DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c c Beel en Jonkman zijn teleurgesteld Steunt de reclasseringsdag! Nieuw Hongaars kabinet in enkele uren gevormd Abd' el Krim in Port-Said aan land gegaan Republiek deed voor Nederland onaanvaardbare voorstellen In Oost-Indonesië opleving Kleine botsingen bij Soerabaja Dominions in India Amsterdam zoekt verfrissing „Nood leert bidden ...en stelen, zegt mr. Van Maarsseveen Russisch veto „Wij weten niets" Brand in dancing Haringvissers zijn bezorgd over prijzen Warmste dag van het jaar Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week •I i- per kwartaal m» Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL1 Maandag 2 Juni 1947 Nr. 657 6e Jaargang Red. en Adau Snoudeaertlaaa 7, Amersfoort Te lef, redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directear-Hoofdredactcun TJ. DE BOORDER De reis van de ministers dr. Beel en mr. Jonkman naar Indonesië, bedoeld voor eigen oriëntering en met het oogmerk persoonlek contacten te leggen ter bevordering van een beter wederzyds negrlp en vooral ook met het doel do Indonesische verhoudingen, die nu eenmaal anders 7.(jn dan die in Den Ilaag, beter te leren kennen, is voor hen een teleurstelling geworden. Juist toen zjj op 3 Mei uit Nederland vertrokken keerde Gani lilt Djokja terug met de mededeling, dat de zojuist besproken economi sche oplossingen niet aanvaard konden worden. Toen de ministers de Woensdag d.a.v. In Batavia arriveerden troffen ztf een situatie, die zfj by hun vertrek niet hadden verwacht. bepleit men als strikt nodig het op bouwen van een deviezenfonds ter vorming ener structuur, die onmis bare voorwaarde is voor de toe komst van het hele gebied. Eind April was er te dien aanzien inder daad een zekere overeenkomst be reikt. Nederland had veel conces sies gedaan. Gani ontving echter in Djokja tegenwerking en begin Mei kwam de thans bestaande contro verse naar voren. De republiek bleek zich niet voor een deviezenfonds, een economische eenheid, een cen trale deviezenpolitiek en een gemeenschappelijke verkoopor ganisatie te kunnen verklaren. Men hoort nu de gedachte uiten, det dc Nederlandse regering van koers is veranderd nu de uitvoering van Linggadjati tot teleurstellende resultaten heeft geleid. Het is ech ter niet geheel juist dat er een uit gesproken koersverandering is. im mers de regering houdt nog steeds vast aan dc basisovereenkomst. Na tuurlijk verwachtte men niet. dat reeds dadelük na de ondertekening van Linggadjati positieve resulta ten zichtbaar zouden worden, wel meende men iets van een resultaat te mogen verwachten vier a vüf weken daarna, niet slechts op eco nomisch en financieel gebied, doch ook op staatsrechtelijk en juridisch terrein. Dc verwachtingen te dien aanzien werden niet beantwoord. De aard der besprekingen was zo dat telkenmale als er iets bereikt v as, dat op overeenstemming leek, de onderhandelaren der republi keinen terugkwamen met voor Ne derland onaanvaardbare voorstellen. Aldus weet A.N.P. uit gewoonlijk goed ingelichte kringen te melden. Er zijn toen talrijke besprekin gen gevolgd, zo blijkt uit deze in formaties. Daaruit is het vermoe den gerezen, dat bij de republikein se regering niet de bereidheid aan wezig is op Linggadjatibasis verder te onderhandelen. Ware deze be reidheid nog aanwezig geweest, dan zou verder onderhandelen mogelijk gebleven zijn en had de situatie een ander aspect vertoond. Het gebrek of liever de afwezigheid van be reidheid tot onderhandelen bij de republikeinen, heeft de nota. welke dr. van Mook vorige week overhan digde. tot gevolg gehad. De republiek maakte propa ganda tegen de federalistische gedachte, welke zij zelf in Ling- gadjati aanvaard heeft. Deze j politiek der republikeinen is buiten het republikeins gebied niet populair. Zo heeft Soeka- wati klachten over de propa- ganda-methoden naar voren ge bracht. De ministers meenden, dat de re publikeinse