over geloofspunten, welke in feite terug te brengen zijn tot enkele zeer simpele, maar o zo grootse waar heden. waarvan wij in dit artikel slechts één willen noemen: „Want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan" (Mattheus 26:32). Wij weten, dat dit citaat uit het Nieuwe Testament zeer omstre den is. dat daartegenover vele an dere bijbelcitaten gesteld- kunnen worden Maar dan begint weer het getheologiseer. dat het Christendom atomiseerde" en waaronder men deze eenvoudige waarheid volko men bedolven heeft. En wij men^n oprecht: slechts deze waarheid kan de wereld redden van dc ondergang door atoomwolken, atoombommen en automatisch bestuurde raketbom- men al of niet geladen met ura- nium-explosieven. (Vervolg op pag. 2) Re( io de EVC georganiseerde gemeentepersoneel van Amsterdam dreigt met een 24-uurs staking, in dien de lonen en salarissen niet worden verhoogd en er geen varan- tiesfnpslag wordt verleend. :U Aanhoudend warm Weersverwachting van De Bill. I geldig ran Zaterdagmorgen tot Zaterdagavond. Meest matige wind tussen Oom I en Zuid. Warm weerVrijwel overal onbewolkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1