regering elke twijfel aan haar bereidheid Linggadjati na te leven moest wegnemen. Er zijn in de republiek in de laatste maan den geen mogelijkheden geschapen het economisch apparaat weer op gang te brengen. In Oost-Indonesië is het echter aanmerkelijk beter. In de haven van Makassar heerst een druk verkeer en er zijn talrijke in dustriële projecten, terwijl ook de landbouw wordt gemechaniseerd. De deviezennood in de republiek is zo groot, dat dc toestand, zoals die nu is, slechts twee a drie maan den kan voortduren. Er is import nodig om welvaart te krijgen. Er moet textiel komen, er ligt een hoe veelheid goederen ter waarde van 400.000.000.in de republiek. De ze goederen moeten geëxporteerd worden om de deviezen-positie om hoog te helpen. Teruggeven De Nederlandse regering neemt het standpunt in. dat zij teruggege ven dienen te worden aan de eige naars. De republiek zou dan een re delijke vergoeding krijgen. Het standpunt der republiek hier tegenover is, dat zij het recht heeft op de goederen en dat zij de be schikking mag hebben over de de viezen-opbrengst daarvan. Zij zijn bereid aan de eigenaars een kleine vergoeding te geven. Dit is één der kwesties waarover onderhandeld is en waarbij men geen overeenstem ming heeft kunnen bereiken. Voor de reconstructie van Indo nesië is voorts een lening nodig. Deze lening kan de republiek niet krijgen zonder Nederlandse garan tie.. De Amerikanen willen volko men bekend zijn met de economi sche mogelijkheden en willen slechts dan geld lenen, wanneer zij het vertrouwen hebben dat de lening zakelijk volkomen verantwoord is. Een verdere voorwaarde voor de reconstructie van Indonesië acht men een van beide zijden aanvaarde overeenkomst ten aanzien van het goederen- en deviezenregiem, ten slotte ook de organisatie van de voedselvoorziening. Over al deze punten is er bij de besprekingen geen overeenstemming berikt. Het wordt van Nederlandse zijde gewenst geacht, dat er eenheid zij in geldpolitiek tussen de verschil lende eilanden om ook de interna tionale positie van Indonesië een voudig te houden. Elke verdeeld heid t a.v. economische politiek tus sen de eilanden onderling zou Indo nesië sterk benadelen, al zouden be paalde geografisch gunstig gelegen gebieden er wel bij varen. Niet eens geworden Men is het op deze punten niet eens geworden, er zijn grote moei lijkheden en gevoeligheden aan beide zijden. Van Nederlandse zijde Aan het front in Oost-Java is de rust in de afgelopen week herhaalde lijk verstoord door hotsingen op kleine schaal, heeft de Nederlandse militaire woordvoerder gisteren me degedeeld. Het Republikeinsche persbureau berichtte, dat de Nederlanders in de middelsector van de Soerabaja.zone, gesteund door artillerievuur, een krachtige aanval hebben onderno men, waarna de Indonesiërs, aldus Antara, een tegenaanval deden, „een Nederlandse compagnie terugsloe gen en hun posities weder innamen." Van Nederlandse ziide wordt dit Republikeins bericht niet bevestigd, doch men verklaarde, dat gedurende de gehele week ten zuiden van Soe rabaja hier en daar gevechten had den plaats gehad Het Indonesische ministerie van Voorlichting heeft de berichten, dat voor het Republikein se leger alle verloven waren inge trokken. bevestigd. Vervoer van vee weer toegestaan Nu ter bestrijding van de smok kelhandel in vee de grensstrook, waarbinnen benaalde voorschriften bestaan over registratie i vervoer van vee, is uitgebreid c- i, komt de conlróle op het vervoer over de grote rivieren in het mid den des lands te vervallen. Het ver bod tot vervoer van vee des nachts in het Zuidelijk gebicl blijft echter gehandhaafd. Onweersbui teisterde Jutphaas De onweersbui, die Zondag- avond ove. het midden van ons land trok, en die met zware ha- l gelbuien gepaard ging, heeft in Jutphaas in de provincie Utrecht j enorme schade aangericht. Voor- j al de kersenbomen en het veld- gewas hadden van dc hagelbuien j ontzettend te lijden. De schade, j die aan de bomen en gewassen j is toegebracht, is onherstelbaar en in deze tijd, waarin de vruch- ten en gewassen zo nodig zijn, dubbel onwelkom. Bovendien j hebben veel kwekers de ruiten van hun broeikassen in de strijd met de elementen zien sneuve- j len. Bij een kweker werden 250 gebroken ruiten geteld. Gandhi gekant tegen stichting Pakistan Lord Mountbatten, dc onderkoning van Voor-Indië, zal vandaag met goedkeuring van het Britse kabinet de Indische leiders de dominion- status aanbieden voor Hindoestan en Pakistan, benevens nieuwe verkiezin gen in de provincie aan de Noord- Westelijke grens om te bepalen of dit gebied tot Pakistan zal behoren, al dus verneemt Reuter uit goede bron te New Delhi. Deze beide delen van Voor-Indië zullen vrij zijn van inmenging of con trole van de zijde der Britse rege ring. Zij zullen echter de eed van trouw moeten afleggen aan de kroon. Indien de dominion-status wordt aanvaard zullen de bevoegdheden van de onderkoning als vertegenwoordi- ger van de koning van Engeland on middellijk opgeheven worden en zal hij fungeren als gouverneur-generaal van de beide Indien. Volgens de Sunday Times zou Jin- nah, de leider van de Voorindische Mohammedaanse liga, tegenover de onderkoning vet. Mountbatten ver klaard hebben, dat hij bereid is Pakis tan (een eventuele aparte Mohamme daanse staat) een Brits dominion te doen zijn. Gandhi heeft te New Delhi ver klaard, „zelfs wanneer heel Voor-Indië i in brand zou staan zullen wij niet toestemmen in de stichting van Pa-1 kistan, ook al eis.n de Mohammeda nen het onder bedreiging met het zwaard." Dc Amsterdammer, die geen tijd of geld heeft het strand aan Noordzee of IJsselmeer op te zoeken, weet in deze abnormaal warme dagen toch wat koelte te zoeken Kanalen en vaarten in en rond dc stad herschept hij tot zwembaden, waar men „gemengd" ronddartelt. Evacué's in Batavia aangekomen Het laatste transport van 352 personen, afkomstig uit Djokja en Solo is uit het binnenland in Bata via aangekomen. Bij dit transport bevinden zich 249 „Warga Nega ra's", (personen, die het republi keins staatsburgerschap hebben aangenomen,) die naar Nederlands gebied wensen te evacueren. hen overzicht tijdens de plechtige herdenking van de Amerikaanse geval lenen in de tweede wereldoorlog, welke op het Amerikaanse militaire kerkhof te Margraten in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin plaats vond. De minister van Justitie, mr. J. H. van Maarseveen, heeft gisteravond een radiorede gehouden, waarin hy de aandacht vestigde op de Natio- nale Reclasseringsdag, die dit jaar op 7 Juni zal worden gehouden en op het werk der reclassering in het algemeen. De reclassering Ls een onderdeel van de strijd tegen de mis daad. Mr. Van Maarseveen vestigde er de aandacht op, dat juist in deze tyd de criminaliteit sterk is toegeno men. „Nood leert bidden", zo zei hy\ „maar nood leert ook stelen. De ze delijke nood is groot en het morele besef is zeer verzwakt, In alle volks lagen moet stelling genomen worden tegen 't zedenberderf." Spreker liet in deze radiocauserie de politieke de linquenten buiten beschouwing. De algemene sociale politiek zal zich moeten richten op een meer doeltreffende bescherming van het kind en van het a-sociale gezin, zwarte handel en prostitutie moeten krachtdadig bestreden worden. Vervolgens schetste de minister de omvang der huidige reclasse- ringsbemoeiingen. In deze zorgen worden ook de gezinnen van de de linquenten betrokken. Een ontslagen gevangene moet weer in het arbeids proces worden ingeschakeld. Veelal moeten hier weerstanden overwon nen worden. Met deze laatste bemoeiingen komt het tweede terrein van de reclas- seringsarbeid, nl. de nazorg. In nauw verband met deze nazorg staat een derde vorm van werkzaamheden, na melijk het toezicht, dat aan de re classering kan worden opgedragen. De strafwet maakt het mogelijk, dat een straf, of een gedeelte daarvan, niet wordt geëxecuteerd, wanneer een veroordeelde zich gedurende een proeftijd gedraagt naar de aanwij zingen van een reclasseringsinstel- ling. Reeds voor de gevangene ont slagen wordt, zijn gegevens verza meld voor zijn reclassabiliteit. Hierna sprak minister Van Maar seveen over een vierde terrein van werkzaamheid De overheid vraagt de reclassering haar een advies uit te brengen of een gevangene voor een voorwaardelijke invrijheidstel ling in aanmerking komt. Gelijktij dig met een gunstig advies moet een reclasseringsplan worden opge maakt. Om echter rekening te kun nen houden met de grote verschei denheid, die de in aanmerking ko mende personen vertonen, heeft de reclassering behoefte aan een ruime keuze van beinvloedings- en opvoe dingsmiddelen: landkolonies, consul- tatiebureaux voor drankbestrijding, bureaux voor beroenskeuze, deskun dige voorlichting door psychiaters, psychologen en paedagogen. Slechts twee wijzigingen aangebracht In een buitengewone kabinetsvergadering, die onder voorzitterschap stond van vice-premier Rakos, heeft het Hongaarse kabinet Zaterdagmorgen be sloten om af te treden. Deze beslissing werd genomen, nadat men des nachts tevergeefs- had .gepoogd - ecu nieuw kabinet samen te stellen. De Britse regering wacht nadere berichten uit Boedapest af alvorens tot actie te besluiten. De Sowjetrussische commandant in Hongarije, generaal Swiridof, heeft geen overleg gepleegd met de Britse en, voor zover bekend, evenmin met de Amerikaanse vertegenwoordiger in de geallieerde bestuursraad voor Hongarije, alvorens hij aan de Hon gaarse regering de Sowjet-nota over handigde waarin Nagy en andere lei dende figuren der Kleine Boerenpartij van deelneming aan de antirepubli- keinse samenzwering werden be schuldigd. De president van de Hongaarse republiek, dr Zoltan Tildy, heeft de minister van Oorlog en lid van de partij der Kleine Boeren, generaal Lajos Dinnyes, verzocht een nieuwe regering te vormen. De benoeming van Dinnyes tot premier was een verrassing in parle mentaire kringen Personen, die nauw contact hadden met de leden van het kabinet, waren van mening, dat de communisten hun keuze voor het premierschap op de gewezen presi dent van de Nationale Bank hadden laten vallen, tengevolge waarvan hij dc meest waarschijnlijke candidaat was geworden Op het laatste mo ment echter heeft men hem laten val len naar aanleiding van een bood schap, ontvangen \an de Russen. Het was nog niet mogelijk om de werke lijke reden na te gaan van dit Rus sische veto, maar in parlementaire kringen heeft men de indruk, dat de Russen hem niet wilden, omdat hij van Duitse afkomst is en deel uit maakte van de afdeling intelligence van het Hongaarse leger, toen dit tegen de Russen vocht. Naar de Duitse nieuwsdienst in de Sowjetzone meldt, is de nieuwe Hongaarse regering Zaterdagavond beëdigd. De enige wijziging, die nog in de regering is aangebracht, betreft de benoeming van Istvan Kertesz tot mi nister van Buitenlandse Zaken als op volger van Gyongvosi, tegen wiens pro-westelijke ideeën de linkse par tijen gekant waren. De nieuwe mi nister Kertesz was onlangs tot ge zant te Rome benoemd Officiële kringen te Londen achten het thans duidelijk, dat de jongste ge beurtenissen in Hongarije een verder stadium betekenen in de pogingen der Communistische partij om de macht aan zich te trekken. Groningen werd opgeschrikt door een fel uitslaande brand in de dan. cing ..Huize Astoria". De Groninger brandweer, die spoedig ter plaatse was, bestreed het vuur, dat een groot gevaar opleverde voor de be lendende percelen, met acht stralen uit twe^ motorspuiten en het water kanon. Het vuur, dat waarschijnlijk begonnen is achter het buffet in de danszaal, greep snel om zich heen en zette in een minimum van tijd ook de in hetzelfde pand ondergebrachte kantoorboekhandel van de firma Tempo, de kantoren van de stadshe- zittingen en de kantoren van de deurwaarder B. Bleeker in lichter laaie. Zowel de burgers als de voorma lige luchtbeschermingsdienst van deze wijk verrichtten hier zeer goed werk. De brandweer kon het vuur tot dit grote pand beperken en was om 2.02 de brand meester. Bij het blussingswerk liep de brandwacht eerste klasse B. Gorter, die boven op de mechanische ladder het vuur be streed, door een steekvlam ernstige brandwonden op, zodat hij naar het academisch ziekenhuis te Groningen moest worden overgebracht. De vissers maken zich zeer be zorgd over de marktprijzen van de nieuwe haring, die in snel tempo on rustbarend daalden. De bemanningen der haringlog- gers, zowel de schippers als het an dere scheepsvolk, ontvangen als loon een zeker percentage van de netto besomming, met als garantieloon een bedrag voor matrozen van 30 Slechte vangsten of slechte markt prijzen hebben dus onmiddellijk een grote invloed op de verdiensten der vissers. Geen wonder dus dat de lage haringpryzen het onderwerp van de dag waren in de telefoongesprekken en tussen de verschillende schepen onderling. Totdat op een gegeven ogenblik enkele schippers via de ra diotelefoon contact met elkaar zoch ten om na te gaan of men de daling van de marktprys geen halt kon toe roepen. Het feit dat de consumenten prijs bijna 300 hoger ligt dan de marktprijs van de aangevoerde ha ring was mede aanleiding hiertoe. Na ^verleg werd besloten in de vorm van een radiotelegram stappen te doen by de minister van Land bouw en Visserij en Voedselvoorzie ning, de heer S. L. Mansholt, indien alle vissers van de gehele vloot zich hiermede accoord verklaarden. De Franse regering is zeer verrast, volgens een woordvoerder van het departement van Buitenlandse Zaken, door berichten, dat Abd'el Krim. de voormalige Noord-Afrikaanse opstan delingenleider, op zijn reis van het eiland Reunion, waar hij in balling schap vertoefde, naar Alarseilles, te Port Said aan land is gegaan. Men wacht nadere bevestiging van deze berichten af. Ruim twintig jaar geleden leidde Abd'el Krim de Riff-opstand tegen de Fransen en de Spanjaarden. De Fran se regering had hem thans op zijn verzoek verlof gegeven het eiland Reunion (bij Madagascar), waarheen hij in overleg met de Spaanse rege ring verbannen was, te verlaten en zich te vestigen in de Provence. Van betrouwbare zijde te Port Said is verklaard, dat Abd'el Krim op uit drukkelijke uitnodiging van Koning Faroek aan land is gegaan. Hij zou van plan zijn in Egypte te blijven. In sommige olitieke kringen te Cairo wordt het besluit van dc Egyp tische regering, om aan Abd'el Krim gastvrijheid te verlenen, opgevat als een „antwoord" op de weigering van de Franse autoriteiten in Tunis om toestemming te geven voor het bin nenlopen van het Egyptische vracht schip Emira Fawzia. Naar aanleiding van dit incident meldt Reuter het volgende: Aan een vrachtschip van de Egyp tische vloot, de Emira Fawzia, dat voor Tunis is aangekomen met een geschenkzending an voedingsmidde len aan boord, zal geen toestemming gegeven worden om de haven binnen te komen. In een Franse verklaring hieromtrent wordt gezegd, dat, klaar blijkelijk op grond van onjuiste be richten over hongersnood in een be paalde streek van Tunis, in April door de Egyptische regering aan dc Franse toestemming is verzocht voor het naar Tunis zenden van twee vliegtuigen met twaalf officieren van het Egyptische leger en een Rode- Kruis-missie. De Franse regering gaf toestem ming voor het zenden van de vlieg tuigen. doch hierop volgde een hef tige campagne in de Egyptische pers. waarbij Frankrijk ervan beschuldigd werd Noord-Afrika te laten verhonge ren. De kwestie scheen reeds gesust te zijn, toen op 27 Mei dc Franse ambassadeur te Cairo door de Egyp tische minister van buitenlandse za ken ervan in kennis werd gesteld, dat het vrachtschip ..Emira Fawzia" uit Alexandrië was vertrokken met be- Vlammenwerpers niet voldoende Bij proeven met het afspuiten van het strand te Zoutelande met vlam menwerpers ter verdelging van de bij duizenden aanspoelende colorado kevers is gebleken, dat dit middel onvoldoende is De kleine draagbare vlammenwerpers steken wel het strandvui), waarin zich de kevers bevinden, in brand, doch de beestjes kruipen weg in de vochtige, niet brandende onderlaag. De planten- ziektekundige dienst zal thans by het departement van Oorlog een zware vlammenspuiter, die gemon teerd is op een carrier en die, een veel aanzienlijker vernielingskracht heeft, aanvragen. Hedenmorgen brachten leden van het corps diplomatique een bezoek aan de tentoonstelling Nederland in Oorlogstijd in het gemeentemu seum te 's-Gravenhage. Televisie en een geplukte kip Een per televisie uitgezonden demonstratie van het plukken van een kip, heeft grote veront. waardiging gewekt onder de toe schouwers, die betoogden, dat het beest met zijn vleugels had geklapt en dus tijdens de de monstratie nog had geleefd. liet stroomde Donderdag avond na de uitzending telefoon tjes binnen bij de B.B.C. tot de omroeper verplicht was mede te delen, dat de kip werkelijk dood geweest was. Een verontwaar digde liefhebber van kippen en televisie dacht er anders over, en waarschuwde de dierenbescher ming. „De kip was heus dood, en de beweginwas een gewone re flex", verklaarde een wanhopige woordvoerder van de B.B.C. Slechte ervaringen van Duits communist Dr. Fritz Loewenthal. voormalig communistisch afgevaardigde in de Rijksdag, is uit de socialistische een heidspartij getreden, omdat „zijn er varing in de Sowjet-Russische zóne het hem onmogelijk gemaakt heeft in het communistische kamp te blij ven werken", aldus meldt de „So- zial-Democrat" volgens een bericht van de Britse nieuwsdienst in Duits land. Hij heeft thans om opneming in de socialistische partij verzocht. Loewenthal ging in 1933 met ande re communisten, onder leiding van Wilhelm Pieck, naar de Sowjet-Unie, waar hij ruim twaalf jaren verant woordelijke functies op opvoedkun dig gebied heeft bekleed. Noodregeling binnen half jaar in werking „Ik heb goede hoop dat de nood- regeling voor ouden van dagen bin nen het half jaar in werking kan treden, nu de beide Kamers der Staten Generaal haar hebben aan vaard," zei minister Drees Zater dagmiddag in een druk bezochte bijeenkomst te Arnhem, die de P.v. d.A. had georganiseerd en waar ouden van dagen uit veertig Gel derse gemeenten samen waren ge komen. „De gehele regering staat achter deze regeling," vervolgde minister Drees. „Zij ontveinst zich echter niet geen ideale regeling te hebben getroffen, doch de wet raakt het doel der regering: allen, die 65 jaar zyn en geen eigen inkomsten heb ben ln staat te stellen, in hun be hoeften te voorzien. De regeling verschilt in wezen zeer van de ar menzorg, welke men tot nu toe kent. Zij is een deel van de ernstige pogingen der regering om te komen tot grotere sociale rechtvaardig heid. Dit alles wordt mogeiyk ge maakt door de goede samenwerking van Party van de Arbeid en K.V. P.", zei minister Drees. Een der ouderen, die aanwezig waren, bood minister Drees een boek aan, mevrouw Drees kreeg bloemen. stemming voor Tunis. Gezien het ge brek aan achting voor de meest ele mentaire gebruiken van internationale hoffelijkheid, aldus de Franse verkla ring, kon de Franse regering niet an ders doen dan in haar houding te vol harden door de Egyptische autoritei ten te doen weten, dat het schip in kwestie niet in een Tunesische haven zou worden toegelaten. De Egyptische minister van buiten landse Zaken heeft aan de Franse ge zant in Egypte verklaard niets te weten over een landing in Egypte van de voormalige leider van dc riff opstand, Abd'el Krim. Een woord voerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zeide, dat on danks verklaringen in de Egyptische pers, die van het tegendeel getuigen, en de huidige officiële verklaring, Abd'el Krim in Egypte geland moet zijn, na een uitnodiging om zulks te doen. Nog meer vliegtuig ongelukken Gedurende 48 uur zUn bfl negen liegrampen tot dusver 175 mensen om het leven gekomen of vermist. Van dc 53 hij de ramp met de Sky- master In Maryland verongelukten heeft men thans 50 zwaar vermink te lichamen geborgen. Het ls een van de grootste rampen in de ge schiedenis van de luchtvaart ge weest. Het vliegtuig is op een heu velhelling neergestort en ln brand gevlogen. Reddingsbrigades be schreven de situatie ter plaatse als afschuwelijk. Gen enkel lichaam werd gaaf aangetroffen. Bagage, die uit liet toestel was geslingerd, lag tot ver in de omtrek verspreid of hing ln de bomen. Een watervliegtuig is in de St. Laurens, de afwateringsrivier van het Ontariomeer in Canada, neer gestort. Vier personen zijn om het leven gekomen. Volgens een ooggetuige is het toestel by het dalen in aanraking gekomen met de toppen van de bo men. Een Vampire gevechtsvliegtuig met straalmotor is tijdens een de monstratie van de Zwecdsche lucht macht boven Stockholm omlaag ge stort, waarbij de piloot om het le ven kwam. Het vliegtuig kwam laag over de luchthaven van Stockholm, vloog tegen een auto en trof vervolgens een fabrieksmuur. Het toestel ging in vlammen op. In de nabilheid van Fréjus. enige kilometers ten Westen van Cannes, is een twecmotorig „Blech" vlieg tuig neergestort. Drie leden van de bemanning kwamen om het leven. De berechting der leden van Duit se organisaties, die door het inter- geallieerde gerechtshof te Neuren berg misdadig zyn verklaard te weten: het corpsleiderschap der N.S.D.A.P., de Gestapo en S.D., de S.S. en de S.A. zal volgende maand beginnen. In de Britse zone komen 20 000 verdachten in aanmer king voor berechting, die door 80 k 100 Duitse tribunalen zal geschie den. Velen hadden het Zondag te kwaad met de warmte en dat was geen wonder: De eerste Juni was tot dus verre de warmste dag van het jaar. Vooral in Eindhoven en Twenthe steeg de temperatuur hoog en wel tot 32 graden Celsius, maar ook in andere delen van het land voerde de zon de warmte tot boven de 30 gra den op. Exceptioneel voor de tijd van het jaar ls deze warmte volgens het K.N.M.I. te De Bilt echter niet. althans voor zover het de maximum en de gemiddelde temperaturen be treft. Wel sneuvelde een 40-jarig record, want in de nacht \an Zater dag op Zondag was do minimum temperatuur (die in De Bilt 17 gra den bedroeg( hoger dan die, welke hier de laatste 40 jaren in deze tijd zijn genoteerd. De grote warmte heeft plaatselijk in ons land tot onweders geleid, die vooral in het midden van ons land zwaar zyn geweest. Hoe plaatselijk deze buien zyn geweest moge blijken uit het feit, dat het K.N.M.I. zelf een zwaar onweer plus hagel registreer de in De Bilt, waarbij de neerslag 2 cm bedroeg, terwijl op 1 km van het instituut vrijwel geen neerslag is gevallen. Het warme weer zal nog wel even aanhouden. De zeer warme lucht strekt zich momenteel uit over de meeste landen van West-Europa en de daaraan grenzende staten. Maar ook geheel Duitsland en zelfs Polen liggen onder deze warme lucht. Ons land bevindt zich aan de westelijke rand van dit warmtegebied, zodat een draaiing van de wind naar wes telijke richtingen ons althans een kleine afkoeling zou brengen. Gezien de algemene luchtdruk-verdeling ge looft het K.N.M I. echter, dat een naar het Oosten teruglopende wind en daarmede een aanhouden van het warme weer waarschijnlijk blijft. m im - r -1 1 Nog steeds warm 1 Weersverwachting van De B'lt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. In de nanacht en vroege och- jj tend enige nevelvelden. die na zonsopkomst snel oplossen. Daarna tot ongeveer dezelfde f waarde, als vandaag oplopende temperatuur. Zonnig weer Voor- al in het Zuiden en Oosten van het land in de namiddag enkele verspreide onweersbuien met kans op hagel. Meest zwakke wind tussen Oost en Zuid. Langs f de kust koele zeewind

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1